Nové předpisy

Zákon č. 128/2012 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti - Část sedmá - Kontrola činnosti úřadů


ČÁST SEDMÁ

  KONTROLA ČINNOSTI ÚŘADU

  § 145

  (1) Kontrolu činnosti Úřadu vykonává Poslanecká sněmovna, která k
  tomuto účelu zřizuje zvláštní kontrolní orgán (dále jen „kontrolní
  orgán“).

  (2) Kontrolní orgán se skládá ze 7 členů. Členem kontrolního orgánu
  může být pouze poslanec Poslanecké sněmovny.

  (3)  Pokud tento zákon nestanoví jinak, vztahuje se na jednání
  kontrolního orgánu a na práva a povinnosti jeho členů přiměřeně
  zvláštní právní předpis^46).

  (4) Členové kontrolního orgánu mohou vstupovat v doprovodu ředitele
  Úřadu nebo jím pověřeného zaměstnance do objektů Úřadu.

  (5) Ředitel Úřadu předkládá kontrolnímu orgánu

  a) zprávu o činnosti Úřadu,

  b) zprávu o jednotlivých řízeních o žádosti fyzické osoby, žádosti
  podnikatele a žádosti o doklad a o zrušení platnosti osvědčení fyzické
  osoby, osvědčení podnikatele nebo dokladu [§ 137 písm. a)],

  c) návrh rozpočtu Úřadu,

  d) podklady potřebné ke kontrole plnění rozpočtu Úřadu,

  e) vnitřní předpisy Úřadu.

  (6) Kontrolní orgán není oprávněn zasahovat do personálních pravomocí
  vedoucích pracovníků Úřadu a nahrazovat jejich řídicí činnost.

  § 146

  (1) Má-li kontrolní orgán za to, že činnost Úřadu nezákonně omezuje
  nebo poškozuje práva a svobody občanů nebo že rozhodovací činnost Úřadu
  v rámci bezpečnostního řízení je stižena vadami, je oprávněn požadovat
  od ředitele Úřadu potřebné vysvětlení.

  (2) Každé porušení zákona zaměstnancem Úřadu při plnění povinností
  podle tohoto zákona, které kontrolní orgán zjistí při své činnosti, je
  povinen oznámit řediteli Úřadu a předsedovi vlády.

  § 147

  Povinnost zachovávat mlčenlivost uložená členům kontrolního orgánu
  podle zákona se nevztahuje na případy, kdy kontrolní orgán podává
  oznámení podle § 146 odst. 2.