Nové předpisy

Zákon č. 128/2012 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti - Část první - Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ

  ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

  § 1

  Předmět úpravy

  Tento zákon upravuje zásady pro stanovení informací jako informací
  utajovaných, podmínky pro přístup k nim a další požadavky na jejich
  ochranu, zásady pro stanovení citlivých činností a podmínky pro jejich
  výkon a s tím spojený výkon státní správy.
  
  § 2

  Vymezení pojmů

  Pro účely tohoto zákona se rozumí

  a) utajovanou informací informace v jakékoliv podobě zaznamenaná na
  jakémkoliv nosiči označená v souladu s tímto zákonem, jejíž vyzrazení
  nebo zneužití může způsobit újmu zájmu České republiky nebo může být
  pro tento zájem nevýhodné, a která je uvedena v seznamu utajovaných
  informací (§ 139),

  b) zájmem České republiky zachování její ústavnosti, svrchovanosti a
  územní  celistvosti,  zajištění  vnitřního pořádku a bezpečnosti,
  mezinárodních závazků a obrany, ochrana ekonomiky a ochrana života nebo
  zdraví fyzických osob,

  c) porušením povinnosti při ochraně utajované informace porušení
  povinnosti uložené tímto zákonem nebo na základě tohoto zákona,

  d) orgánem státu organizační složka státu podle zvláštního právního
  předpisu^1), kraj^2), hlavní město Praha^3), městská část hlavního
  města Prahy a obec^4) při výkonu státní správy ve věcech, které stanoví
  zvláštní právní předpis; orgánem státu se rozumí i Bezpečnostní
  informační  služba^5),  Vojenské zpravodajství^6) a Česká národní
  banka^7),

  e) odpovědnou osobou

  1. u ministerstva ministr,

  2. u jiného ústředního správního úřadu ten, kdo stojí v jeho čele,

  3. u organizační složky státu, zřízené jinou organizační složkou státu,
  ten, kdo je odpovědnou osobou u organizační složky státu vykonávající
  funkci jejího zřizovatele,

  4. u dalších organizačních složek státu ten, kdo stojí v jejich čele,

  5. u Bezpečnostní informační služby a Vojenského zpravodajství ředitel,

  6. u České národní banky guvernér,

  7. u kraje ředitel krajského úřadu,

  8. u hlavního města Prahy ředitel Magistrátu hlavního města Prahy,

  9. u městské části hlavního města Prahy tajemník úřadu městské části, a
  není-li jej, starosta městské části,

  10. u statutárního města tajemník magistrátu,

  11. u dalších měst a obcí tajemník jejich úřadu, a není-li jej,
  starosta,

  12. u organizační složky územního samosprávného celku ten, kdo je
  odpovědnou osobou u územního samosprávného celku vykonávajícího funkci
  jejího zřizovatele,

  13. u právnických osob neuvedených v bodech 6 až 11 statutární orgán;
  jedná-li podle zvláštního právního předpisu^8) jménem těchto jiných
  právnických osob více osob, které jsou statutárním orgánem, nebo osoba,
  která statutárním orgánem není, pak je odpovědnou osobou pouze ta z
  nich, která je jednáním ve věcech upravených tímto zákonem pověřena, a

  14. podnikající fyzická osoba^9),

  f) původcem utajované informace orgán státu, právnická osoba nebo
  podnikající fyzická osoba, u nichž utajovaná informace vznikla, nebo
  Úřad průmyslového vlastnictví podle § 70 odst. 4,

  g)  cizí mocí cizí stát nebo jeho orgán anebo nadnárodní nebo
  mezinárodní organizace nebo její orgán,

  h) neoprávněnou osobou fyzická nebo právnická osoba, která nesplňuje
  podmínky přístupu k utajované informaci stanovené tímto zákonem,

  i) poučením písemný záznam o seznámení fyzické osoby s jejími právy a
  povinnostmi v oblasti ochrany utajovaných informací a s následky jejich
  porušení,

  j) bezpečnostním standardem utajovaný soubor pravidel, ve kterém se
  stanoví postupy, technická řešení, bezpečnostní parametry a organizační
  opatření  pro  zajištění nejmenší možné míry ochrany utajovaných
  informací,

  k) bezpečnostním provozním módem prostředí, ve kterém informační systém
  pracuje,  charakterizované  stupněm utajení zpracovávané utajované
  informace a úrovněmi oprávnění uživatelů.