Nové předpisy

Vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu


  129/2012 Sb.

  VYHLÁŠKA

  ze dne 4. dubna 2012

  o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu

  Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 11, § 3a odst. 11, §
  3b odst. 7, § 3c odst. 5, § 4 odst. 15, § 5 odst. 8, § 6 odst. 8, § 6a
  odst. 7, § 7 odst. 6, § 7a odst. 5, § 8 odst. 3, § 11 odst. 3, § 12
  odst. 8, § 12a odst. 4, § 12b odst. 6, § 13 odst. 6, § 14 odst. 6, § 15
  odst. 6, § 16 odst. 11, § 17 odst. 14, § 18 odst. 12, § 19 odst. 15, §
  19a odst. 6 a § 22 odst. 10 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu
  osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o
  oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č.
  178/2006 Sb., zákona č. 299/2007 Sb., zákona č. 96/2009 Sb., zákona č.
  300/2009 Sb., zákona č. 331/2010 Sb. a zákona č. 54/2012 Sb., (dále jen
  „zákon“):

  § 1

  Úvodní ustanovení

  Tato  vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie^1) a
  upravuje podrobnosti o uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do
  oběhu.

  § 2

  Požadavky na uvádění rozmnožovacího materiálu do oběhu

  [K § 3 odst. 2, 5 až 8 a 11, § 7 odst. 6 a § 15 odst. 6 zákona]

  (1) Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu uváděného do oběhu
  podle § 3 odst. 2 zákona jsou pro jednotlivé druhy uvedeny v částech V
  oddílech 2 a 3 přílohy č. 1 až 8 k této vyhlášce.

  (2) Rozmnožovací materiál uváděný do oběhu podle § 3 odst. 2 zákona
  nesmí obsahovat příměs geneticky modifikovaných rostlin. Pro výsledek
  kontrolní zkoušky je přípustná statistická tolerance maximálně 0,1 %.
  Příměs  osiva geneticky modifikovaných rostlin odrůd, které jsou
  registrované nebo zapsané ve společném katalogu odrůd, se posuzuje
  podle pravidel pro čistotu odrůdy, která jsou uvedena v přílohách č. 1
  až 8 k této vyhlášce.

  (3) Mezní hodnoty výskytu škodlivých organismů jsou uvedeny v částech V
  oddílech 3 v přílohách 1, 3 až 6 a 8 k této vyhlášce.

  (4) Specifikace kategorií rozmnožovacího materiálu a nejvyšší povolený
  počet generací, po který může být

  a)  rozmnožovací  materiál předstupňů vyráběn i z rozmnožovacího
  materiálu předstupňů,

  b)  základní  rozmnožovací  materiál  vyráběn  i  ze  základního
  rozmnožovacího materiálu,

  c) certifikovaný rozmnožovací materiál vyráběn i z certifikovaného
  rozmnožovacího materiálu, jsou pro jednotlivé druhy uvedeny v částech
  II v přílohách č. 1 až 8 k této vyhlášce.

  § 3

  Uvádění do oběhu osiva úředně nezapsaných odrůd

  [K § 3a odst. 4, 7 a 11 zákona]

  (1) Množství osiva úředně nezapsané odrůdy, které se povolí pro jednu
  odrůdu, nesmí překročit stanovený procentní podíl množství osiva daného
  zemědělského druhu využívaného každoročně k zásevu na zemědělskou půdu
  v České republice, který činí

  a) 0,3 % pro pšenici setou, pšenici špaldu, ječmen, oves, hrách a bob
  polní,

  b) 0,05 % pro pšenici tvrdou,

  c) 0,1 % pro ostatní druhy s výjimkou zeleninových druhů.
  Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „Ústav“)
  kontroluje množství a kvalitu osiva uvedeného do oběhu podle § 3a
  zákona  a způsob jeho použití. Součástí kontroly je i kontrola
  označování předepsanými návěskami.

  (2) Pokud množství podle odstavce 1 nepostačují k výsevu na plochu 10
  ha, povolí Ústav množství potřebné k osetí této plochy.

  (3) U osiva zeleninových druhů není množství stanoveno.

  (4) Osivo úředně nezapsaných odrůd uvedené do oběhu musí splňovat
  požadavky  na  vlastnosti certifikovaného rozmnožovacího materiálu
  uvedeného v částech V oddílech 2 v přílohách č. 1 až 6 a 8 k této
  vyhlášce a v části V přílohy č. 7 k této vyhlášce.

  (5) Žádost o povolení nebo obnovení povolení uvádět do oběhu osivo
  úředně nezapsané odrůdy se podávají na formuláři, jehož vzor je uveden
  v příloze č. 9 k této vyhlášce. K žádosti o obnovení povolení musí být
  přiloženy tyto doklady:

  a) kopie původního povolení,

  b) další informace k popisu odrůdy, o udržovacím šlechtění, o pěstování
  nebo použití odrůdy, které nebyly součástí původního povolení,

  c) doklad o tom, že stále probíhají zkoušky k registraci odrůdy.

  § 4

  Uvádění do oběhu osiva uchovávaných odrůd

  [K § 3b odst. 7 zákona]

  (1) Množství osiva, které musí být uschováno pro zachování odrůdy v
  její oblasti původu podle § 3b odst. 2 zákona, je takové množství,
  které je potřebné k výrobě alespoň množství osiva podle odstavců 2 a 4.

  (2) Množství osiva každé uchovávané odrůdy zemědělských druhů uváděné
  do oběhu nesmí přesáhnout dále uvedené procentní podíly množství osiva
  téhož druhu, které je v České republice využíváno během jednoho
  vegetačního období, nebo nesmí přesáhnout množství potřebné k osetí
  plochy 100 hektarů, podle toho, které z těchto dvou množství je větší.
  Procentní podíly jsou stanoveny takto:

  a) 0,3 % pro hrách polní, pšenici setou, pšenici tvrdou, pšenici
  špaldu, ječmen, kukuřici, brambor, řepku a slunečnici a

  b) 0,5 % pro ostatní druhy.

  (3) Celkové množství osiva všech uchovávaných odrůd jednoho druhu u
  zemědělských druhů, které lze uvádět do oběhu v České republice, nesmí
  přesáhnout 10 % množství osiva téhož druhu, které je během jednoho roku
  využíváno v České republice, nebo nesmí přesáhnout množství potřebné k
  osetí plochy 100 hektarů, podle toho, které z uvedených množství je
  větší.

  (4) Množství osiva každé uchovávané odrůdy zeleninových druhů ročně
  uváděné do oběhu nesmí přesáhnout množství osiva potřebné k produkci
  zeleniny na výměře

  a) 40 hektarů pro cibuli, echalion, brokolici, kadeřávek, kapustu
  hlávkovou, kapustu růžičkovou, kedluben, květák, zelí hlávkové bílé,
  zelí hlávkové červené, vodnici, zelí pekingské, papriku, čekanku
  hlávkovou, čekanku pro puky, čekanku průmyslovou, meloun cukrový, tykev
  velkoplodou, kardu, mrkev, mrkev krmnou, salát, rajče, fazol obecný
  keříčkový, fazol obecný pnoucí, hrách dřeňový, hrách kulatosemenný,
  hrách cukrový, bob zahradní,

  b) 20 hektarů pro šalotku, pór, česnek, řepu salátovou, mangold, meloun
  vodní, okurku salátovou, okurku nakládačku, tykev obecnou, fenykl,
  lilek vejcoplodý, špenát, nebo

  c) 10 hektarů pro cibuli sečku, pažitku, kerblík, celer bulvový, celer
  řapíkatý,  chřest,  endivii  kadeřavou,  eskariol, petržel, fazol
  šarlatový, ředkvičku, ředkev, reveň, černý kořen, kozlíček polníček,
  kukuřici cukrovou a kukuřici pukancovou.

  (5) Ústav provádí následnou kontrolu odrůdové pravosti a odrůdové
  čistoty osiva uchovávané odrůdy uvedeného do oběhu vegetační zkouškou,
  a to v rozsahu nejméně 5 % z partií osiva uvedeného do oběhu.

  § 5

  Uvádění do oběhu osiva odrůd vyšlechtěných pro pěstování za zvláštních
  podmínek

  [K § 3c odst. 5 zákona]

  (1) Nejvyšší čistá hmotnost malého balení činí

  a) 250 gramů pro fazol šarlatový, fazol obecný keříčkový, fazol obecný
  pnoucí,  hrách  dřeňový, hrách kulatosemenný, hrách cukrový, bob
  zahradní, špenát, kukuřici cukrovou, kukuřici pukancovou,

  b) 25 gramů pro cibuli, echalion, šalotku, cibuli sečku, pór, česnek,
  kerblík, řepu salátovou, mangold, vodnici, zelí pekingské, okurku
  salátovou, okurku nakládačku, tykev velkoplodou, tykev obecnou, mrkev,
  mrkev krmnou, salát, petržel, ředkvičku, ředkev, černý kořen, kozlíček
  polníček, nebo

  c) 5 gramů pro pažitku, celer bulvový, celer řapíkatý, chřest,
  brokolici, kadeřávek, kapustu hlávkovou, kapustu růžičkovou, kedluben,
  květák, zelí hlávkové bílé, zelí hlávkové červené, papriku, endivii
  kadeřavou, eskariol, čekanku hlávkovou, čekanku pro puky, čekanku
  průmyslovou, meloun vodní, meloun cukrový, artyčok, kardu, rajče,
  fenykl, reveň a lilek vejcoplodý.

  (2) Ústav provádí následnou kontrolu odrůdové pravosti a odrůdové
  čistoty osiva odrůdy vyšlechtěné pro pěstování za zvláštních podmínek,
  které bylo uvedeno do oběhu, vegetační zkouškou, a to v rozsahu nejméně
  5 %.

  § 6

  Uznávací řízení

  [K § 4 odst. 7, § 5 odst. 8 a § 7 odst. 6 zákona]

  (1) Žádosti o uznání množitelského porostu a osiva se podávají na
  formulářích, jejichž vzory jsou uvedeny v příloze č. 9 k této vyhlášce.

  (2) Žádost o uznání množitelského porostu se podává každoročně

  a) do 31. března pro

  1. ozimé formy zemědělských druhů rodu Brassica (kromě řepky),

  2. obilniny ozimé - ječmen, pšenici, žito, tritikale,

  3. vikev ozimou,

  4. jeteloviny a trávy z první seče (kromě jílku jednoletého),

  5. salát a špenát setý na podzim,

  b) do 30. dubna pro

  1. hrách polní a zahradní,

  2. jarní formy olejnin,

  3. pažitku, ředkvičku, ředkev, salát, špenát setý na jaře, semenice
  dvouletých zelenin, sazečku kapusty ozimé, pekingské zelí,

  4. zeleniny rychlené - semenice,

  c) do 10. května pro

  1. obilniny jarní, svazenku,

  2. bob polní, vikev panonskou, vikev setou, vikev huňatou,

  3. semenice semenných okopanin,

  4. len,

  5. anýz, fenykl, kmín, koriandr,

  6. brokolici, cibuli sazečku, česnek, kopr, květák, okurky pařeništní a
  skleníkové, kozlíček polníček, řeřichu setou,

  d) do 20. května pro

  1. brambory,

  2. jílek jednoletý,

  3. kukuřici, proso, pohanku,

  e) do 10. června pro

  1. fazol polní i zahradní, lupinu, sóju, slunečnici,

  2. jetel nachový setý na jaře, trávy z druhé seče, jednoleté pícniny,

  3. lilek, majoránku, okurky polní, papriku, patizony, rajčata, štěrbák,
  tykev, meloun,

  f) do 20. června pro jeteloviny z druhé seče,

  g) do 20. srpna pro cibuli, sazečky ostatních zelenin a semenných
  okopanin,

  h) do 30. září pro řepku ozimou,

  i) do 30. listopadu pro porosty cukrovky z předpěstované sazečky.

  (3) Pokud technologie pěstování nebo klimatické podmínky stanoviště
  vyžadují provedení přehlídky v jiném termínu, než je obvyklé, dodavatel
  podá žádost o uznání množitelského porostu nejpozději 1 měsíc před
  předpokládaným termínem této přehlídky.

  (4) Vzory dokladů vydávaných v uznávacím řízení Ústavem nebo pověřenou
  osobou jsou uvedeny v příloze č. 10 k této vyhlášce.

  § 7

  Uznávání osiva sklizeného v jiném členském státě nebo ve třetí zemi,
  které byla udělena rovnocennost pro daný druh

  [K § 4 odst. 10, 13 a 14 zákona]

  (1) Při uznávání osiva, které bylo sklizeno v jiném členském státě nebo
  ve třetí zemi, které byla udělena rovnocennost pro daný druh, Ústav
  ověří, zda byla provedena přehlídka množitelského porostu vyhovující
  požadavkům stanoveným v předpisech Evropské unie, a to předložením
  úředního dokladu pro osivo s neukončenou certifikací, který bude
  obsahovat údaje srovnatelné s údaji podle § 9 odst. 1 této vyhlášky.

  (2) U osiva sklizeného v jiném členském státě nebo ve třetí zemi, které
  byla udělena rovnocennost pro daný druh, se úředními zkouškami ověří,
  že splňuje požadavky na vlastnosti osiva uvedené v částech V v
  přílohách č. 1 až 6 a 8 k této vyhlášce.

  (3) Osivo zemědělských druhů a zeleniny s výjimkou brambor se smí
  uznávat podle § 4 odst. 10 zákona v kategoriích základní rozmnožovací
  materiál a certifikovaný rozmnožovací materiál a podle § 4 odst. 13
  zákona jen v kategorii certifikovaný rozmnožovací materiál.

  § 8

  Uznávání množitelských porostů

  [K § 5 odst. 1, 5 a 8 a § 7 odst. 6 zákona]

  (1) K ověření původu rozmnožovacího materiálu podle § 5 odst. 1 písm.
  i) zákona dodavatel při podání žádosti o uznání množitelského porostu
  předloží

  a) doklad o uznání osiva, které bylo použito pro založení porostu, a to
  včetně osiva z jiného členského státu, nebo

  b) u víceletých druhů ve druhém, popřípadě dalším množitelském roce

  1. doklad o uznání množitelského porostu z předchozího vegetačního
  období, nebo

  2. doklad o neuznání množitelského porostu z předchozího vegetačního
  období za předpokladu, že důvodem neuznání množitelského porostu nebyla
  nevyhovující pravost nebo čistota odrůdy,

  c) mezinárodně platný doklad, popřípadě posudek Ústavu vystavený na
  základě kontroly provedené Ústavem u rozmnožovacího materiálu, který
  byl dovezen podle § 18 zákona, nebo

  d) prohlášení šlechtitele nebo udržovatele odrůdy v případě, že je
  porost zakládán ze šlechtitelského materiálu.

  (2) Doklady podle odstavce 1 písm. a) a b) nebo posudek podle písmene
  c) mohou být nahrazeny uvedením jejich čísla v žádosti.

  (3) Požadavky na vlastnosti množitelských porostů jsou pro jednotlivé
  druhy uvedeny v částech III a IV v přílohách č. 1 až 8 k této vyhlášce.
  Vlastnostmi  množitelských  porostů  hodnocenými  při  přehlídce
  množitelského porostu, které se zapisují do záznamů o přehlídce
  množitelského porostu, jejichž vzory jsou uvedeny v příloze č. 9 k této
  vyhlášce, se rozumí

  a) sled předplodin na pozemku v předcházejících letech,

  b) minimální vzdálenost od porostu stejného nebo příbuzného druhu,
  který by mohl cizosprášením, přenosem chorob nebo jiným způsobem
  ohrozit množitelský porost,

  c) minimální vzdálenost k zamezení mechanické příměsi jiných druhů a
  odrůd,

  d)  celkový  stav  množitelského porostu, posouzení vyrovnanosti,
  zapojenosti, celkového vzhledu rostlin, popřípadě stupně polehnutí,

  e) nejvyšší povolený počet rostlin jiných druhů, jiných odrůd nebo
  zřetelně odchylných typů, rostlin plevelných druhů a jiných příměsí,

  f) nejvyšší povolený počet rostlin napadených škodlivými organismy.

  (4) Zkoušky potřebné ke zjištění vlastností množitelských porostů,
  popřípadě limity těchto vlastností jsou uvedeny v části III oddíle 4
  tabulce 3.4b přílohy č. 7 k této vyhlášce.

  (5) Požadavky na vlastnosti pozemku a na vlastnosti půdy, na kterém je
  množitelský porost a rozmnožovací materiál pěstován, jsou uvedeny v
  části III oddíle 1 přílohy č. 7 k této vyhlášce.

  (6)  Způsob  určení  čísla  množitelského  porostu, čísla partie
  rozmnožovacího materiálu a používané měrné jednotky hmotnosti a plochy
  pro jednotlivé druhy rostlin jsou uvedeny v příloze č. 11 k této
  vyhlášce.

  (7) Termíny a počty přehlídek množitelských porostů jsou pro jednotlivé
  druhy uvedeny v částech III oddílech 1 v přílohách č. 1 až 8 k této
  vyhlášce.

  § 9

  Uznávání rozmnožovacího materiálu

  [K § 3 odst. 11, § 6 odst. 4, 5 a 8 a § 7 odst. 6 zákona]

  (1) Výčet a rozsah úředních zkoušek potřebných ke zjištění vlastností
  rozmnožovacího materiálu u jednotlivých druhů je uveden v částech V,
  oddílech 1 v přílohách č. 1 až 6 a 8 k této vyhlášce.

  (2)  Požadavky  na  vlastnosti rozmnožovacího materiálu jsou pro
  jednotlivé druhy uvedeny v částech V v přílohách č. 1 až 8 k této
  vyhlášce.

  (3) Osivo nesmí obsahovat živé skladištní škůdce, jejichž výčet je
  uveden v příloze č. 12 k této vyhlášce.

  (4) Záznamy podle § 7 odst. 1 zákona vede dodavatel

  a) v listinné podobě na formulářích výrobní evidence osiv a skladová
  karta, jejichž vzor je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce, nebo

  b) v elektronické podobě za předpokladu, že vytištěné sestavy budou
  obsahovat minimálně údaje, které jsou součástí vzorů v příloze č. 9 k
  této vyhlášce a budou dodavatelem na vyžádání Ústavu předloženy pro
  účely kontroly. Elektronické záznamy musí být zajištěny zaručeným
  elektronickým podpisem.

  § 10

  Osivo s neukončenou certifikací

  [K § 7a odst. 5 zákona]

  (1) Úřední doklad pro osivo s neukončenou certifikací obsahuje

  a) označení certifikačního úřadu a státu,

  b) název druhu a název odrůdy; u řepy označení, zda jde o krmnou řepu
  nebo cukrovku,

  c) označení kategorie a generace,

  d) původ osiva použitého k založení množitelského porostu a označení
  země, která toto osivo uznala,

  e) číslo množitelského porostu nebo číslo partie,

  f) výměru množitelského porostu,

  g) množství osiva sklizeného z množitelského porostu a počet balení,

  h) potvrzení, že množitelský porost vyhověl požadavkům srovnatelným s
  požadavky uvedenými v přílohách č. 1 až 6 a 8 k této vyhlášce,

  i) výsledek předběžné zkoušky osiva, pokud o ni dodavatel požádal.

  (2) Vzor prohlášení o osivu s neukončenou certifikací je uveden v
  příloze č. 10 k této vyhlášce.

  (3) O osivu s neukončenou certifikací vede dodavatel záznamy ve výrobní
  evidenci osiv a ve skladové kartě.

  § 11

  Egalizace osiva

  [K § 6a odst. 7 zákona]

  (1) Při odběru vzorků předloží dodavatel žádost o uznání osiva,
  egalizační protokol, výrobní evidenci osiva a skladovou kartu.

  (2) Vzor egalizačního protokolu je uveden v příloze č. 9 k této
  vyhlášce.

  (3) Evidence o přípravě a uvádění do oběhu egalizovaných partií osiva
  se vede formou zvláštního označení u původních partií a následným
  zaznamenáním výsledné egalizované partie ve výrobní evidenci osiv a ve
  skladové kartě.

  § 12

  Uvádění osiva do oběhu před ukončením úřední zkoušky klíčivosti

  [K § 8 odst. 3 zákona]

  (1) Provedení zkoušek u osiva uváděného do oběhu před ukončením úřední
  zkoušky klíčivosti, jejichž výčet je uveden v příloze č. 13 k této
  vyhlášce, zajistí dodavatel.

  (2) Druhy, jejichž osivo se smí uvádět do oběhu před ukončením úřední
  zkoušky klíčivosti, a požadavky na vlastnosti tohoto osiva jsou uvedeny
  v příloze č. 13 k této vyhlášce.

  (3) Evidence o osivu uvedeném do oběhu před ukončením úřední zkoušky
  klíčivosti se vede současně se záznamy podle § 9 odst. 4.

  § 13

  Standardní osivo

  [K § 9 odst. 1 a 2 a § 7 odst. 6 zákona]

  (1) Požadavky na vlastnosti standardního osiva uváděného do oběhu jsou
  uvedeny v části V přílohy č. 8 k této vyhlášce.

  (2) Záznamy podle § 9 odst. 2 písm. b) bodu 2 zákona se vedou

  a) v listinné podobě na formulářích, jejichž vzor je uveden v příloze
  č. 9 k této vyhlášce, nebo

  b) v elektronické podobě za předpokladu, že vytištěné sestavy budou
  obsahovat minimálně údaje, které jsou součástí vzorů uvedených v
  příloze č. 9 k této vyhlášce, a budou dodavatelem na vyžádání Ústavu
  předloženy pro účely kontroly.

  (3) Záznamy o stavu množitelského porostu k výrobě standardního osiva
  se vedou v záznamu o výsledku přehlídky množitelského porostu, jehož
  vzor je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce.

  § 14

  Obchodní osivo

  [K § 11 odst. 1 a 3 zákona]

  (1) Jako obchodní osivo lze uvádět do oběhu osivo těchto zemědělských
  druhů:

  a) hořčice černá,

  b) lesknice vodní,

  c) lipnice roční,

  d) pískavice řecké seno,

  e) vičenec,

  f) vikev panonská.

  (2) Obchodní osivo musí být druhově pravé a musí splňovat požadavky na
  vlastnosti obchodního osiva uvedené v částech V v přílohách č. 2, 3 a 5
  k této vyhlášce.

  (3) Evidence o vyrobeném a do oběhu uvedeném obchodním osivu se vede
  současně se záznamy podle § 9 odst. 4.

  (4) Balení obchodního osiva se označuje návěskou hnědé barvy.

  § 15

  Směs osiv

  [K § 12 odst. 5 a 8 a § 19 odst. 15 zákona]

  (1) Směsi osiv odrůd jednoho nebo více druhů (dále jen „směs“), jejíž
  výrobu nebo uvádění do oběhu dodavatel Ústavu ohlásí, přidělí Ústav
  registrační číslo způsobem uvedeným v příloze č. 11 k této vyhlášce.

  (2) Způsob míchání a zařízení, na kterém se směs připravuje, musí
  zaručit rovnoměrnost složení směsi v partii i v jednotlivých obalech
  podle hmotnostního procentního podílu jednotlivých složek oznámeného
  dodavatelem při registraci směsi.

  (3) Dodavatel směsi vede evidenci o

  a) míchání směsi na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 9 k
  této vyhlášce, a

  b) uvádění směsi do oběhu, obdobně, jako je vedena evidence podle § 9
  odst. 4.

  (4) Z každé vyrobené partie směsi Ústav odebírá a ukládá vzorek pro
  následnou kontrolu. Vzorky se ukládají po dobu 5 let. Ústav provádí
  následnou kontrolu těchto vzorků, která činí minimálně 5 % z počtu
  uložených vzorků. Přesný rozsah kontroly Ústav stanoví podle výsledků
  předchozího  roku.  S  výsledky kontroly jsou dodavatelé písemně
  seznámeni.

  (5) Směs se uvádí do oběhu pouze v uzavřených a označených obalech nebo
  v malém balení.

  (6) Balení směsi se označuje úřední návěskou zelené barvy; náležitosti
  návěsky pro směsi osiv jsou uvedeny v částech VI v přílohách 1 až 4 a v
  části VII v příloze č. 8 k této vyhlášce.

  § 16

  Povolování a uvádění do oběhu směsí osiv určených k ochraně přirozeného
  prostředí

  [K § 12a odst. 4 a § 12b odst. 6 zákona]

  (1)  Výčet plevelných rostlinných druhů, jejichž výskyt v přímo
  sklízených směsích je limitován, včetně nejvyšší přípustné úrovně
  výskytu těchto rostlinných druhů, je uveden v příloze č. 21 k této
  vyhlášce.

  (2) Požadavky na vlastnosti osiva, které musí před smísením splňovat
  složky směsi, které jsou krmnými plodinami uvedenými v druhovém
  seznamu, jsou uvedeny v příloze č. 21 k této vyhlášce.

  (3) Počty a termíny přehlídek porostů v lokalitě sběru přímo sklízených
  směsí jsou uvedeny v příloze č. 21 k této vyhlášce.

  (4) Vzor žádosti o povolení uvádět do oběhu směs osiv určenou k ochraně
  přirozeného prostředí a vzor prohlášení o splnění požadavků pro udělení
  povolení uvádět do oběhu směs osiv určenou k ochraně přirozeného
  prostředí jsou uvedeny v příloze č. 9 k této vyhlášce.

  (5) Celkové množství osiva směsí určených k ochraně přirozeného
  prostředí ročně uváděné do oběhu nesmí přesáhnout 5 % celkové hmotnosti
  osiva směsí podle § 12 odst. 2 písm. a) a b) zákona uváděné v daném
  roce do oběhu v České republice.

  § 17

  Rozmnožovací materiál v ekologickém zemědělství

  [K § 13 odst. 6 zákona]

  (1)  Dodavatel  vede  evidenci o vyrobeném a do oběhu uvedeném
  rozmnožovacím materiálu pro ekologické zemědělství současně se záznamy
  podle § 9 odst. 4.

  (2)  Dodavatel  po  uznání osiva poskytuje Ústavu informace pro
  aktualizaci elektronické databáze odrůd, jejichž rozmnožovací materiál
  získaný  z  ekologického zemědělství je dostupný na území České
  republiky, v listinné podobě na formuláři, který je uveden v příloze č.
  9 k této vyhlášce, nebo v elektronické podobě za předpokladu, že
  vytištěné sestavy budou obsahovat minimálně údaje, které jsou součástí
  vzoru v příloze č. 9 k této vyhlášce.

  § 18

  Rozmnožovací materiál geneticky modifikovaných odrůd

  [K § 14 odst. 6 zákona]

  Dodavatel vede evidenci o vyrobeném a do oběhu uvedeném rozmnožovacím
  materiálu geneticky modifikovaných odrůd současně se záznamy podle § 9
  odst. 4.

  Sazenice zeleniny

  [K § 15 odst. 6 a § 19 odst. 15 zákona]

  § 19

  (1) Požadované vlastnosti sazenic zeleniny jsou uvedeny v příloze č. 14
  k této vyhlášce.

  (2) Sazenice zeleniny určené k uvádění do oběhu se ukládají do obalů
  zabraňujících jejich poškození a záměně nebo smíchání jednotlivých
  partií.

  (3) Obaly se sazenicemi zeleniny určené k uvádění do oběhu se opatřují
  návěskou, štítkem nebo jiným obdobným dokladem; tyto doklady musí být
  vyrobeny z materiálu odolného vůči poškození a nesmí být použity
  opakovaně.

  (4) Doklad podle odstavce 3 obsahuje

  a) text „kvalita EU“,

  b) název členského státu nebo jeho kód,

  c) označení příslušného úřadu nebo jeho kód,

  d) registrační číslo dodavatele,

  e) identifikaci dodavatele,

  f) číslo partie sazenic zeleniny uváděné do oběhu,

  g) datum vystavení dokladu,

  h) číslo partie osiva u sazenic zeleniny pěstovaných z osiva, popřípadě
  se referenční číslo sdělí příslušnému úřednímu orgánu na jeho žádost,

  i) název druhu a odrůdy zeleniny, u podnoží i název odrůdy nebo její
  určení,

  j)  latinský  název  rodu  a  druhu  zeleniny,  je-li  zároveň
  rostlinolékařským pasem podle zákona o rostlinolékařské péči^2),

  k) množství,

  l) při dovozu ze třetích zemí údaj o zemi původu.

  (5)  Je-li  rozmnožovací  materiál  sazenic  zeleniny  opatřen
  rostlinolékařským pasem podle zákona o rostlinolékařské péči^2), může
  tento pas nahradit údaje uvedené v odstavci 4 s výjimkou údajů
  uvedených pod písmeny a), c), i) a l). Tyto údaje musí být zřetelně
  odděleny.

  § 20

  (1) Kritickými body sledovanými ve výrobním procesu sazenic zeleniny se
  rozumí

  a) použité osivo, původ a kvalita vegetativních částí rostlin,

  b) výsev, přepichování, řízkování, sázení a použitý substrát,

  c) dodržování podmínek stanovených pro sazenice zeleniny podle zákona o
  rostlinolékařské péči^2),

  d) plán a metoda pěstování,

  e) manipulace s rostlinami,

  f) rozmnožování,

  g) sklizeň,

  h) hygiena,

  i) ošetřování,

  j) balení,

  k) skladování,

  l) doprava, průvodní doklady sazenic zeleniny,

  m) další administrativní úkony.

  (2)  Jednotlivé  údaje  na  sebe  musí navazovat tak, aby byly
  kontrolovatelné Ústavem nebo pověřenou osobou. Evidence může být vedena

  a) v listinné podobě na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 9
  k této vyhlášce, nebo

  b) v elektronické podobě za předpokladu, že vytištěné sestavy budou
  obsahovat minimálně údaje, které jsou součástí vzoru uvedeného v
  příloze č. 9 k této vyhlášce, a budou dodavatelem na vyžádání Ústavu
  předloženy pro účely kontroly.

  (3) Na dodavatele sazenic zeleniny, který nepodléhá registraci podle §
  16 odst. 9 zákona, se nevztahují tato ustanovení:

  a) určení kritických bodů pěstebního postupu,

  b) vypracování a zavedení metod sledování a kontroly kritických bodů,

  c) odběr vzorků za účelem kontroly,

  d) vedení evidence podle odstavce 2.

  (4) Sadba česneku, sazečky cibule a šalotky musí splňovat rovněž tyto
  požadavky:

  a) rozmnožovací materiál musí pocházet z množitelského porostu, který
  byl kontrolován,

  b) množitelský porost byl prost škodlivých organizmů uvedených v
  příloze č. 14 k této vyhlášce a příznaků a symptomů napadení těmito
  organizmy,

  c)  vlastnosti rozmnožovacího materiálu musí odpovídat požadavkům
  stanoveným v příloze č. 14 k této vyhlášce.

  § 21

  Registrace a ohlašovací povinnost dodavatele

  [K § 16 odst. 6 a 11 zákona]

  (1) Dodavatel, který podléhá registraci podle § 16 odst. 1 zákona, podá
  žádost o registraci osoby na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze
  č. 9 k této vyhlášce.

  (2) Dodavatel, který nepodléhá registraci podle § 16 odst. 6 zákona,
  oznámí zahájení, popřípadě ukončení činnosti na formulářích, jejichž
  vzory jsou uvedeny v příloze č. 9 k této vyhlášce.

  § 22

  Pověřování osob

  [K § 17 odst. 2, 3, 6 a 14 zákona]

  (1) Osoby uvedené v § 17 odst. 1 zákona

  a) prokáží nezbytné kvalifikační předpoklady odborné způsobilosti
  předložením úředně ověřeného dokladu o získání potřebného vzdělání
  podle § 17 odst. 9 zákona a

  b) musí splnit technickou způsobilost pro dané pověření podle přílohy
  č. 15 k této vyhlášce, včetně zajištění komunikace s Ústavem způsobem
  umožňujícím dálkový přístup.

  (2) Pověření podle § 17 odst. 2, 3 a 6 zákona může být uděleno pro
  jednotlivé druhy nebo skupiny druhů uvedené ve vyhlášce o stanovení
  druhového seznamu pěstovaných rostlin jako zemědělské nebo zeleninové
  druhy a pro kategorie certifikovaný rozmnožovací materiál a obchodní
  osivo.

  (3) Při uplatňování § 17 odst. 1 až 3, 6 a 8 zákona se postupuje
  způsobem stanoveným v přílohách č. 16 až 19 k této vyhlášce.

  (4) Množitelské porosty, u kterých provádějí přehlídky pověřené osoby,
  podléhají úřednímu dozoru a následné kontrole prováděné Ústavem.
  Úřednímu dozoru podléhá minimálně 5 % množitelských porostů. K následné
  kontrole odrůdové pravosti a čistoty se odebírají vzorky z partií osiva
  sklizeného z množitelských porostů. Tato kontrola činí minimálně 5 %
  množitelských porostů. Následná kontrola se provádí buď laboratorně,
  nebo vegetačními zkouškami.

  (5) Partie osiva vzorkované pověřenými osobami podléhají úřednímu
  dozoru a následné kontrole prováděné Ústavem. K následné kontrole se
  odebírají vzorky z partií osiva určeného k uznávacímu řízení, které
  nebyly  vzorkovány  automatickým vzorkovadlem. Tato kontrola činí
  minimálně 5 % vzorkovaných partií, přičemž je zaměřena rovnoměrně na
  jednotlivé druhy. Následná kontrola se provádí laboratorně podle platné
  metodiky; část vzorků je podrobena kontrole vegetačními zkouškami. V
  případě automatického vzorkovadla se provádí úřední dozor na správnost
  přípravy laboratorních vzorků.

  (6) Partie osiva zkoušené v rámci uznávacího řízení pověřenými osobami
  podléhají úřednímu dozoru a následné kontrole prováděné Ústavem. K
  následné kontrole se odebírají vzorky z partií osiva určeného k
  uznávacímu řízení, které jsou pro tyto účely uložené v pověřené
  laboratoři. Tato kontrola činí minimálně 5 % vzorkovaných partií,
  přičemž vzorky musí být odebrány rovnoměrně podle jednotlivých druhů
  plodin. Následná kontrola se provádí laboratorně podle platné metodiky.
  Přímo v pověřené laboratoři se provádí úřední dozor, při kterém se
  kontroluje správnost dodržování postupů a úkonů stanovených v přílohách
  č. 16 až 19 k této vyhlášce.

  (7) Laboratoř osoby, která se uchází o pověření laboratoře, musí
  splňovat podmínky stanovené v příloze č. 15 k této vyhlášce.

  § 23

  Dovoz rozmnožovacího materiálu a sazenic zeleniny ze třetích zemí

  [K § 18 odst. 12 zákona]

  Vzor formuláře oznámení dovozu a vzor žádosti o povolení dovozu ze
  třetích zemí jsou uvedeny v příloze č. 9 k této vyhlášce.

  Označování a balení rozmnožovacího materiálu

  [K § 19 odst. 12 a 15 zákona]

  § 24

  (1) Každý obal rozmnožovacího materiálu musí být viditelně, zřetelně a
  nezaměnitelně označen způsobem uvedeným v odstavci 3, který vylučuje
  záměnu nebo pochybnost o obsahu. K označování rozmnožovacího materiálu
  jsou používány v závislosti na kategorii a generaci rozmnožovacího
  materiálu

  a) úřední návěsky minimálního rozměru podle odstavce 2 a barvy podle
  přílohy č. 20 k této vyhlášce,

  b) návěsky využívané pro mezinárodní obchod podle pravidel Mezinárodní
  asociace pro zkoušení semen a Organizace pro ekonomickou spolupráci a
  rozvoj podle přílohy č. 20 k této vyhlášce,

  c) návěsky dodavatele minimálního rozměru podle odstavce 2 a barvy
  podle  přílohy  č. 20 k této vyhlášce pro kategorii standardní
  rozmnožovací materiál, nebo

  d) návěsky dodavatele a zvláštní návěsky vylučující záměnu s podmínkami
  uvedenými v písmenech a) až c) v ostatních případech.

  (2) Minimální rozměr úředních návěsek a návěsek pro zemědělské druhy a
  zeleniny je 110 x 67 mm; barevné odlišení návěsek podle kategorií a
  generací rozmnožovacího materiálu a vzory návěsek jsou uvedeny v
  příloze č. 20 k této vyhlášce.

  (3) Za úřední návěsku a návěsku dodavatele se považuje

  a) šitá nebo vázaná návěska,

  b) nalepovací etiketa,

  c) potisk obalů minimálně stejných rozměrů uvedených v odstavci 2 a
  barvy stanovené v příloze č. 20 k této vyhlášce pro balení osiva
  obilnin, krmných plodin, olejnin a přadných rostlin v kategoriích
  základní rozmnožovací materiál a certifikovaný rozmnožovací materiál,
  nebo

  d) všitý pruh neroztržitelné fólie minimálně stejných rozměrů uvedených
  v odstavci 2 a barvy stanovené v příloze č. 20 k této vyhlášce.

  (4) Úřední návěska nebo návěska musí být zhotovena z neroztržitelného
  nebo špatně odstranitelného materiálu a nesmí být použita opakovaně.
  Potisk obalů může být proveden jen formou tisku předepsaných údajů
  nesmazatelnou barvou a pod úředním dozorem.

  (5) Každý obal opatřený úřední návěskou nebo návěskou pro mezinárodní
  obchod podle odstavce 1 písm. b) musí být zajištěn úřední pojistkou
  tak, aby nebylo možné obal otevřít bez toho, že by bylo zřetelně patrné
  jeho otevření; návěsky, které jsou na obal přivazovány, musí být
  upevněny pod úřední pojistkou.

  (6) Za úřední pojistku se považuje

  a) plomba z nebarveného plechu,

  b) nálepka nebo samolepicí páska neodstranitelná bez porušení,

  c) prošitá návěska u strojově zašívaných obalů,

  d) ventilový uzávěr obalu uzavíraný tlakem osiva,

  e) samolepicí nebo svařovací uzávěr papírových nebo plastikových obalů,
  které nemají jiný otvor a nemohou být otevřeny bez porušení,

  f) strojově prošitý obal zamezující záměně,

  g) plechový obal, který nelze otevřít bez poškození,

  h) vázací materiál, který nemůže být otevřen bez porušení.

  (7) Bylo-li osivo ošetřeno přípravkem s účinnou látkou klothianidin,
  thiamethoxam, fipronil nebo imidakloprid, musí být na úřední návěsce
  nebo návěsce dodavatele uvedena tato skutečnost a zároveň uvedena
  opatření ke zmírnění rizik stanovená v povolení použitého přípravku na
  ošetření osiva.

  § 25

  (1) Další požadavky na úřední návěsku jsou uvedeny v částech VI v
  přílohách č. 1 až 8 k této vyhlášce.

  (2) Úřední návěskou a úřední pojistkou se označují i velkoobjemové
  kontejnery a návěsy určené k přepravě osiva uzavřené plachtou. Sadba
  brambor může být na žádost odběratele se souhlasem Ústavu a pod jeho
  dozorem přepravována i bez uzavření. Návěska je součástí doprovodných
  úředních dokladů partie.

  (3) U odrůd zeleniny obecně známých před 1. červencem 1970 může být na
  návěsce uveden odkaz na určité udržovací šlechtění, pokud to udržovatel
  odrůdy předem oznámí Ústavu nebo příslušnému úřadu jiného členského
  státu. Tento odkaz se uvede za názvem odrůdy, od něhož bude zřetelně
  oddělen pomlčkou, a nebude uveden výrazněji než samotný název odrůdy. V
  souvislosti s uvedeným udržovacím šlechtěním nebude poukazováno na
  žádné zvláštní vlastnosti odrůdy.

  (4) Návěsky pro mezinárodní obchod podle § 24 odst. 1 písm. b) obsahují
  údaje uvedené v příloze č. 20 k této vyhlášce.

  (5) Osivo s neukončenou certifikací se označuje úřední návěskou šedé
  barvy; hmotnost partie není přitom omezena. Úřední návěska, jejíž vzor
  je uveden v příloze č. 20 k této vyhlášce, obsahuje

  a) označení certifikačního úřadu, který je odpovědný za provedení
  přehlídky, a státu nebo jejich počáteční písmena,

  b) název druhu, u osiva řepy označení, zda se jedná o cukrovku nebo
  krmnou řepu,

  c) název odrůdy, v případě inbredních linií, hybridů odrůd obilnin,
  olejnin a přadných rostlin určených výhradně k použití jako komponenty
  hybridních odrůd slovo „komponent“, v případě hybridů odrůd obilnin,
  olejnin a přadných rostlin slovo „hybrid“,

  d) kategorie a generace,

  e) číslo množitelského porostu nebo číslo partie,

  f) hmotnost,

  g) označení „Osivo s neukončenou certifikací“,

  h) identifikaci dodavatele.
  Vzor protokolu o provedené manipulaci s osivem je uveden v příloze č. 9
  k této vyhlášce.

  § 26

  (1) Balení šlechtitelského rozmnožovacího materiálu se při uvedení do
  oběhu označuje úřední návěskou fialové barvy. Požadované údaje na
  návěskách pro jednotlivé druhy jsou uvedeny v částech VI v přílohách č.
  1 až 8 k této vyhlášce.

  (2) Balení rozmnožovacího materiálu předstupňů se při uvedení do oběhu
  označuje úřední návěskou bílé barvy s fialovým diagonálním pruhem.
  Požadované údaje na návěskách pro jednotlivé druhy jsou uvedeny v
  částech VI v přílohách č. 1 až 8 k této vyhlášce.

  (3) Balení základního rozmnožovacího materiálu se při uvedení do oběhu
  označuje úřední návěskou bílé barvy. Požadované údaje na návěskách pro
  jednotlivé druhy jsou uvedeny v částech VI v přílohách č. 1 až 8 k této
  vyhlášce.

  (4) Balení certifikovaného rozmnožovacího materiálu se při uvedení do
  oběhu označuje úřední návěskou

  a) modré barvy pro certifikovaný rozmnožovací materiál první generace,
  nebo

  b) červené barvy pro certifikovaný rozmnožovací materiál druhé generace
  s výjimkou sadby brambor, u kterých se pro obě generace používá návěska
  modrá.
  Požadované údaje na návěskách pro jednotlivé druhy jsou uvedeny v
  částech VI v přílohách č. 1 až 8 k této vyhlášce.

  (5) Balení standardního osiva se označuje návěskou žluté barvy.
  Požadované údaje na návěskách jsou uvedeny v části VI v příloze č. 8 k
  této vyhlášce.

  (6) Balení osiva úředně nezapsaných odrůd se označuje návěskou oranžové
  barvy. Vzor návěsky je uveden v příloze č. 20 k této vyhlášce.

  § 27

  Malé balení

  [K § 12 odst. 2 a 8 a § 19a odst. 1 a 6 zákona]

  (1) Nejvyšší povolená hmotnost nebo nejvyšší povolený počet kusů, které
  se považují za malé balení, a způsob jejich označování, jsou uvedeny
  pro jednotlivé druhy v částech VII v přílohách č. 1 až 8 k této
  vyhlášce.

  (2) Podrobnosti o způsobu označování malého balení jsou pro jednotlivé
  druhy uvedeny v částech VII v přílohách č. 1 až 8 k této vyhlášce.

  § 28

  Kontrola kvality moření osiv

  [K § 22 odst. 10 zákona]

  Pro účely kontroly kvality moření osiva odebírá Ústav vzorky z
  namořených partií osiva obilnin. Tato kontrola činí maximálně 10 %
  partií v uznávacím řízení.

  § 29

  Přechodná ustanovení

  Množitelské porosty založené podle dosavadních právních předpisů a
  rozmnožovací materiál z nich vyrobený se uznávají podle dosavadních
  právních předpisů.

  § 30

  Zrušovací ustanovení

  Zrušuje se:

  1. Vyhláška č. 369/2009 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby
  pěstovaných rostlin do oběhu.

  2. Vyhláška č. 298/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 369/2009 Sb., o
  podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu.

  3. Vyhláška č. 168/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 369/2009 Sb., o
  podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve
  znění vyhlášky č. 298/2010 Sb.

  § 31

  Účinnost

  Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

  Ministr:

  Ing. Bendl v. r.

  Příloha 1

  Požadavky na množitelské porosty a osivo obilnin
_________________
*) Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách stejnopisu ASPI.


  Příloha 2

  Požadavky na množitelské porosty a osivo trav
_________________
*) Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách stejnopisu ASPI.


  Příloha 3

  Požadavky na množitelské porosty a osivo luskovin a jetelovin
_________________
*) Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách stejnopisu ASPI.


  Příloha 4

  Požadavky na množitelské porosty a osivo jiných krmných plodin
_________________
*) Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách stejnopisu ASPI.


  Příloha 5

  Požadavky na množitelské porosty a osivo olejnin a přadných rostlin
_________________
*) Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách stejnopisu ASPI.


  Příloha 6

  Požadavky na množitelské porosty a osivo řep
_________________
*) Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách stejnopisu ASPI.


  Příloha 7

  Požadavky na množitelské porosty a sadbu brambor
_________________
*) Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách stejnopisu ASPI.


  Příloha 8

  Požadavky na množitelské porosty a osivo zelenin
_________________
*) Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách stejnopisu ASPI.


  Příloha 9

  Vzory formulářů
_________________
*) Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách stejnopisu ASPI.


  Příloha 10

  Vzory dokladů vydávané Ústavem nebo pověřenou osobou
_________________
*) Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách stejnopisu ASPI.


  Příloha 11

  Náležitosti čísla množitelského porostu, čísla partie rozmnožovacího
  materiálu a používané měrné jednotky hmotnosti a plochy pro jednotlivé
  druhy a způsob přidělení registračního čísla směsi
_________________
*) Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách stejnopisu ASPI.


  Příloha 12

  Výčet skladištních škůdců
_________________
*) Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách stejnopisu ASPI.


  Příloha 13

  Uvádění osiva do oběhu před ukončením úřední zkoušky klíčivosti
_________________
*) Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách stejnopisu ASPI.


  Příloha 14

  POŽADOVANÉ VLASTNOSTI SAZENIC ZELENINY
_________________
*) Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách stejnopisu ASPI.


  Příloha 15

  Požadavky na prostory a zařízení laboratoří pověřených osob
_________________
*) Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách stejnopisu     ASPI.


  Příloha 16

  Podrobnosti provádění dílčích zkušebních úkonů na základě smlouvy
  uzavřené s Ústavem
_________________
*) Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách stejnopisu ASPI.


  Příloha 17

  Podrobnosti  provádění  přehlídek množitelských porostů pověřenými
  osobami a vydávání dokladů na tyto porosty, včetně způsobu provádění
  úředního dozoru a následné kontroly
_________________
*) Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách stejnopisu ASPI.


  Příloha 18

  Podrobnosti provádění odběru vzorků pověřenými osobami, včetně způsobu
  provádění úředního dozoru a následné kontroly
_________________
*) Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách stejnopisu ASPI.


  Příloha 19

  Podrobnosti laboratorního zkoušení pověřenými osobami
_________________
*) Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách stejnopisu ASPI.


  Příloha 20

  Barevné odlišení návěsek podle kategorií a generací rozmnožovacího
  materiálu a vzory návěsek
_________________
*) Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách stejnopisu ASPI.


  Příloha 21

  Povolování a uvádění do oběhu směsí osiv určených k ochraně přirozeného
  prostředí
_________________
*) Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách stejnopisu ASPI.


  1) Směrnice Rady 66/401/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva
  pícnin na trh.

  Směrnice Rady 66/402/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva
  obilovin na trh.

  Směrnice Rady 69/60/EHS ze dne 18. února 1969, kterou se mění směrnice
  Rady ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva obilovin na trh.

  Směrnice Rady 69/63/EHS ze dne 18. února 1969, kterou se mění směrnice
  Rady ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva pícnin na trh.

  Směrnice Rady 71/162/EHS ze dne 30. března 1971, kterou se mění
  směrnice ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva řepy, osiva pícnin,
  osiva obilovin a sadby brambor na trh, směrnice ze dne 30. června 1969
  o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh a směrnice ze dne 29.
  září 1970 o uvádění osiva zeleniny na trh.

  Směrnice Rady 72/274/EHS ze dne 20. července 1972, kterou se mění
  směrnice ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva řepy, osiva pícnin,
  osiva obilovin a sadby brambor na trh, směrnice ze dne 30. června 1969
  o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh a směrnice ze dne 29.
  září 1970 o uvádění osiva zeleniny na trh a o Společném katalogu odrůd
  druhů zemědělských rostlin.

  Směrnice Rady 72/418/EHS ze dne 6. prosince 1972, kterou se mění
  směrnice ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva řepy, osiva pícnin,
  osiva obilovin a sadby brambor na trh, směrnice ze dne 30. června 1969
  o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh a směrnice ze dne 29.
  srpna 1970 o uvádění osiva zeleniny na trh a o Společném katalogu odrůd
  zemědělských rostlin.

  Směrnice Rady 73/438/EHS ze dne 11. prosince 1973, kterou se mění
  směrnice ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva řepy, osiva pícnin,
  osiva obilovin a sadby brambor na trh, směrnice ze dne 30. června 1969
  o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh a směrnice ze dne 29.
  září 1970 o uvádění osiva zeleniny na trh a o Společném katalogu odrůd
  druhů zemědělských rostlin.

  Směrnice Komise 74/268/EHS ze dne 2. května 1974, kterou se stanoví
  zvláštní požadavky pro výskyt Avena fatua v osivu pícnin a obilovin.

  Směrnice Rady 75/444/EHS ze dne 26. června 1975, kterou se mění
  směrnice 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS, 66/403/EHS a 69/208/EHS o
  uvádění osiva řepy, osiva pícnin, osiva obilovin, sadby brambor a osiva
  olejnin a přadných rostlin na trh.

  Směrnice Komise 75/502/EHS ze dne 25. července 1975, kterou se omezuje
  uvádění na trh osiva lipnice luční (Poa pratensis L.) na osivo, které
  bylo úředně certifikováno jako „základní osivo“ nebo „certifikované
  osivo“.

  Směrnice Rady 78/55/EHS ze dne 19. prosince 1977, kterou se mění
  směrnice 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 69/208/EHS,
  70/458/EHS a 70/457/EHS o uvádění osiva řepy, osiva pícnin, osiva
  obilovin, révového vegetativního množitelského materiálu, osiva olejnin
  a přadných rostlin a osiva zeleniny na trh a o Společném katalogu odrůd
  druhů zemědělských rostlin.

  První směrnice Komise 78/386/EHS ze dne 18. dubna 1978, kterou se mění
  přílohy směrnice 66/401/EHS o uvádění osiva pícnin na trh.

  První směrnice Komise 78/387/EHS ze dne 18. dubna 1978, kterou se mění
  přílohy směrnice Rady 66/402/EHS o uvádění osiva obilovin na trh.

  Směrnice Komise 78/511/EHS ze dne 24. května 1978, kterou se mění
  směrnice 74/268/EHS, kterou se stanoví zvláštní požadavky pro výskyt
  Avena fatua v osivu pícnin a obilovin.

  Směrnice Rady 78/692/EHS ze dne 25. července 1978, kterou se mění
  směrnice 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS, 66/403/EHS, 68/193/EHS,
  69/208/EHS a 70/458/EHS o uvádění osiva řepy, osiva pícnin, osiva
  obilovin,  sadby  brambor,  révového  vegetativního  množitelského
  materiálu, osiva olejnin a přadných rostlin a osiva zeleniny na trh.

  Směrnice Rady 78/1020/EHS ze dne 5. prosince 1978, kterou se mění
  směrnice 66/401/EHS, 66/402/EHS a 69/208/EHS o uvádění osiva pícnin,
  osiva obilovin a osiva olejnin a přadných rostlin na trh.

  Směrnice Komise 79/641/EHS ze dne 27. června 1979, kterou se mění
  směrnice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 69/208/EHS a 70/458/EHS o uvádění
  osiva pícnin, osiva obilovin, osiva olejnin a přadných rostlin a osiva
  zeleniny na trh.

  Směrnice Rady 79/692/EHS ze dne 24. července 1979, kterou se mění
  směrnice 66/401/EHS, 66/402/EHS, 70/458/EHS a 70/457/EHS o uvádění
  osiva pícnin, osiva obilovin a osiva zeleniny na trh a o Společném
  katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin.

  Směrnice Komise 80/754/EHS ze dne 17. července 1980, kterou se mění
  příloha II směrnice Rady 66/401/EHS o uvádění na trh osiva pícnin.

  Směrnice Komise 81/126/EHS ze dne 16. února 1981, kterou se mění
  přílohy směrnic Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS a 69/208/EHS o uvádění
  osiva pícnin, osiva obilovin a osiva olejnin a přadných rostlin na trh
  a směrnice 78/386/EHS a 78/388/EHS.

  Směrnice Komise 82/287/EHS ze dne 13. dubna 1982, kterou se mění
  přílohy směrnic Rady 66/401/EHS a 69/208/EHS o uvádění osiva pícnin a
  osiva olejnin a přadných rostlin na trh a směrnice 78/386/EHS a
  78/388/EHS.

  Směrnice Komise 85/38/EHS ze dne 14. prosince 1984, kterou se mění
  přílohy I a II směrnice Rady 66/401/EHS o uvádění osiva pícnin na trh.

  Směrnice Komise 86/109/EHS ze dne 27. února 1986 o omezení uvádění
  osiva některých druhů pícnin, olejnin a přadných rostlin na trh na
  osiva úředně uznaná jako „základní osivo“ nebo „certifikované osivo“.

  Směrnice Rady 86/155/EHS ze dne 22. dubna 1986, kterou se v důsledku
  přistoupení Španělska a Portugalska mění některé směrnice o uvádění
  osiva a sadby na trh.

  Směrnice Komise 86/320/EHS ze dne 20. června 1986, kterou se mění
  směrnice Rady 66/402/EHS o uvádění osiva obilovin na trh.

  Směrnice Komise 87/120/EHS ze dne 14. ledna 1987, kterou se mění
  některé směrnice Rady o uvádění osiva a sadby na trh.

  Směrnice Komise 87/480/EHS ze dne 9. září 1987, kterou se mění směrnice
  Rady 66/401/EHS a 69/208/EHS o uvádění osiva pícnin a osiva olejnin a
  přadných rostlin na trh.

  Směrnice Rady 88/332/EHS ze dne 13. června 1988, kterou se mění některé
  směrnice o uvádění osiva a sadby na trh, pokud jde o přijímání
  prováděcích pravidel k ustanovením o osivu a sadbě vyhovující méně
  přísným požadavkům.

  Směrnice Rady 88/380/EHS ze dne 13. června 1988, kterou se mění
  směrnice 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/403/EHS, 69/208/EHS, 70/457/EHS a
  70/458/EHS o uvádění osiva řepy, osiva pícnin, osiva obilovin, sadby
  brambor, osiva olejnin a přadných rostlin a osiva zeleniny na trh a o
  Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin.

  Směrnice Komise 88/506/EHS ze dne 13. září 1988, kterou se mění příloha
  II směrnice Rady 66/402/EHS o uvádění osiva obilovin na trh.

  Směrnice Komise 89/2/EHS ze dne 15. prosince 1988, kterou se mění
  směrnice Rady 66/402/EHS o uvádění osiva obilovin na trh.

  Směrnice Komise 89/14/EHS ze dne 15. prosince 1988, kterou se určují
  skupiny odrůd mangoldu a červené řepy, na které odkazují požadavky na
  nejmenší povolené vzdálenosti porostu v příloze I směrnice Rady
  70/458/EHS o uvádění osiva zeleniny na trh.

  Směrnice Komise 89/100/EHS ze dne 20. ledna 1989, kterou se mění
  příloha II směrnice Rady 66/401/EHS o uvádění osiva pícnin na trh.

  Směrnice Komise 89/424/EHS ze dne 30. června 1989, kterou se mění
  směrnice 86/109/EHS o omezení uvádění osiva některých druhů pícnin,
  olejnin a přadných rostlin na trh na osiva úředně uznaná jako „základní
  osivo“ nebo „certifikované osivo“.

  Směrnice Komise 91/376/EHS ze dne 25. června 1991, kterou se mění
  směrnice 86/109/EHS o omezení uvádění osiva některých druhů pícnin,
  olejnin a přadných rostlin na trh na osiva úředně uznaná jako „základní
  osivo“ nebo „certifikované osivo“.

  Směrnice Komise 92/19/EHS ze dne 23. března 1992, kterou se mění
  směrnice 66/401/EHS o uvádění osiva pícnin na trh.

  Směrnice Rady 92/33/ES ze dne 28. dubna 1992 o uvádění sadby a
  rozmnožovacího materiálu zeleniny mimo osivo na trh.

  Směrnice Komise 93/2/EHS ze dne 28. ledna 1993, kterou se mění příloha
  II směrnice Rady 66/402/EHS o uvádění osiva obilovin na trh.

  Směrnice Komise 93/17/EHS ze dne 30. března 1993 o vymezení tříd
  Společenství pro základní sadbu brambor a o podmínkách a označování
  těchto tříd.

  Směrnice Komise 93/61/EHS ze dne 2. července 1993, kterou se stanoví
  tabulka požadavků na sadbu a rozmnožovací materiál zeleniny mimo osivo
  podle směrnice Rady 92/33/EHS.

  Směrnice Komise 93/62/EHS ze dne 5. července 1993 o prováděcích
  opatřeních týkajících se dohledu nad dodavateli a zařízeními a jejich
  kontroly v rámci směrnice Rady 92/33/EHS o uvádění na trh sadby a
  rozmnožovacího materiálu zeleniny mimo osivo.

  Směrnice Komise 95/6/ES ze dne 20. března 1995, kterou se mění přílohy
  I a II směrnice Rady 66/402/EHS o uvádění osiva obilovin na trh.

  Směrnice Komise 96/18/ES ze dne 19. března 1996, kterou se mění některé
  směrnice Rady o uvádění osiva a sadby na trh.

  Směrnice Rady 96/72/ES ze dne 18. listopadu 1996, kterou se mění
  směrnice 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS, 66/403/EHS, 69/208/EHS a
  70/458/EHS o uvádění osiva řepy, osiva pícnin, osiva obilovin, sadby
  brambor, osiva olejnin a přadných rostlin a osiva zeleniny na trh.

  Směrnice Rady 98/95/ES ze dne 14. prosince 1998, kterou se mění
  směrnice 66/400/EHS, 66/401/ESH, 66/402/EHS, 66/403/EHS, 69/208/EHS,
  70/457/EHS a 70/458/EHS o uvádění osiva řepy, osiva pícnin, osiva
  obilovin, sadby brambor, osiva olejnin a přadných rostlin a osiva
  zeleniny na trh a o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských
  rostlin,  pokud  se  týká  konsolidace vnitřního trhu, geneticky
  modifikovaných rostlinných odrůd a genetických zdrojů rostlin.

  Směrnice Rady 98/96/ES ze dne 14. prosince 1998, kterou se mění, mimo
  jiné ve věci neúředních inspekcí, směrnice 66/400/EHS, 66/401/EHS,
  66/402/EHS, 66/403/EHS, 69/208/EHS, 70/457/EHS a 70/458/EHS o uvádění
  osiva řepy, osiva pícnin, osiva obilovin, sadby brambor, osiva olejnin
  a přadných rostlin a osiva zeleniny na trh a o Společném katalogu odrůd
  druhů zemědělských rostlin.

  Směrnice Komise 1999/8/ES ze dne 18. února 1999, kterou se mění
  směrnice Rady 66/402/EHS o uvádění osiva obilovin na trh.

  Směrnice Komise 1999/54/ES ze dne 26. května 1999, kterou se mění
  směrnice Rady 66/402/EHS o uvádění osiva obilovin na trh.

  Směrnice Komise 1999/66/ES ze dne 28. června 1999, kterou se stanoví
  požadavky na návěsku nebo jiný dokument vystavený dodavatelem na
  základě směrnice Rady 98/56/ES.

  Směrnice Rady 2001/64/ES ze dne 31. srpna 2001, kterou se mění směrnice
  66/401/EHS o uvádění osiva pícnin na trh a směrnice 66/402/EHS o
  uvádění osiva obilovin na trh.

  Směrnice Rady 2002/53/ES ze dne 13. června 2002 o Společném katalogu
  odrůd druhů zemědělských rostlin.

  Směrnice Rady 2002/54/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva řepy na
  trh.

  Směrnice Rady 2002/55/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva
  zeleniny na trh.

  Směrnice Rady 2002/56/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění sadby brambor
  na trh.

  Směrnice Rady 2002/57/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva olejnin
  a přadných rostlin na trh.

  Směrnice Rady 2002/68/ES ze dne 19. července 2002, kterou se mění
  směrnice 2002/57/ES o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh.

  Směrnice Komise 2003/45/ES ze dne 28. května 2003, kterou se mění
  směrnice Rady 2002/57/ES o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na
  trh.

  Směrnice Rady 2003/61/ES ze dne 18. června 2003, kterou se mění
  směrnice 66/401/EHS o uvádění osiva pícnin na trh, 66/402/EHS o uvádění
  osiva obilovin na trh, 68/193/EHS o uvádění révového vegetativního
  množitelského materiálu na trh, 92/33/EHS o uvádění rozmnožovacího
  materiálu a sadby zeleniny s výjimkou osiva na trh, 92/34/EHS o uvádění
  rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k
  produkci ovoce na trh, 98/56/ES o uvádění rozmnožovacího materiálu
  okrasných rostlin na trh, 2002/54/ES o uvádění osiva řepy na trh,
  2002/55/ES o uvádění osiva zeleniny na trh, 2002/56/ES o uvádění sadby
  brambor na trh a 2002/57/ES o uvádění osiva olejnatých a přadných
  rostlin na trh s ohledem na srovnávací zkoušky a testy Společenství.

  Směrnice Komise 2004/55/ES ze dne 20. dubna 2004, kterou se mění
  směrnice Rady 66/401/EHS o uvádění osiva pícnin na trh.

  Směrnice Rady 2004/117/ES ze dne 22. prosince 2004, kterou se mění
  směrnice  Rady  66/401/EHS,  66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES a
  2002/57/ES, pokud jde o zkoušky pod úředním dohledem a rovnocennost
  osiva vyprodukovaného ve třetích zemích.

  Rozhodnutí Komise 2004/842/ES ze dne 1. prosince 2004 o prováděcích
  pravidlech, podle nichž mohou členské státy povolit uvádění na trh
  osiva těch odrůd, pro které byly předloženy žádosti o zapsání do
  katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin nebo druhů zeleniny členského
  státu.

  Směrnice Komise 2006/124/ES ze dne 5. prosince 2006, kterou se mění
  směrnice Rady 92/33/EHS o uvádění sadby a rozmnožovacího materiálu
  zeleniny mimo osivo na trh a směrnice Rady 2002/55/ES o uvádění osiva
  zeleniny na trh.

  Směrnice Komise 2007/72/ES ze dne 13. prosince 2007, kterou se mění
  směrnice Rady 66/401/EHS, pokud jde o zahrnutí druhu Galega orientalis
  Lam.

  Směrnice Komise 2008/62/ES ze dne 20. června 2008, kterou se stanovují
  některé odchylky pro povolování zemědělských krajových odrůd a odrůd,
  které jsou přirozeně adaptovány na místní a regionální podmínky a
  ohroženy genetickou erozí, a pro uvádění osiva a sadby brambor těchto
  odrůd na trh.

  Směrnice Komise 2009/74/ES ze dne 26. června 2009, kterou se mění
  směrnice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/55/ES a 2002/57/ES, pokud
  jde o botanické názvy rostlin, vědecké názvy ostatních organismů a
  některé  přílohy  směrnic  66/401/EHS, 66/402/EHS a 2002/57/ES s
  přihlédnutím k vývoji vědeckých a technických poznatků.

  Směrnice Komise 2009/145/ES, kterou se stanovují některé odchylky pro
  povolování krajových odrůd zeleniny a odrůd zeleniny, které se tradičně
  pěstují v určitých místech a oblastech a jsou ohroženy genetickou
  erozí, a odrůd zeleniny, které samy o sobě nemají hodnotu pro obchodní
  pěstování zeleniny, ale jsou vyšlechtěny pro pěstování za zvláštních
  podmínek, a pro uvádění osiva těchto odrůd na trh.

  Směrnice Komise 2010/21/EU ze dne 12. března 2010, kterou se mění
  příloha I směrnice Rady 91/414/EHS, pokud jde o zvláštní ustanovení
  týkající se klothianidinu, thiamethoxamu, fipronilu a imidaklopridu.

  Směrnice Komise 2010/60/EU ze dne 30. srpna 2010, kterou se stanovují
  některé odchylky pro uvádění směsí osiv pícnin určených k uchování
  přirozeného životního prostředí na trh.

  2) Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých
  souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.