Nové předpisy

Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) - § 3-8 ČÁST DRUHÁ OBSAH SOUBORU GEODETICKÝCH INFORMACÍ

ČÁST DRUHÁ
OBSAH SOUBORU GEODETICKÝCH INFORMACÍ

HLAVA I
KATASTRÁLNÍ MAPA

§ 3
Katastrální mapa a její obsah
(1) Katastrální mapa je státním mapovým dílem velkého měřítka.
(2) Obsahem katastrální mapy je polohopis a popis, které se do ní vyznačují v souladu s bodem 10 přílohy k této vyhlášce.

§ 4
Forma katastrální mapy
(1) Katastrální mapa má digitální formu. Katastrální mapa vzniklá podle dřívějších právních předpisů může být do obnovy operátu vedena na plastové fólii.
(2) Katastrální mapa v digitální formě se vede počítačovými prostředky v S-JTSK ve vztažném měřítku 1 : 1 000.
(3) Katastrální mapa může mít pro ucelené části katastrálního území různou formu.

§ 5
Polohopis katastrální mapy
(1) Polohopis katastrální mapy obsahuje zobrazení hranic katastrálních území, hranic územních správních jednotek, státních hranic, hranic pozemků, obvodů budov a vodních děl evidovaných v katastru, další prvky polohopisu, hranice chráněných území a ochranných pásem a body polohového bodového pole. Polohopis katastrální mapy v digitální formě obsahuje zobrazení hranic rozsahu věcného břemene k části pozemku.
(2) Dalšími prvky polohopisu jsou
a) most,
b) propustek a tunel v násypovém tělese pozemní komunikace, pokud jimi prochází vodní tok nebo pozemní komunikace, přičemž pozemek pod tímto vodním tokem nebo pozemní komunikací je evidován jako parcela,
c) obvod budovy, která je hlavní stavbou a je součástí pozemku nebo součástí práva stavby,
d) obvod budovy, která je vedlejší stavbou a je součástí pozemku nebo součástí práva stavby.
(3) Hranice a obvody budov a vodních děl se v katastrální mapě zobrazují přímými spojnicemi jejich lomových bodů, popřípadě bodů vložených do těchto přímých spojnic. Jsou-li hranice podle předchozí věty tvořeny kruhovým obloukem nebo jinou křivkou, vyjádří se úsečkami, jejichž délka se volí tak, aby se žádný bod na úsečce od skutečného průběhu hranice neodchýlil o více než 0,10 m. Není-li vhodné postupovat podle předchozí věty, lze použít kružnici nebo její část.
(4) Při měření se rozlišují podrobné tvary předmětů polohopisu, pokud dosahuje délka přímé spojnice lomových bodů alespoň 0,10 m. Pro zobrazení polohopisu v mapě vedené na plastové fólii musí spojnice lomových bodů v mapě dosahovat délky alespoň 0,2 mm, jinak se nezobrazuje.

§ 6
Popis katastrální mapy
(1) Popis katastrální mapy tvoří
a) čísla bodů polohového bodového pole,
b) čísla hraničních znaků na státní hranici,
c) místní a pomístní názvosloví
1. názvy územních samosprávných celků a částí obcí,
2. pomístní jména pozemkových tratí ve standardizovaném znění,
3. v příslušných listech katastrální mapy standardizovaná znění názvů sousedních států,
4. názvy veřejných prostranství,
5. názvy vodních toků a vodních ploch ve standardizovaném znění,
d) mapové značky budov a vodních děl a
e) označení parcel parcelními čísly a mapovými značkami.
(2) U katastrální mapy vedené na plastové fólii tvoří její popis také mimorámové údaje, kterými jsou název Katastrální mapa, označení mapového listu a údaje o jeho poloze v územním členění státu, údaje o souřadnicovém systému, měřítko, označení sousedních mapových listů, údaje o vzniku katastrální mapy, tirážní údaje a okrajové náčrtky.

HLAVA II
GEOMETRICKÉ A POLOHOVÉ URČENÍ

§ 7
(1) V souboru geodetických informací jsou geometricky a polohově určeny
a) katastrální území,
b) pozemky,
c) rozsahy věcného břemene k části pozemku,
d) budovy a vodní díla,
e) další prvky polohopisu.
(2) Geometrické a polohové určení je dáno číselným vyjádřením prvků podle odstavce 1 a spojnicemi lomových bodů, nebo jen zobrazením hranic nebo obvodů těchto prvků v katastrální mapě.
(3) Přesnost geometrického a polohového určení vyplývá z charakteristik a kritérií pro přesnost určení podrobných bodů nebo z charakteristik a kritérií pro přesnost zobrazení hranice v katastrální mapě uvedených v bodech 13 a 15 přílohy k této vyhlášce. Přesnost je u souřadnic podrobných bodů, které byly určeny v S-JTSK, vyjádřena kódem charakteristiky kvality souřadnic (dále jen „kód kvality“).
(4) Geometrické a polohové určení pozemků evidovaných zjednodušeným způsobem je dáno číselným vyjádřením hranic pozemků podle původních výsledků zeměměřických činností nebo jen zobrazením průběhu hranic v grafickém operátu dřívější pozemkové evidence.

§ 8
Údaje o bodu podrobného polohového bodového pole
V katastru se o bodu podrobného polohového bodového pole evidují tyto geodetické údaje:
a) číslo bodu,
b) lokalizační údaje o katastrálním území a obci a označení listu Státní mapy 1 : 5 000,
c) souřadnice v S-JTSK a výška bodu,
d) místopisný náčrt s vyhledávacími mírami,
e) nárys nebo detail,
f) popis, způsob stabilizace a určení bodu a
g) poznámka.