Nové předpisy

Zákon č. 1/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - článek 2., Přechodná ustanovení


Čl. II

  Přechodná ustanovení

  1. Povinnost vrátit poskytnuté investiční pobídky podle § 111 a
  příspěvky na nástroje a opatření aktivní politiky zaměstnanosti podle §
  75 a 76, § 112 až 114, § 116 a 117, jakož i příspěvek podle § 78 zákona
  č. 435/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
  zákona, se neuplatní ve vztahu k dohodám o poskytnutí investiční
  pobídky nebo příspěvku uzavřeným přede dnem nabytí účinnosti tohoto
  zákona.
  2. Povinnosti podle § 87 odst. 1, § 102 odst. 3 a § 136 zákona č.
  435/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
  jsou právnické a fyzické osoby, které zaměstnaly cizince do dne nabytí
  účinnosti tohoto zákona, povinny splnit ve lhůtě 3 měsíců ode dne
  nabytí účinnosti tohoto zákona.