Nové předpisy

Zákon č. 128/2012 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti - Část pátá - Výkon státní správy


ČÁST PÁTÁ

  VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY

  § 136

  (1)  Státní  správu  v  oblasti ochrany utajovaných informací a
  bezpečnostní způsobilosti vykonává Úřad, pokud tento zákon nestanoví
  jinak.

  (2) V čele Úřadu je ředitel, kterého jmenuje po projednání ve výboru
  Poslanecké sněmovny příslušném ve věcech bezpečnosti vláda, která ho
  též odvolává.

  (3) Ředitel Úřadu je odpovědný předsedovi vlády nebo pověřenému členovi
  vlády.

  § 137

  Úřad

  Úřad jako ústřední správní úřad

  a) rozhoduje o žádosti fyzické osoby, žádosti podnikatele a žádosti o
  doklad a o zrušení platnosti osvědčení fyzické osoby, osvědčení
  podnikatele a dokladu, s výjimkou případů stanovených tímto zákonem [§
  140 odst. 1 písm. a) a § 141 odst. 1], a vydává osvědčení fyzické osoby
  podle § 56a,

  b) vykonává státní dozor v oblasti ochrany utajovaných informací a
  bezpečnostní způsobilosti (§ 143) a metodickou činnost, s výjimkou
  případů stanovených tímto zákonem (§ 143 odst. 5),

  c) zajišťuje zkoušky zvláštní odborné způsobilosti a vydává osvědčení o
  zvláštní odborné způsobilosti,

  d) plní úkoly v oblasti ochrany utajovaných informací v souladu se
  závazky vyplývajícími z členství České republiky v Evropské unii,
  Organizaci Severoatlantické smlouvy a z mezinárodních smluv, jimiž je
  Česká republika vázána,

  e) vede ústřední registr a schvaluje zřízení registrů v orgánech státu
  a u podnikatelů,

  f) ve stanovených případech povoluje poskytování utajovaných informací
  v mezinárodním styku,

  g) ke kurýrní přepravě utajovaných informací stupně utajení Přísně
  tajné, Tajné nebo Důvěrné poskytovaných v rámci mezinárodního styku, s
  výjimkou utajované informace poskytované podle § 78 odst. 1, vydává na
  základě písemné žádosti odpovědné osoby nebo bezpečnostního ředitele
  kurýrní listy a v odůvodněných případech zajišťuje jejich přepravu,

  h) zajišťuje činnost Národního střediska komunikační bezpečnosti,
  Národního  střediska  pro  distribuci  kryptografického materiálu,
  Národního střediska pro měření kompromitujícího vyzařování a Národního
  střediska  pro  bezpečnost informačních systémů, které jsou jeho
  součástí,

  i) provádí certifikace technického prostředku, informačního systému,
  kryptografického prostředku, kryptografického pracoviště a stínicí
  komory a schvaluje projekt bezpečnosti komunikačního systému,

  j)  zajišťuje  výzkum, vývoj a výrobu národních kryptografických
  prostředků,

  k) vyvíjí a schvaluje národní šifrové algoritmy a vytváří národní
  politiku kryptografické ochrany,

  l) zjišťuje kompromitující vyzařování tam, kde se vyskytují nebo budou
  vyskytovat utajované informace,

  m) zjišťuje v součinnosti se zpravodajskými službami a policií, zda v
  jednací oblasti nedochází nedovoleným použitím technických prostředků
  určených k získávání informací k ohrožení nebo únikům utajovaných
  informací,

  n) vydává bezpečnostní standardy,

  o) ukládá sankce za nedodržení povinností stanovených tímto zákonem,

  p) rozhoduje v dalších věcech a plní další úkoly na úseku ochrany
  utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti stanovené tímto
  zákonem a

  q) vydává Věstník Úřadu, který zveřejňuje na svých internetových
  stránkách.

  § 138

  (1) Úřad je při plnění úkolů podle tohoto zákona oprávněn

  a) zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů podle
  tohoto zákona,

  b) vést evidenci porušení ochrany utajovaných informací, evidenci
  bezpečnostních ředitelů, evidenci fyzických osob a podnikatelů, kteří
  mají  přístup k utajovaným informacím, s výjimkou příslušníků a
  zaměstnanců zařazených do zpravodajských služeb a vybraných policistů,
  evidenci  fyzických  osob, které jsou držiteli dokladu, evidenci
  pracovníků kryptografické ochrany, kurýrů kryptografického materiálu a
  evidenci fyzických osob, které jsou držiteli osvědčení o zvláštní
  odborné způsobilosti,

  c)  vést certifikační spis informačního systému, kryptografického
  prostředku, kryptografického pracoviště a stínicí komory, vést seznam
  kontrolovaných  kryptografických  položek  a vést dokumentaci pro
  provádění činností podle § 45,

  d) požadovat bezplatně poskytnutí informace u orgánu státu, právnické
  osoby nebo podnikající fyzické osoby a tyto informace využívat a
  evidovat,

  e) pro účely řízení požadovat od policie a zpravodajských služeb
  informace získané postupy podle zvláštního právního předpisu^43),

  f) vyžadovat opis z evidence Rejstříku trestů^11); žádost o vydání
  opisu z evidence Rejstříku trestů a opis z evidence Rejstříku trestů se
  předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový
  přístup,

  g) nahlížet do trestních spisů, pořizovat si z nich výpisy a kopie,

  h) poskytovat v nezbytném rozsahu orgánu státu, právnické osobě nebo
  podnikající fyzické osobě potřebné osobní údaje vztahující se k
  vyžádané informaci,

  i) uzavírat smlouvu s orgánem státu nebo podnikatelem k provádění
  dílčích úloh při certifikaci technických prostředků, informačních
  systémů,  kryptografických prostředků, kryptografického pracoviště,
  stínicích komor, k provádění školení zvláštní odborné způsobilosti
  pracovníků  kryptografické  ochrany a zjišťování možnosti výskytu
  kompromitujícího vyzařování tam, kde se utajované informace budou
  vyskytovat, a provádět výrobu kryptografických prostředků,

  j) uchovávat ve svých informačních systémech údaje získané v rámci
  plnění úkolů podle tohoto zákona,

  k) při provádění bezpečnostního řízení spolupracovat s úřadem cizí
  moci, který má v působnosti ochranu utajovaných informací, zejména
  vyžadovat informace k účastníku řízení,

  l) vyjadřovat se k oznámení podle § 69 odst. 1 písm. r) ve lhůtě 30 dnů
  ode dne jeho doručení a poskytovat přehled těchto oznámení a vyjádření
  k nim Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a

  m) pro rozhodování Úřadu pro zahraniční styky a informace a Vojenského
  zpravodajství podle § 140 odst. 1, na základě jejich písemné žádosti,
  provádět úkony podle § 107 odst. 1.

  (2)  Úřad  poskytuje zpravodajským službám a Ministerstvu vnitra
  jedenkrát měsíčně seznam

  a) vydaných osvědčení fyzických osob, osvědčení podnikatelů a dokladů,

  b) osob, u kterých rozhodl o nevydání veřejné listiny uvedené v písmeni
  a), nebo kterým byla platnost této listiny zrušena,

  c) podnikatelů, k nimž obdržel podle § 15a odst. 2 nebo 3 prohlášení
  podnikatele.

  § 138a

  (1) Úřadu jsou poskytovány pro výkon působnosti podle tohoto zákona ze
  základního registru obyvatel referenční údaje, kterými jsou

  a) příjmení,

  b) jméno, popřípadě jména,

  c) adresa místa pobytu,

  d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
  cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

  e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území
  České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí
  došlo,

  f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

  (2) Úřadu jsou poskytovány pro výkon působnosti podle tohoto zákona z
  agendového informačního systému evidence obyvatel o státních občanech
  České republiky údaje, kterými jsou

  a) jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, rodné
  příjmení,

  b) pohlaví,

  c) rodné číslo, pokud není přiděleno, datum narození,

  d) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa
  trvalého pobytu, popřípadě adresa, na kterou mají být doručovány
  písemnosti podle jiného právního předpisu,

  e) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu
  trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České
  republiky,

  f) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, jméno, popřípadě
  jména, příjmení, a rodné číslo opatrovníka; nebylo-li opatrovníkovi
  rodné  číslo  přiděleno,  datum,  místo a okres narození; je-li
  opatrovníkem ustanoven orgán místní správy, název a adresa sídla,

  g) jméno, popřípadě jména, příjmení, a rodné číslo otce, matky,
  popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo
  jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě
  jména, příjmení, datum narození; je-li jiným zákonným zástupcem dítěte
  právnická osoba, název a adresa sídla,

  h) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k
  uzavření manželství mimo území České republiky, místo a stát, datum
  nabytí  právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za
  neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci
  manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum
  nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za
  mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí o prohlášení za
  mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který manžel
  prohlášený  za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci
  rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,

  i) datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní
  moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného
  partnerství, datum zániku registrovaného partnerství smrtí jednoho z
  registrovaných partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
  o prohlášení jednoho z registrovaných partnerů za mrtvého a den, který
  byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako
  den smrti, popřípadě jako den, který partner prohlášený za mrtvého
  nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení
  registrovaného partnerství,

  j) jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, a
  rodné číslo manžela nebo registrovaného partnera; je-li manželem nebo
  registrovaným partnerem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné
  číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení, manžela nebo registrovaného
  partnera a datum jeho narození,

  k) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo dítěte; je-li dítě
  cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména,
  příjmení dítěte a datum jeho narození,

  l) o osvojeném dítěti údaje v rozsahu

  1. stupeň osvojení,

  2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte,

  3. původní a nové rodné číslo dítěte,

  4. datum, místo a okres narození,

  5. rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno
  rodné číslo, údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození
  osvojitele,

  6. rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, jejich jméno,
  popřípadě jména, příjmení a datum narození,

  7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o
  zrušení osvojení dítěte,

  m) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České
  republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

  n) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
  jako den smrti, popřípadě jako den, který občan prohlášený za mrtvého
  nepřežil.
  Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
  obyvatel,  se využijí z agendového informačního systému evidence
  obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

  (3) Úřadu jsou poskytovány pro výkon působnosti podle tohoto zákona z
  informačního systému cizinců o cizincích údaje, kterými jsou

  a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

  b) datum narození,

  c) pohlaví,

  d) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec
  narodil na území České republiky, místo a okres narození,

  e) rodné číslo,

  f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

  g) druh a adresa místa pobytu,

  h) číslo a platnost oprávnění k pobytu,

  i) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,

  j) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

  k) správní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území
  České republiky,

  l) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní
  moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí
  právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku
  manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci
  rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který
  byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako
  den smrti, popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého
  nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu
  manželství,

  m) datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní
  moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného
  partnerství, datum zániku registrovaného partnerství smrtí jednoho z
  registrovaných partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
  o prohlášení jednoho z registrovaných partnerů za mrtvého a den, který
  byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako
  den smrti, popřípadě jako den, který partner prohlášený za mrtvého
  nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení
  registrovaného partnerství,

  n)  jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo registrovaného
  partnera, a jeho rodné číslo; je-li manžel nebo registrovaný partner
  cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména,
  příjmení a datum narození,

  o) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je cizincem podle
  jiného právního předpisu, a jeho rodné číslo; v případě, že dítěti
  nebylo rodné číslo přiděleno, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum
  narození,

  p) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného
  zákonného zástupce, pokud jsou cizinci podle jiného právního předpisu,
  a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný
  zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a
  datum narození,

  q) o osvojeném dítěti, pokud je cizincem podle jiného právního
  předpisu,

  1. stupeň osvojení,

  2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte,

  3. původní a nové rodné číslo dítěte,

  4. datum a okres narození,

  5. rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno
  rodné číslo, údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození
  osvojitele,

  6. rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, údaje o jejich
  jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození; tyto údaje se
  neposkytují, pokud se jedná o dítě narozené ženě s trvalým pobytem v
  České republice, která porodila dítě a písemně požádala o utajení své
  osoby v souvislosti s porodem,

  7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o
  zrušení osvojení dítěte,

  r) vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České
  republiky,

  s) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České
  republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

  t) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
  jako den smrti, popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého
  nepřežil,

  u) jméno, popřípadě jména, příjmení

  1. zletilého nezaopatřeného dítěte cizince s povolením k pobytu na
  území České republiky,

  2. nezletilého cizince, který byl cizinci s povolením k pobytu na území
  České republiky nebo jeho manželu rozhodnutím příslušného orgánu svěřen
  do náhradní rodinné péče, nebo který byl cizincem s povolením k pobytu
  na území České republiky nebo jeho manželem osvojen anebo jehož
  poručníkem nebo manželem jeho poručníka je cizinec s povolením k pobytu
  na území České republiky,

  3. osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince,
  který se o sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o
  sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem s povolením k pobytu na území
  České republiky,

  4. cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo
  sestupné linii nebo takovým příbuzným manžela občana Evropské unie,

  5. rodiče nezletilého cizince, kterému byl udělen azyl podle zvláštního
  právního předpisu, a jeho rodné číslo; jde-li o cizince, kteří nemají
  přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum
  narození.
  Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
  obyvatel, se využijí z informačního systému cizinců, pouze pokud jsou
  ve tvaru předcházejícím současný stav.

  (4) Úřadu jsou poskytovány pro výkon působnosti podle tohoto zákona z
  registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné
  číslo, avšak nejsou vedeny v agendovém informačním systému evidence
  obyvatel, údaje, kterými jsou

  a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení,

  b) rodné číslo,

  c) v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,

  d) den, měsíc a rok narození,

  e) místo a okres narození; u fyzické osoby narozené v cizině stát, na
  jehož území se narodila.

  (5) K údajům podle odstavců 2 až 4 vedených v agendových informačních
  systémech jsou Úřadu poskytovány i jejich předchozí změny.

  (6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen
  takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

  § 139

  (1)  Úřad zpracovává návrh seznamu utajovaných informací. Seznam
  utajovaných informací vydá vláda svým nařízením.

  (2) Seznam utajovaných informací klasifikuje jednotlivou utajovanou
  informaci do jednoho či více stupňů utajení podle § 4.

  § 140

  Zpravodajské služby

  (1) Zpravodajské služby

  a) rozhodují o žádosti fyzické osoby v případě svých příslušníků,
  zaměstnanců a uchazečů o přijetí do služebního nebo pracovního poměru,
  s výjimkou uchazečů o přijetí do služebního nebo pracovního poměru,
  kteří jsou držiteli osvědčení fyzické osoby alespoň pro požadovaný
  stupeň utajení, a o zrušení platnosti osvědčení této fyzické osoby a
  vydávají osvědčení fyzické osoby podle § 56a,

  b) na základě písemné žádosti Úřadu v rámci své působnosti provádějí
  úkony v řízení podle tohoto zákona.

  (2) Zpravodajské služby mají při rozhodování podle odstavce 1 postavení
  Úřadu a odpovědná osoba zpravodajské služby postavení ředitele Úřadu.
  Příslušnost k úkonům se řídí podle § 5 zákona č. 153/1994 Sb., o
  zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

  (3) Zpravodajské služby jsou při plnění úkolů podle tohoto zákona
  povinny oznámit neprodleně Úřadu, zjistí-li okolnosti nasvědčující
  tomu, že držitel osvědčení fyzické osoby, držitel osvědčení podnikatele
  nebo dokladu přestal splňovat podmínky pro jejich vydání, neohrozí-li
  to zájem sledovaný zpravodajskou službou.

  (4) Zpravodajské služby jsou při plnění úkolů podle tohoto zákona
  oprávněny

  a) používat prostředky k získávání informací podle zvláštních právních
  předpisů^44),

  b) využívat údaje ze svých evidencí a údaje z evidencí poskytnutých
  Úřadem,

  c) požadovat a využívat údaje z evidencí a materiálů vzniklých z
  činnosti bezpečnostních a vojenských orgánů československého státu,

  d) zpracovávat osobní údaje,

  e) vést evidence,

  f) požadovat bezúplatně informace u orgánu státu, právnické osoby nebo
  podnikající fyzické osoby a využívat je,

  g) vyžadovat opis a výpis z evidence Rejstříku trestů^11); žádost o
  vydání opisu nebo výpisu z evidence Rejstříku trestů a opis nebo výpis
  z evidence Rejstříku trestů se předávají v listinné podobě, popřípadě
  elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup,

  h) uchovávat v informačních systémech údaje získané v rámci plnění
  úkolů podle tohoto zákona,

  i) provádět opatření k evidenční ochraně osobních údajů fyzické osoby a

  j) využívat údaje z evidence osob, kterým byl umožněn přístup k
  utajovaným informacím podle § 58 odst. 4.

  (5) Orgán veřejné správy, který je správcem informačního systému, v
  němž jsou zpracovávány příslušné osobní údaje, je povinen poskytnout
  zpravodajským službám součinnost potřebnou k provedení opatření podle
  odstavce 4 písm. i).

  (6) Ředitel zpravodajské služby vydává souhlas podle § 59 odst. 3.

  § 141

  Ministerstvo vnitra a policie

  (1) Ministerstvo vnitra rozhoduje o žádosti fyzické osoby v případě
  příslušníků policie vybraných v zájmu plnění závažných úkolů policie
  ministrem vnitra, s výjimkou příslušníků policie, kteří jsou držiteli
  osvědčení fyzické osoby alespoň pro požadovaný stupeň utajení, a o
  zrušení platnosti osvědčení fyzické osoby u těchto příslušníků policie
  a vydává osvědčení fyzické osoby podle § 56a.

  (2) Ministerstvo vnitra má při rozhodování podle odstavce 1 postavení
  Úřadu a ministr vnitra postavení ředitele Úřadu.

  (3) Ministerstvo vnitra je při plnění úkolů podle tohoto zákona dále
  povinno

  a) oznámit neprodleně Úřadu, pokud zjistí okolnosti nasvědčující tomu,
  že držitel osvědčení fyzické osoby, držitel osvědčení podnikatele nebo
  dokladu přestal splňovat podmínky pro jejich vydání, a

  b) provádět na žádost Úřadu opatření k evidenční ochraně osobních údajů
  držitele osvědčení fyzické osoby nebo jeho manželky, dítěte a rodičů.

  (4) Při plnění úkolů podle odstavců 1 až 3 je Ministerstvo vnitra
  oprávněno

  a) využívat údaje ze svých evidencí a údaje poskytnuté Úřadem z jeho
  evidencí,

  b) zpracovávat osobní údaje,

  c) vést evidence,

  d) požadovat bezúplatně informace u orgánu státu, právnické osoby nebo
  podnikající fyzické osoby a využívat je,

  e) vyžadovat stanovisko policie k bezpečnostní spolehlivosti vybraného
  příslušníka policie,

  f) vyžadovat opis a výpis z evidence Rejstříku trestů^11); žádost o
  vydání opisu nebo výpisu z evidence Rejstříku trestů a opis nebo výpis
  z evidence Rejstříku trestů se předávají v listinné podobě, popřípadě
  elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

  (5) Policie se podílí v rámci své působnosti podle zvláštního právního
  předpisu^30) na plnění úkolů Ministerstva vnitra podle odstavce 1; na
  základě písemné žádosti Úřadu v rámci své působnosti provádí též úkony
  v řízení.

  (6) Policie je při plnění úkolů podle tohoto zákona oprávněna využívat
  údaje z evidence osob, kterým byl umožněn přístup k utajovaným
  informacím podle § 58 odst. 4.

  (7) Orgán veřejné správy, který je správcem informačního systému, v
  němž jsou zpracovávány příslušné osobní údaje, je povinen poskytnout
  Ministerstvu vnitra součinnost potřebnou k provedení opatření podle
  odstavce 3 písm. b).

  (8) Ministr vnitra vydává souhlas podle § 59 odst. 3.

  § 142

  (1) Byla-li Úřadu, policii nebo zastupitelskému úřadu České republiky
  odevzdána nalezená písemnost podle § 65 odst. 1 nebo doklad podle § 87
  odst. 2, sepíše tento orgán záznam o odevzdání, v němž nalezenou
  písemnost nebo doklad označí, a uvede jméno, příjmení, rodné číslo a
  místo trvalého pobytu osoby, která nalezenou písemnost nebo doklad
  odevzdala, a podrobně okolnosti, za kterých je tato osoba získala.
  Policie nebo zastupitelský úřad České republiky spolu se záznamem předá
  nalezenou písemnost nebo doklad Úřadu. Úřad doručí utajovanou informaci
  jejímu původci a osvědčení fyzické osoby, osvědčení podnikatele,
  doklad, osvědčení fyzické osoby pro cizí moc nebo osvědčení podnikatele
  pro cizí moc doručí tomu, na koho jsou vydány.

  (2)  Pro účely předání utajované informace podle odstavce 1 se
  příslušník policie nebo zaměstnanec pracující na zastupitelském úřadu
  České  republiky považuje za oprávněného k přístupu k utajované
  informaci v rozsahu nezbytně nutném pro sepsání záznamu a jejímu
  doručení Úřadu.