Nové předpisy

Zákon č. 128/2012 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti - Část třetí - Bezpečnostní způsobilost


ČÁST TŘETÍ

  BEZPEČNOSTNÍ ZPŮSOBILOST

  § 80

  Citlivá činnost

  (1) Citlivou činností se rozumí činnost stanovená tímto zákonem (§ 88)
  nebo zvláštním právním předpisem^32), jejímž zneužitím by mohlo dojít k
  ohrožení zájmu České republiky.

  (2)  Citlivou  činnost  může  vykonávat fyzická osoba, která je
  bezpečnostně způsobilá nebo která je držitelem platného osvědčení
  fyzické osoby.

  (3) Bezpečnostně způsobilá je osoba, která je držitelem platného
  dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby (dále jen „doklad“).

  § 81

  Podmínky pro vydání dokladu

  (1) Doklad Úřad vydá fyzické osobě, která

  a) je způsobilá k právním úkonům v plném rozsahu,

  b) dosáhla alespoň 18 let věku,

  c) je bezúhonná,

  d) je osobnostně způsobilá a

  e) je spolehlivá.

  (2) Podmínka způsobilosti k právním úkonům se ověřuje z prohlášení
  fyzické osoby o způsobilosti k právním úkonům. Podmínka věku se ověřuje
  občanským průkazem nebo cestovním dokladem fyzické osoby. Podmínka
  bezúhonnosti se ověřuje výpisem z evidence Rejstříku trestů^11) a v
  případě cizince i obdobnou písemností státu, jehož je cizinec státním
  příslušníkem, jakož i státu, v němž cizinec pobýval v posledních 10
  letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců. Písemnosti k ověření
  bezúhonnosti nesmějí být starší než 3 měsíce. Podmínka osobnostní
  způsobilosti se ověřuje způsobem uvedeným v § 13 odst. 2.

  § 82

  Bezúhonnost

  Podmínku bezúhonnosti pro účely bezpečnostní způsobilosti splňuje
  fyzická osoba, která nebyla pravomocně odsouzena za spáchání úmyslného
  trestného činu, anebo se na ni hledí, jako by odsouzena nebyla.

  § 83

  Osobnostní způsobilost

  Podmínku osobnostní způsobilosti pro účely bezpečnostní způsobilosti
  splňuje fyzická osoba, která netrpí poruchou či obtížemi, které mohou
  mít vliv na její spolehlivost vykonávat citlivou činnost.

  § 84

  Spolehlivost

  (1) Podmínku spolehlivosti splňuje fyzická osoba, u níž nebyla zjištěna
  negativní okolnost.

  (2) Negativní okolností je

  a) činnost fyzické osoby proti zájmu České republiky, nebo

  b) skutečnost, že jsou majetkové poměry zjevně nepřiměřené řádně
  přiznaným příjmům fyzické osoby.

  (3) Za negativní okolnost lze též považovat

  a) uvedení nepravdivé informace, zamlčení informace rozhodné pro
  objektivní zjištění skutečného stavu věci při ověřování podmínek pro
  vydání dokladu nebo nenahlášení změny údajů v žádosti podle § 99 nebo v
  jiném materiálu, poskytnutém Úřadu v příloze k této žádosti,

  b) pravomocné odsouzení pro trestný čin,

  c) chování, ovlivnitelnost nebo nedůvěryhodnost fyzické osoby, která
  může vést ke zneužití výkonu citlivé činnosti,

  d) styky s osobou, která vyvíjí nebo vyvíjela činnost proti zájmu České
  republiky,

  e) opakované neposkytnutí nezbytné součinnosti při bezpečnostním řízení
  podle § 101 odst. 1, nebo

  f) podmíněné zastavení trestního stíhání pro úmyslný trestný čin nebo
  podmíněné odložení podání návrhu na potrestání pro úmyslný trestný čin,
  u nichž stanovená zkušební doba dosud neuplynula, anebo schválení
  narovnání pro úmyslný trestný čin.

  (4) Negativní okolnosti uvedené v odstavcích 2 a 3 se zjišťují za
  období 10 let zpětně od podání žádosti podle § 99, nebo za období od 15
  let věku podle toho, které z nich je kratší.

  (5) Při posuzování, zda okolnost podle odstavce 3 je negativní
  okolností, se přihlíží k tomu, do jaké míry může ovlivnit výkon citlivé
  činnosti, k době jejího výskytu, k jejímu rozsahu a charakteru a k
  chování fyzické osoby v období uvedeném v odstavci 4.

  § 85

  Doklad

  (1) Doklad je veřejnou listinou. Platnost dokladu je 5 let.

  (2) Doklad musí obsahovat

  a) jméno, příjmení, rodné příjmení,

  b) den, měsíc, rok a místo narození,

  c) rodné číslo,

  d) státní občanství,

  e) datum vydání a dobu platnosti a

  f) otisk úředního razítka a podpis oprávněného zástupce Úřadu nebo v
  případě vydání dokladu v elektronické podobě elektronický podpis
  oprávněného zástupce Úřadu podle zvláštního právního předpisu^22).

  (3) Platnost dokladu zaniká

  a) uplynutím doby jeho platnosti,

  b) dnem vykonatelnosti rozhodnutí Úřadu (§ 123 odst. 3, § 126 odst. 4)
  o zrušení jeho platnosti (§ 101),

  c) úmrtím fyzické osoby, která je držitelem dokladu, nebo jejím
  prohlášením za mrtvou,

  d) ohlášením jeho odcizení nebo ztráty,

  e) takovým poškozením, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je
  porušena jeho celistvost,

  f) změnou některého z údajů v něm obsažených,

  g) vrácením dokladu jeho držitelem tomu, kdo ho vydal, nebo

  h) dnem doručení osvědčení fyzické osoby nebo nového dokladu.

  (4) Pokud držitel dokladu do 15 dnů ode dne zániku jeho platnosti podle
  odstavce 3 písm. d), e) nebo f) požádá písemně Úřad o vydání dokladu
  nového, výkon citlivé činnosti není zánikem platnosti původního dokladu
  dotčen; Úřad vydá do 5 dnů od doručení žádosti doklad nový, který
  nahrazuje původní.

  (5) Prováděcí právní předpis stanoví vzor dokladu.

  § 86

  Povinnosti právnické osoby, podnikající fyzické osoby a orgánu státu

  Právnická osoba, podnikající fyzická osoba a orgán státu jsou povinni

  a) zajistit výkon citlivé činnosti fyzickou osobou, která je držitelem
  platného dokladu nebo osvědčení fyzické osoby,

  b) vést evidenci fyzických osob, které vykonávají citlivou činnost a
  jsou vůči nim ve služebním poměru nebo v pracovněprávním, členském či
  obdobném vztahu,

  c) zajistit neprodlené písemné oznámení Úřadu o tom, že před vydáním
  dokladu nebo rozhodnutí podle § 121 odst. 2 pominuly skutečnosti,
  kterými byla žádost o doklad odůvodněna,

  d) oznámit písemně Úřadu jinou skutečnost, než uvedenou v písmeni c),
  která může mít vliv na vydání dokladu anebo na rozhodnutí o zrušení
  jeho platnosti nebo platnosti osvědčení fyzické osoby (§ 101), a

  e) zajistit neprodlené písemné oznámení Úřadu o tom, že byl zahájen
  výkon citlivé činnosti, anebo že byl ukončen z důvodu skončení
  služebního poměru nebo pracovněprávního, členského či obdobného vztahu
  držitele dokladu nebo osvědčení.

  § 87

  Povinnosti fyzické osoby

  (1) Fyzická osoba, která je držitelem dokladu, je povinna

  a) odevzdat Úřadu do 15 dnů doklad, jehož platnost zanikla podle § 85
  odst. 3 písm. b), e), f) nebo h),

  b) neprodleně písemně oznámit Úřadu ztrátu nebo odcizení dokladu,

  c) neprodleně písemně oznámit Úřadu změny údajů uvedených v její
  žádosti o doklad; omezení rozsahu hlášení změn, jakož i způsob a formu
  jejich doložení, stanoví prováděcí právní předpis.

  (2) Každý je povinen neprodleně odevzdat nalezený doklad Úřadu, policii
  nebo zastupitelskému úřadu České republiky.

  § 88

  Výkon citlivé činnosti pro potřeby zpravodajských služeb

  (1) Za citlivé činnosti se pro potřeby zpravodajské služby považují
  úkony osob neuvedených v § 140 odst. 1 písm. a) prováděné pro
  zpravodajskou službu na základě dohody v souvislosti s výkonem státní
  správy nebo z jiného důvodu.

  (2)  Podmínky  bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby, která má
  vykonávat  citlivou  činnost  pro  zpravodajskou  službu, ověřuje
  zpravodajská služba.

  (3) Zpravodajská služba ověřuje podmínky podle § 81 z vlastního podnětu
  v rozsahu nezbytném pro výkon citlivé činnosti. Bezpečnostní řízení se
  neprovádí a doklad se nevydává.

  (4) Zpravodajská služba umožní fyzické osobě výkon citlivé činnosti,
  pokud splní podmínky podle § 81, a to na dobu nutnou k provedení této
  činnosti.