Nové předpisy

Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) - § 9-24 ČÁST TŘETÍ OBSAH SOUBORU POPISNÝCH INFORMACÍ

ČÁST TŘETÍ
OBSAH SOUBORU POPISNÝCH INFORMACÍ

HLAVA I
ÚDAJE O KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍCH A NEMOVITOSTECH

§ 9
Katastrální území
(1) V katastru se o katastrálním území vedou tyto údaje:
a) název katastrálního území,
b) číselný kód katastrálního území,
c) název a číselný kód obce, v jejímž územním obvodu katastrální území leží, s vazbou údajů o obci na název a číselný kód části obce,
d) název a číselný kód kraje podle ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, okresu, ve kterém katastrální území leží, obce s rozšířenou působností a obce s pověřeným obecním úřadem, do jejichž správního obvodu náleží obec, v jejímž územním obvodu katastrální území leží,
e) druh číslování parcel podle bodu 8 přílohy k této vyhlášce a údaj o formě katastrální mapy,
f) souřadnice definičního bodu katastrálního území v S-JTSK.
(2) Název katastrálního území je v rámci České republiky jedinečný.

§ 10
Pozemek
(1) V katastru se o pozemku evidují
a) příslušnost do katastrálního území,
b) číslo listu vlastnictví,
c) rozlišení a druh číslování parcel podle bodu 8 přílohy k této vyhlášce,
d) parcelní číslo,
e) výměra parcely,
f) kód způsobu určení výměry,
g) druh pozemku a způsob využití pozemku podle bodů 1 a 2 přílohy k této vyhlášce,
h) údaje o budově podle § 11 odst. 1 písm. d), e), f), g) a m), která je součástí pozemku a která je hlavní stavbou na pozemku, nebo obdobné údaje o vodním díle spojeném se zemí pevným základem, které je součástí pozemku,
i) údaje o jednotkách vymezených podle občanského zákoníku,
j) číslo listu vlastnictví, na kterém je evidována stavba jiného vlastníka, než je vlastník pozemku, pokud tato stavba není součástí práva stavby,
k) typ a způsob ochrany nemovitosti podle bodu 7 přílohy k této vyhlášce,
l) údaje o právech,
m) upozornění týkající se pozemku,
n) označení listu katastrální mapy,
o) souřadnice definičního bodu v S-JTSK.
(2) Parcely se označují čísly vyjádřenými arabskými číslicemi
a) ve dvou číselných řadách, odděleně pro pozemkové a stavební parcely, nebo
b) v jedné číselné řadě.
(3) Parcelní číslo má podobu samostatného kmenového čísla nebo zlomku. Parcelní číslo v podobě zlomku se skládá z kmenového čísla v čitateli a z čísla poddělení ve jmenovateli. Kmenové číslo může být nejvýše pětimístné, číslo poddělení nejvýše trojmístné.
(4) Kód způsobu určení výměry rozlišuje, zda je výměra určena
a) ze souřadnic lomových bodů v S-JTSK s kódem kvality 3 nebo 4; způsob určení výměry se označuje kódem 2,
b) z přímo měřených měr nebo ze souřadnic v místním systému; způsob určení výměry se označuje kódem 1,
c) ze souřadnic lomových bodů v S-JTSK, z nichž nejméně jeden lomový bod má souřadnici s kódem kvality 5 až 8; způsob určení výměry se označuje kódem 0, nebo
d) graficky, a to planimetrováním, výpočtem z měr odměřených na mapě, nebo výpočtem ze souřadnic lomových bodů na obvodu parcely nebo dílu parcely odměřených na mapě; způsob určení výměry se označuje kódem 0.
(5) V katastru se o parcele zjednodušené evidence evidují
a) příslušnost do katastrálního území,
b) číslo listu vlastnictví,
c) rozlišení a druh číslování parcel a jejich původ podle bodu 8 přílohy k této vyhlášce,
d) parcelní číslo,
e) údaj o původním katastrálním území u pozemků evidovaných zjednodušeným způsobem dotčených změnou hranice katastrálního území,
f) původní nebo zbytková výměra po provedených majetkoprávních změnách,
g) údaje o právech,
h) upozornění týkající se pozemku.

§ 11
Budova a vodní dílo
(1) V katastru se o budově a vodním díle spojeném se zemí pevným základem, které nejsou součástí pozemku ani součástí práva stavby, evidují
a) příslušnost do katastrálního území,
b) číslo listu vlastnictví,
c) údaje o parcele, popřípadě údaje o parcelách, je-li budova nebo vodní dílo postaveno na více pozemcích, u kterých jsou evidovány různé údaje o právech,
d) číslo popisné nebo evidenční budovy, bylo-li přiděleno,
e) příslušnost budovy k části obce, jde-li o budovu s číslem popisným nebo evidenčním,
f) typ stavby podle bodu 3 přílohy k této vyhlášce,
g) způsob využití stavby podle bodu 4 přílohy k této vyhlášce,
h) údaje o jednotkách vymezených podle občanského zákoníku nebo o jednotkách vymezených podle zákona o vlastnictví bytů,
i) typ a způsob ochrany nemovitosti podle bodu 7 přílohy k této vyhlášce,
j) údaj o tom, zda jde o dočasnou stavbu,
k) údaje o právech,
l) upozornění týkající se budovy nebo vodního díla,
m) souřadnice definičního bodu budovy nebo vodního díla v S-JTSK.
(2) Budova může být evidována pouze na parcele
a) s druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří bez vyznačení způsobu využití pozemku,
b) s druhem pozemku lesní pozemek se způsobem využití podle bodu 2 přílohy k této vyhlášce kód 1 nebo 5,
c) s druhem pozemku vodní plocha se způsobem využití podle bodu 2 přílohy k této vyhlášce kód 28,
d) zemědělského pozemku se způsobem využití podle bodu 2 přílohy k této vyhlášce kód 1.
(3) Vodní dílo může být evidováno pouze na parcele s druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří bez vyznačení způsobu využití pozemku.

§ 12
Právo stavby
V katastru se o právu stavby evidují
a) příslušnost do katastrálního území,
b) číslo listu vlastnictví,
c) účel práva stavby, je-li uveden,
d) údaje o pozemku, ke kterému je právo stavby zřízeno,
e) údaje o budově podle § 11 odst. 1 písm. d), e), f), g) a m), která je součástí práva stavby a která je hlavní stavbou na pozemku, nebo obdobné údaje o vodním díle spojeném se zemí pevným základem, které je součástí práva stavby,
f) údaje o jednotkách vymezených podle občanského zákoníku,
g) poslední den doby, na kterou je právo stavby zřízeno,
h) typ a způsob ochrany nemovitosti podle bodu 7 přílohy k této vyhlášce,
i) údaje o právech,
j) upozornění týkající se práva stavby.

§ 13
Jednotka
V katastru se o jednotce vymezené podle občanského zákoníku a jednotce vymezené podle zákona o vlastnictví bytů evidují
a) číslo listu vlastnictví,
b) číslo jednotky,
c) údaje o nemovitosti, ve které je jednotka vymezena,
d) typ jednotky podle bodu 5 přílohy k této vyhlášce a způsob využití jednotky podle bodu 6 přílohy k této vyhlášce,
e) typ a způsob ochrany nemovitosti podle bodu 7 přílohy k této vyhlášce,
f) spoluvlastnický podíl na společných částech nemovitosti v bytovém spoluvlastnictví u jednotky vymezené podle občanského zákoníku, nebo spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku, které jsou ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek, u jednotky vymezené podle zákona o vlastnictví bytů,
g) údaje o právech,
h) upozornění týkající se jednotky.

HLAVA II
ÚDAJE O PRÁVECH A UPOZORNĚNÍCH

§ 14
Údaje o vlastníkovi a jiném oprávněném
(1) Datum narození fyzické osoby, které nebylo přiděleno rodné číslo splňující podmínky zákona o evidenci obyvatel, se eviduje ve tvaru RRMMDD, kde RR je poslední dvojčíslí letopočtu, MM měsíc a DD den.
(2) Je-li vlastníkem nebo jiným oprávněným Česká republika, sídlo se neeviduje. O organizační složce státu se evidují obdobné údaje jako o právnické osobě.
(3) Je-li vlastníkem nebo jiným oprávněným vyšší územní samosprávný celek nebo obec, eviduje se jako jeho sídlo adresa krajského či obecního úřadu.
(4) O organizační složce právnické osoby cizího státu zapsané v obchodním rejstříku se eviduje identifikační číslo osoby, její název a adresa sídla.
(5) O vlastníku nebo jiném oprávněném, kterým je cizí stát, se eviduje název státu a za pomlčkou název orgánu nebo osoby, které mají k nemovitostem právo odvozené od vlastnického práva, a adresa sídla tohoto orgánu nebo osoby. Není-li u cizího státu uveden orgán nebo osoba, které mají k nemovitosti právo odvozené od vlastnického práva, eviduje se jako sídlo vlastníka sídlo zastupitelského úřadu pro Českou republiku, pokud je zřízen. Identifikační číslo osoby se u cizího státu eviduje pouze v případě, že mu bylo v České republice přiděleno.

§ 15
Údaje o vlastnickém právu
(1) U vlastnického práva a odvozeného práva se evidují
a) označení práva,
b) údaje o vlastníku,
c) spoluvlastnický podíl, popřípadě podíl, v jakém oprávněný z odvozeného práva toto právo vykonává,
d) údaje o nemovitosti, která je předmětem práva,
e) údaj o tom, že k užívání nemovitosti, která je předmětem práva, slouží nemovitosti v přídatném spoluvlastnictví, a
f) údaj o uložení dohody spoluvlastníků o správě nemovitosti do sbírky listin.
(2) U majetku ve svěřenském fondu se evidují
a) text „svěřenský správce“,
b) údaje o svěřenském správci,
c) označení svěřenského fondu,
d) údaj o době trvání svěřenského fondu,
e) spoluvlastnický podíl,
f) údaje o nemovitosti, která náleží do majetku svěřenského fondu,
g) údaj o tom, že k užívání nemovitosti, která náleží do majetku svěřenského fondu, slouží nemovitosti v přídatném spoluvlastnictví,
h) údaj o uložení dohody spoluvlastníků o správě nemovitosti do sbírky listin a
i) údaje o zakladateli.
(3) U bytového spoluvlastnictví podle občanského zákoníku se evidují
a) údaje o vlastnících jednotek,
b) celkový spoluvlastnický podíl každého vlastníka jednotek na společných částech nemovitosti,
c) údaje o nemovitosti, ve které jsou jednotky vymezeny,
d) údaj o tom, že k užívání jednotky slouží nemovitosti v přídatném spoluvlastnictví, a
e) údaj o uložení úplného znění prohlášení do sbírky listin.
(4) U vlastnictví jednotek podle zákona o vlastnictví bytů se evidují
a) údaje o vlastnících jednotek,
b) celkový spoluvlastnický podíl každého vlastníka jednotek na společných částech domu, případně pozemku,
c) údaje o domu, ve kterém jsou jednotky vymezeny,
d) údaj o tom, že k užívání jednotky slouží nemovitosti v přídatném spoluvlastnictví, a
e) údaje o funkčně souvisejících pozemcích, na které se vztahuje § 21 zákona o vlastnictví bytů, a vedlejších stavbách, které tvoří společné části domu, a
f) údaj o uložení úplného znění prohlášení do sbírky listin.
(5) U přídatného spoluvlastnictví se evidují údaje podle odstavce 1, přitom namísto údajů o spoluvlastnících se evidují údaje o nemovitostech, k jejichž užívání věc v přídatném spoluvlastnictví slouží. Spoluvlastnický podíl na nemovitosti v přídatném spoluvlastnictví se eviduje zvlášť pro každou nemovitost, k jejímuž užívání věc v přídatném spoluvlastnictví slouží.

§ 16
Údaje o věcném břemeni
(1) U věcného břemene se evidují
a) obsah práva jeho stručným popisem,
b) údaje o zatížené nemovitosti,
c) údaje o povinném v případě, kdy se věcné břemeno vztahuje pouze ke spoluvlastnickému podílu na nemovitosti,
d) údaje o panující nemovitosti nebo údaje o oprávněné osobě, je-li věcné břemeno zřízeno ve prospěch osoby, a
e) poslední den doby, na kterou bylo věcné břemeno sjednáno, pokud bylo sjednáno na omezenou dobu.
(2) Věcné břemeno ve prospěch nemovitosti panující se v katastru eviduje jak u nemovitosti panující, tak u nemovitosti zatížené.
(3) Věcné břemeno ve prospěch osoby se eviduje pouze u nemovitosti zatížené.
(4) Věcné břemeno ve prospěch nemovitosti panující, která není předmětem evidování v katastru, se eviduje pouze u nemovitosti zatížené.
(5) Věcné břemeno zatěžující nemovitost, která není předmětem evidování v katastru, se eviduje pouze u nemovitosti panující.
(6) U budoucího výměnku se evidují obdobné údaje jako u věcného břemene.

§ 17
Údaje o zástavním právu
(1) U zástavního práva se evidují
a) údaje o zatížené nemovitosti,
b) výše zajištěného dluhu, popřípadě podíl věřitele na pohledávce vyjádřený zlomkem, procentem nebo výší části dluhu,
c) údaje o věřiteli,
d) údaje o vlastníkovi spoluvlastnického podílu, který je zástavním právem zatížen, v případě, kdy se zástavní právo vztahuje pouze ke spoluvlastnickému podílu na nemovitosti,
e) poslední den doby, na kterou bylo právo sjednáno, pokud bylo sjednáno na omezenou dobu.
(2) U budoucího zástavního práva se evidují údaje podle odstavce 1 a údaj o zástavním dlužníku.
(3) U uvolněného zástavního práva se evidují údaje podle odstavce 1 s výjimkou údaje podle písmena c) a poznámka o uvolnění zástavního práva.
(4) Namísto výše dluhu se eviduje u
a) budoucího dluhu výše jistiny, do které se zajištění poskytuje,
b) dluhů určitého druhu, které budou vznikat dlužníkovi vůči zástavnímu věřiteli v určité době,
1. výše jistiny, do které se zajištění poskytuje,
2. druh dluhů stručným popisem nebo odkazem na listinu a
3. doba, po kterou mohou vznikat, aby se na ně vztahovalo zajištění,
c) různých dluhů z téhož právního důvodu
1. výše jistiny, do které se zajištění poskytuje, a
2. právní důvod dluhů.
(5) Jde-li o zajištění nepeněžité pohledávky, zapíše se i tato skutečnost do katastru. Pokud nepeněžitá pohledávka nebyla oceněna, výše jistiny se neuvede.
(6) Má-li být nové zástavní právo zapsáno v pořadí již zapsaného zástavního práva pod podmínkou, že do roku po zápisu nového zástavního práva bude staré zástavní právo vymazáno, zapíše se i tato podmínka včetně data, do kterého musí být výmaz starého zástavního práva proveden.
(7) U podzástavního práva se evidují obdobné údaje jako u zástavního práva.

§ 18
Údaje o ostatních věcných právech, nájmu a pachtu
(1) U předkupního práva, výhrady práva zpětné koupě, výhrady práva lepšího kupce, zákazu zcizení nebo zatížení a ujednání o koupi na zkoušku s odkládací podmínkou se evidují
a) údaje o zatížené nemovitosti,
b) údaje o oprávněném,
c) údaje o povinném v případě, kdy se právo vztahuje pouze ke spoluvlastnickému podílu na nemovitosti, a
d) poslední den doby, na kterou bylo právo sjednáno, pokud bylo sjednáno na omezenou dobu, nebo na kterou je zákonem omezeno; nelze-li poslední den doby určit, eviduje se délka doby a způsob stanovení jejího počátku nebo jiný způsob jejího určení.
(2) U výhrady vlastnického práva, výhrady práva zpětného prodeje a ujednání o koupi na zkoušku s rozvazovací podmínkou se evidují
a) údaje o nemovitosti, ke které se právo vztahuje,
b) údaje o oprávněném v případě, kdy se právo vztahuje pouze ke spoluvlastnickému podílu na nemovitosti,
c) údaje o povinném a
d) poslední den doby, na kterou bylo právo sjednáno, pokud bylo sjednáno na omezenou dobu, nebo na kterou je zákonem omezeno; nelze-li poslední den doby určit, eviduje se délka doby a způsob stanovení jejího počátku nebo jiný způsob jejího určení.
(3) U vzdání se práva na náhradu škody na pozemku se evidují
a) údaje o zatíženém pozemku,
b) údaje o oprávněném a
c) poslední den doby, na kterou je vzdání se práva na náhradu škody omezeno, pokud bylo sjednáno na omezenou dobu.
(4) U nájmu a pachtu se evidují
a) údaje o zatížené nemovitosti,
b) údaje o nájemci nebo pachtýři a
c) poslední den doby, na kterou byl nájem nebo pacht sjednán, pokud byl sjednán na omezenou dobu.

§ 19
Údaje o pořadí
(1) U věcných práv k věci cizí se eviduje údaj o pořadí práva. Jako údaj o pořadí se eviduje doba, která je podle jiného právního předpisu1) rozhodná pro pořadí, a to jako datum a čas s přesností na minuty.
(2) Bylo-li pro věcné právo k věci cizí vyhrazeno přednostní pořadí, eviduje se jako údaj o jeho pořadí doba rozhodná pro pořadí věcného práva, vůči kterému bylo přednostní pořadí vyhrazeno, spolu s údajem o přednostním pořadí před právem, vůči kterému bylo přednostní pořadí vyhrazeno, a označením tohoto práva. Má-li být věcné právo k věci cizí zapsáno ve vyhrazeném přednostním pořadí, je k zápisu třeba doložit souhlas vlastníka; souhlas může být udělen ve smlouvě, kterou je věcné právo k věci cizí zřizováno, na samostatné listině nebo podáním žádosti o zápis práva ze strany vlastníka.
(3) Bylo-li věcné právo k věci cizí zřízeno na základě přednostního práva zapsaného v katastru, eviduje se jako údaj o pořadí tohoto věcného práva doba, kdy bylo požádáno o zápis poznámky o přednostním právu, na jehož základě bylo zřízeno.
(4) U zástavního práva, které je zapsáno pod podmínkou, že do roka po zápisu nového zástavního práva bude staré zástavní právo vymazáno, se jako údaj o pořadí eviduje doba rozhodná pro pořadí starého zástavního práva.
(5) U zástavního práva, které vznikne tím, že zástavní dlužník nabude vlastnické právo k nemovitosti, ke které bylo zapsáno budoucí zástavní právo, se jako údaj o pořadí eviduje doba, kdy bylo požádáno o zápis budoucího zástavního práva.
(6) U výměnku, který vznikne tím, že vlastník nemovitosti, který nechal pro sebe do katastru zapsat budoucí výměnek, převede nemovitost na jinou osobu, se jako údaj o pořadí eviduje doba, kdy bylo požádáno o zápis budoucího výměnku.
(7) Lepší pořadí je vyjádřeno dřívějším datem a časem. V případě stejného data a času je lepší pořadí vyjádřeno údajem o přednostním pořadí.

§ 20
Údaje o poznámkách
(1) U poznámky k nemovitosti se evidují
a) předmět poznámky jeho stručným popisem,
b) údaje o vlastníkovi spoluvlastnického podílu v případě, kdy se poznámka vztahuje pouze ke spoluvlastnickému podílu na nemovitosti,
c) údaje o nemovitosti, jíž se poznámka týká, a
d) údaje o oprávněné osobě, jde-li o poznámku zapisovanou o
1. výhradě, že upevněný stroj nebo jiné upevněné zařízení není součástí nemovitosti,
2. právu užívání nebo požívání, o němž se neprovádí zápis vkladem,
3. přednostním právu ke zřízení věcného práva pro jinou osobu,
4. závazku nezajistit zástavním právem ve výhodnějším pořadí nový dluh a
5. závazku neumožnit zápis nového zástavního práva namísto starého.
(2) U poznámky k osobě se evidují
a) předmět poznámky jeho stručným popisem a
b) údaje o osobě, jíž se poznámka týká.

§ 21
Údaje o upozorněních
(1) V katastru se evidují upozornění na
a) probíhající obnovu katastrálního operátu,
b) probíhající řízení o opravě chyby v katastru nebo řízení o námitce,
c) výzvu zapsanou v záznamu pro další řízení,
d) podanou žalobu proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na vklad,
e) související list vlastnictví,
f) spornou hranici mezi pozemky,
g) podanou žalobu o určení hranice mezi pozemky,
h) závazek zástavního věřitele nepožádat o výmaz zástavního práva a
i) další skutečnosti, pokud jiný právní předpis stanoví povinnost vyznačit je v katastru nebo jsou potřebné pro správu katastru.
(2) U upozornění se v katastru eviduje předmět upozornění jeho stručným popisem, údaj o nemovitosti, popřípadě osobě, jíž se upozornění týká.

§ 22
Další údaje o právech a upozorněních
Při zápisu podle § 14 až 18, 20 a 21 se dále eviduje označení protokolu a pořadové číslo, pod kterým byl zápis do katastru v dané věci proveden. Při zápisu podle § 14 až 18, 20 a § 21 odst. 1 písm. d), f), g), h) a popřípadě i) se evidují také údaje o listině, která byla podkladem k zápisu. Při zápisu podle § 15 až 18 a 20 se k údajům o listině, která byla podkladem k zápisu, připojí údaje o datu provedení zápisu a datu právních účinků zápisu.

HLAVA III
LIST VLASTNICTVÍ

§ 23
(1) List vlastnictví je evidenční jednotka, která se zakládá v rámci katastrálního území pro skupinu nemovitostí, ke kterým jsou evidovány shodné údaje o vlastnictví.
(2) List vlastnictví se člení na části A, B, B1, C, D, E a F a obsahuje
a) v části A slovní označení vlastnického práva a údaje o vlastníku nebo spoluvlastnících, nebo text „svěřenský správce“, údaje o svěřenském správci a označení svěřenského fondu, popřípadě slovní označení odvozeného práva a údaje o oprávněném z odvozeného práva, a dále spoluvlastnický podíl, popřípadě podíl, v jakém má oprávněný z odvozeného práva toto právo k nemovitostem uvedeným v části B,
b) v části B údaje o nemovitostech, které jsou předmětem práv označených v části A, a případně plomby vyznačené písmenem „P“ před označením nemovitosti,
c) v části B1 práva založená služebností ve prospěch nemovitostí uvedených v části B, údaje o tom, že k užívání nemovitostí uvedených v části B slouží nemovitosti v přídatném spoluvlastnictví, věcná práva ve prospěch vlastníka nemovitostí uvedených v části B a práva zapsaná podle dřívějších právních předpisů ve prospěch vlastníka nemovitostí uvedených v části B, včetně údajů o těmito právy dotčených nemovitostech, označení protokolu a pořadové číslo, pod kterým byl zápis v dané věci proveden, a údaje o listinách, které byly podkladem pro zápis,
d) v části C věcná práva k věci cizí, která se zapisují do katastru, včetně věcných práv zřízených podle dřívějších právních předpisů, a která zatěžují nemovitosti uvedené v části B, včetně poznámek, které se k těmto právům bezprostředně vážou, označení protokolu a pořadové číslo, pod kterým byl zápis v dané věci proveden, a údaje o listinách, které byly podkladem pro zápis,
e) v části D
1. omezení převodu nemovitostí podle § 58 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném do 31. prosince 1991, a další omezení podle dřívějších právních předpisů,
2. poznámky, které se váží k osobě uvedené v části A nebo k nemovitosti uvedené v části B s výjimkou poznámek podle písmena d),
3. plomby a
4. upozornění,
včetně označení protokolu a pořadového čísla, pod kterým byl zápis v dané věci proveden, a údaje o listinách, které byly podkladem pro zápis,
f) v části E údaje o listinách, které byly podkladem k zápisu vzniku nebo změny práva označeného v části A,
g) v části F údaje pro daňové účely k pozemkům uvedeným v části B.
(3) Pro bytové spoluvlastnictví se zakládá samostatný list vlastnictví pro všechny spoluvlastníky domu s jednotkami vymezenými podle občanského zákoníku nebo s jednotkami vymezenými podle zákona o vlastnictví bytů (dále jen „list vlastnictví pro bytové spoluvlastnictví“) a současně se zakládají samostatné listy vlastnictví pro každou skupinu jednotek v domě, ke kterým jsou evidovány shodné údaje o vlastnictví (dále jen „list vlastnictví pro vlastnictví jednotky“). Na listu vlastnictví pro bytové spoluvlastnictví nejsou uvedena věcná práva k věci cizí, poznámky, popřípadě omezení vztahující se k jednotkám. Tyto údaje jsou uvedeny pouze na listech vlastnictví pro vlastnictví jednotky. Údaje o věcném břemeni zřízeném k nemovitosti, která je v bytovém spoluvlastnictví, jsou uvedeny pouze na listu vlastnictví pro bytové spoluvlastnictví. V části D listu vlastnictví pro bytové spoluvlastnictví je vedena informace o uloženém úplném znění prohlášení vlastníka domu ve sbírce listin.
(4) Pro vlastnictví jednotek podle zákona o vlastnictví bytů se použije odstavec 3 obdobně.
(5) Samostatný list vlastnictví se také zakládá v případě duplicitního zápisu vlastnického práva, v případě majetku ve svěřenském fondu a v případě přídatného spoluvlastnictví.

HLAVA IV
CENOVÉ ÚDAJE A ÚDAJE PRO DAŇOVÉ ÚČELY

§ 24
(1) Cenový údaj je údaj o dosažené kupní ceně nemovitosti nebo skupiny nemovitostí.
(2) Cenový údaj se vede pro skupinu nemovitostí, které byly nabyty
a) na základě téže kupní smlouvy, nebo
b) společně za jednu cenu podle ustanovení o výkonu rozhodnutí prodejem nemovitostí, ve veřejné dražbě podle zákona o veřejných dražbách, v dražbě provedené soudním exekutorem podle exekučního řádu nebo správcem daně podle daňového řádu.
(3) Pro daňové účely se v souboru popisných informací evidují
a) u parcel zemědělských pozemků s vyznačenou příslušností k vlastníku údaje o bonitovaných půdně ekologických jednotkách, popřípadě další údaje stanovené jiným právním předpisem,
b) u ostatních nemovitostí údaje stanovené jiným právním předpisem.


1) § 982 odst. 1, § 983, § 1371 odst. 2, § 1372, 1380, 1385 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
§ 338d zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.