Nové předpisy

Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) - § 65 ČÁST ŠESTÁ FORMÁTY A DALŠÍ TECHNICKÉ PARAMETRY PÍSEMNOSTÍ V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ

ČÁST ŠESTÁ
FORMÁTY A DALŠÍ TECHNICKÉ PARAMETRY PÍSEMNOSTÍ V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ

§ 65
(1) Písemnosti v elektronické podobě určené k zápisu práv do katastru jsou z technického hlediska způsobilé k zápisu, pokud
a) jsou ve formátu Portable Document Format (PDF) nebo Portable Document Format for the Long-term Archiving (PDF/A),
b) uznávaný elektronický podpis je vložen do dokumentu,
c) k elektronickému podpisu je připojen certifikát, na kterém je tento podpis založen.
(2) Ustanovení odstavce 1 se obdobně použije i na písemnosti opatřené uznávanou elektronickou značkou a kvalifikovaným časovým razítkem.