Nové předpisy

Zákon č. 128/2012 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti - Část devátá - Přechodná a závěrečná ustanovení


ČÁST DEVÁTÁ

  PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  § 157

  Přechodná ustanovení

  (1)  Utajovaná skutečnost podle dosavadních právních předpisů se
  považuje za utajovanou informaci podle tohoto zákona. Pokud se v
  dosavadních právních předpisech mluví o utajovaných skutečnostech nebo
  o státním a služebním tajemství, rozumí se tím utajované informace
  podle tohoto zákona.

  (2) Stupeň utajení stanovený podle dosavadních právních předpisů se
  považuje za stupeň utajení stanovený podle tohoto zákona.

  (3) Dnem 1. ledna 2008 se zrušují stupně utajení u utajovaných
  písemností vzniklých do 31. prosince 1992, pokud odpovědná osoba
  nestanoví v konkrétním případě do 31. prosince 2007 jinak.

  (4) Písemný záznam o určení podle dosavadních právních předpisů se
  považuje za poučení podle tohoto zákona.

  (5) Osvědčení, že navrhovaná osoba splňuje podmínky stanovené pro jeho
  vydání, které bylo vydáno podle dosavadních právních předpisů, se po
  dobu platnosti v něm uvedenou považuje za osvědčení fyzické osoby podle
  tohoto zákona.

  (6) Doklad o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby, který byl vydán
  podle  dosavadních  právních  předpisů, se považuje za doklad o
  bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby podle tohoto zákona, včetně
  doby jeho platnosti.

  (7) Oznámení o splnění podmínek pro určení navrhované osoby pro stupeň
  utajení  Vyhrazené, které bylo vydáno podle dosavadních právních
  předpisů, se po dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona
  považuje za ověření splnění podmínky způsobilosti k právním úkonům,
  věku a bezúhonnosti pro umožnění přístupu fyzické osoby k utajované
  informaci stupně utajení Vyhrazené podle tohoto zákona, pokud odpovědná
  osoba nebo ten, kdo utajovanou informaci fyzické osobě poskytuje,
  provede do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona její
  poučení.

  (8) Souhlas s určením navrhované osoby bez předchozího provedení
  bezpečnostní prověrky, který byl vydán podle dosavadních právních
  předpisů, se po dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona
  považuje za souhlas s jednorázovým přístupem k utajované informaci pro
  stupeň utajení, pro který má být navrhované osobě vydáno osvědčení.

  (9) Fyzická osoba, která se přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona
  podle  dosavadních  právních  předpisů  seznamovala s utajovanými
  skutečnostmi pouze na základě poučení a nebyla držitelem platného
  osvědčení, může mít ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona přístup k
  utajovaným informacím pouze, je-li držitelem platného osvědčení fyzické
  osoby. To neplatí u osoby, která podle tohoto zákona má přístup k
  utajované informaci bez platného osvědčení fyzické osoby a bez poučení.

  (10) Certifikát potvrzující cizí moci, že navrhované osobě bylo vydáno
  osvědčení nebo organizaci potvrzení, který byl vydán podle dosavadních
  právních předpisů, se po dobu platnosti v něm uvedenou považuje za
  osvědčení fyzické osoby pro cizí moc nebo osvědčení podnikatele pro
  cizí  moc, které potvrzuje cizí moci, že u fyzické osoby nebo
  podnikatele bylo provedeno bezpečnostní řízení a je držitelem platného
  osvědčení fyzické osoby nebo osvědčení podnikatele daného stupně
  utajení a v případě osvědčení podnikatele i formy výskytu utajované
  informace.

  (11) Potvrzení, že podnikatel splňuje podmínky stanovené pro jeho
  vydání, které bylo vydáno podle dosavadních právních předpisů, se po
  dobu platnosti v něm uvedenou považuje za osvědčení podnikatele podle
  tohoto zákona.

  (12) Souhlas s poskytováním utajovaných skutečností mezi organizací a
  zahraničním partnerem, který byl vydán podle dosavadních právních
  předpisů, se považuje za povolení k poskytování utajovaných informací
  mezi organizací a zahraničním partnerem mimo území České republiky
  podle tohoto zákona.

  (13) Osvědčení odborné způsobilosti pracovníka kryptografické ochrany
  vydané  podle dosavadních právních předpisů se považuje po dobu
  platnosti v něm uvedenou za osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti
  pracovníka kryptografické ochrany podle tohoto zákona.

  (14)  Certifikát  technického  prostředku  používaného  k ochraně
  utajovaných skutečností, který byl vydán podle dosavadních právních
  předpisů, se po dobu platnosti v něm uvedenou považuje za certifikát
  technického prostředku podle tohoto zákona.

  (15)  Certifikát  informačního systému používaného k nakládání s
  utajovanými skutečnostmi, který byl vydán podle dosavadních právních
  předpisů, se po dobu platnosti v něm uvedenou považuje za certifikát
  informačního systému podle tohoto zákona.

  (16) Certifikát kryptografického prostředku používaného k ochraně
  utajovaných skutečností, který byl vydán podle dosavadních právních
  předpisů, se po dobu platnosti v něm uvedenou považuje za certifikát
  kryptografického prostředku podle tohoto zákona.

  (17) Utajovaný bezpečnostní standard, který byl vydán podle dosavadních
  právních předpisů, se považuje za bezpečnostní standard podle tohoto
  zákona.

  (18) Bezpečnostní prověrka zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto
  zákona  se dokončí podle dosavadních právních předpisů. Na její
  dokončení se vztahuje lhůta pro provedení srovnatelného řízení o vydání
  osvědčení podle tohoto zákona s tím, že lhůta začíná běžet ode dne
  nabytí účinnosti tohoto zákona.

  (19) Ověřování bezpečnostní způsobilosti zahájené přede dnem nabytí
  účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
  Na jeho dokončení se vztahuje lhůta pro provedení řízení o vydání
  dokladu podle tohoto zákona s tím, že lhůta začíná běžet ode dne nabytí
  účinnosti tohoto zákona.

  (20) Certifikace technického prostředku, informačního systému nebo
  kryptografického prostředku zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto
  zákona se dokončí podle tohoto zákona.

  (21) Stížnost proti nevydání osvědčení, potvrzení nebo dokladu podaná
  ve lhůtě přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se vyřídí podle
  dosavadních právních předpisů.

  (22) Opravný prostředek podaný podle dosavadních právních předpisů
  Kolegiu na úseku ochrany utajovaných skutečností, o kterém nebylo přede
  dnem  nabytí  účinnosti  tohoto  zákona rozhodnuto, Kolegium již
  nevyřizuje. Kolegium v těchto případech všechen spisový materiál do 5
  pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona vrátí orgánu,
  který mu jej předložil. Tento orgán písemně poučí účastníka řízení o
  tom, že proti rozhodnutí ředitele Úřadu může podat žalobu; v těchto
  případech lhůta pro podání žaloby běží znovu ode dne doručení písemného
  poučení.

  (23) Proti rozhodnutí o zamítnutí stížnosti vydanému podle dosavadních
  právních předpisů po dni nabytí účinnosti tohoto zákona lze podat
  žalobu podle tohoto zákona.

  (24) Řízení o uložení pokuty zahájené přede dnem nabytí účinnosti
  tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

  (25) Komunikační systém, který byl provozován přede dnem nabytí
  účinnosti tohoto zákona, lze provozovat do doby schválení jeho projektu
  bezpečnosti, nejdéle však po dobu 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti
  tohoto zákona, pokud odpovědná osoba orgánu do 3 měsíců ode dne nabytí
  účinnosti tohoto zákona písemně požádá o schválení jeho bezpečnostního
  projektu.

  (26) Pracoviště, na kterém byly vykonávány činnosti kryptografické
  ochrany přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, lze používat k
  výkonu kryptografické ochrany do doby jeho schválení do provozu
  statutárním orgánem, nejdéle však po dobu 12 měsíců ode dne nabytí
  účinnosti  tohoto  zákona,  a  v případě, že pracoviště podléhá
  certifikaci, pokud orgán státu nebo podnikatel do 3 měsíců ode dne
  nabytí  účinnosti tohoto zákona písemně požádá o provedení jeho
  certifikace.

  (27)  Stínicí komoru, která byla Ministerstvem zahraničních věcí
  používána na zastupitelském úřadu České republiky k ochraně utajovaných
  informací  přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, lze tímto
  ministerstvem  používat  k ochraně utajovaných informací do doby
  provedení její certifikace, nejdéle však po dobu 24 měsíců ode dne
  nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud Ministerstvo zahraničních věcí do
  3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona písemně požádá o
  provedení její certifikace.

  (28)  Provedení bezpečnostní prověrky fyzické osoby, bezpečnostní
  prověrky organizace, certifikace technického prostředku, certifikace
  informačního systému, certifikace kryptografického prostředku, ověření
  bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby, vydání certifikátu potvrzující
  cizí moci, že navrhované osobě bylo vydáno osvědčení nebo organizaci
  potvrzení, a vydání souhlasu s poskytováním utajovaných informací mezi
  organizací  a zahraničním partnerem se řídí dosavadními právními
  předpisy pouze tehdy, jestliže žádost byla předána k poštovní přepravě
  nebo jinak doručena či podána nejpozději 45 dnů přede dnem nabytí
  účinnosti tohoto zákona.

  § 158

  Zmocňovací ustanovení

  Úřad vydá vyhlášku k provedení § 7 odst. 3, § 9 odst. 8, § 15a odst. 7,
  § 23 odst. 2, § 33, § 34 odst. 6, § 35 odst. 6, § 36 odst. 4, § 44, 53
  a 64, § 75a odst. 4, § 79 odst. 8, § 85 odst. 5 a § 135.

  § 159

  Správní řád se vztahuje pouze na řízení podle části druhé hlavy IX,
  není-li stanoveno jinak, na řízení podle § 116 a na řízení podle části
  osmé.

  § 160

  Zrušovací ustanovení

  Zrušuje se:

  1. Zákon č. 164/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o
  ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů.

  2. Zákon č. 363/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o
  ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění
  pozdějších předpisů.

  3. Zákon č. 386/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o
  ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění
  pozdějších předpisů.

  4. Nařízení vlády č. 340/2002 Sb., kterým se stanoví seznam některých
  citlivých činností.

  5. Nařízení vlády č. 385/2003 Sb., kterým se stanoví citlivá činnost
  pro Hradní stráž.

  6. Nařízení vlády č. 31/2005 Sb., kterým se stanoví seznam citlivých
  činností pro civilní letectví, ve znění nařízení vlády č. 212/2005 Sb.

  7.  Nařízení  vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy
  utajovaných skutečností.

  8. Nařízení vlády č. 89/1999 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.
  246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností.

  9. Nařízení vlády č. 152/1999 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.
  246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve
  znění nařízení vlády č. 89/1999 Sb.

  10. Nařízení vlády č. 17/2001 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.
  246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve
  znění pozdějších předpisů.

  11. Nařízení vlády č. 275/2001 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.
  246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve
  znění pozdějších předpisů.

  12. Nařízení vlády č. 403/2001 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.
  246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve
  znění pozdějších předpisů.

  13. Nařízení vlády č. 549/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.
  246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve
  znění pozdějších předpisů.

  14. Nařízení vlády č. 631/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.
  246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve
  znění pozdějších předpisů.

  15. Vyhláška č. 137/2003 Sb., o podrobnostech stanovení a označení
  stupně utajení a o zajištění administrativní bezpečnosti.

  16. Vyhláška č. 245/1998 Sb., o osobnostní způsobilosti a vzorech
  tiskopisů používaných v oblasti personální bezpečnosti.

  17. Vyhláška č. 397/2000 Sb., kterou se mění vyhláška č. 245/1998 Sb.,
  o osobnostní způsobilosti a vzorech tiskopisů používaných v oblasti
  personální bezpečnosti.

  18. Vyhláška č. 263/1998 Sb., kterou se stanoví způsob a postup
  ověřování bezpečnostní spolehlivosti organizace.

  19.  Vyhláška č. 12/1999 Sb., o zajištění technické bezpečnosti
  utajovaných skutečností a certifikaci technických prostředků.

  20. Vyhláška č. 337/1999 Sb., kterou se mění vyhláška č. 12/1999 Sb., o
  zajištění technické bezpečnosti utajovaných skutečností a certifikaci
  technických prostředků.

  21. Vyhláška č. 56/1999 Sb., o zajištění bezpečnosti informačních
  systémů nakládajících s utajovanými skutečnostmi, provádění jejich
  certifikace a náležitostech certifikátu.

  22. Vyhláška č. 339/1999 Sb., o objektové bezpečnosti.

  23. Vyhláška č. 136/2001 Sb., o zajištění kryptografické ochrany
  utajovaných  skutečností,  provádění  certifikace  kryptografických
  prostředků a náležitostech certifikátu.

  24. Vyhláška č. 348/2002 Sb., o bezpečnostní způsobilosti fyzických
  osob.

  § 161

  Účinnost

  Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.

  * * *

  1. Zákon č. 119/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o
  ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, nabyl
  účinnosti dnem jeho vyhlášení (24. května 2007).

  2. Zákon č. 177/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o
  ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, nabyl
  účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení (27. července 2007).

  3. Zákon č. 296/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o
  úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších
  předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím, nabyl
  účinnosti dnem 1. ledna 2008, s výjimkou ustanovení čl. XXXVI bodu 5 a
  ustanovení čl. LV, která nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2009.

  4. Zákon č. 32/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o
  ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění
  pozdějších předpisů, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové
  službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a
  zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
  pozdějších předpisů, nabyl účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce
  následujícího po dni jeho vyhlášení (1. března 2008).

  5. Zákon č. 124/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o
  Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony,
  nabyl účinnosti dnem 1. července 2008.

  6. Zákon č. 126/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s
  přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, nabyl
  účinnosti dnem 1. července 2008.

  7. Zákon č. 250/2008 Sb., kterým se mění některé zákony související s
  oblastí evidence obyvatel, nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení (4.
  července 2008).

  8. Zákon č. 41/2009 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s
  přijetím trestního zákoníku, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2010, s
  výjimkou ustanovení čl.XVbodu 3, čl. XXI až XXIV, čl. XXVI a čl. XXXVI,
  která nabyla účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po
  dni jeho vyhlášení (1. března 2009).

  9. Zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s
  přijetím zákona o základních registrech, nabyl účinnosti dnem 1.
  července 2010, s výjimkou ustanovení čl. LVII bodů 13, 15, 17 až 19,
  která nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2012, ustanovení čl. LXXXI a čl.
  LXXXII bodů 1, 2 a 5, která nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2012,
  ustanovení čl. LXXXII bodů 3 a 4, která nabyla účinnosti dnem 30.
  listopadu 2011, a ustanovení čl. C bodu 60 a čl. CLXVI bodu 1, která
  nabyla účinnosti dnem jeho vyhlášení (24. července 2009).

  10. Zákon č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti
  s přijetím daňového řádu, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2011.

  11. Zákon č. 255/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o
  ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění
  pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
  ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2012.

  12. Zákon č. 420/2011 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s
  přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti
  nim, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2012.

  13. Zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením
  jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů,
  nabude účinnosti dnem 1. ledna 2015, s výjimkou ustanovení čl. I bodů
  17, 40, 41, 43, 76, 78 a 85, čl. II bodů 6 a 7, čl. VII až X, čl.
  LXIII, čl. LXXVII bodu 4 a čl. LXXVIII, která nabývají účinnosti dnem
  1. ledna 2012, a s výjimkou ustanovení čl. XXVII bodů 31, 50 a 51 a čl.
  XXVIII, která nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2012.

  Předseda vlády:

  RNDr. Nečas v. r.

  1) Například § 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a
  jejím vystupování v právních vztazích, § 2 odst. 7 zákona č. 238/2000
  Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých
  zákonů, § 55b odst. 3 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o
  změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
  (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č.
  258/2002 Sb.

  2) Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
  pozdějších předpisů.

  3) Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších
  předpisů.

  4) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
  pozdějších předpisů.

  5) Zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění
  pozdějších předpisů.

  6) Zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství.

  7) Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších
  předpisů.

  8) Obchodní zákoník.

  9) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

  10) § 14 odst. 3 trestního zákoníku.

  11) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění zákona č.
  126/2003 Sb.

  12) § 68 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové
  službě a o změně některých zákonů.

  13) § 3 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České
  republiky.

  15)  Zákon  č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
  (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

  17) Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých
  zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů.

  18) § 7 a násl. zákona č. 499/2004 Sb.

  19) § 10 zákona č. 153/1994 Sb.

  20) Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů
  (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

  21) Například § 14 odst. 3 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách
  České republiky, § 50a odst. 1 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České
  republiky, ve znění zákona č. 26/1993 Sb.

  22) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých
  dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších
  předpisů.

  24) § 18 odst. 1 zákona č. 153/1994 Sb.

  § 15 odst. 2 zákona č. 154/1994 Sb.

  25) § 33f zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 1/2002
  Sb.

  § 23f zákona č. 283/1991 Sb., ve znění zákona č. 265/2001 Sb.

  26) Zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v
  souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb.,
  občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

  27)  Zákon  č.  361/2003  Sb.,  o  služebním poměru příslušníků
  bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.

  28) Trestní řád.

  Občanský soudní řád.

  Soudní řád správní.

  28a) Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a
  družstev.

  29) Například zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve
  správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních
  zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších
  předpisů, zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných
  celků a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 46/2004 Sb.,
  vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve
  znění vyhlášky č. 98/1982 Sb.

  30) Například zákon č. 283/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
  zákon č. 137/2001 Sb.

  31) Například § 47a odst. 6 zákona č. 283/1991 Sb., ve znění pozdějších
  předpisů, § 21 odst. 1 zákona č. 137/2001 Sb.

  32) Například zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským
  materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
  podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona
  č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění
  pozdějších předpisů, zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné
  energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění
  některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  33) Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a
  o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

  34) Zákon č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou
  a o ověřování pravosti podpisu okresními a obecními úřady a o vydávání
  potvrzení orgány obcí a okresními úřady, ve znění pozdějších předpisů.

  35) Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých
  dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  36) § 115 občanského zákoníku.

  37) § 18 a § 19 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
  pozdějších předpisů.

  38) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
  předpisů.

  39) § 116 občanského zákoníku.

  40) Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších
  předpisů.

  41) Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.

  42) Soudní řád správní.

  43) Zákon č. 153/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  Zákon č. 283/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  44) Zákon č. 153/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  Zákon č. 154/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  45) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších
  předpisů.

  46) Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění
  pozdějších předpisů.

  47) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

  48) Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
  předpisů.

  49) § 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
  zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

  50) § 3 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním
  řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

  51) § 21 až 85 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  § 4 až 15 zákona č. 139/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  52) Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně
  některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  53) § 20 zákona č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  54) Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované
  konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.