Nové předpisy

Zákon č. 101/2014 Sb.


   101/2014 Sb.

   ZÁKON

   ze dne 23. dubna 2014,

   kterým  se  mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České
   republiky  a  o  změně  některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
   zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a
   další související zákony

   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

   ČÁST PRVNÍ

   Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky

   Čl. I

   Zákon  č.  326/1999  Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o
   změně  některých  zákonů,  ve  znění  zákona č. 140/2001 Sb., zákona č.
   151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č.
   436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č.
   559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č.
   112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č.
   165/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č.
   379/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č.
   140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č.
   382/2008  Sb.,  nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 47/2009 Sb.,
   zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 278/2009 Sb.,
   zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb.,
   zákona  č. 73/2011 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb.,
   zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb.,
   zákona č. 222/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 103/2013 Sb.,
   zákona  č.  303/2013  Sb.,  zákona č. 312/2013 Sb. a zákonného opatření
   Senátu č. 344/2013 Sb., se mění takto:   1.  V  § 30 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Vízum k pobytu nad 90
   dnů nelze udělit za účelem zaměstnání.“.

   2. V § 31 se odstavec 2 zrušuje.

   Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 2 až 7.

   3. V § 31 odst. 2 písm. d) se číslo „5“ nahrazuje číslem „4“.

   4.  V  §  31  odst.  6  větě  třetí  se  slova „zaručeným elektronickým
   podpisem,  který  je  založen  na  kvalifikovaném  certifikátu  vydaném
   akreditovaným  poskytovatelem certifikačních služeb (dále jen „uznávaný
   elektronický   podpis“)“   nahrazují   slovy  „uznávaným  elektronickým
   podpisem“.

   5.  V  §  35 odst. 2 větě první a druhé, § 42 odst. 3 větě druhé, § 42b
   odst.  4,  §  42c odst. 3 písm. e), § 42c odst. 4 a 6 větě druhé, § 42d
   odst.  2 písm. d), § 42f odst. 3 písm. d) a v § 42j odst. 1 písm. e) se
   slova „§ 31 odst. 5“ nahrazují slovy „§ 31 odst. 4“.

   6. V § 35 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

   7. V § 42a se odstavec 2 zrušuje.

   Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 2 až 7.

   8.  V  §  42a odst. 6 písm. b) se slova „odst. 3 písm. a), nebo po dobu
   nejméně  1  roku  a  je držitelem povolení vydaného podle § 42g odst. 3
   písm. b)“ zrušují.

   9.  V  §  42c odst. 4 se věta první nahrazuje větou „K žádosti o vydání
   povolení  k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání je žadatel povinen
   předložit  pracovní  smlouvu,  dohodu  o  pracovní  činnosti,  dohodu o
   provedení  práce  nebo  smlouvu  o  smlouvě  budoucí,  v  níž se strany
   zavazují  v  ujednané  lhůtě  uzavřít  základní pracovněprávní vztah, a
   náležitosti uvedené v § 31 odst. 1 písm. a), d) a e).“.

   10. § 42g a 42h včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 49 znějí:

   „§ 42g

   Zaměstnanecká karta

   (1)  Zaměstnaneckou  kartou  se  rozumí  povolení k dlouhodobému pobytu
   opravňující  cizince k přechodnému pobytu na území delšímu než 3 měsíce
   a  k výkonu zaměstnání na pracovní pozici, na kterou byla zaměstnanecká
   karta  vydána,  nebo  na  pracovní  pozici, ke které byl udělen souhlas
   ministerstva  podle  odstavce  7.  Cizince, u kterého je podle zákona o
   zaměstnanosti vyžadováno povolení k zaměstnání nebo který je uveden v §
   98  zákona  o  zaměstnanosti, opravňuje zaměstnanecká karta k pobytu na
   území za účelem zaměstnání^49).

   (2)  Žádost  o  vydání  zaměstnanecké  karty je oprávněn podat cizinec,
   pokud

   a)  je  účelem  jeho  pobytu  na území zaměstnání na jedné z pracovních
   pozic   uvedených   v   centrální   evidenci  volných  pracovních  míst
   obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty,

   b)  uzavřel pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo smlouvu o
   smlouvě  budoucí,  v  níž  se  strany zavazují v ujednané lhůtě uzavřít
   pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti obsahující ustanovení,
   ze  kterého  vyplývá,  že bez ohledu na rozsah práce měsíční mzda, plat
   nebo  odměna  cizince nebude nižší než základní sazba měsíční minimální
   mzdy;  týdenní  pracovní doba v každém základním pracovněprávním vztahu
   musí činit nejméně 15 hodin a

   c)  má  odbornou  způsobilost  pro výkon požadovaného zaměstnání a tato
   podmínka  vyplývá  z  charakteru zaměstnání nebo ji stanoví mezinárodní
   smlouva, zejména

   1.  má požadované vzdělání; v odůvodněných případech, zejména v případě
   důvodných pochybností, zda cizinec má požadované vzdělání nebo zda toto
   vzdělání  odpovídá  charakteru  zaměstnání,  je  na žádost ministerstva
   povinen  prokázat,  že  jeho zahraniční vzdělání bylo uznáno příslušným
   orgánem České republiky,

   2.  má  požadovanou  odbornou  kvalifikaci,  pokud  je podle zvláštního
   právního předpisu^35) vyžadována, a

   3.  splňuje  podmínky  pro výkon regulovaného povolání, jde-li o takové
   povolání.

   (3) Žádost o vydání zaměstnanecké karty je dále oprávněn podat cizinec,
   kterému  bylo  vydáno  na  danou pracovní pozici povolení k zaměstnání,
   je-li  podle  zákona  o  zaměstnanosti  vyžadováno,  a  cizinec splňuje
   podmínku  uvedenou  v  odstavci  2 písm. b). Cizinec, který v postavení
   společníka,  člena  statutárního  orgánu  nebo  jiného  orgánu obchodní
   společnosti  anebo  v  postavení člena družstva nebo člena statutárního
   orgánu nebo jiného orgánu družstva plní pro tuto právnickou osobu úkoly
   vyplývající z předmětu její činnosti, je oprávněn podat žádost o vydání
   zaměstnanecké karty, bylo-li mu vydáno povolení k zaměstnání.

   (4)  Cizinec uvedený v § 98 zákona o zaměstnanosti je oprávněn žádost o
   vydání  zaměstnanecké  karty  podat,  pokud splňuje podmínku uvedenou v
   odstavci 2 písm. b).

   (5)  Žádost  o  vydání  zaměstnanecké karty se podává na zastupitelském
   úřadu.  V  průběhu pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů nebo na
   povolení  k  dlouhodobému  pobytu  vydané  za jiným účelem může cizinec
   žádost o vydání zaměstnanecké karty podat ministerstvu.

   (6)  Ministerstvo  zaměstnaneckou  kartu vydá cizinci, bude-li zjištěno
   splnění  podmínek  uvedených  v  odstavci  2 písm. b) a c) a Úřad práce
   České  republiky  - krajská pobočka nebo pobočka pro hlavní město Prahu
   vydal  závazné stanovisko, že další zaměstnávání cizince lze vzhledem k
   situaci  na  trhu  práce povolit, jde-li o cizince, který není uveden v
   odstavci 3 nebo 4 a

   a) na území pobývá na základě víza k pobytu nad 90 dnů,

   b) je již na území zaměstnán a bylo mu pro tyto účely vydáno povolení k
   zaměstnání,  ačkoli  k  vydání  zaměstnanecké karty není podle zákona o
   zaměstnanosti vyžadováno, a

   c)   žádá   o   vydání   zaměstnanecké  karty  na  zaměstnání  u  téhož
   zaměstnavatele a na stejnou pracovní pozici, kterou již vykonává.

   (7)    Změna   zaměstnavatele   nebo   pracovního   zařazení   držitele
   zaměstnanecké  karty  anebo zaměstnání cizince na další pracovní pozici
   nebo    u   dalšího   zaměstnavatele   podléhá   předchozímu   souhlasu
   ministerstva. Ministerstvo udělí na žádost držitele zaměstnanecké karty
   se  změnou  souhlas, pokud jsou splněny podmínky uvedené v odstavci 2 a
   neexistují-li důvody uvedené v § 56, s výjimkou důvodu uvedeného v § 56
   odst.  1  písm.  f).  K žádosti o udělení souhlasu se změnou podle věty
   první je cizinec povinen předložit náležitost podle § 42h odst. 1 písm.
   c)  a  dále  náležitost podle § 42h odst. 1 písm. d), pokud je k výkonu
   požadovaného  zaměstnání  nutná  jiná  odborná  způsobilost  nebo pokud
   doklad,  kterým  odbornou způsobilost prokázal při vydání zaměstnanecké
   karty, pozbyl platnosti.

   (8)  Odstavec  7  se  nepoužije, jedná-li se o cizince uvedeného v § 98
   zákona  o  zaměstnanosti  nebo  cizince,  kterému  bylo vydáno na novou
   pracovní   pozici   povolení   k   zaměstnání,  je-li  podle  zákona  o
   zaměstnanosti  vyžadováno;  cizinec  je  v případě změny zaměstnavatele
   nebo pracovního zařazení anebo zaměstnání na další pracovní pozici nebo
   u   dalšího   zaměstnavatele   povinen   takovou   skutečnost   oznámit
   ministerstvu do 3 pracovních dnů ode dne, kdy k ní došlo.

   § 42h

   Náležitosti k žádosti o vydání zaměstnanecké karty

   (1) K žádosti o vydání zaměstnanecké karty je cizinec povinen předložit

   a) náležitosti podle § 31 odst. 1 písm. a), d) a e),

   b) na požádání náležitosti podle § 31 odst. 4,

   c)  pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo smlouvu o smlouvě
   budoucí splňující podmínky uvedené v § 42g odst. 2 písm. b),

   d)  doklady  k  prokázání  odborné  způsobilosti pro výkon požadovaného
   zaměstnání  podle  §  42g odst. 2 písm. c), jde-li o žádost podle § 42g
   odst. 2 nebo cizince uvedeného v § 42g odst. 6,

   e) povolení k zaměstnání, jde-li o žádost podle § 42g odst. 3, a

   f)  doklad prokazující, že se jedná o cizince uvedeného v § 98 zákona o
   zaměstnanosti, jde-li o žádost podle § 42g odst. 4.

   (2)  Před  vyznačením  víza  k  pobytu  nad  90  dnů za účelem převzetí
   zaměstnanecké  karty  je  cizinec  povinen předložit doklad o cestovním
   zdravotním  pojištění, které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j, a to
   na  dobu  pobytu  ode  dne vstupu na území do doby, než se na něho bude
   vztahovat  pojištění  podle  zvláštního  právního  předpisu^33),  a  na
   požádání doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním
   zdravotním  pojištění;  to  neplatí,  jde-li o případy uvedené v § 180j
   odst. 4.

   49)  Směrnice  Evropského  parlamentu  a  Rady  2011/98/EU  ze  dne 13.
   prosince  2011  o  jednotném  postupu  vyřizování  žádostí  o  jednotné
   povolení  k  pobytu  a  práci  na  území  členského  státu  pro  státní
   příslušníky  třetích  zemí  a  o  společném  souboru práv pracovníků ze
   třetích zemí oprávněně pobývajících v některém členském státě.“.

   Poznámka pod čarou č. 9l se zrušuje.

   11.  V  § 44 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Cizinec, který podal
   žádost  o vydání povolení k dlouhodobému pobytu na území ministerstvu a
   splňuje  podmínky pro vydání povolení k dlouhodobému pobytu, je povinen
   se  na  výzvu osobně dostavit ke zpracování údajů nezbytných pro vydání
   průkazu  o  povolení k pobytu, a to včetně pořízení biometrických údajů
   cizince  a  jeho  podpisu,  který  je  určen k jeho dalšímu digitálnímu
   zpracování;  podpis  se  nepořídí, pokud cizinci v jeho provedení brání
   těžko překonatelná překážka.“.

   12.  V  §  44  odst.  2  a  v  § 106 odst. 1 písm. b) se slovo „zelené“
   nahrazuje slovem „zaměstnanecké“.

   13. V § 44 odst. 4 se písmeno e) zrušuje.

   Dosavadní písmena f) až i) se označují jako písmena e) až h).

   14. V § 44 odstavec 6 zní:

   „(6)  Zaměstnanecká  karta  se  vydává na dobu, na kterou byla uzavřena
   pracovní  smlouva nebo dohoda o pracovní činnosti, nejdéle však na dobu
   2  let;  v  případě  cizince uvedeného v § 42g odst. 3 se zaměstnanecká
   karta  vydává  na dobu platnosti odpovídající době uvedené v povolení k
   zaměstnání.“.

   15. V § 44a odst. 1 písm. b) se slova „e) až i)“ nahrazují slovy „e) až
   h)“.

   16. V § 44a odst. 1 se písmeno e) zrušuje.

   Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).

   17.  V  §  44a  odst.  3 větě druhé se slova „odst. 3, 7 a 8“ nahrazují
   slovy  „odst. 3 a 7“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Ustanovení §
   47  odst.  2 se nevztahuje na oprávnění k výkonu zaměstnání na pracovní
   pozici, na kterou byla zaměstnanecká karta vydána.“.

   18.  V  §  44a  odst. 5 se ve větě druhé slova „nebo 8“ a ve větě třetí
   slova   „v   případech,  kdy  se  podle  zvláštního  právního  předpisu
   nevyžaduje  povolení k zaměstnání^9m),“ včetně poznámky pod čarou č. 9m
   zrušují.

   19. V § 44a odstavce 9 a 10 znějí:

   „(9)  Platnost zaměstnanecké karty lze při splnění podmínek uvedených v
   §  42g odst. 2 písm. b) a c), § 42g odst. 3 nebo 4 opakovaně prodloužit
   na  dobu,  na  kterou  byla  uzavřena  pracovní  smlouva  nebo dohoda o
   pracovní  činnosti, vždy však nejdéle na dobu 2 let; v případě cizince,
   kterému  byla  vydána  zaměstnanecká  karta  podle  §  42g  odst. 3, se
   platnost  zaměstnanecké  karty  prodlouží  na  dobu  odpovídající  době
   uvedené  v  rozhodnutí  o  prodloužení  povolení k zaměstnání. Žádost o
   prodloužení  platnosti  zaměstnanecké  karty  se podává ministerstvu. K
   žádosti je cizinec povinen předložit

   a) náležitosti podle § 31 odst. 1 písm. a) a d),

   b)  pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti splňující podmínky
   uvedené  v § 42g odst. 2 písm. b) na dobu, na kterou žádá o prodloužení
   platnosti zaměstnanecké karty,

   c)  rozhodnutí  o  prodloužení povolení k zaměstnání, jde-li o cizince,
   kterému byla vydána zaměstnanecká karta podle § 42g odst. 3,

   d)  doklady  k  prokázání  odborné  způsobilosti pro výkon požadovaného
   zaměstnání podle § 42g odst. 2 písm. c), jde-li o cizince, kterému byla
   vydána  zaměstnanecká  karta  podle § 42g odst. 2, pokud doklad, kterým
   cizinec  prokázal  ministerstvu  svoji  odbornou způsobilost při vydání
   zaměstnanecké karty, pozbyl platnosti,

   e) na požádání náležitosti podle § 31 odst. 4 a

   f) fotografie v případě změny podoby.

   (10)    Ministerstvo    platnost   zaměstnanecké   karty   neprodlouží,
   nesplňuje-li  cizinec podmínky uvedené v § 42g odst. 2 písm. b) a c), §
   42g  odst.  3  nebo  4  anebo je-li důvod pro zahájení řízení o zrušení
   platnosti  zaměstnanecké  karty  (§  46e),  a dále, jestliže Úřad práce
   České  republiky  - krajská pobočka nebo pobočka pro hlavní město Prahu
   vydal  závazné stanovisko, že další zaměstnávání cizince nelze vzhledem
   k situaci na trhu práce povolit.“.

   20. V § 44a se na konci odstavce 12 doplňuje věta „Cizinci, který podal
   žádost  o  prodloužení  platnosti  zaměstnanecké karty, ministerstvo po
   pořízení  biometrických  údajů  vydá  potvrzení  o splnění podmínek pro
   prodloužení platnosti zaměstnanecké karty.“.

   21. V § 45 se odstavec 3 zrušuje.

   Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 3 až 7.

   22. V § 45 odst. 5 úvodní části ustanovení, § 45 odst. 5 písm. b) a v §
   45  odst.  6  se  slova „odstavce 4 nebo 5“ nahrazují slovy „odstavce 3
   nebo 4“.

   23. V § 46 odst. 1 větě první se slova „a 4“ zrušují.

   24. V § 46 odstavec 6 zní:

   „(6)  Pro zaměstnaneckou kartu platí obdobně § 55 odst. 1, § 58 odst. 3
   a  §  62  odst.  1  vztahující  se  na  dlouhodobé  vízum. Ministerstvo
   zaměstnaneckou kartu nevydá

   a)  z důvodů uvedených v § 56, s výjimkou důvodu uvedeného v § 56 odst.
   1 písm. f),

   b)  nesplňuje-li  cizinec  podmínku uvedenou v § 42g odst. 2, 3 nebo 4,
   nebo

   c)  jestliže jde o žádost o vydání zaměstnanecké karty podanou cizincem
   uvedeným v § 42g odst. 6 a Úřad práce České republiky - krajská pobočka
   nebo  pobočka pro hlavní město Prahu vydal závazné stanovisko, že další
   zaměstnávání cizince nelze vzhledem k situaci na trhu práce povolit.“.

   25. V § 46 se odstavec 8 zrušuje.

   Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 8.

   26.  V  §  46a  odst.  2 se na konci písmene k) doplňuje slovo „nebo“ a
   písmeno l) se zrušuje.

   Dosavadní písmeno m) se označuje jako písmeno l).

   27.  V § 46b odst. 2 písm. d) se slova „odst. 9“ nahrazují slovy „odst.
   8“.

   28. § 46e včetně nadpisu zní:

   „§ 46e

   Zrušení platnosti zaměstnanecké karty

   (1)  Ministerstvo zruší platnost zaměstnanecké karty z důvodů uvedených
   v § 37 a dále, jestliže

   a)  cizinci  nebyla  uznána  odborná  kvalifikace  příslušným uznávacím
   orgánem^35),

   b)  pracovní  poměr  cizince  skončil;  v  případě rozvázání pracovního
   poměru  cizince výpovědí z některého z důvodů uvedených v § 52 písm. a)
   až  e)  zákoníku  práce  nebo  dohodou  z  týchž důvodů anebo okamžitým
   zrušením  podle  §  56  zákoníku  práce  se  zaměstnanecká karta zruší,
   jestliže  doba trvání nezaměstnanosti cizince přesáhla 3 po sobě jdoucí
   měsíce a cizinec v této lhůtě nepožádal ministerstvo o udělení souhlasu
   podle § 42g odst. 7 nebo mu tento souhlas nebyl udělen,

   c)  dohoda  o  pracovní  činnosti  skončila; v případě zrušení dohody o
   pracovní činnosti výpovědí danou zaměstnavatelem se zaměstnanecká karta
   zruší,  jestliže doba trvání nezaměstnanosti cizince přesáhla 1 měsíc a
   cizinec  v této lhůtě nepožádal ministerstvo o udělení souhlasu podle §
   42g odst. 7 nebo mu tento souhlas nebyl udělen, nebo

   d)  zanikla  platnost  povolení  k zaměstnání cizince nebo bylo cizinci
   povolení  k  zaměstnání odejmuto; v případě rozvázání pracovního poměru
   cizince  výpovědí  z některého z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e)
   zákoníku  práce  nebo  dohodou  z týchž důvodů anebo okamžitým zrušením
   podle  §  56  zákoníku  práce  se  zaměstnanecká karta zruší, nebylo-li
   cizinci  ve  lhůtě  3  měsíců  ode  dne  následujícího  po dni skončení
   pracovního poměru vydáno nové povolení k zaměstnání nebo cizinec v této
   lhůtě  nepožádal  ministerstvo  o  udělení souhlasu podle § 42g odst. 7
   nebo mu tento souhlas nebyl udělen.

   (2)  Ministerstvo  v  rozhodnutí,  kterým  zruší platnost zaměstnanecké
   karty,  stanoví  lhůtu  k  vycestování z území a udělí cizinci výjezdní
   příkaz; cizinec je povinen ve stanovené lhůtě z území vycestovat.“.

   29.  V  §  53 odst. 1 větě druhé a v § 169 odst. 13 větě první se slova
   „písm. f)“ nahrazují slovy „písm. e)“.

   30. V § 56 odst. 1 písmeno f) zní:

   „f)  cizinec  podal  žádost  o  udělení  dlouhodobého  víza  za  účelem
   zaměstnání;  ministerstvo  v  písemné  informaci  o  důvodech neudělení
   dlouhodobého  víza  podle  odstavce  4  cizince  poučí,  že je oprávněn
   požádat o vydání zaměstnanecké karty,“.

   31.  V  §  62  odst.  2  se  za  slovo  „pracovníka“ vkládají slova „ ,
   zaměstnanecké karty, modré karty“.

   32. § 93a se včetně nadpisu zrušuje.

   33.  V  §  104  odst. 1 a 2 se za slovo „nesmí“ vkládají slova „z území
   státu, který není smluvním státem,“.

   34. V § 106 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.

   Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).

   35.  V § 106 odst. 1 písm. b), § 107 odst. 8 a v § 123 odst. 4 písm. c)
   a d) se slovo „zelená“ nahrazuje slovem „zaměstnanecká“.

   36. V § 106 odst. 5 se slovo „zelená“ nahrazuje slovem „zaměstnanecká“,
   slova  „Ministerstvo průmyslu a obchodu“ se zrušují a slovo „zelené“ se
   nahrazuje slovem „zaměstnanecké“.

   37.  V  § 106 odst. 6 a v § 107 odst. 9 se za slovo „držitele“ vkládají
   slova „zaměstnanecké karty nebo“.

   38. V § 106 se doplňuje odstavec 9, který zní:

   „(9)   Státní   úřad  inspekce  práce  a  oblastní  inspektoráty  práce
   neprodleně  písemně oznámí ministerstvu zaměstnání cizince bez povolení
   k pobytu, bez povolení k zaměstnání, je-li podle zákona o zaměstnanosti
   vyžadováno, nebo v rozporu se zaměstnaneckou kartou nebo modrou kartou;
   tuto   skutečnost   oznámí   Státní  úřad  inspekce  práce  a  oblastní
   inspektoráty  práce  neprodleně  též odboru cizinecké policie krajského
   ředitelství policie příslušnému podle místa zaměstnání cizince.“.

   39. V § 117a odst. 3 písm. a) bodě 5 se slova „§ 42g odst. 8“ nahrazují
   slovy „§ 117b odst. 4“.

   40. V § 117b se doplňuje odstavec 4, který zní:

   „(4)  Ministerstvo  vyznačí  do  průkazu  o  povolení  k  pobytu údaj o
   přístupu  na  trh  práce;  to  neplatí,  jde-li o držitele modré karty,
   povolení   k  dlouhodobému  pobytu  rezidenta  jiného  členského  státu
   Evropské unie nebo povolení k trvalému pobytu.“.

   41. V § 127 odst. 1 písm. b) se slova „a policie nevydá nové rozhodnutí
   do 3 dnů od právní moci rozsudku“ zrušují.

   42. V § 157 odst. 7 se písmeno a) zrušuje.

   Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).

   43. V § 157a odst. 2 se věta druhá zrušuje.

   44. V § 158 odst. 1 písm. b) se doplňuje bod 15, který zní:

   „15.  zaměstnavateli,  pracovním zařazení a místě výkonu práce držitele
   zaměstnanecké karty nebo modré karty,“.

   45. V § 158 odst. 9 se za písmeno x) vkládá nové písmeno y), které zní:

   „y)  o zaměstnavateli, pracovním zařazení a místě výkonu práce držitele
   zaměstnanecké karty nebo modré karty,“.

   46.  V  §  158a  odst.  8 úvodní části ustanovení se za slovo „zánikem“
   vkládají  slova  „zaměstnanecké  karty  nebo“,  za slova „obsaditelných
   držiteli“  se vkládají slova „zaměstnanecké karty a“ a v písmenech a) a
   e)  se  za  slova  „obsaditelné držiteli“ vkládají slova „zaměstnanecké
   karty nebo“.

   47.  V  §  160  odst.  3  se na konci písmene c) slovo „nebo“ zrušuje a
   vkládá se nové písmeno d), které zní:

   „d) 3 roky následující po roce, během něhož došlo ke vzniku skutečnosti
   podléhající  evidování  v  případě údajů uchovávaných na zastupitelském
   úřadu  s  výjimkou  spisové  dokumentace žádostí o krátkodobá víza, kdy
   bylo  zastupitelským  úřadem  rozhodnuto o neudělení krátkodobého víza,
   jeho prohlášení za neplatné nebo zrušení jeho platnosti, nebo“.

   Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e).

   48.  V  §  163  odst.  2  písm. c) a § 164 odst. 1 písm. k) se slova „a
   vymáhá jejich úhradu,“ zrušují.

   49. V § 165 písm. e) se slova „a vymáhá jejich úhradu“ zrušují.

   50. V § 165 písmeno n) zní:

   „n) rozhoduje o vydání zaměstnanecké karty a modré karty, o prodloužení
   nebo  zrušení její platnosti a uděluje souhlas se změnou zaměstnavatele
   nebo  pracovního  zařazení  držitele  zaměstnanecké  karty  nebo  modré
   karty,“.

   51. V § 165 písmeno p) zní:

   „p)   je   oprávněno  v  centrální  evidenci  volných  pracovních  míst
   obsaditelných  držiteli  zaměstnanecké karty doplňovat údaje o vyřízení
   žádosti  o  vydání  zaměstnanecké  karty a v centrální evidenci volných
   pracovních  míst  obsaditelných  držiteli modré karty doplňovat údaje o
   vyřízení žádosti o vydání modré karty,“.

   52. V § 168 se slova „42g,“ zrušují.

   53. V § 169 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se
   písmeno h), které zní:

   „h)  ve  lhůtě  60  dnů  ode  dne podání žádosti o vydání zaměstnanecké
   karty;  ve  lhůtě  90 dnů ode dne podání žádosti o vydání zaměstnanecké
   karty  ve  zvlášť  složitých případech nebo pokud ministerstvo žádalo o
   vydání závazného stanoviska podle odstavce 15.“.

   54. V § 169 odst. 8 písmeno a) zní:

   „a)  který  podal  žádost  o vydání povolení k dlouhodobému pobytu nebo
   prodloužení  jeho platnosti, se ve lhůtě nebo na výzvu podle § 44 odst.
   1  nebo  §  44a  odst. 12 nedostaví na ministerstvo ke zpracování údajů
   nezbytných pro vydání průkazu o povolení k pobytu nebo ve lhůtě podle §
   44  odst.  3 nebo § 44a odst. 13 nepřevezme průkaz o povolení k pobytu,
   pokud  v této lhůtě nesdělí, že mu v tomto úkonu brání důvody nezávislé
   na jeho vůli,“.

   55. V § 169 se doplňuje odstavec 15, který zní:

   „(15)   V   rámci   rozhodování   o  žádosti  o  prodloužení  platnosti
   zaměstnanecké  karty ministerstvo vyžádá závazné stanovisko Úřadu práce
   České  republiky - krajské pobočky nebo pobočky pro hlavní město Prahu,
   zda  další  zaměstnávání  cizince  lze vzhledem k situaci na trhu práce
   povolit;  to  neplatí,  jde-li  o  cizince, který požádal o prodloužení
   zaměstnanecké  karty,  která mu byla vydána podle § 42g odst. 3 nebo 4.
   Závazné  stanovisko  ministerstvo  dále  vyžádá  v  rámci rozhodování o
   žádosti  o  vydání zaměstnanecké karty podané cizincem uvedeným v § 42g
   odst.  6. Úřad práce České republiky - krajská pobočka nebo pobočka pro
   hlavní  město  Prahu  závazné  stanovisko  k  zaměstnání cizince doručí
   ministerstvu  do  15  pracovních dnů ode dne obdržení žádosti o závazné
   stanovisko;   neučiní-li  tak  v  této  lhůtě,  má  se  za  to,  že  se
   zaměstnáváním cizince souhlasí.“.

   56. V § 170 se odstavec 7 zrušuje.

   Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 7 a 8.

   57.  V § 171 se na konci písmene d) čárka nahrazuje tečkou a písmeno e)
   se zrušuje.

   58.  V § 178b odst. 1 větě první a v § 178b odst. 2 větě první se slovo
   „zelenou“ nahrazuje slovem „zaměstnaneckou“.

   59. V § 178b se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č.
   50 zní:

   „(4)  Za  zaměstnání  se  pro  účely tohoto zákona nepovažuje, jde-li o
   cizince  vyslaného svým zahraničním zaměstnavatelem za účelem zvyšování
   dovedností  a  kvalifikace  na základě smlouvy s českou právnickou nebo
   fyzickou   osobou   k   výkonu   jeho   práce   u  tohoto  zahraničního
   zaměstnavatele mimo území České republiky. Vláda rozhodne, kdy může být
   cizinec  vyslán  do  české právnické nebo fyzické osoby za účelem podle
   věty  první.  Celková  doba  pobytu  cizince  podle  věty  první  nesmí
   přesáhnout 6 měsíců^50).

   50) § 98a zákona č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

   60.  V  §  180e  odst.  6  se věta první nahrazuje větami „Ministerstvo
   zahraničních  věcí  posuzuje soulad důvodů neudělení krátkodobého víza,
   zrušení  platnosti  krátkodobého víza nebo prohlášení krátkodobého víza
   za neplatné, o kterých rozhodl zastupitelský úřad, s důvody stanovenými
   přímo   použitelným   právním  předpisem  Evropské  unie.  Ministerstvo
   zahraničních   věcí  dále  posuzuje  soulad  důvodů  zrušení  platnosti
   krátkodobého  víza uděleného cizinci, který na území požívá příslušných
   výsad   a  imunit,  s  důvody  stanovenými  přímo  použitelným  právním
   předpisem  Evropské  unie,  a  jde-li  o  rodinného  příslušníka občana
   Evropské unie, s důvody uvedenými v § 20 odst. 5.“.

   61. V § 182 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.

   Dosavadní písmena f) až h) se označují jako písmena e) až g).

   Čl. II

   Přechodná ustanovení

   1.  Řízení  podle  zákona  č.  326/1999 Sb., zahájené přede dnem nabytí
   účinnosti  tohoto zákona a do tohoto dne neskončené, se dokončí a práva
   a  povinnosti  s  ním  související se posuzují podle zákona č. 326/1999
   Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

   2. Cizinec pobývající na území České republiky na základě víza k pobytu
   nad 90 dnů za účelem zaměstnání uděleného podle zákona č. 326/1999 Sb.,
   ve  znění  účinném  přede  dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, není po
   nabytí  účinnosti  tohoto  zákona  oprávněn požádat o vydání povolení k
   dlouhodobému pobytu podle § 42 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném
   ode  dne  nabytí  účinnosti  tohoto  zákona, je však oprávněn požádat o
   vydání  zaměstnanecké  karty  podle  zákona  č.  326/1999 Sb., ve znění
   účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

   3.  Zelená  karta vydaná podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném
   přede  dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstává v platnosti po dobu
   v  ní  uvedenou a ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona se považuje za
   zaměstnaneckou kartu.

   ČÁST DRUHÁ

   Změna zákona o zaměstnanosti

   Čl. III

   Zákon  č.  435/2004  Sb.,  o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005
   Sb., zákona č. 202/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005
   Sb., zákona č. 382/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 428/2005
   Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 109/2006
   Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006
   Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006
   Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 213/2007
   Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 379/2007
   Sb.,  zákona č. 57/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008
   Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008
   Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009
   Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009
   Sb., zákona č. 149/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010
   Sb.,  zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011
   Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011
   Sb.,  zákona  č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 1/2012
   Sb., zákona č. 401/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č.
   437/2012  Sb.,  zákona č. 505/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákona
   č. 306/2013 Sb., se mění takto:

   1. V § 5 písm. e) bodě 2 se slova „s povolením k dlouhodobému pobytu za
   účelem  zaměstnání  ve  zvláštních  případech (dále jen „zelená karta“)
   vydaným  podle  zvláštního  právního  předpisu^9a)“ nahrazují slovy „se
   zaměstnaneckou  kartou  vydanou  podle zákona o pobytu cizinců na území
   České republiky“.

   Poznámka pod čarou č. 9a se zrušuje.

   2.  V  §  6  odst.  1  písm.  h)  a v § 102 odst. 1 větě první se slovo
   „zelené“ nahrazuje slovem „zaměstnanecké“.

   3. § 37a včetně poznámek pod čarou č. 93 a 94 zní:

   „§ 37a

   (1)  Centrální  evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli
   zaměstnanecké  karty  a  centrální  evidence  volných  pracovních  míst
   obsaditelných  držiteli  modré  karty,  vedené  ministerstvem, obsahují
   údaje uvedené v § 37.

   (2)  Volným pracovním místem obsaditelným držitelem zaměstnanecké karty
   se  rozumí  pracovní  místo,  které  nebylo  obsazeno do 30 dnů od jeho
   oznámení  krajské  pobočce  Úřadu  práce,  s  výjimkou  pracovních míst
   úředníků   územních   samosprávných   celků^93)   a   pracovních   míst
   zaměstnanců,  kteří  ve správních úřadech vykonávají státní správu^94).
   Se  zařazením pracovního místa do centrální evidence volných pracovních
   míst  obsaditelných  držiteli  zaměstnanecké  karty  musí zaměstnavatel
   udělit souhlas.

   (3)  Volným  pracovním  místem  obsaditelným  držitelem  modré karty se
   rozumí pracovní místo, které nebylo obsazeno do 30 dnů od jeho oznámení
   krajské  pobočce  Úřadu  práce,  s  výjimkou  pracovních  míst úředníků
   územních  samosprávných  celků^93) a pracovních míst zaměstnanců, kteří
   ve  správních  úřadech  vykonávají  státní správu^94), a současně jde o
   pracovní  místo,  pro  jehož výkon se vyžaduje vysoká kvalifikace podle
   zákona  o  pobytu  cizinců  na  území  České  republiky.  Se  zařazením
   pracovního   místa   do  centrální  evidence  volných  pracovních  míst
   obsaditelných držiteli modré karty musí zaměstnavatel udělit souhlas.

   (4)  Zastupitelský  úřad  České  republiky vyznačí v centrální evidenci
   volných  pracovních  míst  obsaditelných  držiteli  zaměstnanecké karty
   podání  žádosti  o vydání zaměstnanecké karty a případné zpětvzetí této
   žádosti  a  v  centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných
   držiteli  modré  karty  podání  žádosti o vydání modré karty a případné
   zpětvzetí   této  žádosti.  Ministerstvo  vnitra  vyznačí  v  centrální
   evidenci  podání žádosti o vydání zaměstnanecké karty nebo modré karty,
   popřípadě  zpětvzetí  této  žádosti,  pokud  byla podána na území České
   republiky, den, kdy bylo rozhodnuto o žádosti, den převzetí potvrzení o
   splnění  podmínek pro vydání zaměstnanecké karty nebo modré karty a den
   vydání zaměstnanecké karty nebo modré karty nebo den, kdy bylo řízení o
   žádosti  o  vydání  zaměstnanecké  karty  nebo modré karty zastaveno. V
   případě  změny  zaměstnavatele  nebo  pracovního  zařazení s předchozím
   souhlasem  Ministerstva  vnitra vyznačí Ministerstvo vnitra v centrální
   evidenci  volných  pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké
   karty  nebo  v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných
   držiteli modré karty podání žádosti o souhlas se změnou zaměstnavatele,
   pracovní místo, pro které je souhlas vyžadován, a den udělení souhlasu.

   (5)  Ministerstvo vnitra sdělí neprodleně po vydání potvrzení o splnění
   podmínek  pro  vydání zaměstnanecké karty nebo modré karty elektronicky
   ministerstvu   identifikační   údaje   cizince,   kterému  bude  vydána
   zaměstnanecká  karta  nebo modrá karta, a .údaje o pracovním místě, pro
   které   bude   vydána;   rovněž  tak  sdělí  ministerstvu  informace  o
   prodloužení  jejich  platnosti,  o  jejich zrušení nebo o uplynutí doby
   jejich platnosti.

   (6)   Ministerstvo   do  centrální  evidence  volných  pracovních  míst
   obsaditelných  držiteli  zaměstnanecké karty nebo do centrální evidence
   volných  pracovních  míst  obsaditelných  držiteli modré karty nezařadí
   nebo z evidence vyřadí volné pracovní místo u zaměstnavatele, pokud

   a) zaměstnavateli byla v období posledních 12 měsíců pravomocně uložena
   pokuta za umožnění výkonu nelegální práce, nebo

   b)  volné  pracovní místo lze s ohledem na požadovanou kvalifikaci nebo
   dostatek volných pracovních sil obsadit jinak.

   93)  Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a
   o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

   94)  Zákon  č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních
   úřadech  a  o  odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve
   správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

   Poznámky  pod  čarou  č.  32e  a  32f se zrušují, a to včetně odkazů na
   poznámky pod čarou.

   4. § 37b se zrušuje.

   5.  V § 66 větě třetí a v § 88 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo
   „zelená“ nahrazuje slovem „zaměstnanecká“.

   6. § 86 zní:

   „§ 86

   Zaměstnavatel,  který  zamýšlí  zaměstnávat  na  volném pracovním místě
   cizince  na  základě  povolení  k  zaměstnání, zaměstnanecké karty nebo
   modré  karty,  je  povinen  oznámit  takovéto  volné pracovní místo, na
   kterém  může  být  cizinec  zaměstnán,  krajské  pobočce Úřadu práce, v
   jejímž  územním  obvodu  má  být  zaměstnání  vykonáváno,  a  to včetně
   základní charakteristiky tohoto pracovního místa (§ 37).“.

   7.  V  §  87  odst.  1  větě  první  se  za  slova „vyžaduje povolení k
   zaměstnání,“ vkládají slova „zaměstnanecká karta nebo modrá karta,“.

   8.  V  §  87  odst.  1  větě  druhé se slovo „zelenou“ nahrazuje slovem
   „zaměstnaneckou“  a  za  slova  „se  povolení k zaměstnání“ se vkládají
   slova „ , zaměstnanecká karta nebo modrá karta“.

   9.  V  §  88  odst.  1  písm. b) se slovo „povolení“ zrušuje a za slovo
   „vydáno“  se vkládají slova „povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta
   nebo modrá karta,“.

   10.  V  §  88  odst.  2  větě  první se slovo „zelená“ nahrazuje slovem
   „zaměstnanecká“,  slova „kdy bylo vyhověno jeho žádosti o vydání zelené
   karty  nebo“  se  zrušují  a  za  slova  „pro vydání“ se vkládají slova
   „zaměstnanecké karty nebo“.

   11. § 89 zní:

   „§ 89

   (1)  Cizinec  může  být  přijat  do  zaměstnání  a  zaměstnáván,  je-li
   držitelem  platné  zaměstnanecké  karty  nebo  modré karty, pokud tento
   zákon nestanoví jinak.

   (2)  Cizinec  může  být  dále přijat do zaměstnání a zaměstnáván, má-li
   platné  povolení  k  zaměstnání  vydané krajskou pobočkou Úřadu práce a
   platné povolení k pobytu na území České republiky vydané podle zákona o
   pobytu  cizinců  na  území  České  republiky. Za zaměstnání se pro tyto
   účely  považuje  i  plnění  úkolů  vyplývajících  z  předmětu  činnosti
   právnické  osoby  zajišťovaných  společníkem,  statutárním orgánem nebo
   členem   statutárního  nebo  jiného  orgánu  obchodní  společnosti  pro
   obchodní  společnost nebo členem družstva nebo členem statutárního nebo
   jiného orgánu družstva pro družstvo.

   (3)  Cizinec,  kterému  bylo  vydáno  potvrzení  o splnění podmínek pro
   vydání  zaměstnanecké  karty  nebo  modré  karty,  může  být  přijat do
   zaměstnání  a  zaměstnáván  ode  dne  vydání  tohoto  potvrzení  do dne
   ukončení  řízení o jeho žádosti o vydání zaměstnanecké karty nebo modré
   karty.  Cizinec,  kterému  bylo vydáno potvrzení o splnění podmínek pro
   prodloužení platnosti zaměstnanecké karty, může být zaměstnáván ode dne
   vydání  tohoto  potvrzení  do  dne  ukončení  řízení  o  jeho žádosti o
   prodloužení platnosti zaměstnanecké karty.

   (4)  Povolení  k  zaměstnání  nelze vydat nebo prodloužit v případě, že
   cizinec  je  držitelem  zaměstnanecké karty, modré karty nebo držitelem
   povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem než zaměstnání, vydanými
   podle  zákona  o  pobytu  cizinců na území České republiky; to neplatí,
   jde-li  o  držitele povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání,
   cizince,  který  může  být  přijat  do  zaměstnání  a zaměstnáván podle
   odstavce 2, nebo cizince uvedeného v § 95 až 97.“.

   12. V § 92 odstavec 1 zní:

   „(1)  Krajská  pobočka  Úřadu  práce  vydá  povolení  k  zaměstnání  za
   podmínek, že se jedná o

   a) oznámené volné pracovní místo (§ 86) a

   b) volné pracovní místo nelze s ohledem na požadovanou kvalifikaci nebo
   nedostatek  volných pracovních sil obsadit jinak; splnění této podmínky
   se nevyžaduje při vydání povolení k zaměstnání podle § 95 a 97.“.

   13.  V  §  94  odst. 1 větě první se slova „Úřad práce“ nahrazují slovy
   „krajská pobočka Úřadu práce“ a slova „s přihlédnutím k situaci na trhu
   práce“ se zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta „Při prodloužení
   platnosti  povolení  k  zaměstnání  podle § 96 přihlíží krajská pobočka
   Úřadu práce k situaci na trhu práce.“.

   14.  V  §  94 odst. 2 větě první se za číslo „91“ vkládají slova „odst.
   1“.

   15. V § 94 se doplňuje odstavec 4, který zní:

   „(4)  Podmínkou  pro  vydání  zaměstnanecké  karty  podle § 42g odst. 6
   zákona  o  pobytu  cizinců  na  území České republiky cizinci, který je
   držitelem  dlouhodobého víza, vydaného podle zákona o pobytu cizinců na
   území  České  republiky,  nebo  pro prodloužení platnosti zaměstnanecké
   karty  je  souhlasné  závazné  stanovisko  krajské pobočky Úřadu práce,
   vydané  na  základě  žádosti Ministerstva vnitra. Krajská pobočka Úřadu
   práce  při  vydání  závazného  stanoviska  přihlíží  k  situaci na trhu
   práce.“.

   16.  V  § 97 úvodní část ustanovení zní: „Povolení k zaměstnání se dále
   vyžaduje i v případě cizince“.

   17. V § 97 písm. a) se slova „jednoho roku“ nahrazují slovy „6 měsíců“.

   18. V § 97 se písmeno c) zrušuje.

   Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena c) až e).

   19.  V  §  98  úvodní  část  ustanovení  zní:  „Povolení  k zaměstnání,
   zaměstnanecká  karta nebo modrá karta se podle tohoto zákona nevyžaduje
   k zaměstnání cizince“.

   20.  V  §  98  se  na  konci  textu  písmene  l) doplňují slova „nebo s
   cizincem,  který  na  území  České republiky pobývá na základě platného
   povolení k dlouhodobému pobytu“.

   Poznámka  pod  čarou  č. 52a se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku
   pod čarou.

   21.  V  §  98  písm. m) se slova „za účelem zaměstnání, pokud od vydání
   tohoto povolení uplynulo více než 12 měsíců“ zrušují.

   22. V § 98 písmena p) a r) znějí:

   „p)  který  na  území  České  republiky  pobývá  na  základě povolení k
   dlouhodobému  pobytu  za  účelem ochrany na území podle zákona o pobytu
   cizinců na území České republiky, nebo

   r)  který  je  duchovním  církve  registrované  v  České republice nebo
   náboženské společnosti registrované v České republice.“.

   23. Za § 98 se vkládá nový § 98a, který včetně poznámky pod čarou č. 95
   zní:

   „§ 98a

   Povolení  k  zaměstnání,  zaměstnanecká karta nebo modrá karta se podle
   tohoto  zákona  nevyžaduje  i  v případě, je-li cizinec vyslán na území
   České  republiky  svým zahraničním zaměstnavatelem na základě smlouvy s
   českou  právnickou  nebo  fyzickou  osobou, výlučně za účelem zvyšování
   dovedností  a kvalifikace tohoto cizince potřebných k výkonu jeho práce
   u  tohoto  zahraničního  zaměstnavatele  mimo  území  České  republiky.
   Informaci  o  vyslání cizince podle věty první poskytne česká právnická
   nebo fyzická osoba příslušné krajské pobočce Úřadu práce^95).

   95)  §  178b  odst.  4  zákona  č.  326/1999  Sb.,  ve znění pozdějších
   předpisů.“.

   24.  V  §  102  odst.  2 větě třetí se za slova „povolení k zaměstnání“
   vkládají slova „ , zaměstnanecká karta nebo modrá karta“.

   25.  V  §  126  odst.  4 větě první se slovo „zelenou“ nahrazuje slovem
   „zaměstnaneckou“.

   26. § 145 zní:

   „§ 145

   V  případě, že cizinec má být zaměstnáván na více místech výkonu práce,
   krajská  pobočka  Úřadu  práce  projedná  jeho  zaměstnávání s krajskou
   pobočkou  Úřadu práce, v jejímž územním obvodu má být zaměstnání rovněž
   vykonáváno,  a  rozhodne  o  povolení k zaměstnání pro více míst výkonu
   práce.“.

   27.  V  §  147c odst. 4 se na konci textu písmene h) doplňují slova „ ,
   zaměstnanecké karty nebo modré karty“.

   28. V § 147c odst. 4 písmeno t) zní:

   „t)  údaje  o  zaměstnavateli,  pracovním zařazení a místě výkonu práce
   držitele zaměstnanecké karty nebo modré karty.“.

   Čl. IV

   Přechodná ustanovení

   1.  Řízení  o  vydání  povolení  k zaměstnání nebo řízení o prodloužení
   platnosti povolení k zaměstnání, které nebylo pravomocně ukončeno přede
   dnem  nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí a práva a povinnosti s
   ním  související  se  posuzují  podle  zákona č. 435/2004 Sb., ve znění
   účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

   2.  Cizinec,  kterému byla vydána zelená karta podle zákona č. 326/1999
   Sb.,  o  pobytu  cizinců  na  území České republiky a o změně některých
   zákonů,  ve  znění  účinném  přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona,
   může být zaměstnáván až do doby skončení platnosti této karty.

   3.  Informační  povinnost  zaměstnavatele podle § 88 zákona č. 435/2004
   Sb.  se  vztahuje  i  na  cizince,  kteří jsou ode dne nabytí účinnosti
   tohoto zákona nadále zaměstnáváni na základě zelené karty.

   ČÁST TŘETÍ

   Změna zákona o státní sociální podpoře

   Čl. V

   V  §  3  odst.  2 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve
   znění  zákona  č.  379/2007  Sb.,  zákona  č.  427/2010 Sb. a zákona č.
   366/2011  Sb.,  se  za písmeno h) vkládají nová písmena i) až k), která
   včetně poznámek pod čarou č. 66 až 68 znějí:

   „i)  cizinci,  kterým  byla vydána zaměstnanecká karta podle zvláštního
   právního předpisu^66),

   j)  cizinci  zaměstnanými  na území České republiky nebo cizinci, kteří
   již byli zaměstnaní na území České republiky alespoň po dobu 6 měsíců a
   jsou  v  evidenci  uchazečů  o  zaměstnání^4),  pokud  jim  bylo vydáno
   povolení   k   dlouhodobému  pobytu  na  území  České  republiky  podle
   zvláštního právního předpisu^67),

   k) rodinnými příslušníky^68) cizinců uvedených v písmenech f), h), i) a
   j), pokud jim bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České
   republiky podle zvláštního právního předpisu^67),

   66) § 42g zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

   67) § 42 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

   68)  §  42a  odst.  1  zákona  č.  326/1999  Sb.,  ve  znění pozdějších
   předpisů.“.

   ČÁST ČTVRTÁ

   Změna zákona o azylu

   Čl. VI

   Zákon  č.  325/1999 Sb., o azylu, ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona
   č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 519/2002 Sb., zákona
   č. 222/2003 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona
   č.  57/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona
   č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona
   č. 170/2007 Sb., zákona č. 343/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona
   č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona
   č.  41/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
   č. 281/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 9/2010 Sb.,
   zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb.,
   zákona  č.  375/2011  Sb.,  zákona č. 103/2013 Sb. a zákona č. 105/2013
   Sb., se mění takto:

   1.  V § 46a odst. 6 se věta jedenáctá nahrazuje větou „Rozhodne-li soud
   o  zrušení  napadeného  rozhodnutí,  ministerstvo  žadateli  o  udělení
   mezinárodní  ochrany  bez  zbytečného  odkladu umožní opustit přijímací
   středisko.“.

   2. V § 73 odst. 5 se věta jedenáctá nahrazuje větou „Rozhodne-li soud o
   zrušení  napadeného  rozhodnutí,  ministerstvo  cizinci  bez zbytečného
   odkladu  umožní  vstup  na  území a dopraví ho do azylového zařízení na
   území.“.

   ČÁST PÁTÁ

   Změna zákona o uznávání odborné kvalifikace

   Čl. VII

   V  §  1 odst. 2 zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a
   jiné  způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a
   některých  příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o
   uznávání odborné kvalifikace), ve znění zákona č. 189/2008 Sb. a zákona
   č. 52/2012 Sb., písmeno j) včetně poznámek pod čarou č. 20 a 21 zní:

   „j)  žadatele o vydání modré karty Evropské unie^20) nebo držitele této
   karty,  žadatele  o  vydání  zaměstnanecké karty^21) nebo držitele této
   karty  anebo  držitele  povolení  k  dlouhodobému pobytu na území České
   republiky  vydaného  za  jiným účelem než zaměstnání, který je na území
   zaměstnán,

   20)  Čl.  14 odst. 1 písm. d) a čl. 14 odst. 4 směrnice Rady 2009/50/ES
   ze  dne  25.  května  2009  o  podmínkách  pro  vstup  a pobyt státních
   příslušníků  třetích  zemí  za  účelem  výkonu  zaměstnání vyžadujícího
   vysokou kvalifikaci.

   § 42i zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky
   a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

   21)  Čl.  12  odst.  1  písm.  d) směrnice Evropského parlamentu a Rady
   2011/98/EU  ze  dne  13.  prosince  2011 o jednotném postupu vyřizování
   žádostí  o  jednotné povolení k pobytu a práci na území členského státu
   pro  státní  příslušníky  třetích  zemí  a  o  společném  souboru  práv
   pracovníků  ze  třetích zemí oprávněně pobývajících v některém členském
   státě.

   § 42g zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

   ČÁST ŠESTÁ

   Změna zákona o správních poplatcích

   Čl. VIII

   Položka  162  přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
   ve znění zákona č. 382/2008 Sb. a zákona č. 427/2010 Sb., zní:

   „Položka 162

   Přijetí žádosti

a) o vydání povolení k pobytu                         Kč   500

b) o vydání zaměstnanecké karty nebo povolení         Kč 1 000
k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu
zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci
(modrá karta)

c) o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů        Kč   200

   Osvobození

   1.  Od  poplatku  podle  písmene  a)  této  položky  je osvobozen občan
   členského  státu  Evropské  unie,  který  je vázán Smlouvou o Evropském
   hospodářském  prostoru,  a  občan  státu,  který  je  vázán mezinárodní
   smlouvou  sjednanou  s Evropskou unií, a jeho rodinní příslušníci, a to
   bez ohledu na jejich státní příslušnost.

   2.  Od  poplatku  podle  písmene  a) této položky je osvobozeno přijetí
   žádosti  o  vydání  povolení  k  dlouhodobému  pobytu,  vydává-li  toto
   povolení Ministerstvo zahraničních věcí.“.

   ČÁST SEDMÁ

   Změna zákona o sociálních službách

   Čl. IX

   V  §  4 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
   zákona  č.  313/2013  Sb., se za písmeno j) vkládají nová písmena k) až
   m), která včetně poznámek pod čarou č. 59 až 62 znějí:

   „k)  cizinec,  kterému byla vydána zaměstnanecká karta podle zvláštního
   právního předpisu^59),

   l)  cizinec,  který  je zaměstnán nebo již byl zaměstnán na území České
   republiky  alespoň  po  dobu  6  měsíců  a  je  v  evidenci  uchazečů o
   zaměstnání^60),  pokud mu bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na
   území České republiky podle zvláštního právního předpisu^61),

   m)  rodinný  příslušník^62) osob uvedených v písmenech f), h), k) a l),
   pokud  mu  bylo  vydáno  povolení  k dlouhodobému pobytu na území České
   republiky podle zvláštního právního předpisu^61),

   59) § 42g zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

   60)  Zákon  č.  435/2004  Sb.,  o  zaměstnanosti,  ve  znění pozdějších
   předpisů.

   61) § 42 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

   62)  §  42a  odst.  1  zákona  č.  326/1999  Sb.,  ve  znění pozdějších
   předpisů.“.

   ČÁST OSMÁ

   Změna zákoníku práce

   Čl. X

   V  §  48 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona
   č. 427/2010 Sb., písmeno c) zní:

   „c)  uplynutím  doby,  na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání^20),
   zaměstnanecká  karta  nebo  povolení  k  dlouhodobému  pobytu za účelem
   výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci.“.

   Poznámka pod čarou č. 20a se zrušuje.

   Čl. XI

   Přechodné ustanovení

   Skončení  pracovního  poměru  cizince  nebo  fyzické  osoby  bez státní
   příslušnosti, jimž bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu za účelem
   zaměstnání  ve zvláštních případech podle § 42g zákona č. 326/1999 Sb.,
   ve  znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nedošlo-li
   k  němu  již  jiným  způsobem,  se řídí § 48 odst. 3 písm. c) zákona č.
   262/2006  Sb.,  ve  znění  účinném  přede  dnem nabytí účinnosti tohoto
   zákona.

   ČÁST DEVÁTÁ

   Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení

   Čl. XII

   V  § 35 odst. 2 větě první zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a
   příjmení  a  o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č.
   578/2002 Sb., zákona č. 239/2008 Sb. a zákona č. 312/2013 Sb., se slova
   „Ministerstvem vnitra“ nahrazují slovy „Policií České republiky“.

   ČÁST DESÁTÁ

   ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

   Čl. XIII

   Vyhláška  č.  29/2013  Sb.,  o  stanovení  seznamu zemí, jejichž státní
   příslušníci jsou oprávněni požádat o vydání zelené karty, se zrušuje.

   ČÁST JEDENÁCTÁ

   ÚČINNOST

   Čl. XIV

   Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

   v z. Jermanová v. r.

   Zeman v. r.

   Sobotka v. r.