Nové předpisy

Zákon č. 399/2012 Sb.


   399/2012 Sb.

   ZÁKON

   ze dne 7. září 2012

   o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové
   spoření

   Změna: 340/2013 Sb., 344/2013 Sb.

   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

   ČÁST PRVNÍ

   Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření

   Čl. I

   Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, se mění takto:

   1. § 74 včetně nadpisu zní:

   „§ 74

   Osoby oprávněné nabízet a zprostředkovat doplňkové penzijní spoření

   (1) Vyvíjet činnosti směřující k tomu, aby zájemce o doplňkové penzijní
   spoření  nebo  účastník  měl příležitost s penzijní společností uzavřít
   smlouvu  o  doplňkovém  penzijním  spoření, a uzavírat jménem a na účet
   penzijní společnosti smlouvy o doplňkovém penzijním spoření je oprávněn
   pouze

   a)  obchodník s cennými papíry, který má podle jiného právního předpisu
   povolení k poskytování investičních služeb přijímání a předávání pokynů
   týkajících  se  investičních nástrojů a investiční poradenství týkající
   se investičních nástrojů (dále jen „obchodník s cennými papíry“),

   b) investiční zprostředkovatel,

   c) vázaný zástupce investičního zprostředkovatele,

   d) vázaný zástupce obchodníka s cennými papíry a

   e) vázaný zástupce penzijní společnosti.

   (2)  Činnosti  uvedené  v odstavci 1 Česká národní banka obchodníkovi s
   cennými  papíry  zaregistruje  nebo  povolí  v  udělené  licenci, pokud
   obchodník s cennými papíry splňuje podmínku odborné způsobilosti.

   (3)  Činnosti  uvedené  v  odstavci  1 zaregistruje Česká národní banka
   investičnímu   zprostředkovateli,   pokud   splňuje   podmínku  odborné
   způsobilosti.

   (4)  Činnosti  uvedené v odstavci 1 zapíše Česká národní banka vázanému
   zástupci  investičního  zprostředkovatele  nebo  obchodníka  s  cennými
   papíry  do  seznamu  vázaných  zástupců,  pokud  zastoupený  investiční
   zprostředkovatel  nebo  obchodník  s  cennými  papíry  má tyto činnosti
   registrovány nebo povoleny v udělené licenci podle odstavce 2 nebo 3.

   (5)  Zahájit  činnost  uvedenou v odstavci 1 lze až po splnění podmínek
   uvedených v odstavcích 2 až 4.

   (6)  Pravidla  pro  neslučitelnost  činností vázaného zástupce penzijní
   společnosti uvedená v § 78 odst. 4 se na vázaného zástupce investičního
   zprostředkovatele  a  vázaného  zástupce  obchodníka  s  cennými papíry
   použijí obdobně.“.

   Poznámky pod čarou č. 9 a 10 se zrušují.

   2.  V  §  75  odst. 1 se slova „Investiční zprostředkovatel je povinen“
   nahrazují slovy „Osoba uvedená v § 74 odst. 1 je povinna“.

   3.  V  § 75 odst. 2 se slova „investičního zprostředkovatele“ nahrazují
   slovy  „osobu uvedenou v § 74 odst. 1“ a za slova „uvedených v § 74“ se
   vkládají slova „odst. 1“.

   4.  V  §  75  se  na  konci odstavce 3 doplňuje věta „Tato povinnost se
   obdobně  vztahuje  i  na  obchodníka  s  cennými papíry, pokud vykonává
   činnosti podle § 74 odst. 1.“.

   5.  V  §  75  odst.  4 se slova „zprostředkovatel vede“ nahrazují slovy
   „zprostředkovatel a obchodník s cennými papíry vedou“.

   6.  V  §  75  odst.  5  úvodní  části  ustanovení  se slova „investiční
   zprostředkovatel“ nahrazují slovy „osoba tam uvedená“.

   7. V § 75 odstavce 6 a 7 znějí:

   „(6) Osoba uvedená v odstavci 4 uchovává dokumenty týkající se činností
   uvedených  v  §  74 odst. 1 včetně záznamů v evidenci po dobu 10 let od
   okamžiku  výkonu  této  činnosti  a  po  dobu  3  let v případě záznamů
   komunikace  s účastníkem nebo se zájemcem o doplňkové penzijní spoření;
   tato  povinnost  se vztahuje i na uchovávání dokumentů a záznamů, pokud
   jejím  jménem  jednal  vázaný  zástupce. Stejně postupuje i osoba podle
   věty  první,  jejíž  oprávnění  vykonávat  činnost  podle  § 74 odst. 1
   zaniklo, nebo její právní nástupce.

   (7)  Osoba  uvedená  v  odstavci  4 a penzijní společnost odpovídají za
   škodu  způsobenou při provozování činností podle § 74 odst. 1. Za škodu
   způsobenou  osobou uvedenou v odstavci 4 při provozování činností podle
   §  74  odst.  1  odpovídají tato osoba a penzijní společnost společně a
   nerozdílně.  Za  škodu  způsobenou  při provozování činností podle § 74
   odst.  1  vázanými  zástupci  odpovídá zastoupený. Této odpovědnosti se
   zastoupený  nemůže  zprostit.  Uhradí-li  zastoupený  škodu  způsobenou
   vázaným zástupcem, má vůči němu právo postihu.“.

   8. V § 78 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.

   Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena d) a e).

   9. V § 78 se doplňuje odstavec 4, který zní:

   „(4) Vázaným zástupcem penzijní společnosti nesmí být

   a)  penzijní společnost, banka, pojišťovna, obchodník s cennými papíry,
   osoba, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské
   unie  k  poskytování  investičních  služeb,  pokud poskytuje investiční
   služby  v  České  republice, zahraniční osoba, která má sídlo ve státě,
   který  není členským státem Evropské unie, a která poskytuje investiční
   služby   v   České  republice  prostřednictvím  organizační  složky,  a
   investiční zprostředkovatel,

   b)  vedoucí  osoba,  zaměstnanec,  společník  nebo člen osoby uvedené v
   písmenu a).“.

   10.   V   §   79   odst.  2  se  za  slovo  „společnost“  vkládá  slovo
   „elektronicky“.

   11. V § 79 odst. 3 se věty druhá a třetí zrušují.

   12. V § 79 odstavce 4 a 5 znějí:

   „(4)  O  zápisu  vázaného  zástupce  penzijní  společnosti  do  seznamu
   vázaných zástupců nebo neprovedení zápisu informuje Česká národní banka
   žadatele  elektronicky. Na žádost vydá Česká národní banka elektronický
   výpis  ze  seznamu  vázaných  zástupců  prokazující  stav  evidovaný  k
   okamžiku,  který  je  na něm uveden. Výpis musí obsahovat identifikační
   údaje, číslo, pod kterým byl vázaný zástupce zapsán, označení seznamu a
   uvedení adresy, kde lze ověřit zápis vázaného zástupce do seznamu.

   (5)  Česká  národní banka uveřejňuje potřebné údaje ze seznamu vázaných
   zástupců a jejich změny způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

   13. V § 79 odst. 6 se slovo „popřípadě“ zrušuje.

   14. V § 79 odstavec 9 zní:

   „(9)  Česká  národní  banka  provede  výmaz  vázaného zástupce penzijní
   společnosti  ze  seznamu,  pokud obdrží oznámení podle odstavce 8 písm.
   d).  Česká  národní  banka  provede  výmaz  vázaného  zástupce penzijní
   společnosti ze seznamu, jestliže vázaný zástupce penzijní společnosti o
   to   jejím   prostřednictvím   Českou  národní  banku  písemně  požádá.
   Nepožádá-li   penzijní  společnost  o  výmaz  podle  věty  druhé  do  5
   pracovních  dnů od okamžiku, kdy vázaný zástupce penzijní společnosti o
   tento  úkon  požádal,  může  tento úkon učinit vázáný zástupce penzijní
   společnosti.“.

   15. § 80 včetně nadpisu zní:

   § 80

   Obnova zápisu

   (1)  Zápis  do  seznamu vázaných zástupců penzijní společnosti platí do
   konce  kalendářního  roku  následujícího po kalendářním roce, ve kterém
   byl zápis proveden.

   (2)  Zápis  do seznamu vázaných zástupců penzijní společnosti se obnoví
   po  zaplacení  správního  poplatku,  a  to  vždy  na dalších 12 měsíců.
   Správní poplatek za obnovu zápisu do seznamu vázaných zástupců penzijní
   společnosti  zaplatí  penzijní  společnost  za  všechny vázané zástupce
   penzijní společnosti, kterých se obnova zápisu týká, a to vždy nejdříve
   ve lhůtě 3 měsíců před ukončením platnosti zápisu a nejpozději ve lhůtě
   30  dnů  před  ukončením  platnosti zápisu. Lhůtu k zaplacení správního
   poplatku nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout. Ustanovení §
   79 odst. 7 věty druhé tím není dotčeno.

   (3)  Penzijní  společnost  současně  se  zaplacením  správního poplatku
   oznámí  České  národní bance, za které vázané zástupce správní poplatek
   zaplatila.

   (4)  Způsob zaplacení správního poplatku, obsah oznámení podle odstavce
   3,  jeho  formu  a způsob zaslání uveřejní Česká národní banka způsobem
   umožňujícím dálkový přístup.“.

   16. § 82 včetně nadpisu zní:

   § 82

   Registrace investičního zprostředkovatele a obchodníka s cennými papíry
   a zápis jejich vázaných zástupců

   (1)  Žádost  o  registraci  činnosti  uvedené  v  §  74  odst. 1 podává
   investiční  zprostředkovatel,  obchodník  s  cennými papíry, který není
   bankou,  nebo žadatel o registraci investičního zprostředkovatele, nebo
   povolení   obchodníka   s  cennými  papíry,  na  předepsaném  tiskopisu
   elektronicky. Obchodník s cennými papíry, který je bankou, nebo žadatel
   o  bankovní  licenci,  podává žádost o povolení činnosti uvedené v § 74
   odst.  1 na předepsaném tiskopisu elektronicky. Vzor tiskopisu a způsob
   jeho zaslání stanoví prováděcí právní předpis.

   (2)  Česká  národní  banka  žádosti  vyhoví,  jsou-li  splněny podmínky
   stanovené  tímto zákonem, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy byla žádost
   doručena  České  národní bance. Rozhodnutí se v takovém případě písemně
   nevyhotovuje.  O  zápisu  do  registru nebo povolení činnosti informuje
   Česká národní banka žadatele elektronicky.

   (3)  Registrace nebo povolení činnosti platí do konce kalendářního roku
   následujícího  po kalendářním roce, ve kterém byla provedena registrace
   nebo  uděleno  povolení. Registrace nebo povolení činnosti se obnoví po
   zaplacení  správního  poplatku, a to vždy na dalších 12 měsíců. Správní
   poplatek  se  platí nejdříve ve lhůtě 3 měsíců před ukončením platnosti
   registrace  nebo  povolení  činnosti  a nejpozději ve lhůtě 30 dnů před
   ukončením   platnosti   registrace  nebo  povolení  činnosti.  Lhůtu  k
   zaplacení  správního  poplatku  nelze  prodloužit a její zmeškání nelze
   prominout.  Současně se zaplacením správního poplatku oznámí investiční
   zprostředkovatel  nebo  obchodník s cennými papíry České národní bance,
   za koho správní poplatek zaplatil.

   (4)  Způsob zaplacení správního poplatku, obsah oznámení podle odstavce
   3,  jeho  formu  a způsob zaslání uveřejní Česká národní banka způsobem
   umožňujícím dálkový přístup.

   (5)  Česká  národní banka uveřejňuje potřebné údaje z registru a jejich
   změny  způsobem  umožňujícím  dálkový  přístup.  Na  žádost  vydá Česká
   národní  banka elektronický výpis z registru prokazující stav evidovaný
   k  okamžiku, který je na něm uveden. Výpis musí obsahovat identifikační
   údaje,  číslo,  pod kterým byla osoba registrována, označení registru a
   uvedení adresy, kde lze ověřit registraci.

   (6)  Pro  zápis  činnosti  uvedené  v  § 74 odst. 1 do seznamu vázaných
   zástupců  vázanému zástupci investičního zprostředkovatele a obchodníka
   s  cennými  papíry,  pro  obnovu  tohoto  zápisu  a výpis ze seznamu se
   použijí  ustanovení § 78 až 81 obdobně. Žádost o zápis činnosti uvedené
   v  § 74 odst. 1 vázanému zástupci investičního zprostředkovatele podává
   investiční  zprostředkovatel.  To  platí  obdobně pro vázaného zástupce
   obchodníka  s  cennými papíry. V případě, že je zastoupeným investičním
   zprostředkovatelem  fyzická  osoba,  neuvádí se v rámci identifikačních
   údajů  zastoupeného  podle  §  79  odst.  6  písm. b) její rodné číslo.
   Investiční  zprostředkovatel  a obchodník s cennými papíry jsou povinni
   nahlásit  České  národní  bance  změny  údajů  zapisovaných  do seznamů
   vázaných zástupců.“.

   17. V § 83 odstavec 3 zní:

   „(3)  Odstavce  1  a  2  se  použijí  obdobně  pro závazkový vztah mezi
   penzijní  společností a investičním zprostředkovatelem nebo obchodníkem
   s   cennými   papíry   a   pro   závazkový   vztah   mezi   investičním
   zprostředkovatelem  a jeho vázaným zástupcem nebo obchodníkem s cennými
   papíry a jeho vázaným zástupcem.“.

   18. V § 85 odstavec 1 zní:

   „(1)  Akreditovanou  osobou  je  osoba, která je na základě povolení od
   České  národní  banky (dále jen „akreditace“) oprávněna pořádat odborné
   zkoušky   zaměřené  na  prokázání  odborné  způsobilosti  podle  tohoto
   zákona.“.

   19.  V § 85 odst. 2 se slovo „organizované“ nahrazuje slovem „odborné“,
   za  slovo „způsobilosti“ se vkládají slova „podle tohoto zákona“ a věta
   druhá se zrušuje.

   20. V § 86 se odstavec 1 zrušuje.

   Dosavadní odstavce 2 až 10 se označují jako odstavce 1 až 9.

   21.  V  §  86  odst.  1  se slovo „registraci“ nahrazuje slovy „udělení
   akreditace“.

   22. V § 86 odst. 3 písm. d) a odst. 4 písm. c) se na konci textu písmen
   doplňují  slova  „  ,  který  poskytuje  záruku řádného ověření odborné
   způsobilosti“.

   23.  V § 87 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Při provádění odborné
   zkoušky   postupuje   akreditovaná   osoba   podle   zkouškového   řádu
   předloženého České národní bance.“.

   24. V § 87 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:

   „(6)  Akreditovaná  osoba  uchovává  dokumenty  týkající  se  provádění
   odborných  zkoušek,  záznamy  o  provedených odborných zkouškách včetně
   dokumentů   o   jejich  průběhu  a  výsledcích  a  záznamy  o  vydaných
   osvědčeních o absolvování odborné zkoušky.

   (7)  Akreditovaná  osoba  uchovává dokumenty a záznamy podle odstavce 6
   nejméně  po  dobu 10 let od data konání odborné zkoušky, jíž se záznamy
   týkají;  to  platí  i  pro osobu, jejíž akreditace zanikla nebo jí byla
   odňata.“.

   25. Za § 200 se vkládají nové § 200a a 200b, které znějí:

   § 200a

   Odborné  znalosti a dovednosti lze prokázat způsobem podle § 84 odst. 3
   i před 1. červnem 2013.

   § 200b

   Osvědčení  o  absolvování  odborné  zkoušky  vydá akreditovaná osoba na
   základě úspěšně vykonané odborné zkoušky, která byla konaná v souladu s
   pravidly uvedenými v § 87, i před jeho účinností.“.

   26. V § 201 písm. b) se slovo „a“ zrušuje.

   27.  V  §  201  písm.  c)  se slova „1. ledna 2014“ nahrazují slovy „1.
   června 2013“.

   28. V § 201 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se
   písmeno d), které zní:

   „d)  ustanovení  §  74  až  83,  §  84 odst. 1, 2 a 4, § 85 a 87, která
   nabývají účinnosti dnem 1. listopadu 2012.“.

   ČÁST DRUHÁ

   Změna zákona o správních poplatcích

   Čl. II

   Příloha  k  zákonu  č.  634/2004  Sb., o správních poplatcích, ve znění
   zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb.,
   zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb.,
   zákona  č.  48/2006  Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb.,
   zákona  č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb.,
   zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb.,
   zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb.,
   zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb.,
   zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb.,
   zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb.,
   zákona  č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb.,
   zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb.,
   zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb.,
   zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb.,
   zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb.,
   zákona  č.  382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb.,
   zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,
   zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb.,
   zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb.,
   zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb.,
   zákona  č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb.,
   zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb.,
   zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb.,
   zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb.,
   zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb.,
   zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb.,
   zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb.,
   zákona  č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb.,
   zákona  č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb. a zákona č. 119/2012 Sb.,
   se mění takto:

   1.  V položce 65 bodu 9 písm. a) a b) a v položce 65 bodu 10 písm. a) a
   c)  se  za  slovo „zprostředkovatele“ vkládají slova „nebo obchodníka s
   cennými papíry“.

   2. V položce 65 se na konci bodu 9 doplňuje písmeno f), které zní:

   „f)  povolení činnosti v oblasti zprostředkování doplňkového penzijního
   spoření   podle   zákona   upravujícího   doplňkové   penzijní  spoření
   obchodníkovi s cennými papíry, který je bankou Kč 10 000“.

   3. V položce 65 se na konci bodu 10 doplňuje písmeno d), které zní:

   „d)  povolení činnosti v oblasti zprostředkování doplňkového penzijního
   spoření   podle   zákona   upravujícího   doplňkové   penzijní  spoření
   obchodníkovi s cennými papíry, který je bankou Kč 5 000“.

   ČÁST TŘETÍ

   Změna zákona o důchodovém spoření

   Čl. III

   Zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, se mění takto:

   1. V § 2 odst. 1 se na konci písmene a) doplňuje slovo „nebo“.

   2. V § 3 písmeno c) zní:

   „c)   prostředky   účastníka  část  výnosu  pojistného  připadající  na
   účastníka  převedená  na  účet  pro příjem plateb pojistného, převádění
   prostředků  účastníka  a  provádění  úhrad  podle  §  13  v případě, že
   neprobíhají   z   účtu   důchodového   fondu,   a   jeho  zhodnocení  a
   znehodnocení,“.

   3.  V  §  3 písm. l) bodu 2 se slova „číslo pojištěnce“ nahrazují slovy
   „datum narození“.

   4.  V  § 4 odst. 1 se slova „ , a to k prvnímu dni druhého kalendářního
   měsíce  následujícího  po  kalendářním  měsíci,  ve kterém byla smlouva
   doručena Centrálnímu registru smluv“ zrušují.

   5.  V  §  4  odst.  3 se slova „ , účet vedený u depozitáře důchodového
   fondu  pro příjem plateb pojistného na důchodové pojištění podle zákona
   o  pojistném  na  sociální  zabezpečení  a příspěvku na státní politiku
   zaměstnanosti,“ zrušují.

   6. V § 4 odst. 4 se slova „podle § 2“ nahrazují slovy „vzniku účasti na
   důchodovém spoření“.

   7.  V  §  4 se na konci textu odstavce 5 slova „§ 12 odst. 3“ nahrazují
   slovy „§ 9 odst. 5“.

   8. V § 4 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

   „(6)   V   případě,   že   penzijní   společnost   nebo  účastník  před
   zaregistrováním  smlouvy o důchodovém spoření od této smlouvy odstoupí,
   vypoví ji, nebo uzavřou dohodu o jejím skončení, je penzijní společnost
   povinna neprodleně oznámit tuto skutečnost správci Centrálního registru
   smluv.“.

   Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 7 a 8.

   9. V § 6 odst. 1 se slova „a provozovatelem“ zrušují a slova „Generální
   finanční  ředitelství“  se  nahrazují  slovy  „Specializovaný  finanční
   úřad“.

   10.  V  §  6  odst. 3 písm. f) se za slovo „smlouvy“ vkládají slova „ ,
   výše  dědického  podílu pojištěného na prostředcích účastníka v případě
   pojistné smlouvy o pojištění sirotčího důchodu“.

   11.  V § 6 odst. 3 se na konci textu písmene h) doplňují slova „podle §
   18 odst. 1“.

   12.  V  §  6  odst.  3  se na konci písmene j) tečka nahrazuje čárkou a
   doplňuje se písmeno k), které zní:

   „k)  informace o zániku registrace smlouvy o důchodovém spoření podle §
   9a.“.

   13. V § 7 odst. 1 se věta první zrušuje.

   14. V § 7 odst. 2 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

   „f)  výši  dědického  podílu  pojištěného  na  prostředcích účastníka v
   případě registrace pojistné smlouvy o pojištění sirotčího důchodu,“.

   Dosavadní písmena f) až h) se označují jako písmena g) až i).

   15. V § 7 odst. 3 se písmeno c) zrušuje.

   Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena c) až e).

   16. V § 7 se za odstavec 3 vkládá nový odstavce 4, který zní:

   „(4)  Správce  Centrálního  registru  poskytne penzijní společnosti pro
   účely splnění povinnosti podle § 16 na žádost informaci, zda je fyzická
   osoba   účastníkem   důchodového   spoření.   Tato   žádost  se  podává
   elektronicky způsobem stanoveným správcem Centrálního registru.“.

   Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

   17. § 8 a 9 včetně nadpisů znějí:

   § 8

   Poskytování údajů správci Centrálního registru

   (1)   Orgány   sociálního  zabezpečení  poskytují  správci  Centrálního
   registru údaje potřebné pro výkon jeho působnosti.

   (2)   Údaje   podle   odstavce  1  jsou  správci  Centrálního  registru
   poskytovány  způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo i jiným způsobem
   na základě vyžádání.

   (3)  Penzijní společnost je povinna sdělit správci Centrálního registru
   číslo účtu pro příjem plateb pojistného, převádění prostředků účastníka
   a  provádění  úhrad  podle  §  13  v  případě,  že  neprobíhají  z účtu
   důchodového  fondu,  nejpozději v den podání první žádosti o registraci
   smlouvy o důchodovém spoření.

   (4)   Penzijní   společnost   je   povinna  neprodleně  sdělit  správci
   Centrálního registru změnu údajů týkajících se účtu podle odstavce 3.

   § 9

   Registrace smlouvy o důchodovém spoření

   (1)  Žádost  o  registraci  smlouvy  o  důchodovém  spoření je penzijní
   společnost povinna podat neprodleně po

   a) uzavření smlouvy, nebo

   b)  uplynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy v případě, že tato smlouva
   byla uzavřena na dálku.

   (2)  Žádost  o  registraci  smlouvy  o  důchodovém  spoření  se  podává
   elektronicky   způsobem   stanoveným   správcem  Centrálního  registru.
   Přílohou žádosti je kopie smlouvy o důchodovém spoření.

   (3)  Správce  Centrálního  registru  účastníky  řízení  o jeho zahájení
   neuvědomuje  a  není  povinen  je  vyzývat  k  vyjádření se k podkladům
   rozhodnutí.

   (4)  Správce  Centrálního  registru  rozhodnutím zaregistruje smlouvu o
   důchodovém spoření, pokud fyzická osoba, která uzavřela tuto smlouvu,

   a) splňuje podmínky podle § 2 a

   b)  není  účastníkem  důchodového  spoření  na  základě registrace jiné
   smlouvy o důchodovém spoření.

   (5)  Zjistí-li  správce  Centrálního registru před vydáním rozhodnutí o
   registraci  smlouvy  o  důchodovém  spoření,  že  osoba, která uzavřela
   smlouvu  o  důchodovém  spoření,  se  již  stala účastníkem důchodového
   spoření,  zaregistruje  tuto  smlouvu,  pokud  obdrží oznámení penzijní
   společnosti

   a) o uhrazení poplatku za převod prostředků, nebo

   b) o tom, že se poplatek za převod prostředků nehradí.

   (6)  Správce  Centrálního  registru  v  řízení  o  registraci smlouvy o
   důchodovém spoření nepřezkoumává platnost smlouvy.

   (7)   Proti  rozhodnutí,  kterým  byla  smlouva  o  důchodovém  spoření
   zaregistrována, se nelze odvolat.

   (8) Dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí žádosti o registraci
   zaniká smlouva o důchodovém spoření od počátku.

   (9)  Smlouva  o  důchodovém  spoření  je  zaregistrována  s účinností k
   prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve
   kterém  rozhodnutí,  kterým  byla  tato  smlouva zaregistrována, nabylo
   právní moci.“.

   18. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který zní:

   § 9a

   (1) V případě, že soud pravomocně rozhodne o neplatnosti zaregistrované
   smlouvy  o  důchodovém spoření, registrace smlouvy o důchodovém spoření
   od počátku zaniká.

   (2)  Penzijní  společnost  neprodleně sdělí správci pojistného, že soud
   rozhodl  o  neplatnosti  zaregistrované smlouvy o důchodovém spoření, a
   nejpozději  do konce kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po
   kalendářním  měsíci,  ve  kterém  nabylo rozhodnutí soudu o neplatnosti
   smlouvy o důchodovém spoření právní moci, vrátí správci pojistného část
   výnosu  pojistného  připadající  na poplatníka, jímž uzavřená smlouva o
   důchodovém   spoření   byla  shledána  neplatnou.  Penzijní  společnost
   neprodleně  po  obdržení  rozhodnutí  soudu  o  neplatnosti  smlouvy  o
   důchodovém  spoření  s  vyznačenou právní mocí předá jeho kopii správci
   Centrálního registru.

   (3)   Výnos   pojistného  připadající  na  poplatníka  vrácený  správci
   pojistného  je  z  60  %  příjmem  státního  rozpočtu  a  tato  část se
   poplatníkovi započítá na jeho úhradu pojistného na důchodové pojištění.
   Zbylou  část  správce  pojistného  vrátí  fyzické  osobě,  jíž uzavřená
   smlouva  o  důchodovém  spoření  byla shledána neplatnou, do 15 dnů ode
   dne, kdy obdrží příslušnou částku od penzijní společnosti.“.

   19. § 10 včetně nadpisu zní:

   § 10

   Registrace pojistné smlouvy o pojištění důchodu

   (1)  Žádost  o  registraci  pojistné  smlouvy  o  pojištění  důchodu je
   pojišťovna povinna podat neprodleně po

   a) uzavření smlouvy, nebo

   b)  uplynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy v případě, že tato smlouva
   byla uzavřena na dálku.

   (2)  Žádost o registraci pojistné smlouvy o pojištění důchodu se podává
   elektronicky   způsobem   stanoveným   správcem  Centrálního  registru.
   Přílohou žádosti je kopie pojistné smlouvy o pojištění důchodu.

   (3)  Správce  Centrálního  registru  účastníky  řízení  o jeho zahájení
   neuvědomuje  a  není  povinen  je  vyzývat  k  vyjádření se k podkladům
   rozhodnutí.

   (4)  Správce  Centrálního  registru  rozhodnutím zaregistruje pojistnou
   smlouvu o pojištění starobního důchodu, pokud

   a)  účastníkovi  důchodového  spoření  byl  přiznán  starobní důchod ze
   základního důchodového pojištění a

   b)  účastník  důchodového  spoření  není pojištěn na základě registrace
   jiné pojistné smlouvy o pojištění důchodu.

   (5)  Správce  Centrálního  registru  rozhodnutím zaregistruje pojistnou
   smlouvu  o  pojištění  sirotčího  důchodu, pokud v ní uvedená pojištěná
   osoba  není již pojištěna na základě registrace jiné pojistné smlouvy o
   pojištění  sirotčího  důchodu,  která se vztahuje ke stejnému dědickému
   podílu na prostředcích účastníka, který zemřel.

   (6) Správce Centrálního registru v řízení o registraci pojistné smlouvy
   o pojištění důchodu nepřezkoumává platnost smlouvy.

   (7)  Proti rozhodnutí, kterým byla pojistná smlouva o pojištění důchodu
   zaregistrována, se nelze odvolat.

   (8) Dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí žádosti o registraci
   zaniká pojistná smlouva o pojištění důchodu od počátku.

   (9)  Pojistná smlouva o pojištění důchodu je zaregistrována s účinností
   k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém rozhodnutí, kterým byla
   tato smlouva zaregistrována, nabylo právní moci.“.

   20. V § 11 odst. 1 se slova „kdykoliv ve spořící době“ zrušují.

   21. V § 11 se doplňuje odstavec 6, který zní:

   „(6)  Pro účely stanovení důchodového věku podle odstavce 3 u žen se má
   za to, že žena vychovala 2 děti.“.

   22. V § 12 odstavec 3 zní:

   „(3)  Penzijní  společnost  je  povinna  správci  Centrálního  registru
   oznámit,  že jí byl uhrazen poplatek za převod prostředků nebo že se jí
   tento  poplatek  nehradí.  Toto oznámení je penzijní společnost povinna
   učinit  elektronicky způsobem stanoveným správcem Centrálního registru,
   a to do 5 pracovních dnů ode dne

   a) úhrady poplatku za převod prostředků, nebo

   b)  doručení výpovědi smlouvy o důchodovém spoření nebo uzavření dohody
   o  skončení  smlouvy  podle  odstavce  1,  v případě, že se poplatek za
   převod prostředků nehradí.“.

   23.  V § 12 odst. 4 se slova „oznámení správce Centrálního registru, že
   další  smlouvu  o  důchodovém  spoření  zaregistroval“  nahrazují slovy
   „zaregistrování další smlouvy o důchodovém spoření“.

   24. V § 14 odst. 1 se za slovo „základě“ vkládá slovo „zaregistrování“.

   25. V § 14 odstavec 3 zní:

   „(3)  Penzijní  společnost  uhradí  jednorázové  pojistné  na pojištění
   důchodu nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zaregistrování pojistné
   smlouvy o pojištění důchodu v Centrálním registru smluv.“.

   26.   V   §   16   odst.   2   se  slovo  „uzavření“  nahrazuje  slovem
   „zaregistrování“ a slova „jejího uzavření“ se nahrazují slovy „doručení
   rozhodnutí o jejím zaregistrování“.

   27. V § 16 odst. 4 se slova „jím ke dni“ nahrazují slovy „jím do dne“.

   28. V § 16 se doplňuje odstavce 5, který zní:

   „(5) Penzijní společnost je pro účely splnění povinnosti podle odstavců
   3  a  4  povinna  ověřit  u  správce Centrálního registru, zda je dědic
   účastníkem důchodového spoření.“.

   29.  V  §  17  odst.  2  se  slova „provozující životní pojištění podle
   pojistného odvětví“ zrušují.

   30.  V  §  18  se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Změna způsobu nebo
   podmínek  podle  věty druhé je platná pro smlouvy, které budou uzavřeny
   dnem nabytí účinnosti této změny nebo později.“.

   31.  V  §  18  odst.  5 se slova „nákladů vynaložených“ nahrazují slovy
   „účelně vynaložených nákladů“.

   32. V § 22 se doplňuje odstavec 3, který zní:

   „(3) Pojišťovna je povinna vždy k 1. dubnu kalendářního roku informovat
   účastníka způsobem umožňujícím dálkový přístup o výši splátek důchodu v
   následujícím  období.  V  případě,  že  účastník  požádá  o  poskytnutí
   informace  podle  věty  první jiným způsobem, může pojišťovna požadovat
   úhradu účelně vynaložených nákladů.“.

   33. V § 24 odstavce 4 a 5 znějí:

   „(4) Penzijní společnost je povinna 2 měsíce před dosažením důchodového
   věku  účastníka  podle  zákona  o  důchodovém pojištění, nebo po vzniku
   nároku účastníka podle § 14 odst. 1 na žádost účastníka, nebo na žádost
   zákonného  zástupce  nebo  soudem  ustanoveného  opatrovníka podle § 16
   odst.  2,  oslovit  všechny  pojišťovny  podle § 17 odst. 1 s žádostí o
   poskytnutí  závazné  nabídky.  V  žádosti penzijní společnost uvede věk
   účastníka  a  výši  jeho  prostředků, nebo výši prostředků odpovídající
   dědickému  podílu  v  případě  žádosti  zákonného  zástupce nebo soudem
   ustanoveného  opatrovníka  podle  §  16  odst.  2.  Závazné  nabídky je
   penzijní  společnost  povinna osobám podle věty první předat neprodleně
   po jejich obdržení společně s informací podle odstavce 5.

   (5)  Pojišťovna je povinna poskytnout závaznou nabídku nejpozději do 10
   dnů  od přijetí žádosti podle odstavce 4. Závazná nabídka pojišťovny se
   nesmí k datu přijetí žádosti penzijní společnosti odlišovat od aktuální
   nabídky  podle odstavce 2. Závazná nabídka je pro pojišťovnu závazná po
   dobu  6  měsíců  ode  dne  přijetí  žádosti  podle odstavce 4. Tím není
   dotčena  povinnost  pojišťovny  zohlednit  ve  výplatě důchodu uhrazené
   jednorázové pojistné.“.

   34. V § 24 se doplňuje odstavec 6, který zní:

   „(6)  Pro účely stanovení důchodového věku podle odstavce 4 u žen se má
   za to, že žena vychovala 2 děti.“.

   35. V § 29 odst. 1 se za slovo „udržuje“ vkládá slovo „vlastní“.

   36. V § 29 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „Kapitál“ nahrazuje
   slovy „Vlastní kapitál“.

   37. V § 29 odst. 2 písmeno c) zní:

   „c)  doplňkového  vlastního kapitálu, který penzijní společnost drží ke
   krytí  peněžních  prostředků  na  účtu  pro  příjem  plateb pojistného,
   převádění  prostředků účastníka a provádění úhrad podle § 13 v případě,
   že neprobíhají z účtu důchodového fondu,“.

   38.  V  §  29  odst.  2 písm. d) se za slovo „doplňkového“ vkládá slovo
   „vlastního“  a  slova  „příspěvků  účastníka, příspěvků zaměstnavatele,
   státních   příspěvků   a  prostředků  účastníka  převedených  z  jiného
   účastnického fondu nebo z transformovaného fondu“ se nahrazují slovy „a
   převod  prostředků účastníka, vyplácení dávek v případě, že neprobíhá z
   účtu účastnického fondu, a vracení státního příspěvku“.

   39.  V  §  31  odst.  1 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a
   doplňuje se písmeno c), které zní:

   „c) dokumenty a záznamy uvedené v písmenech a) a b), pokud jejím jménem
   jednal vázaný zástupce penzijní společnosti.“.

   40.  V  §  32 odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova „a za
   správu smluv o důchodovém spoření a související činnosti“.

   41.  V  §  32 odst. 3 v písmenech b) až d) se slova „tohoto důchodového
   fondu“ zrušují.

   42. V § 32 odstavec 5 zní:

   „(5)  Výše  úplaty  podle odstavce 1 písm. b) je nejvýše 10 % z rozdílu
   průměrné  hodnoty  důchodové  jednotky  v  příslušném období a nejvyšší
   průměrné  roční  hodnoty  důchodové  jednotky  v letech předcházejících
   příslušnému  období  od  vzniku  důchodového fondu vynásobené průměrným
   počtem důchodových jednotek v příslušném období.“.

   43. V § 32 odstavce 7 a 8 znějí:

   „(7) Průměrná hodnota důchodové jednotky důchodového fondu se stanoví k
   poslednímu dni příslušného období jako prostý aritmetický průměr hodnot
   důchodových jednotek důchodového fondu za každý den příslušného období.

   (8)  Pro  účely  stanovení úplaty podle odstavce 3 se náklady na držení
   cenných   papírů  vydávaných  fondem  kolektivního  investování  rozumí
   zejména  podíl  na  celkové  výši  nákladů  hrazených  z  majetku fondu
   kolektivního  investování,  který  odpovídá  investici  v  tomto  fondu
   kolektivního investování.“.

   44. V § 34 odst. 4 se za slovo „za“ vkládá slovo „kalendářní“.

   45. § 36 se zrušuje.

   46. § 37 včetně nadpisu zní:

   § 37

   Náklady na propagaci, reklamu a podporu prodeje

   Náklady penzijní společnosti vynaložené na propagaci, reklamu a podporu
   prodeje  v  souvislosti  s  důchodovým spořením nesmí za kalendářní rok
   překročit  hodnotu  tisícinásobku průměrné mzdy v národním hospodářství
   vyhlašované  Ministerstvem  práce  a  sociálních  věcí  podle  zákona o
   zaměstnanosti  za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního
   roku.  Do limitu podle věty první se nezahrnují náklady, které penzijní
   společnost  vynaložila  na  propagaci,  reklamu  a  podporu  prodeje  v
   souvislosti s doplňkovým penzijním spořením. V případě, že nelze určit,
   zda  je  náklad  vynaložený  v  souvislosti  s důchodovým spořením nebo
   doplňkovým  penzijním spořením, zahrne se jeho polovina do limitu podle
   věty první.“.

   47.  V  §  38  odst.  1  se  slova  „přijímání  a vracení pojistného na
   důchodové  pojištění podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a
   příspěvku  na  státní  politiku  zaměstnanosti  a  prostředků účastníka
   převedených   z   jiného   důchodového  fondu  před  jejich  přidělením
   důchodovým fondům“ nahrazují slovy „příjem plateb pojistného, převádění
   prostředků  účastníka  a  provádění  úhrad  podle  §  13  v případě, že
   neprobíhají z účtu důchodového fondu“.

   48. V § 39 odst. 1 písm. b) se slova „přijímání pojistného na důchodové
   pojištění  podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku
   na  státní  politiku zaměstnanosti a prostředků účastníka převedených z
   jiného  důchodového  fondu“  nahrazují slovy „příjem plateb pojistného,
   převádění  prostředků účastníka a provádění úhrad podle § 13 v případě,
   že neprobíhají z účtu důchodového fondu“.

   49. V § 39 odst. 1 písm. c) se slova „odst. 2 a 3“ zrušují.

   50.  V  §  40  písm.  a)  se  slova  „přijímání pojistného na důchodové
   pojištění  podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku
   na  státní  politiku zaměstnanosti a prostředků účastníka převedených z
   jiného  důchodového  fondu“  nahrazují slovy „příjem plateb pojistného,
   převádění  prostředků účastníka a provádění úhrad podle § 13 v případě,
   že neprobíhají z účtu důchodového fondu“.

   51.  V  § 40 písm. g) se slova „pojistného na důchodové pojištění podle
   zákona  o  pojistném  na  sociální  zabezpečení  a  příspěvku na státní
   politiku  zaměstnanosti  a  prostředků  účastníka  převedených z jiného
   důchodového   fondu“   nahrazují  slovy  „na  účtu  pro  příjem  plateb
   pojistného, převádění prostředků účastníka a provádění úhrad podle § 13
   v případě, že neprobíhají z účtu důchodového fondu“.

   52. V § 42 odst. 1 písmeno a) zní:

   „a)  částí  výnosů pojistného připadajících na účastníky převedených na
   účet  pro  příjem  plateb  pojistného, převádění prostředků účastníka a
   provádění úhrad podle § 13 v případě, že neprobíhají z účtu důchodového
   fondu,“.

   53.  V § 42 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se
   písmeno i), které zní:

   „i)  majetkem  pro  účely  výpočtu  limitu  stanoveného pro investování
   důchodového fondu aktiva.“.

   54.  V  §  49 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , s
   výjimkou  speciálního fondu nemovitostí nebo srovnatelného zahraničního
   fondu kolektivního investování“.

   55.  V  § 57 odst. 1 se na konci textu poslední věty doplňují slova „ ;
   tím není dotčen § 52“.

   56.  V  §  69  odst.  1 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a
   písmeno d) se zrušuje.

   57. V § 71 odst. 2 písmeno a) zní:

   „a)  část výnosu pojistného připadající na účastníka převedenou na účet
   pro   příjem   plateb  pojistného,  převádění  prostředků  účastníka  a
   provádění úhrad podle § 13 v případě, že neprobíhají z účtu důchodového
   fondu, a datum jejího přijetí,“.

   58.  V  §  71 odst. 2 písm. b), d), f) g) a h) se za slovo „prostředků“
   vkládá slovo „účastníka“.

   59. V § 72 odst. 1 se slovo „nejmenší“ zrušuje.

   60. V § 74 se odstavec 1 zrušuje.

   Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

   61.  V  §  74  odst.  1  se  slova „na peněžní podúčet“ nahrazují slovy
   „účastníka na účet důchodového fondu“.

   62. V § 74 odst. 2 písmeno a) zní:

   „a)  doručení  rozhodnutí o zaregistrování pojistné smlouvy o pojištění
   důchodu,“.

   63. V § 74 odst. 2 písm. b) se za slovo „rozpočtu“ vkládají slova „nebo
   sdělení o převodu důchodových práv“.

   64.  V  §  74  odst.  2 písm. e) se slova „oznámení správce Centrálního
   registru o registraci“ nahrazují slovy „rozhodnutí o zaregistrování“.

   65.  V  § 79 odst. 3 písm. b) se slova „investičních politik“ nahrazují
   slovy „způsobu investování“.

   66. V § 87 se za slovo „je“ vkládá slovo „uveřejněná“.

   67.  V  §  90  odst.  1 písm. b) se slovo „důchodovém“ nahrazuje slovem
   „peněžním“.

   68.  V  §  90  odst.  2  písm. a) a b) se slovo „důchodového“ nahrazuje
   slovem „peněžního“.

   69.  V § 90 odst. 2 písm. g) se za slovo „procentech“ vkládají slova „a
   její  hodnotu v rozdělení na úplatu za obhospodařování majetku a úplatu
   za zhodnocení majetku“.

   70.  V  §  91  odst.  1  úvodní  části  ustanovení se slova „investiční
   zprostředkovatel^5),  vázaný zástupce investičního zprostředkovatele^6)
   a vázaný zástupce penzijní společnosti^7)“ nahrazují slovy „obchodník s
   cennými  papíry,  který  má  podle  jiného právního předpisu povolení k
   poskytování investičních služeb přijímání a předávání pokynů týkajících
   se   investičních   nástrojů   a  investiční  poradenství  týkající  se
   investičních   nástrojů   (dále  jen  „obchodník  s  cennými  papíry“),
   investiční     zprostředkovatel,     vázaný    zástupce    investičního
   zprostředkovatele  nebo  obchodníka  s cennými papíry a vázaný zástupce
   penzijní společnosti“.

   Poznámky pod čarou č. 5 až 7 se zrušují.

   71. V § 92 odstavec 1 zní:

   „(1) Osoba uvedená v § 91 odst. 1 je povinna vykonávat činnost uvedenou
   v § 91 odst. 1 s odbornou péčí.“.

   72.  V  §  92  se  na konci odstavce 3 doplňuje věta „Tato povinnost se
   obdobně  vztahuje  i  na  obchodníka  s  cennými papíry, pokud vykonává
   činnosti podle § 91 odst. 1.“.

   73. V § 92 odstavce 6 a 7 znějí:

   „(6)  Investiční zprostředkovatel a obchodník s cennými papíry uchovává
   dokumenty  týkající se činností uvedených v § 91 odst. 1 včetně záznamů
   v  evidenci po dobu 10 let od okamžiku výkonu této činnosti a po dobu 3
   let  v  případě  záznamů  komunikace  s  účastníkem  nebo se zájemcem o
   důchodové spoření; tato povinnost se vztahuje i na uchovávání dokumentů
   a záznamů, pokud jejich jménem jednal vázaný zástupce. Stejně postupuje
   i  osoba podle věty první, jejíž oprávnění vykonávat činnost podle § 91
   odst. 1 zaniklo, nebo její právní nástupce.

   (7)  Osoba  uvedená  v  odstavci  1 a penzijní společnost odpovídají za
   škodu  způsobenou při provozování činností podle § 91 odst. 1. Za škodu
   způsobenou  osobou uvedenou v odstavci 1 při provozování činností podle
   §  91  odst.  1  odpovídají tato osoba a penzijní společnost společně a
   nerozdílně.  Za  škodu  způsobenou  při provozování činností podle § 91
   odst.  1  vázanými  zástupci  odpovídá zastoupený. Této odpovědnosti se
   zastoupený  nemůže  zprostit.  Uhradí-li  zastoupený  škodu  způsobenou
   vázaným zástupcem, má vůči němu právo postihu.“.

   74. V § 94 se odstavec 3 zrušuje.

   Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

   75. V § 100 odstavec 1 zní:

   „(1)  Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 44 odst.
   2 použije označení „důchodový fond“ nebo jiné zaměnitelné označení.“.

   76. V § 101 odst. 1 písmeno a) zní:

   „a) postupuje v rozporu s § 4,“.

   77.  V  § 101 odst. 1 písm. b) se slova „nepředá neprodleně vyhotovení“
   nahrazují slovy „nepodá žádost o registraci“.

   78. V § 101 odst. 1 písmeno g) zní:

   „g) nesplní některou z povinností podle § 12,“.

   79. V § 101 odst. 1 písm. j) se slova „ve spořící době“ zrušují.

   80.  V  § 101 odst. 1 písm. k) se za slova „podle §“ vkládají slova „9a
   nebo“.

   81.  V § 103 odst. 1 písm. b) se slova „odst. 1 nebo 2“ nahrazují slovy
   „ , 18 nebo 19“.

   82. V § 104 odst. 3 se písmeno a) zrušuje.

   Dosavadní písmena b) až f) se označují jako písmena a) až e).

   83.  V  §  106 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „ , účastník
   doplňkového  penzijního  spoření a účastník penzijního připojištění. To
   neplatí  pro  účastníka důchodového spoření v případě správního řízení,
   které vede správce Centrálního registru“.

   84. V § 111 se doplňuje odstavec 4, který zní:

   „(4)  Fyzická osoba, která se nemůže stát účastníkem podle § 2 odst. 1,
   se  může stát účastníkem, pokud uzavře s penzijní společností smlouvu o
   důchodovém  spoření  nejpozději  do  3  měsíců ode dne nabytí účinnosti
   zákona  č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho
   inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, a pokud
   jde o

   a) příslušníka

   1. Policie České republiky,

   2. Hasičského záchranného sboru České republiky,

   3. Generální inspekce bezpečnostních sborů,

   4. zpravodajské služby České republiky, nebo

   b)  vojáka z povolání nebo vojáka, který je po dobu činné služby hmotně
   zabezpečen jako voják z povolání.“.

   ČÁST ČTVRTÁ

   Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření

   Čl. IV

   Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, se mění takto:

   1. V § 3 písm. c) se slova „podíly na výsledku hospodaření účastnického
   fondu“ nahrazují slovy „jejich zhodnocení a znehodnocení“.

   2.  V  § 6 odst. 1 větě druhé se číslo „2“ nahrazuje číslem „1“ a slovo
   „měsíce“ se nahrazuje slovem „měsíc“.

   3.  V  §  14 odst. 1 se za slova „v § 13“ vkládají slova „odst. 1“ a na
   konci odstavce se doplňuje věta „Pokud účastník v kalendářním měsíci, v
   jehož  průběhu  doplňkové penzijní spoření vzniká nebo zaniká, splňoval
   alespoň  jednu  z  podmínek  stanovených  v § 13 odst. 1 po dobu trvání
   doplňkového  penzijního spoření a zaplatil ve lhůtě uvedené v § 9 odst.
   2 příspěvek ve výši alespoň 300 Kč, náleží mu státní příspěvek.“.

   4.  V  §  15  odst.  1  úvodní  části ustanovení se slovo „důchodového“
   nahrazuje slovem „penzijního“.

   5.  V  §  15 odst. 7 se slova „nezbytně nutnou“ nahrazují slovy „trvání
   doplňkového penzijního spoření účastníka a 10 let po jeho zániku“.

   6. V § 16 odst. 3 písm. c) bodě 5 se za slova „spoření,“ vkládají slova
   „které  se  nesmí shodovat s číslem jiné smlouvy o doplňkovém penzijním
   spoření  nebo  smlouvy  o  penzijním připojištění podle jiného právního
   předpisu,“.

   7.  V  §  18  odst.  1  se  slova  „účastnického fondu“ nahrazují slovy
   „účastnických  fondů  pro  přijímání  a  převod  prostředků  účastníka,
   vyplácení  dávek  v  případě, že neprobíhá z účtu účastnického fondu, a
   vracení státního příspěvku“.

   8. V § 18 odst. 2 se slova „45 dnů“ nahrazují slovy „konce kalendářního
   měsíce, ve kterém uplyne 1 měsíc“.

   9.  V § 18 odst. 3 písm. a) a b) se za slovo „do“ vkládají slova „konce
   kalendářního měsíce, ve kterém uplyne“.

   10. V § 18 odst. 4 a 5 se slovo „vrácení“ nahrazuje slovem „vracení“.

   11.  V  §  18  odst.  5 písm. c) bodě 5 se za slova „spoření,“ vkládají
   slova  „které  se  nesmí  shodovat  s  číslem jiné smlouvy o doplňkovém
   penzijním  spoření  nebo  smlouvy o penzijním připojištění podle jiného
   právního předpisu, datum jejího uzavření a účinnosti“.

   12. V § 18 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:

   „(6)  Ministerstvo  je  povinno  zpracovat  zprávu  o  vracení státního
   příspěvku   a  vracení  převedené  státní  podpory  a  předat  výsledek
   zpracování  penzijní společnosti v elektronické podobě do dvacátého dne
   kalendářního měsíce, ve kterém penzijní společnost tuto zprávu podala.

   (7) Penzijní společnost je povinna vrátit ministerstvu státní příspěvek
   a  převedenou státní podporu ve výši podle výsledku zpracování zprávy o
   vracení  státního příspěvku a vracení převedené státní podpory do konce
   kalendářního   měsíce,  ve  kterém  jí  ministerstvo  předalo  výsledek
   zpracovaní  zprávy.  Penzijní  společnost  je  povinna  podat  zprávu o
   vracení  státního příspěvku a vracení převedené státní podpory tak, aby
   vrátila  státní  příspěvek  a převedenou státní podporu ministerstvu ve
   lhůtě podle odstavce 2 nebo 3.“.

   13. V § 20 odst. 2 se slovo „přiznání“ nahrazuje slovem „pobírání“.

   14.  V  §  22 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Penzijní společnost
   zahájí   výplatu   splátek  nejpozději  do  konce  kalendářního  měsíce
   bezprostředně  následujícího  po  kalendářním  měsíci,  ve  kterém byla
   žádost  o  výplatu  předložena, pokud se účastník a penzijní společnost
   nedohodnou jinak.“.

   15. V § 23 odst. 1 se slova „do 3“ nahrazují slovy „nejpozději do 7“.

   16.  V  §  23  odst.  4  se  za  větu  první vkládá věta „V případě, že
   předložená  pojistná  smlouva nesplňuje podmínky stanovené v odstavci 2
   nebo   3,  je  penzijní  společnost  povinna  tuto  skutečnost  oznámit
   účastníkovi do 5 pracovních dnů ode dne jejího předložení.“.

   17. V § 23 se doplňuje odstavec 6, který zní:

   „(6)  Penzijní společnost je povinna společně s uhrazením jednorázového
   pojistného podle odstavce 4 předat pojišťovně informaci o souhrnné výši
   příspěvků účastníka a státního příspěvku.“.

   18.  V  § 24 odst. 1 písm. b) se za číslo „19“ vkládají slova „písm. a)
   až c), e) nebo f)“.

   19.  V  § 25 odst. 1 písm. c) se za číslo „19“ vkládají slova „písm. a)
   až c), e) nebo f)“.

   20. V § 35 odst. 2 se slova „ , a to alespoň návrh změn plnění věcných,
   personálních a organizačních předpokladů“ zrušují.

   21. V § 35 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:

   „(6)  K  žádosti  o registraci další činnosti podle odstavce 1 písm. a)
   nebo c) penzijní společnost

   a)  přiloží  žádost o registraci podle jiného právního předpisu^7) nebo
   žádost o akreditaci podle § 86 odst. 1, nebo

   b)   doloží,   že  byla  provedena  registrace  podle  jiného  právního
   předpisu^7) nebo udělena akreditace podle § 86 odst. 2.

   (7) Česká národní banka rozhodne o žádosti podle odstavce 1 podané před
   vydáním  rozhodnutí o povolení k činnosti penzijní společnosti nejdříve
   společně  s rozhodnutím o povolení k činnosti penzijní společnosti. Při
   posuzování předpokladů pro registraci další činnosti vychází z podkladů
   pro rozhodnutí o povolení k činnosti penzijní společnosti.“.

   22. V § 38 odst. 1 se za slovo „udržuje“ vkládá slovo „vlastní“.

   23. V § 38 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „Kapitál“ nahrazuje
   slovy „Vlastní kapitál“.

   24.  V  §  38  odst.  2 písm. c) se za slovo „doplňkového“ vkládá slovo
   „vlastního“   a   slova   „vracení   příspěvků   účastníka,   příspěvků
   zaměstnavatele, státních příspěvků a prostředků účastníka převedených z
   jiného  účastnického  fondu nebo z transformovaného fondu“ se nahrazují
   slovy  „převod  prostředků  účastníka,  vyplácení  dávek  v případě, že
   neprobíhá z účtu účastnického fondu, a vracení státního příspěvku“.

   25.  V  §  51  odst.  6  se  za  slovo „účastnických“ vkládají slova „a
   důchodových“.

   26.  V  § 55 odst. 1 se na konci textu písmene a) slovo „a“ zrušuje, na
   konci  textu písmene b) se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno
   c), které zní:

   „c) dokumenty a záznamy uvedené v písmenech a) a b), pokud jejím jménem
   jednal vázaný zástupce penzijní společnosti.“.

   27.  V  §  60  odst.  2  se na konci textu písmene c) doplňují slova „a
   provádějícím  správu smluv o doplňkovém penzijním spoření a související
   činnosti“.

   28. V § 60 odstavec 4 zní:

   „(4)  Výše  úplaty  podle odstavce 1 písm. b) je nejvýše 10 % z rozdílu
   průměrné  hodnoty  penzijní  jednotky  v  příslušném  období a nejvyšší
   průměrné  roční  hodnoty  penzijní  jednotky  v  letech předcházejících
   příslušnému  období  od  vzniku účastnického fondu vynásobené průměrným
   počtem penzijních jednotek v příslušném období.“.

   29. V § 60 odstavce 6 a 7 znějí:

   „(6) Průměrná hodnota penzijní jednotky účastnického fondu se stanoví k
   poslednímu dni příslušného období jako prostý aritmetický průměr hodnot
   penzijních jednotek účastnického fondu za každý den příslušného období.

   (7)  Pro  účely  stanovení úplaty podle odstavce 3 se náklady na držení
   cenných   papírů  vydávaných  fondem  kolektivního  investování  rozumí
   zejména  podíl  na  celkové  výši  nákladů  hrazených  z  majetku fondu
   kolektivního  investování,  který  odpovídá  investici  v  tomto  fondu
   kolektivního investování.“.

   30. V § 61 odst. 1 se písmeno f) zrušuje.

   Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno f).

   31. V § 61 odst. 5 se slovo „g)“ nahrazuje slovem „f)“.

   32. V § 62 odst. 3 se slovo „odstavce“ nahrazuje slovy „§ 61 odst.“.

   33. V § 62 odstavec 4 zní:

   „(4) Je-li změna strategie spoření provedena pouze jednou za kalendářní
   rok, je bezplatná.“.

   34. V § 88 odst. 1 se slova „příspěvkům účastníků, státním příspěvkům a
   příspěvkům  zaměstnavatelů  před  jejich přidělením účastnickým fondům“
   nahrazují  slovy „peněžním prostředkům na účtech pro přijímání a převod
   prostředků  účastníka,  vyplácení  dávek v případě, že neprobíhá z účtu
   účastnického fondu, a vracení státního příspěvku“.

   35. V § 89 odst. 1 písmeno b) zní:

   „b)  eviduje  pohyb  veškerého  majetku  v účastnickém fondu, peněžních
   prostředků  účastnického  fondu  a  peněžních  prostředků na účtech pro
   přijímání  a převod prostředků účastníka, vyplácení dávek v případě, že
   neprobíhá z účtu účastnického fondu, a vracení státního příspěvku,“.

   36. V § 89 odst. 1 písm. c) se slova „odst. 2 a 3“ zrušují.

   37.   V  §  90  písm.  a)  se  slova  „příspěvků  účastníka,  příspěvků
   zaměstnavatele, státních příspěvků a prostředků účastníka převedených z
   jiného  účastnického  fondu  nebo  z  transformovaného fondu“ nahrazují
   slovy  „a  převod  prostředků  účastníka, vyplácení dávek v případě, že
   neprobíhá z účtu účastnického fondu, a vracení státního příspěvku“.

   38.   V  §  90  písm.  g)  se  slova  „příspěvků  účastníka,  příspěvků
   zaměstnavatele, státních příspěvků a prostředků účastníka převedených z
   jiného  účastnického  fondu  nebo  z  transformovaného fondu“ nahrazují
   slovy  „na  účtu pro přijímání a převod prostředků účastníka, vyplácení
   dávek  v  případě,  že  neprobíhá  z účtu účastnického fondu, a vracení
   státního příspěvku“.

   39.  V § 93 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se
   písmeno i), které zní:

   „i)  majetkem  pro  účely  výpočtu  limitu  stanoveného pro investování
   účastnického fondu aktiva.“.

   40. V § 100 odst. 2 písm. d) se na konci textu bodu 2 doplňují slova „a
   jím vydávané cenné papíry jsou veřejně nabízeny v České republice podle
   zákona upravujícího kolektivní investování“.

   41.  V  §  103  odst.  1  a  5  se  slovo  „eminentem“ nahrazuje slovem
   „emitentem“.

   42.  V § 108 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ ; tím nejsou
   dotčeny § 100 až 102“.

   43.  V  §  119  odst. 1 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a
   písmeno d) se zrušuje.

   44. V § 121 odst. 2 písmena d) až j) znějí:

   „d)  hodnotu prostředků účastníka převedených z účastnických fondů jiné
   penzijní společnosti a datum jejich přijetí na účet u depozitáře,

   e)  hodnotu prostředků účastníka převedených z transformovaného fondu a
   datum jejich převodu,

   f)  hodnotu  prostředků  účastníka,  za  které  ještě  nebyly  připsány
   penzijní jednotky,

   g)  hodnotu  prostředků účastníka, které jsou určeny k převedení k jiné
   penzijní společnosti podle § 27,

   h)  hodnotu prostředků účastníka, které ještě nebyly vyplaceny v podobě
   dávky nebo splátky dávky podle § 19,

   i)  hodnotu  prostředků  účastníka, které byly vyplaceny v podobě dávky
   nebo splátky dávky podle § 19, a datum jejich vyplacení a

   j)  hodnotu  prostředků účastníka, které byly převedeny k jiné penzijní
   společnosti podle § 27, a datum jejich převodu.“.

   45. V § 122 odst. 1 se slovo „nejmenší“ zrušuje.

   46. V § 124 se odstavec 1 zrušuje.

   Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

   47.  V  §  124  odst.  1  se slova „na peněžní podúčet“ nahrazují slovy
   „účastníka na účet účastnického fondu“.

   48.  V  §  125  odst.  2 písm. d) se za slovo „fondu“ vkládají slova „a
   transformovaného fondu“.

   49. V § 125 odst. 2 písm. g) se za slovo „procentech“ vkládají slova „a
   její  hodnotu v rozdělení na úplatu za obhospodařování majetku a úplatu
   za zhodnocení majetku“.

   50.  V § 130 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Tímto nejsou dotčeny
   povinnosti stanovené zákonem upravujícím ochranu spotřebitele.“.

   51.  V  § 130 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , a
   to alespoň obchodní firma, adresa sídla a identifikační číslo osoby“.

   52.  V  §  134 odst. 1 se za slovo „obsahující“ vkládají slova „stručné
   základní charakteristiky systému doplňkového penzijního spoření a“.

   53. V § 135 odst. 2 se slovo „bezúplatně“ zrušuje.

   54. V § 138 se slovo „zveřejněná“ nahrazuje slovem „uveřejněná“.

   55.  V  §  141  odst. 2 se na konci písmene j) čárka nahrazuje tečkou a
   písmeno k) se zrušuje.

   56. V § 151 se doplňuje odstavec 4, který zní:

   „(4)  Česká  národní banka může penzijní společnosti rozhodnutím zrušit
   registraci  další  činnosti,  jestliže  došlo  ke změně skutečností, na
   jejichž základě byla registrace provedena.“.

   57. V § 154 odst. 1 se na konci písmene b) slovo „nebo“ zrušuje.

   58.  V  § 154 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a
   doplňuje se písmeno d), které zní:

   „d) který nesplňuje odbornou způsobilost.“.

   59.  V  §  154  odst.  3 se za slovo „zprostředkovatele“ doplňují slova
   „nebo obchodníka s cennými papíry“.

   60. V § 154 se doplňuje odstavec 5, který zní:

   „(5)   Pro   zrušení  registrace  činnosti  uvedené  v  §  74  odst.  1
   obchodníkovi s cennými papíry nebo odnětí povolení činnosti uvedené v §
   74  odst.  1 obchodníkovi s cennými papíry, který je bankou, se použijí
   odstavce 1 a 2 obdobně.“.

   61.  V  §  155  se  na  konci  textu  písmene  a)  doplňují slova „nebo
   zavádějící“.

   62. V § 155 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se
   písmeno d), které zní:

   „d)  bylo  vydáno  rozhodnutí  o  úpadku  akreditované  osoby  nebo byl
   insolvenční  návrh zamítnut proto, že majetek akreditované osoby nebude
   postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení.“.

   63.  V  §  155 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se
   odstavec 2, který zní:

   „(2)  Česká  národní  banka může akreditované osobě odejmout akreditaci
   také v případě, že

   a)  akreditovaná  osoba nezahájí svoji činnost do 1 roku ode dne nabytí
   právní moci rozhodnutí, kterým jí byla udělena akreditace, nebo

   b) akreditovaná osoba nevykonává činnost déle než 6 měsíců.“.

   64. V § 159 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.

   Dosavadní písmena b) až h) se označují jako písmena a) až g).

   65.  V  §  160  odst.  1  písm.  g) se slovo „vrácení“ nahrazuje slovem
   „vracení“.

   66. V § 163 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.

   Dosavadní písmena b) až i) se označují jako písmena a) až h).

   67. V § 163 odst. 1 se na konci písmene f) slovo „nebo“ zrušuje.

   68. V § 163 odst. 1 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

   „g) nesplní některou z povinností podle § 86 nebo 87,“.

   Dosavadní písmena g) a h) se označují jako písmena h) a i).

   69. V § 163 odst. 1 se na konci písmene h) doplňuje slovo „nebo“.

   70.   V   §   163   odst.   5  úvodní  části  ustanovení  se  za  slovo
   „zprostředkovatel“ doplňují slova „nebo obchodník s cennými papíry“.

   71.  V  §  165 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „ , účastník
   penzijního připojištění a účastník důchodového spoření“.

   72. V § 184 odstavec 4 zní:

   „(4)  Žádost  o  poskytnutí  dávek  z  penzijního připojištění podaná v
   období  1  měsíce před rozhodným dnem se považuje za podanou v rozhodný
   den.“.

   73.  V  §  187 odst. 5 se slovo „odstavců“ nahrazuje slovem „odstavce“,
   slova  „a  4“  se  zrušují  a  věta druhá se nahrazuje větou „Pro účely
   odstavce    4    vychází   penzijní   společnost   z   účetní   závěrky
   transformovaného fondu ověřené auditorem.“.

   74. V § 191 odstavce 1 až 3 znějí:

   „(1)  Do  transformovaného  fondu nemohou na základě uzavření smlouvy o
   penzijním  připojištění podle zákona o penzijním připojištění vstupovat
   noví účastníci, s výjimkou převodu prostředků účastníka

   a) ze zrušeného penzijního fondu,

   b) ze zanikajícího transformovaného fondu jiné penzijní společnosti a

   c)  z  transformovaného fondu, který se slučuje s jiným transformovaným
   fondem.

   (2)  Převody  prostředků podle odstavce 1 písm. a) a b) jsou bezplatné.
   Na převod prostředků podle odstavce 1 písm. c) se nevztahuje ustanovení
   §  24 odst. 4 zákona o penzijním připojištění, pokud je žádost o převod
   prostředků  podána  do  6  měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí
   České  národní banky o povolení sloučení transformovaných fondů podle §
   195 odst. 4.

   (3)   Převést   prostředky   účastníka   z  transformovaného  fondu  do
   účastnických  fondů  lze  na  základě  uzavření  smlouvy  o  doplňkovém
   penzijním  spoření  s  penzijní společností, která tento transformovaný
   fond  obhospodařuje, a to bezplatně. Do spořící doby se přitom započítá
   i  dosažená  pojištěná  doba  podle  zákona  o  penzijním připojištění.
   Převést  prostředky  účastníka  mezi transformovanými fondy lze pouze v
   případě,  že  účastník  uzavřel smlouvu o penzijním připojištění u obou
   penzijních   společností,   které   provozují   penzijní   připojištění
   prostřednictvím    transformovaného    fondu,    již    před    vznikem
   transformovaného fondu; tím není dotčen odstavec 1.“.

   75.  V  §  191 odst. 6 se slova „ , a to poprvé pro poskytnutí státního
   příspěvku  účastníkovi  v  transformovaném  fondu na základě čtvrtletní
   žádosti  podané ministerstvu po nabytí účinnosti tohoto zákona“ zrušují
   a  slova  „bezprostředně  následující  po  dni  nabytí účinnosti tohoto
   zákona“  se  nahrazují  slovy  „  ,  ve  kterém  nabude účinnosti tento
   zákon,“.

   76. V § 193 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

   „(4)   Na   změny  penzijního  plánu  se  vztahuje  zákon  o  penzijním
   připojištění.“.

   Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

   77.  V  §  193 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Při výkonu dohledu
   nad   dodržováním   povinností,   stanovených   v  zákoně  o  penzijním
   připojištění,   jejichž   dodržování   tento   zákon   ukládá  penzijní
   společnosti,  postupuje  Česká  národní banka podle ustanovení zákona o
   penzijním připojištění upravujících výkon dohledu a správní delikty.“.

   ČÁST PÁTÁ

   Změna  zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
   politiku zaměstnanosti

   Čl. V

   Zákon  č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku
   na  státní  politiku  zaměstnanosti,  ve  znění  zákona č. 10/1993 Sb.,
   zákona  č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb.,
   zákona  č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb.,
   zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb.,
   zákona  č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 18/2000 Sb.,
   zákona  č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb.,
   zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb.,
   zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb.,
   zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb.,
   zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb.,
   zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb.,
   zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb.,
   zákona  č. 62/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb.,
   zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 153/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb.,
   zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb.,
   zákona  č.  306/2008  Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb.,
   zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,
   zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb.,
   zákona  č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb.,
   zákona  č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb.
   a zákona č. 470/2011 Sb., se mění takto:

   1. V § 7 odst. 1 písmena b) až d) znějí:

   „b) u zaměstnance

   1.  6,5  %  z  vyměřovacího základu, jde-li o zaměstnance, který není v
   rozhodném období účasten důchodového spoření,

   2.  3,5  %  z  vyměřovacího  základu,  jde-li o zaměstnance, který je v
   rozhodném období účasten důchodového spoření,

   c) u osoby samostatně výdělečně činné

   1.  29,2 % z vyměřovacího základu uvedeného v § 5b odst. 1 až 3, z toho
   28  %  na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti,
   jde-li   o  osobu  samostatně  výdělečně  činnou  účastnou  důchodového
   pojištění,  která  není  po  celé  rozhodné  období účastna důchodového
   spoření,

   2.  26,2 % z vyměřovacího základu uvedeného v § 5b odst. 1 až 3, z toho
   25  %  na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti,
   jde-li   o  osobu  samostatně  výdělečně  činnou  účastnou  důchodového
   pojištění, která je aspoň po část rozhodného období účastna důchodového
   spoření,

   3.  2,3  %  z  vyměřovacího  základu uvedeného v § 5b odst. 4, jde-li o
   osobu samostatně výdělečně činnou účastnou nemocenského pojištění,

   d) u osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění

   1.  28  %  z  vyměřovacího  základu, jde-li o osobu dobrovolně účastnou
   důchodového   pojištění,   která   není   v  rozhodném  období  účastna
   důchodového spoření,

   2.  30  %  z  vyměřovacího  základu, jde-li o osobu dobrovolně účastnou
   důchodového  pojištění, která je v rozhodném období účastna důchodového
   spoření,“.

   2. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který zní:

   § 9a

   Zaměstnavatel  je v případě, že aspoň jeden jeho zaměstnanec je účasten
   důchodového  spoření,  povinen  na  tiskopisu  podle § 9 odst. 3 nebo 4
   uvádět  též  úhrn  vyměřovacích základů zaměstnanců, kteří jsou účastni
   důchodového spoření.“.

   3. V § 14 odst. 1 se slova „bodě 1“ nahrazují slovy „bodech 1 nebo 2“.

   4.  V  §  14  se  na  konci  odstavce  1  doplňuje  věta „Byla-li osoba
   samostatně  výdělečně  činná  v  kalendářním měsíci účastna důchodového
   spoření,  stanoví  se výše zálohy na pojistné za tento kalendářní měsíc
   procentní  sazbou  uvedenou  v § 7 odst. 1 písm. c) bodě 2, pokud osoba
   samostatně výdělečně činná je účastníkem důchodového spoření.“.

   5. V § 15 se doplňuje odstavec 6, který zní:

   „(6)   Je-li  osoba  samostatně  výdělečně  činná  účastna  důchodového
   spoření,  je  povinna  v oznámení o zahájení (znovuzahájení) samostatné
   výdělečné   činnosti  uvést  též  údaj,  od  kdy  se  stala  účastníkem
   důchodového  spoření;  pokud  se osoba samostatně výdělečně činná stala
   účastníkem   důchodového   spoření   až   po  zahájení  (znovuzahájení)
   samostatné  výdělečné  činnosti,  je  povinna  tuto  skutečnost oznámit
   okresní  správě  sociálního  zabezpečení nejpozději na přehledu podaném
   podle  odstavce  1  za  kalendářní  rok,  v  němž  se  stala účastníkem
   důchodového spoření.“.

   6. V § 16 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:

   „(4)  Osoba  dobrovolně účastná důchodového pojištění, která je účastna
   důchodového  spoření,  je  povinna  při  podání  přihlášky k dobrovolné
   účasti  na  důchodovém  pojištění  uvést,  že  je  účastna  důchodového
   spoření.

   (5)  Osoba  dobrovolně  účastná důchodového pojištění, která je účastna
   důchodového  spoření  a  při  podání  přihlášky  k dobrovolné účasti na
   důchodovém  pojištění  neuvedla,  že je účastníkem důchodového spoření,
   nebo  podle  §  52  odst.  3 zákona o organizaci a provádění sociálního
   zabezpečení  nesdělila, že se po podání této přihlášky stala účastníkem
   důchodového  spoření,  a  platila  pojistné  na  důchodové  pojištění v
   procentní  sazbě  uvedené  v § 7 odst. 1 písm. d) bodě 1, může doplatit
   dlužné  pojistné do 6 kalendářních měsíců po kalendářním měsíci, v němž
   se dověděla o tomto dluhu na pojistném.“.

   Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 6.

   7. V § 16 se doplňuje odstavec 7, který zní:

   „(7)  Okresní  správa  sociálního  zabezpečení  neprodleně převede část
   pojistného  na důchodové pojištění zaplacené osobou dobrovolně účastnou
   důchodového  pojištění, která je účastna důchodového spoření, ve výši 5
   %  z  vyměřovacího základu na účet vedený u Specializovaného finančního
   úřadu,  který  ji  převede  obdobně  jako výnos pojistného na důchodové
   spoření  na  účet  pro  příjem  plateb pojistného, převádění prostředků
   účastníka  a  provádění  úhrad  podle  právního  předpisu  upravujícího
   důchodové  spoření. Část pojistného podle věty první se zaokrouhluje na
   celé koruny nahoru.“.

   8. V § 22 odst. 1 se za slova „odst. 3 a 4,“ vkládají slova „§ 9a,“.

   Čl. VI

   Přechodné ustanovení

   Pojistné  na  důchodové  pojištění  se  za  období  před 1. lednem 2013
   stanoví  podle  zákona  č.  589/1992  Sb.,  ve znění účinném přede dnem
   nabytí účinnosti tohoto zákona.

   ČÁST ŠESTÁ

   Změna občanského soudního řádu

   Čl. VII

   Zákon  č.  99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967
   Sb.,  zákona  č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975
   Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991
   Sb.,  zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993
   Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994
   Sb.,  zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995
   Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995
   Sb.,  nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 31/1996 Sb., zákona č.
   142/1996  Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 269/1996 Sb.,
   zákona  č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb.,
   zákona  č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb.,
   zákona  č.  360/1999  Sb.,  nálezu  Ústavního soudu, vyhlášeného pod č.
   2/2000  Sb.,  zákona  č.  27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č.
   46/2000  Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č.
   155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č.
   227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č.
   120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č.
   271/2001  Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 276/2001 Sb.,
   zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb.,
   zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb.,
   zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.,
   nálezu  Ústavního  soudu,  vyhlášeného  pod  č. 476/2002 Sb., zákona č.
   88/2003   Sb.,   zákona   č.  120/2004  Sb.,  nálezu  Ústavního  soudu,
   vyhlášeného  pod  č.  153/2004  Sb.,  zákona č. 237/2004 Sb., zákona č.
   257/2004 Sb., zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č.
   501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č.
   628/2004  Sb., zákona č. 59/2005 Sb., zákona č. 170/2005 Sb., zákona č.
   205/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č.
   377/2005 Sb., zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č.
   56/2006  Sb.,  zákona  č. 57/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č.
   112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č.
   133/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 135/2006 Sb., zákona č.
   189/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 233/2006 Sb., zákona č.
   264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb., zákona č.
   315/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č.
   123/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č.
   259/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 295/2008 Sb., zákona č.
   305/2008  Sb.,  zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č.
   198/2009 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č.
   281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č.
   420/2009  Sb.,  nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 48/2010 Sb.,
   zákona  č. 347/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 69/2011 Sb.,
   zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 186/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb.,
   zákona č. 218/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb.,
   zákona  č.  420/2011  Sb.,  zákona č. 470/2011 Sb. a zákona č. 167/2012
   Sb., se mění takto:

   1.  V  §  175v odst. 2 písm. e), § 279 odst. 2 písm. d), § 337c odst. 1
   písm.  e)  a v § 338ze odst. 1 písm. g) se slova „a poplatků“ nahrazují
   slovy „ , poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění“.

   2.  V  § 277 odst. 1 se za slovo „požitků,“ vkládají slova „pojistné na
   důchodové spoření,“.

   ČÁST SEDMÁ

   Změna  zákona  o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní
   správy České republiky

   Čl. VIII

   V  §  4  odst.  1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných
   ústředních  orgánů  státní  správy  České republiky, ve znění zákona č.
   135/1996  Sb.,  zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č.
   421/2004  Sb.,  zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č.
   304/2008  Sb.,  zákona  č. 295/2009 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb., se za
   slovo „daně,“ vkládají slova „pojistné na důchodové spoření,“.

   ČÁST OSMÁ

   Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

   Čl. IX

   Za  §  11b  zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního
   zabezpečení,  ve  znění  zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb.,
   zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb.,
   zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb.,
   zákona  č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb.,
   zákona  č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb.,
   zákona  č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb.,
   zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb.,
   zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb.,
   zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb.,
   zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.,
   zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb.,
   zákona  č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb.,
   zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb.,
   zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb.,
   zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb.,
   zákona  č.  24/2006  Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb.,
   zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb.,
   zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb.,
   zákona  č.  342/2006  Sb.,  nálezu  Ústavního soudu, vyhlášeného pod č.
   405/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č.
   181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č.
   296/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č.
   382/2008  Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č.
   158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č.
   303/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č.
   73/2011  Sb.,  nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2011 Sb.,
   zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 220/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb.,
   zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb.,
   zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb.,
   zákona  č.  375/2011  Sb.,  zákona č. 428/2011 Sb. a zákona č. 470/2011
   Sb., se vkládá nový § 11c, který zní:

   § 11c

   (1)  Správce  Centrálního  registru  smluv poskytuje orgánům sociálního
   zabezpečení  údaje  z  tohoto  registru  v rozsahu potřebném pro plnění
   konkrétního úkolu při výkonu jejich působnosti.

   (2)  Údaje  podle  odstavce 1 se poskytují způsobem umožňujícím dálkový
   přístup.“.

   ČÁST DEVÁTÁ

   Změna zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v
   některých dalších organizacích a orgánech

   Čl. X

   V  §  18  odst.  1 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní
   pohotovost   v  rozpočtových  a  v  některých  dalších  organizacích  a
   orgánech, ve znění zákona č. 217/2000 Sb., písmeno a) zní:

   „a) daň z příjmů fyzických osob nebo pojistné na důchodové spoření,“.

   ČÁST DESÁTÁ

   zrušena

   Čl. XI

   zrušen

   Čl. XII

   zrušen

   ČÁST JEDENÁCTÁ

   Změna zákona o daních z příjmů

   Čl. XIII

   Zákon  č.  586/1992  Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993
   Sb.,  zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993
   Sb.,  zákona  č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994
   Sb.,  zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995
   Sb.,  zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995
   Sb.,  zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997
   Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997
   Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998
   Sb.,  zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999
   Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999
   Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č.
   3/2000  Sb.,  zákona  č.  17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č.
   72/2000  Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č.
   121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č.
   340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č.
   120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č.
   483/2001  Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č.
   198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č.
   308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č.
   362/2003  Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č.
   47/2004  Sb.,  zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č.
   280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č.
   436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č.
   669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č.
   217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č.
   441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č.
   552/2005  Sb.,  zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č.
   109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č.
   189/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č.
   245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č.
   29/2007  Sb.,  zákona č. 67/2007 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č.
   261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č.
   126/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 482/2008 Sb., zákona č.
   2/2009  Sb.,  zákona  č. 87/2009 Sb., zákona č. 216/2009 Sb., zákona č.
   221/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č.
   289/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 304/2009 Sb., zákona č.
   326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č.
   346/2010  Sb.,  zákona  č.  348/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu
   Ústavního  soudu,  vyhlášeného  pod č. 119/2011 Sb., zákona č. 188/2011
   Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 353/2011 Sb., zákona č. 355/2011
   Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011
   Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 466/2011
   Sb. a zákona č. 470/2011 Sb., se mění takto:

   1.  V  § 23 odst. 3 písm. a) bodě 5 se za slovo „částky“ vkládají slova
   „pojistného na důchodové spoření,“.

   2.  V  §  23 odst. 3 písm. b) bodě 2 se za slova „částky pojistného na“
   vkládají slova „důchodové spoření, pojistného na“.

   3.  V  §  25 odst. 1 písm. g) se slova „pojistné na sociální“ nahrazují
   slovy „pojistné na důchodové spoření, pojistné na sociální“.

   4. V § 38j odst. 10 se za slovo „uhrazené“ vkládají slova „na důchodové
   spoření,“.

   ČÁST DVANÁCTÁ

   Změna zákona o státní sociální podpoře

   Čl. XIV

   Zákon  č.  117/1995  Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č.
   137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č.
   91/1998  Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č.
   118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č.
   492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č.
   309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona č.
   362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č.
   453/2003  Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č.
   315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č.
   124/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 204/2005 Sb., zákona č.
   218/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č.
   552/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č.
   113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č.
   189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č.
   585/2006 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č.
   269/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č.
   239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č.
   382/2008 Sb., zákona č. 414/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č.
   281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č.
   346/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č.
   73/2011  Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č.
   375/2011 Sb. a zákona č. 428/2011 Sb., se mění takto:

   1.  V  §  5  odst.  1  písm.  a) závěrečné části ustanovení se za slova
   „odpočtu  pojistného  na“ vkládají slova „důchodové spoření, pojistného
   na“.

   2.  V § 5 odst. 8 písm. a) se za slova „odpočtu pojistného na“ vkládají
   slova „důchodové spoření, pojistného na“.

   ČÁST TŘINÁCTÁ

   Změna zákona o výkonu trestu odnětí svobody

   Čl. XV

   V § 33 odst. 2 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a
   o  změně  některých  souvisejících  zákonů, se za slova „pojistného na“
   vkládají slova „důchodové spoření,“.

   ČÁST ČTRNÁCTÁ

   Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí

   Čl. XVI

   V  § 46 odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,
   ve  znění  zákona č. 112/2006 Sb. a zákona č. 134/2006 Sb., se za slovo
   „příjmů,“ vkládají slova „pojistného na důchodové spoření,“.

   ČÁST PATNÁCTÁ

   Změna zákona o veřejných dražbách

   Čl. XVII

   V § 60 odst. 2 písm. d) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, se
   za slovo „poplatky“ vkládají slova „a jiná obdobná peněžitá plnění“.

   ČÁST ŠESTNÁCTÁ

   Změna   zákona   o   ochraně   zaměstnanců  při  platební  neschopnosti
   zaměstnavatele a o změně některých zákonů

   Čl. XVIII

   Zákon  č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti
   zaměstnavatele  a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 436/2004
   Sb.,  zákona č. 73/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 217/2009
   Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb. a zákona č. 367/2011
   Sb., se mění takto:

   1.  V  §  10  odst. 2 se za slova „funkčních požitků“ vkládají slova „a
   pojistného   na   důchodové   spoření“  a  slova  „zvláštních  právních
   předpisů^13)“  se  nahrazují slovy „zákona upravujícího daně z příjmů a
   plátce  pojistného  podle  zákona  upravujícího  pojistné  na důchodové
   spoření“.

   2. Poznámka pod čarou č. 13 se zrušuje.

   ČÁST SEDMNÁCTÁ

   Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

   Čl. XIX

   V  § 130 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků
   bezpečnostních  sborů,  ve  znění  zákona  č.  436/2004  Sb., zákona č.
   530/2005 Sb. a zákona č. 189/2006 Sb., písmeno a) zní:

   „a) daň z příjmů fyzických osob nebo pojistné na důchodové spoření,“.

   ČÁST OSMNÁCTÁ

   Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí

   Čl. XX

   V § 9 odst. 1 písm. c) zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních
   sankcí,  se  za  slovo „platby“ vkládají slova „pojistného na důchodové
   spoření,“.

   ČÁST DEVATENÁCTÁ

   Změna zákona o životním a existenčním minimu

   Čl. XXI

   V  §  7  odst.  1  závěrečné části ustanovení zákona č. 110/2006 Sb., o
   životním  a existenčním minimu, se za slova „z příjmů a“ vkládají slova
   „pojistného na důchodové spoření,“.

   ČÁST DVACÁTÁ

   Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi

   Čl. XXII

   V § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,
   ve znění zákona č. 73/2011 Sb. a zákona č. 366/2011 Sb., se za slova „z
   příjmů a“ vkládají slova „pojistného na důchodové spoření,“.

   ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ

   Změna insolvenčního zákona

   Čl. XXIII

   Zákon  č.  182/2006  Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční
   zákon), ve znění zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 108/2007 Sb., zákona
   č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona
   č.  458/2008  Sb.,  zákona  č.  7/2009  Sb.,  nálezu  Ústavního  soudu,
   vyhlášeného  pod  č.  163/2009  Sb.,  zákona č. 217/2009 Sb., zákona č.
   227/2009   Sb.,   zákona  č.  285/2009  Sb.,  nálezu  Ústavního  soudu,
   vyhlášeného  pod  č.  241/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného
   pod  č.  260/2010  Sb.,  zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 69/2011 Sb.,
   zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb. a
   zákona č. 466/2011 Sb., se mění takto:

   1.  V  § 168 odst. 2 písm. e) se slovo „ , cla“ nahrazuje slovy „a jiná
   obdobná peněžitá plnění“.

   2.  V  §  170  písm.  d)  se  slovo  „ , cla“ nahrazuje slovy „a jiných
   obdobných peněžitých plnění“.

   ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ

   Změna zákoníku práce

   Čl. XXIV

   Zákon  č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb.,
   zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.,
   zákona  č.  362/2007  Sb.,  nálezu  Ústavního soudu, vyhlášeného pod č.
   116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č.
   294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č.
   382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č.
   326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č.
   73/2011  Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 185/2011 Sb., zákona č.
   341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č.
   367/2011  Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 466/2011 Sb., se mění
   takto:

   1.  V  §  147 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo
   pojistné na důchodové spoření“.

   2.  V  § 356 odst. 3 se za slovo „odečtením“ vkládají slova „pojistného
   na důchodové spoření,“.

   ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ

   Změna  zákona  o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné
   činnosti a financování terorismu

   Čl. XXV

   V  §  13  odst.  2 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti
   legalizaci  výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění
   zákona  č.  139/2011  Sb.  a  zákona  č. 428/2011 Sb., se za písmeno a)
   vkládá nové písmeno b), které zní:

   „b) smlouvy o důchodovém spoření a pojistné smlouvy o pojištění důchodu
   podle právního předpisu upravujícího důchodové spoření,“.

   Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena c) až f).

   ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ

   Změna trestního zákoníku

   Čl. XXVI

   V  §  241  zákona  č.  40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č.
   330/2011 Sb. a zákona č. 193/2012 Sb., odstavec 1 zní:

   „(1) Kdo ve větším rozsahu nesplní jako zaměstnavatel nebo plátce svoji
   zákonnou povinnost odvést za zaměstnance nebo jinou osobu daň, pojistné
   na  důchodové  spoření,  pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na
   státní  politiku  zaměstnanosti  nebo  pojistné na zdravotní pojištění,
   bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.“.

   ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ

   Změna zákona o pojišťovnictví

   Čl. XXVII

   V  §  128 odst. 1 písm. d) zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, se
   slova  „pro výkon správy daní“ nahrazují slovy „ , poplatku nebo jiného
   obdobného peněžitého plnění pro výkon jejich správy“.

   ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ

   Změna  zákona,  kterým  se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
   zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření

   Čl. XXVIII

   V  čl.  IX  zákona  č.  428/2011  Sb.,  kterým se mění některé zákony v
   souvislosti   s  přijetím  zákona  o  důchodovém  spoření  a  zákona  o
   doplňkovém penzijním spoření, se body 2 a 3 zrušují.

   ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ

   Změna  zákona  o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního
   místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů

   Čl. XXIX

   Zákon  č.  458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho
   inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, se mění
   takto:

   1. V čl. III se body 2, 7 až 9, 37 a 56 zrušují.

   2. V čl. IV se bod 1 zrušuje.

   3. Na konci textu čl. XCV se doplňují slova „ , a s výjimkou ustanovení
   čl.  I  bodů 154 a 155, pokud nejde o část šestou, čl. III bodů 10, 17,
   21  až  26,  48  až  50,  54  a 55, čl. IV bodu 2 a čl. V bodu 3, která
   nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2013“.

   ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ

   ÚČINNOST

   Čl. XXX

   Tento  zákon  nabývá  účinnosti  dnem  1.  ledna 2013, s výjimkou částí
   první,  druhé  a  dvacáté  šesté,  které  nabývají  účinnosti  dnem  1.
   listopadu 2012.

   Němcová v. r.

   Nečas v. r.