Nové předpisy

Zákon č. 128/2012 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti - Část osmá - Správní delikty


ČÁST OSMÁ

  SPRÁVNÍ DELIKTY

  § 148

  (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

  a) jako účastník bezpečnostního řízení neoznámí změnu údaje uvedeného v
  žádosti fyzické osoby podle § 103 odst. 2 nebo údaje uvedeného v
  žádosti o doklad podle § 103 odst. 2,

  b) neodevzdá nalezenou písemnost podle § 65 odst. 1 nebo nalezený
  doklad podle § 87 odst. 2,

  c) poruší povinnost zachovávat mlčenlivost o utajované informaci,

  d) umožní přístup k utajované informaci neoprávněné osobě,

  e) vykonává v rozporu s § 71 odst. 5 funkci bezpečnostního ředitele u
  více orgánů státu nebo podnikatelů,

  f) provádí kryptografickou ochranu, aniž je pracovníkem kryptografické
  ochrany splňujícím požadavky stanovené v § 38 odst. 2,

  g) provádí provozní obsluhu kryptografického prostředku, aniž splňuje
  požadavky stanovené v § 40 odst. 2,

  h) přepravuje kryptografický materiál, aniž je kurýrem kryptografického
  materiálu splňujícím požadavky stanovené v § 42 odst. 1,

  i) zajistí si přístup k utajované informaci, aniž splňuje podmínky
  podle § 6 odst. 1 nebo § 11 odst. 1, nebo

  j)  vyveze  z území České republiky certifikovaný kryptografický
  prostředek bez povolení Úřadu.

  (2) Za přestupek lze uložit pokutu do

  a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a),

  b) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo e),

  c) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f), g) nebo
  h),

  d) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. i),

  e) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), d) nebo
  j).

  § 149

  (1) Fyzická osoba, která má přístup k utajované informaci, se dopustí
  přestupku tím, že

  a)  neeviduje  nebo  nezaznamenává  utajovanou  informaci  v
  administrativních pomůckách podle § 21 odst. 5,

  b) vyhotoví opis, kopii nebo překlad utajované informace bez souhlasu
  uvedeného v § 21 odst. 6,

  c) předá utajovanou informaci v rozporu s § 21 odst. 8,

  d) zapůjčí, přepraví nebo přenese utajovanou informaci v rozporu s § 21
  odst. 7 nebo 9,

  e)  zruší  nebo změní stupeň utajení bez souhlasu původce nebo
  poskytující cizí moci,

  f) nesplní požadavky na zpracovávání nebo ukládání utajované informace
  podle § 24 odst. 5 nebo 6,

  g) nakládá s utajovanou informací v informačním systému, který není
  certifikován Úřadem nebo není certifikován pro příslušný stupeň utajení
  nebo není písemně schválen do provozu odpovědnou osobou nebo jí
  pověřenou osobou,

  h) nakládá s utajovanou informací v komunikačním systému, jehož
  bezpečnostní projekt není schválen Úřadem nebo není schválen pro stupeň
  utajení odeslané utajované informace,

  i) zpracovává utajovanou informaci v rozporu s bezpečnostní provozní
  směrnicí vydanou podle § 36 odst. 2,

  j) neeviduje kryptografický materiál v administrativních pomůckách
  kryptografické ochrany, nebo k) manipuluje s kryptografickým materiálem
  v rozporu s § 41 odst. 2 nebo 3.

  (2) Za přestupek lze uložit pokutu do

  a) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c),
  d), e), f), g) nebo h),

  b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. i), j) nebo
  k).

  § 150

  (1) Fyzická osoba, která je držitelem osvědčení fyzické osoby, se
  dopustí přestupku tím, že

  a) neodevzdá neplatné osvědčení fyzické osoby podle § 66 odst. 1 písm.
  b),

  b) neoznámí ztrátu nebo odcizení osvědčení fyzické osoby podle § 66
  odst. 1 písm. c),

  c) neoznámí neprodleně změnu údaje uvedeného v žádosti fyzické osoby
  podle § 66 odst. 1 písm. d),

  d) jako držitel osvědčení fyzické osoby pro cizí moc neodevzdá neplatné
  osvědčení fyzické osoby pro cizí moc podle § 57 odst. 8, nebo

  e) jako držitel osvědčení fyzické osoby pro cizí moc neoznámí ztrátu
  nebo odcizení osvědčení fyzické osoby pro cizí moc podle § 66 odst. 1
  písm. c).

  (2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

  § 151

  (1) Fyzická osoba, která je držitelem oznámení, se dopustí přestupku
  tím, že

  a) nesdělí změnu podmínek pro vydání oznámení uvedených v § 6 odst. 2
  písm. a) a c) nebo změnu údajů v oznámení obsažených, nebo

  b) neodevzdá neplatné oznámení podle § 9 odst. 6.

  (2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 30 000 Kč.

  § 152

  (1) Fyzická osoba, která je držitelem dokladu, se dopustí přestupku
  tím, že

  a) neodevzdá neplatný doklad podle § 87 odst. 1 písm. a),

  b) neoznámí ztrátu nebo odcizení dokladu podle § 87 odst. 1 písm. b),
  nebo

  c) neoznámí změnu údaje uvedeného v žádosti o doklad podle § 87 odst. 1
  písm. c).

  (2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

  § 153

  (1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, které mají přístup
  k utajované informaci, nebo orgán státu se dopustí správního deliktu
  tím, že

  a) nezajistí podle § 28 odst. 2 nebo 4 ostrahu u objektu, ve kterém se
  nachází zabezpečená oblast kategorie Vyhrazené,

  b) v rozporu s § 36 odst. 2 nevydá bezpečnostní provozní směrnici,

  c) nezajistí písemné pověření fyzické osoby k přístupu k utajované
  informaci se zvláštním režimem nakládání označené „ATOMAL“,

  d) nezřídí a neobsadí funkci bezpečnostního ředitele podle § 71 odst.
  1,

  e) neoznámí podle § 71 odst. 2 jmenování bezpečnostního ředitele,

  f) nevyznačí na utajované informaci náležitosti podle § 21 odst. 2 až
  4,

  g) jako původce vyznačí stupeň utajení na informaci, aniž je uvedena v
  seznamu utajovaných informací nebo aniž její vyzrazení nebo zneužití
  může způsobit újmu zájmu České republiky nebo může být pro tento zájem
  nevýhodné,

  h) jako původce neoznámí zrušení nebo změnu stupně utajení podle § 22
  odst. 6,

  i) jako adresát utajované informace neoznámí změnu nebo zrušení stupně
  utajení podle § 22 odst. 6,

  j) nezajistí podle § 28 odst. 1, 3 nebo 4 nepřetržitou ostrahu u
  objektu, ve kterém se nachází zabezpečená oblast nebo jednací oblast,

  k) nenahlásí porušení povinnosti při ochraně utajované informace,

  l) nezpracuje projekt fyzické bezpečnosti podle § 32,

  m) nevede některou z evidencí stanovených v § 69 odst. 1 písm. j),

  n) nepředá k zaevidování utajovanou informaci podle § 69 odst. 1 písm.
  n),

  o) nezajistí, aby použitá opatření fyzické bezpečnosti odpovídala
  projektu fyzické bezpečnosti a požadavkům stanoveným podle § 31,

  p) jako původce nevyznačí náležitosti podle § 21 odst. 1 a 4, ačkoli je
  informace uvedena v seznamu utajovaných informací a její vyzrazení nebo
  zneužití může způsobit újmu zájmu České republiky nebo může být pro
  tento zájem nevýhodné,

  q) jako původce nezruší nebo nezmění neprodleně stupeň utajení v
  případech, kdy pominul důvod pro utajení informace, důvody pro utajení
  neodpovídají stanovenému stupni utajení nebo byl-li stupeň utajení
  stanoven neoprávněně,

  r) nezajistí vytvoření podmínek stanovených na základě § 33 pro
  ukládání a § 23 odst. 2 pro evidenci, zapůjčování nebo přepravu
  utajovaných informací nebo utajovaných informací se zvláštním režimem
  nakládání nebo pro jinou manipulaci s nimi,

  s) provozuje informační systém, který není certifikován Úřadem nebo
  není písemně schválen do provozu odpovědnou osobou nebo jí pověřenou
  osobou,

  t) provozuje komunikační systém, jehož bezpečnostní projekt není
  schválen Úřadem,

  u) nezastaví provoz informačního systému, který nesplňuje podmínky
  stanovené v certifikační zprávě, nebo nezastaví provoz komunikačního
  systému, který nesplňuje podmínky stanovené v projektu bezpečnosti
  komunikačního systému,

  v)  používá  pro  kryptografickou ochranu prostředek, který není
  certifikován Úřadem, nebo používá kryptografické pracoviště k jinému
  účelu, ke kterému bylo certifikováno a schváleno do provozu,

  w)  nezajistí výkon kryptografické ochrany osobou, která splňuje
  požadavky stanovené v § 38 odst. 2,

  x) nezajistí obsluhu kryptografického prostředku osobou, která splňuje
  požadavky stanovené v § 40 odst. 2,

  y) nezajistí přepravu kryptografického materiálu osobou, která splňuje
  požadavky stanovené v § 42 odst. 1,

  z) neoznámí kompromitaci kryptografického materiálu podle § 43 odst. 2,

  aa) nezřídí registr nebo nenahlásí Úřadu změny v registru podle § 79
  odst. 8 písm. f),

  bb) neprovádí kontrolu utajovaných informací podle § 69 odst. 1 písm.
  m) vedených v registru nebo neoznámí její výsledek Úřadu,

  cc) odešle utajovanou informaci stupně utajení Přísně tajné, Tajné nebo
  Důvěrné v rozporu s § 77,

  dd) umožní výkon citlivé činnosti fyzické osobě, která není držitelem
  platného dokladu nebo osvědčení fyzické osoby, nebo

  ee) neoznámí jako zadavatel veřejné zakázky nebo veřejný zadavatel v
  koncesním řízení Úřadu skutečnost podle § 69 odst. 1 písm. r).

  (2) Za správní delikt se uloží pokuta do

  a) 300 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b),
  c), d), e), f) nebo g),

  b) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. h), i),
  j), k), l), m), n) nebo o),

  c) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. p), q),
  r), s), t), u), v), w), x), y), z), aa), bb), cc), dd) nebo ee).

  § 154

  (1) Podnikatel, který má přístup k utajované informaci, se dopustí
  správního deliktu tím, že

  a) neodevzdá nebo nepředá utajovanou informaci podle § 56 odst. 2,

  b) neaktualizuje bezpečnostní dokumentaci podnikatele podle § 98,

  c) poskytne utajovanou informaci stupně utajení Vyhrazené zahraničnímu
  partneru v rozporu s § 73 písm. b),

  d) poskytne utajovanou informaci stupně utajení Přísně tajné, Tajné
  nebo Důvěrné zahraničnímu partneru v rozporu s § 73 písm. a),

  e)  vyveze  z území České republiky certifikovaný kryptografický
  prostředek bez povolení Úřadu,

  f) nezašle neprodleně Úřadu kopii prohlášení podnikatele podle § 15a
  odst. 2 nebo prohlášení podnikatele podle § 15a odst. 3, nebo

  g) neoznámí písemně Úřadu nebo poskytovateli vyhrazené informace zánik
  prohlášení podnikatele podle § 15a odst. 6.

  (2) Za správní delikt se uloží pokuta do

  a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b)
  nebo c),

  b) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d) nebo
  e),

  c) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. f) nebo
  g).

  § 155

  (1) Podnikatel, který je držitelem osvědčení podnikatele, se dopustí
  správního deliktu tím, že

  a) neodevzdá podle § 68 písm. a) osvědčení podnikatele, jehož platnost
  zanikla,

  b) neoznámí podle § 68 písm. b) ztrátu nebo odcizení osvědčení
  podnikatele,

  c) neoznámí podle § 68 písm. c) změnu údaje uvedeného v § 97 písm. a),
  b) nebo p) a v § 98 písm. c),

  d) neoznámí podle § 68 písm. d) změnu údaje uvedeného v žádosti
  podnikatele,

  e) jako držitel osvědčení pro cizí moc neodevzdá podle § 57 odst. 8
  neplatné osvědčení podnikatele pro cizí moc,

  f) jako držitel osvědčení pro cizí moc neoznámí podle § 68 písm. b)
  ztrátu nebo odcizení osvědčení podnikatele pro cizí moc, nebo

  g)  nezabezpečí ochranu utajované informace při zániku platnosti
  osvědčení podnikatele postupem podle § 56 odst. 2.

  (2) Za správní delikt se uloží pokuta do

  a) 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b),
  c), d), e) nebo f),

  b) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. g).

  § 155a

  (1) Podnikatel se dopustí správního deliktu tím, že

  a) umožní výkon citlivé činnosti fyzické osobě, která není držitelem
  platného dokladu nebo osvědčení fyzické osoby,

  b) si zajistí přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené,
  aniž splňuje podmínky podle § 15 písm. a), nebo na základě prohlášení
  podnikatele, k němuž nebyly splněny podmínky podle § 15a odst. 1, nebo

  c) si zajistí přístup k utajované informaci stupně utajení Důvěrné nebo
  vyšší, aniž splňuje podmínky podle § 15 písm. b).

  (2) Za správní delikt se uloží pokuta do

  a) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b),

  b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo
  c).

  § 156

  Společná ustanovení

  (1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že
  vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení
  právní povinnosti zabránila.

  (2) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže Úřad
  o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl,
  nejpozději však zaniká do 3 let ode dne, kdy byl správní delikt
  spáchán.

  (3) Při určení výměry pokuty se přihlédne k závažnosti správního
  deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k
  okolnostem, za nichž byl spáchán.

  (4) Pro posouzení odpovědnosti za jednání v oblasti ochrany utajovaných
  informací, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby^9) nebo v přímé
  souvislosti  s ním, a pro správní řízení o porušení povinnosti
  podnikající fyzické osoby v oblasti ochrany utajovaných informací se
  použijí ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti právnické osoby.

  (5) Pro správní řízení o porušení povinnosti fyzické osoby v oblasti
  ochrany utajovaných informací, k němuž nedošlo při jejím podnikání nebo
  v přímé souvislosti s ním, se použijí ustanovení zákona upravujícího
  přestupky^47).

  (6) Správní delikty podle tohoto zákona projednává Úřad.

  (7) Pokuty vybírá Úřad. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

  (8) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o
  jejím uložení.