Nové předpisy

Zákon č. 128/2012 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti - Část čtvrtá - Bezpečnostní řízení


ČÁST ČTVRTÁ

  BEZPEČNOSTNÍ ŘÍZENÍ

  Hlava I

  Obecná ustanovení

  § 89

  Obecné zásady bezpečnostního řízení

  (1) Úřad v bezpečnostním řízení (dále jen „řízení“) postupuje tak, aby
  byl úplně a přesně zjištěn stav věci v rozsahu, který je nezbytný pro
  rozhodnutí.

  (2) Při řízení musí být šetřena osobní čest a důstojnost všech osob
  řízením dotčených.

  (3) V řízení se jedná a písemnosti se vyhotovují v českém jazyce, pokud
  nejde o výkon práv příslušníka národnostní menšiny podle zvláštního
  právního předpisu^33). Písemnosti vyhotovené v cizím jazyce musí
  účastník řízení předložit v originálním znění a současně v úředně
  ověřeném překladu do jazyka českého^34).

  (4) Úřad vytváří podmínky, aby z důvodu zdravotního postižení účastníka
  řízení nedošlo k újmě či zkrácení jeho práv.

  (5) Řízení je neveřejné.

  (6) Účastník řízení se může dát zastupovat advokátem nebo jiným
  zástupcem, kterého si zvolí. Zmocnění k zastoupení se prokazuje
  písemnou plnou mocí. Účastník může mít pouze jednoho zástupce. U
  osobních úkonů je zastoupení vyloučeno.

  (7) Účastník řízení a jeho zástupce mají před vydáním rozhodnutí právo
  nahlížet do bezpečnostního svazku a činit si z něj výpisy, s výjimkou
  té části bezpečnostního svazku (§ 124), která obsahuje utajovanou
  informaci.

  (8) Úkony směřující vůči Úřadu je možno učinit, je-li to slučitelné s
  požadavkem tohoto zákona, též dodáním do datové schránky Úřadu nebo v
  elektronické  podobě  podepsané  zaručeným  elektronickým podpisem
  založeným  na  kvalifikovaném  certifikátu  vydaném  akreditovaným
  poskytovatelem certifikačních služeb; tohoto poskytovatele je třeba
  zároveň uvést nebo připojit certifikát k podání.

  § 90

  Vyloučení z řízení

  (1) Zaměstnanec Úřadu bezprostředně se podílející na řízení (dále jen
  „úřední osoba“), o kterém lze důvodně předpokládat, že má s ohledem na
  svůj poměr k věci, k účastníku řízení nebo jeho zástupci takový zájem
  na  průběhu a výsledku řízení, pro nějž lze pochybovat o jeho
  nepodjatosti, je vyloučen ze všech úkonů v řízení, při jejichž
  provádění by mohl výsledek řízení ovlivnit.

  (2) Vyloučena je též úřední osoba, která se účastnila řízení v téže
  věci na jiném stupni řízení.

  (3) Účastník řízení může namítnout podjatost úřední osoby ve lhůtě do
  15 dnů ode dne, kdy se o úřední osobě podílející se na řízení dozvěděl.
  V námitce podjatosti musí být vedle obecných náležitostí uvedeno, proti
  které  úřední  osobě námitka směřuje, v čem je spatřován důvod
  pochybnosti o její nepodjatosti a jakými důkazy může být jeho tvrzení
  prokázáno. K později podané námitce se nepřihlíží.

  (4) Úřední osoba, která se dozví o okolnostech nasvědčujících tomu, že
  je podjatá, je povinna o nich neprodleně uvědomit svého nadřízeného. Do
  doby, než nadřízený rozhodne, zda je vyloučena, může úřední osoba
  provádět jen takové úkony, které nesnesou odkladu.

  (5) Proti rozhodnutí o vyloučení úřední osoby není rozklad přípustný.

  (6) Odstavce 1 a 3 až 5 se užijí obdobně i pro účast znalců a
  tlumočníků v řízení.

  § 91

  V řízení Úřad rozhoduje o žádostech podle § 94, 96 a 99 a o zrušení
  platnosti osvědčení fyzické osoby, osvědčení podnikatele nebo dokladu
  podle § 101.

  § 92

  Účastník řízení

  Účastníkem řízení je

  a) v řízení o žádostech podle § 94 nebo 99 fyzická osoba, která žádá o
  vydání osvědčení fyzické osoby nebo dokladu, nebo osoba, pro kterou je
  podle § 93 odst. 1 písm. b) žádáno o vydání osvědčení fyzické osoby,

  b) v řízení o žádosti podle § 96 podnikatel, který žádá o vydání
  osvědčení podnikatele,

  c) v řízení o zrušení platnosti osvědčení fyzické osoby, osvědčení
  podnikatele nebo dokladu podle § 101 držitel těchto veřejných listin.

  Hlava II

  Průběh řízení

  § 93

  Zahájení řízení

  (1) Řízení je zahájeno dnem, kdy je

  a) Úřadu doručena písemná žádost podle § 94, 96 nebo 99,

  b) Úřadu doručena žádost orgánu Evropské unie o vydání osvědčení
  fyzické osoby - státního občana České republiky, který je zaměstnancem
  orgánu Evropské unie nebo mezinárodní organizace, jejímž je Česká
  republika členem,

  c) držiteli osvědčení fyzické osoby, osvědčení podnikatele nebo dokladu
  doručeno písemné oznámení Úřadu o zahájení řízení o zrušení platnosti
  těchto veřejných listin (§ 101),

  d) účastníku řízení doručeno rozhodnutí ředitele Úřadu o rozkladu (§
  125) vydané podle § 131 odst. 3.

  (2) O zahájení řízení podle odstavce 1 písm. c), jde-li o řízení o
  zrušení  osvědčení fyzické osoby nebo dokladu, uvědomí Úřad též
  odpovědnou osobu držitele těchto veřejných listin.

  Žádost fyzické osoby

  § 94

  (1) Žádost o vydání osvědčení fyzické osoby (dále jen „žádost fyzické
  osoby“) obsahuje v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem
  písemné zdůvodnění nutnosti jejího přístupu k utajované informaci s
  uvedením stupně utajení a označení místa nebo funkce podle § 69 odst. 1
  písm. b), které potvrdí odpovědná osoba nebo ten, kdo bude utajovanou
  informaci fyzické osobě poskytovat.

  (2) Fyzická osoba k žádosti podle odstavce 1 přiloží

  a) vyplněný dotazník fyzické osoby v listinné i elektronické podobě,

  b) písemnosti dosvědčující správnost údajů uvedených v dotazníku v
  rozsahu a formě stanovených prováděcím právním předpisem,

  c) prohlášení k osobnostní způsobilosti,

  d) prohlášení o způsobilosti k právním úkonům,

  e) jednu fotografii o rozměrech 35 x 45 mm odpovídající současné podobě
  fyzické osoby, zobrazující ji v čelném pohledu s výškou obličejové
  části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm, bez brýlí s tmavými skly s
  výjimkou nevidomých, v občanském oděvu a bez pokrývky hlavy, není-li
  její použití odůvodněno důvody náboženskými nebo zdravotními; v takovém
  případě  nesmí pokrývka hlavy zakrývat obličejovou část způsobem
  znemožňujícím identifikaci fyzické osoby,

  f)  je-li  cizincem, doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku
  trestů^11) státu, jehož je státním příslušníkem, jakož i státu, v němž
  pobývala nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců; tento doklad musí
  zahrnovat příslušné období podle § 14 odst. 4 a nesmí být starší než 3
  měsíce,

  g) prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti věcně a místně
  příslušného správce daně a jiné osoby zúčastněné na správě daní podle §
  52 odst. 2 daňového řádu, a to v plném rozsahu údajů za účelem
  provedení bezpečnostního řízení.

  (3) Přílohy podle odstavce 2 se považují za součást žádosti fyzické
  osoby.

  (4)  Má-li  mít  fyzická osoba přístup k utajované informaci i
  bezprostředně po uplynutí doby platnosti jejího dosavadního osvědčení
  fyzické osoby, je povinna písemně požádat Úřad o vydání nového
  osvědčení fyzické osoby, a to před uplynutím doby platnosti dosavadního
  osvědčení fyzické osoby ve lhůtě nejméně

  a) 3 měsíců u osvědčení fyzické osoby pro stupeň utajení Důvěrné,

  b) 7 měsíců u osvědčení fyzické osoby pro stupeň utajení Tajné a

  c) 10 měsíců u osvědčení fyzické osoby pro stupeň utajení Přísně tajné.

  (5) Žádost podle odstavce 4 musí splňovat náležitosti podle odstavce 1
  a musí k ní být přiloženy přílohy podle odstavce 2. V dotazníku fyzické
  osoby  se  údaje vyplní v rozsahu stanoveném prováděcím právním
  předpisem. Písemnosti podle odstavce 2 písm. b) se k žádosti přiloží
  pouze v případě, došlo-li v průběhu platnosti osvědčení fyzické osoby
  ke změnám údajů.

  (6) Požádá-li fyzická osoba podle odstavce 4 o vydání nového osvědčení
  fyzické osoby pro stejný stupeň utajení, pro který jí bylo vydáno
  dosavadní osvědčení fyzické osoby, zjišťují se podmínky pro vydání
  nového osvědčení fyzické osoby zpětně nejméně za dobu, která uplynula
  od vydání jejího dosavadního osvědčení fyzické osoby.

  (7) Požádá-li o vydání osvědčení fyzické osoby orgán Evropské unie nebo
  mezinárodní organizace, jejímž je Česká republika členem podle § 93
  odst. 1 písm. b), fyzická osoba, o vydání jejíhož osvědčení se žádá,
  postupuje podle odstavců 2 až 6 obdobně.

  (8) Důvod pro nutnost přístupu fyzické osoby k utajované informaci,
  uvedený v žádosti, musí trvat po celou dobu řízení podle § 93 odst. 1
  písm. a), b) nebo d).

  § 95

  Dotazník fyzické osoby

  (1) Dotazník fyzické osoby obsahuje tyto položky:

  a) jméno, příjmení včetně předchozích a akademické tituly,

  b) den, měsíc, rok a místo narození a rodné číslo,

  c) státní občanství včetně předchozích,

  d) adresa místa trvalého pobytu a adresy jiných míst, kde se zdržuje
  nebo zdržovala v posledních 10 letech nepřetržitě déle než 90 dnů,

  e) údaje o dokladu totožnosti, pokud jde o cizince,

  f) název zaměstnavatele a označení zastávané funkce, popřípadě uvedení
  vykonávané činnosti,

  g) názvy předchozích zaměstnavatelů s uvedením data vzniku a skončení
  pracovněprávního vztahu nebo služebního poměru,

  h) rodinný stav,

  i) nepřetržitý pobyt v zahraničí delší než 90 dnů,

  j) nařízené výkony rozhodnutí,

  k) trestní řízení,

  l) předchozí bezpečnostní řízení,

  m) příslušnost, kontakty a vazby na bývalé i současné bezpečnostní
  služby cizí moci nebo na její služby v oblasti zpravodajství a na
  složky  uvedené v § 14 odst. 3 písm. a), s výjimkou kontaktů
  vyplývajících z pracovních nebo služebních povinností po roce 1990,

  n) osobní kontakty s cizími státními příslušníky nebo se státními
  občany České republiky žijícími v nečlenských státech Evropské unie
  nebo  Organizace  Severoatlantické  smlouvy,  s výjimkou kontaktů
  vyplývajících z pracovních nebo služebních povinností po roce 1990,
  pokud se lze oprávněně domnívat, že jde o kontakty významné,

  o) užívání omamné nebo psychotropní látky uvedené v zákoně upravujícím
  oblast návykových látek^35) a užívání alkoholu,

  p) patologické hráčství,

  q) léčba závislosti na látkách uvedených v písmenu o) a na alkoholu a
  léčba patologického hráčství,

  r) nejvyšší ukončené vzdělání,

  s) majetkové poměry,

  t) příslušnost ke sdružení, nadaci a obecně prospěšné společnosti za
  posledních 5 let,

  u) adresa pro účely doručování,

  v) údaje uvedené v písmenech a) až d) a f) u manžela (manželky) nebo
  partnera (partnerky)^52) a osob starších 18 let žijících s fyzickou
  osobou v domácnosti^36).

  (2) Součástí dotazníku je životopis a prohlášení o pravdivosti a
  úplnosti údajů uvedených v dotazníku fyzické osoby.

  (3) Pobyt podle odstavce 1 písm. d) a i) a § 94 odst. 2 písm. f) se
  pokládá za nepřetržitý i v případě jeho krátkodobého přerušení.

  Žádost podnikatele

  § 96

  (1) Žádost podnikatele obsahuje v rozsahu stanoveném prováděcím právním
  předpisem písemné zdůvodnění nutnosti přístupu podnikatele k utajované
  informaci s uvedením stupně utajení a formy výskytu utajovaných
  informací.

  (2) Podnikatel k žádosti podle odstavce 1 přiloží

  a) vyplněný dotazník podnikatele v listinné i elektronické podobě,

  b) bezpečnostní dokumentaci podnikatele a

  c) písemnosti nutné k ověření splnění podmínek podle § 16 v rozsahu a
  formě stanovených prováděcím právním předpisem,

  d) prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti věcně a místně
  příslušného správce daně a jiné osoby zúčastněné na správě daní podle §
  52 odst. 2 daňového řádu, a to v plném rozsahu údajů za účelem
  provedení bezpečnostního řízení.

  (3)  Přílohy  podle  odstavce 2 se považují za součást žádosti
  podnikatele.

  (4) Má-li mít podnikatel přístup k utajované informaci i bezprostředně
  po uplynutí doby platnosti jeho dosavadního osvědčení podnikatele, je
  povinen písemně požádat Úřad o vydání nového osvědčení podnikatele, a
  to před uplynutím doby platnosti dosavadního osvědčení podnikatele ve
  lhůtě nejméně

  a) 7 měsíců u osvědčení podnikatele pro stupeň utajení Důvěrné,

  b) 9 měsíců u osvědčení podnikatele pro stupeň utajení Tajné a

  c) 11 měsíců u osvědčení podnikatele pro stupeň utajení Přísně tajné.

  (5) Žádost podle odstavce 4 musí splňovat náležitosti podle odstavce 1
  a musí k ní být přiloženy přílohy podle odstavce 2. V dotazníku
  podnikatele se údaje vyplní v rozsahu stanoveném prováděcím právním
  předpisem.

  § 97

  Dotazník podnikatele

  Dotazník podnikatele obsahuje tyto položky:

  a) platné údaje, které se zapisují do obchodního, živnostenského nebo
  obdobného rejstříku či evidence, vždy však uvedení rodného čísla,
  bylo-li přiděleno, a data, místa, okresu a státu narození, a to i když
  se do takového rejstříku nebo evidence nezapisují,

  b) jméno a příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, a datum, místo,
  okres a stát narození, firma a identifikační číslo společníků, pokud
  nejsou údajem zapsaným do obchodního rejstříku,

  c) názvy bank, čísla platných bankovních účtů a údaje o účtech vedených
  u spořitelních a úvěrních družstev,

  d) vlastní i pronajaté nemovitosti a nebytové prostory podnikatele, ve
  kterých se vyskytuje zabezpečená oblast podle § 25, včetně uvedení
  jejich adresy,

  e) údaje k provedeným řádným účetním závěrkám^37), vede-li podnikatel
  účetnictví, nebo údaje k daňovým přiznáním, vede-li podnikatel daňovou
  evidenci podle jiného právního předpisu^38), a údaje k řádným účetním
  závěrkám ověřeným auditorem, stanoví-li tak jiný právní předpis^53), a
  to za posledních 5 let,

  f) poskytnuté a přijaté půjčky a úvěry v posledních 5 letech,

  g) smlouvy, jejichž předmět plnění obsahuje utajované informace,

  h) zahraniční obchodní partneři, s výjimkou obchodních partnerů z
  členských  států  Evropské  unie,  s  celkovým finančním objemem
  uskutečněných obchodů nad 2 000 000 Kč v posledních 5 letech,

  i) čeští obchodní partneři a obchodní partneři z členských států
  Evropské unie s uvedením celkového ročního plnění uskutečněných obchodů
  přesahujícího 20 % ročního obratu v posledních 5 letech,

  j) údaje o podání insolvenčního návrhu,

  k) údaje o rozhodnutí o insolvenčním návrhu,

  l) údaje o způsobu řešení úpadku,

  m) údaje o zrušení podnikatele,

  n) plnění závazků vůči státu podle § 17 odst. 2 písm. a) a b),

  o) údaje odpovědné osoby podnikatele, jimiž jsou jméno, příjmení, rodné
  číslo,  bylo-li  přiděleno, datum narození a zastávaná funkce u
  podnikatele a

  p) trestní řízení.

  § 98

  Bezpečnostní dokumentace podnikatele

  Bezpečnostní dokumentace podnikatele stanoví systém ochrany utajovaných
  informací u podnikatele, musí být u podnikatele uložena, průběžně
  aktualizována a obsahuje

  a) výčet utajovaných informací uložených u podnikatele s uvedením
  jejich původce a stupně utajení a v případě, že utajovaná informace mu
  byla poskytnuta nebo u něj vznikla na základě zakázky, též s uvedením
  specifikace této zakázky, a dále specifikaci utajovaných informací, k
  nimž by měl mít podnikatel přístup, s uvedením jejich původce a stupně
  utajení a v případě, že utajovaná informace by mu měla být poskytnuta
  nebo by u něj měla vzniknout na základě zakázky, též s uvedením
  předpokládané specifikace této zakázky,

  b) analýzu možného ohrožení utajovaných informací, vhodná a účinná
  ochranná opatření ke snížení rizik,

  c) způsoby realizace jednotlivých druhů zajištění ochrany utajovaných
  informací,

  d) seznam funkcí a osob, u kterých se předpokládá přístup k utajovaným
  informacím, s uvedením jejich rodného čísla a stupně utajení, na který
  tyto osoby o vydání osvědčení fyzické osoby žádají, a u již vydaného
  osvědčení fyzické osoby jeho číslo a datum vydání a stupeň utajení, na
  který bylo vydáno, u oznámení datum jeho vydání a u dokladu jeho číslo
  a datum vydání.

  Žádost o doklad

  § 99

  (1) Žádost o doklad obsahuje v rozsahu stanoveném prováděcím právním
  předpisem  písemné  zdůvodnění  výkonu citlivé činnosti potvrzené
  odpovědnou osobou nebo jí pověřenou osobou.

  (2) K žádosti podle odstavce 1 fyzická osoba přiloží

  a) vyplněný dotazník v listinné i elektronické podobě,

  b) prohlášení k osobnostní způsobilosti,

  c) písemnosti dosvědčující správnost údajů uvedených v dotazníku v
  rozsahu a formě stanovených prováděcím právním předpisem,

  d) prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti věcně a místně
  příslušného správce daně a jiné osoby zúčastněné na správě daní podle §
  52 odst. 2 daňového řádu, a to v plném rozsahu údajů za účelem
  provedení bezpečnostního řízení,

  e) prohlášení o způsobilosti k právním úkonům,

  f)  je-li  cizincem, doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku
  trestů^11) státu, jehož je státním příslušníkem, jakož i států, v nichž
  pobývala v posledních 10 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců,
  ne starší než 3 měsíce, a

  g) jednu fotografii o rozměrech 35 x 45 mm odpovídající současné podobě
  fyzické osoby, zobrazující ji v čelném pohledu s výškou obličejové
  části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm, bez brýlí s tmavými skly s
  výjimkou nevidomých, v občanském oděvu a bez pokrývky hlavy, není-li
  její použití odůvodněno důvody náboženskými nebo zdravotními; v takovém
  případě  nesmí pokrývka hlavy zakrývat obličejovou část způsobem
  znemožňujícím identifikaci fyzické osoby.

  (3) Přílohy podle odstavce 2 se považují za součást žádosti o doklad.

  (4) Má-li fyzická osoba vykonávat citlivou činnost i bezprostředně po
  skončení doby platnosti dokladu, je povinna požádat Úřad o vydání
  nového dokladu nejméně 5 měsíců před skončením platnosti dokladu
  dosavadního.

  (5) Žádost podle odstavce 4 musí splňovat náležitosti podle odstavce 1
  a musí k ní být přiloženy přílohy podle odstavce 2. V dotazníku se
  údaje  vyplní v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem.
  Písemnosti podle odstavce 2 písm. c) se k žádosti přiloží pouze v
  případě, došlo-li v průběhu platnosti dokladu ke změnám údajů.

  (6) Požádá-li fyzická osoba podle odstavce 4 o vydání nového dokladu,
  zjišťují se podmínky pro vydání nového dokladu zpětně nejméně za dobu,
  která uplynula od vydání dokladu dosavadního.

  (7) Za účelem doložení bezúhonnosti si Úřad vyžádá podle zvláštního
  právního předpisu^11) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o
  vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku
  trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím
  dálkový přístup.

  (8) Důvod pro výkon citlivé činnosti uvedený v žádosti o doklad musí
  trvat po celou dobu řízení podle § 93 odst. 1 písm. a) nebo d).

  § 100

  Dotazník

  Dotazník podle § 99 odst. 2 písm. a) obsahuje údaje stanovené v § 95
  odst. 1 písm. a) až u) a v § 95 odst. 2.

  Zrušení platnosti osvědčení fyzické osoby, osvědčení podnikatele nebo
  dokladu

  § 101

  (1) Řízení o zrušení platnosti osvědčení fyzické osoby, osvědčení
  podnikatele nebo dokladu Úřad zahájí, existuje-li důvodná pochybnost o
  tom, že držitel takovéto veřejné listiny i nadále splňuje podmínky pro
  její vydání (§ 12, 16 a 81).

  (2) Přestal-li držitel osvědčení fyzické osoby, osvědčení podnikatele
  nebo dokladu splňovat podmínky pro vydání takovéto veřejné listiny,
  Úřad její platnost zruší.

  (3) Řízení o zrušení platnosti osvědčení fyzické osoby, osvědčení
  podnikatele nebo dokladu nelze přerušit podle § 112 a ani zastavit
  podle § 113, s výjimkou zastavení řízení podle § 113 odst. 1 písm. i)
  nebo j).

  Společná ustanovení

  § 102

  (1)  Nemá-li žádost fyzické osoby, žádost o doklad nebo žádost
  podnikatele  předepsané náležitosti, pomůže Úřad účastníku řízení
  formální nedostatky žádosti odstranit. Pokud nedostatky nelze odstranit
  na  místě,  Úřad neprodleně písemně vyzve účastníka řízení, aby
  nedostatky žádosti odstranil ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy;
  součástí výzvy je poučení o důsledcích včasného nedoplnění údajů pro
  další průběh řízení [§ 113 odst. 1 písm. c)].

  (2) Na žádost účastníka řízení Úřad přijetí žádosti fyzické osoby,
  žádosti o doklad nebo žádosti podnikatele potvrdí.

  § 103

  (1) Úřad je oprávněn požadovat od účastníka řízení upřesnění údajů
  uvedených v žádosti podle § 94, 96 a 99 a sdělení doplňujících údajů k
  ověření splnění podmínek pro vydání osvědčení fyzické osoby, osvědčení
  podnikatele nebo dokladu, je-li to nezbytné pro úplné a přesné zjištění
  skutečného stavu věci. Za tím účelem Úřad účastníka řízení písemně
  vyzve, aby toto upřesnění údajů ve lhůtě do 14 dnů a v žádosti podané
  podle § 96 ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení výzvy předložil Úřadu.

  (2) Účastník řízení je povinen v průběhu řízení neprodleně písemně
  oznamovat Úřadu změny údajů uvedených v žádosti podle § 94, 96 a 99;
  omezení rozsahu hlášení změn, jakož i způsob a formu jejich doložení,
  stanoví prováděcí právní předpis.

  § 104

  Svědek

  (1)  Každý je povinen vypovídat jako svědek za účelem zjištění
  skutečného stavu věci a zjištění možných bezpečnostních rizik a
  dostavit se na předvolání k Úřadu. Z předvolání musí být zřejmé, kdy,
  kam a v jaké věci se má svědek dostavit a jaké jsou právní následky
  nedostavení se (§ 115 a 116). Svědek musí vypovídat pravdivě a nesmí
  nic zamlčet. Jako svědek nesmí být vyslechnut ten, kdo by porušil
  ochranu utajovaných informací nebo zákonem uloženou nebo uznanou
  povinnost mlčenlivosti, ledaže by byl této povinnosti zproštěn. Výpověď
  může odepřít jen tehdy, kdyby jí způsobil nebezpečí trestního stíhání
  sobě nebo osobám blízkým^39). Výpověď může rovněž odepřít osoba blízká
  k účastníku řízení.

  (2) Úřad před výslechem zjistí totožnost svědka a poučí jej podle
  odstavce 1 a o právních následcích nepravdivé nebo neúplné svědecké
  výpovědi (§ 116).

  (3) O výpovědi svědka se vyhotoví protokol. Pro vyhotovení protokolu o
  výpovědi svědka platí obdobně § 105 odst. 5 a 6.

  (4) Od svědka lze též požadovat, aby ke skutečnostem, které mu Úřad
  uvede, podal písemné vyjádření. Podpis svědka musí být na každé straně
  listiny obsahující jeho vyjádření. V dalším se obdobně použijí odstavce
  1, 5 a 6.

  (5)  Úřad nahradí svědkovi prokázané hotové výdaje podle zákona
  upravujícího cestovní náhrady^40) a ušlý výdělek. Nárok je třeba
  uplatnit do 5 dnů po svědecké výpovědi, jinak zaniká. O tom musí být
  svědek předem poučen.

  (6)  Jako  svědek  nesmí být vyslechnut příslušník policie nebo
  zpravodajské služby podílející se na řízení.

  (7) Výpovědí svědka nelze nahrazovat úkony v řízení podle § 107 až 109.

  § 105

  Pohovor

  (1) Vyskytnou-li se v průběhu řízení skutečnosti, které je třeba
  objasnit pro zjištění skutečného stavu věci, provede Úřad s účastníkem
  řízení pohovor; s účastníkem řízení, který žádá o vydání osvědčení
  fyzické osoby pro stupeň utajení Přísně tajné, provede Úřad pohovor
  vždy.

  (2) Účastník řízení se k pohovoru předvolá písemně. Z předvolání musí
  být zřejmé, kdy, kam, v jaké věci a z jakého důvodu se má účastník
  řízení dostavit a jaké jsou právní následky nedostavení se [§ 113 odst.
  1 písm. d)].

  (3) Při pohovoru je účastník řízení povinen vypovídat osobně; advokát
  či jiný zástupce účastníka řízení není oprávněn do průběhu pohovoru
  zasahovat.

  (4) Před započetím pohovoru musí být účastník řízení písemně poučen o
  významu a účelu pohovoru, o způsobu jeho provedení a o případných
  následcích nepravdivé nebo neúplné výpovědi [§ 113 odst. 1 písm. h)].

  (5) O provedení pohovoru se vyhotoví protokol. Protokol musí obsahovat
  místo, čas a obsah pohovoru a údaje umožňující identifikaci účastníka
  řízení, úřední osoby a dalších osob zúčastněných na pohovoru.

  (6) Protokol podepisuje účastník řízení, úřední osoba, popřípadě
  zapisovatel a tlumočník; podpis účastníka řízení musí být na každé
  straně protokolu. Odepření podpisu a důvody tohoto odepření se v
  protokolu zaznamenají. Na žádost účastníka řízení úřední osoba vydá
  kopii protokolu. Pohovor může být zaznamenán na zvukový nebo obrazový
  nosič pouze se souhlasem účastníka řízení; záznam se provede vždy,
  pokud  o  to  účastník řízení požádá. Tento záznam je součástí
  bezpečnostního svazku (§ 124).

  (7) Při pohovoru nesmějí být sdělovány utajované informace.

  (8) Pohovor s účastníkem řízení, který dlouhodobě pobývá v zahraničí,
  lze  nahradit  jeho  písemným vyjádřením. Úřad této osobě sdělí
  skutečnosti, které mají být předmětem vyjádření. Podpis účastníka
  řízení musí být na každé straně písemného vyjádření.

  § 106

  Znalec

  (1) Pokud úřední osoba při ověřování podmínky osobnostní způsobilosti v
  případech podle § 13 a 83 zjistí skutečnost vyvolávající pochybnost o
  osobnostní způsobilosti účastníka řízení, ustanoví Úřad znalce^41) k
  vypracování znaleckého posudku o osobnostní způsobilosti.

  (2) Je-li k odbornému posouzení skutečností důležitých pro rozhodnutí
  třeba znaleckého posudku a nejde-li o skutečnosti podle odstavce 1,
  ustanoví Úřad znalce^41).

  (3) Náklady k vypracování znaleckého posudku podle odstavců 1 a 2 hradí
  Úřad.

  Úkony v řízení

  § 107

  Úkony v řízení o vydání osvědčení fyzické osoby

  (1) V řízení o vydání osvědčení fyzické osoby pro stupeň utajení
  Důvěrné si Úřad k ověření podmínek pro vydání tohoto osvědčení vyžádá
  potřebnou informaci od příslušného orgánu státu, právnické osoby nebo
  podnikající fyzické osoby, pokud s ní nakládají.

  (2) V řízení o vydání osvědčení fyzické osoby pro stupeň utajení Tajné
  Úřad provede úkony podle odstavce 1 a dále ověří identitu účastníka
  řízení; k ověření identity účastníka řízení může požádat příslušnou
  zpravodajskou  službu, popřípadě policii. Pokud získané informace
  nepostačují pro zjištění úplného stavu věci, lze je ověřit nebo doplnit
  na žádost Úřadu šetřením příslušné zpravodajské služby nebo policie k
  účastníkovi řízení a k osobám starším 18 let žijícím s účastníkem
  řízení v domácnosti^36).

  (3) V řízení o vydání osvědčení fyzické osoby pro stupeň utajení Přísně
  tajné Úřad provede úkony podle odstavce 2 a dále požádá příslušnou
  zpravodajskou službu o šetření k výskytu bezpečnostních rizik v
  prostředí, v němž se účastník řízení pohybuje.

  (4) Zpravodajské služby a policie jsou povinny žádosti Úřadu podle
  odstavců 2 a 3 vyhovět a podat mu zprávu o výsledcích požadovaných
  šetření.

  (5) Pokud informace získané úkony v řízení o vydání osvědčení fyzické
  osoby pro stupeň utajení Důvěrné nepostačují pro zjištění úplného stavu
  věci, je Úřad oprávněn ověřit je úkony podle odstavců 2 a 3 a v řízení
  o vydání osvědčení fyzické osoby na stupeň utajení Tajné podle odstavce
  3. V těchto případech si Úřad vyžádá písemný souhlas účastníka řízení a
  zároveň jej poučí o právních následcích, které nastanou, jestliže Úřad
  písemný souhlas neobdrží [§ 113 odst. 1 písm. e)].

  (6) Je-li prováděno řízení na základě žádosti podle § 94 odst. 4, je
  Úřad oprávněn provést úkony podle odstavců 1 až 5. Ustanovení odstavce
  5 věty druhé platí obdobně.

  § 108

  Úkony v řízení o vydání osvědčení podnikatele

  (1) V řízení o vydání osvědčení podnikatele pro stupeň utajení Důvěrné
  si Úřad ke zjištění ekonomické stability, bezpečnostní spolehlivosti, k
  ověření vlastnických vztahů podnikatele a k ověření jeho schopnosti
  zabezpečit ochranu utajovaných informací vyžádá potřebnou informaci od
  příslušného orgánu státu, právnické osoby nebo podnikající fyzické
  osoby, pokud s ní nakládají.

  (2) V řízení o vydání osvědčení podnikatele pro stupeň utajení Tajné
  Úřad provede úkony podle odstavce 1 a další úkony k ověření obchodních
  vztahů podnikatele.

  (3) V řízení o vydání osvědčení podnikatele pro stupeň utajení Přísně
  tajné Úřad provede úkony podle odstavce 2 a další úkony k ověření
  významných kapitálových a finančních vztahů podnikatele.

  (4) Za účelem ověření podmínek pro vydání osvědčení podnikatele jsou
  úřední osoby oprávněny vstupovat do objektů, zařízení, provozů nebo
  jiných  prostor a na pozemky podnikatele a vyžadovat předložení
  potřebných dokladů podnikatelem.

  (5) Nemůže-li Úřad ověřit vztahy uvedené v odstavcích 1 až 3 nebo jiné
  skutečnosti ke zjištění možného bezpečnostního rizika u podnikatele
  nebo jeho schopnosti zabezpečit ochranu utajovaných informací, může o
  jejich ověření požádat příslušnou zpravodajskou službu nebo policii.

  (6) Zpravodajské služby a policie jsou povinny žádosti Úřadu podle
  odstavce 5 vyhovět a podat mu zprávu o výsledcích požadovaných šetření.

  (7) Pokud informace, získané úkony podle odstavce 1 nebo 2 v řízení o
  vydání osvědčení podnikatele pro příslušný stupeň utajení, nepostačují
  ke zjištění úplného stavu věci, je Úřad oprávněn zjistit jej úkony
  stanovenými v odstavci 2 nebo 3 pro řízení, týkající se vyššího stupně
  utajení. V těchto případech si Úřad vyžádá písemný souhlas účastníka
  řízení a zároveň jej poučí o právních následcích, které nastanou,
  jestliže Úřad písemný souhlas neobdrží [§ 113 odst. 1 písm. e)].

  (8) Je-li prováděno řízení na základě žádosti podle § 96 odst. 4,
  ustanovení odstavců 1 až 7 platí obdobně.

  § 109

  Úkony v řízení o žádosti o doklad

  (1) V řízení o žádosti o doklad si Úřad vyžádá potřebné informace od
  příslušného orgánu státu, právnické osoby nebo podnikající fyzické
  osoby, pokud s nimi nakládají.

  (2) Pokud informace získané podle odstavce 1 nepostačují pro zjištění
  úplného stavu věci, lze je ověřit nebo doplnit provedením dalších
  nezbytných úkonů podle § 107, přiměřených účelu řízení; v těchto
  případech si Úřad vyžádá písemný souhlas účastníka řízení a upozorní
  jej na právní následky, jestliže Úřad písemný souhlas neobdrží [§ 113
  odst. 1 písm. e)].

  (3) Je-li prováděno řízení na základě žádosti podle § 99 odst. 4, je
  Úřad oprávněn provést úkony podle odstavců 1 a 2. Ustanovení odstavce 2
  části věty za středníkem platí obdobně.

  § 110

  (1) Po dobu platnosti osvědčení fyzické osoby, dokladu nebo osvědčení
  podnikatele, před vydáním osvědčení fyzické osoby pro cizí moc nebo
  osvědčení podnikatele pro cizí moc podle § 57 Úřad prověřuje za pomoci
  úkonů řízení, zda fyzická osoba nebo podnikatel i nadále splňují
  podmínky pro vydání osvědčení fyzické osoby, dokladu nebo osvědčení
  podnikatele.

  (2)  Na  žádost  bezpečnostního úřadu členského státu Organizace
  Severoatlantické smlouvy, Evropské unie nebo jiného státu, se kterým má
  Česká republika uzavřenou mezinárodní smlouvu, který má v působnosti
  ochranu utajovaných informací, Úřad provádí úkony řízení k osobě, která
  je v daném státě prověřována pro přístup k utajovaným informacím.

  § 111

  Úřad je oprávněn při provádění úkonů podle § 107 a 108, § 109 odst. 1 a
  § 110 poskytnout orgánu státu, právnické osobě nebo podnikající fyzické
  osobě v nezbytně nutném rozsahu potřebné osobní údaje vztahující se k
  vyžádané informaci.

  § 112

  Přerušení řízení

  (1) Úřad rozhodnutím přeruší řízení, jestliže

  a) probíhá jiné řízení, které řeší otázku významnou pro vydání
  rozhodnutí podle tohoto zákona,

  b) účastník řízení byl Úřadem vyzván, aby ve stanovené lhůtě odstranil
  nedostatky žádosti fyzické osoby, žádosti podnikatele, žádosti o doklad
  nebo v rozkladu, anebo aby doplnil jiné Úřadem požadované údaje, nebo
  jestliže byl předvolán k pohovoru,

  c) účastník řízení, jehož jménem jedná více odpovědných osob, nikoli
  však ve shodě, byl Úřadem vyzván, aby ve stanovené lhůtě shody dosáhl,
  popřípadě k jednání pověřil pouze jednu odpovědnou osobu,

  d) nelze provést výslech svědka, jehož výpověď je důležitá pro zjištění
  skutečného stavu věci,

  e) účastník řízení o přerušení požádá z důvodu, který mu dlouhodobě
  brání v účasti na řízení, a to na dobu nejdéle 60 dnů, nebo

  f) byl ustanoven znalec pro vypracování znaleckého posudku.

  (2) Řízení se přerušuje dnem předání rozhodnutí o přerušení řízení
  držiteli poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence, dnem osobního
  převzetí takového rozhodnutí účastníkem řízení, doručuje-li Úřad, nebo
  dodáním do datové schránky účastníka řízení^54).

  (3) Proti rozhodnutí o přerušení řízení není rozklad přípustný.

  (4) Úřad pokračuje v řízení, jakmile pominuly překážky, pro které bylo
  řízení přerušeno, případně jakmile uplynula lhůta uvedená v odstavci 1
  písm. e). Účastníka řízení o tomto písemně vyrozumí.

  (5) Po dobu přerušení řízení lhůty podle § 117 a § 131 odst. 6 neběží.

  § 113

  Zastavení řízení

  (1) Úřad rozhodnutím řízení zastaví, jestliže

  a) účastník řízení vzal žádost fyzické osoby, žádost podnikatele,
  žádost o doklad nebo rozklad (§ 125) zpět,

  b) účastník řízení nesplňuje podmínky stanovené v § 6 odst. 2 nebo § 81
  odst. 1 písm. a), b) nebo c),

  c) účastník řízení ve stanovené lhůtě neodstranil nedostatky v žádosti
  fyzické osoby, v žádosti podnikatele, v žádosti o doklad nebo v
  rozkladu (§ 125),

  d) účastník řízení se bez omluvy, obsahující závažné důvody, nedostaví
  opětovně k pohovoru,

  e) účastník řízení nedal souhlas podle § 107 odst. 5, § 108 odst. 7
  nebo § 109 odst. 2,

  f) účastník řízení ve stanovené lhůtě nedosáhl shody v jednání
  odpovědných osob, popřípadě k jednání nepověřil pouze jednu odpovědnou
  osobu,

  g) není možné zjistit úplně a přesně skutečný stav věci proto, že
  účastník řízení se dlouhodobě zdržuje nebo zdržoval na území cizího
  státu,

  h) účastník řízení podal nepravdivou nebo neúplnou výpověď nebo
  neposkytuje jinou nezbytnou součinnost a na základě daného stavu věci
  nelze rozhodnout,

  i) účastník řízení zemřel, byl prohlášen za mrtvého, byl zrušen nebo
  zanikl, nebo

  j) v řízení podle § 101 odpadl jeho důvod či předmět.

  (2) Zpravodajské služby a Ministerstvo vnitra rozhodnutím řízení též
  zastaví, odpadl-li důvod řízení podle § 140 odst. 1 písm. a) a § 141
  odst. 1 z titulu nepříslušnosti těchto orgánů státu a žádost fyzické
  osoby nebyla vzata zpět.

  (3) Úřad může bezpečnostní řízení o vydání osvědčení fyzické osoby nebo
  dokladu zastavit na základě oznámení odpovědné osoby podle § 67 odst. 1
  písm. f) nebo § 86 písm. c).

  (4) Ustanovení odstavce 1 písm. j) se pro zastavení řízení o rozkladu
  (§ 131 odst. 1), podanému proti rozhodnutí o zrušení platnosti
  osvědčení fyzické osoby, osvědčení podnikatele nebo dokladu, nepoužije.

  (5) Proti rozhodnutí o zastavení řízení podle odstavce 1 písm. a), b),
  e), f), g), i) a j) a odstavce 2 není rozklad přípustný.

  Zajištění účelu a průběhu řízení

  § 114

  Předvolání

  (1) Úřad písemně předvolá osoby, jejichž osobní účast při projednávání
  věci je nutná.

  (2) V předvolání Úřad upozorní osoby uvedené v odstavci 1 na právní
  následky nedostavení se.

  § 115

  Předvedení

  (1) Svědek, který se bez náležité omluvy nebo bez závažných důvodů na
  opětovné předvolání nedostaví k Úřadu a bez jehož osobní účasti nelze
  řízení provádět, může být předveden.

  (2) O předvedení svědka požádá Úřad policii, o předvedení vojáků v
  činné službě nebo příslušníků bezpečnostních sborů jejich nadřízeného.

  § 116

  Pořádková pokuta

  (1) Úřad může uložit pořádkovou pokutu

  a) do 50 000 Kč tomu, kdo ztěžuje postup řízení, zejména tím, že se bez
  závažných důvodů nedostaví na písemnou výzvu k Úřadu, podá nepravdivou
  nebo neúplnou svědeckou výpověď anebo bezdůvodně odmítá svědeckou
  výpověď nebo předložení listiny,

  b) do 500 000 Kč orgánu státu, právnické nebo podnikající fyzické osobě
  za to, že na žádost neposkytne bezúplatně informace vyžádané Úřadem pro
  potřeby bezpečnostního řízení podle § 117 odst. 7.

  (2) Pokutu podle odstavce 1 lze uložit opakovaně. Úhrn uložených
  pořádkových pokut nesmí přesáhnout částku 100 000 Kč, jde-li o pokutu
  podle odstavce 1 písm. a), a částku 1 000 000 Kč, jde-li o pokutu podle
  odstavce 1 písm. b).

  (3) Pro určení výměry pokuty a její splatnosti a pro vybírání a
  vymáhání uložených pokut se použije § 156 odst. 3 a 7 až 9.

  Lhůty, počítání času a doručování

  § 117

  (1) Úřad řízení o vydání osvědčení fyzické osoby ukončí ode dne jeho
  zahájení ve lhůtě

  a) 2 měsíců pro stupeň utajení Důvěrné,

  b) 6 měsíců pro stupeň utajení Tajné a

  c) 9 měsíců pro stupeň utajení Přísně tajné.

  (2) Úřad řízení o vydání osvědčení podnikatele ukončí ode dne jeho
  zahájení ve lhůtě

  a) 6 měsíců pro stupeň utajení Důvěrné,

  b) 8 měsíců pro stupeň utajení Tajné a

  c) 10 měsíců pro stupeň utajení Přísně tajné.

  (3) Úřad řízení o vydání dokladu ukončí ve lhůtě 75 dnů ode dne jeho
  zahájení.

  (4) Příslušná zpravodajská služba a policie postoupí Úřadu výsledky
  šetření provedeného podle § 107 odst. 2 věty druhé a § 107 odst. 3 ode
  dne doručení jeho žádosti ve lhůtě

  a) 4 měsíců pro stupeň utajení Tajné,

  b) 6 měsíců pro stupeň utajení Přísně tajné.

  (5) Příslušná zpravodajská služba a policie postoupí Úřadu výsledky
  šetření provedeného podle § 108 odst. 5 ode dne doručení jeho žádosti
  ve lhůtě

  a) 3 měsíců pro stupeň utajení Důvěrné,

  b) 4 měsíců pro stupeň utajení Tajné,

  c) 6 měsíců pro stupeň utajení Přísně tajné.

  (6) Příslušná zpravodajská služba a policie postoupí Úřadu výsledky
  šetření provedeného podle § 109 odst. 2 ode dne doručení jeho žádosti
  ve lhůtě 2 měsíců.

  (7) Orgán státu, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba je
  povinna ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení žádosti Úřadu podle § 107, 108
  nebo 109 bezplatně vyhovět jeho žádosti o poskytnutí informace.

  (8) Udělí-li fyzická osoba souhlas s ověřením informací podle § 107
  odst. 5 nebo § 109 odst. 2, anebo udělí-li podnikatel souhlas podle §
  108 odst. 7, vztahují se na dané řízení lhůty stanovené pro stupeň
  utajení, k jehož úkonům byl souhlas udělen.

  § 118

  (1) Nemůže-li zpravodajská služba nebo policie sdělit Úřadu výsledky
  šetření ve lhůtách podle § 117 odst. 4 až 6, oznámí tuto skutečnost
  Úřadu.

  (2) Nemůže-li orgán státu, právnická osoba nebo podnikající fyzická
  osoba informaci poskytnout ve lhůtě uvedené v § 117 odst. 7, oznámí
  tuto skutečnost Úřadu.

  (3) Nemůže-li Úřad na základě oznámení podle odstavce 1 nebo 2
  rozhodnout ve lhůtách podle § 117 odst. 1 až 3, ředitel Úřadu lhůtu
  přiměřeně, nejvýše však dvakrát, prodlouží a účastníka řízení o tom, s
  uvedením důvodů, písemně vyrozumí.

  (4) Doba prodloužení lhůty podle odstavce 3 nesmí být jednorázově
  delší, než je doba stanovená pro provedení řízení příslušného stupně.

  § 119

  Počítání času

  (1) Do lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující
  počátek lhůty. Lhůty určené podle měsíců nebo let končí uplynutím toho
  dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti
  určující počátek lhůty, a není-li takový den v měsíci, končí lhůta
  posledním dnem měsíce. Připadne-li konec lhůty na den pracovního klidu,
  je posledním dnem lhůty nejbližší pracovní den.

  (2) Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněno podání u
  Úřadu, anebo je-li v tento den podána poštovní zásilka adresovaná
  Úřadu, která obsahuje podání, držiteli poštovní licence nebo zvláštní
  poštovní licence^17) nebo osobě, která má obdobné postavení v jiném
  státě.

  (3) V pochybnostech se považuje lhůta za zachovanou, pokud se neprokáže
  opak.

  (4) Zmešká-li účastník řízení ze závažných důvodů lhůtu, Úřad zmeškání
  lhůty promine, pokud o to účastník řízení požádá do 5 dnů ode dne, kdy
  pominula příčina zmeškání, a učiní-li v téže lhůtě zmeškaný úkon. Úřad
  může této žádosti přiznat odkladný účinek.

  (5) Proti rozhodnutí o návrhu na prominutí zmeškané lhůty nelze podat
  rozklad.

  § 120

  Doručování

  (1) Rozhodnutí a jiné písemnosti doručuje Úřad sám, dodáním do datové
  schránky účastníka řízení^54) nebo prostřednictvím držitele poštovní
  licence nebo zvláštní poštovní licence, kterému z poštovní smlouvy^17)
  vyplývá povinnost doručit písemnost způsobem odpovídajícím požadavkům
  tohoto zákona. Doručování do zahraničí se provádí prostřednictvím
  Ministerstva  zahraničních  věcí.  U příslušníků nebo zaměstnanců
  ozbrojených sil a bezpečnostních sborů se doručování do zahraničí může
  provádět prostřednictvím příslušného bezpečnostního ředitele. Všechny
  písemnosti se doručují do vlastních rukou. Má-li účastník řízení
  zástupce, doručují se písemnosti pouze zástupci; v případě osobních
  úkonů  se  písemnosti doručují také účastníku řízení. Doručování
  zastoupenému nemá účinky pro běh lhůt. V případě zastavení řízení podle
  § 113 odst. 1 písm. i) se rozhodnutí nedoručuje.

  (2) Odepře-li adresát písemnost převzít, držitel poštovní licence nebo
  zvláštní poštovní licence tuto skutečnost vyznačí na doručence spolu s
  datem a písemnost Úřadu vrátí. Písemnost se považuje za doručenou dnem,
  kdy bylo její převzetí adresátem odepřeno; doručuje-li Úřad, odepření
  převzetí písemnosti na ni vyznačí obdobně.

  (3) Nebyl-li adresát v místě doručení zastižen, ačkoliv se v místě
  doručení zdržuje, doručovatel uloží zásilku u Úřadu nebo v místně
  příslušné provozovně držitele poštovní licence nebo zvláštní poštovní
  licence. Zásilka se uloží po dobu 10 dnů. Adresát se vyzve vložením
  oznámení do domovní schránky nebo jiným vhodným způsobem, aby si
  písemnost vyzvedl. Nevyzvedne-li si adresát písemnost do 10 dnů od
  uložení, považuje se poslední den lhůty za den doručení, i když se
  adresát o uložení nedozvěděl.

  (4) Neprokáže-li adresát opak, má se za to, že se v místě doručení
  zdržoval.

  (5) Místem doručení u fyzické osoby je adresa pobytu na území České
  republiky určená touto osobou. Pobývá-li fyzická osoba dlouhodobě v
  zahraničí ve státním zájmu, může být místem doručení i adresa pobytu v
  zahraničí.

  (6) Je-li písemnost doručována adresátu do zahraničí, lhůty podle
  tohoto zákona v době doručování neběží.

  (7) Fyzické osobě lze písemnost doručit, kdekoli bude zastižena.
  Odepře-li fyzická osoba písemnost převzít, postupuje se podle odstavce
  2 obdobně.

  (8) Právnické osobě se písemnost doručuje na adresu jejího sídla a
  podnikající fyzické osobě se písemnost doručuje na adresu jejího místa
  podnikání. Za právnickou osobu je oprávněna písemnost převzít odpovědná
  osoba nebo pověřený zaměstnanec přijímající písemnosti.

  (9) Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, jimž se prokazatelně
  nedaří doručovat, se může doručovat veřejnou vyhláškou. Doručení
  veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost, popřípadě oznámení
  o možnosti převzít písemnost, vyvěsí na úřední desce Úřadu a na
  písemnost se vyznačí den vyvěšení. Patnáctým dnem po vyvěšení se
  písemnost považuje za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i
  povinnost zveřejnění podle odstavce 10.

  (10) Úřad zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně
  přístupná.  Obsah úřední desky se zveřejňuje i na internetových
  stránkách Úřadu.

  Rozhodnutí

  § 121

  (1) Pokud Úřad žádosti fyzické osoby, žádosti podnikatele nebo žádosti
  o doklad vyhoví, nevydává písemné rozhodnutí. V těchto případech Úřad
  vydá osvědčení fyzické osoby, osvědčení podnikatele nebo doklad a
  doručí jej účastníku řízení; kopie založí do bezpečnostního svazku (§
  124).

  (2) Pokud Úřad žádosti fyzické osoby, žádosti podnikatele nebo žádosti
  o doklad nevyhoví, vydá rozhodnutí o nevydání osvědčení fyzické osoby,
  osvědčení podnikatele nebo dokladu a doručí jej účastníku řízení; kopii
  založí do bezpečnostního svazku.

  (3) Pokud Úřad zruší platnost osvědčení fyzické osoby, osvědčení
  podnikatele nebo dokladu, vydá o tom rozhodnutí a doručí jej účastníku
  řízení; kopii založí do bezpečnostního svazku.

  (4) V případě řízení provedeného na základě žádosti příslušného orgánu
  Evropské unie nebo mezinárodní organizace, jejímž je Česká republika
  členem podle § 93 odst. 1 písm. b), zašle Úřad tomuto orgánu oznámení o
  výsledku řízení.

  § 122

  Náležitosti rozhodnutí

  (1) Rozhodnutí se vydává v písemné podobě a obsahuje výrokovou část,
  odůvodnění  a  poučení účastníka řízení. Vykonatelnost rozhodnutí
  doručeného účastníku řízení, který je fyzickou osobou, oznámí Úřad
  neprodleně  odpovědné  osobě tohoto účastníka. V případě zrušení
  platnosti dokladu, který byl vydán k obchodování s vojenským materiálem
  podle zvláštního právního předpisu^32), oznámí Úřad nabytí právní moci
  rozhodnutí Ministerstvu průmyslu a obchodu.

  (2) Ve výrokové části se uvede řešení otázky, která je předmětem
  rozhodování, a ustanovení tohoto zákona, podle nichž bylo rozhodnuto.
  Součástí výrokové části je i označení účastníka řízení, které umožňuje
  jeho identifikaci. Je-li účastníkem řízení fyzická osoba, označuje se
  jménem, příjmením a rodným číslem. Je-li účastníkem řízení podnikající
  právnická osoba, označuje se firmou nebo názvem, identifikačním číslem
  a sídlem. Výroková část může obsahovat i určení lhůty ke splnění
  ukládané povinnosti.

  (3) V odůvodnění se uvedou důvody vydání rozhodnutí, podklady pro jeho
  vydání, úvahy, kterými se Úřad řídil při jejich hodnocení a při použití
  právních  předpisů.  Jsou-li  některé z důvodů vydání rozhodnutí
  utajovanými informacemi, uvede se v odůvodnění pouze odkaz na podklady
  pro vydání rozhodnutí a jejich stupeň utajení. Úvahy, kterými se Úřad
  řídil při jejich hodnocení, a důvody vydání rozhodnutí se uvedou pouze
  v rozsahu, ve kterém nejsou utajovanými informacemi.

  (4) V poučení se uvede, zda je možné proti rozhodnutí podat rozklad, v
  jaké lhůtě, od kterého dne se tato lhůta počítá, kdo rozhoduje o
  rozkladu, ke komu se podává, a skutečnost, že rozklad nemá odkladný
  účinek.

  (5) Rozhodnutí musí dále obsahovat označení Úřadu, datum vyhotovení,
  otisk úředního razítka, jméno, příjmení, funkci a podpis zaměstnance
  Úřadu, který rozhodnutí vydal.

  (6) Opravu zřejmých nesprávností v písemném vyhotovení rozhodnutí
  provede Úřad kdykoliv i bez návrhu a vyrozumí o tom účastníka řízení.
  Týká-li se oprava výrokové části rozhodnutí, vydá o tom Úřad opravné
  rozhodnutí. Proti opravnému rozhodnutí lze podat rozklad.

  § 123

  Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí

  (1) Rozhodnutí je v právní moci, bylo-li doručeno a nelze-li proti němu
  podat rozklad.

  (2) Na žádost účastníka řízení Úřad na rozhodnutí vyznačí, kdy
  rozhodnutí nabylo právní moci.

  (3) Rozhodnutí je vykonatelné, jestliže je v právní moci nebo jestliže
  bylo doručeno a rozklad proti němu nemá odkladný účinek.

  § 124

  Bezpečnostní svazek

  (1) Bezpečnostní svazek obsahuje materiály vztahující se k řízení a
  hlášení změn; člení se na utajovanou a neutajovanou část.

  (2) Bezpečnostní svazek zakládá, vede, doplňuje, eviduje a vyřazuje
  Úřad; vyřazuje se po uplynutí 15 let od data posledního pravomocného
  rozhodnutí v řízení.

  (3) Údaje uvedené v bezpečnostním svazku je možné využívat pouze pro
  potřeby plnění úkolů podle tohoto zákona.

  (4) Zaměstnanci Úřadu, kteří provádějí řízení, jsou povinni zachovávat
  mlčenlivost o údajích uvedených v bezpečnostním svazku, se kterými se
  seznámili při provádění tohoto řízení nebo v souvislosti s ním, a to i
  po skončení pracovněprávního vztahu.

  (5) Na žádost orgánů činných v trestním řízení může ředitel Úřadu
  zprostit v potřebném rozsahu mlčenlivosti osoby uvedené v odstavci 4.

  Hlava III

  Rozklad a soudní přezkum

  Základní ustanovení, lhůty pro podání rozkladu a jeho náležitosti

  § 125

  Proti rozhodnutí Úřadu vydanému v řízení má účastník řízení právo podat
  rozklad, pokud se tohoto práva po doručení rozhodnutí písemně nevzdal
  nebo pokud tento zákon nestanoví jinak.

  § 126

  (1) Rozklad se podává u Úřadu do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

  (2) V případě chybějícího, neúplného nebo nesprávného poučení lze
  rozklad podat do 3 měsíců ode dne doručení rozhodnutí.

  (3) Úřad promine ze závažných důvodů zmeškání lhůty k podání rozkladu,
  pokud o to požádá účastník řízení do 15 dnů ode dne, kdy pominula
  příčina zmeškání, a zároveň rozklad podá.

  (4) Podání rozkladu proti rozhodnutí o zrušení platnosti osvědčení
  fyzické osoby, osvědčení podnikatele nebo dokladu nemá odkladný účinek.

  (5) Jestliže účastník řízení vzal podaný rozklad písemně po uplynutí
  lhůty podle odstavce 1 zpět, nemůže jej podat znovu.

  § 127

  (1) Rozklad podaný fyzickou osobou musí obsahovat její jméno, příjmení,
  rodné číslo a adresu místa trvalého pobytu nebo adresu pro účely
  doručování, musí být datován a podepsán.

  (2) Rozklad podaný podnikající právnickou osobou musí obsahovat její
  označení firmou nebo názvem a identifikačním číslem a adresu sídla,
  popřípadě jinou adresu pro doručování. Rozklad musí být datován a
  podepsán osobou nebo osobami, které jsou oprávněny za podnikatele
  jednat.

  (3) V rozkladu musí být dále uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje,
  čeho se účastník řízení domáhá a v čem je spatřován rozpor s právními
  předpisy nebo jiná nesprávnost napadeného rozhodnutí. Rozklad nelze
  podat pouze proti odůvodnění rozhodnutí.

  (4) Pokud rozklad nemá předepsané náležitosti, vyzve Úřad písemně toho,
  kdo rozklad podal, k odstranění nedostatků. Ve výzvě stanoví lhůtu pro
  odstranění nedostatků, která nesmí být delší než 15 dnů, a upozorní jej
  na právní důsledky neodstranění těchto nedostatků [§ 113 odst. 1 písm.
  c)].

  Postup Úřadu před rozhodnutím ředitele Úřadu

  § 128

  (1) Úřad rozhodnutím rozklad zamítne, aniž jeho rozhodnutí podepisuje
  ředitel Úřadu, pokud

  a) jej podle tohoto zákona nelze podat, nebo

  b) byl podán po uplynutí lhůty podle § 126 odst. 1, nebylo-li její
  zmeškání podle § 126 odst. 3 prominuto.

  (2) Proti rozhodnutí uvedenému v odstavci 1 lze podat rozklad.

  § 129

  (1)  Úřad může o rozkladu rozhodnout sám, aniž jeho rozhodnutí
  podepisuje ředitel Úřadu, pokud rozkladu vyhoví v plném rozsahu;
  vyhoví-li Úřad rozkladu, napadené rozhodnutí zruší.

  (2) Proti rozhodnutí uvedenému v odstavci 1 lze podat rozklad.

  (3) Nerozhodne-li Úřad o rozkladu podle odstavce 1 nebo podle § 128,
  předloží jej se svým stanoviskem a s veškerým spisovým materiálem do 15
  dnů od doručení rozkladu řediteli Úřadu.

  Rozhodnutí ředitele Úřadu v řízení o rozkladu

  § 130

  (1) O rozkladu rozhoduje, nejde-li o postup podle § 128 odst. 1 nebo §
  129 odst. 1, ředitel Úřadu na základě návrhu rozkladové komise.

  (2)  Členy  rozkladové komise jmenuje a odvolává ředitel Úřadu.
  Rozkladová komise má nejméně pět členů. Více než polovina členů komise
  musí mít ukončené právnické vysokoškolské vzdělání. Člen rozkladové
  komise musí být držitelem platného osvědčení fyzické osoby a státním
  občanem České republiky. Rozkladová komise je ustavena vždy na dobu 5
  let; předsedou rozkladové komise je vždy jeden z členů této komise po
  dobu jednoho kalendářního roku. Rozkladová komise může jednat, je-li
  přítomna  nadpoloviční většina jejích členů; usnesení se přijímá
  nadpoloviční většinou jejích přítomných členů.

  (3) Většinu členů rozkladové komise tvoří zaměstnanci státu zařazení v
  jiných orgánech státu než v Úřadu; to neplatí pro složení rozkladové
  komise v řízení podle § 140 odst. 1 písm. a).

  (4) Členství v rozkladové komisi končí

  a) uplynutím funkčního období této komise,

  b) odvoláním z funkce,

  c) vzdáním se funkce,

  d) úmrtím nebo prohlášením osoby za mrtvou.

  (5) Za činnost v rozkladové komisi nepřísluší jejímu členovi odměna.
  Úřad může členům rozkladové komise poskytovat náhradu cestovních výdajů
  podle zákona upravujícího cestovní náhrady^40).

  § 131

  (1) Řízení o rozkladu ředitel Úřadu zastaví, je-li dán důvod podle §
  113, a napadené rozhodnutí zruší, stalo-li se zastavením řízení
  bezpředmětným; jinak napadené rozhodnutí potvrdí.

  (2) Napadené rozhodnutí ředitel Úřadu zruší, pokud vyhoví v plném
  rozsahu  rozkladu  podanému proti rozhodnutí o zrušení platnosti
  osvědčení fyzické osoby, osvědčení podnikatele nebo dokladu.

  (3) Napadené rozhodnutí ředitel Úřadu zruší a věc vrátí k novému
  projednání a rozhodnutí, pokud

  a) byl napadený výrok vydán v rozporu s právními předpisy, nebo je
  jinak nesprávný, nebo

  b) je zjištěno, že po vydání rozhodnutí nastaly skutečnosti, které mají
  vliv na rozhodnutí.

  (4) Rozklad ředitel Úřadu zamítne a rozhodnutí potvrdí, pokud neshledá
  důvod pro postup podle odstavců 1 až 3.

  (5) Ředitel Úřadu v odůvodnění rozhodnutí o rozkladu podle odstavce 3
  vysloví též právní názor, kterým je při novém projednání věci Úřad
  vázán, pokud se tento právní názor vlivem změny právního stavu nebo
  skutkových okolností nestane bezpředmětným. V novém řízení může Úřad
  využít podkladů původního rozhodnutí, včetně podkladů rozhodnutí o
  rozkladu, nevylučuje-li to důvod nového řízení. Proti rozhodnutí
  vydanému v novém řízení lze podat rozklad, není-li v tomto zákoně
  stanoveno jinak.

  (6) Ředitel Úřadu o rozkladu rozhodne do 3 měsíců ode dne doručení
  rozkladu.

  § 132

  Dnem právní moci rozhodnutí o rozkladu podle § 129 odst. 1 anebo § 131
  odst.  2 nebo 3 se platnost osvědčení fyzické osoby, osvědčení
  podnikatele nebo dokladu, která v důsledku napadeného rozhodnutí
  zanikla, obnoví. Současně s rozhodnutím o rozkladu se účastníkovi
  řízení zašle zpět jeho osvědčení fyzické osoby, osvědčení podnikatele
  nebo doklad, odevzdané podle § 66 odst. 1 písm. b), § 68 písm. a) nebo
  § 87 odst. 1 písm. a); doba platnosti osvědčení nebo dokladu zůstává
  zachována.

  Hlava IV

  Soudní přezkum a závěrečné ustanovení

  § 133

  (1) Proti rozhodnutí ředitele Úřadu o rozkladu lze podat žalobu podle
  zvláštního právního předpisu^42) ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení
  rozhodnutí. Jde-li o rozhodnutí ředitele Úřadu podle § 131 odst. 1, lze
  žalobu podat jen v případě, že je podle § 113 odst. 5 proti důvodu
  zastavení řízení přípustný rozklad.

  (2) Dokazování se v soudním řízení provádí tak, aby byla šetřena
  povinnost zachovávat mlčenlivost o utajovaných informacích obsažených
  ve výsledcích šetření nebo v údajích z evidencí zpravodajských služeb
  nebo policie. K těmto okolnostem lze provést důkaz výslechem jen tehdy,
  byl-li ten, kdo povinnost mlčenlivosti má, této povinnosti příslušným
  orgánem zproštěn; zprostit mlčenlivosti nelze pouze v případě, kdy by
  mohlo dojít k ohrožení nebo vážnému narušení činnosti zpravodajských
  služeb nebo policie; přiměřeně se postupuje i v případech, kdy se důkaz
  provádí jinak než výslechem.

  (3) Úřad označí okolnosti uvedené v odstavci 2, o kterých tvrdí, že ve
  vztahu k nim nelze zprostit mlčenlivosti, a předseda senátu rozhodne,
  že části spisu, k nimž se tyto okolnosti váží, budou odděleny, jestliže
  činnost zpravodajských služeb nebo policie může být ohrožena nebo vážně
  narušena; do oddělených částí spisu účastník řízení, jeho zástupce a
  osoby  zúčastněné na řízení nahlížet nemohou. V ostatním nejsou
  ustanovení zvláštního právního předpisu^42) o dokazování, označování
  částí spisu a nahlížení do něj dotčena.

  § 134

  Není-li v § 125 až 132 stanoveno jinak, použijí se pro řízení o
  rozkladu obdobně příslušná ustanovení § 89 až 124.

  Hlava V

  Zmocňovací ustanovení

  § 135

  Prováděcí právní předpis stanoví

  a) vzor poučení podle § 58 odst. 5,

  b) vzory a způsob podání žádostí podle § 93 odst. 1 písm. a),

  c) rozsah a formu písemností podle § 94 odst. 2 písm. b),

  d) rozsah údajů dotazníku fyzické osoby v případě žádosti podle § 94
  odst. 5, dotazníku v případě žádosti podle § 99 odst. 5, rozsah údajů
  dotazníku podnikatele v případě žádosti podle § 96 odst. 5,

  e) vzor prohlášení k osobnostní způsobilosti,

  f) vzor dotazníku fyzické osoby podle § 95,

  g) rozsah a formu písemností podle § 96 odst. 2 písm. c) a jejich
  náležitosti a vzor dotazníku podnikatele podle § 97,

  h) rozsah a formu písemností podle § 99 odst. 2 písm. c) a vzor
  dotazníku podle § 100,

  i) rozsah písemného zdůvodnění podle § 94 odst. 1, § 96 odst. 1 a § 99
  odst. 1,

  j) omezení rozsahu hlášení změn údajů, jakož i způsob a formu jejich
  doložení, podle § 66 odst. 1 písm. d), § 68 písm. c) a d), § 87 odst. 1
  písm. c) a § 103 odst. 2,

  k) vzor zproštění mlčenlivosti podle § 94 odst. 2 písm. g), § 96 odst.
  2 písm. d) a § 99 odst. 2 písm. d).