Nové předpisy

Vyhláška č. 435/2013 Sb.


   435/2013 Sb.

   VYHLÁŠKA
   ze dne 16. prosince 2013

   o  změně  sazby  základní  náhrady  za  používání silničních motorových
   vozidel  a  stravného  a  o  stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro
   účely poskytování cestovních náhrad

   Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 1 zákona
   č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

   § 1
   Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

   Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce
   činí nejméně u

   a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč,
   b) osobních silničních motorových vozidel 3,70 Kč.

   Stravné
   § 2
   Za  každý  kalendářní  den  pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné
   podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

   a) 67 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
   b)  102  Kč,  trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18
   hodin,
   c) 160 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

   § 3
   Za  každý  kalendářní  den  pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné
   podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši

   a) 67 Kč až 80 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
   b)  102 Kč až 123 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle
   však 18 hodin,
   c) 160 Kč až 191 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

   § 4
   Průměrná cena pohonných hmot
   Výše  průměrné  ceny  za  1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty
   třetí zákoníku práce činí

   a) 35,70 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
   b) 37,90 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
   c) 36,00 Kč u motorové nafty.

   § 5
   Vyhláška  č.  472/2012 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání
   silničních  motorových  vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny
   pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, se zrušuje.

   § 6
   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

   Ministr:

   Ing. Koníček v. r.