Nové předpisy

Zákon č. 128/2012 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti - Část šestá - Státní dozor


ČÁST ŠESTÁ

  STÁTNÍ DOZOR

  § 143

  (1)  Státním  dozorem v oblasti ochrany utajovaných informací a
  bezpečnostní způsobilosti je dozor nad tím, jak orgány státu, právnické
  osoby,  podnikající  fyzické  osoby  a  fyzické osoby (dále jen
  „kontrolované osoby“) dodržují právní předpisy v této oblasti.

  (2) Při výkonu státního dozoru se postupuje přiměřeně podle zákona
  upravujícího státní kontrolu^45), nestanoví-li tento zákon jinak.

  (3) Zaměstnanci Úřadu mají při výkonu státního dozoru (dále jen
  „kontrolní pracovníci“) přístup k utajovaným informacím v rozsahu
  prováděné kontroly, prokáží-li se platným osvědčením fyzické osoby pro
  příslušný stupeň utajení.

  (4)  Úřad cizí moci, který má v působnosti ochranu utajovaných
  informací, je oprávněn účastnit se státního dozoru v oblasti ochrany
  utajovaných informací, které jsou jím poskytnuty České republice,
  vyplývá-li to ze závazku členství České republiky v Evropské unii, nebo
  stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána.

  (5)  Státnímu  dozoru  podle  tohoto  zákona  nepodléhá  činnost
  zpravodajských služeb a činnost Ministerstva vnitra v případech podle §
  141.

  § 144

  Opatření k nápravě

  (1) Kromě oprávnění podle zákona upravujícího státní kontrolu^45) jsou
  kontrolní pracovníci při zjištění porušení právních předpisů v oblasti
  ochrany  utajovaných  informací  a  bezpečnostní  způsobilosti  u
  kontrolované osoby oprávněni přijmout neodkladná opatření k zajištění
  ochrany utajovaných informací, včetně odejmutí utajované informace,
  opatření ke zrušení nebo změně stupně utajení utajované informace nebo
  k označení utajované informace stupněm utajení. O odejmutí vydají
  kontrolované osobě potvrzení. Rovněž jsou oprávněni požadovat, aby ve
  stanovené lhůtě byly odstraněny zjištěné nedostatky.

  (2) Náklady spojené s provedením opatření podle odstavce 1 hradí
  kontrolovaná osoba.

  (3) Každý je povinen vyhovět pokynům kontrolního pracovníka při
  provádění neodkladných opatření podle odstavce 1.

  (4)  Za nesplnění povinnosti podle odstavce 3 může Úřad uložit
  pořádkovou pokutu do 100 000 Kč. Pořádkovou pokutu lze uložit i
  opakovaně. Úhrn uložených pořádkových pokut nesmí přesáhnout částku 400
  000 Kč. Pro určení výměry pokuty a její splatnosti a pro vybírání a
  vymáhání uložených pokut se použije § 156 odst. 3 a 7 až 9.