Nové předpisy

Zákon č. 128/2012 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti - Část druhá - Ochrana utajovaných informacíČÁST DRUHÁ

  OCHRANA UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

  Hlava I

  Úvodní ustanovení

  § 3

  Újma zájmu České republiky a nevýhodnost pro zájmy České republiky

  (1) Újmou zájmu České republiky se pro účely tohoto zákona rozumí
  poškození  nebo ohrožení zájmu České republiky. Podle závažnosti
  poškození nebo ohrožení zájmu České republiky se újma člení na
  mimořádně vážnou újmu, vážnou újmu a prostou újmu.


  (2) Mimořádně vážná újma zájmu České republiky vznikne vyzrazením
  utajované  informace  neoprávněné  osobě nebo zneužitím utajované
  informace, které může mít za následek

  a)  bezprostřední ohrožení svrchovanosti, územní celistvosti nebo
  demokratických základů České republiky,

  b) rozsáhlé ztráty na lidských životech nebo rozsáhlé ohrožení zdraví
  obyvatel,

  c) mimořádně vážné nebo dlouhodobé poškození ekonomiky České republiky,

  d) značné narušení vnitřního pořádku a bezpečnosti České republiky,

  e) mimořádně vážné ohrožení významných bezpečnostních operací nebo
  činnosti zpravodajských služeb,

  f)  mimořádně vážné ohrožení činnosti Organizace Severoatlantické
  smlouvy, Evropské unie nebo členského státu,

  g) mimořádně vážné ohrožení bojeschopnosti ozbrojených sil České
  republiky, Organizace Severoatlantické smlouvy nebo jejího členského
  státu nebo členského státu Evropské unie, nebo

  h) mimořádně vážné poškození diplomatických nebo jiných vztahů České
  republiky k Organizaci Severoatlantické smlouvy, Evropské unii nebo
  členskému státu.

  (3) Vážná újma zájmu České republiky vznikne vyzrazením utajované
  informace neoprávněné osobě nebo zneužitím utajované informace, které
  může mít za následek

  a) ohrožení svrchovanosti, územní celistvosti a demokratických základů
  České republiky,

  b) značnou škodu České republiky ve finanční, měnové nebo hospodářské
  oblasti,

  c) ztráty na lidských životech nebo ohrožení zdraví obyvatel,

  d) narušení vnitřního pořádku a bezpečnosti České republiky,

  e) vážné ohrožení bojeschopnosti ozbrojených sil České republiky,
  Organizace Severoatlantické smlouvy nebo jejího členského státu nebo
  členského státu Evropské unie,

  f) vážné ohrožení významných bezpečnostních operací nebo činnosti
  zpravodajských služeb,

  g)  vážné  ohrožení činnosti Organizace Severoatlantické smlouvy,
  Evropské unie nebo členského státu,

  h) vážné narušení diplomatických vztahů České republiky k Organizaci
  Severoatlantické smlouvy, Evropské unii nebo členskému státu nebo
  jinému státu, nebo

  i) vážné zvýšení mezinárodního napětí.

  (4) Prostá újma zájmu České republiky vznikne vyzrazením utajované
  informace neoprávněné osobě nebo zneužitím utajované informace, které
  může mít za následek

  a) zhoršení vztahů České republiky s cizí mocí,

  b) ohrožení bezpečnosti jednotlivce,

  c) ohrožení bojeschopnosti ozbrojených sil České republiky, Organizace
  Severoatlantické smlouvy nebo jejího členského státu nebo členského
  státu Evropské unie,

  d) ohrožení bezpečnostních operací nebo činnosti zpravodajských služeb,

  e) ohrožení činnosti Organizace Severoatlantické smlouvy, Evropské unie
  nebo jejich členského státu,

  f) zmaření, ztížení anebo ohrožení prověřování nebo vyšetřování zvlášť
  závažných zločinů^10) nebo usnadnění jejich páchání,

  g) vznik nezanedbatelné škody České republice, nebo

  h) závažné narušení ekonomických zájmů České republiky.

  (5)  Nevýhodné pro zájmy České republiky je vyzrazení utajované
  informace neoprávněné osobě nebo zneužití utajované informace, které
  může mít za následek

  a) narušení činnosti ozbrojených sil České republiky, Organizace
  Severoatlantické smlouvy nebo jejího členského státu nebo členského
  státu Evropské unie,

  b)  zmaření, ztížení anebo ohrožení prověřování nebo vyšetřování
  ostatních trestných činů než uvedených v odstavci 4 písm. f) nebo
  usnadnění jejich páchání,

  c)  poškození významných ekonomických zájmů České republiky nebo
  Evropské unie nebo jejího členského státu,

  d) narušení důležitých obchodních nebo politických jednání České
  republiky s cizí mocí, nebo

  e) narušení bezpečnostních operací nebo činnosti zpravodajských služeb.

  § 4

  Stupně utajení

  Utajovaná informace se klasifikuje stupněm utajení

  a) Přísně tajné, jestliže její vyzrazení neoprávněné osobě nebo
  zneužití může způsobit mimořádně vážnou újmu zájmům České republiky,

  b) Tajné, jestliže její vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneužití může
  způsobit vážnou újmu zájmům České republiky,

  c) Důvěrné, jestliže její vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneužití
  může způsobit prostou újmu zájmům České republiky,

  d) Vyhrazené, jestliže její vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneužití
  může být nevýhodné pro zájmy České republiky.

  § 5

  Druhy zajištění ochrany utajovaných informací

  Ochrana utajovaných informací je zajišťována

  a) personální bezpečností, kterou tvoří výběr fyzických osob, které
  mají mít přístup k utajovaným informacím, ověřování podmínek pro jejich
  přístup k utajovaným informacím, jejich výchova a ochrana,

  b) průmyslovou bezpečností, kterou tvoří systém opatření k zjišťování a
  ověřování podmínek pro přístup podnikatele k utajovaným informacím a k
  zajištění nakládání s utajovanou informací u podnikatele v souladu s
  tímto zákonem,

  c) administrativní bezpečností, kterou tvoří systém opatření při
  tvorbě, příjmu, evidenci, zpracování, odesílání, přepravě, přenášení,
  ukládání, skartačním řízení, archivaci, případně jiném nakládání s
  utajovanými informacemi,

  d) fyzickou bezpečností, kterou tvoří systém opatření, která mají
  neoprávněné osobě zabránit nebo ztížit přístup k utajovaným informacím,
  popřípadě přístup nebo pokus o něj zaznamenat,

  e) bezpečností informačních nebo komunikačních systémů, kterou tvoří
  systém opatření, jejichž cílem je zajistit důvěrnost, integritu a
  dostupnost utajovaných informací, s nimiž tyto systémy nakládají, a
  odpovědnost správy a uživatele za jejich činnost v informačním nebo
  komunikačním systému a

  f) kryptografickou ochranou, kterou tvoří systém opatření na ochranu
  utajovaných   informací  použitím  kryptografických  metod  a
  kryptografických  materiálů při zpracování, přenosu nebo ukládání
  utajovaných informací.

  Hlava II

  Personální bezpečnost

  Podmínky přístupu fyzické osoby k utajované informaci stupně utajení
  Vyhrazené

  § 6

  (1) Fyzické osobě lze umožnit přístup k utajované informaci stupně
  utajení Vyhrazené, jestliže jej nezbytně potřebuje k výkonu své funkce,
  pracovní nebo jiné činnosti, je držitelem oznámení o splnění podmínek
  pro přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené (dále jen
  „oznámení“), osvědčení fyzické osoby (§ 54) nebo dokladu (§ 80) a je
  poučena, nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpis jinak (§
  58 až 62).

  (2) Oznámení se vydá fyzické osobě, která

  a) je způsobilá k právním úkonům v plném rozsahu,

  b) dosáhla alespoň 18 let věku,

  c) je bezúhonná.

  (3) Splnění podmínek podle odstavce 2 ověřuje a oznámení fyzické osobě
  vydává  ten,  kdo  je  vůči ní v rámci služebního poměru nebo
  pracovněprávního, členského či obdobného vztahu odpovědnou osobou, nebo
  jí určená osoba. Jde-li o fyzickou osobu, vůči níž není odpovědná osoba
  podle věty první, splnění podmínek podle odstavce 2 ověřuje a oznámení
  fyzické osobě vydává odpovědná osoba nebo jí určená osoba toho, kdo
  umožní fyzické osobě přístup k utajované informaci stupně utajení
  Vyhrazené. V ostatních případech splnění podmínek podle odstavce 2
  ověřuje a oznámení fyzické osobě vydává Národní bezpečnostní úřad (dále
  jen „Úřad“) na základě odůvodněné písemné žádosti.

  § 7

  (1) Podmínka způsobilosti k právním úkonům se prokazuje prohlášením
  fyzické osoby o způsobilosti k právním úkonům. Podmínka věku se
  prokazuje občanským průkazem nebo cestovním dokladem fyzické osoby.
  Podmínka  bezúhonnosti se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku
  trestů^11) a v případě cizince i obdobným dokladem státu, jehož je
  cizinec státním příslušníkem, jakož i státu, v němž cizinec pobýval
  nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců. Doklady k ověření bezúhonnosti
  nesmějí být starší než 3 měsíce od jejich vydání.

  (2) Doklady podle odstavce 1 předkládá fyzická osoba.

  (3) Prováděcí právní předpis stanoví vzor prohlášení fyzické osoby o
  způsobilosti k právním úkonům.

  § 8

  Bezúhonnost

  Podmínku bezúhonnosti splňuje fyzická osoba, která nebyla pravomocně
  odsouzena za spáchání úmyslného trestného činu nebo trestného činu
  vztahujícího se k ochraně utajovaných informací, anebo se na ni hledí,
  jako by odsouzena nebyla.

  § 9

  (1)  Před prvním přístupem k utajované informaci stupně utajení
  Vyhrazené ten, kdo je vůči fyzické osobě v rámci služebního poměru nebo
  pracovněprávního, členského či obdobného vztahu osobou odpovědnou,
  zajistí její poučení. Jde-li o fyzickou osobu, vůči níž není odpovědná
  osoba podle věty první, zajistí poučení odpovědná osoba toho, kdo
  přístup k utajované informaci umožní. Poučení podepisuje fyzická osoba
  a ten, kdo poučení provedl; jeden výtisk poučení jí předá a jeden
  výtisk uloží^12).

  (2) Ten, kdo vydal oznámení, je povinen každých 5 let ode dne jeho
  vydání ověřovat splnění podmínek stanovených v § 6 odst. 2 písm. a) a
  c); ověřovat splnění těchto podmínek je oprávněn i před uplynutím této
  lhůty, existují-li důvodné pochybnosti o tom, že osoba přestala
  některou z nich splňovat.

  (3) Platnost oznámení zaniká

  a) doručením písemného vyrozumění toho, kdo oznámení vydal, že fyzická
  osoba přestala splňovat podmínku uvedenou v § 6 odst. 2 písm. a) nebo
  c),

  b) skončením služebního poměru nebo pracovněprávního, členského či
  obdobného vztahu, ve kterém byl fyzické osobě umožněn přístup k
  utajovaným informacím,

  c) vznikem služebního poměru nebo pracovněprávního, členského či
  obdobného vztahu, ve kterém má být fyzické osobě umožněn přístup k
  utajovaným informacím, pokud bylo oznámení vydáno odpovědnou osobou
  nebo jí určenou osobou toho, kdo umožnil fyzické osobě přístup k
  utajované informaci stupně utajení Vyhrazené, nebo Úřadem podle § 6
  odst. 3,

  d) úmrtím nebo prohlášením osoby za mrtvou,

  e) ohlášením jeho odcizení nebo ztráty,

  f) takovým poškozením, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je
  porušena jeho celistvost,

  g) doručením písemného vyrozumění toho, kdo oznámení vydal, že fyzická
  osoba nesplnila ve stanovené lhůtě povinnost podle § 10 odst. 2 písm.
  b),

  h) vrácením oznámení tomu, kdo jej vydal, a není-li jej, tak Úřadu,

  i) patnáctým dnem od doručení osvědčení fyzické osoby nebo dokladu,
  nebo

  j) změnou některého z údajů v něm obsažených.

  (4) Při zániku platnosti oznámení podle odstavce 3 písm. a) a g) je
  ten, kdo oznámení vydal, povinen zajistit, aby fyzická osoba neměla
  přístup k utajované informaci, a o tomto zániku je povinen fyzickou
  osobu písemně vyrozumět. V písemném vyrozumění uvede důvod zániku
  platnosti oznámení. Při zániku platnosti oznámení podle odstavce 3
  písm. b) až d), f), h) nebo i) je ten, kdo oznámení vydal, povinen o
  tomto zániku učinit písemný záznam, který uloží^12).

  (5) Pokud držitel oznámení do 15 dnů ode dne zániku jeho platnosti
  podle odstavce 3 písm. e), f) nebo j) požádá písemně toho, kdo oznámení
  vydal, o vydání oznámení nového, přístup fyzické osoby k utajované
  informaci není zánikem platnosti původního oznámení dotčen; ten, kdo
  oznámení vydal, vydá do 5 dnů od doručení žádosti oznámení nové, které
  nahrazuje původní.

  (6) Při zániku platnosti oznámení podle odstavce 3 písm. a) nebo g) je
  fyzická osoba povinna odevzdat oznámení do 15 dnů ode dne doručení
  písemného vyrozumění a v případě zániku platnosti oznámení podle
  odstavce 3 písm. b), c) nebo i) do 15 dnů ode dne tohoto zániku tomu,
  kdo oznámení vydal.

  (7) V případě zániku platnosti oznámení se má za to, že fyzická osoba
  poučena není.

  (8) Prováděcí právní předpis stanoví vzor oznámení a poučení.

  § 10

  (1) Podmínky uvedené v § 6 odst. 2 písm. a) a c) musí fyzická osoba,
  která je držitelem oznámení, splňovat po celou dobu přístupu k
  utajované informaci stupně utajení Vyhrazené.

  (2) Fyzická osoba podle odstavce 1 je povinna

  a) písemně sdělovat tomu, kdo vydal oznámení,

  1. změnu týkající se podmínek uvedených v § 6 odst. 2 písm. a) a c),

  2. odcizení, ztrátu nebo poškození oznámení,

  3. den doručení osvědčení fyzické osoby nebo dokladu,

  4. skutečnosti uvedené v § 9 odst. 3 písm. c), f) a j),
  a to ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy tato změna nebo skutečnost nastala,
  nebo se o ní fyzická osoba dozvěděla,

  b) v případech podle § 9 odst. 2 předložit ve stanovené lhůtě na žádost
  toho, kdo vydal oznámení, výpis z evidence Rejstříku trestů^11), v
  případě cizince i obdobný doklad státu, jehož je cizinec státním
  příslušníkem, jakož i státu, v němž cizinec pobýval nepřetržitě po dobu
  delší než 6 měsíců v posledních 5 letech, a prohlášení fyzické osoby o
  způsobilosti k právním úkonům; tyto doklady nesmějí být starší než 3
  měsíce.

  Podmínky přístupu fyzické osoby k utajované informaci stupně utajení
  Přísně tajné, Tajné nebo Důvěrné

  § 11

  (1) Fyzické osobě lze umožnit přístup k utajované informaci stupně
  utajení Přísně tajné, Tajné nebo Důvěrné, jestliže jej nezbytně
  potřebuje k výkonu své funkce, pracovní nebo jiné činnosti, je
  držitelem platného osvědčení fyzické osoby (§ 54) příslušného stupně
  utajení a je poučena, nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní
  předpis jinak (§ 58 až 62).

  (2) Před prvním přístupem k utajované informaci stupně utajení Přísně
  tajné, Tajné nebo Důvěrné ten, kdo je vůči fyzické osobě v rámci
  služebního poměru nebo pracovněprávního, členského či obdobného vztahu
  osobou odpovědnou, zajistí její poučení. Jde-li o fyzickou osobu ve
  vztahu, vůči níž není odpovědná osoba podle věty první, zajistí poučení
  odpovědná osoba toho, kdo fyzické osobě přístup k utajované informaci
  umožní. Poučení podepisuje fyzická osoba a ten, kdo poučení provedl;
  jeden výtisk poučení jí předá, jeden výtisk uloží^12) a jeden zašle
  Úřadu. Povinnost zaslání jednoho výtisku poučení Úřadu se nevztahuje na
  zpravodajské  služby  České republiky^13) (dále jen „zpravodajské
  služby“) v případech podle § 140 odst. 1 písm. a) a na Ministerstvo
  vnitra v případech podle § 141 odst. 1.

  (3) Poučení ředitele Úřadu a ředitele Bezpečnostní informační služby
  provede předseda vlády, poučení ředitele Úřadu pro zahraniční styky a
  informace  provede  ministr vnitra a poučení ředitele Vojenského
  zpravodajství provede ministr obrany; pro podpis, předání a uložení
  výtisku poučení platí odstavec 2 obdobně.

  (4) V případě zániku platnosti osvědčení fyzické osoby (§ 56 odst. 1)
  nebo skončení služebního poměru nebo pracovněprávního, členského či
  obdobného vztahu, ve kterém byl fyzické osobě umožněn přístup k
  utajované informaci, se má za to, že fyzická osoba poučena není.

  § 12

  Podmínky pro vydání osvědčení fyzické osoby

  (1) Osvědčení fyzické osoby Úřad vydá fyzické osobě, která

  a) je státním občanem České republiky nebo státním příslušníkem
  členského státu Evropské unie nebo Organizace Severoatlantické smlouvy,

  b) splňuje podmínky uvedené v § 6 odst. 2,

  c) je osobnostně způsobilá,

  d) je bezpečnostně spolehlivá.

  (2) Podmínky uvedené v odstavci 1 musí fyzická osoba splňovat po celou
  dobu platnosti osvědčení fyzické osoby (§ 55).

  § 13

  Osobnostní způsobilost

  (1) Podmínku osobnostní způsobilosti splňuje fyzická osoba, která
  netrpí poruchou či obtížemi, které mohou mít vliv na její spolehlivost
  nebo schopnost utajovat informace.

  (2) Osobnostní způsobilost podle odstavce 1 se ověřuje na základě
  prohlášení k osobnostní způsobilosti a v případech stanovených tímto
  zákonem  (§  106) i na základě znaleckého posudku o osobnostní
  způsobilosti.

  (3) Zpravodajská služba u svých příslušníků, zaměstnanců a uchazečů o
  zaměstnání nebo o přijetí do služebního poměru v případech podle § 140
  odst. 1 písm. a) a Ministerstvo vnitra v případech podle § 141 odst. 1
  ověřuje osobnostní způsobilost na základě prohlášení k osobnostní
  způsobilosti nebo na základě psychologického vyšetření psychologickým
  pracovištěm zpravodajské služby nebo Ministerstva vnitra.

  § 14

  Bezpečnostní spolehlivost

  (1) Podmínku bezpečnostní spolehlivosti splňuje fyzická osoba, u níž
  není zjištěno bezpečnostní riziko.

  (2) Bezpečnostním rizikem je

  a) závažná nebo opakovaná činnost proti zájmům České republiky,

  b) činnost, spočívající v potlačování základních práv a svobod, anebo
  podpora takové činnosti, nebo

  c) skutečnost, že jsou majetkové poměry zjevně nepřiměřené řádně
  přiznaným příjmům fyzické osoby.

  (3) Za bezpečnostní riziko lze též považovat

  a) zařazení do složky bývalé Státní bezpečnosti s rozvědným nebo
  kontrarozvědným  zaměřením,  zpravodajské správy Generálního štábu
  Československé lidové armády nebo odboru vnitřní ochrany Sboru nápravné
  výchovy anebo prokazatelnou spolupráci s bývalou Státní bezpečností
  nebo zpravodajskou správou Generálního štábu Československé lidové
  armády nebo odborem vnitřní ochrany Sboru nápravné výchovy,

  b) užívání jiné identity,

  c) úmyslné porušení právních předpisů, na jehož základě může nastat
  újma zájmu České republiky,

  d) chování, které má vliv na důvěryhodnost nebo ovlivnitelnost osoby a
  může ovlivnit její schopnost utajovat informace,

  e) styky s osobou, která vyvíjí nebo vyvíjela činnost proti zájmu České
  republiky,

  f) pravomocné odsouzení pro trestný čin,

  g) uvedení nepravdivé informace nebo zamlčení informace rozhodné pro
  objektivní zjištění skutečného stavu věci v řízení podle části čtvrté
  nebo nenahlášení změny údajů uvedených v příloze k této žádosti o
  vydání  osvědčení  fyzické osoby (§ 94) nebo v jiném materiálu
  poskytnutém Úřadu v příloze k této žádosti,

  h) porušení povinnosti při ochraně utajovaných informací,

  i) opakované neposkytnutí nezbytné součinnosti při bezpečnostním řízení
  zahájeném podle § 101 odst. 1, nebo

  j) podmíněné zastavení trestního stíhání pro úmyslný trestný čin nebo
  podmíněné odložení podání návrhu na potrestání pro úmyslný trestný čin,
  u nichž stanovená zkušební doba dosud neuplynula, anebo schválení
  narovnání pro úmyslný trestný čin.

  (4) Bezpečnostní rizika uvedená v odstavci 2 a odstavci 3 písm. a) se v
  případě žádosti podle § 94 zjišťují za období od 15 let věku;
  bezpečnostní rizika uvedená v odstavci 3 písm. b) až i) se zjišťují 10
  let zpětně od podání žádosti pro stupeň utajení Důvěrné, 15 let zpětně
  pro stupeň utajení Tajné a 20 let zpětně pro stupeň utajení Přísně
  tajné, nebo za období od 15 let věku podle toho, které z nich je
  kratší.

  (5) K bezpečnostnímu riziku uvedenému v odstavci 3 písm. b) se
  nepřihlíží, pokud fyzická osoba užívala jinou identitu ze zákonného
  důvodu.

  (6)  Při  posuzování,  zda  skutečnost uvedená v odstavci 3 je
  bezpečnostním rizikem, se přihlíží k tomu, do jaké míry může ovlivnit
  schopnost utajovat informace, k době jejího výskytu, k jejímu rozsahu,
  charakteru a k chování fyzické osoby v období uvedeném v odstavci 4.

  (7) Zpravodajská služba u svých příslušníků, zaměstnanců a uchazečů o
  zaměstnání nebo o přijetí do služebního poměru může při posuzování
  bezpečnostního rizika provést fyziodetekční vyšetření.

  Hlava III

  Průmyslová bezpečnost

  Podmínky přístupu podnikatele k utajované informaci a formy přístupu
  podnikatele k utajované informaci

  § 15

  Podnikateli, který nezbytně k výkonu své činnosti potřebuje přístup k
  utajované informaci

  a) stupně utajení Vyhrazené, lze umožnit přístup, pokud

  1. doloží písemným prohlášením svou schopnost zabezpečit ochranu
  utajovaných informací (dále jen „prohlášení podnikatele“), nebo

  2. je držitelem osvědčení podnikatele (§ 54),

  b) stupně utajení Důvěrné a vyšší, lze umožnit přístup, pokud je
  držitelem platného osvědčení podnikatele (§ 54) příslušného stupně
  utajení,
  nestanoví-li tento zákon jinak (§ 58 až 62).

  § 15a

  Prohlášení podnikatele

  (1) Podnikatel je oprávněn učinit prohlášení podnikatele, pokud

  a)  má pro ochranu utajované informace stupně utajení Vyhrazené
  vytvořeny podmínky odpovídající formě přístupu k této informaci (§ 20)
  a příslušnému druhu zajištění její ochrany (§ 5),

  b) odpovědná osoba je držitelem oznámení, osvědčení fyzické osoby nebo
  dokladu.

  (2) Splnění podmínek pro přístup k utajované informaci podle § 15 písm.
  a) bodu 1 prokazuje podnikatel poskytovateli utajované informace stupně
  utajení  Vyhrazené  (dále jen „poskytovatel vyhrazené informace“)
  předáním prohlášení podnikatele před prvním přístupem k této informaci;
  ten je oprávněn od podnikatele požadovat předložení bezpečnostní
  dokumentace podnikatele. Poskytovatel vyhrazené informace zašle kopii
  prohlášení podnikatele neprodleně Úřadu.

  (3) Podnikatel, u něhož utajovaná informace stupně utajení Vyhrazené
  bude pouze vznikat, zašle prohlášení podnikatele neprodleně poté, co ho
  učiní, Úřadu.

  (4) Podnikatel, který ukončuje přístup k utajované informaci stupně
  utajení Vyhrazené, neprodleně písemně oznámí tuto skutečnost tomu, komu
  podle odstavce 2 nebo 3 předal nebo zaslal prohlášení podnikatele; to
  neplatí, došlo-li k zániku prohlášení podnikatele podle odstavce 5
  písm. a).

  (5) Platnost prohlášení podnikatele zaniká

  a) uplynutím 5 let ode dne, kdy bylo učiněno,

  b) dnem doručení písemného oznámení podnikatele podle odstavce 4
  poskytovateli vyhrazené informace nebo Úřadu,

  c) dnem doručení osvědčení podnikatele,

  d) zrušením nebo zánikem podnikatele,

  e) přestal-li podnikatel splňovat některou z podmínek uvedených v
  odstavci 1, nebo

  f) změnou některého z údajů uvedených v prohlášení podnikatele.

  (6) Podnikatel neprodleně písemně oznámí zánik platnosti prohlášení
  podnikatele podle odstavce 5 písm. c) až f) tomu, komu podle odstavce 2
  nebo 3 předal nebo zaslal prohlášení podnikatele.

  (7)  Náležitosti  prohlášení podnikatele stanoví prováděcí právní
  předpis.

  § 16

  Podmínky pro vydání osvědčení podnikatele

  (1) Osvědčení podnikatele Úřad vydá podnikateli,

  a) který je ekonomicky stabilní,

  b) který je bezpečnostně spolehlivý,

  c) který je schopen zabezpečit ochranu utajovaných informací,

  d) pokud odpovědná osoba je držitelem platného osvědčení fyzické osoby
  nejméně pro takový stupeň utajení, pro který žádá podnikatel o vydání
  osvědčení podnikatele,

  e) který při podání žádosti o vydání osvědčení podnikatele uhradil
  správní poplatek podle jiného právního předpisu^48).

  (2) Podmínky uvedené v odstavci 1 písm. a) až d) musí podnikatel
  splňovat po celou dobu platnosti osvědčení podnikatele (§ 55).

  § 17

  Ekonomická stabilita

  (1) Podmínku ekonomické stability nesplňuje podnikatel,

  a) u kterého soud vyhlásil moratorium^15),

  b) vůči jehož majetku je vydáno rozhodnutí o úpadku^15),

  c) u kterého byla zavedena nucená správa.

  (2) Za ekonomicky nestabilního lze též považovat podnikatele,

  a) má v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky nebo
  orgánů Celní správy České republiky evidován nedoplatek s výjimkou
  nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení
  jeho úhrady na splátky,

  b) který trvale či opakovaně neplní finanční povinnosti vůči státu,
  fyzickým nebo právnickým osobám, nebo

  c) u něhož bylo rozhodnuto o exekuci na jeho majetek.

  § 18

  Bezpečnostní spolehlivost

  (1) Podmínku bezpečnostní spolehlivosti nesplňuje podnikatel, u něhož
  bylo zjištěno bezpečnostní riziko.

  (2) Bezpečnostním rizikem je

  a) činnost statutárního orgánu nebo jeho člena, člena kontrolního
  orgánu nebo prokuristy proti zájmům České republiky,

  b) činnost statutárního orgánu nebo jeho člena, člena kontrolního
  orgánu nebo prokuristy, spočívající v potlačování základních práv a
  svobod, anebo podpora takové činnosti,

  c) skutečnost, že je podnikatel akciovou společností s formou akcií na
  majitele s jinou podobou, než jsou akcie zaknihované,

  d) skutečnost, že je společníkem, který má rozhodující vliv na volbu
  nebo  jmenování statutárního nebo kontrolního orgánu podnikatele,
  akciová společnost s formou akcií na majitele s jinou podobou, než jsou
  akcie zaknihované.

  (3) Za bezpečnostní riziko lze též považovat

  a) uvedení nepravdivé informace nebo zamlčení informace rozhodné pro
  objektivní a úplné zjištění skutečného stavu věci při ověřování
  podmínek pro vydání osvědčení podnikatele nebo nenahlášení změny údajů
  uvedených v žádosti podle § 96 nebo v jiném materiálu poskytnutém Úřadu
  k této žádosti,

  b) kapitálové, finanční nebo obchodní vztahy k jiným fyzickým nebo
  právnickým osobám anebo k cizí moci, které vyvíjejí nebo vyvíjely
  činnost proti zájmům České republiky,

  c) personální nestabilitu ve statutárním nebo v kontrolním orgánu nebo
  v osobách prokuristů,

  d) porušení povinnosti při ochraně utajovaných informací,

  e)  pravomocné  odsouzení  fyzické  osoby,  která je společníkem
  podnikatele, pro úmyslný trestný čin,

  f) úmyslné porušení právních předpisů společníkem podnikatele, členem
  družstva nebo jinou osobou, která má rozhodující vliv na volbu nebo
  jmenování  statutárního  nebo kontrolního orgánu podnikatele nebo
  družstva, nebo jeho činnost proti zájmům České republiky,

  g) úmyslné porušení právních předpisů osobami oprávněnými jménem
  podnikatele nebo za podnikatele jednat, na jehož základě může nastat
  újma zájmu České republiky,

  h) vztah osoby, která má na základě pracovněprávního, členského nebo
  jiného smluvního vztahu vliv na jednání podnikatele, k fyzickým osobám
  nebo právnickým osobám nebo k cizí moci, které vyvíjely nebo vyvíjejí
  činnost proti zájmům České republiky,

  i) opakované neposkytnutí potřebné součinnosti při řízení zahájeném
  podle § 101 odst. 1, nebo

  j) pravomocné odsouzení podnikatele pro trestný čin.

  (4) Rozhodujícím vlivem podle odstavce 2 písm. d) a odstavce 3 písm. f)
  je možnost prosadit fakticky nebo na základě práva jmenování, odvolání
  nebo volbu osoby, která je statutárním orgánem, nebo většiny osob,
  které jsou jeho členy anebo členy kontrolního orgánu podnikatele nebo
  družstva. Vlivem podle odstavce 3 písm. h) je možnost ovlivnit jednání
  podnikatele prostřednictvím pravidel, jimiž se tento podnikatel řídí.

  § 19

  Způsobilost zabezpečit ochranu utajovaných informací

  Podmínku  způsobilosti  zabezpečit  ochranu  utajovaných informací
  nesplňuje  podnikatel,  který  není schopen zajistit a dodržovat
  jednotlivé druhy zajištění ochrany utajovaných informací podle tohoto
  zákona v závislosti na příslušném stupni utajení a formě přístupu k
  utajované informaci.

  § 20

  Formy přístupu podnikatele k utajované informaci

  (1) Podnikatel má přístup k utajované informaci,

  a) která u něho vzniká, nebo je mu poskytnuta, nebo

  b) která u něho nevzniká, ani mu není poskytována, ale ke které mají
  přístup zaměstnanci podnikatele nebo osoby jednající jménem podnikatele
  nebo za podnikatele, a to v souvislosti s výkonem pracovní nebo jiné
  činnosti pro podnikatele na základě smlouvy.

  (2) V případě přístupu podle odstavce 1 písm. b) musí podnikatel
  splňovat podmínku podle § 16 odst. 1 písm. c) pouze zajištěním ochrany
  utajované informace personální bezpečností [§ 5 písm. a)].

  Hlava IV

  Administrativní bezpečnost

  Vyznačování údajů a evidence utajované informace

  § 21

  (1) Na informaci, která naplňuje znaky § 4 a je uvedena v seznamu
  utajovaných informací, je původce povinen vyznačit svůj název, stupeň
  jejího utajení, její evidenční označení a datum jejího vzniku, není-li
  dále stanoveno jinak.

  (2) Na utajované informaci poskytnuté České republice cizí mocí vyznačí
  orgán státu, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, pokud tuto
  utajovanou informaci evidují jako první (§ 77 až 79), stupeň utajení,
  který je uveden v § 4, a to v souladu s mezinárodní smlouvou, kterou je
  Česká republika vázána a na jejímž základě je utajovaná informace
  poskytována, včetně případné zkratky podle této smlouvy (například
  zkratka „EU“, „EURA“ nebo „NATO“), nebo v souladu s požadavkem cizí
  moci nebo se stupněm utajení cizí mocí na poskytnuté utajované
  informaci vyznačeným; název původce a datum vzniku utajované informace
  se nevyznačuje.

  (3) Na utajované informaci, která vyžaduje zpřísněné podmínky při
  zajišťování jednotlivých druhů ochrany utajovaných informací (dále jen
  „zvláštní režim nakládání“) v oblastech stanovených zejména mezinárodní
  smlouvou, kterou je Česká republika vázána, nebo předpisy mezinárodní
  organizace, jíž je Česká republika členem, se vyznačí též příslušné
  doplňující označení (například označení „KRYPTO“, jde-li o utajovanou
  informaci z oblasti kryptografické ochrany, a označení „ATOMAL“, jde-li
  o utajovanou informaci z oblasti zbraní hromadného ničení).

  (4) Nelze-li na informaci údaje podle odstavců 1 až 3 vyznačit, uvedou
  se tak, aby je bylo možné kdykoliv zjistit.

  (5) Utajovaná informace se eviduje v administrativních pomůckách
  určených prováděcím právním předpisem a způsobem tam stanoveným; to
  neplatí, pokud u podkladových materiálů stupně utajení Vyhrazené k
  utajované informaci stupně utajení Vyhrazené odpovědná osoba stanoví,
  že se neevidují. V administrativních pomůckách se zaznamenává též
  předávání, přebírání nebo jiný pohyb utajované informace.

  (6) Opis, kopie nebo překlad utajované informace stupně utajení Přísně
  tajné nebo výpis z ní mohou být vyhotoveny pouze na základě písemného
  souhlasu původce; jde-li o utajovanou informaci stupně utajení Tajné
  nebo Důvěrné, mohou být vyhotoveny pouze s písemným souhlasem přímo
  nadřízené osoby.

  (7)  Utajovanou informaci lze přepravovat nebo přenášet pouze v
  přenosných schránkách nebo v uzavřeném obalu v závislosti na jejím
  stupni  utajení  a  na  jejím nosiči; přepravovat ji lze pouze
  prostřednictvím kurýrní služby nebo držitele poštovní licence^17).

  (8) Převzetí utajované informace příjemce potvrdí, nestanoví-li tento
  zákon jinak (§ 23 odst. 1).

  (9) Utajovanou informaci lze v průběhu její skartační lhůty, stanovené
  podle zvláštního právního předpisu^18), zapůjčit pouze fyzickým osobám,
  které jsou k orgánu státu, právnické osobě nebo podnikající fyzické
  osobě ve služebním poměru nebo v pracovněprávním, členském či obdobném
  vztahu.

  (10) Při vyřazování utajované informace ve skartačním řízení se
  postupuje podle zvláštního právního předpisu^18).

  § 22

  (1) Stupeň utajení na utajované informaci vyznačí původce při jejím
  vzniku, nestanoví-li tento zákon jinak (§ 70).

  (2) Vyznačení stupně utajení na utajované informaci musí být zachováno
  po celou dobu trvání důvodů utajení. Bez souhlasu původce nebo
  poskytující cizí moci nesmí být stupeň utajení změněn nebo zrušen.

  (3) Vyžaduje-li to charakter utajované informace, musí původce vyznačit
  na utajované informaci dobu, po kterou bude informace utajována; stupeň
  utajení zaniká uplynutím vyznačené doby.

  (4) Stupeň utajení původce neprodleně zruší nebo změní po zjištění, že
  pominul důvod pro utajení informace, důvody pro utajení neodpovídají
  stanovenému  stupni  utajení nebo byl-li stupeň utajení stanoven
  neoprávněně, a na utajované informaci toto zrušení nebo změnu jejího
  stupně utajení vyznačí.

  (5) Původce je povinen prověřit, zda důvod pro utajení informace trvá,
  a to nejméně jednou za pět let ode dne jejího vzniku.

  (6) Provedl-li původce zrušení nebo změnu stupně utajení podle odstavce
  4, oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně adresátům utajované
  informace. Adresáti utajované informace oznámí neprodleně písemně tuto
  skutečnost  všem  dalším  adresátům,  kterým utajovanou informaci
  zpřístupnili.

  (7) Adresát po obdržení oznámení podle odstavce 6 na utajované
  informaci zrušení nebo změnu stupně utajení vyznačí.

  (8) Zanikl-li původce, provede zrušení nebo změnu stupně utajení podle
  odstavce 4 a oznámení podle odstavce 6 jeho právní nástupce, a není-li
  jej, nebo nesplňuje-li právní nástupce podmínky přístupu k utajované
  informaci, Úřad.

  § 23

  (1)  Nejde-li  o  utajovanou informaci vyžadující zvláštní režim
  nakládání, nevztahuje se povinnost stanovená v § 21 odst. 8 na
  předávání utajované informace

  a) do stupně utajení Tajné mezi zpravodajskými službami a obdobnými
  službami cizí moci, uskutečňované v rámci spolupráce podle zvláštního
  právního předpisu^19) v případech, kdy postup podle § 21 odst. 8 nelze
  dodržet,

  b)  stupně  utajení Vyhrazené, stanoví-li tak odpovědná osoba a
  nepožaduje-li výslovně cizí moc nebo původce utajované informace
  potvrzení jejího převzetí.

  (2) Prováděcí právní předpis stanoví

  a) způsob vyznačování náležitostí na utajované informaci podle § 21
  odst. 1 až 4 a § 22 odst. 1, 3, 4 a 7, zejména ve vazbě na stupeň
  utajení utajované informace a nosič utajované informace,

  b) druhy administrativních pomůcek uvedených v § 21 odst. 5, a to v
  podobě knih, sešitů nebo listů, jejich náležitosti a organizační a
  technické požadavky na jejich vedení, a rozsah podkladových materiálů
  stupně  utajení  Vyhrazené  k utajované informaci stupně utajení
  Vyhrazené,

  c) náležitosti souhlasu k pořizování opisu, kopie, výpisu a překladu
  utajované informace (§ 21 odst. 6), způsob vyznačování náležitostí na
  nich a způsob pořizování výpisu,

  d) podrobnosti k přepravě, přenášení, převzetí a zapůjčování utajované
  informace podle § 21 odst. 7 až 9 a k další s tím související
  manipulaci s ní, včetně organizačního zajištění těchto činností,
  požadavků na přenosné schránky a obaly a vyznačování příslušných
  náležitostí na nich, a to zejména ve vazbě na stupeň utajení utajované
  informace a nosič utajované informace.

  (3) Ustanovení této hlavy se nevztahují na zpracování a přenos
  utajovaných informací v informačních systémech a kryptografických
  prostředcích.

  (4) Úřad vyhlašuje sdělením ve Sbírce zákonů převodní tabulky stupňů
  utajení podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána.

  Hlava V

  Fyzická bezpečnost

  § 24

  (1) Pro zabezpečení ochrany utajovaných informací v rámci fyzické
  bezpečnosti se určují objekty, zabezpečené oblasti a jednací oblasti.

  (2) Objektem je budova nebo jiný ohraničený prostor, ve kterém se
  zpravidla nachází zabezpečená oblast nebo jednací oblast.

  (3) Zabezpečenou oblastí je ohraničený prostor v objektu.

  (4) Jednací oblastí je ohraničený prostor v objektu. Utajovanou
  informaci stupně utajení Přísně tajné nebo Tajné lze pravidelně
  projednávat pouze v jednací oblasti.

  (5) Utajovaná informace se zpracovává

  a) v zabezpečené oblasti příslušné kategorie nebo vyšší,

  b) v objektu příslušné kategorie nebo vyšší, pokud je zajištěno, že k
  utajované informaci nemá přístup neoprávněná osoba,

  c) v odůvodněných případech s písemným souhlasem odpovědné osoby nebo
  bezpečnostního ředitele v objektu jiné kategorie, než je stupeň utajení
  zpracovávané utajované informace, pokud je zajištěno, že k utajované
  informaci nemá přístup neoprávněná osoba, nebo

  d) v odůvodněných případech s písemným souhlasem odpovědné osoby nebo
  bezpečnostního ředitele mimo objekt, pokud je zajištěno, že k utajované
  informaci nemá přístup neoprávněná osoba.

  (6) Utajovaná informace se ukládá v zabezpečené oblasti příslušné
  kategorie nebo vyšší a v ní popřípadě v trezoru, uzamykatelné skříni
  nebo  jiné  schránce  za podmínek stanovených prováděcím právním
  předpisem.

  § 25

  (1) Zabezpečené oblasti se podle nejvyššího stupně utajení utajované
  informace, která se v nich ukládá, a objekty se podle nejvyššího stupně
  utajení utajované informace, která se v nich zpracovává, zařazují do
  kategorií

  a) Přísně tajné,

  b) Tajné,

  c) Důvěrné, nebo

  d) Vyhrazené.

  (2)  Zabezpečené oblasti se podle možnosti přístupu k utajované
  informaci zařazují do tříd

  a) třída I, kdy vstupem do této oblasti dochází k seznámení s
  utajovanou informací,

  b) třída II, kdy vstupem do této oblasti nedochází k seznámení s
  utajovanou informací.

  (3) Vstup do zabezpečené oblasti a výstup z ní musí být kontrolovány
  opatřeními podle § 27. Neoprávněná osoba může vstoupit pouze do
  zabezpečené oblasti třídy II, a to s osobou, která má do této oblasti
  vstup povolen.

  (4) V odůvodněných případech s písemným souhlasem odpovědné osoby nebo
  jí pověřené osoby lze na dobu nezbytně nutnou změnit třídu I na třídu
  II,  pokud je zajištěno, že k utajované informaci nemá přístup
  neoprávněná osoba.

  § 26

  Projednávání utajovaných informací

  (1) Odpovědná osoba je povinna zajistit, aby v jednací oblasti podle §
  24 odst. 4 nedocházelo k ohrožení nebo úniku projednávaných utajovaných
  informací.

  (2) Ke splnění povinnosti podle odstavce 1 je odpovědná osoba povinna
  požádat Úřad o provedení kontroly, zda v jednací oblasti nedochází k
  nedovolenému  použití technických prostředků určených k získávání
  informací; o provedení této kontroly může odpovědná osoba požádat
  rovněž u zabezpečené oblasti kategorie Tajné nebo Přísně tajné. Tuto
  kontrolu Úřad zajistí v součinnosti se zpravodajskými službami a
  Policií České republiky (dále jen „policie“). Pro své potřeby si
  zpravodajské služby a policie kontrolu provádějí samy.

  (3) Vstup do jednací oblasti a výstup z ní musí být kontrolován
  opatřeními podle § 27. Neoprávněná osoba může vstoupit do jednací
  oblasti pouze s osobou, která má do této oblasti vstup povolen.

  § 27

  Opatřeními fyzické bezpečnosti jsou

  a) ostraha,

  b) režimová opatření,

  c) technické prostředky.

  § 28

  (1) Ostraha se nepřetržitě zajišťuje u objektu, ve kterém se nachází
  zabezpečená oblast kategorie

  a) Přísně tajné, nejméně 2 osobami u objektu,

  b) Tajné, nejméně 1 osobou u objektu a 1 další osobou, které poplachové
  hlášení technických prostředků umožní rychlý zásah, je-li provádění
  ochrany utajovaných informací narušeno,

  c) Důvěrné, nejméně 1 osobou, které poplachové hlášení technických
  prostředků umožní rychlý zásah, je-li provádění ochrany utajovaných
  informací narušeno.

  (2) U objektu, ve kterém se nachází zabezpečená oblast nejvýše
  kategorie Vyhrazené, a u objektu bez zabezpečené oblasti nebo jednací
  oblasti se ostraha zajišťuje v rozsahu stanoveném odpovědnou osobou.

  (3) U objektu, ve kterém se nachází jednací oblast, v níž se pravidelně
  projednávají utajované informace stupně utajení Přísně tajné, se
  ostraha zajišťuje nejméně 2 osobami u objektu; u objektu, ve kterém se
  nachází jednací oblast, v níž se pravidelně projednávají utajované
  informace stupně utajení Tajné, nejméně 1 osobou u objektu a 1 další
  osobou, které poplachové hlášení technických prostředků umožní rychlý
  zásah, je-li provádění ochrany utajovaných informací narušeno.

  (4) Ostraha se zabezpečuje zaměstnanci orgánu státu, právnické osoby
  nebo podnikající fyzické osoby, o jejichž objekt jde, příslušníky
  ozbrojených sil nebo ozbrojených bezpečnostních sborů nebo příslušníky
  ozbrojených sil cizí moci anebo zaměstnanci bezpečnostní ochranné
  služby.

  § 29

  Režimová opatření stanoví oprávnění osob a dopravních prostředků pro
  vstup a vjezd do objektu, oprávnění osob pro vstup do zabezpečené
  oblasti a jednací oblasti a způsob kontroly těchto oprávnění a dále
  způsob manipulace s klíči a identifikačními prostředky, které se
  používají pro systémy zabezpečení vstupů podle § 30 odst. 1 písm. b), a
  způsob manipulace s technickými prostředky a jejich používání. Režimová
  opatření stanoví též oprávnění při výstupu osob a výjezdu dopravních
  prostředků z objektu a pro jejich kontrolu, podmínky a způsob kontroly
  pohybu osob v objektu, zabezpečené oblasti a jednací oblasti a způsob
  kontroly a vynášení utajovaných informací z objektu, zabezpečené
  oblasti a jednací oblasti.

  § 30

  (1) Technickými prostředky jsou zejména

  a) mechanické zábranné prostředky,

  b) elektrická zámková zařízení a systémy pro kontrolu vstupů,

  c) zařízení elektrické zabezpečovací signalizace,

  d) speciální televizní systémy,

  e) tísňové systémy,

  f) zařízení elektrické požární signalizace,

  g) zařízení sloužící k vyhledávání nebezpečných látek nebo předmětů,

  h) zařízení fyzického ničení nosičů informací,

  i) zařízení proti pasivnímu a aktivnímu odposlechu utajované informace.

  (2) Bodové ohodnocení (§ 31 odst. 1) se přiřazuje certifikovaným
  technickým prostředkům [§ 46 odst. 1 písm. a)] a odpovědnou osobou nebo
  jí pověřenou osobou schváleným necertifikovaným technickým prostředkům.

  (3) Technické prostředky uvedené v odstavci 1 lze v případě účasti
  České  republiky v mezinárodním ozbrojeném konfliktu, mezinárodní
  záchranné nebo humanitární akci, v dalších zahraničních misích, v
  případě vyhlášení válečného stavu, v případě stavu nebezpečí, nouzového
  stavu nebo stavu ohrožení státu^20), v případě zpravodajských operací
  zpravodajských služeb a při činnostech ozbrojených sil České republiky
  v rámci vojenského cvičení a praktického vojenského výcviku s vojenskou
  technikou a vojenskou výzbrojí mimo místa stálé dislokace vojenského
  útvaru nahradit zvýšenou ostrahou, než jaká je uvedena v § 28,
  prováděnou příslušníky ozbrojených sil nebo ozbrojených bezpečnostních
  sborů na základě zvláštních právních předpisů^21) anebo příslušníky
  ozbrojených sil cizí moci.

  § 31

  (1) Míra zabezpečení jednací oblasti a zabezpečené oblasti opatřeními
  fyzické bezpečnosti se určuje pomocí bodových hodnot těchto opatření v
  závislosti na vyhodnocení rizik; bodové hodnoty a nejnižší míra
  zabezpečení jsou stanoveny prováděcím právním předpisem.

  (2) Opatření fyzické bezpečnosti nebo kombinace více těchto opatření
  musí odpovídat alespoň nejnižší míře zabezpečení jednací oblasti nebo
  zabezpečené oblasti a stanoví se v závislosti na vyhodnocení rizik a na
  stupni utajení utajovaných informací, které jsou v jednací oblasti
  pravidelně projednávány, nebo na kategorii zabezpečené oblasti.

  (3) Opatření podle odstavce 2 a opatření fyzické bezpečnosti objektu
  bez zabezpečené oblasti nebo jednací oblasti schvaluje a stanoví
  odpovědná osoba nebo jí pověřená osoba v projektu fyzické bezpečnosti.

  (4) Hodnocení rizik musí být prováděno průběžně a v případě potřeby
  musí být míra opatření fyzické bezpečnosti upravena.

  (5) Orgán státu, právnická osoba a podnikající fyzická osoba jsou
  povinni zajistit a pravidelně ověřovat, zda použitá opatření fyzické
  bezpečnosti odpovídají projektu fyzické bezpečnosti a právním předpisům
  v oblasti ochrany utajovaných informací.

  § 32

  Projekt fyzické bezpečnosti

  (1) Projekt fyzické bezpečnosti v případech, kdy se v objektu nacházejí
  zabezpečené  oblasti kategorie Přísně tajné, Tajné nebo Důvěrné,
  obsahuje

  a) určení objektu a zabezpečených oblastí, včetně jejich hranic a
  určení kategorií a tříd zabezpečených oblastí,

  b) vyhodnocení rizik,

  c) způsob použití opatření fyzické bezpečnosti,

  d) provozní řád objektu a

  e) plán zabezpečení objektu a zabezpečených oblastí v krizových
  situacích.

  (2) Projekt fyzické bezpečnosti v případech, kdy se v objektu nachází
  zabezpečená oblast pouze kategorie Vyhrazené, obsahuje

  a) určení objektu a zabezpečených oblastí, včetně jejich hranic a
  určení kategorií a tříd zabezpečených oblastí a

  b) způsob použití opatření fyzické bezpečnosti.

  (3) Projekt fyzické bezpečnosti v případech, kdy se v objektu nachází
  jednací oblast, obsahuje

  a) určení objektu a jednací oblasti, včetně jejich hranic,

  b) vyhodnocení rizik,

  c) způsob použití opatření fyzické bezpečnosti,

  d) provozní řád objektu a

  e) plán zabezpečení objektu a jednací oblasti v krizových situacích.

  (4) Projekt fyzické bezpečnosti objektu kategorie Přísně tajné, Tajné a
  Důvěrné bez zabezpečené oblasti nebo jednací oblasti obsahuje

  a) určení objektu včetně jeho hranic,

  b) způsob použití opatření fyzické bezpečnosti,

  c) provozní řád objektu a

  d) plán zabezpečení objektu v krizových situacích.

  (5)  Projekt fyzické bezpečnosti objektu kategorie Vyhrazené bez
  zabezpečené oblasti obsahuje určení objektu včetně jeho hranic.

  (6) Na projekt fyzické bezpečnosti se v případech podle § 30 odst. 3
  použijí ustanovení odstavců 1 až 5 přiměřeně; rozsah projektu schvaluje
  a stanoví odpovědná osoba nebo jí pověřená osoba.

  (7) Projekt fyzické bezpečnosti se ukládá u odpovědné osoby nebo
  bezpečnostního ředitele.

  § 33

  Zmocňovací ustanovení

  Prováděcí právní předpis stanoví

  a) způsob ukládání utajovaných informací v závislosti na stupni jejich
  utajení (§ 24 odst. 6),

  b) organizační požadavky na provádění ostrahy (§ 28) a zabezpečení
  jednací oblasti nebo zabezpečené oblasti touto ostrahou, včetně určení
  kategorie osob uvedených v § 28 odst. 4, a to v závislosti na stupni
  utajení utajovaných informací, které jsou v jednací oblasti pravidelně
  projednávány, na kategorii objektu, nebo na kategorii zabezpečené
  oblasti,

  c) podrobnosti režimových opatření (§ 29),

  d) požadavky na technické prostředky, uvedené v § 30 odst. 1, a
  zabezpečení objektů, jednací oblasti nebo zabezpečené oblasti těmito
  prostředky, v závislosti na stupni utajení utajovaných informací, které
  jsou v jednací oblasti pravidelně projednávány, nebo na kategorii
  zabezpečené oblasti, anebo na kategorii objektu,

  e) bodové ohodnocení jednotlivých opatření fyzické bezpečnosti a
  bodovou  hodnotu  nejnižší míry zabezpečení jednací oblasti nebo
  zabezpečené oblasti, včetně základní metody hodnocení rizik (§ 31 odst.
  1 a 2),

  f) četnost a způsob zápisu o ověřování, zda použitá opatření fyzické
  bezpečnosti odpovídají projektu fyzické bezpečnosti a právním předpisům
  v oblasti ochrany utajovaných informací, v závislosti na stupni utajení
  utajovaných informací (§ 31 odst. 5),

  g)  obsah  provozního řádu objektu a plánu zabezpečení objektů,
  zabezpečených oblastí a jednacích oblastí v krizových situacích [§ 32
  odst. 1 písm. d) a e) a § 32 odst. 3 písm. d) a e)].

  Hlava VI

  Bezpečnost informačních a komunikačních systémů

  § 34

  Informační systém

  (1) Informačním systémem nakládajícím s utajovanými informacemi se pro
  účely tohoto zákona rozumí jeden nebo více počítačů, jejich programové
  vybavení, k tomu patřící periferní zařízení, správa tohoto informačního
  systému a k tomuto systému se vztahující procesy nebo prostředky
  schopné provádět sběr, tvorbu, zpracování, ukládání, zobrazení nebo
  přenos utajovaných informací (dále jen „informační systém“).

  (2) Informační systém musí být certifikován Úřadem [§ 46 odst. 1 písm.
  b)] a písemně schválen do provozu odpovědnou osobou nebo jí pověřenou
  osobou.

  (3) Informační systém podnikatele, který má přístup k utajovaným
  informacím stupně utajení Vyhrazené, může být schválen do provozu jen v
  době platnosti prohlášení podnikatele; zánikem platnosti prohlášení
  podnikatele zaniká též schválení informačního systému do provozu.

  (4) Nakládat s utajovanou informací lze pouze v informačním systému
  splňujícím podmínky podle odstavce 2 nebo 3.

  (5) Schválení informačního systému do provozu podle odstavce 2 musí
  odpovědná osoba nebo jí pověřená osoba písemně oznámit Úřadu do 30 dnů
  od tohoto schválení.

  (6) Prováděcí právní předpis stanoví

  a)  požadavky  na  informační systém a podmínky jeho bezpečného
  provozování v závislosti na stupni utajení utajovaných informací, s
  nimiž nakládá, a na bezpečnostním provozním módu a

  b) obsah bezpečnostní dokumentace informačního systému.

  § 35

  Komunikační systém

  (1) Komunikačním systémem nakládajícím s utajovanými informacemi (dále
  jen „komunikační systém“) se pro účely tohoto zákona rozumí systém
  zajišťující  přenos  těchto informací mezi koncovými uživateli a
  zahrnující  koncové  komunikační  zařízení,  přenosové  prostředí,
  kryptografické prostředky, obsluhu a provozní podmínky a postupy.

  (2) Komunikační systém nelze provozovat bez projektu bezpečnosti
  komunikačního  systému  schváleného  Úřadem. O schválení projektu
  bezpečnosti komunikačního systému písemně žádá u Úřadu orgán státu,
  právnická  osoba nebo podnikající fyzická osoba, která jej bude
  provozovat.

  (3) Nakládat s utajovanou informací lze pouze v komunikačním systému
  splňujícím podmínky podle odstavce 2.

  (4) Komunikační systém musí být písemně schválen do provozu odpovědnou
  osobou nebo jí pověřenou osobou.

  (5) Komunikační systém podnikatele, který má přístup k utajovaným
  informacím stupně utajení Vyhrazené, může být schválen do provozu jen v
  době platnosti prohlášení podnikatele; zánikem platnosti prohlášení
  podnikatele zaniká též schválení komunikačního systému do provozu.

  (6) Prováděcí právní předpis stanoví

  a) obsah žádosti o schválení projektu bezpečnosti komunikačního systému
  a

  b) náležitosti projektu bezpečnosti komunikačního systému a způsob a
  podmínky jeho schvalování.

  § 35a

  Manipulace s taktickou informací

  (1) Taktickou informací se pro účely tohoto zákona rozumí utajovaná
  informace s krátkou dobou trvání důvodu utajení. Taktická informace se
  zpracovává v informačním nebo komunikačním systému a při přenosu se
  chrání kryptografickou ochranou.

  (2) Ochrana taktické informace do stupně utajení Tajné může být
  zabezpečena též souborem opatření stanovených na základě vyhodnocení
  rizik. Podmínky odlišné manipulace s taktickou informací upravuje
  bezpečnostní standard.

  Hlava VII

  Ochrana utajovaných informací při zpracování v elektronické podobě v
  zařízení, které není součástí informačního nebo komunikačního systému

  § 36

  (1)  Při zpracování utajované informace v elektronické podobě v
  zařízení, které není součástí informačního nebo komunikačního systému,
  zejména v psacím stroji s pamětí a v zařízení umožňujícím kopírování,
  záznam nebo zobrazení utajované informace anebo její převod do jiného
  datového formátu, musí být zajištěna ochrana této utajované informace.

  (2) Orgán státu, právnická osoba a podnikající fyzická osoba jsou
  povinni pro jimi provozované zařízení uvedené v odstavci 1 vydat
  bezpečnostní provozní směrnici; pouze v souladu s ní lze zpracovávat
  utajovanou informaci.

  (3) V bezpečnostní provozní směrnici podle odstavce 2 se uvedou pro
  zařízení podle odstavce 1

  a) způsob jeho bezpečného provozování,

  b) provozní směrnice pro jeho uživatele.

  (4) Podmínky bezpečného provozování zařízení uvedeného v odstavci 1 v
  závislosti na stupni utajení v něm zpracovávaných utajovaných informací
  stanoví prováděcí právní předpis.

  Hlava VIII

  Kryptografická ochrana

  § 37

  (1) Kryptografickým materiálem je kryptografický prostředek, materiál k
  zajištění jeho funkce nebo kryptografický dokument.

  (2) Kryptografické prostředky používané pro kryptografickou ochranu
  utajovaných informací musí být certifikovány Úřadem [§ 46 odst. 1 písm.
  c)].

  (3) Kryptografickým pracovištěm je pracoviště určené k výrobě nebo
  testování materiálu k zajištění funkce kryptografického prostředku,
  ukládání kryptografického materiálu nebo k distribuci a evidenci
  kryptografického materiálu nebo k výrobě a testování kryptografických
  prostředků.  Kryptografické  pracoviště musí splňovat bezpečnostní
  standardy a musí být do provozu schváleno odpovědnou osobou nebo
  bezpečnostním ředitelem.

  (4) Kryptografické pracoviště určené k výrobě nebo testování materiálu
  k zajištění funkce kryptografického prostředku nebo které je centrálním
  distribučním a evidenčním místem kryptografického materiálu orgánu
  státu, právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, musí být před
  schválením do provozu odpovědnou osobou nebo bezpečnostním ředitelem
  certifikováno Úřadem [§ 46 odst. 1 písm. d)].

  (5) Orgán státu, právnická osoba a podnikající fyzická osoba, které
  vykonávají kryptografickou ochranu, musí vést evidence kryptografického
  materiálu,  pracovníků  kryptografické  ochrany,  provozní obsluhy
  kryptografických prostředků a kurýrů kryptografického materiálu.

  § 37a

  Kontrolovaná kryptografická položka

  (1)  Kontrolovanou kryptografickou položkou se rozumí neutajované
  zařízení nebo jeho součást, zařazené do seznamu podle odstavce 3,
  sloužící k ochraně informací při jejich zpracování nebo přenosu a
  využívající kryptografických metod.

  (2) Kontrolovanou kryptografickou položku lze použít pouze v souladu s
  bezpečnostním standardem.

  (3) Zařízení uvedené v odstavci 1 nebo jeho součást na základě písemné
  žádosti jeho výrobce, dovozce, distributora nebo uživatele Úřad schválí
  a zařadí do jím vedeného seznamu kontrolovaných kryptografických
  položek v případě, že je to v souladu se záměry České republiky v
  oblasti zajišťování ochrany utajovaných informací.

  § 38

  Výkon kryptografické ochrany

  (1) Výkonem kryptografické ochrany se rozumí

  a) její bezpečnostní správa,

  b) speciální obsluha kryptografického prostředku, nebo

  c) výroba kryptografického prostředku nebo materiálu k zajištění jeho
  funkce.

  (2) Výkon kryptografické ochrany provádí pracovník kryptografické
  ochrany, který je

  a) k výkonu kryptografické ochrany pověřen odpovědnou osobou nebo jí
  pověřenou osobou,

  b) držitelem platného osvědčení fyzické osoby a

  c) držitelem osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti pracovníka
  kryptografické  ochrany  (dále jen „osvědčení o zvláštní odborné
  způsobilosti“).

  § 39

  Zvláštní  odborná způsobilost pracovníka kryptografické ochrany a
  zkouška zvláštní odborné způsobilosti

  (1) Zvláštní odborná způsobilost pracovníka kryptografické ochrany
  (dále jen „zvláštní odborná způsobilost“) zahrnuje znalost předpisů z
  oblasti kryptografické ochrany utajovaných informací, schopnost jejich
  aplikace a další schopnosti podle § 38 odst. 1. Tyto znalosti a
  schopnosti ověřuje Úřad zkouškou zvláštní odborné způsobilosti (dále
  jen „odborná zkouška“). Odborná zkouška probíhá před zkušební komisí;
  to není podmínkou pro její část prováděnou podle odstavce 3 písm. b).
  Členy zkušební komise jmenuje odpovědná osoba nebo jí pověřená osoba
  Úřadu nebo orgánu státu podle odstavce 3 písm. a). Tomu, kdo složil
  odbornou zkoušku, vydá Úřad nebo orgán státu podle odstavce 3 písm. a)
  osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti a vede o tom evidenci.
  Osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti se vydává nejdéle na 5 let.

  (2) Přihlášku k odborné zkoušce podává písemně odpovědná osoba orgánu
  státu nebo podnikatele u Úřadu nebo u jím pověřeného orgánu státu.
  Odborná zkouška se musí konat do 6 měsíců od podání přihlášky. Úřad
  nebo jím pověřený orgán státu písemně oznámí tomu, kdo o odbornou
  zkoušku požádal, termín a místo konání odborné zkoušky; oznámení musí
  být odesláno nejpozději 20 dnů přede dnem konání odborné zkoušky. Ten,
  kdo při odborné zkoušce nevyhověl, ji může vykonat opakovaně. Opakovaná
  zkouška může být vykonána nejdříve po uplynutí 5 pracovních dnů ode dne
  neúspěšně vykonané zkoušky.

  (3) Úřad může uzavřít s orgánem státu smlouvu o zajištění činnosti
  podle § 52, jejímž předmětem je provedení

  a) odborné zkoušky a vydání osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti,
  nebo

  b) části odborné zkoušky, týkající se § 38 odst. 1 písm. b) nebo c) a
  příslušné návaznosti na § 38 odst. 1 písm. a).
  Smlouvu podle písmene b) může Úřad uzavřít též s podnikatelem.

  § 40

  Provozní obsluha kryptografického prostředku

  (1) Provozní obsluhou kryptografického prostředku se rozumí výkon
  uživatelských funkcí kryptografického prostředku.

  (2) Osoba, která provádí provozní obsluhu kryptografického prostředku
  podle odstavce 1, musí

  a) být k této obsluze pověřena odpovědnou osobou nebo jí pověřenou
  osobou,

  b) splňovat podmínky přístupu k utajované informaci podle § 6 odst. 1
  nebo § 11 odst. 1 a

  c) být k této obsluze zaškolena.

  § 41

  Manipulace s kryptografickým materiálem a kontrolovanou kryptografickou
  položkou

  (1) Manipulací s kryptografickým materiálem se rozumí způsob přenášení,
  přepravy, zapůjčování, ukládání nebo jiného nakládání s ním, včetně
  jeho vyřazování.

  (2) Kryptografický materiál lze evidovat a manipulovat s ním jen
  způsobem a prostředky, které zajistí ochranu kryptografického materiálu
  a splňují požadavky, které stanoví prováděcí právní předpis.

  (3) Ochranu kryptografického prostředku a materiálu k zajištění jeho
  funkce do stupně utajení Důvěrné, bez nutnosti jejich ukládání, lze
  zajistit způsobem, při kterém je tento kryptografický prostředek a
  materiál trvale pod dohledem jejich oprávněného uživatele.

  (4) Kontrolovanou kryptografickou položku lze evidovat, provozovat,
  ukládat, přepravovat, vyvážet, kontrolovat a distribuovat způsobem,
  který zajistí její ochranu a splní požadavky bezpečnostního standardu.

  § 42

  Přeprava kryptografického materiálu a vývoz kryptografického prostředku

  (1) Přepravu kryptografického materiálu provádí kurýr kryptografického
  materiálu. Kurýrem kryptografického materiálu je osoba, která

  a) byla k přepravě pověřena odpovědnou osobou nebo jí pověřenou osobou,

  b) je držitelem platného osvědčení fyzické osoby, nejméně pro stupeň
  utajení přepravovaného kryptografického materiálu,

  c) byla k přepravě zaškolena.

  (2) Z území České republiky lze vyvážet certifikovaný kryptografický
  prostředek [§ 46 odst. 1 písm. c)] pouze na základě povolení Úřadu. Za
  vývoz  se  nepovažuje  používání  certifikovaného kryptografického
  prostředku mimo území České republiky orgánem státu.

  (3) Povolení podle odstavce 2 lze udělit na základě písemné žádosti.
  Povolení se vydává na vývoz konkrétního kryptografického prostředku a
  obsahuje též účel vývozu. Úřad povolení nevydá, jestliže by vývozem
  byla ohrožena utajovaná informace České republiky nebo utajovaná
  informace, k jejíž ochraně se Česká republika zavázala; tuto skutečnost
  písemně oznámí žadateli o povolení. Na udělení povolení není právní
  nárok.

  (4) Úřad vede evidenci povolení udělených podle odstavce 2.

  § 43

  Kompromitace kryptografického materiálu

  (1) Kompromitací kryptografického materiálu se rozumí nakládání s
  kryptografickým materiálem, které způsobilo nebo by mohlo způsobit
  porušení ochrany utajované informace.

  (2) Kompromitaci kryptografického materiálu je orgán státu, právnická
  osoba nebo podnikající fyzická osoba povinna neprodleně oznámit Úřadu.

  § 43a

  (1) Distribuci a evidenci kryptografického materiálu České republiky,
  kryptografického materiálu Evropské unie a kryptografického materiálu
  distribuovaného  na  základě  mezinárodní  smlouvy,  s  výjimkou
  kryptografického  materiálu  pro  vojenské účely, zajišťuje Úřad.
  Distribuci  a  evidenci  kryptografického  materiálu  Organizace
  Severoatlantické smlouvy a kryptografického materiálu pro vojenské
  účely zajišťuje Ministerstvo obrany.

  (2) Podmínky evidence, manipulace a kontroly kryptografického materiálu
  v  České republice, zahrnující zejména možnost zřízení účtů pro
  kryptografický materiál v orgánech státu nebo u podnikatele, vedení
  evidencí,  kontrolní  funkce, povinnosti držitelů kryptografického
  materiálu vůči Úřadu nebo Ministerstvu obrany a zajištění kurýrní
  služby pro kryptografický materiál Evropské unie upraví bezpečnostní
  standard.

  § 44

  Zmocňovací ustanovení

  Prováděcí právní předpis stanoví

  a) náležitosti přihlášky k odborné zkoušce,

  b) organizaci, obsah a způsob provádění odborné zkoušky,

  c) náležitosti osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti,

  d) minimální požadavky na zajištění bezpečnostní správy kryptografické
  ochrany,

  e) podrobnosti zajišťování provozu kryptografického prostředku,

  f) způsob zaškolování provozní obsluhy kryptografického prostředku a
  kurýra kryptografického materiálu a vzor potvrzení o zaškolení provozní
  obsluhy  kryptografického  prostředku  a  kurýra  kryptografického
  materiálu,

  g) podrobnosti způsobu vyznačování náležitostí na utajované informaci z
  oblasti kryptografické ochrany, zejména podle druhu kryptografického
  materiálu,

  h) druhy a náležitosti administrativních pomůcek kryptografické ochrany
  a požadavky na vedení těchto pomůcek,

  i) bližší požadavky na způsob a prostředky manipulace s kryptografickým
  materiálem,

  j) obsah žádosti pro udělení povolení pro vývoz certifikovaného
  kryptografického prostředku z území České republiky a náležitosti
  povolení,

  k) způsob vedení evidencí uvedených v § 37 odst. 5,

  l)  kategorie  kryptografických  pracovišť,  typy  činností  na
  kryptografickém pracovišti a minimální požadavky na jejich zabezpečení,

  m) podmínky ochrany kryptografického prostředku a materiálu k zajištění
  jeho funkce podle § 41 odst. 3.

  Kompromitující vyzařování

  § 45

  (1) Ochranou utajovaných informací stupně utajení Přísně tajné, Tajné
  nebo  Důvěrné  před jejich únikem kompromitujícím vyzařováním je
  zabezpečení elektrických a elektronických zařízení, zabezpečené oblasti
  nebo objektu.

  (2) Je-li ochrana utajované informace před únikem kompromitujícím
  vyzařováním  zabezpečena  stínicí  komorou, musí být tato komora
  certifikována Úřadem [§ 46 odst. 1 písm. e)].

  (3) Ověřování způsobilosti elektrických a elektronických zařízení,
  zabezpečené oblasti nebo objektu k ochraně před únikem utajované
  informace kompromitujícím vyzařováním zajišťuje Úřad při certifikaci
  informačního systému nebo kryptografického prostředku, při schvalování
  projektu bezpečnosti komunikačního systému nebo na základě odůvodněné
  písemné žádosti orgánu státu nebo podnikatele v souvislosti s ochranou
  utajovaných informací.

  (4) K provádění měření možného úniku utajovaných informací podle
  odstavce 3 může Úřad uzavřít s orgánem státu nebo podnikatelem smlouvu
  podle § 52 o zajištění této činnosti.

  (5) K provádění měření zařízení, zabezpečené oblasti nebo objektu podle
  odstavce  3,  které jsou provozovány nebo užívány zpravodajskými
  službami, jsou oprávněny zpravodajské služby. V těchto případech není
  vyžadováno uzavření smlouvy podle § 52. Pro potřeby certifikace
  informačního  systému  nebo kryptografického prostředku, nebo při
  schválení  projektu  bezpečnosti  komunikačního  systému  předají
  zpravodajské služby Úřadu zprávy o provedeném měření včetně jeho
  výsledku.

  (6) Při provádění měření podle odstavce 5 jsou zpravodajské služby
  povinny  dodržovat ustanovení tohoto zákona, prováděcích právních
  předpisů a bezpečnostních standardů Úřadu.

  Hlava IX

  Certifikace

  § 46

  Společná ustanovení

  (1) Certifikace je postup, jímž Úřad

  a) ověřuje způsobilost technického prostředku k ochraně utajovaných
  informací,

  b) ověřuje způsobilost informačního systému k nakládání s utajovanými
  informacemi,

  c)  ověřuje  způsobilost  kryptografického  prostředku  k ochraně
  utajovaných informací,

  d) ověřuje způsobilost kryptografického pracoviště pro vykonávání
  činností podle § 37 odst. 4, nebo

  e) ověřuje způsobilost stínicí komory k ochraně utajovaných informací.

  (2) Zjistí-li Úřad způsobilost podle odstavce 1, certifikát technického
  prostředku,   certifikát   informačního   systému,   certifikát
  kryptografického prostředku, certifikát kryptografického pracoviště
  nebo certifikát stínicí komory vydá.

  (3) Certifikáty podle odstavce 2 jsou veřejnými listinami.

  (4) Certifikát technického prostředku obsahuje

  a) evidenční číslo certifikátu,

  b) název a typové označení technického prostředku,

  c) identifikaci výrobce technického prostředku obchodní firmou (dále
  jen „firma“) nebo názvem, identifikačním číslem osoby (dále jen
  „identifikační číslo“) a sídlem, jde-li o právnickou osobu, nebo
  jménem, příjmením, rodným číslem a místem trvalého pobytu, jde-li o
  osobu fyzickou,

  d) identifikaci držitele certifikátu technického prostředku podle
  písmene c),

  e) hodnocení technického prostředku,

  f) datum vydání a dobu platnosti certifikátu a

  g) otisk úředního razítka a podpis oprávněného zástupce Úřadu nebo v
  případě vydání tohoto certifikátu v elektronické podobě elektronický
  podpis  oprávněného  zástupce  Úřadu  podle  zvláštního  právního
  předpisu^22).

  (5)  Certifikát  informačního systému, certifikát kryptografického
  prostředku, certifikát kryptografického pracoviště a certifikát stínicí
  komory obsahuje

  a) evidenční číslo certifikátu,

  b) identifikaci držitele certifikátu podle odstavce 4 písm. c),

  c) datum vydání a dobu platnosti certifikátu a

  d) otisk úředního razítka Úřadu a podpis oprávněného zástupce Úřadu
  nebo  v případě vydání těchto certifikátů v elektronické podobě
  elektronický  podpis  oprávněného zástupce Úřadu podle zvláštního
  právního předpisu^22).

  (6) Certifikát informačního systému vedle náležitostí podle odstavce 5
  obsahuje identifikaci informačního systému a stupeň utajení utajovaných
  informací, pro který byla způsobilost informačního systému ověřena.

  (7) Certifikát kryptografického prostředku vedle náležitostí podle
  odstavce 5 obsahuje

  a) identifikaci kryptografického prostředku,

  b) identifikaci výrobce kryptografického prostředku podle odstavce 4
  písm. c) a

  c) stupeň utajení utajovaných informací, pro který byla způsobilost
  kryptografického prostředku schválena.

  (8) Certifikát kryptografického pracoviště vedle náležitostí podle
  odstavce 5 obsahuje

  a) identifikaci kryptografického pracoviště,

  b) rozsah způsobilosti kryptografického pracoviště a

  c) kategorii kryptografického pracoviště.

  (9) Certifikát stínicí komory vedle náležitostí podle odstavce 5
  obsahuje

  a) identifikaci stínicí komory, pro kterou je vydáván,

  b) identifikaci výrobce stínicí komory podle odstavce 4 písm. c) a

  c) stupeň utajení utajovaných informací, pro který byla způsobilost
  stínicí komory schválena.

  (10) Není-li Úřadem zjištěna způsobilost podle odstavce 1, rozhodne o
  nevydání certifikátu. Proti rozhodnutí o nevydání certifikátu podle
  odstavce 1 písm. b) a c) není odvolání přípustné.

  (11)  Úřad rozhoduje o zániku platnosti certifikátu v případech
  uvedených v § 47 odst. 4 písm. b), § 48 odst. 4 písm. d), § 49 odst. 5
  písm. b), § 50 odst. 4 písm. d) a § 51 odst. 4 písm. d). Odvolání
  podané proti rozhodnutí Úřadu o zániku platnosti certifikátu nemá
  odkladný účinek. Proti rozhodnutí Úřadu o zániku platnosti certifikátu
  informačního systému a certifikátu kryptografického prostředku není
  odvolání přípustné.

  (12) Jestliže platnost certifikátu zanikla podle § 47 odst. 4 písm. b),
  § 48 odst. 4 písm. b) a d), § 49 odst. 5 písm. b), § 50 odst. 4 písm.
  b) a d) nebo § 51 odst. 4 písm. b) a d), je držitel certifikátu povinen
  do 5 dnů ode dne doručení oznámení Úřadu odevzdat certifikát Úřadu.

  (13)  Přílohou  certifikátu informačního systému, kryptografického
  prostředku,  kryptografického  pracoviště  nebo stínicí komory je
  certifikační  zpráva,  která  obsahuje  zásady a podmínky jejich
  provozování. V příloze certifikátu technického prostředku mohou být
  stanoveny podmínky jeho používání.

  (14) Úřad ověřuje způsobilost technického prostředku podle odstavce 1
  písm. a) na základě posudku vlastností technického prostředku (dále jen
  „posudek“).

  (15) K vydávání posudku podle odstavce 14 a k provádění dílčích úloh
  při ověřování způsobilosti podle odstavce 1 písm. b) až e) může Úřad
  uzavřít s orgánem státu nebo podnikatelem smlouvu podle § 52 o
  zajištění těchto činností; to neplatí, jde-li o ověřování způsobilosti
  informačního systému, kryptografického prostředku nebo pracoviště anebo
  stínicí komory, které mají být provozovány zpravodajskými službami.

  (16) Seznam orgánů státu a podnikatelů, s nimiž Úřad uzavřel smlouvu
  podle § 52, zveřejňuje Úřad ve Věstníku Úřadu.

  (17) K provádění dílčích úloh při ověřování způsobilosti podle odstavce
  1 písm. b) až e), které z důvodu utajení nelze provést Úřadem, jde-li o
  informační systém, kryptografický prostředek, kryptografické pracoviště
  nebo  stínicí  komoru, které mají být provozovány zpravodajskými
  službami, jsou oprávněny tyto zpravodajské služby. V těchto případech
  zpravodajské služby předají Úřadu protokoly o provedení dílčích úloh,
  včetně jejich výsledků.

  (18) Při provádění dílčích úloh podle odstavce 17 jsou zpravodajské
  služby povinny dodržovat ustanovení tohoto zákona, prováděcích právních
  předpisů a bezpečnostních standardů Úřadu.

  (19)  Účastníkem  řízení o certifikaci nebo o zrušení platnosti
  certifikátu je žadatel podle § 47 odst. 1, § 48 odst. 1, § 49 odst. 1,
  § 50 odst. 1 a § 51 odst. 1.

  § 47

  Žádost o certifikaci technického prostředku a platnost certifikátu
  technického prostředku

  (1) O certifikaci technického prostředku písemně žádá u Úřadu výrobce,
  dovozce, distributor nebo uživatel technického prostředku. K žádosti se
  přiloží posudek podle § 46 odst. 14 a dokumentace nezbytná pro
  provedení certifikace technického prostředku.

  (2) Dobu platnosti certifikátu technického prostředku stanoví Úřad
  nejdéle na dobu 5 let.

  (3) Seznam certifikovaných technických prostředků, kromě technických
  prostředků certifikovaných na žádost uživatele technického prostředku,
  je zveřejňován na internetových stránkách Úřadu.

  (4) Platnost certifikátu technického prostředku zaniká

  a) uplynutím doby jeho platnosti, nebo

  b) rozhodnutím Úřadu o zániku platnosti certifikátu v případě, že
  vyráběný technický prostředek nesplňuje požadavky tohoto zákona a
  prováděcích  právních předpisů nebo není ve shodě s posuzovaným
  technickým prostředkem.

  (5)  Zanikla-li platnost certifikátu technického prostředku podle
  odstavce  4,  Úřad tento technický prostředek vyřadí ze seznamu
  zveřejňovaného podle odstavce 3.

  (6) Technický prostředek používaný k ochraně utajovaných informací lze
  nadále používat i po uplynutí doby platnosti jeho certifikátu.

  (7) Úřad může při certifikaci technického prostředku přihlédnout k
  certifikátu nebo obdobnému dokumentu technického prostředku vydanému
  oprávněným pracovištěm cizí moci.

  § 48

  Žádost o certifikaci informačního systému a platnost certifikátu
  informačního systému

  (1) O certifikaci informačního systému písemně žádá u Úřadu orgán státu
  nebo podnikatel, který bude informační systém provozovat.

  (2) Ten, kdo o certifikaci informačního systému podle odstavce 1
  požádal, předkládá v průběhu certifikace na žádost Úřadu dokumentaci
  nezbytnou pro provedení certifikace.

  (3) Dobu platnosti certifikátu informačního systému stanoví Úřad.
  Platnost certifikátu informačního systému je pro stupeň utajení

  a) Přísně tajné a Tajné nejdéle 2 roky,

  b) Důvěrné nejdéle 3 roky a

  c) Vyhrazené nejdéle 5 let.

  (4) Platnost certifikátu informačního systému zaniká

  a) uplynutím doby jeho platnosti,

  b)  v  případě informačního systému pro nakládání s utajovanými
  informacemi stupně utajení Důvěrné nebo vyššího zánikem platnosti
  osvědčení podnikatele,

  c) zrušením orgánu státu,

  d) rozhodnutím Úřadu o zániku platnosti certifikátu, přestal-li být
  informační systém způsobilý k nakládání s utajovanými informacemi, nebo

  e)  oznámením orgánu státu nebo podnikatele, který je držitelem
  certifikátu, o zrušení informačního systému.

  (5) Má-li být informační systém používán i bezprostředně po uplynutí
  doby platnosti jeho certifikátu, je žadatel podle odstavce 1 povinen
  požádat Úřad o certifikaci informačního systému. Opakovaná žádost musí
  být Úřadu doručena nejméně 6 měsíců před uplynutím doby platnosti
  původního certifikátu informačního systému.

  (6) Úřad je povinen rozhodnout o certifikaci informačního systému do 1
  roku od zahájení řízení o certifikaci, ve zvlášť složitých případech do
  2 let; nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout v této lhůtě, může ji
  přiměřeně prodloužit ředitel Úřadu, nejvýše však o 6 měsíců.

  § 49

  Žádost o certifikaci kryptografického prostředku a platnost certifikátu
  kryptografického prostředku

  (1) O certifikaci kryptografického prostředku písemně žádá u Úřadu
  výrobce,  dovozce,  distributor  nebo  uživatel  kryptografického
  prostředku.  Žádá-li  o  certifikaci  kryptografického  prostředku
  podnikatel, musí být držitelem platného osvědčení podnikatele pro
  přístup k utajované informaci podle § 20 odst. 1 písm. a).

  (2) Úřad žádost podle odstavce 1 rozhodnutím odmítne, není-li v souladu
  se záměry České republiky v oblasti zajišťování ochrany utajovaných
  informací kryptografickou ochranou. Proti rozhodnutí podle věty první
  není odvolání přípustné a nelze jej ani přezkoumat soudem.

  (3) Ten, kdo o certifikaci kryptografického prostředku podle odstavce 1
  požádal, předkládá v průběhu certifikace na žádost Úřadu kryptografický
  prostředek v potřebném počtu a dokumentaci nezbytnou pro provedení
  certifikace.

  (4) Dobu platnosti certifikátu kryptografického prostředku stanoví Úřad
  na dobu nejdéle 5 let.

  (5) Platnost certifikátu kryptografického prostředku zaniká

  a) uplynutím doby jeho platnosti, nebo

  b) rozhodnutím Úřadu o zániku platnosti certifikátu, přestal-li být
  kryptografický prostředek způsobilý k ochraně utajovaných informací.

  (6) Má-li být kryptografický prostředek používán i bezprostředně po
  uplynutí doby platnosti jeho certifikátu, je žadatel podle odstavce 1
  povinen  požádat  Úřad o certifikaci kryptografického prostředku.
  Opakovaná žádost musí být Úřadu doručena nejméně 6 měsíců před
  uplynutím  doby  platnosti  původního certifikátu kryptografického
  prostředku.

  (7) Úřad může při certifikaci kryptografického prostředku přihlédnout k
  certifikátu  nebo  obdobnému dokumentu kryptografického prostředku
  vydanému oprávněným pracovištěm cizí moci.

  (8) Řízení o certifikaci kryptografického prostředku lze též přerušit
  současně  s odesláním žádosti adresované zahraničnímu subjektu o
  informaci nezbytnou pro spolehlivé zjištění stavu věci.

  (9) Úřad může stanovit při certifikaci kryptografického prostředku jeho
  způsobilost k ochraně taktické informace.

  (10) Pro lhůty pro vydání rozhodnutí platí § 48 odst. 6.

  § 50

  Žádost o certifikaci kryptografického pracoviště a platnost certifikátu
  kryptografického pracoviště

  (1) O certifikaci kryptografického pracoviště písemně žádá u Úřadu
  orgán státu nebo podnikatel, u kterého má být kryptografické pracoviště
  provozováno.  Žádá-li  o  certifikaci  kryptografického pracoviště
  podnikatel, musí být držitelem platného osvědčení podnikatele.

  (2) Ten, kdo o certifikaci kryptografického pracoviště podle odstavce 1
  požádal, předkládá v průběhu certifikace na žádost Úřadu dokumentaci
  nezbytnou pro provedení certifikace.

  (3) Dobu platnosti certifikátu kryptografického pracoviště stanoví Úřad
  na dobu nejdéle 3 let.

  (4) Platnost certifikátu kryptografického pracoviště zaniká

  a) uplynutím doby jeho platnosti,

  b) zánikem platnosti osvědčení podnikatele,

  c) zrušením orgánu státu, nebo

  d) rozhodnutím Úřadu o zániku platnosti certifikátu, přestalo-li být
  kryptografické pracoviště způsobilé pro vykonávání určených činností.

  (5) Má-li být kryptografické pracoviště využíváno i bezprostředně po
  uplynutí doby platnosti jeho certifikátu, je žadatel podle odstavce 1
  povinen  požádat  Úřad o certifikaci kryptografického pracoviště.
  Opakovaná žádost musí být Úřadu doručena nejméně 6 měsíců před
  uplynutím  doby  platnosti  původního certifikátu kryptografického
  pracoviště.

  (6)  Úřad  je  povinen rozhodnout o certifikaci kryptografického
  pracoviště do 6 měsíců od zahájení řízení o certifikaci, ve zvlášť
  složitých případech do 1 roku; nelze-li vzhledem k povaze věci
  rozhodnout v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit ředitel Úřadu,
  nejvýše však o 3 měsíce.

  § 51

  Žádost o certifikaci stínicí komory a platnost certifikátu stínicí
  komory

  (1) O certifikaci stínicí komory písemně žádá u Úřadu orgán státu nebo
  podnikatel, u kterého je stínicí komora používána.

  (2) Ten, kdo o certifikaci stínicí komory podle odstavce 1 požádal,
  předkládá v průběhu certifikace na žádost Úřadu dokumentaci nezbytnou
  pro provedení certifikace.

  (3) Dobu platnosti certifikátu stínicí komory stanoví Úřad na dobu
  nejdéle 5 let.

  (4) Platnost certifikátu stínicí komory zaniká

  a) uplynutím doby jeho platnosti,

  b) zánikem platnosti osvědčení podnikatele,

  c) zrušením orgánu státu, nebo

  d) rozhodnutím Úřadu o zániku platnosti certifikátu, přestala-li být
  stínicí komora způsobilá k ochraně utajovaných informací.

  (5) Má-li být stínicí komora používána i bezprostředně po uplynutí doby
  platnosti jejího certifikátu, je žadatel podle odstavce 1 povinen
  požádat Úřad o certifikaci stínicí komory. Opakovaná žádost musí být
  Úřadu  doručena nejméně 12 měsíců před uplynutím doby platnosti
  původního certifikátu stínicí komory.

  (6) Pro lhůty pro vydání rozhodnutí platí § 50 odst. 6.

  § 52

  Smlouva o zajištění činnosti

  (1) Smlouva o zajištění činnosti (dále jen „smlouva“) uvedená v § 39
  odst. 3, § 45 odst. 4 a § 46 odst. 15 se uzavírá na dobu určitou nebo
  neurčitou. Smlouva musí mít písemnou formu. Projev vůle účastníků
  smlouvy musí být na téže listině.

  (2) Smlouvu lze uzavřít s orgánem státu nebo podnikatelem na základě
  jejich písemné žádosti, a to pouze tehdy, budou-li činnosti, jež jsou
  předmětem smlouvy,

  a) prováděny odborně způsobilými zaměstnanci státu nebo podnikatele,

  b) zajištěny u orgánu státu nebo podnikatele organizačně, technicky a
  materiálně.

  (3) Smlouvu s podnikatelem lze dále uzavřít pouze tehdy, je-li

  a) jeho sídlo nebo místo podnikání na území České republiky,

  b) držitelem platného osvědčení podnikatele příslušného stupně utajení;
  tato podmínka neplatí, má-li být uzavřena smlouva k vydávání posudku
  uvedená v § 46 odst. 15.

  (4) Smlouva musí obsahovat

  a) označení účastníků smlouvy,

  b) vymezení předmětu smlouvy a jeho rozsahu,

  c) práva a povinnosti účastníků smlouvy,

  d) způsob kontroly prováděné Úřadem podle odstavce 6,

  e) způsob a podmínky odstoupení účastníků od smlouvy,

  f) souhlas se zveřejněním technického prostředku na internetových
  stránkách Úřadu, jde-li o smlouvu k vydávání posudku uvedenou v § 46
  odst. 15.

  (5) V podmínkách podle odstavce 4 písm. e) musí být též stanoveno, že
  Úřad odstoupí od smlouvy v případě, že druhý účastník smlouvy poruší
  povinnost stanovenou tímto zákonem, prováděcími právními předpisy nebo
  uzavřenou smlouvou.

  (6) Úřad kontroluje, zda druhý účastník smlouvy dodržuje ustanovení
  tohoto zákona, prováděcích právních předpisů a uzavřené smlouvy.

  (7) Změnit obsah smlouvy lze pouze písemnou dohodou účastníků smlouvy.

  (8) Smlouvu lze vypovědět pouze písemnou formou.

  (9) Nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se v ostatním přiměřeně
  ustanovení obchodního zákoníku.

  § 53

  Zmocňovací ustanovení

  Prováděcí právní předpis stanoví

  a)  náležitosti  žádosti  o  certifikaci  technického prostředku,
  certifikaci  informačního  systému,  certifikaci  kryptografického
  prostředku,  certifikaci kryptografického pracoviště a certifikaci
  stínicí komory,

  b) náležitosti opakované žádosti o certifikaci informačního systému,
  certifikaci kryptografického prostředku, certifikaci kryptografického
  pracoviště a certifikaci stínicí komory,

  c)  dokumentaci  nezbytnou  k  provedení  certifikace technického
  prostředku,   certifikace   informačního  systému,  certifikace
  kryptografického prostředku, certifikace kryptografického pracoviště a
  certifikace stínicí komory,

  d) vzory certifikátu technického prostředku, certifikátu informačního
  systému,  certifikátu  kryptografického  prostředku,  certifikátu
  kryptografického pracoviště a certifikátu stínicí komory,

  e) pravidla pro stanovení doby platnosti certifikátu technického
  prostředku,

  f) pravidla a způsob používání technického prostředku po uplynutí doby
  platnosti jeho certifikátu,

  g) způsob a podmínky provádění certifikace informačního systému,
  certifikace kryptografického prostředku, certifikace kryptografického
  pracoviště a certifikace stínicí komory a jejich opakování,

  h) obsah certifikační zprávy podle § 46 odst. 13,

  i)  náležitosti  žádosti  o  ověření způsobilosti elektrických a
  elektronických zařízení, zabezpečené oblasti nebo objektu k ochraně
  před únikem utajované informace kompromitujícím vyzařováním a způsob
  hodnocení jejich způsobilosti a

  j) náležitosti žádosti orgánu státu nebo podnikatele o uzavření smlouvy
  podle § 52.

  Hlava X

  Osvědčení fyzické osoby, osvědčení podnikatele, zvláštní přístup a
  zprošťování mlčenlivosti

  Osvědčení fyzické osoby a osvědčení podnikatele

  § 54

  (1) Osvědčení fyzické osoby a osvědčení podnikatele jsou veřejnými
  listinami.

  (2) Osvědčení fyzické osoby obsahuje

  a) jméno, příjmení, rodné příjmení,

  b) den, měsíc, rok a místo narození,

  c) rodné číslo,

  d) státní občanství,

  e) uvedení nejvyššího stupně utajení utajované informace, pro přístup k
  níž osvědčení fyzické osoby opravňuje,

  f) datum vydání a dobu platnosti a

  g) otisk úředního razítka a podpis oprávněného zástupce Úřadu nebo v
  případě vydání tohoto osvědčení v elektronické podobě elektronický
  podpis  oprávněného  zástupce  Úřadu  podle  zvláštního  právního
  předpisu^22).

  (3) Osvědčení podnikatele obsahuje

  a) identifikaci podnikatele firmou nebo názvem, identifikačním číslem a
  sídlem, jde-li o právnickou osobu, a jde-li o osobu fyzickou, údaje
  podle odstavce 2 písm. a) až d),

  b) uvedení nejvyššího stupně utajení utajované informace, pro přístup k
  níž osvědčení podnikatele opravňuje,

  c) formu přístupu podle § 20,

  d) datum vydání a dobu platnosti a

  e) otisk úředního razítka a podpis oprávněného zástupce Úřadu nebo v
  případě vydání tohoto osvědčení v elektronické podobě elektronický
  podpis  oprávněného  zástupce  Úřadu  podle  zvláštního  právního
  předpisu^22).

  § 55

  Platnost osvědčení fyzické osoby a osvědčení podnikatele je pro stupeň
  utajení

  a) Přísně tajné 5 let,

  b) Tajné 7 let a

  c) Důvěrné 9 let.

  § 56

  (1) Platnost osvědčení fyzické osoby nebo osvědčení podnikatele zaniká

  a) uplynutím doby jeho platnosti,

  b) dnem vykonatelnosti rozhodnutí Úřadu (§ 123 odst. 3, § 126 odst. 4)
  o zrušení jeho platnosti (§ 101),

  c) úmrtím fyzické osoby, nebo byla-li prohlášena za mrtvou,

  d) zrušením nebo zánikem podnikatele,

  e) ohlášením jeho odcizení nebo ztráty,

  f) takovým poškozením, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je
  porušena jeho celistvost,

  g) změnou některého z údajů v něm obsažených,

  h) vznikem služebního poměru příslušníka zpravodajské služby nebo
  pracovního poměru zaměstnance zařazeného do zpravodajské služby, jde-li
  o osvědčení fyzické osoby, vydané Úřadem,

  i) skončením služebního poměru příslušníka zpravodajské služby nebo
  pracovního poměru zaměstnance zařazeného do zpravodajské služby, nebo
  dnem, kdy přestane být fyzická osoba osobou uvedenou v § 141 odst. 1,
  jde-li o osvědčení fyzické osoby, vydané příslušnou zpravodajskou
  službou nebo Ministerstvem vnitra,

  j) vrácením jeho držitelem tomu, kdo jej vydal,

  k) dnem doručení nového osvědčení fyzické osoby,

  l) dnem doručení nového osvědčení podnikatele pro stejnou formu
  přístupu podnikatele k utajované informaci,

  m) dnem doručení rozhodnutí o nevydání osvědčení fyzické osoby pro
  stejný stupeň utajení, nebo

  n) dnem doručení rozhodnutí o nevydání osvědčení podnikatele pro
  stejnou formu přístupu podnikatele k utajované informaci.

  (2) Při zániku platnosti osvědčení podnikatele podle odstavce 1 písm.
  a), b), d), j) nebo n) je podnikatel povinen utajovanou informaci,
  která mu byla poskytnuta, odevzdat tomu, kdo mu ji poskytl nebo do
  jehož působnosti náleží; nelze-li tak učinit, je povinen odevzdat ji
  Úřadu. Utajované informace, které u podnikatele vznikly, je povinen
  předat orgánu státu, do jehož působnosti utajované informace náleží,
  není-li jej, Úřadu. Odevzdání a předání utajované informace podle
  tohoto odstavce je podnikatel povinen provést neprodleně po zániku
  platnosti osvědčení podnikatele.

  (3) Při zániku platnosti osvědčení fyzické osoby podle odstavce 1 písm.
  a), b), j) nebo m) je odpovědná osoba nebo ten, kdo provedl poučení,
  povinen zajistit, aby tato fyzická osoba neměla přístup k utajované
  informaci. V případě zániku platnosti osvědčení fyzické osoby podle
  odstavce 1 písm. j) a m) Úřad písemně vyrozumí její odpovědnou osobu o
  zániku platnosti osvědčení fyzické osoby; Úřad postupuje stejně i v
  případě zániku platnosti osvědčení fyzické osoby podle odstavce 1 písm.
  k), pokud jde o osvědčení fyzické osoby vydané pro nižší stupeň
  utajení.

  (4) Pokud držitel osvědčení fyzické osoby nebo podnikatele do 15 dnů
  ode dne zániku jeho platnosti podle odstavce 1 písm. e), f) nebo g)
  požádá písemně Úřad o vydání osvědčení nového, přístup fyzické osoby
  nebo podnikatele k utajované informaci není zánikem platnosti původního
  osvědčení dotčen; Úřad vydá do 5 dnů od doručení žádosti osvědčení
  nové, které nahrazuje původní.

  § 56a

  (1) V případě zániku platnosti osvědčení fyzické osoby podle § 56 odst.
  1 písm. h) vydá příslušná zpravodajská služba této fyzické osobě nové
  osvědčení, které nahrazuje osvědčení původní, a to ke dni vzniku jejího
  služebního nebo pracovního poměru.

  (2) V případě zániku platnosti osvědčení fyzické osoby podle § 56 odst.
  1 písm. i) vydá této fyzické osobě nové osvědčení, jež nahrazuje
  osvědčení původní,

  a) příslušná zpravodajská služba, a to ke dni, kdy této fyzické osobě
  vznikl služební poměr příslušníka zpravodajské služby nebo pracovní
  poměr zaměstnance zařazeného do zpravodajské služby,

  b) Ministerstvo vnitra, a to ke dni, kdy se tato fyzická osoba stala
  osobou uvedenou v § 141 odst. 1, nebo

  c) Úřad v ostatních případech, a to ke dni následujícímu po dni zániku
  platnosti původního osvědčení. Nové osvědčení fyzické osoby Úřad vydá
  na základě písemné žádosti této fyzické osoby, a to do 5 dnů ode dne
  doručení žádosti. Žádost o vydání nového osvědčení fyzické osoby lze
  podat do 30 dnů ode dne zániku platnosti původního osvědčení; přílohou
  žádosti  musí  být  potvrzení příslušné zpravodajské služby nebo
  Ministerstva vnitra podle odstavce 3.

  (3) Příslušná zpravodajská služba nebo Ministerstvo vnitra potvrdí v
  případě postupu podle odstavce 2 písm. c) zánik platnosti osvědčení
  fyzické osoby na základě žádosti této fyzické osoby, a to do 5 dnů ode
  dne doručení žádosti. V potvrzení se uvede označení orgánu státu, který
  původní osvědčení fyzické osoby vydal, údaje uvedené v § 54 odst. 2
  písm. a) až f) a den zániku platnosti tohoto osvědčení.

  (4) Orgán státu, který vydal nové osvědčení fyzické osoby, si písemně
  vyžádá bezpečnostní svazek této osoby od orgánu státu, který vydal
  původní osvědčení; bezpečnostní svazek se předá do 5 dnů ode dne
  doručení této žádosti.

  § 57

  Osvědčení fyzické osoby pro cizí moc a osvědčení podnikatele pro cizí
  moc

  (1) Má-li mít fyzická osoba nebo podnikatel přístup k utajované
  informaci cizí moci, musí splňovat podmínky podle § 11 nebo § 15 písm.
  b), a požaduje-li tak cizí moc, být též držitelem osvědčení pro cizí
  moc.

  (2) Je-li to v souladu s bezpečnostními a ekonomickými zájmy České
  republiky a se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z mezinárodní
  smlouvy a neprobíhá-li s danou osobou řízení podle § 101 odst. 1, Úřad
  na základě písemné odůvodněné žádosti držitele platného osvědčení
  fyzické osoby nebo platného osvědčení podnikatele vydává

  a) osvědčení fyzické osoby pro cizí moc, nebo

  b) osvědčení podnikatele pro cizí moc.

  (3) Osvědčení podle odstavce 2 je veřejnou listinou.

  (4) Osvědčení podle odstavce 2 obsahuje náležitosti uvedené v § 54 s
  tím, že označení nejvyššího stupně utajení utajované informace, pro
  přístup k níž toto osvědčení opravňuje, se uvádí včetně zkratky ve
  smyslu § 21 odst. 2.

  (5) Osvědčení podle odstavce 2 potvrzuje, že u jeho držitele bylo
  provedeno bezpečnostní řízení podle části čtvrté a je držitelem
  platného osvědčení fyzické osoby nebo osvědčení podnikatele daného
  stupně utajení; v případě osvědčení podnikatele potvrzuje též formy
  přístupu podnikatele k utajované informaci podle § 20.

  (6) Osvědčení podle odstavce 2 se vydává na dobu nezbytně nutnou,
  nejdéle však na dobu, na kterou je vydáno osvědčení fyzické osoby nebo
  osvědčení podnikatele.

  (7) Platnost osvědčení uvedeného v odstavci 2 zaniká

  a)  zánikem  platnosti  osvědčení  fyzické  osoby nebo osvědčení
  podnikatele, nejde-li o zánik podle § 56 odst. 1 písm. e) nebo f), nebo

  b) z důvodů stanovených v § 56 odst. 1 písm. a), e), f), j), m) nebo
  n).

  (8) Držitel osvědčení podle odstavce 2 je povinen odevzdat je do 15 dnů
  Úřadu, zanikla-li

  a) platnost osvědčení fyzické osoby nebo osvědčení podnikatele podle §
  56 odst. 1 písm. b), d) nebo g) až n), nebo

  b) jeho platnost z důvodů stanovených v § 56 odst. 1 písm. f).

  (9) Na základě odůvodněné písemné žádosti právnické osoby, která není
  podnikatelem,  Úřad vydá, je-li to požadavek jejího zahraničního
  partnera nebo cizí moci, časově omezené potvrzení o rozsahu ochrany
  utajovaných informací, zajištěné podle § 5 u právnické osoby. Před
  vydáním potvrzení Úřad v nezbytné míře ověří splnění podmínek tohoto
  zákona.

  Zvláštní přístup k utajované informaci

  § 58

  (1) Osobami, které mají přístup k utajované informaci všech stupňů
  utajení bez platného osvědčení fyzické osoby a poučení, jsou

  a) prezident republiky,

  b) poslanci a senátoři Parlamentu,

  c) členové vlády,

  d) Veřejný ochránce práv a zástupce Veřejného ochránce práv,

  e) soudci a

  f) prezident, viceprezident a členové Nejvyššího kontrolního úřadu.

  (2) Osoby uvedené v odstavci 1 mají přístup k utajované informaci ode
  dne zvolení nebo jmenování do funkce po dobu jejího výkonu a v rozsahu
  nezbytném pro její výkon.

  (3) Přístup k utajovaným informacím bez platného osvědčení fyzické
  osoby lze umožnit fyzické osobě jednající ve prospěch zpravodajské
  služby^24), informátorovi^25) nebo fyzické osobě, které je poskytována
  zvláštní  nebo  krátkodobá  ochrana  podle  zvláštního  právního
  předpisu^26), nebo příslušníku zpravodajské služby, který je zařazen v
  záloze zvláštní^27). Poučení této osoby provede ten, kdo jí přístup k
  utajované  informaci umožní. Této osobě nelze umožnit přístup k
  utajované informaci cizí moci.

  (4) Zvláštní právní předpis^28) stanoví, které fyzické osoby a za
  jakých podmínek mají přístup k utajované informaci bez platného
  osvědčení fyzické osoby v trestním řízení, v občanském soudním řízení,
  ve správním řízení a v soudním řízení správním, a to v rozsahu
  nezbytném pro uplatnění jejich práv a plnění povinností v těchto
  řízeních. Přístup k utajovaným informacím lze v těchto případech
  umožnit pouze na základě poučení podle odstavce 5.

  (5) Poučení podle § 2 písm. i) u osob uvedených v odstavci 4 provede
  ten, o němž to stanoví zvláštní právní předpis^28). Poučení se provede
  přiměřeně způsobem uvedeným v § 9 odst. 1; poučení musí dále obsahovat
  spisové označení věci, která je předmětem řízení, a poučení o tom, že
  údaje o osobách, které mají přístup k utajované informaci podle
  odstavce 4, jsou Úřadem evidovány a mohou být využity způsobem
  stanoveným tímto zákonem.

  (6) Osoby uvedené v odstavcích 1 a 4 nemají, s výjimkou prezidenta
  republiky, předsedy Senátu Parlamentu, předsedy Poslanecké sněmovny
  Parlamentu, předsedy vlády a ministra zahraničních věcí, přístup k
  utajované informaci cizí moci.

  § 59

  Jednorázový přístup k utajované informaci

  (1) Na základě písemné žádosti odpovědné osoby může Úřad ve výjimečných
  a odůvodněných případech vydat souhlas s jednorázovým přístupem k
  utajované informaci se stupněm utajení o jeden vyšším, než na který je
  vydáno platné osvědčení fyzické osoby nebo osvědčení podnikatele, a to
  na dobu nezbytně nutnou, nejdéle však na dobu 6 měsíců.

  (2) Souhlas podle odstavce 1 lze podnikateli vydat pouze pro přístup k
  utajované informaci podle § 20 odst. 1 písm. b).

  (3)  Souhlas  s jednorázovým přístupem podle odstavce 1 může u
  příslušníků zpravodajských služeb vydat ředitel příslušné zpravodajské
  služby a v případech příslušníků policie podle § 141 odst. 1 ministr
  vnitra,  a to na základě písemné žádosti příslušného služebního
  funkcionáře.

  (4) Žádost podle odstavce 1 obsahuje

  a) zdůvodnění jednorázového přístupu,

  b) označení oblasti utajovaných informací, ke kterým má být jednorázový
  přístup umožněn,

  c) kopii osvědčení fyzické osoby nebo osvědčení podnikatele,

  d) požadovanou dobu jednorázového přístupu a

  e) v případě podnikatele písemný souhlas poskytovatele utajované
  informace s vydáním souhlasu podle odstavce 1.

  (5) Úřad vydá souhlas podle odstavce 1 neprodleně, nejpozději do 5 dnů
  ode dne doručení žádosti. Odpovědná osoba nebo jí pověřená osoba, která
  po vydání souhlasu Úřadu umožní přístup fyzické osoby k utajované
  informaci podle odstavce 1 nebo 3, provede její poučení.

  (6) Na udělení souhlasu k jednorázovému přístupu k utajované informaci
  není právní nárok a lze jej téže osobě udělit jen jednou.

  (7) K utajované informaci cizí moci lze jednorázový přístup umožnit
  pouze v souladu s požadavky této cizí moci.

  § 60

  (1) V případě účasti České republiky v ozbrojeném konfliktu v zahraničí
  nebo v záchranné nebo humanitární akci v zahraničí, v případě vyhlášení
  válečného stavu a v případě stavu nebezpečí, nouzového stavu nebo stavu
  ohrožení státu^20) lze umožnit přístup k utajované informaci fyzické
  osobě, která není držitelem osvědčení fyzické osoby nebo nemá přístup k
  utajovaným informacím stupně utajení Vyhrazené, nebo podnikateli, který
  není držitelem osvědčení podnikatele nebo nemá přístup k utajovaným
  informacím stupně utajení Vyhrazené.

  (2) Přístup fyzické osoby podle odstavce 1 lze umožnit pouze v případě,
  že neexistují pochybnosti o důvěryhodnosti fyzické osoby a o její
  schopnosti utajovat informace.

  (3) V případě přístupu podle odstavce 1 je odpovědná osoba povinna
  zajistit poučení fyzické osoby. Hrozí-li nebezpečí z prodlení nebo z
  důvodu jiné naléhavosti a významu konkrétního úkolu, lze poučení
  nahradit ústním seznámením fyzické osoby s jejími povinnostmi v oblasti
  ochrany utajovaných informací a s následky jejich porušení.

  (4) O přístupu podle odstavce 1 je odpovědná osoba nebo jí pověřená
  osoba povinna zpracovat písemný záznam. Tento písemný záznam spolu s
  poučením zašle odpovědná osoba nebo jí pověřená osoba neprodleně Úřadu;
  bylo-li poučení nahrazeno ústním seznámením podle odstavce 3 věty
  druhé, uvede se tato skutečnost v písemném záznamu. Je-li přístup podle
  odstavce 1 umožněn zpravodajskou službou, písemný záznam podle věty
  první a části věty druhé za středníkem ani poučení se Úřadu nezasílají,
  ale ukládají se u příslušné zpravodajské služby.

  (5) Je-li podnikateli umožněn přístup k utajované informaci podle
  odstavce 1, je jeho odpovědná osoba povinna o přístupu zpracovat
  písemný záznam, který neprodleně zašle Úřadu.

  (6) V mimořádných situacích lze přístup k utajované informaci cizí moci
  umožnit pouze v souladu s požadavky této cizí moci.

  § 61

  Jednorázový přístup k utajované informaci podle § 59 a přístup podle §
  60 nelze umožnit k utajované informaci stupně utajení Přísně tajné nebo
  k utajované informaci, na kterou se vztahuje zvláštní režim nakládání.

  § 62

  Přístup  k  utajované informaci na základě uznání bezpečnostního
  oprávnění vydaného úřadem cizí moci

  (1) Přístup k utajované informaci lze umožnit fyzické osobě, která je
  poučena, nebo podnikateli i v případech, kdy Úřad uzná bezpečnostní
  oprávnění vydané úřadem cizí moci, který má v působnosti ochranu
  utajovaných  informací  (dále jen „bezpečnostní oprávnění“). Úřad
  bezpečnostní oprávnění uzná, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou
  je Česká republika vázána. Úřad dále může bezpečnostní oprávnění uznat
  v případě, kdy je uznání v souladu se zahraničně politickými a
  bezpečnostními zájmy České republiky; na toto uznání není právní nárok.
  Při postupu podle věty třetí si Úřad může vyžádat písemné stanovisko
  Ministerstva  zahraničních  věcí a příslušné zpravodajské služby;
  neobdrží-li Úřad vyžádané stanovisko do 30 dnů ode dne doručení žádosti
  o ně, má se za to, že stanovisko je kladné.

  (2)  Uznání  podle  odstavce 1 Úřad provede na základě žádosti
  nepodnikající fyzické osoby nebo podnikatele, kteří jsou držiteli
  bezpečnostního oprávnění. Žádost lze podat i prostřednictvím úřadu cizí
  moci, který má v působnosti ochranu utajovaných informací; lhůty podle
  odstavce 4 běží v takovém případě ode dne, kdy žádost dojde Úřadu.
  Žádost obsahuje

  a)  jméno,  popřípadě  jména, a příjmení držitele bezpečnostního
  oprávnění,

  b) datum a místo narození držitele bezpečnostního oprávnění,

  c) státní občanství držitele bezpečnostního oprávnění,

  d) u podnikatele jeho identifikaci firmou nebo názvem, identifikačním
  číslem a sídlem, jde-li o právnickou osobu, nebo jménem, příjmením a
  místem trvalého pobytu, jde-li o osobu fyzickou,

  e) důvod, proč má být provedeno uznání podle odstavce 1,

  f)  u  podnikatele,  který je držitelem bezpečnostního oprávnění
  odpovídajícího formě přístupu podle § 20 odst. 1 písm. a), uvedení
  formy přístupu, o jejíž uznání je žádáno,

  g) dobu, na kterou má být uznání provedeno, a

  h) podpis držitele bezpečnostního oprávnění nebo odpovědného pracovníka
  úřadu cizí moci, který má v působnosti ochranu utajovaných informací, a
  adresu, na kterou má být uznání podle odstavce 1 doručeno.

  (3) K žádosti podle odstavce 2 je nutné připojit úřední překlad
  bezpečnostního oprávnění nebo jeho ověřenou kopii; tyto doklady se
  nevyžadují, je-li žádost podána prostřednictvím úřadu cizí moci, který
  má v působnosti ochranu utajovaných informací, pokud tento na žádosti
  nebo v potvrzení, které se k žádosti připojí, potvrdí, že žadatel je
  držitelem příslušného bezpečnostního oprávnění.

  (4)  Uznání  podle  odstavce  1 věty druhé Úřad zašle držiteli
  bezpečnostního oprávnění do 10 dnů ode dne podání jeho žádosti. Uznání
  podle  odstavce 1 věty třetí Úřad zašle držiteli bezpečnostního
  oprávnění do 60 dnů ode dne podání jeho žádosti; pokud by uznání nebylo
  v souladu se zahraničně politickými nebo bezpečnostními zájmy České
  republiky, Úřad žádosti nevyhoví a tuto skutečnost žadateli v téže
  lhůtě písemně oznámí.

  (5) Uznání podle odstavce 1 musí obsahovat

  a) údaje podle odstavce 2 písm. a) až d),

  b) identifikaci bezpečnostního oprávnění vydaného úřadem cizí moci,

  c) označení nejvyššího stupně utajení utajované informace, pro přístup
  k níž uznání podle odstavce 1 opravňuje,

  d) u podnikatele formu přístupu podle § 20,

  e) datum vydání a dobu platnosti,

  f) otisk úředního razítka a podpis oprávněného zástupce Úřadu nebo v
  případě vydání tohoto uznání v elektronické podobě elektronický podpis
  oprávněného zástupce Úřadu podle zvláštního právního předpisu^22).

  Zproštění povinnosti zachovávat mlčenlivost

  § 63

  (1) V řízení před orgánem státu může, na žádost tohoto orgánu,
  odpovědná osoba orgánu státu, do jehož oblasti věcné působnosti
  utajovaná  informace  náleží,  fyzickou osobu zprostit povinnosti
  zachovávat  mlčenlivost  (dále  jen  „zproštění  mlčenlivosti“),
  nestanoví-li tento zákon jinak (odstavec 8 a § 133 odst. 2).

  (2) V případě, že orgán státu zanikne bez právního nástupce, může
  zproštění mlčenlivosti provést ředitel Úřadu.

  (3) Pro potřeby řízení podle odstavce 1 zproštění mlčenlivosti dále
  provádí

  a) prezident republiky u předsedy vlády, prezidenta, viceprezidenta a
  členů Nejvyššího kontrolního úřadu, předsedy a místopředsedy Ústavního
  soudu,  předsedy  a  místopředsedy  Nejvyššího soudu, předsedy a
  místopředsedy  Nejvyššího  správního  soudu,  vedoucího  Kanceláře
  prezidenta republiky, Veřejného ochránce práv, zástupce Veřejného
  ochránce práv, guvernéra a viceguvernérů České národní banky,

  b) Poslanecká sněmovna u poslanců,

  c) Senát u senátorů,

  d) předseda Poslanecké sněmovny u vedoucího Kanceláře Poslanecké
  sněmovny,

  e) předseda Senátu u vedoucího Kanceláře Senátu,

  f) předseda vlády u ministrů a vedoucích ostatních ústředních správních
  úřadů,

  g) předseda Ústavního soudu u soudců Ústavního soudu,

  h) ministr spravedlnosti u soudců neuvedených v písmenu g), státních
  zástupců a přísedících, vláda u ředitele Bezpečnostní informační
  služby, ministr vnitra u ředitele Úřadu pro zahraniční styky a
  informace a ministr obrany u ředitele Vojenského zpravodajství.

  (4) Týká-li se povinnost zachovávat mlčenlivost věci, kterou projednává
  orgán Parlamentu, může zproštění mlčenlivosti fyzické osoby provést
  Poslanecká sněmovna nebo Senát po vyjádření odpovědné osoby orgánu
  státu, do jehož oblasti věcné působnosti utajovaná informace náleží.

  (5) Před zproštěním mlčenlivosti podle odstavce 3 je třeba požádat o
  vyjádření odpovědnou osobu orgánu státu, do jehož oblasti věcné
  působnosti utajovaná informace náleží.

  (6) Zproštění mlčenlivosti se nevyžaduje u prezidenta republiky.

  (7) Zproštění mlčenlivosti se vztahuje pouze na příslušnou utajovanou
  informaci, a to v nezbytně nutném rozsahu a na dobu nezbytně nutnou.
  Zproštění mlčenlivosti se provádí písemně. Stupeň utajení utajované
  informace není zproštěním mlčenlivosti dotčen.

  (8) Zproštění mlčenlivosti lze odepřít v případech, kdy by tím mohlo
  dojít k mimořádně vážné nebo vážné újmě zájmům České republiky anebo k
  ohrožení života či zdraví osob.

  Zmocňovací ustanovení

  § 64

  Prováděcí právní předpis stanoví vzor

  a) osvědčení fyzické osoby a osvědčení podnikatele,

  b) žádostí o vydání osvědčení fyzické osoby pro cizí moc a osvědčení
  podnikatele pro cizí moc a

  c) žádosti o uznání bezpečnostního oprávnění fyzické osoby a žádosti o
  uznání bezpečnostního oprávnění podnikatele.

  Hlava XI

  Povinnosti při ochraně utajovaných informací

  § 65

  Obecné povinnosti

  (1) Každý je povinen neprodleně odevzdat nalezenou utajovanou informaci
  nebo utajovanou informaci získanou v rozporu s tímto zákonem anebo
  osvědčení fyzické osoby, osvědčení podnikatele, osvědčení fyzické osoby
  pro cizí moc nebo osvědčení podnikatele pro cizí moc (dále jen
  „nalezená písemnost“) Úřadu, policii nebo zastupitelskému úřadu České
  republiky.

  (2) Každý, kdo měl nebo má přístup k utajované informaci, je povinen
  zachovávat o ní mlčenlivost a nesmí k ní umožnit přístup neoprávněné
  osobě.

  (3) Každý je povinen při výkonu státní kontroly Úřadem plnit pokyny
  kontrolního pracovníka při provádění neodkladných opatření podle § 144
  odst. 1.

  § 66

  Povinnosti fyzické osoby, která má přístup k utajovaným informacím, a
  fyzické osoby, která je držitelem osvědčení fyzické osoby

  (1) Fyzická osoba, která má přístup k utajovaným informacím, je povinna

  a) dodržovat povinnosti při ochraně utajovaných informací,

  b) odevzdat tomu, kdo osvědčení fyzické osoby vydal, do 15 dnů své
  osvědčení fyzické osoby, jehož platnost zanikla podle § 56 odst. 1
  písm. b), f) až i), k) nebo m),

  c) neprodleně písemně oznámit tomu, kdo osvědčení fyzické osoby nebo
  osvědčení fyzické osoby pro cizí moc vydal, ztrátu nebo odcizení svého
  osvědčení fyzické osoby nebo osvědčení fyzické osoby pro cizí moc,

  d) neprodleně písemně oznamovat Úřadu změny údajů, které byly uvedeny v
  její žádosti fyzické osoby; omezení rozsahu hlášení změn, jakož i
  způsob a formu jejich doložení, stanoví prováděcí právní předpis,

  e) neprodleně oznamovat tomu, kdo provedl její poučení podle § 9 odst.
  1 nebo § 11 odst. 2, porušení povinností stanovených tímto zákonem,

  f) účastnit se proškolení podle § 67 odst. 1 písm. b).

  (2) Na fyzickou osobu, která je držitelem osvědčení fyzické osoby, ale
  nemá přístup k utajované informaci, se vztahují pouze povinnosti
  uvedené v odstavci 1 písm. b) až d).

  § 67

  Povinnosti odpovědné osoby

  (1) Odpovědná osoba je povinna zajistit

  a) poučení fyzické osoby,

  b) jednou ročně provedení proškolení fyzických osob, které mají přístup
  k  utajované  informaci,  z právních předpisů v oblasti ochrany
  utajovaných informací a vést o těchto proškoleních přehledy,

  c) ověřování splnění podmínek pro přístup fyzické osoby k utajované
  informaci stupně utajení Vyhrazené,

  d) schválení informačního systému do provozu a písemné oznámení této
  skutečnosti Úřadu,

  e) pověření fyzické osoby k výkonu kryptografické ochrany,

  f) neprodlené písemné oznámení Úřadu o tom, že před vydáním osvědčení
  fyzické osoby nebo rozhodnutí podle § 121 odst. 2 pominuly skutečnosti,
  kterými byla žádost fyzické osoby odůvodněna,

  g) neprodlené písemné oznámení Úřadu o skončení služebního poměru nebo
  pracovněprávního, členského či obdobného vztahu, ve kterém byl fyzické
  osobě umožněn přístup k utajované informaci stupně utajení Přísně
  tajné, Tajné nebo Důvěrné; tato povinnost se nevztahuje na odpovědnou
  osobu  zpravodajské  služby nebo Ministerstva vnitra v případech
  příslušníků policie podle § 141 odst. 1,

  h) kontrolu dodržování dalších povinností stanovených tímto zákonem.

  (2) K výkonu povinností stanovených odpovědné osobě v § 21 odst. 5, §
  23 odst. 1 písm. b), § 59 odst. 1, § 60 odst. 5, § 63 odst. 1 a 4, § 70
  odst. 5 a v § 77 odst. 2 nelze pověřit jinou osobu.

  § 68

  Povinnosti podnikatele, který je držitelem osvědčení podnikatele

  Podnikatel, který je držitelem osvědčení podnikatele, je povinen

  a) odevzdat Úřadu do 15 dnů osvědčení podnikatele, jehož platnost
  zanikla podle § 56 odst. 1 písm. b), f), g), l) nebo n),

  b) neprodleně písemně oznámit Úřadu ztrátu nebo odcizení osvědčení
  podnikatele nebo osvědčení podnikatele pro cizí moc,

  c) neprodleně písemně oznamovat Úřadu změny údajů uvedených podle § 97
  písm. a), b) nebo p) anebo § 98 písm. c) v dotazníku podnikatele a v
  jeho bezpečnostní dokumentaci; omezení rozsahu hlášení změn, jakož i
  způsob a formu jejich doložení, stanoví prováděcí právní předpis,

  d) písemně oznamovat Úřadu každoročně ke dni, který se svým označením
  shoduje se dnem vydání osvědčení podnikatele, změny údajů uvedených v
  žádosti podnikatele podle § 96; omezení rozsahu hlášení změn a formu
  jejich doložení stanoví prováděcí právní předpis,

  e) zabezpečit ochranu utajovaných informací při zániku platnosti
  osvědčení podnikatele,

  f) zaslat Úřadu rozhodnutí o schválení projektu přeměny podle zákona o
  přeměnách obchodních společností a družstev^28a) do 15 dnů ode dne jeho
  přijetí.

  § 68a

  Povinnosti podnikatele, který učinil prohlášení podnikatele

  Podnikatel, který učinil prohlášení podnikatele, je povinen

  a) vést bezpečnostní dokumentaci podnikatele v rozsahu § 98 písm. c) a
  d) a na vyžádání poskytovatele vyhrazené informace mu ji poskytnout,

  b) zabezpečit ochranu utajovaných informací při zániku přístupu k
  utajované informaci,

  c) zaslat prohlášení podnikatele Úřadu podle § 15a odst. 3,

  d) oznámit podle § 15a odst. 4 písemně Úřadu nebo poskytovateli
  vyhrazené informace ukončení přístupu k ní nebo podle § 15a odst. 6
  zánik platnosti prohlášení podnikatele,

  e) postupovat obdobně podle § 56 odst. 2 při zániku platnosti
  prohlášení podnikatele z důvodů uvedených v § 15a odst. 5,

  f) učinit a neprodleně předat poskytovateli vyhrazené informace, nebo v
  případě § 15a odst. 3 Úřadu, nové prohlášení podnikatele, pokud i po
  zániku platnosti původního prohlášení podnikatele podle § 15a odst. 5
  písm. a) nebo f) i nadále nezbytně potřebuje přístup k utajované
  informaci stupně utajení Vyhrazené.

  § 69

  Povinnosti právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které mají
  přístup k utajované informaci, a orgánu státu

  (1) Právnická osoba a podnikající fyzická osoba, které mají přístup k
  utajované informaci, a orgán státu jsou povinni

  a) zajistit ochranu utajovaných informací podle tohoto zákona a
  mezinárodních smluv,

  b) zpracovávat a vést přehled míst nebo funkcí, na kterých je nezbytné
  mít přístup k utajovaným informacím včetně utajovaných informací
  Evropské  unie, Organizace Severoatlantické smlouvy a utajovaných
  informací vyžadujících zvláštní režim nakládání, s uvedením stupně
  utajení, nebo které nelze vykonávat bez osvědčení o zvláštní odborné
  způsobilosti podle tohoto zákona (§ 39); tím nejsou dotčena ustanovení
  zvláštních právních předpisů na úseku odborné způsobilosti^29),

  c) neprodleně písemně oznámit Úřadu skutečnost, která může mít vliv na
  vydání  nebo na platnost osvědčení fyzické osoby nebo osvědčení
  podnikatele,

  d) zajistit vytvoření podmínek pro označování, evidenci, zapůjčování,
  ukládání, přepravu, další manipulaci a vyřazování utajované informace a
  utajované  informace se zvláštním režimem nakládání v souladu s
  prováděcím právním předpisem,

  e) provozovat jen informační systém, který je certifikován Úřadem a
  písemně schválen do provozu,

  f) zastavit provoz informačního systému, který nesplňuje podmínky
  stanovené v certifikační zprávě, a zajistit ochranu utajované informace
  v něm a o těchto skutečnostech informovat Úřad,

  g) provozovat jen komunikační systém, jehož projekt bezpečnosti byl
  schválen Úřadem,

  h) zastavit provoz komunikačního systému, který nesplňuje podmínky
  stanovené v projektu bezpečnosti komunikačního systému, a o této
  skutečnosti informovat Úřad,

  i) používat pro kryptografickou ochranu jen prostředek, který je
  certifikován Úřadem, a používat kryptografické pracoviště jen k účelu,
  ke kterému bylo certifikováno a schváleno do provozu,

  j) vést evidenci fyzických osob, které mají přístup k utajované
  informaci, evidenci kryptografického materiálu, evidenci pracovníků
  kryptografické ochrany, evidenci provozní obsluhy kryptografického
  prostředku, evidenci kurýrů kryptografického materiálu a evidenci
  případů neoprávněného nakládání s utajovanou informací,

  k) hlásit porušení povinnosti při ochraně utajované informace nebo
  povinnosti uložené mezinárodní smlouvou v oblasti ochrany utajovaných
  informací a přijetí opatření k odstranění příčin a nepříznivých
  následků porušení Úřadu; tato povinnost se nevztahuje na zpravodajské
  služby v případech podle § 140 odst. 1 písm. a) a na Ministerstvo
  vnitra v případech podle § 141 odst. 1, s výjimkou případů porušení
  ochrany utajovaných informací Organizace Severoatlantické smlouvy nebo
  Evropské unie,

  l) zřídit registr poskytovaných utajovaných informací (§ 79) a hlásit
  změny v něm Úřadu v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem,

  m)  provést  kontrolu  utajovaných informací vedených v registru
  utajovaných informací k 31. prosinci kalendářního roku a zprávu o jejím
  výsledku zaslat Úřadu do 15. února následujícího kalendářního roku
  spolu s uvedením počtu utajovaných informací a jejich stupňů utajení;
  zpravodajské  služby  zasílají  zprávu  o utajovaných informacích
  poskytnutých ústředním registrem a registrem vedeným Ministerstvem
  zahraničních věcí podle § 78 odst. 1,

  n) předat utajovanou informaci poskytnutou cizí mocí nebo zahraničním
  partnerem právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby k zaevidování
  Úřadu nebo Ministerstvu zahraničních věcí podle § 79 odst. 5,

  o) zasílat v případech stanovených tímto zákonem utajované informace
  cizí moci prostřednictvím ústředního registru (§ 79 odst. 2),

  p) zajistit písemné pověření fyzické osoby k přístupu k utajované
  informaci se zvláštním režimem nakládání označené „ATOMAL“,

  q) jako poskytovatel vyhrazené informace neprodleně zaslat Úřadu kopii
  prohlášení podnikatele podle § 15a odst. 2,

  r) jako zadavatel neprodleně písemně oznámit Úřadu

  1. skutečnost, že bude zadávat veřejnou zakázku mimo režim zákona o
  veřejných zakázkách^49) nebo že bude uzavírat smlouvu, která by jinak
  byla koncesní smlouvou, mimo režim koncesního zákona^50) z důvodu
  ochrany utajovaných informací, nebo

  2. stanovení kvalifikačního předpokladu osvědčení podnikatele pro účast
  v  zadávacím  nebo  koncesním řízení^51), a předložit dokumenty,
  opravňující k postupu podle bodu 1 nebo 2; tyto povinnosti se
  nevztahují na zpravodajské služby,

  s) kontrolovat dodržování dalších povinností stanovených tímto zákonem.

  (2)  Povinnost uvedená v odstavci 1 písm. c) se nevztahuje na
  zpravodajské služby v případech podle § 140 odst. 1 písm. a) a na
  Ministerstvo vnitra v případech podle § 141 odst. 1.

  § 70

  Povinnosti při ochraně průmyslového vlastnictví

  (1)  Každý,  kdo Úřadu průmyslového vlastnictví podává přihlášku
  vynálezu, užitného vzoru nebo topografie polovodičového výrobku (dále
  jen „přihlašovatel“), je povinen na přihlášce vyznačit návrh stupně
  utajení, domnívá-li se, že předmět přihlášky obsahuje utajovanou
  informaci. Je-li přihlašovatelem právnická osoba, uvede v přihlášce
  jméno, příjmení a funkci nebo postavení odpovědné osoby.

  (2) Úřad průmyslového vlastnictví přihlášku podle odstavce 1 předloží
  Úřadu, který po vyjádření ústředního správního úřadu, do jehož oblasti
  věcné  působnosti předmět přihlášky náleží, návrh stupně utajení
  potvrdí,  změní  nebo, neobsahuje-li předmět přihlášky utajovanou
  informaci, návrh zamítne; nenáleží-li předmět přihlášky do oblasti
  věcné působnosti žádného ústředního správního úřadu, vyjádření se
  nevyžaduje.

  (3) Úřad potvrzení nebo změnu návrhu stupně utajení provedené podle
  odstavce 2 oznámí Úřadu průmyslového vlastnictví ve lhůtě 60 dnů ode
  dne doručení přihlášky Úřadu, popřípadě mu v téže lhůtě sdělí, že návrh
  stupně utajení zamítl, a přihlášku mu vrátí; v oznámení Úřad zároveň
  uvede,  zda  přihlašovatel splňuje podmínky přístupu k utajované
  informaci.

  (4)  Úřad průmyslového vlastnictví stupeň utajení oznámený podle
  odstavce 3 vyznačí na přihlášce a neprodleně jej oznámí přihlašovateli,
  který tento stupeň utajení stanoveným způsobem (§ 21 a 22) vyznačí na
  předmětu přihlášky; je-li přihlašovatelem nepodnikající fyzická osoba,
  Úřad průmyslového vlastnictví má postavení původce. Sdělení podle
  odstavce 3 Úřad průmyslového vlastnictví přihlašovateli neprodleně
  oznámí též.

  (5) Obsahuje-li předmět přihlášky podle odstavce 1 utajovanou informaci
  a nesplňuje-li přihlašovatel podmínky přístupu k utajované informaci
  tohoto stupně utajení, Úřad průmyslového vlastnictví provede, je-li
  přihlašovatelem fyzická osoba, její poučení, a je-li přihlašovatelem
  právnická osoba, poučení odpovědné osoby přihlašovatele; odpovědná
  osoba přihlašovatele poučí všechny fyzické osoby, které v rámci
  právnické osoby přihlašovatele přístup k předmětu přihlášky měly nebo
  jej nezbytně potřebují; poučením se tyto osoby považují za osoby
  splňující podmínky přístupu k utajované informaci, obsažené v předmětu
  této přihlášky. Ustanovení § 9 odst. 1 věty poslední a § 11 odst. 2
  věty třetí platí obdobně.

  § 71

  Bezpečnostní ředitel

  (1) Orgán státu, u kterého utajovaná informace vzniká nebo kterému je
  poskytnuta, a dále právnická osoba a podnikající fyzická osoba, které
  mají přístup k utajované informaci, jsou povinni zřídit a obsadit
  funkci bezpečnostního ředitele. Funkci bezpečnostního ředitele může
  vykonávat i odpovědná osoba sama; jinak je bezpečnostní ředitel přímo
  podřízen odpovědné osobě.

  (2) Orgán státu, právnická osoba a podnikající fyzická osoba podle
  odstavce  1  jsou  povinni  do 15 dnů ode dne obsazení funkce
  bezpečnostního ředitele oznámit písemně Úřadu jméno, příjmení a rodné
  číslo osoby vykonávající tuto funkci.

  (3) Bezpečnostní ředitel schvaluje přehled míst nebo funkcí podle § 69
  odst. 1 písm. b), u nichž je vyžadován přístup k utajované informaci, a
  plní další povinnosti stanovené mu písemně odpovědnou osobou v rozsahu
  tohoto zákona, včetně povinností jí stanovených, nejde-li o případy
  uvedené v § 67 odst. 2; odpovědnost odpovědné osoby za ochranu
  utajovaných informací není jmenováním bezpečnostního ředitele dotčena.
  Povinnost schválit přehled míst nebo funkcí podle § 69 odst. 1 písm. b)
  bezpečnostním ředitelem se nevztahuje na zpravodajské služby.

  (4) Funkci bezpečnostního ředitele může vykonávat pouze fyzická osoba,
  která splňuje podmínky přístupu k utajovaným informacím takového stupně
  utajení, ke kterým bude mít při výkonu této funkce přístup. U
  podnikatele musí fyzická osoba ve funkci bezpečnostního ředitele být
  držitelem osvědčení fyzické osoby pro přístup k utajované informaci
  nejméně takového stupně utajení, pro který má podnikatel vydané
  osvědčení.

  (5) Funkci bezpečnostního ředitele nelze vykonávat u více orgánů státu
  nebo podnikatelů souběžně.

  § 72

  Personální projekt

  (1) Ministerstva a další ústřední správní úřady každoročně zpracovávají
  personální projekt.

  (2) Personální projekt obsahuje

  a) zhodnocení stavu v personální bezpečnosti za uplynulý rok a

  b)  předpokládaný počet fyzických osob, u kterých bude nutné v
  následujícím roce provést řízení podle § 92 písm. a), a to s rozlišením
  podle stupňů utajení.

  (3) Personální projekt zasílají ministerstva a další ústřední správní
  úřady Úřadu vždy do 31. července příslušného kalendářního roku.

  (4) Personální projekty předloží Úřad spolu se svým vyjádřením vládě
  vždy do 30. listopadu příslušného kalendářního roku ke schválení.

  Hlava XII

  Poskytování utajovaných informací v mezinárodním styku

  § 73

  Podmínky poskytování utajovaných informací

  Utajovanou informaci lze v mezinárodním styku poskytovat, není-li v §
  74 stanoveno jinak,

  a) jde-li o utajovanou informaci stupně utajení Přísně tajné, Tajné
  nebo Důvěrné, na základě písemné žádosti orgánu státu, právnické osoby
  nebo podnikající fyzické osoby a písemného povolení Úřadu,

  b) jde-li o utajovanou informaci stupně utajení Vyhrazené, na základě
  písemné žádosti orgánu státu, právnické osoby nebo podnikající fyzické
  osoby a písemného souhlasu ústředního správního úřadu, do jehož oblasti
  věcné působnosti utajovaná informace náleží; nenáleží-li utajovaná
  informace do oblasti věcné působnosti žádného ústředního správního
  úřadu, na základě písemného souhlasu Úřadu.

  § 74

  Podmínky poskytování utajovaných informací mezi orgánem státu a cizí
  mocí

  (1) Splnění podmínek podle § 73 písm. a) při poskytování utajované
  informace mezi orgánem státu a cizí mocí se nevyžaduje

  a) je-li uzavřena mezinárodní smlouva v oblasti ochrany utajovaných
  informací, kterou je Česká republika vázána,

  b) vyplývá-li poskytování utajovaných informací ze závazku členství
  České republiky v Evropské unii,

  c) je-li utajovaná informace poskytována podle zvláštního právního
  předpisu^30), nebo

  d) je-li utajovaná informace poskytována mezi zpravodajskou službou a
  obdobnou službou cizí moci v rámci spolupráce uskutečňované podle
  zvláštního právního předpisu^19).

  (2) Utajovanou informaci stupně utajení Vyhrazené lze mezi orgánem
  státu a cizí mocí poskytovat bez souhlasu uvedeného v § 73 písm. b).

  § 75

  (1) Žádost podle § 73 obsahuje

  a) označení cizí moci nebo zahraničního partnera, kterým má být
  utajovaná informace poskytnuta,

  b) důvody, pro které se o povolení nebo o souhlas žádá; to neplatí,
  má-li být utajovaná informace poskytnuta cizí moci orgánem státu.

  (2) Přílohou žádosti právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby o
  povolení nebo souhlas podle § 73 je

  a) smlouva, podle které má být utajovaná informace poskytnuta cizí moci
  nebo  zahraničnímu  partnerovi,  obsahující konkretizaci utajované
  informace a podmínky její ochrany, nebo

  b) jde-li zároveň o případ podle § 75a, návrh smlouvy, podle které má
  být utajovaná informace poskytnuta další cizí moci (§ 77 odst. 6) nebo
  zahraničnímu partnerovi, obsahující bezpečnostní instrukci; to platí
  obdobně i pro orgán státu.

  § 75a

  (1) Smlouva, při jejímž plnění je nutný přístup k utajované informaci
  cizí moci, obsahuje bezpečnostní instrukci upravující podmínky ochrany
  této  informace a utajované informace, která při plnění smlouvy
  popřípadě vznikne.

  (2) Bezpečnostní instrukce musí být před uzavřením smlouvy schválena

  a) Úřadem, pokud si to vyhradí, nebo pokud nedojde k dohodě podle
  písmene b) anebo nenáleží-li utajovaná informace do věcné působnosti
  jiného ústředního správního úřadu,

  b) jiným ústředním správním úřadem, do jehož působnosti utajovaná
  informace náleží, a náleží-li do působnosti více ústředních správních
  úřadů, jedním z nich na základě dohody mezi nimi.
  Ústřední správní úřad, který bezpečnostní instrukci schválil, provádí
  kontrolu jejího dodržování, a to podle zákona upravujícího státní
  kontrolu^45).

  (3) Na smlouvu podle odstavce 1 uzavíranou mezi cizí mocí nebo
  zahraničním partnerem a zpravodajskou službou se ustanovení odstavce 2
  nevztahuje.

  (4) Obsah a strukturu bezpečnostní instrukce stanoví prováděcí právní
  předpis.

  § 76

  Povolení a souhlas při poskytování utajovaných informací

  (1) Před vydáním povolení podle § 73 písm. a) si Úřad vždy vyžádá
  písemné  stanovisko  Ministerstva  zahraničních  věcí a příslušné
  zpravodajské služby a dále ústředního správního úřadu, do jehož oblasti
  věcné působnosti utajovaná informace náleží, nežádá-li o povolení tento
  orgán  státu;  nenáleží-li  utajovaná informace do oblasti věcné
  působnosti  žádného  ústředního  správního  úřadu,  stanovisko se
  nevyžaduje. Žádá-li o povolení orgán státu, právnická osoba nebo
  podnikající  fyzická osoba, Úřad si od nich vyžádá bezpečnostní
  oprávnění jejich zahraničního partnera vydané úřadem cizí moci, do
  jehož  působnosti  náleží  ochrana  utajovaných informací v zemi
  zahraničního partnera.

  (2) Ministerstvo zahraničních věcí, příslušná zpravodajská služba a
  ústřední správní úřad poskytnou Úřadu stanovisko podle odstavce 1 ve
  lhůtě 30 dnů ode dne doručení jeho žádosti.

  (3) Úřad vydá povolení § 73 písm. a) ve lhůtě 60 dnů ode dne doručení
  žádosti orgánu státu, právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby; v
  případě, kdy by utajovaná informace byla jejím poskytnutím ohrožena,
  Úřad žádosti nevyhoví a tuto skutečnost žadateli v uvedené lhůtě
  písemně oznámí.

  (4) Ústřední správní úřad nebo Úřad vydá souhlas podle § 73 písm. b) ve
  lhůtě 30 dnů ode dne doručení žádosti orgánu státu, právnické osoby
  nebo podnikající fyzické osoby; v případě, kdy by utajovaná informace
  byla jejím poskytnutím ohrožena, ústřední správní úřad nebo Úřad
  žádosti nevyhoví a tuto skutečnost žadateli v uvedené lhůtě písemně
  oznámí.

  (5) Na vydání povolení a na udělení souhlasu podle § 73 není právní
  nárok.

  (6) Úřad vede přehled povolení vydaných podle § 73 písm. a).

  § 77

  Způsob poskytování utajovaných informací

  (1) Poskytování utajované informace stupně utajení Přísně tajné, Tajné
  nebo Důvěrné v mezinárodním styku se uskutečňuje prostřednictvím
  registru uvedeného v § 79 odst. 2, pokud není v odstavcích 2 až 5, v §
  78 nebo v mezinárodní smlouvě stanoveno jinak.

  (2) Na poskytování utajované informace mezi zpravodajskou službou a
  obdobnou službou cizí moci v rámci spolupráce uskutečňované podle
  zvláštního  právního  předpisu^19)  se  odstavec 1 nevztahuje. O
  poskytování utajované informace v těchto případech rozhoduje odpovědná
  osoba zpravodajské služby.

  (3) Na poskytování utajovaných informací mezi Ministerstvem obrany,
  Ministerstvem spravedlnosti, soudy, státními zastupitelstvími, policií
  nebo celními orgány a obdobnými orgány cizí moci se odstavec 1,
  stanoví-li mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nebo
  zvláštní právní předpis^31) jinak, nevztahuje.

  (4) Orgány státu a policie vedou evidenci utajovaných informací
  poskytovaných podle odstavců 2 a 3.

  (5) Ustanovení odstavce 1 a § 73 se nepoužijí, jde-li o poskytování
  utajované informace v mezinárodním styku v případech podle § 60 odst.
  1.

  (6) Utajovanou informaci cizí moci lze pouze v souladu s jejími
  požadavky poskytnout další cizí moci nebo zahraničnímu partnerovi.

  § 78

  Způsob poskytování utajovaných informací Evropské unie v jejím rámci a
  mimo něj

  (1) Poskytování utajované informace stupně utajení Tajné nebo Důvěrné
  mezi Českou republikou a členskými státy Evropské unie nebo mezi Českou
  republikou a orgány Evropské unie, která se týká vzájemné spolupráce
  členských států Evropské unie podle smlouvy o založení Evropské unie
  nebo  smlouvy o založení Evropských společenství, se uskutečňuje
  prostřednictvím registru vedeného Ministerstvem zahraničních věcí podle
  § 79 odst. 3.

  (2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na poskytování utajované
  informace, která vyžaduje zvláštní režim nakládání podle § 21 odst. 3.

  § 79

  Registry, pomocné registry a kontrolní body

  (1) V registrech nebo pomocných registrech utajovaných informací se
  eviduje v jednacích protokolech a ukládá nebo odesílá utajovaná
  informace stupně utajení Přísně tajné, Tajné nebo Důvěrné poskytovaná v
  mezinárodním styku. V kontrolních bodech registru se tato utajovaná
  informace zaznamenává v pomocných jednacích protokolech a předává
  zpracovateli.

  (2)  Úřad zřizuje a vede ústřední registr utajovaných informací
  uvedených v odstavci 1 jím nebo jemu přímo poskytnutých a utajovaných
  informací, které se poskytují jeho prostřednictvím podle § 77 odst. 1
  (dále jen „ústřední registr“).

  (3) Orgán státu, právnická osoba a podnikající fyzická osoba zřizují a
  vedou registr utajovaných informací uvedených v odstavci 1 jimi nebo
  jim  poskytnutých  (dále jen „registr“); v registru Ministerstva
  zahraničních věcí se vedou též utajované informace, které se poskytují
  jeho prostřednictvím podle § 78 odst. 1. Zřízení registru schvaluje
  Úřad na základě písemné žádosti orgánu státu, právnické osoby nebo
  podnikající fyzické osoby; to neplatí pro zpravodajské služby. Úřad je
  oprávněn před vydáním souhlasu provést kontrolu skutečností uvedených v
  žádosti o zřízení registru, případně dalších skutečností a podmínek,
  souvisejících se zřízením registru.

  (4) Orgán státu, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba mohou z
  důvodu zvýšení operativnosti využívání svého registru zřídit, jako jeho
  vnitřní složky, pomocné registry nebo kontrolní body.

  (5) Neposkytne-li cizí moc nebo zahraniční partner právnické osoby nebo
  podnikající fyzické osoby utajovanou informaci uvedenou v odstavci 1
  způsobem uvedeným v § 77 odst. 1 nebo § 78 odst. 1, orgán státu,
  právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba předají poskytnutou
  utajovanou informaci k zaevidování v ústředním registru, nebo v případě
  utajované informace podle § 78 odst. 1 v registru Ministerstva
  zahraničních věcí, neprodleně po jejím poskytnutí.

  (6) Orgán státu, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba
  oznamují Úřadu změny v registru v rozsahu stanoveném prováděcím právním
  předpisem.

  (7) Úřad vede přehled zřízených registrů a provádí kontrolu jejich
  činnosti.

  (8) Prováděcí právní předpis stanoví

  a) organizaci a činnost ústředního registru,

  b) organizaci a činnost registru, pomocného registru a kontrolního
  bodu,

  c) náležitosti zprávy o kontrole utajovaných informací vedených v
  registru podle § 69 odst. 1 písm. m),

  d) obsah písemné žádosti o zřízení registru,

  e) podmínky zřízení, obsah a způsob vedení registru a

  f) rozsah změn v registru, oznamovaných Úřadu.