Nové předpisy

Zákon č. 155/2013 Sb.


   155/2013 Sb.

   ZÁKON

   ze dne 16. května 2013,

   kterým  se  mění  zákon  č.  262/2006  Sb.,  zákoník  práce,  ve  znění
   pozdějších předpisů

   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

   Čl. I

   Zákon  č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb.,
   zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.,
   zákona  č.  362/2007  Sb.,  nálezu  Ústavního soudu, vyhlášeného pod č.
   116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č.
   294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č.
   382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č.
   326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č.
   73/2011  Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 185/2011 Sb., zákona č.
   341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č.
   367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č.
   466/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 385/2012 Sb., zákona č.
   396/2012 Sb. a zákona č. 399/2012 Sb., se mění takto:

   1. V § 39 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

   „(4)  Jsou-li  u  zaměstnavatele dány vážné provozní důvody nebo důvody
   spočívající  ve  zvláštní  povaze  práce,  na  jejichž základě nelze na
   zaměstnavateli  spravedlivě  požadovat,  aby zaměstnanci, který má tuto
   práci  vykonávat,  navrhl založení pracovního poměru na dobu neurčitou,
   nepostupuje  se podle odstavce 2 za podmínky, že jiný postup bude těmto
   důvodům   přiměřený   a   písemná  dohoda  zaměstnavatele  s  odborovou
   organizací upraví

   a) bližší vymezení těchto důvodů,

   b)  pravidla  jiného  postupu zaměstnavatele při sjednávání a opakování
   pracovního poměru na dobu určitou,

   c) okruh zaměstnanců zaměstnavatele, kterých se bude jiný postup týkat,

   d) dobu, na kterou se tato dohoda uzavírá.

   Písemnou  dohodu  s  odborovou  organizací  je  možné nahradit vnitřním
   předpisem   jen  v  případě,  že  u  zaměstnavatele  nepůsobí  odborová
   organizace;  vnitřní předpis musí obsahovat náležitosti uvedené ve větě
   první.“.

   Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

   2.  V  § 39 odst. 5 větě první se slova „s odstavcem 2“ nahrazují slovy
   „s  odstavci  2 až 4“ a ve větě druhé se slova „v odstavci 2“ nahrazují
   slovy „v odstavcích 2 až 4“.

   3.  V  § 90 odst. 1 se slova „po dobu alespoň 12 hodin“ nahrazují slovy
   „po dobu alespoň 11 hodin, zaměstnanec mladší 18 let po dobu alespoň 12
   hodin“.

   4. V § 330 se slova „§ 39 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 39 odst. 5“.

   5.  V  § 363 se slova „§ 39 odst. 2 až 5“ nahrazují slovy „§ 39 odst. 2
   až 6“.

   Čl. II

   Účinnost

   Tento  zákon  nabývá  účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce
   následujícího po dni jeho vyhlášení.

   Němcová v. r.

   Zeman v. r.

   Nečas v. r.