Nové předpisy

Zákon č. 396/2012 Sb.


   396/2012 Sb.

   ZÁKON

   ze dne 19. září 2012,

   kterým  se  mění  zákon  č.  99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
   pozdějších předpisů, a další související zákony

   Změna: 256/2013 Sb., 340/2013 Sb., 344/2013 Sb.

   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

   ČÁST PRVNÍ

   Změna občanského soudního řádu

   Čl. I

   Zákon  č.  99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967
   Sb.,  zákona  č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975
   Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991
   Sb.,  zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993
   Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994
   Sb.,  zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995
   Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995
   Sb.,  nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 31/1996 Sb., zákona č.
   142/1996  Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 269/1996 Sb.,
   zákona  č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb.,
   zákona  č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb.,
   zákona  č.  360/1999  Sb.,  nálezu  Ústavního soudu, vyhlášeného pod č.
   2/2000  Sb.,  zákona  č.  27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č.
   46/2000  Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č.
   155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č.
   227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č.
   120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č.
   271/2001  Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 276/2001 Sb.,
   zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb.,
   zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb.,
   zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.,
   nálezu  Ústavního  soudu,  vyhlášeného  pod  č. 476/2002 Sb., zákona č.
   88/2003   Sb.,   zákona   č.  120/2004  Sb.,  nálezu  Ústavního  soudu,
   vyhlášeného  pod  č.  153/2004  Sb.,  zákona č. 237/2004 Sb., zákona č.
   257/2004 Sb., zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č.
   501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č.
   628/2004  Sb., zákona č. 59/2005 Sb., zákona č. 170/2005 Sb., zákona č.
   205/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č.
   377/2005 Sb., zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č.
   56/2006  Sb.,  zákona  č. 57/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č.
   112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č.
   133/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 135/2006 Sb., zákona č.
   189/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 233/2006 Sb., zákona č.
   264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb., zákona č.
   315/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č.
   123/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č.
   259/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 295/2008 Sb., zákona č.
   305/2008  Sb.,  zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č.
   198/2009 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č.
   281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č.
   420/2009  Sb.,  nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 48/2010 Sb.,
   zákona  č. 347/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 69/2011 Sb.,
   zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 186/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb.,
   zákona č. 218/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb.,
   zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb.,
   nálezu  Ústavního  soudu,  vyhlášeného  pod  č. 147/2012 Sb., zákona č.
   167/2012 Sb. a zákona č. 202/2012 Sb., se mění takto:

   1.  V  §  46b písm. a) se za slovo „předpisu^58c)“ doplňují slova „nebo
   adresa místa pobytu cizince na území České republiky podle druhu pobytu
   cizince“.

   2.  V § 53 odst. 1 se slova „§ 294 a 295“ nahrazují slovy „§ 294, 295 a
   320ab“.

   3.  V § 53 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Pro vymáhání pořádkové
   pokuty se uplatní postup stanovený daňovým řádem.“.

   4. Za § 142 se vkládá nový § 142a, který zní:

   „§ 142a

   (1)  Žalobce, který měl úspěch ve věci zahájené podle § 80 písm. b), má
   právo   na  náhradu  nákladů  řízení  proti  žalovanému,  jen  jestliže
   žalovanému  ve  lhůtě  nejméně  7  dnů  před podáním návrhu na zahájení
   řízení  zaslal  na  adresu  pro doručování, případně na poslední známou
   adresu výzvu k plnění.

   (2)  Jsou-li  tu  důvody  hodné zvláštního zřetele, může soud výjimečně
   náhradu  nákladů  řízení zcela nebo zčásti žalobci přiznat i v případě,
   že žalobce žalovanému výzvu k plnění za podmínek uvedených v odstavci 1
   nezaslal.“.

   5.  V  §  175u  odst.  1  větě  první se slova „prodejem movitých věcí,
   nemovitostí a podniku“ zrušují.

   6.  V  §  175v  odst.  4  se za větu první vkládá věta „Rovněž zanikají
   zástavní  práva  zajišťující  pohledávky,  jejichž  dlužníkem  je osoba
   odlišná od zůstavitele.“.

   7.  V  §  200ua  odst.  2 větě druhé se slova „obecný soud oprávněného“
   nahrazují  slovy „soud, v jehož obvodu má sídlo ten, kdo exekuční titul
   sepsal“.

   8.  V  §  210a  se  za slova „(§ 208),“ vkládají slova „nebo rozhodnutí
   vydané podle části šesté“.

   9.  V  §  251  se  za slova „vykonatelné rozhodnutí,“ vkládají slova „a
   jde-li o věc podle odstavce 2,“.

   10.  V  §  251 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se
   odstavce 2 a 3, které znějí:

   „(2) Soud nařizuje a provádí výkon rozhodnutí

   a) o výchově nezletilých dětí,

   b)  nejde-li  o  exekuční titul, který lze vykonat podle správního řádu
   nebo daňového řádu,

   c)  je-li  podán  návrh  na vyklizení bytu nebo místnosti se zajištěním
   bytové náhrady,

   d)   o   vykázání  ze  společného  obydlí  a  nenavazování  kontaktů  s
   oprávněným,

   e) orgánů Evropských společenství^78a),

   f) jde-li o cizí rozhodnutí^58f).

   (3)  Je-li  k  soudu podán návrh na výkon rozhodnutí v jiné věci než ve
   věci podle odstavce 2, soud návrh odmítne.“.

   11. V § 255 se doplňuje odstavec 3, který zní:

   „(3)  Manžel  povinného  je  účastníkem  řízení  také  tehdy, jsou-li k
   vydobytí  závazku,  který  patří do společného jmění manželů, nařízeným
   výkonem  rozhodnutí  postiženy  majetkové  hodnoty manžela povinného (§
   262a odst. 3).“.

   12.  V  §  258  odst. 1 se slova „příkazem k výplatě z účtu u peněžního
   ústavu“   nahrazují  slovy  „správou  nemovitosti“  a  slova  „prodejem
   podniku“ se nahrazují slovy „postižením podniku“.

   13.  V  §  261  odst. 1 se za větu první vkládá věta „V návrhu na výkon
   rozhodnutí uvede oprávněný rodné číslo povinného, je-li mu známo.“.

   14. V § 262a se doplňuje odstavec 3, který zní:

   „(3)  Výkon  rozhodnutí  srážkami  ze  mzdy  nebo jiného příjmu manžela
   povinného,  přikázáním  pohledávky manžela povinného z účtu u peněžního
   ústavu,  přikázáním  jiné  peněžité  pohledávky  manžela povinného nebo
   postižením jiných majetkových práv manžela povinného lze nařídit tehdy,
   jde-li  o  vydobytí  závazku,  který patří do společného jmění manželů.
   Ustanovení hlavy druhé a třetí se použije přiměřeně.“.

   15. V § 263 se doplňuje odstavec 3, který zní:

   „(3)  Jestliže  je  vykonáváno  rozhodnutí,  ve kterém bylo oprávněnému
   přiznáno  právo  na  opětující  se  dávky  a  jestliže výkon rozhodnutí
   srážkami  ze  mzdy  nestačí k úhradě těchto dávek, lze výkon rozhodnutí
   nařídit  jiným  způsobem  výkonu  rozhodnutí  v  rozsahu  součtu těchto
   plnění,  a  jde-li  o  dávky  na  dobu  neurčitou,  pak  v  rozsahu  do
   pětinásobku  ročního plnění. Oprávněnému soud dávky vyplácí, jakmile se
   stanou splatnými.“.

   16. V § 267 se doplňuje odstavec 3, který zní:

   „(3)  Obdobně  podle  odstavce 1 se postupuje, byl-li nařízeným výkonem
   rozhodnutí  postižen  majetek  náležející  výhradně  manželu  povinného
   proto,  že  jej  nabyl  před  manželstvím, dědictvím, darem, za majetek
   náležející  do  jeho  výlučného majetku nebo podle předpisů o restituci
   majetku,  který měl ve vlastnictví před uzavřením manželství nebo který
   mu  byl  vydán  jako  právnímu  nástupci  původního vlastníka, anebo že
   slouží podle své povahy jen jeho osobní potřebě.“.

   17. V § 274 odst. 1 písm. e) se slova „a exekutorských“ zrušují a slova
   „zvláštních zákonů^80)“ se nahrazují slovy „zvláštního zákona^80)“.

   Poznámka pod čarou č. 80 zní:

   „80)  §  71a  až  71c  zákona  č.  358/1992  Sb.,  ve  znění pozdějších
   předpisů.“.

   18. V § 274 odst. 1 písmeno f) zní:

   „f)  vykonatelných rozhodnutí a jiných exekučních titulů orgánů veřejné
   moci;“.

   19. V § 274 odst. 1 se písmeno g) zrušuje.

   Dosavadní písmena h) a i) se označují jako písmena g) a h).

   20.  Na  konci  textu § 278 se doplňují slova „(dále jen „nezabavitelná
   částka“)“.

   21.  V § 279 odst. 1 větě první a v § 298 odst. 1 větách první, druhé a
   třetí se slovo „základní“ nahrazuje slovem „nezabavitelné“.

   22. V § 293 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

   „(2)  Za  změnu  plátce  mzdy  se  považuje  i  vyplácení  dávek  podle
   zvláštního  právního  předpisu  okresní správou sociálního zabezpečení.
   Pokud  nový  plátce  mzdy  obdržel  od předchozího plátce mzdy podklady
   potřebné  pro  výkon  rozhodnutí  srážkami ze mzdy, ustanovení § 294 se
   nepoužije. Ustanovení § 295 se nepoužije.“.

   Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

   23. V § 293 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

   „(4) Dochází-li ke změně plátce podle odstavce 2 v průběhu kalendářního
   měsíce,  započte  nezabavitelnou  částku  v plné výši, případně v nižší
   výši,  nedosahuje-li  mzda  výše nezabavitelné částky, dosavadní plátce
   mzdy.

   (5)  Pokud  mzda u dosavadního plátce mzdy nedosáhla výše nezabavitelné
   částky,  nový  plátce  mzdy  podle  odstavce  2  započte na mzdu (dávky
   nemocenského  pojištění)  povinného v kalendářním měsíci částku ve výši
   rozdílu  mezi  tím,  co  započetl  dosavadní  plátce mzdy v kalendářním
   měsíci, a nezabavitelnou částkou. Dosavadní plátce mzdy je povinen tyto
   skutečnosti novému plátci mzdy oznámit nejpozději na konci kalendářního
   měsíce, ve kterém dochází ke změně plátce mzdy.“.

   24. V § 298 odst. 1 větě první se slova „(§ 278)“ zrušují.

   25.  V  §  303  se  na konci textu odstavce 2 doplňují slova „(dále jen
   „vkladní knížka“)“.

   26. V § 303 se doplňuje odstavec 3, který zní:

   „(3)  Výkon  rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu
   nelze  nařídit  ohledně  pohledávky na účtu u peněžního ústavu, na němž
   jsou  peněžní  prostředky  určené  k  vyplácení  prostřednictvím  karty
   sociálních systémů.“.

   27. V § 304b se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

   „(2)   Peněžní  prostředky  podle  odstavce  1  peněžní  ústav  vyplatí
   povinnému  na  jeho  žádost  nejvýše jednou. O tom musí být povinný při
   nařízení výkonu rozhodnutí poučen.“.

   Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

   28. V § 312 se za odstavec 1 vládá nový odstavec 2, který zní:

   „(2) Soud postupuje podle odstavce 1 i v případě, že plnění vyplývající
   ze  smluvního  vztahu,  jehož  je povinný účastníkem, je podmíněno nebo
   vázáno  na  dosažení  věku nebo jiný běh času. Je-li to účelné, soud po
   právní   moci  usnesení  o  nařízení  výkonu  rozhodnutí  nahradí  svým
   rozhodnutím  prohlášení  vůle  povinného  k  výpovědi  tohoto smluvního
   vztahu  nebo  k žádosti o plnění. Souhlas třetí osoby, je-li jím právní
   úkon  podmíněn,  je  nahrazen  usnesením  o nařízení výkonu rozhodnutí.
   Úkony  potřebné  k  uplatnění  práva,  které  přísluší podle zvláštních
   právních předpisů povinnému, provádí místo povinného oprávněný.“.

   Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

   29. § 314b zní:

   „§ 314b

   (1)  Je-li  to  účelné, soud namísto postupu podle § 314a nařídí prodej
   pohledávky v dražbě. Přitom postupuje obdobně podle § 328b, § 329 odst.
   1 až 6 a § 329a až 330a.

   (2)  Zaplatí-li  vydražitel  nejvyšší  podání  řádně a včas, přejdou na
   vydražitele  veškerá  práva  a povinnosti k pohledávce doposud svědčící
   povinnému,  a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechod
   práv  v  dražbě  oznámí  soud dlužníkovi povinného. Jestliže je splnění
   vydražené  pohledávky  zajištěno  zástavním  právem, ručením nebo jiným
   způsobem,  soud  oznámí  přechod práv v dražbě i osobě, která zajištění
   poskytla, je-li soudu taková skutečnost známa.“.

   30. Za § 314b se vkládá nový § 314c, který zní:

   „§ 314c

   (1)  Byla-li  pohledávka  povinného zastavena podle zvláštního právního
   předpisu^82)   nebo   postoupena   k   zajištění   pohledávky  věřitele
   povinného^83) anebo převedena k zajištění závazku povinného ve prospěch
   jeho  věřitele^84) a mají-li tato práva dřívější pořadí než pohledávka,
   pro  niž  byl  nařízen  výkon  rozhodnutí,  lze  výkon rozhodnutí takto
   dotčené  pohledávky,  popřípadě její části, provést jen tehdy, jestliže
   práva  zanikla,  aniž  by  pohledávka  byla  zcela  vyplacena  věřiteli
   povinného.  V  takovém případě dlužník povinného pohledávku (její část)
   vyplatí  oprávněnému až poté, co se o zániku práva dozvěděl; ustanovení
   § 314a odst. 2 tím není dotčeno.

   (2)  Mají-li práva uvedená v odstavci 1 pozdější pořadí než pohledávka,
   pro  niž  byl nařízen výkon rozhodnutí, při provedení výkonu rozhodnutí
   se k nim nepřihlíží.

   (3)  Mají-li  práva uvedená v odstavci 1 stejné pořadí jako pohledávka,
   pro  niž  byl  nařízen  výkon  rozhodnutí,  a  nestačí-li  těmito právy
   nedotčená  část pohledávky, kterou postihuje nařízení výkonu rozhodnutí
   (§  312  odst.  3),  k plnému uspokojení vymáhané pohledávky, uhradí se
   vymáhaná pohledávka, popřípadě její neuhrazená část, poměrně.

   (4)  Pro  pořadí  práv uvedených v odstavci 1 je rozhodující den jejich
   vzniku.“.

   31.  V  §  320  odst. 2 se slova „§ 312 odst. 2“ nahrazují slovy „§ 312
   odst. 3“.

   32.  V  §  320  se na konci odstavce 2 doplňuje věta „K určení rozhodné
   ceny  soud  přibere  znalce,  nelze-li cenu určit ze smlouvy, na jejímž
   základě jiné majetkové právo vzniklo.“.

   33. § 320a včetně nadpisu zní:

   „§ 320a

   Postižení   účasti   povinného   ve   veřejné  obchodní  společnosti  a
   komplementáře v komanditní společnosti

   (1)  Zaniká-li nařízením výkonu rozhodnutí postižením účasti společníka
   veřejná  obchodní  společnost,  postihuje  výkon  rozhodnutí pohledávku
   povinného z práva na podíl na likvidačním zůstatku.

   (2)   Zaniká-li   v  důsledku  nařízení  výkonu  rozhodnutí  jen  účast
   společníka  ve veřejné obchodní společnosti, postihuje výkon rozhodnutí
   pohledávku z práva na vypořádací podíl.

   (3)  Na  výkon  rozhodnutí  podle  odstavců  1  a  2 se použijí obdobně
   ustanovení § 312 odst. 3 a § 313 až 316.

   (4)  Ustanovení  odstavců  1  až  3  se  použijí  i na postižení účasti
   povinného v komanditní společnosti, je-li komplementářem.“.

   34.  Za  §  320a se vkládají nové § 320aa a 320ab, které včetně nadpisu
   znějí:

   „Postižení  účasti  povinného  ve  společnosti  s  ručením  omezeným, v
   družstvu a komanditisty v komanditní společnosti

   § 320aa

   (1) V nařízení výkonu rozhodnutí soud zakáže

   a) povinnému převádět jeho podíl komanditisty v komanditní společnosti,
   obchodní  podíl  ve  společnosti  s  ručením omezeným nebo jeho členská
   práva a povinnosti v družstvu (dále jen „podíl“) nebo ho zatěžovat a

   b)  příslušnému  orgánu  komanditní  společnosti, společnosti s ručením
   omezeným  nebo  družstvu  udělit  povinnému  k  převodu nebo k zatížení
   podílu souhlas, je-li ho potřeba.

   (2)   Komanditní  společnosti,  společnosti  s  ručením  omezeným  nebo
   družstvu se usnesení doručí do vlastních rukou.

   § 320ab

   (1)  Je-li  podíl  neomezeně  převoditelný,  prodá  se  po  právní moci
   usnesení  o  nařízení výkonu rozhodnutí v dražbě. Soud přitom postupuje
   přiměřeně  podle  §  328b  až  330a. Je-li s podílem v družstvu spojeno
   právo  užívat  byt, postupuje po právní moci usnesení podle § 320a soud
   přiměřeně podle § 336 až 337h; dražební vyhlášku soud zašle i družstvu.
   Je-li  s  podílem  v  družstvu  spojeno  právo  užívat byt a k uzavření
   nájemní  smlouvy  s  členem  družstva je třeba právní úkon třetí osoby,
   považuje se tento podíl za nepřevoditelný.

   (2)  K  určení  rozhodné  ceny  přibere soud znalce; za tím účelem jsou
   obchodní  společnost  nebo  družstvo  povinny poskytnout soudu a znalci
   informace potřebné k určení ceny podílu.

   (3) Dražební vyhlášku soud doručí obchodní společnosti nebo družstvu.

   (4)  Zúčastní-li se dražby jiný společník nebo člen družstva a učiní-li
   s jinými dražiteli stejné nejvyšší podání, udělí se mu příklep.

   (5)  V  dražbě  lze  prodat  i  podíl, který je omezeně převoditelný. V
   takovém  případě  může  být  příklep  udělen jen tomu, kdo před dražbou
   prokáže,  že splňuje požadavky stanovené zákonem, společenskou smlouvou
   nebo stanovami pro nabytí podílu.

   (6)  Účinky  udělení  příklepu stanoví zvláštní právní předpis. Udělení
   příklepu   se  oznámí  obchodnímu  rejstříku  a  obchodní  společnosti,
   popřípadě družstvu.

   (7)  Nepodaří-li se prodat podíl ani v opakované dražbě, vyrozumí o tom
   soud bez zbytečného odkladu písemně komanditní společnost, společnost s
   ručením omezeným nebo družstvo.

   (8)  Nepodaří-li  se  prodat  podíl ani v opakované dražbě nebo není-li
   podíl  převoditelný,  postihuje  výkon rozhodnutí pohledávku z práva na
   vypořádací  podíl. Na výkon rozhodnutí postihující pohledávku povinného
   z práva na vypořádací podíl se použijí obdobně ustanovení § 312 odst. 3
   a § 313 až 316.“.

   35. V části šesté hlava čtvrtá včetně nadpisů zní:

   „HLAVA ČTVRTÁ

   SPRÁVA NEMOVITOSTI

   Nařízení výkonu rozhodnutí

   § 320b

   (1)  Výkon  rozhodnutí  správou  nemovitosti může být nařízen, jen když
   oprávněný  označí nemovitost nebo jejich soubor, jejíž správu navrhuje,
   a  jestliže  doloží,  že  nemovitost  nebo  jejich  soubor  je majetkem
   povinného.  O  tom,  že  byl  podán návrh na nařízení výkonu rozhodnutí
   správou  nemovitosti, soud vyrozumí katastrální úřad, v jehož obvodu se
   nemovitost nachází.

   (2)  Návrh  dalšího  oprávněného  na nařízení výkonu rozhodnutí správou
   téže  nemovitosti podaný u příslušného soudu dříve, než soud pravomocně
   rozhodl  o  nařízení  výkonu  rozhodnutí,  se považuje za přistoupení k
   řízení,  a  to  ode dne podání návrhu. Návrh dalšího oprávněného, který
   byl   podán   u  nepříslušného  soudu,  soud  postoupí  bez  rozhodnutí
   příslušnému soudu; v takovém případě se návrh považuje za přistoupení k
   řízení ode dne, kdy návrh došel příslušnému soudu. Další oprávněný musí
   přijmout stav řízení, v němž je při jeho přistoupení.

   § 320c

   Pro  nařízení výkonu rozhodnutí správou nemovitosti je rozhodující stav
   v době zahájení řízení.

   § 320d

   V usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí soud povinnému

   a) zakáže, aby po doručení usnesení nemovitost převedl na někoho jiného
   nebo ji zatížil,

   b) zakáže, aby přijímal užitky či plnění plynoucí z nemovitosti,

   c)  přikáže,  aby  do  15  dnů  od  doručení usnesení sdělil, zda a kdo
   nemovitost  užívá,  zda a kdo má uzavřenu nájemní smlouvu k nemovitosti
   nebo  její  části,  zda  je  nemovitost zatížena věcným břemenem a komu
   takové právo svědčí,

   d)  přikáže,  aby do 15 dnů od doručení usnesení sdělil, jak a kým jsou
   zajištěny  dodávky  služeb spojených s užíváním a správou nemovitosti a
   zda, kým a v jakém rozsahu je nemovitost pojištěna,

   e) přikáže, aby do 15 dnů od doručení usnesení sdělil, zda jsou ohledně
   nemovitosti vedeny spory či jiná řízení, a

   f)  přikáže,  aby  soudu umožnil kdykoliv nahlížet do účetních záznamů,
   smluv  a  dalších  písemností  týkajících  se nemovitosti a bez omezení
   vstupovat do všech prostor.

   § 320e

   Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí doručí soud oprávněnému, těm, kdo
   přistoupili   do   řízení  jako  další  oprávnění,  povinnému,  manželu
   povinného  a příslušnému katastrálnímu úřadu, v jehož obvodu se nachází
   nemovitost, která je předmětem výkonu rozhodnutí.

   Správa nemovitosti

   § 320f

   (1)  Správu nemovitosti vykonává soud. Jednotlivé úkony může na základě
   pověření  soudce  provést  vykonavatel  nebo  jiný  zaměstnanec  soudu.
   Vyžaduje-li to charakter nemovitosti, soud ustanoví správce. Ustanovení
   § 338i až 338l platí obdobně.

   (2)  Podání  návrhu na zahájení správního či soudního řízení týkajícího
   se  nemovitosti a úkony příslušející v takovém řízení povinnému provádí
   namísto  povinného soud. Právní úkony související s nemovitostí provádí
   namísto povinného soud.

   (3)  Soud  činí  vhodná  opatření,  aby nemovitost byla řádně a úspěšně
   hospodářsky  užívána,  zejména přikáže dlužníkovi povinného, aby užitky
   plynoucí  z nemovitosti skládal na jím určený účet, a zakáže mu, aby je
   poskytoval  povinnému,  provedl  na  ně  započtení  nebo  s  nimi jinak
   nakládal.

   (4) Namísto povinného potvrzuje soud splnění dluhu.

   (5)  Nejsou-li  užitky podle odstavce 3 v penězích, odevzdají se soudu,
   který se postará o jejich zpeněžení v dražbě podle § 328b až 330a.

   § 320g

   (1)  Nařízení  správy nemovitosti nemá vliv na nájemní smlouvy týkající
   se  nemovitosti.  Soud  však  může takové smlouvy vypovědět za podmínek
   stanovených  zákonem,  touto  smlouvou  nebo jinou dohodou s nájemcem a
   sjednat jiné nájemní smlouvy.

   (2) Soud je oprávněn vypovědět či jinak ukončit a uzavřít nové smlouvy,
   kterými  jsou  zajištěny  dodávky služeb spojených s užíváním a správou
   nemovitosti  a pojistné smlouvy za podmínek stanovených zákonem, těmito
   smlouvami nebo dohodou s dodavateli těchto služeb. Může se také domáhat
   vyklizení  nemovitosti, zániku věcných břemen či zrušení jiných vztahů,
   na  jejichž  základě  je  nemovitost  užívána,  za podmínek stanovených
   zvláštním  zákonem,  těmito  smlouvami  nebo dohodou s účastníky těchto
   právních vztahů.

   § 320h

   (1)  Příjmy,  které  soud  získal  správou  nemovitosti, se po odečtení
   výdajů odevzdají oprávněnému k uspokojení jeho vymáhané pohledávky.

   (2) Výdaje podle odstavce 1 se uhrazují v tomto pořadí:

   a) náklady správy nemovitosti,

   b)  plnění, která vyplývají z pojistných smluv a ze smluv, kterými jsou
   zajištěny dodávky služeb spojených s užíváním a správou nemovitosti,

   c) náklady na udržování a nutné opravy nemovitosti,

   d) náklady řízení týkajícího se nemovitosti,

   e) daň z nemovitostí za dobu, po kterou trvá správa nemovitosti.

   (3)  Výplatu  výtěžku správy odevzdává soud oprávněnému každé 3 měsíce,
   nedohodnou-li se na delší lhůtě.

   § 320i

   Jiné výkony rozhodnutí

   (1)  Nařízení  výkonu  rozhodnutí správou nemovitosti nebrání tomu, aby
   ohledně nemovitosti byl nařízen výkon rozhodnutí jejím prodejem. Správa
   nemovitosti  končí  dnem  právní  moci usnesení o příklepu a zaplacením
   nejvyššího  podání,  případně dnem právní moci rozhodnutí o předražku a
   zaplacením předražku.

   (2)  Nařízení výkonu rozhodnutí správou nemovitosti brání tomu, aby byl
   nařízen   a   proveden   výkon   rozhodnutí  přikázáním  jiné  peněžité
   pohledávky,   pokud   taková   pohledávka   představuje  příjem  správy
   nemovitosti.  Již  nařízené  výkony  soud  přeruší.  Oprávnění z těchto
   výkonů  mají  v  řízení  o  výkon  správy nemovitosti postavení dalšího
   oprávněného.  Pro  pořadí  je  rozhodující  den, kdy návrh došel soudu.
   Doposud nevyplacené pohledávky z těchto výkonů jsou poddlužníci povinni
   předat soudu.

   § 320j

   Správa spoluvlastnického podílu na nemovitosti

   (1) Na výkon rozhodnutí správou spoluvlastnického podílu na nemovitosti
   se užijí ustanovení o výkonu rozhodnutí správou nemovitosti.

   (2)  Usnesení  o  nařízení  výkonu rozhodnutí správou spoluvlastnického
   podílu na nemovitosti se doručuje i spoluvlastníkům.

   (3)  Příjmy,  které  soud  získal  správou  nemovitosti, se po odečtení
   výdajů   rozdělí   podle   výše   spoluvlastnických  podílů,  z  podílu
   připadajícího  na  povinného se vyplatí náklady řízení a zbývající část
   příjmů se odevzdá oprávněnému k uspokojení jeho vymáhané pohledávky.

   (4)  Navrhnou-li  to  soudu ostatní spoluvlastníci, může soud vykonávat
   správu celé nemovitosti.“.

   36. V § 322 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se
   písmeno e), které zní:

   „e)  zvířata,  u  nichž  hospodářský  efekt není hlavním účelem chovu a
   která slouží člověku jako jeho společník.“.

   37.  V  §  324  se  slova „ , které vykonavatel sepíše“ nahrazují slovy
   „pojatými do soupisu“.

   38. Nad § 325 se vkládá nadpis, který zní: „Soupis na místě samém“.

   39. V § 325b se doplňuje odstavec 3, který zní:

   „(3)  Na  žádost osoby, která je oprávněna být přítomna při soupisu, se
   pořídí  záznam  o  průběhu  prohlídky bytu a jiných místností. Je-li to
   potřebné,  lze  záznam  o průběhu prohlídky pořídit i bez návrhu. O tom
   musí být přítomné osoby poučeny při zahájení prohlídky.“.

   40. V § 326 odst. 5 se slova „vkladní listy,“ zrušují.

   41. V § 326 se doplňují odstavce 10 až 12, které znějí:

   „(10)  Ze  soupisu  se  vyloučí  věci,  u  kterých to navrhne povinný a
   oprávněný s vyloučením vysloví souhlas.

   (11)  Shledá-li soud pravděpodobným tvrzení osoby přítomné při soupisu,
   že  věc  je  ve  vlastnictví  třetí osoby, bezodkladně tuto třetí osobu
   písemně  uvědomí  o  provedení  soupisu  a poučí ji o právu podat návrh
   podle § 267.

   (12)  K žádosti osoby, která tvrdí, že věc pojatá do soupisu je v jejím
   vlastnictví, soud sdělí údaje potřebné k uplatnění práva podle § 267.“.

   42.  Za  §  327  se  vkládají  nové § 327a a 327b, které včetně nadpisu
   znějí:

   „Jiný soupis

   § 327a

   (1)  Je-li  údaj  o věci povinného znám z rejstříku zřízeného ze zákona
   nebo  jiné evidence vedené v souladu se zákonem, pojme se taková věc do
   soupisu zápisem do protokolu.

   (2) O provedení soupisu soud bezodkladně vyrozumí osobu či orgán, který
   vede  rejstřík  či  jinou  evidenci. Je-li to možné, provede osoba nebo
   orgán  do  rejstříku  (evidence)  záznam  o soupisu. Údaje o provedeném
   soupisu   uchovává  osoba  nebo  orgán  po  celou  dobu  trvání  výkonu
   rozhodnutí.

   (3)  Po  právní  moci  usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí se povinný
   vyzve, aby takto sepsané věci odevzdal bezodkladně soudu.

   § 327b

   (1) Soud postupuje podle § 327a, je-li mu známo, že povinný je oprávněn
   nakládat s vkladem na vkladní knížce.

   (2)  Oznámení  o  pojetí  do  soupisu  zašle  soud  peněžnímu ústavu do
   vlastních  rukou  a  poučí  ho,  že povinný od okamžiku soupisu nesmí s
   touto vkladní knížkou nakládat.

   (3)  Soud vyzve povinného, aby mu vkladní knížku bezodkladně předložil.
   Nestane-li  se tak nejpozději do právní moci usnesení o nařízení výkonu
   rozhodnutí, soud podá návrh na její umoření.“.

   43.  Nad  §  328 se vkládá nadpis, který zní: „Další postup při prodeji
   movitých věcí“.

   44.  V  §  328b  odst. 3 se věta poslední nahrazuje větami „Dražbu soud
   nařídí  nejméně  30  dnů po dni vydání dražební vyhlášky, ne však dříve
   než  30  dnů ode dne doručení uvědomění o provedení soupisu podle § 326
   odst. 11. Proti dražební vyhlášce není odvolání přípustné.“.

   45. V § 328b odst. 4 se na začátek písmene a) vkládá slovo „datum,“.

   46. V § 328b se doplňuje odstavec 6, který zní:

   „(6)  Bylo-li  zjištěno,  že  byla podána žaloba na vyloučení prodávané
   věci  z  výkonu  rozhodnutí (§ 267), soud dražbu této věci odročí až do
   pravomocného rozhodnutí o žalobě.“.

   47. V § 329 se na konci odstavce 1 doplňují věty „Před zahájením dražby
   je  dražitel  povinen prokázat svoji totožnost. Jméno, příjmení, trvalé
   bydliště a datum narození soud zaznamená do protokolu o dražbě.“.

   48. V § 329 odstavec 3 zní:

   „(3)  Soud  udělí  příklep  dražiteli,  který  učiní  nejvyšší  podání.
   Učinilo-li  více  dražitelů  stejné nejvyšší podání, udělí soud příklep
   nejprve  tomu,  komu  svědčí  předkupní  právo.  Není-li  příklep takto
   udělen,  udělí  jej  dražiteli,  který byl určen losem. Vydražitel musí
   nejvyšší  podání zaplatit bez zbytečného odkladu; neučiní-li tak, draží
   se věc bez jeho účasti znovu.“.

   49. V § 329 se doplňuje odstavec 8, který zní:

   „(8)  Nepřevezme-li  vydražitel vydražené věci do 1 měsíce po doplacení
   nejvyššího podání, postupuje soud podle § 330 odst. 2 a 3.“.

   50.  V  §  330  odst.  5  se  slova „lhůta podle § 185g odst. 1 počíná“
   nahrazují slovy „lhůty činí 1 rok a počínají“.

   51.  V § 330 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Stane-li se však věc
   v průběhu času zjevně bezcennou, postupuje soud podle § 341 odst. 4.“.

   52. Za § 330 se vkládá nový § 330a, který zní:

   „§ 330a

   (1) Dražbu lze provést i elektronicky s využitím internetu.

   (2) V dražební vyhlášce soud stanoví

   a)  způsob  registrace dražitelů a způsob, jakým jsou dražitelé povinni
   sdělit svoje jméno, příjmení, trvalé bydliště, rodné číslo, a nebylo-li
   přiděleno, datum narození,

   b)  způsob  informování  o postupu při dražbě nebo odkaz na internetové
   stránky, na kterých je tento postup zveřejněn,

   c) adresu internetové stránky, na které se dražba bude konat a kde může
   veřejnost dražbu sledovat,

   d)  datum  a čas zahájení a ukončení dražby, během kterého lze zvyšovat
   podání,

   e)  způsob  a  dobu,  do  které je vydražitel povinen zaplatit nejvyšší
   podání;  lhůta pro zaplacení nebo doplacení nejvyššího podání nesmí být
   delší než 10 dnů od udělení příklepu,

   f)  informaci  o  tom,  kdy  a  kde  po doplacení nejvyššího podání lze
   vydražené věci převzít,

   g) termín přihlášení pohledávek,

   h)  termín uplatnění předkupního práva a způsob sdělení rozhodnutí, zda
   je předkupní právo prokázáno,

   i) způsob zveřejnění informace o příklepu.

   (3)  Učinilo-li  více  dražitelů  stejné  nejvyšší  podání,  udělí soud
   příklep nejprve tomu dražiteli, kterému svědčí předkupní právo. Není-li
   příklep  takto  udělen,  udělí  jej dražiteli, který podání učinil jako
   první. Ustanovení § 329 odst. 3 se nepoužije.

   (4)  Pro dražbu provedenou elektronicky platí obdobně ustanovení § 328b
   až 330.“.

   53.  V § 331 odst. 1 a 2 se za slova „nákladů prodeje“ vkládají slova „
   ,  případně  po  odečtení daně z přidané hodnoty, je-li povinný plátcem
   daně  z  přidané  hodnoty  a  byla-li vydražená věc v obchodním majetku
   povinného,“.

   54.  V  §  334 odst. 1 se slova „ , vkladní list nebo jí obdobnou jinou
   formu vkladu“ zrušují.

   55.  V  § 335b odst. 1 písm. b) se za slova „předkupní právo,“ vkládají
   slova „právo odpovídající věcnému břemeni nebo nájemní právo,“.

   56. V § 335b se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

   „(3)  Týká-li  se  výkon  rozhodnutí  nemovitosti  nezapsané v katastru
   nemovitostí,  soud  v usnesení uvede její obvyklé pojmenování, případně
   další údaje týkající se nemovitosti, a označí pozemek, na němž nebo pod
   nímž se nemovitost nachází.“.

   Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

   57. V § 335b se doplňuje odstavec 5, který zní:

   „(5)  Byl-li  výkon  rozhodnutí zastaven, soud o tom vyrozumí po právní
   moci usnesení příslušný katastrální úřad.“.

   58. § 336 až 336b znějí:

   „§ 336

   (1)  Po právní moci usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí soud ustanoví
   znalce, kterému uloží, aby ocenil nemovitost a její příslušenství cenou
   obvyklou.

   (2)  Je-li  to  potřebné,  provede  soud  ohledání nemovitosti a jejího
   příslušenství.  O  době  a místě ohledání soud uvědomí oprávněného, ty,
   kdo  přistoupili  do  řízení  jako další oprávnění, povinného a znalce.
   Povinný,  popřípadě  i  další  osoby,  jsou  povinni  umožnit prohlídku
   nemovitosti a jejího příslušenství, potřebnou k provedení ocenění.

   (3)  Neumožní-li  povinný prohlídku nemovitosti a nelze-li bez ohledání
   cenu  určit,  je  soud  oprávněn  zjednat  si  do nemovitosti povinného
   přístup.

   (4)  Jestliže  nemovitost  a  její  příslušenství  byly  dříve  oceněny
   způsobem  uvedeným v odstavcích 1 a 2 a jestliže se nezměnily okolnosti
   rozhodující pro ocenění, může soud od nového ocenění upustit.

   § 336a

   (1) Podle výsledků ocenění a ohledání provedeného podle § 336 určí soud

   a) nemovitost, které se výkon týká,

   b) příslušenství nemovitosti, kterého se výkon týká,

   c)  výslednou cenu nemovitosti a jejího příslušenství, kterého se výkon
   týká,

   d)  soudu  známá věcná břemena a nájemní práva, která prodejem v dražbě
   nezaniknou.

   (2)   Soud  zároveň  rozhodne  o  zániku  nájemního  práva  nebo  práva
   odpovídajícího věcnému břemeni, jestliže

   a)  není  poskytováno  nájemné  v místě a čase obvyklé nebo je-li hrubý
   nepoměr mezi věcným břemenem a výhodou oprávněného a

   b) toto právo výrazně omezuje možnost prodat nemovitost v dražbě.

   (3)  Usnesení  soud  doručí oprávněnému, těm, kdo do řízení přistoupili
   jako   další  oprávnění,  povinnému  a  osobám,  o  jejichž  právech  a
   povinnostech   soud  rozhodl  podle  odstavce  2.  Jednání  není  třeba
   nařizovat.

   (4)  Soud  změní  usnesení  o ceně, nebyla-li vydána dražební vyhláška,
   pokud  se  výrazně změnily okolnosti rozhodné pro ocenění nemovitosti a
   jejího příslušenství.

   § 336b

   (1)  Výkon  rozhodnutí se provede dražbou, kterou soud nařídí po právní
   moci usnesení podle § 336a.

   (2) V dražební vyhlášce soud uvede

   a) datum, čas a místo dražebního jednání (§ 336d),

   b) označení nemovitosti a jejího příslušenství [§ 336a odst. 1 písm. a)
   a b)],

   c) pořadové číslo dražebního jednání,

   d) výslednou cenu [§ 336a odst. 1 písm. c)],

   e) výši nejnižšího podání (§ 336e odst. 1),

   f)  výši  jistoty  a  způsob  jejího  zaplacení  (§ 336e odst. 2), nebo
   sdělení, že se zaplacení jistoty nevyžaduje,

   g)  věcná  břemena a nájemní práva, která prodejem nemovitosti v dražbě
   nezaniknou [§ 336a odst. 1 písm. d)],

   h)   předpoklady,   za   kterých  vydražitel  může  převzít  vydraženou
   nemovitost a za kterých se stane jejím vlastníkem (§ 336l odst. 1 a 2).

   (3) V dražební vyhlášce soud vyzve

   a)  každého,  kdo  má  právo,  které nepřipouští dražbu (§ 267), aby je
   uplatnil  u soudu a aby takové uplatnění práva prokázal nejpozději před
   zahájením  dražebního  jednání,  s  upozorněním,  že jinak k jeho právu
   nebude při provedení výkonu rozhodnutí přihlíženo,

   b)  každého,  kdo  má  k  nemovitosti  nájemní právo nebo věcné břemeno
   nezapsané  v  katastru  nemovitostí,  které  není  uvedeno  v  dražební
   vyhlášce,  nejde-li  o  nájemce bytu nebo oprávněného z věcného břemene
   bydlení,  aby  takové právo soudu oznámil a doložil ho listinami, jinak
   takové právo zanikne příklepem.

   (4) V dražební vyhlášce soud upozorní
   a) oprávněného, ty, kdo do řízení přistoupili jako

   další  oprávnění,  a  další  věřitele  povinného,  že  se mohou domáhat
   uspokojení  jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných
   zástavním  právem, než pro které byl nařízen výkon rozhodnutí, jestliže
   je  přihlásí nejpozději do zahájení dražebního jednání a přihláška bude
   obsahovat  náležitosti  podle  §  336f  odst.  2  a  3, a poučení, že k
   přihláškám,  v  nichž  výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude
   uvedena, se nepřihlíží (§ 336f),

   b)  oprávněného,  ty, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a
   další věřitele a povinného, že mohou popřít přihlášené pohledávky co do
   jejich pravosti, výše, zařazení do skupiny a pořadí, a to nejpozději do
   15  dnů  ode  dne zveřejnění oznámení podle § 336p odst. 1, nebo v téže
   lhůtě  žádat,  aby  k  rozvržení  rozdělované  podstaty  bylo  nařízeno
   jednání, a poučí je, že k námitkám a žádosti o jednání učiněným později
   se nepřihlíží,

   c)  dražitele,  zda  se  připouští,  aby nejvyšší podání bylo doplaceno
   úvěrem se zřízením zástavního práva na vydražené nemovitosti,

   d)  osoby,  které  mají  k  nemovitosti  předkupní  právo,  že ho mohou
   uplatnit  jen  v dražbě jako dražitelé a že udělením příklepu předkupní
   právo zaniká.“.

   59. V § 336c odst. 1 písm. a) se slova „právo, věcné právo nebo nájemní
   právo“ nahrazují slovy „nebo zástavní právo, osobám, kterým se doručuje
   usnesení podle § 336a“.

   60.  V  §  336c  odst. 3 se slova „ , a příslušný katastrální úřad, aby
   vyhlášku  nebo  její  podstatný  obsah  uveřejnil  na své úřední desce“
   zrušují.

   61. V § 336c odstavec 5 zní:

   „(5) Proti dražební vyhlášce není odvolání přípustné.“.

   62. V § 336e odst. 1 se slova „[§ 336a odst. 1 písm. d)]“ zrušují.

   63. V § 336e odstavec 2 zní:

   „(2)  Výši jistoty soud stanoví podle okolností případu, nejvýše však v
   částce  nepřevyšující  tři  čtvrtiny  nejnižšího  podání.  Jistotu  lze
   zaplatit  buď  v  hotovosti  do  pokladny  soudu, nepřesahuje-li částku
   stanovenou jako nejvyšší možnou pro platbu v hotovosti podle zvláštního
   právního  předpisu,  nebo platbou na účet soudu. K platbě na účet soudu
   lze  přihlédnout  jen  tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání
   zjištěno, že na účet soudu došla.“.

   64. § 336f zní:

   „§ 336f

   (1)   Věřitel,  který  má  pohledávku  zajištěnou  zástavním  právem  k
   nemovitosti   anebo  který  má  proti  povinnému  pohledávku  přiznanou
   rozhodnutím,  smírem  nebo jiným titulem uvedeným v § 274 (vymahatelnou
   pohledávku),  může  ji  do  řízení  přihlásit  nejpozději  do  zahájení
   dražebního jednání.

   (2) Přihláška musí obsahovat

   a)  výši  pohledávky  a  jejího  příslušenství,  jejíhož  uspokojení se
   věřitel povinného domáhá,

   b) vyčíslení pohledávky ke dni konání dražby,

   c) údaj o tom, do jaké skupiny pohledávka patří,

   d) skutečnosti významné pro pořadí pohledávky.

   (3)   K   přihlášce   podle  odstavce  2  musí  být  připojeny  listiny
   prokazující,  že  jde  o  vymahatelnou  pohledávku  nebo  o  pohledávku
   zajištěnou zástavním právem, ledaže tyto skutečnosti vyplývají z obsahu
   spisu.

   (4)  Opožděné  nebo  neúplné  přihlášky  soud  usnesením odmítne; proti
   tomuto usnesení není odvolání přípustné.

   (5)  Věřitel  je  povinen  bezodkladně  oznámit soudu změny týkající se
   přihlášky,  ke  kterým  došlo  po  jejím doručení soudu. Při neoznámení
   věřitel odpovídá za škodu tím způsobenou.“.

   65. § 336g se zrušuje.

   66.  V  §  336h odst. 2 se slova „(§ 336e odst. 2)“ nahrazují slovy „ ,
   pokud  nebylo  v  dražební  vyhlášce  uvedeno,  že  se  složení jistoty
   nevyžaduje“.

   67. V § 336h se doplňuje odstavec 5, který zní:

   „(5)   Před   zahájením  dražby  je  dražitel  povinen  prokázat  svoji
   totožnost.  Jméno,  příjmení,  trvalé  bydliště  a  datum narození soud
   zaznamená do protokolu o dražbě.“.

   68. V § 336i odstavec 2 zní:

   „(2) Po zahájení dražebního jednání soudce nejprve

   a) rozhodne, zda je prokázáno předkupní právo (§ 336e odst. 3),

   b)  oznámí,  která  další  věcná  břemena  a  nájemní práva neuvedená v
   dražební  vyhlášce na nemovitosti váznou, a zváží, zda dražební jednání
   neodročí k rozhodnutí podle § 336a.“.

   69. § 336j zní:

   „§ 336j

   (1)  Příklep lze udělit tomu, kdo učinil nejvyšší podání a u něhož jsou
   splněny  další  podmínky  stanovené  zákonem. Učinilo-li více dražitelů
   stejné  nejvyšší  podání,  udělí soud příklep nejprve tomu, komu svědčí
   předkupní  právo.  Není-li  příklep  takto udělen, udělí jej dražiteli,
   který byl určen losem.

   (2)  Před  udělením příklepu se soudce dotáže vydražitele, zda nejvyšší
   podání bude doplácet pomocí úvěru.

   (3) V usnesení o příklepu soud

   a)  stanoví  lhůtu  k  zaplacení  nejvyššího  podání, která počíná dnem
   právní moci příklepu a nesmí být delší než 2 měsíce, nebo

   b)  uloží  vydražiteli, aby do 2 měsíců od nabytí právní moci předložil
   smlouvu  podle  §  336l odst. 4 nebo aby v této lhůtě doplatil nejvyšší
   podání.

   (4)  Soud  v  usnesení o příklepu podle odstavce 3 uloží povinnému, aby
   vydraženou  nemovitost  vyklidil  nejpozději do 15 dnů od nabytí právní
   moci  usnesení  nebo doplacení nejvyššího podání, nastalo-li později, a
   poučí  účastníky  o  možnosti  postupovat  podle  §  336ja  odst.  1  s
   vyčíslením, jaký je minimální předražek a do kdy musí být učiněn.

   (5) Na nejvyšší podání se započte vydražitelem složená jistota.

   (6) Dražitelům, kterým nebyl udělen příklep, se vrátí zaplacená jistota
   po skončení dražebního jednání.“.

   70. Za § 336j se vkládá nový § 336ja, který zní:

   „§ 336ja

   (1) Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4, může každý do 15 dnů ode
   dne   zveřejnění  usnesení  o  příklepu  soudu  písemně  navrhnout,  že
   vydraženou  nemovitost  chce  nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší,
   než  bylo nejvyšší podání (předražek). Návrh musí obsahovat náležitosti
   podle  §  42  a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Návrhy vede
   soud  odděleně a zařadí je do spisu teprve po uplynutí lhůty podle věty
   první.

   (2)  Navrhovatel  předražku  je  povinen  ve  lhůtě  podle  odstavce  1
   předražek  na  účet  soudu  zaplatit.  Ustanovení  § 336e odst. 2 platí
   obdobně.  Není-li  řádně  a  včas  předražek  zaplacen,  soud  k návrhu
   předražku nepřihlíží.

   (3)  Po  uplynutí lhůty podle odstavce 1 vyzve soud vydražitele, aby do
   tří dnů oznámil, zda zvyšuje svoje nejvyšší podání na částku nejvyššího
   předražku.  Poté  soud  vydá usnesení o předražku, ve kterém usnesení o
   příklepu  zruší  a rozhodne o tom, kdo je předražitelem a za jakou cenu
   nemovitost nabude.

   (4)  Je-li  učiněno  více  předražků,  nemovitost nabude ten, kdo učiní
   nejvyšší  předražek, v případě shodných podání vydražitel, pak ten, kdo
   podal návrh jako první, poté se rozhoduje při jednání losem.

   (5)  V  usnesení  o  předražku  soud  uloží  povinnému,  aby vydraženou
   nemovitost  vyklidil  nejpozději  do  15  dnů  od  nabytí  právní  moci
   usnesení.  Zvýšil-li  vydražitel  svoje  podání  na  částku  nejvyššího
   předražku,  stanoví se mu stejná lhůta pro doplacení nejvyššího podání,
   jaká   byla   určena  v  usnesení  o  příklepu.  Usnesení  soud  doručí
   oprávněnému,  tomu,  kdo  do  řízení  přistoupil  jako další oprávněný,
   povinnému, vydražiteli a všem, kdo učinili předražek.

   (6)  Neúspěšným  navrhovatelům  předražku  se zaplacená částka vrátí po
   právní moci usnesení o předražku.

   (7)  Za  odvolání  proti  usnesení  o  předražku se považuje i odvolání
   podané proti usnesení o příklepu.“.

   71. § 336k až 336m znějí:

   „§ 336k

   (1)  Usnesení  o  příklepu soud doručí oprávněnému, tomu, kdo do řízení
   přistoupil  jako  další  oprávněný, povinnému a vydražiteli. Usnesení o
   příklepu  se  vyvěsí  po  dobu  15 dnů na úřední desce soudu společně s
   výzvou  pro  přihlášené  věřitele,  aby  do  15  dnů od jejího vyvěšení
   vyčíslili  svoje  pohledávky ke dni konání dražby. V usnesení vyvěšeném
   na  úřední  desce  soudu  se  neuvádějí  údaje,  podle  nichž  je možno
   identifikovat vydražitele.

   (2)  Proti  usnesení  o udělení příklepu mohou podat odvolání jen osoby
   uvedené v odstavci 1 větě první.

   (3) Do 15 dnů ode dne dražebního jednání mohou podat odvolání též

   a)  osoby  uvedené  v  §  336c odst. 1 písm. a), kterým nebyla doručena
   dražební  vyhláška, jestliže se z tohoto důvodu nezúčastnily dražebního
   jednání,

   b)  dražitelé, kteří se zúčastnili dražebního jednání, jestliže mají za
   to, že průběhem dražby byli zkráceni na svých právech.

   (4)  Odvolací  soud  usnesení  o  příklepu  změní  tak,  že  se příklep
   neuděluje,  jestliže  v  řízení  došlo k takovým vadám, že se odvolatel
   nemohl zúčastnit dražby, nebo jestliže byl příklep udělen proto, že při
   nařízení  dražebního jednání nebo při provedení dražby došlo k porušení
   zákona.  Ze stejných důvodů změní odvolací soud i usnesení o předražku.
   Ustanovení § 219a se nepoužije.

   (5)  Usnesení odvolacího soudu se doručí osobám uvedeným v odstavcích 1
   a 2 nebo osobám uvedeným v § 336ja odst. 5. Bylo-li usnesení o příklepu
   nebo  o  předražku odvolacím soudem změněno, nařídí soud prvního stupně
   nové dražební jednání.

   § 336l

   (1)   Vydražitel   je   oprávněn   převzít   vydraženou   nemovitost  s
   příslušenstvím   dnem  následujícím  po  doplacení  nejvyššího  podání,
   nejdříve  však  po  uplynutí  lhůty  podle § 336ja odst. 1; byl-li však
   podán  takový  návrh,  nemovitost  s  příslušenstvím  lze  převzít dnem
   následujícím   po  dni,  kdy  bylo  předražiteli  doručeno  usnesení  o
   předražku.

   (2)   Vydražitel   se   stává   vlastníkem   vydražené   nemovitosti  s
   příslušenstvím, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li
   nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu. Předražitel se
   stává  vlastníkem  nemovitosti  s  příslušenstvím, nabylo-li usnesení o
   předražku  právní  moci  a  předražek  byl  zaplacen,  a to ke dni jeho
   vydání.

   (3)  Nejvyšší  podání  nebo  předražek  lze zaplatit buď v hotovosti do
   pokladny  soudu,  nepřesahuje-li částku stanovenou jako nejvyšší možnou
   pro platbu v hotovosti podle zvláštního právního předpisu, nebo platbou
   na  účet  soudu.  Od  povinnosti zaplatit nejvyšší podání je vydražitel
   osvobozen  nejvýše  do  výše  dvou  třetin nejvyššího podání, pokud lze
   důvodně  předpokládat,  že  v  takové  výši  dojde  k  uspokojení  jeho
   přihlášené pohledávky v rozvrhu.

   (4)  Soud  zřídí  zástavní  právo  na vydražené nemovitosti ve prospěch
   věřitele ze smlouvy o úvěru, jestliže vydražitel předloží soudu smlouvu
   o úvěru, ve které

   a) úvěr bude účelově vázán jen pro zaplacení nejvyššího podání,

   b)  úvěr  bude  vyplacen  soudu,  a  to ve lhůtě nejpozději 2 měsíců po
   uplynutí lhůty podle § 336j odst. 3 písm. b),

   c)  úvěr  byl  poskytnut věřitelem, který může na území České republiky
   vykonávat činnost podle zákona o bankách.

   Soud  zástavní  právo  zruší,  uplyne-li lhůta pro doplacení nejvyššího
   podání  marně. Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné a doručuje
   se jen vydražiteli.

   (5)  Věcná  břemena  a  nájemní práva, nejde-li o nájem bytu nebo věcné
   břemeno  bydlení,  neuvedená v dražební vyhlášce nebo neoznámená soudem
   po   zahájení   dražebního  jednání,  a  předkupní  práva  k  vydražené
   nemovitosti  zanikají  dnem, kterým se stal vydražitel nebo předražitel
   jejím vlastníkem.

   (6)  Vydražitel  nebo předražitel, který se nestal vlastníkem vydražené
   nemovitosti, je povinen vrátit ji povinnému, vydat mu užitky a nahradit
   škodu,  kterou  mu  způsobil  při  hospodaření  s  nemovitostí  a jejím
   příslušenstvím.

   (7)  Na  základě  pravomocného  usnesení  o  příklepu nebo pravomocného
   usnesení  o  předražku  může vydražitel nebo předražitel podat návrh na
   výkon rozhodnutí vyklizením nemovitosti.

   § 336m

   (1)  Nebylo-li  při  dražbě  učiněno ani nejnižší podání, soud dražební
   jednání skončí. Další dražební jednání soud nařídí na návrh oprávněného
   nebo  toho,  kdo  do  řízení přistoupil jako další oprávněný, který lze
   podat  nejdříve  po  uplynutí  3  měsíců od bezúspěšné dražby; nebyl-li
   návrh podán do 1 roku, soud výkon rozhodnutí zastaví.

   (2)  Nezaplatil-li  vydražitel  nejvyšší  podání ani v dodatečné lhůtě,
   kterou mu soud usnesením určil a která nesmí být delší než jeden měsíc,
   usnesení  o příklepu se marným uplynutím dodatečné lhůty zrušuje a soud
   nařídí  další  dražební  jednání.  To  nařídí  soud  i  tehdy, jestliže
   vydražitel   nepředložil   smlouvu  o  úvěru,  nejvyšší  podání  nebylo
   doplaceno  ve  lhůtě  uvedené  v  §  336l  odst.  4, nebo nezaplatil ve
   stanovené lhůtě předražek.

   (3)  Při  druhém  dražebním  jednání  podle  odstavců 1 a 2 se nejnižší
   podání  stanoví  ve výši 50 % výsledné ceny (§ 336a odst. 1); ve třetím
   dražebním  jednání  činí  40 % výsledné ceny, ve čtvrtém 30 % a v pátém
   dražebním  jednání 25 % výsledné ceny. Nepodaří-li se nemovitost prodat
   ani poté, soud řízení zastaví.

   (4)  O  nařízení  a provedení dalších dražeb platí obdobně ustanovení §
   336b  odst.  2  a § 336b odst. 4 písm. c), § 336c s výjimkou odstavce 1
   písm.  b)  a  c), § 336d, § 336e odst. 2, § 336h, § 336i odst. 3 a 4, §
   336j až 336l, § 336n a 336o.“.

   72. § 336o zní:

   „§ 336o

   (1) Dražbu lze provést i elektronicky s využitím internetu.

   (2) V dražební vyhlášce soud stanoví

   a)  způsob  registrace dražitelů a způsob, jakým jsou dražitelé povinni
   sdělit  svoje  jméno,  příjmení,  bydliště,  rodné  číslo,  a nebylo-li
   přiděleno, datum narození,

   b)  způsob  informování  o postupu při dražbě nebo odkaz na internetové
   stránky, na kterých je tento postup zveřejněn,

   c) adresu internetové stránky, na které se dražba bude konat a kde může
   veřejnost dražbu sledovat,

   d)  datum  a čas zahájení a ukončení dražby, během kterého lze zvyšovat
   podání,

   e)  termín, do kterého vydražitel musí sdělit, zda bude nejvyšší podání
   platit úvěrem se zřízením zástavního práva k vydražené nemovitosti,

   f) termín přihlášení pohledávek,

   g) termín prokázání podání vylučovací žaloby,

   h)  termín uplatnění předkupního práva a způsob sdělení rozhodnutí, zda
   je předkupní právo prokázáno.

   (3)  Učinilo-li  více  dražitelů  stejné  nejvyšší  podání,  udělí soud
   příklep nejprve tomu dražiteli, kterému svědčí předkupní právo. Není-li
   příklep  takto  udělen,  udělí  jej dražiteli, který podání učinil jako
   první. Ustanovení § 336j odst. 1 věty druhé se nepoužije.

   (4)  Pro dražbu provedenou elektronicky platí obdobně ustanovení § 336b
   až 336n.“.

   73. Za § 336o se vkládají nové § 336p a 336q, které znějí:

   „§ 336p

   (1)  Nejpozději  do  7  dnů  ode dne konání první dražby soud na úřední
   desce  zveřejní  i  oznámení  o přihlášených pohledávkách, o nichž soud
   rozhodne  v  rozvrhu,  včetně  sdělení  věřitele  o  jejich zařazení do
   skupiny a pořadí v této skupině. V oznámení dále uvede přihlášky, které
   byly  odmítnuty,  a  důvod,  pro  který  se tak stalo. V oznámení poučí
   přihlášené  věřitele podle § 336b odst. 4 písm. b) a o povinnosti podle
   § 336f odst. 5.

   (2)  Jestliže  soud  do zveřejnění oznámení doposud nerozhodl o některé
   přihlášce  podle  §  336f  odst.  4,  uvede  tuto skutečnost v oznámení
   samostatně.  Nebude-li  přihláška pohledávky poté odmítnuta, zašle soud
   oprávněnému,   povinnému   a  všem  přihlášeným  věřitelům,  o  jejichž
   pohledávkách  soud  rozhodne v rozvrhu, dodatečné oznámení o projednání
   takové pohledávky, a poučí je, že nejpozději do 15 dnů ode dne doručení
   oznámení mohou pohledávku popřít co do její pravosti, výše, zařazení do
   skupiny  a  pořadí  nebo  požádat, aby k rozvržení rozdělované podstaty
   bylo  nařízeno  jednání,  s  tím,  že k námitkám nebo žádosti o jednání
   učiněným později se nepřihlíží.

   § 336q

   (1)  Požádá-li  o  to  alespoň  jeden  věřitel, případně oprávněný nebo
   povinný, podle § 336b odst. 4 písm. b) nebo § 336p odst. 2, nařídí soud
   po  právní  moci  usnesení o příklepu, zaplacení nejvyššího podání nebo
   předražku  vydražitelem,  právní  moci  usnesení o předražku a uplynutí
   lhůty podle § 336p jednání o rozvrhu rozdělované podstaty.

   (2)  Soud  provede  jednání o rozvrhu rozdělované podstaty a rozhodne o
   jejím  rozdělení  rovněž  na  návrh  správce  daně.  Rozdělení podstaty
   provede  správce  daně,  který  návrh  podal, po právní moci rozhodnutí
   vydaného soudem.

   (3)  K jednání soud předvolá účastníky rozvrhu, kterými jsou oprávněný,
   ten,  kdo  do  řízení přistoupil jako další oprávněný, povinný a osoby,
   které  podaly  přihlášku,  ledaže by jejich přihláška byla odmítnuta (§
   336f odst. 3).

   (4)  Předvolání  k rozvrhovému jednání se rovněž vyvěsí na úřední desce
   soudu.“.

   74. § 337 zní:

   „§ 337

   (1)  Není-li  nařízeno  jednání  o  rozvrhu  podle § 336q odst. 1, soud
   rozvrhne rozdělovanou podstatu podle § 337c.

   (2) Ustanovení § 336q odst. 2 se použije obdobně.

   (3)  Účastníky  rozvrhu  jsou  oprávněný, ten, kdo do řízení přistoupil
   jako  další  oprávněný, povinný a osoby, které podaly přihlášku, ledaže
   by jejich přihláška byla odmítnuta (§ 336f odst. 4).“.

   75.  Na  konci  textu § 337a se doplňují slova „ , případně po odečtení
   daně  z přidané hodnoty, je-li povinný plátcem daně z přidané hodnoty a
   byla-li vydražená nemovitost v obchodním majetku povinného“.

   76. § 337b se zrušuje.

   77. V § 337c odstavec 1 zní:

   „(1) Z rozdělované podstaty se uspokojují postupně podle těchto skupin:

   a) pohledávky nákladů vzniklých státu v tomto řízení,

   b) pohledávky z hypotečních úvěrů nebo části těchto pohledávek sloužící
   ke krytí jmenovité hodnoty hypotečních zástavních listů,

   c)  pohledávka  oprávněného,  pohledávka toho, kdo do řízení přistoupil
   jako  další  oprávněný,  a  pohledávky  zajištěné zástavním právem nebo
   zajišťovacím převodem práva,

   d) pohledávky nedoplatků výživného,

   e)   pohledávky  daní  a  poplatků,  pojistného  na  veřejné  zdravotní
   pojištění  a  pojistného  na  sociální zabezpečení, příspěvku na státní
   politiku zaměstnanosti, pojistného na úrazové pojištění,

   f) ostatní pohledávky.“.

   78. V § 337c odstavec 1 zní:

   „(1) Z rozdělované podstaty se uspokojují postupně podle těchto skupin:

   a) pohledávky nákladů vzniklých státu v tomto řízení,

   b) pohledávky z hypotečních úvěrů nebo části těchto pohledávek sloužící
   ke krytí jmenovité hodnoty hypotečních zástavních listů,

   c)  pohledávka  oprávněného,  pohledávka toho, kdo do řízení přistoupil
   jako  další  oprávněný,  a  pohledávky  zajištěné zástavním právem nebo
   zajišťovacím převodem práva,

   d) pohledávky nedoplatků výživného,

   e)   pohledávky  daní  a  poplatků,  pojistného  na  veřejné  zdravotní
   pojištění a pojistného na sociální zabezpečení,

   f) ostatní pohledávky.“.

   79.  V  §  337c odst. 5 se na konci písmene d) čárka nahrazuje tečkou a
   písmena e) a f) se zrušují.

   80. § 337e zní:

   „§ 337e

   (1)  V rozvrhovém usnesení soud rozhodne též o pohledávkách, které byly
   popřeny co do pravosti, výše, zařazení do skupiny nebo pořadí, jestliže
   lze o nich rozhodnout bez provádění důkazů; to neplatí u pohledávek, na
   které  ani  zčásti  podle  skupin  nebo podle pořadí nepřipadá úhrada z
   rozdělované podstaty.

   (2)  Ostatní  věřitele  soud  vyzve,  aby  do  30  dnů  od  právní moci
   rozvrhového  usnesení  podali  návrh  podle § 267a odst. 1, jestliže na
   sporné pohledávky připadá alespoň zčásti úhrada z rozdělované podstaty;
   o  částce  připadající  na sporné pohledávky rozhodne soud tak, že bude
   projednána dodatečně.

   (3)  K  námitkám,  které  nebyly  včas  uplatněny  podle odstavce 2, se
   nepřihlíží; o tomto následku musí být poučeni všichni, kdo byli vyzváni
   podat návrh podle § 267a odst. 1.

   (4)  V  návrhu  podle  §  267a  odst.  1  nemohou  být  uplatněny  nové
   skutečnosti.“.

   81.  V  §  337f  odst.  1 se slova „nařídí jednání o rozvrhu“ nahrazují
   slovy „pokračuje rozdělením“.

   82.  V § 337f se na začátek odstavce 2 vkládá věta „Bylo-li k rozvržení
   podstaty  nařízeno  jednání,  nařídí  soud jednání i k rozdělení zbytku
   rozdělované podstaty.“.

   83. § 337g a 337h znějí:

   „§ 337g

   (1)  V  rozvrhovém  usnesení  soud přizná pohledávky jejich věřitelům a
   uvede,  že  přiznané  pohledávky  po  právní  moci  usnesení vyplatí. U
   pohledávky  vydražitele  uvede,  v  jakém  rozsahu ji vyplatí a v jakém
   rozsahu ji započte proti nejvyššímu podání.

   (2) Soud změní usnesení o rozvrhu, které nenabylo právní moci, pokud po
   jeho vydání učinil věřitel oznámení podle § 336f odst. 5.

   § 337h

   (1)  Dnem  právní  moci  rozvrhového  usnesení  zanikají zástavní práva
   váznoucí na nemovitosti; ustanovení § 336l odst. 4 tím není dotčeno.

   (2)  Po  právní  moci  rozvrhového  usnesení  soud  vyrozumí  příslušný
   katastrální  úřad,  vydražitele nebo předražitele o tom, která zástavní
   práva váznoucí na nemovitosti zanikla a která působí proti vydražiteli.

   (3)  Po  vydání  usnesení  o  příklepu  nebo usnesení o předražku nelze
   zastavit  výkon  rozhodnutí.  Účastníci  rozvrhu  však mohou pro důvody
   uvedené   v   §   268   popřít   pohledávku  oprávněného  nebo  dalšího
   oprávněného.“.

   84.  V  části  šesté  se v nadpisu hlavy sedmé slovo „prodej“ nahrazuje
   slovem „postižení“.

   85.  V § 338f odst. 1 a 2 větě první, § 338g odst. 1, § 338k odst. 1, §
   338zn odst. 3, § 338zo odst. 1, § 338zp odst. 1 a v § 338zq odst. 1 a 2
   se slovo „prodejem“ nahrazuje slovem „postižením“.

   86. V § 338f odst. 1 se slovo „prodej“ nahrazuje slovem „postižení“.

   87.  V  §  338i  odst. 5 větě druhé, § 338n odst. 6 a § 338w odst. 3 se
   slovo „prodeje“ nahrazuje slovy „výkonu rozhodnutí“.

   88. V § 338k odst. 1 větě první se slovo „prodávaného“ nahrazuje slovem
   „postiženého“.

   89. V § 338l se odstavec 2 zrušuje.

   Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

   90. § 338m zní:

   „§ 338m

   (1)  Po  právní moci usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí soud správci
   uloží, aby

   a)  zjistil  na  základě  údajů v účetní evidenci o podniku, jaké věci,
   práva  a  jiné  majetkové  hodnoty  a jaké závazky slouží k provozování
   podniku  nebo  vzhledem  ke  své  povaze  mají  tomuto  účelu  sloužit;
   neumožní-li  povinný  správci  řádně  nahlédnout  do  účetních záznamů,
   zjedná  soud  správci  na  jeho  návrh přístup k těmto záznamům, a to v
   odůvodněných  případech  i  za  součinnosti orgánů justiční stráže nebo
   Policie České republiky,

   b) zjistil, jaké jsou příjmy a výdaje podniku,

   c)  provedl  soupis věcí, práv a jiných majetkových hodnot a závazků, o
   nichž  se  mu  podařilo  zjistit,  že slouží k provozování podniku nebo
   vzhledem  ke  své  povaze  mají  tomuto  účelu  sloužit,  není-li možné
   potřebné údaje zjistit postupem podle písmene a).

   (2)  Na  základě  zjištění  podle  odstavce  1  podá  správce  ve lhůtě
   stanovené  soudem  předběžnou zprávu o tom, zda pro uspokojení vymáhané
   pohledávky je vhodnější podnik dále spravovat nebo ho prodat.

   (3)  Stejnopis  předběžné  zprávy  soud doručí oprávněnému, těm, kdo do
   řízení  přistoupili jako další oprávnění, a povinnému a umožní jim, aby
   se  k  obsahu  zprávy v přiměřené lhůtě vyjádřili. K námitkám povinného
   týkajícím  se  soupisu  věcí,  práv  a jiných majetkových hodnot, který
   správci neposkytl součinnost podle odstavce 1 písm. c), se nepřihlíží.

   (4)  Soud  může správci uložit, aby zprávu doplnil nebo aby podal soudu
   potřebná  vysvětlení.  K  objasnění  rozhodných  skutečností  může  též
   provést potřebná šetření.“.

   91.  Za  §  338m se vkládají nové § 338ma a 338mb, které včetně nadpisu
   znějí:

   „§ 338ma

   (1)  Na základě zjištění podle § 338m anebo jiných rozhodných hledisek,
   které  si  opatří,  a  po  vyjádření  osob  uvedených  v § 338m odst. 3
   rozhodne  soud,  zda  výkon  rozhodnutí bude pokračovat správou podniku
   nebo bude nařízen jeho prodej v dražbě.

   (2)  Rozhodne-li  soud o pokračování výkonu rozhodnutí správou podniku,
   uloží  správci,  aby výtěžek správy vyplácel oprávněnému nebo tomu, kdo
   do   řízení   přistoupil   jako   další   oprávněný,  každé  3  měsíce,
   nedohodnou-li se na delší lhůtě. Ustanovení § 320h se použije obdobně.

   Prodej podniku

   § 338mb

   (1)  Po  právní  moci usnesení podle § 338ma, kterým byl nařízen prodej
   podniku  v dražbě, soud uloží správci, aby podal zprávu o ceně podniku,
   kterou  zjistil,  na základě údajů podle § 338m anebo jiných rozhodných
   hledisek,  a na základě ocenění znalce, kterého si správce se souhlasem
   soudu přibral.

   (2) Při oceňování podniku se použije cena obvyklá.

   (3) Nestanoví-li soud jinak, správce ve zprávě o ceně podniku uvede,

   a)  jaké  věci,  práva a jiné majetkové hodnoty patří k podniku a jakou
   mají cenu,

   b)  kolik  činí  v  podniku peněžní prostředky v hotovosti a uložené na
   účtu u peněžního ústavu v měně České republiky,

   c) jaké závazky patří k podniku a jakou mají cenu,

   d) jaké peněžité závazky patří k podniku a kolik činí celkem,

   e) kolik činí čisté jmění podniku.

   (4)  Pro  zprávu  správce o ceně podniku platí obdobně § 338m odst. 3 a
   4.“.

   92.  V  §  338n  odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „ , popřípadě
   zjištění podle § 338m odst. 5“ zrušují.

   93.  V  §  338zd  se  za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které
   znějí:

   „(2)  Každý  z věřitelů, který je přítomen jednání, je povinen vyčíslit
   svou  pohledávku  a  její  příslušenství  ke  dni rozvrhového jednání a
   uvést,  do  jaké skupiny patří, a skutečnosti významné pro její pořadí.
   Pohledávky  ostatních  věřitelů  a  jejich příslušenství vyčíslí ke dni
   rozvrhového  jednání  a  jejich skupinu a pořadí uvede soud podle údajů
   obsažených  ve spisu. Po skončení rozvrhového jednání nelze přihlížet k
   té části pohledávek a jejich příslušenství, která nebyla vyčíslena.

   (3)  Každý  z  účastníků rozvrhu může popřít vyčíslené pohledávky co do
   jejich  pravosti,  výše, zařazení do skupiny a pořadí. K námitkám osob,
   které  se  k  rozvrhovému jednání nedostavily, se nepřihlíží, ledaže by
   byly uplatněny a doloženy před jednáním.“.

   Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 4.

   94.  V  §  338zd  odst. 4 se slova „Ustanovení § 337b odst. 2 a 3 platí
   obdobně; pohledávku“ nahrazují slovem „Pohledávku“.

   95. V § 338ze odst. 1 písm. a) se slovo „prodeje“ zrušuje.

   96.  V  §  338zn  odst.  1  a  2 větě první se slova „prodejem podniku“
   nahrazují slovy „postižením podniku“.

   97.  V  nadpisu  nad § 338zp a 338zq se slovo „Prodej“ nahrazuje slovem
   „Postižení“.

   98.  V § 338zq odst. 1, 3 a 5 se slovo „spolumajitele“ nahrazuje slovem
   „spoluvlastníka“.

   99.  V  §  338zq  odst.  2  se  slovo  „Spolumajiteli“ nahrazuje slovem
   „Spoluvlastníku“.

   100.  V  §  338zq  odst. 2 a 6 se slovo „spolumajitel“ nahrazuje slovem
   „spoluvlastník“ a v odstavci 7 se slovo „Spolumajitel“ nahrazuje slovem
   „Spoluvlastník“.

   101.  V  §  338zq  odst.  4  se  slovo „spolumajiteli“ nahrazuje slovem
   „spoluvlastníku“.

   102. V § 341 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č.
   102 zní:

   „(4)  Postup  podle  odstavce  3  se  nepoužije,  jde-li  o  věc zjevně
   bezcennou.  V  takovém  případě  soud  věc  zdokumentuje  a nařídí její
   zničení.  O zničení věci vyrozumí povinného nejméně pět dnů předem, než
   k  němu  dojde. Zničení věci se provede tak, že ji soud předá k využití
   nebo  k  odstranění  nebo ji předá osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu
   odpadů podle zvláštního právního předpisu^102).

   102)  Zákon  č.  185/2001  Sb.,  o odpadech a o změně některých dalších
   zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

   Čl. II

   Přechodná ustanovení

   1. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí
   podle dosavadních právních předpisů.

   2.  Řízení  o  výkonu rozhodnutí, která byla zahájena přede dnem nabytí
   účinnosti  tohoto  zákona a která podle § 251 zákona č. 99/1963 Sb., ve
   znění  účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni
   nabytí  účinnosti  tohoto  zákona  do  působnosti  soudu, soud rozvrhne
   rovnoměrně  mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu,
   a  vyrozumí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutora. Není-li
   do   obvodu   soudu  jmenován  žádný  exekutor,  soud  řízení  rozvrhne
   rovnoměrně mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do obvodu soudu,
   který  má  společnou  hranici  s  tímto obvodem a který patří do obvodu
   stejného krajského soudu.

   3.  Po  právní  moci  usnesení  o nařízení výkonu rozhodnutí předá soud
   soudním  exekutorům,  mezi  které byly věci rozvrženy, příslušné soudní
   spisy.  Dnem, kdy soud předá soudnímu exekutorovi soudní spis, řízení o
   výkonu  rozhodnutí  pokračuje  dále  u soudního exekutora jako exekuční
   řízení.

   4.  Oprávněný může do 2 měsíců od předání soudního spisu podat návrh na
   zastavení  exekuce  bez  uvedení  důvodu; tomuto návrhu soudní exekutor
   vyhoví.  V  tomto případě nemá soudní exekutor nárok na náhradu nákladů
   exekuce a účastníci exekučního řízení nemají nárok na náhradu nákladů.

   5.  Oprávněný  může do 2 měsíců od předání soudního spisu i bez uvedení
   důvodu  požádat  exekuční  soud  o změnu exekutora; soud o tomto návrhu
   rozhodne.

   6.  Účinky  zahájení  řízení  o  výkonu rozhodnutí a úkony, které v něm
   vykonal  soud,  zůstávají zachovány. Soudní exekutor není vázán návrhem
   oprávněného na to, jakým způsobem má být výkon rozhodnutí veden. Soudní
   poplatek  zaplacený  přede  dnem  nabytí  účinnosti  tohoto  zákona  se
   nevrací;  nebyla-li exekuce zastavena podle bodu 4, snižují se o částku
   zaplacenou na tomto poplatku náklady exekuce. Soud nenařizuje exekuci a
   nepověřuje soudního exekutora jejím provedením.

   7. Soudní exekutor zašle povinnému výzvu ke splnění vymáhané povinnosti
   podle  §  46  odst.  6 zákona č. 120/2001 Sb., ve znění účinném ode dne
   nabytí  účinnosti  tohoto  zákona.  Po marném uplynutí lhůty podle § 46
   odst.  6  zákona  č.  120/2001  Sb.,  ve  znění  účinném ode dne nabytí
   účinnosti  tohoto  zákona, provede soudní exekutor exekuci podle zákona
   č.  120/2001  Sb.,  ve  znění  účinném  ode dne nabytí účinnosti tohoto
   zákona.

   8.  O  předání  spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor protokol,
   který  se  bez  zbytečného  odkladu  zveřejní na úřední desce soudu, na
   úřední   desce   soudního   exekutora   a  na  internetových  stránkách
   Exekutorské komory České republiky. V protokolu se uvede spisová značka
   soudu,  označení účastníků řízení, exekutor, který spis převzal, a den,
   kdy k převzetí spisu došlo.

   9.  Zahájí-li  oprávněný,  na  jehož návrh byla zastavena exekuce podle
   bodu  4, exekuční řízení podle správního nebo daňového řádu do 6 měsíců
   ode dne právní moci rozhodnutí o zastavení exekuce podle bodu 4, neběží
   po  tuto  dobu lhůta, v níž může exekuční správní orgán nařídit exekuci
   podle  §  108  odst. 4 správního řádu, a lhůta pro placení daně podle §
   160 daňového řádu.

   10.  Exekutorské  zápisy podle § 78 písm. a) zákona č. 120/2001 Sb., ve
   znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které byly sepsány
   do   dne  nabytí  účinnosti  tohoto  zákona,  jsou  titulem  pro  výkon
   rozhodnutí  podle § 251 zákona č. 99/1963 Sb., ve znění účinném ode dne
   nabytí  účinnosti  tohoto  zákona,  i  po  dni  nabytí účinnosti tohoto
   zákona.

   ČÁST DRUHÁ

   Změna exekučního řádu

   Čl. III

   Zákon  č.  120/2001  Sb.,  o  soudních  exekutorech a exekuční činnosti
   (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 6/2002 Sb.,
   zákona  č. 279/2003 Sb., zákona č. 360/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb.,
   zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb.,
   zákona  č. 501/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb.,
   zákona  č.  70/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb.,
   zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 347/2007 Sb.,
   zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb.,
   zákona  č.  301/2008  Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb.,
   zákona č. 183/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb.,
   zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 409/2010 Sb.,
   zákona č. 188/2011 Sb. a zákona č. 428/2011 Sb., se mění takto:

   1.  V  §  2  se  dosavadní  text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se
   odstavec 2, který zní:

   „(2)  Exekutor  je  povinen vykonávat svědomitě své povolání a při jeho
   výkonu  a  v  občanském  životě  se  zdržet  všeho, co by mohlo narušit
   důstojnost  exekutorského  povolání  nebo  ohrozit  důvěru v nezávislý,
   nestranný a spravedlivý výkon exekuční činnosti.“.

   2.  V  §  3  odst.  2 se věta druhá nahrazuje větou „Exekutor však může
   vykonávat  i  za  úplatu  činnost  vědeckou,  publikační, pedagogickou,
   tlumočnickou,  znaleckou,  uměleckou  a  činnost  v  poradních orgánech
   vlády,  ministerstev,  jiných  ústředních  orgánů  státní  správy  a  v
   orgánech samosprávy.“.

   3. Za § 3 se vkládá nový § 4, který zní:

   „§ 4

   (1)  Exekutor  je povinen při výkonu exekuční a další činnosti používat
   označení   „soudní   exekutor“.   Označení   „soudní   exekutor“   nebo
   „exekutorský úřad“, od nich odvozené tvary slov, ani označení způsobilé
   vyvolat nebezpečí záměny s uvedenými označeními není oprávněna používat
   jiná osoba.

   (2)  Ten,  kdo  neprovádí  na  základě  zákona  nucený výkon exekučních
   titulů,  není oprávněn označovat svoji činnost jako „výkon rozhodnutí“,
   „exekuci“  nebo  „exekuční  činnost“,  tvary slov od nich odvozené, ani
   označení způsobilé přivodit nebezpečí záměny s uvedenými označeními.“.

   4.  V  §  7  odst. 6 se slova „okresního soudu, který exekutora pověřil
   provedením exekuce“ nahrazují slovy „soudu příslušného podle § 45 (dále
   jen „exekuční soud“)“.

   5.  V  §  7  odst.  6 se za větu druhou vkládá věta „Předseda okresního
   soudu  provádí státní dohled i na základě písemných podnětů právnických
   nebo fyzických osob.“.

   6. V § 8 písmeno a) zní:

   „a) odvolává a na návrh Komory jmenuje exekutory,“.

   7.  V  §  8  se  na  konci textu písmene e) doplňují slova „za podmínek
   stanovených  v  §  10  odst.  2 a podává návrh na členy výběrové komise
   podle § 115a odst. 1“.

   8. V § 9 odst. 1 písmeno b) včetně poznámek pod čarou č. 28 a 29 zní:

   „b) získal vysokoškolské vzdělání v oboru právo

   1.  v  magisterském  studijním  programu právo a právní věda studiem na
   vysoké škole v České republice^28), nebo

   2.  studiem  na  vysoké  škole  v zahraničí, pokud je takové vzdělání v
   České  republice  uznáváno za rovnocenné vzdělání uvedenému v bodě 1 na
   základě  mezinárodní  smlouvy,  kterou je Česká republika vázána, anebo
   pokud   takové   vzdělání   bylo   uznáno   podle  zvláštního  právního
   předpisu^29),  a  současně  takové vzdělání odpovídá obsahem a rozsahem
   obecnému  vzdělání,  které lze získat v magisterském studijním programu
   právo a právní věda v oboru právo na vysoké škole v České republice,

   28)  §  46  zákona  č.  111/1998  Sb.,  o  vysokých školách a o změně a
   doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších
   předpisů.

   29) § 89 zákona č. 111/1998 Sb.“.

   9. § 10 zní:

   „§ 10

   (1) Exekutora jmenuje do exekutorského úřadu ministr na návrh Komory do
   1  měsíce  od  doručení  návrhu  Komory na jmenování exekutora, a to do
   sídla  v obvodu okresního soudu. Návrh na jmenování exekutora podává na
   základě  výběrového  řízení  Komora  do 1 měsíce od ukončení výběrového
   řízení.  Výběrové řízení je ukončeno vydáním rozhodnutí prezidia Komory
   o  tom,  který  uchazeč  se ve výběrovém řízení umístil na prvním místě
   nebo  kteří  uchazeči  uspěli  tak,  že  splňují  předpoklady na jejich
   jmenování.

   (2) Komora uskuteční výběrové řízení nejpozději do 1 měsíce od uvolnění
   exekutorského úřadu a nebo, jde-li o zvýšení počtu exekutorských úřadů,
   do  1  měsíce  poté,  co  se Komora dozví o zvýšení počtu exekutorských
   úřadů.  Jestliže  Komora nepodá ministrovi návrh na jmenování exekutora
   do  1  měsíce  od  ukončení výběrového řízení nebo neuskuteční výběrové
   řízení  ve  stanovené  lhůtě, ministr vyhlásí výběrové řízení a na jeho
   základě jmenuje exekutora i bez tohoto návrhu.

   (3)  Do  výběrového  řízení  se  může přihlásit ve lhůtě určené Komorou
   každý, kdo splňuje podmínky podle § 9.“.

   10.  V  §  14  odst.  1  větě  druhé se slova „po projednání s Komorou“
   nahrazují slovy „s předchozím souhlasem Komory“.

   11. § 15 zní:

   „§ 15

   (1) Výkon exekutorského úřadu zaniká

   a) smrtí exekutora,

   b) prohlášením exekutora za mrtvého,

   c) odvoláním exekutora,

   d) pozbytím státního občanství České republiky,

   e) jestliže byl exekutor zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo byla
   tato způsobilost omezena,

   f)  dnem  právní  moci  rozhodnutí,  kterým bylo uloženo kárné opatření
   odvolání z exekutorského úřadu,

   g)  dnem  právní  moci  rozhodnutí soudu, kterým byl exekutorovi uložen
   trest  zákazu  činnosti  soudního  exekutora  nebo  kterým byl exekutor
   odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody,

   h) uplynutím 6 kalendářních měsíců následujících po měsíci, v němž byla
   ministerstvu  doručena žádost exekutora o ukončení výkonu exekutorského
   úřadu.

   (2) Ministr exekutora odvolá,

   a)  jestliže  byl  exekutor pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin
   nebo pro trestný čin spáchaný v souvislosti s exekuční činností,

   b)  jestliže  exekutor  nedoloží  Komoře  stejnopis nebo ověřenou kopii
   smlouvy  o  pojištění  své  odpovědnosti  za  škodu  do  30 dnů po svém
   jmenování  exekutorem  nebo  zanikne-li  jeho pojištění odpovědnosti za
   škodu a exekutor jej do 30 dnů neobnoví,

   c) jestliže si exekutor do 3 měsíců po složení slibu bez vážných důvodů
   neotevře v sídle exekutorského úřadu, do kterého byl jmenován, kancelář
   a nebude připraven vykonávat exekuční činnost,

   d) jestliže soud na návrh ministerstva rozhodl, že exekutor vzhledem ke
   svému  zdravotnímu  stavu nemůže řádně nejméně po dobu 1 roku vykonávat
   exekuční činnost.

   (3) Výkon exekutorského úřadu se pozastavuje dnem doručení rozhodnutí o
   jeho odvolání.

   (4)  Dozví-li  se  Komora  o  důvodu  pro odvolání podle odstavce 2, je
   povinna jej ministerstvu neprodleně oznámit.

   (5)  Exekutor  jmenovaný  do  exekutorského  úřadu, jehož výkon zanikl,
   převezme  spisy  tohoto  exekutorského  úřadu a provádí dále exekuční i
   další   činnost.   Účastníky   exekučního  řízení  o  tom  informuje  a
   oprávněného  poučí,  že může požádat o změnu exekutora. Exekutor, jemuž
   zanikl   výkon  exekutorského  úřadu,  zajistí  předání  spisů,  plnění
   vymožených v exekuci, zajištěných věcí, exekutorských úschov a registrů
   nově  jmenovanému  exekutorovi  a  předání razítek, průkazů a pečetidel
   podle § 103 odst. 1.

   (6)  Podíl exekutora, jemuž zanikl výkon exekutorského úřadu, popřípadě
   jeho  dědiců  na  odměně  nově  jmenovaného  exekutora se určí dohodou.
   Nebude-li  dohoda  doručena  Komoře  do  2  měsíců  od jmenování nového
   exekutora, rozhodne Komora podle zásad spravedlivého uspořádání.“.

   12.  V  §  16  se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „podle zásad
   spravedlivého uspořádání“.

   13. V § 17 se doplňuje odstavec 4, který zní:

   „(4)  Exekutorský  kandidát,  který zastupuje exekutora, kterému zanikl
   výkon   exekutorského  úřadu,  vykonává  činnost  zástupce  samostatně.
   Ustanovení § 32 se použije obdobně.“.

   14. V § 18 se doplňuje odstavec 3, který zní:

   „(3)   Ustanovením   nového   zástupce  zaniká  ustanovení  předchozího
   zástupce.“.

   15.  V  §  27  odst.  3  písm.  d) se slova „1 roku“ nahrazují slovy „6
   měsíců“.

   16. V části první nadpis hlavy III zní: „EXEKUČNÍ ČINNOST“.

   17.  V  §  28 se věta první nahrazuje větou „Exekuci vede ten exekutor,
   kterého  v  exekučním  návrhu  označí  oprávněný  a  který  je zapsán v
   rejstříku zahájených exekucí.“.

   18.  V  §  29  odst.  1  se  slova  „provedení exekuce“ nahrazují slovy
   „exekučního řízení“.

   19. V § 29 odstavec 5 zní:

   „(5)   Účastník   je  povinen  námitku  podjatosti  exekutora  uplatnit
   nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno vyrozumění o zahájení
   exekuce; nevěděl-li v této době o důvodu vyloučení nebo vznikl-li tento
   důvod  později,  může  námitku  uplatnit  do  8  dnů  poté, co se o něm
   dozvěděl. Později může námitku podjatosti účastník uplatnit také tehdy,
   jestliže  nebyl  exekutorem  poučen  o  svém  právu vyjádřit se k osobě
   exekutora.   Námitky   povinného  k  osobě  exekutora  nemají  odkladný
   účinek.“.

   20. V § 29 odstavec 11 zní:

   „(11)  Jestliže  bylo  rozhodnuto,  že  exekutor je vyloučen, v exekuci
   pokračuje  ten exekutor, kterého navrhne oprávněný a který se zapíše do
   rejstříku  zahájených  exekucí  tak, že provede změnu údaje podle § 35b
   odst.  1  písm.  a)  nebo  b);  nově  zaregistrovaný  exekutor rozhodne
   příkazem   k   úhradě  nákladů  exekuce  o  dosud  vzniklých  nákladech
   exekuce.“.

   21. V § 29 se doplňuje odstavec 12, který zní:

   „(12) O tom, zda je vyloučen koncipient, kandidát nebo jiný zaměstnanec
   exekutora,  jakož i znalec nebo tlumočník, rozhoduje exekutor; odstavce
   1  až 4, 6 a 9 se použijí přiměřeně. Proti jeho usnesení není přípustný
   opravný prostředek.“.

   22.  V  §  30 písm. b) se slova „žadatel o provedení exekuce“ nahrazují
   slovem „oprávněný“.

   23.  V  § 31 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Vyslovil-li účastník
   exekučního řízení písemný souhlas se sdělením údajů, na něž se vztahuje
   povinnost   mlčenlivosti,   podle   zvláštního  právního  předpisu^30),
   exekutor tyto údaje na výzvu příslušnému orgánu sdělí.“.

   Poznámka pod čarou č. 30 zní:

   „30)  Zákon  č.  111/2006  Sb.,  o  pomoci  v  hmotné  nouzi,  ve znění
   pozdějších předpisů.“.

   24.  V  §  32 odst. 1 větě první se slova „Exekutor odpovídá“ nahrazují
   slovy „Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, odpovídá exekutor“.

   25.  V  §  33  odst. 3 větě první a v § 33 odst. 9 se slovo „provedení“
   nahrazuje slovem „vedení“.

   26. V § 33 odstavec 5 zní:

   „(5)  Provozovatel  poštovních služeb je povinen oznámit exekutorovi na
   jeho písemnou žádost údaje potřebné k vedení exekuce, zejména totožnost
   osob,  které  si  pronajímají  poštovní  přihrádky nebo jiná doručovací
   místa,   údaje   o  počtu  tam  došlých  poštovních  zásilek  a  jejich
   odesilatelích,   úhrn   peněžních  prostředků  docházejících  povinnému
   prostřednictvím  provozovatele  poštovních služeb nebo do jeho poštovní
   přihrádky   a   totožnost   příjemce  poštovních  zásilek  uložených  u
   poskytovatele poštovních služeb.“.

   27.  V  §  33 odst. 6 se slova „Provozovatelé telekomunikačních služeb“
   nahrazují slovy „Poskytovatelé služeb elektronických komunikací“.

   28.  V  §  33a  odst.  1  úvodní  části  ustanovení, § 33b úvodní části
   ustanovení  a  v  §  33c  úvodní  části ustanovení se slovo „provedení“
   zrušuje.

   29. V § 33a se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se
   písmeno n), které zní:

   „n)  jméno,  popřípadě  jména,  příjmení  a  rodné  číslo  otce, matky,
   popřípadě  jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo
   jiný  zákonný  zástupce  nemá  přiděleno  rodné číslo, jméno, popřípadě
   jména,  příjmení, datum narození; je-li jiným zákonným zástupcem dítěte
   právnická osoba, název a adresa sídla.“.

   30. Za § 33d se vkládá nový § 33e, který zní:

   „§ 33e

   V elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup poskytne pro
   potřeby   exekuce   exekutorům   prostřednictvím  Komory  Česká  správa
   sociálního  zabezpečení  údaje z registru pojištěnců o příjemcích dávek
   důchodového pojištění v rozsahu

   a) rodné číslo a evidenční číslo pojištěnce,

   b) příjmení a jméno,

   c) aktuální adresu pro výplatu důchodu (důchodů),

   d) způsob výplaty důchodu (důchodů),

   e) druh důchodu (důchodů),

   f) výši důchodu (důchodů),

   g) výši předcházející exekuční či jiné srážky z důchodu,

   h) výši důchodu vypláceného po provedení předcházejících srážek,

   i) údaje o jiném příjemci důchodu,

   j) u dlužníků pobývajících v zahraničí stát, kam je důchod poukazován,

   k)  příplatky  a  příspěvky  k důchodům vypláceným podle odškodňovacích
   předpisů.“.

   31. V § 34 odstavec 1 zní:

   „(1)  Exekutor  může  pro  účely exekučního řízení požádat o součinnost
   třetí osoby podle § 33 a ty jsou povinny ji bezplatně poskytnout. Osoby
   uvedené v § 33 odst. 4 až 9 a komoditní burzy, organizátor regulovaného
   trhu^27),  centrální depozitář a jiné osoby oprávněné k vedení evidence
   investičních nástrojů mají při poskytování údajů právo na úhradu účelně
   vynaložených hotových výdajů.“.

   32. V § 34 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

   „(3)  Exekutor  požádá  peněžní ústav o součinnost elektronicky datovým
   souborem  a  peněžní  ústav  součinnost  elektronicky  datovým souborem
   poskytne. Peněžní ústav není povinen poskytnout exekutorovi součinnost,
   není-li  žádost  o součinnost podána elektronicky datovým souborem nebo
   nemá-li  stanovené  obsahové  náležitosti  anebo  nemá-li datový soubor
   stanovený  formát nebo strukturu. Ministerstvo stanoví vyhláškou formát
   a  strukturu  tohoto  datového souboru a obsahové náležitosti žádosti o
   součinnost.“.

   Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

   33. V § 34 se doplňuje odstavec 5, který zní:

   „(5)  Ustanovení  §  33  až  33e  a  odstavce  1  až 3 se použijí i pro
   zjišťování údajů o majetku manžela povinného v souvislosti s prováděním
   exekuce,  jíž  jsou k vydobytí závazku, který patří do společného jmění
   manželů, postiženy majetkové hodnoty manžela povinného.“.

   34. V § 35 odstavce 2 až 4 znějí:

   „(2)  Exekuční  řízení  je  zahájeno  dnem,  kdy  exekuční  návrh došel
   exekutorovi.

   (3)  Exekutor  může  začít  zjišťovat  a  zajišťovat  majetek povinného
   nejdříve poté, kdy soud vydal pověření podle § 43a.

   (4)  Podá-li oprávněný více exekučních návrhů v téže věci, vede exekuci
   ten  exekutor,  který  je  v  rejstříku  zahájených exekucí zapsán jako
   první.“.

   35. Za § 35 se vkládají nové § 35a a 35b, které včetně nadpisu znějí:

   „Rejstřík zahájených exekucí

   § 35a

   (1) Rejstřík zahájených exekucí je elektronický seznam, který provozuje
   a spravuje ministerstvo.

   (2)  Údaje  do rejstříku zahájených exekucí zapisuje soud nebo exekutor
   způsobem umožňujícím dálkový přístup.

   (3)  Rejstřík  zahájených  exekucí je neveřejný. Ministerstvo poskytuje
   údaje  z  rejstříku  zahájených  exekucí  pouze  soudům  a Komoře, a to
   způsobem umožňujícím dálkový přístup.

   (4)  Údaje  vedené v rejstříku zahájených exekucí se z tohoto rejstříku
   vymažou po uplynutí 25 let od data uvedeného v § 35b odst. 1 písm. i).

   § 35b

   (1) V rejstříku zahájených exekucí se vedou údaje v rozsahu

   a) označení exekutora, u kterého bylo zahájeno exekuční řízení,

   b)  označení  exekutora,  který  exekuční  řízení vede nebo vedl, je-li
   odlišný od exekutora podle písmene a),

   c) označení exekučního řízení spisovou značkou, pod kterou je vedeno,

   d)  označení  exekučního  titulu  a orgánu, který ho vydal, nebo osoby,
   která jej vyhotovila,

   e) označení oprávněného a povinného,

   f) označení povinnosti, která má být exekucí vymožena,

   g) datum zahájení exekučního řízení,

   h)  datum,  kdy  nastaly  skutečnosti  podle § 52 odst. 3 písm. a) a b)
   (dále jen „doložka provedení exekuce“),

   i) datum skončení exekuce.

   (2)  Součástí  rejstříku  zahájených  exekucí  jsou  i provozní údaje o
   zápisu údajů podle odstavce 1. Údaje podle odstavce 1 písm. b), h) a i)
   zapíše do rejstříku exekutor.“.

   36. V § 36 odst. 3 se slovo „provést“ nahrazuje slovem „vést“.

   37. § 37 včetně nadpisu zní:

   „Exekuční návrh

   § 37

   (1)  Exekuci  lze vést jen na návrh oprávněného nebo na návrh toho, kdo
   prokáže, že na něho přešlo nebo bylo převedeno právo z rozhodnutí podle
   § 36 odst. 3 a 5.

   (2) Oprávněný může podat exekuční návrh podle tohoto zákona,

   a)  nesplní-li povinný dobrovolně to, co mu ukládá exekuční titul podle
   tohoto zákona, a

   b) nejde-li o věc podle § 251 odst. 2 písm. a) a § 251 odst. 2 písm. c)
   až  f)  občanského  soudního řádu; exekuční návrh lze však podat tehdy,
   má-li  být  exekuce vedena podle cizího rozhodnutí, u něhož bylo vydáno
   prohlášení  vykonatelnosti  podle  přímo použitelného předpisu Evropské
   unie nebo mezinárodní smlouvy nebo rozhodnuto o uznání.

   (3)  Další  řízení zahájené oprávněným proti témuž povinnému u stejného
   exekutora  dříve,  než  zanikne  oprávnění exekutora k vedení předchozí
   exekuce,  se spojuje s předchozí exekucí ke společnému řízení, a to ode
   dne podání návrhu. V zájmu hospodárnosti řízení může exekutor věc podle
   věty první vyloučit k samostatnému řízení.

   (4)  Jsou-li  exekuční  řízení  proti  témuž  povinnému  vedena  u více
   exekutorů  nebo  zahájí-li  další  oprávněný u téhož exekutora exekuční
   řízení  proti témuž povinnému, exekuční soud tato řízení spojí na návrh
   povinného ke společnému řízení,

   a)  je-li  oprávněným osoba, jež byla věřitelem povinného v době vzniku
   vymáhané  pohledávky,  nebo  její  právní nástupce, a řízení již nebyla
   spojena podle odstavce 3,

   b)  je-li předmětem jednotlivých spojovaných řízení vymožení peněžitého
   plnění  nepřevyšujícího  částku podle § 202 odst. 2 občanského soudního
   řádu a

   c)  jsou-li  proti  povinnému  vedena  alespoň  2 exekuční řízení podle
   písmene a).

   (5)  V  usnesení  o  spojení  exekuční soud určí, který exekutor řízení
   povede.  Exekutorovi,  který  řízení  nepovede,  náleží  náhrada účelně
   vynaložených hotových výdajů, o níž soud rozhodne v usnesení o spojení.
   V zájmu hospodárnosti však exekuční soud řízení nespojí, vyžaduje-li to
   stav těchto řízení nebo se tato řízení ke spojení zjevně nehodí.“.

   38. § 38 zní:

   „§ 38

   (1)  V  exekučním  návrhu  musí  být označen exekutor, který má exekuci
   vést,  s  uvedením  jeho  sídla.  Z návrhu musí být dále patrné, kdo ho
   činí,  které  věci se týká a co sleduje, a musí být podepsán a datován.
   Kromě  toho  musí  exekuční  návrh  obsahovat jméno, popřípadě jména, a
   příjmení  účastníků,  místo jejich trvalého pobytu^7b), popřípadě místo
   pobytu  na území České republiky podle druhu pobytu cizince^7d),^7e), a
   popřípadě  rodné  číslo  nebo  datum  narození účastníků, nebo obchodní
   firmu   nebo  název,  sídlo  a  identifikační  číslo,  přesné  označení
   exekučního titulu, uvedení povinnosti, která má být exekucí vymožena, a
   údaj  o tom, zda, popřípadě v jakém rozsahu povinný vymáhanou povinnost
   splnil, popřípadě označení důkazů, kterých se oprávněný dovolává.

   (2) K exekučnímu návrhu je třeba připojit originál nebo úředně ověřenou
   kopii  exekučního  titulu  opatřeného  potvrzením o jeho vykonatelnosti
   nebo stejnopis notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti.“.

   39. V § 39 odst. 1 se slova „návrh na nařízení exekuce“ nahrazují slovy
   „exekuční návrh“.

   40.  V  §  39  odst.  2 se věta první nahrazuje větou „Není-li v určené
   lhůtě  návrh  řádně  opraven  nebo  doplněn  a v řízení nelze pro tento
   nedostatek   pokračovat  nebo  není-li  přiložen  exekuční  titul  nebo
   osvědčení   o  vykonatelnosti  exekučního  titulu,  exekutor  usnesením
   exekuční návrh odmítne.“.

   41. V § 39 se doplňuje odstavec 3, který zní:

   „(3)  Jestliže nejsou splněny všechny zákonem stanovené předpoklady pro
   vedení  exekuce  a  exekuční  návrh  nebude odmítnut, exekutor exekuční
   návrh usnesením nejpozději ve lhůtě podle § 44 odst. 1 zamítne.“.

   42.  V  §  40 odst. 1 písm. a) se za slovo „soudu“ vkládají slova „nebo
   exekutora“.

   43. V § 40 odst. 1 písm. d) se slova „nebo exekutorský zápis podle § 78
   písm. a)“ zrušují.

   44. V § 40 odst. 4 a v § 42 odst. 1 se slovo „provést“ nahrazuje slovem
   „vést“.

   45. V § 41 se slova „b), c)“ nahrazují slovy „a) až c)“.

   46. V § 42 odst. 1 větě druhé se slovo „nařízení“ zrušuje.

   47.  V § 42 odst. 2 se slova „Při provádění exekuce“ nahrazují slovy „V
   exekučním řízení“.

   48. V § 42 se doplňuje odstavec 3, který zní:

   „(3)  Při  posuzování  skutečností  podle  odstavců 2 a 3 exekutor vždy
   přihlédne k tomu, co v řízení vyšlo najevo.“.

   49.  V  §  43  odst.  1  se slova „nařídit exekuci jen“ nahrazují slovy
   „postupovat podle § 44 jen tehdy“.

   50. Za § 43 se vkládá nový § 43a, který zní:

   „§ 43a

   (1)  Exekutor,  kterému  došel  exekuční  návrh,  požádá  exekuční soud
   nejpozději  do  15  dnů  ode  dne doručení návrhu o pověření a nařízení
   exekuce  (dále jen „pověření“). Neobsahuje-li návrh oprávněného všechny
   náležitosti  nebo  je  nesrozumitelný nebo neurčitý, běží tato lhůta až
   ode   dne   doručení   opraveného  nebo  doplněného  návrhu,  popřípadě
   exekučního titulu exekutorovi. Doručením žádosti o pověření soudu se do
   rejstříku  zahájených  exekucí  elektronicky  zapíší  údaje podle § 35b
   odst. 1 písm. a) a c) až g).

   (2)  V žádosti o pověření musí být označen exekutor, který žádost podle
   odstavce  1  podal,  s  uvedením jeho sídla. Žádost musí být datována a
   musí dále zejména obsahovat jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště
   účastníků nebo obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo a
   přesné  označení  exekučního titulu. Součástí žádosti o pověření jsou i
   údaje  podle  §  35b  odst.  1 písm. a) a c) až g). Společně se žádostí
   exekutor  soudu  zašle  návrh oprávněného na nařízení exekuce a všechny
   listiny,  které k návrhu připojil. Žádost včetně všech listin, které se
   soudu  zasílají  společně  s  ní,  musí  být  podána  na  elektronickém
   formuláři  prostřednictvím  veřejné datové sítě a elektronické aplikace
   určené  k  podání takové žádosti; není-li to technicky možné, mohou být
   žádost  i listiny zaslány prostřednictvím veřejné datové sítě do datové
   schránky, případně v listinné podobě.

   (3) Soud vydá pověření do 15 dnů, jestliže jsou splněny všechny zákonem
   stanovené předpoklady.

   (4) Pověření obsahuje

   a) označení exekučního soudu,

   b) označení exekutora,

   c)  označení  exekučního  titulu  a orgánu, který ho vydal, nebo osoby,
   která jej vyhotovila,

   d) označení oprávněného a povinného,

   e) podpis a datum.

   (5)  Pověření  není  soudním  rozhodnutím  a  nedoručuje  se účastníkům
   řízení.

   (6)  Jestliže  nejsou splněny všechny zákonem stanovené předpoklady pro
   vedení exekuce, soud udělí exekutorovi pokyn, aby exekuční návrh odmítl
   nebo zamítl. Tímto pokynem je exekutor vázán.“.

   51. § 44 zní:

   „§ 44

   (1)  Nejpozději do 15 dnů ode dne doručení pověření podle § 43a odst. 3
   zašle  exekutor  oprávněnému  vyrozumění  o zahájení exekuce. Povinnému
   zašle exekutor vyrozumění nejpozději s prvním exekučním příkazem, který
   mu  v  exekučním  řízení  doručuje;  spolu s vyrozuměním zašle exekutor
   povinnému  exekuční  návrh,  kopii exekučního titulu a výzvu podle § 46
   odst.  6.  Orgánům  pověřeným  vedením evidence (rejstříků) právnických
   osob^16),  případně  dalším  orgánům či osobám se vyrozumění zašle, jen
   je-li  to  potřebné  pro  vedení  exekuce. Je-li v katastru nemovitostí
   zapsáno vlastnické právo povinného a nejde-li o povinného uvedeného v §
   44a  odst.  5  nebo o povinného podle odstavce 4, rozhodl-li exekutor o
   tom,  že  se  zákaz podle § 44a odst. 1 nevztahuje na nemovitost v jeho
   vlastnictví,  vyrozumění  se zašle katastrálnímu úřadu, v jehož územním
   obvodu  má  sídlo  soudní exekutor, který vyrozumění o zahájení exekuce
   zasílá. Vyrozumění není rozhodnutím.

   (2) Vyrozumění se doručí povinnému do vlastních rukou.

   (3) Vyrozumění obsahuje

   a) označení exekučního soudu,

   b) označení exekutora, který vede exekuční řízení,

   c) označení exekučního řízení spisovou značkou, pod kterou je vedeno,

   d)  označení  exekučního  titulu  a orgánu, který ho vydal, nebo osoby,
   která jej vyhotovila,

   e) označení oprávněného a povinného,

   f)   označení   povinnosti,  která  má  být  exekucí  vymožena,  včetně
   povinnosti k úhradě nákladů oprávněného a nákladů exekuce,

   g) podpis a datum,

   h) poučení podle § 29 odst. 5, § 37 odst. 3 a 4, § 44a odst. 1, § 54, §
   55 odst. 1 a 2 a § 87 odst. 1.

   (4)  Je-li vymáhaná povinnost v hrubém nepoměru k majetku povinného, na
   který  by  se  vztahoval  zákaz podle § 44a odst. 1, může exekutor před
   zasláním  vyrozumění  oprávněnému  rozhodnout,  že se zákaz podle § 44a
   odst.  1 vztahuje pouze na část majetku přiměřenou vymáhané povinnosti.
   Toto rozhodnutí zašle spolu s vyrozuměním oprávněnému a povinnému.“.

   52.  V  §  44a  odst. 1 větě první se slova „Po doručení usnesení nesmí
   povinný“  nahrazují  slovy  „Nerozhodl-li  exekutor  podle § 44 odst. 4
   jinak, nesmí povinný po doručení vyrozumění“.

   53. V § 44a odst. 2 se slova „§ 49 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 49 odst.
   7“.

   54.  V  §  44a se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „nebo územní
   samosprávný celek“.

   55. § 44b včetně nadpisu zní:

   „§ 44b

   Změna exekutora

   (1)  Na  návrh  oprávněného  a  souhlasí-li  s tím exekutor, který vede
   exekuci,  a  exekutor,  kterého  oprávněný  označí  v  návrhu, převezme
   exekuci  exekutor, kterého oprávněný označil v návrhu. Převzetí exekuce
   není rozhodnutím.

   (2)  Nedojde-li  ke  změně  exekutora  podle  odstavce  1  a  požádá-li
   oprávněný  exekuční  soud o změnu exekutora, exekuční soud po vyjádření
   exekutora,  je-li  to  důvodné,  rozhodne,  že  exekuci  bude vést jiný
   exekutor,  kterého  navrhne  oprávněný, a exekutor, který exekuci dosud
   vedl, mu věc postoupí.

   (3) Účinky původního exekučního návrhu oprávněného zůstávají zachovány.

   (4) Nový exekutor provede změnu údaje podle § 35b odst. 1 písm. a) nebo
   b)  v rejstříku zahájených exekucí a rozhodne příkazem k úhradě nákladů
   exekuce  o  dosud  vzniklých nákladech exekuce. Odměna exekutora, který
   exekuci dosud vedl, se vypočítá tak, jako by došlo k zastavení exekuce.

   (5)  Náklady  exekuce  vzniklé  v souvislosti se změnou exekutora podle
   odstavce 1 nese oprávněný.“.

   56. V § 45 odstavec 2 zní:

   „(2)  Místně  příslušným  exekučním  soudem  je soud, v jehož obvodu má
   povinný,  je-li  fyzickou  osobou,  místo  svého  trvalého  pobytu^7b),
   popřípadě  místo  pobytu  na  území  České republiky podle druhu pobytu
   cizince^7d),^7e). Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným
   soud,  v  jehož  obvodu  má  povinný  sídlo.  Nemá-li povinný, který je
   fyzickou  osobou,  v  České  republice místo trvalého pobytu nebo místo
   pobytu  podle  věty  první,  nebo  nemá-li povinný, který je právnickou
   osobou,  sídlo  v  České  republice, je místně příslušným soud, v jehož
   obvodu má povinný majetek.“.

   57. V § 45 se doplňuje odstavec 3, který zní:

   „(3) Je-li podle odstavce 2 místně příslušných několik soudů, je místně
   příslušným  ten  soud,  jehož  název  je  první  v  abecedním, případně
   číselném pořadí.“.

   58. § 46 včetně poznámek pod čarou č. 16b a 31 zní:

   „§ 46

   (1)  Exekutor  postupuje v exekuci rychle a účelně; při tom dbá ochrany
   práv účastníků řízení i třetích osob dotčených jeho postupem.

   (2)  Exekutor  činí  i  bez návrhu úkony směřující k provedení exekuce.
   Exekutor  vede exekuci až do vymožení pohledávky a jejího příslušenství
   nebo  vynucení  jiné  vymáhané  povinnosti,  nákladů  exekuce a nákladů
   oprávněného; tím bude exekuce provedena. Úkony a rozhodnutí exekutora a
   exekučního  soudu jsou evidovány v exekučním spise, který vede exekutor
   v listinné nebo v elektronické podobě.

   (3) Exekutor je povinen vést exekuce v pořadí, v jakém mu byly doručeny
   exekuční návrhy.

   (4)  Peněžitá  plnění  na vymáhanou povinnost se hradí exekutorovi nebo
   oprávněnému.  Nedohodnou-li  se exekutor a oprávněný jinak, exekutor po
   uplynutí  lhůty  podle  odstavce  6  zajistí po odpočtu nákladů exekuce
   výplatu  celé  vymožené  pohledávky  oprávněnému do 30 dnů od doby, kdy
   peněžité  plnění  obdržel.  Vymožené  částečné  plnění exekutor vyplatí
   oprávněnému, nedohodl-li se s ním jinak, ve stejné lhůtě v případě, kdy
   toto nevyplacené částečné plnění převyšuje částku 1 000 Kč. Za vymožené
   plnění  se  považuje  plnění  získané  provedením  exekuce  některým ze
   způsobů  podle  §  59 odst. 1, provedením exekuce podle odstavce 6 nebo
   hrazené  na  vymáhanou  povinnost  od uplynutí lhůty podle odstavce 6 a
   vydání  exekučního příkazu do provedení exekuce podle tohoto exekučního
   příkazu.

   (5)  Exekutor  je  povinen  vymožené  peněžité  plnění vést odděleně od
   vlastních  prostředků na zvláštním účtu^31) u banky nebo spořitelního a
   úvěrního  družstva  v  České  republice. Exekutor oznámí bez zbytečného
   odkladu  ministerstvu  a  Komoře  číslo  tohoto účtu a peněžní ústav, u
   kterého je veden.

   (6)  Exekutor  zašle  povinnému společně s vyrozuměním výzvu ke splnění
   vymáhané  povinnosti,  v níž vyčíslí vymáhaný nárok a zálohu na snížené
   náklady exekuce^16b) a náklady oprávněného. Zároveň povinného poučí, že
   splní-li ve lhůtě 30 dnů od doručení této výzvy vymáhaný nárok a uhradí
   zálohu,  vydá  exekutor  neprodleně  příkaz  k  úhradě nákladů exekuce.
   Právní  mocí  příkazu  k úhradě nákladů exekuce bude exekuce provedena.
   Splněním  vymáhaného nároku a uhrazením zálohy zaniká zákaz podle § 44a
   odst. 1 a podle § 47 odst. 4. Jinak exekutor provede exekuci.

   (7)   Je-li   exekuční   řízení   podle  zvláštního  právního  předpisu
   přerušeno^16c)  nebo  zvláštní právní předpis stanoví, že exekuci nelze
   provést^16d),  exekutor  nečiní  žádné úkony, jimiž se provádí exekuce,
   pokud  zákon  nestanoví  jinak.  Insolvenčnímu  správci  exekutor  vydá
   výtěžek exekuce bezodkladně po právní moci usnesení, kterým rozhodne po
   odpočtu nákladů exekuce o vydání výtěžku insolvenčnímu správci.

   (8)  Po  skončení  exekuce  podle  odstavců 2 a 6 a § 55 zašle exekutor
   oznámení  o  skončení  exekuce  všem  orgánům  a osobám, které ve svých
   evidencích  vedou  poznámku  o  probíhající exekuci anebo kterým byla v
   exekuci uložena nějaká povinnost; oznámení není rozhodnutím. V oznámení
   označí  také exekuční příkazy, jejichž účinky skončením exekuce podle §
   47  odst.  5  zanikly.  Na žádost zašle toto oznámení neprodleně rovněž
   účastníkům  řízení.  Oznámení  o  skončení  exekuce,  která byla vedena
   zřízením exekutorského zástavního práva, podle odstavců 2 a 6, případně
   §  55,  obsahuje rovněž potvrzení, že zajištěná pohledávka zanikla a že
   tudíž zaniklo i exekutorské zástavní právo.

   16b)  §  11  vyhlášky  č.  330/2001  Sb., o odměně a náhradách soudního
   exekutora,  o  odměně  a  náhradě  hotových  výdajů správce podniku a o
   podmínkách  pojištění  odpovědnosti  za  škody způsobené exekutorem, ve
   znění pozdějších předpisů.

   31)  §  41f  zákona  č.  21/1992  Sb.,  o  bankách, ve znění pozdějších
   předpisů.“.

   59.  V  §  47  odst.  1  se slova „mu bylo doručeno usnesení o nařízení
   exekuce“  nahrazují slovy „byla exekuce zapsána do rejstříku zahájených
   exekucí“.

   60. V § 47 odstavec 2 zní:

   „(2)  Exekuční  příkaz  má  účinky  nařízení  výkonu  rozhodnutí  podle
   občanského  soudního  řádu.  Podle  exekučního  příkazu  nelze  exekuci
   provést před

   a) uplynutím lhůty podle § 46 odst. 6,

   b)  právní  mocí  rozhodnutí  o  návrhu na zastavení exekuce, pokud byl
   podán ve lhůtě podle písmene a),

   c)  zápisem  doložky  provedení exekuce do rejstříku zahájených exekucí
   podle § 35b odst. 1 písm. h),

   d) právní mocí exekučního příkazu.“.

   61.  V  §  48  písm.  b) se slova „který je pověřen provedením exekuce“
   nahrazují slovy „který vede exekuční řízení“.

   62.  V § 48 se na konci textu písmene d) doplňují slova „včetně rodného
   čísla povinného, lze-li je zjistit,“.

   63.  V § 49 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se
   písmena h) a i), která znějí:

   „h)  označení  nemovitosti,  k  níž má být zřízeno exekutorské zástavní
   právo,  případně  spoluvlastnického podílu na ní, a označení zástavního
   věřitele,  jde-li o provedení exekuce zřízením exekutorského zástavního
   práva,

   i) sérii a číslo řidičského průkazu, jehož držitelem je povinný, jde-li
   o exekuci pozastavením řidičského oprávnění.“.

   64. V § 49 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

   „(2) Přílohou exekučního příkazu podle odstavce 1 písm. a) a vyrozumění
   o  tom, že byly splněny podmínky podle § 52 odst. 3, jde-li o provedení
   exekuce  srážkami  z  jiných  příjmů  vyplácených  Úřadem  práce  České
   republiky nebo Českou správou sociálního zabezpečení, je datový soubor,
   který obsahuje údaje uvedené v tomto exekučním příkazu nebo vyrozumění.
   Po  obdržení  datového  souboru,  který  je přílohou exekučního příkazu
   podle odstavce 1 písm. a), Úřad práce České republiky nebo Česká správa
   sociálního zabezpečení bez zbytečného odkladu sdělí exekutorovi datovým
   souborem údaj podle § 48 písm. e).“.

   Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.

   65. V § 49 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

   „(3) Přílohou exekučního příkazu podle odstavce 1 písm. b) a vyrozumění
   o  tom, že byly splněny podmínky podle § 52 odst. 3, jde-li o provedení
   exekuce  přikázáním  pohledávky povinného z účtu u peněžního ústavu, je
   datový  soubor,  který obsahuje údaje uvedené v tomto exekučním příkazu
   nebo  vyrozumění.  Po  obdržení  datového  souboru,  který  je přílohou
   exekučního  příkazu  podle  odstavce  1  písm.  b),  peněžní  ústav bez
   zbytečného odkladu sdělí exekutorovi datovým souborem čísla účtů a výši
   peněžních prostředků, na něž se vztahují zákazy podle § 304 odst. 1 a 3
   občanského soudního řádu, a údaj podle § 48 písm. e).“.

   Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7.

   66. V § 49 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

   „(4) Ministerstvo stanoví vyhláškou formát a strukturu datových souborů
   podle odstavců 2 a 3.“.

   Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 5 až 8.

   67. V § 49 odst. 8 se slova „odstavci 4“ nahrazují slovy „odstavci 7“.

   68.  V  §  51  úvodní  část ustanovení zní: „Oprávnění k vedení exekuce
   exekutorovi zaniká, jestliže“.

   69. V § 51 písmeno d) zní:

   „d) došlo ke změně exekutora podle § 44b,“.

   70. V § 51 se doplňuje písmeno e), které zní:

   „e)  exekuční  soud  rozhodl  o  spojení  exekučních řízení, nejde-li o
   exekutora, který povede spojená řízení.“.

   71. V § 52 se doplňuje odstavec 3, který zní:

   „(3) Právní mocí usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí podle občanského
   soudního řádu se v exekučním řízení rozumí

   a) uplynutí lhůty podle § 46 odst. 6,

   b)  právní  moc  rozhodnutí  o  návrhu  na zastavení exekuce, pokud byl
   podaný ve lhůtě podle písmene a), a

   c) právní moc exekučního příkazu.“.

   72. V § 54 odst. 1 větě první se slova „pověřeného exekutora“ nahrazují
   slovy „exekutora, který vede exekuci“.

   73. V § 54 odst. 3 se slovo „provádění“ nahrazuje slovem „provedení“.

   74. V § 54 odst. 6 se za slovo „soud“ vkládají slova „nebo exekutor“.

   75.  V  §  55  odst.  1 se slova „pověřeného exekutora“ nahrazují slovy
   „exekutora, který vede exekuci“.

   76. V § 55 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

   „(2)  Návrh  na  zastavení  exekuce musí obsahovat vylíčení skutečností
   rozhodných  pro posouzení, zda byl podán ve lhůtě uvedené v odstavci 1;
   to  neplatí, jde-li o návrh podaný nejpozději ve lhůtě podle § 46 odst.
   6.  Návrh  na  zastavení  exekuce, který neobsahuje všechny náležitosti
   nebo  který  je  nesrozumitelný  anebo  neurčitý nebo ke kterému nejsou
   přiloženy  listiny  k  prokázání tvrzení obsažených v návrhu nebo který
   byl  podán  opožděně, exekutor odmítne. Je-li proti takovému rozhodnutí
   podáno odvolání, exekutor ho zruší a věc postoupí k vyřízení exekučnímu
   soudu.“.

   Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.

   77. V § 55 odst. 4 větě druhé se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

   78. V § 55c odstavec 3 zní:

   „(3) Odvolání není přípustné proti

   a)  rozhodnutí  exekutora  o návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu (§ 68
   odst. 2 a 3),

   b) exekučnímu příkazu,

   c) usnesení o změně nebo zrušení exekučního příkazu, nebo

   d) příkazu k úhradě nákladů exekuce.“.

   79.  V  § 58 odst. 2 větě třetí se za slovo „příjmů“ vkládají slova „ ,
   správou nemovitosti, pozastavením řidičského oprávnění“.

   80.  V § 58 odst. 2 větě poslední se slova „prodejem podniku“ nahrazují
   slovy „postižením podniku“.

   81. V § 59 odst. 1 písmeno d) zní:

   „d) postižením podniku,“.

   82.  V § 59 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se
   písmena f) a g), která znějí:

   „f) správou nemovitosti,

   g) pozastavením řidičského oprávnění.“.

   83.  V  §  59a  větách  první  a  druhé  se  slova  „návrhu na zahájení
   exekučního řízení“ nahrazují slovy „exekučního návrhu“.

   84.  V  §  60,  65,  69,  71,  73  a v § 87 odst. 1 se slova „provádění
   exekuce“ nahrazují slovem „exekuci“.

   85. § 65a se zrušuje.

   86.  V  § 66 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Exekutor může i bez
   návrhu  oprávněného zajistit movité věci, které sepsal, je-li to účelné
   a je-li zde obava z jejich poškození nebo ztráty.“.

   87.  V  §  66  odst.  1  se  slova  „provádění exekuce“ nahrazují slovy
   „průběhu soupisu movitých věcí“.

   88.  V  §  66  odst.  2  a  v § 70 odst. 1 se slova „provedení exekuce“
   nahrazují slovem „exekuci“.

   89. V § 66 odstavec 4 zní:

   „(4)  Nepostačuje-li  k  úhradě závazků podle § 336n odst. 1 občanského
   soudního  řádu  složená  jistota,  exekutor  na  základě  vykonatelného
   usnesení  podle  §  336n  odst.  2  občanského soudního řádu bez návrhu
   zahájí exekuční řízení na majetek vydražitele.“.

   90. V § 68 odst. 3 větě druhé se slovo „provádění“ zrušuje.

   91. V § 68 se doplňují odstavce 5 až 7, které znějí:

   „(5)  Shledá-li  exekutor  pravděpodobným  tvrzení  osoby  přítomné při
   soupisu,  že  věc je ve vlastnictví třetí osoby, bezodkladně tuto třetí
   osobu  písemně  uvědomí  o  provedení  soupisu a poučí ji o právu podat
   návrh podle odstavce 1.

   (6)  K  žádosti osoby, která tvrdí, že věc pojatá do soupisu je v jejím
   vlastnictví,  exekutor  sdělí  údaje  potřebné  k uplatnění práva podle
   odstavce 1.

   (7) Byla-li věc zajištěná podle § 66 odst. 1 vyškrtnuta ze soupisu nebo
   vyloučena  z  výkonu  rozhodnutí,  exekutor  věc bez zbytečného odkladu
   předá  navrhovateli  na  místě,  kde  ji  zajistil,  nedohodne-li  se s
   navrhovatelem  jinak.  Neposkytne-li  navrhovatel exekutorovi potřebnou
   součinnost  při  předávání  věci,  věc  se  navrhovateli  předá v sídle
   exekutora.“.

   92. § 69a včetně nadpisu zní:

   „§ 69a

   Zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitostech

   (1)  Je-li to účelné, může exekutor na nemovitostech povinného zřídit k
   zajištění   vymáhané   pohledávky  a  nákladů  oprávněného  exekutorské
   zástavní právo. Ustanovení § 47 odst. 4 se nepoužije.

   (2)  Nestanoví-li  tento  zákon  jinak,  použijí se na exekuci zřízením
   exekutorského  zástavního  práva  na nemovitostech přiměřeně ustanovení
   občanského   soudního   řádu   upravující   výkon  rozhodnutí  zřízením
   soudcovského zástavního práva na nemovitostech.

   (3)  Exekutorské  zástavní  právo  k  nemovitosti,  která  je předmětem
   evidence  v katastru nemovitostí, vzniká doručením exekučního příkazu o
   zřízení exekutorského zástavního práva příslušnému katastrálnímu úřadu.
   Exekutorské zástavní právo k nemovitosti, která není předmětem evidence
   v katastru nemovitostí, vzniká právní mocí exekučního příkazu.

   (4)   Pro  pořadí  exekutorského  zástavního  práva  k  nemovitosti  je
   rozhodující   den   jeho   vzniku;   vzniklo-li  několik  exekutorských
   zástavních  práv  ve  stejný  den,  mají  zástavní práva stejné pořadí.
   Bylo-li  však  pro  vymáhanou pohledávku již dříve zřízeno zákonné nebo
   smluvní  zástavní  právo, řídí se pořadí exekutorského zástavního práva
   pořadím tohoto zástavního práva.

   (5)  Exekutorské  zástavní  právo zaniká rovněž právní mocí rozhodnutí,
   kterým  soudní exekutor ruší exekuční příkaz, kterým zřídil exekutorské
   zástavní  právo.  Nezaniklo-li  exekutorské  zástavní právo dříve jiným
   způsobem, zaniká skončením exekuce.“.

   93.  V  části  první  hlavě  IV  dílu  5  se v nadpisu slovo „prodejem“
   nahrazuje slovem „postižením“.

   94.  V  §  70  odst.  1  a  v § 71 se slovo „prodejem“ nahrazuje slovem
   „postižením“.

   95.  V části první hlavě IV se za díl 5 vkládá nový díl 6, který včetně
   nadpisu a poznámky pod čarou č. 32 zní:

   „Díl 6

   Exekuce pozastavením řidičského oprávnění

   § 71a

   (1)  Exekuční  příkaz k pozastavení řidičského oprávnění povinného může
   exekutor  vydat  pouze  tehdy, jestliže je v exekuci vymáhán nedoplatek
   výživného na nezletilé dítě.

   (2)  Exekuční  příkaz se doručí orgánu, který vede registr řidičů podle
   zvláštního  právního  předpisu^32),  oprávněnému  a  povinnému. Orgánu,
   který  vede registr řidičů, nesmí být exekuční příkaz doručen dříve než
   povinnému.

   (3) Dnem doručení exekučního příkazu povinnému se povinnému pozastavuje
   řidičské  oprávnění  udělené podle zvláštního právního předpisu^32). Po
   dobu  pozastavení  řidičského  oprávnění  držitel  řidičského oprávnění
   nesmí  řídit motorová vozidla. Exekuční příkaz se povinnému doručuje do
   vlastních rukou.

   (4) Exekutor zruší exekuční příkaz pozastavením řidičského oprávnění,

   a)  prokáže-li  povinný,  že k uspokojování základních životních potřeb
   svých a osob, ke kterým má vyživovací povinnost, nezbytně potřebuje své
   řidičské oprávnění, nebo

   b) zaplatí-li povinný nedoplatek výživného na nezletilé dítě.

   Zrušení  exekučního  příkazu exekutor oznámí orgánu, který vede registr
   řidičů podle zvláštního právního předpisu^32).

   32)  Zákon  č.  361/2000  Sb.,  o provozu na pozemních komunikacích a o
   změnách   některých  zákonů  (zákon  o  silničním  provozu),  ve  znění
   pozdějších předpisů.“.

   Dosavadní díl 6 se označuje jako díl 7.

   96.  V  §  72  odst.  2  se  slova  „ , který vydal usnesení o nařízení
   exekuce“ zrušují.

   97. V § 72 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Uloženou pokutu vymůže
   exekutor bez návrhu v rámci exekučního řízení.“.

   98. V § 74 odstavec 3 zní:

   „(3) Exekutor odmítne provedení požadovaného úkonu, jestliže

   a) tento úkon odporuje právnímu předpisu,

   b)  exekutor, jeho zaměstnanec nebo osoba jim blízká jsou zúčastněni na
   věci, nebo

   c)  ve věci již poskytl právní pomoc jinému, jehož zájmy jsou v rozporu
   se zájmy toho, kdo o právní pomoc žádá.“.

   99. Za § 76a se vkládají nové § 76b a 76c, které znějí:

   „§ 76b

   (1)  Nezná-li  exekutor  žadatele, musí mu být jeho totožnost prokázána
   platným  úředním  průkazem  nebo  potvrzena  dvěma  svědky  totožnosti;
   nezná-li  exekutor  tyto  svědky  osobně,  musí mu být jejich totožnost
   prokázána platným úředním průkazem.

   (2)  Svědkem  totožnosti  nemůže být osoba, která není plně způsobilá k
   právním  úkonům,  nebo  osoba,  která  nemůže  číst nebo psát. Dále jím
   nemůže  být osoba blízká žadateli a osoba, která je na věci zúčastněna,
   a pracovníci exekutora, který je žádán o úkony další činnosti.

   § 76c

   Je-li  mateřštinou žadatele jiný než český jazyk, může exekutor přibrat
   tlumočníka.  Jako  tlumočníka nelze přibrat osobu žadateli blízkou nebo
   toho, kdo je na věci zúčastněn.“.

   100. V § 77 se slova „Exekutor osvědčuje na žádost skutkové děje a stav
   věci,  například  splnění  dluhu,  stav“  nahrazují  slovy „Exekutor na
   žádost  sepíše exekutorský zápis o osvědčení skutkového děje nebo stavu
   věci, například splnění dluhu, stavu“.

   101. § 78 se zrušuje.

   102. V § 79 odstavec 1 zní:

   „(1) Exekutorský zápis musí obsahovat

   a) místo, den, měsíc a rok jeho sepsání,

   b) jméno a příjmení exekutora a jeho sídlo,

   c) místo a dobu děje nebo zjištění stavu věcí,

   d) popis děje nebo stavu věci,

   e) otisk úředního razítka exekutora a jeho podpis.“.

   103. V § 79 se odstavce 2 až 6 zrušují.

   Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 2.

   104. § 80 až 85 se zrušují.

   105.  V  §  87  se  na  konci  odstavce 1 doplňují věty „Náhrada účelně
   vynaložených  cestovních  výdajů  a  náhrada za ztrátu času je nákladem
   exekuce   do   výše  stanovené  prováděcím  právním  předpisem.  Účelně
   vynaložené  cestovní výdaje a ztrátu času přesahující tuto částku hradí
   exekutorovi  oprávněný;  o tom musí být poučen ve vyrozumění o zahájení
   exekuce.“.

   106. V § 88 odstavec 2 zní:

   „(2) Příkaz k úhradě nákladů exekuce obsahuje

   a) označení exekučního soudu,

   b) označení exekutora, který vede exekuční řízení,

   c)  označení  exekučního  titulu  a orgánu, který ho vydal, nebo osoby,
   která jej vyhotovila,

   d)  označení  oprávněného  a  povinného včetně rodného čísla povinného,
   lze-li ho zjistit,

   e) označení povinnosti, která má být exekucí vymožena,

   f)  stanovení  povinnosti  k náhradě nákladů, včetně jejich vyčíslení a
   odůvodnění,

   g) výši zaplacené zálohy a její vyúčtování,

   h) datum a podpis exekutora a poučení o námitkách.“.

   107. V § 90 odst. 1 se slovo „provádění“ nahrazuje slovem „vedení“.

   108. V § 90 odstavec 2 zní:

   „(2)  Exekutor  a  oprávněný  mohou  uzavřít  písemnou smlouvu o vedení
   exekuce,  v níž mohou sjednat smluvní odměnu za vedení exekuce. Smluvní
   odměna  není  nákladem  exekuce.  Tím není dotčeno právo exe- kutora na
   odměnu,  náhradu  hotových  výdajů,  náhradu  za  doručení písemností a
   náhradu za ztrátu času.“.

   109. § 102 a 103 znějí:

   „§ 102

   (1)  Ukončené  spisy exekutora a ukončené spisy, které exekutor převzal
   podle  §  15  odst.  5  (dále  jen  „ukončené  spisy“),  se  ukládají a
   uschovávají  v  kanceláři  exekutora.  Po  uložení  spisů  se na jejich
   evidenci vztahují právní předpisy platné pro uložení soudních spisů.

   (2)  Ukončené  spisy zůstávají po celou dobu výkonu exekutorského úřadu
   uložené v kanceláři exekutora.

   (3)  Podrobnější  úpravu  manipulace  se  spisy, jejich úschovu, vedení
   registrů  a  dalších  evidenčních pomůcek upraví kancelářský řád vydaný
   Komorou.

   (4)  Výpisy,  opisy  a  potvrzení z ukončených spisů vydává na písemnou
   žádost  oprávněných  orgánů  a  osob  exekutor.  O nahlížení do spisů a
   půjčování  těchto  spisů  platí  přiměřeně  ustanovení  hlavy osmé dílu
   prvního této části zákona.

   § 103

   (1)  Komora  převezme  razítka,  průkazy a pečetidla exekutorů, jejichž
   úřad zanikl nebo kteří byli přeloženi do obvodu jiného okresního soudu.

   (2) O odevzdání razítka, průkazu a pečetidla se sepíše zápis.“.

   110. V části první hlavě VIII se díl 4 označuje jako díl 3.

   111. § 104 se zrušuje.

   112. V § 106 odst. 1 se slova „právních úkonů“ zrušují.

   113. V § 109 odst. 1 se slovo „Brně“ nahrazuje slovem „Praze“.

   114.  V  §  110  odst. 7 se za písmeno i) vkládá nové písmeno j), které
   zní:

   „j) stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení podle
   § 10,“.

   Dosavadní písmena j) a k) se označují jako písmena k) a l).

   115.  V § 110 odst. 8 se za slova „kancelářského řádu“ vkládají slova „
   ,  jakož  i  k  postupu  při vyhlašování a organizaci výběrového řízení
   podle § 10“ a slovo „předchozího“ se zrušuje.

   116.  V  §  111  odst. 6 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které
   zní:

   „g)  vyhlašuje  a organizuje výběrové řízení podle § 10 a jmenuje členy
   výběrové komise,“.

   Dosavadní písmena g) až o) se označují jako písmena h) až p).

   117. V § 111 odst. 6 písm. j) se slova „a kancelářského řádu“ nahrazují
   slovy  „  ,  kancelářského  řádu,  jakož  i k postupu při vyhlašování a
   organizaci výběrového řízení podle § 10,“.

   118.  V  §  111 odst. 6 se na konci textu písmene k) doplňují slova „ ,
   jakož  i  postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení podle §
   10“.

   119. V § 113a odst. 1 se slova „7 členů a 3 náhradníky“ nahrazují slovy
   „9 členů a 5 náhradníků“.

   120. Za § 115 se vkládá nový § 115a, který včetně nadpisu zní:

   „§ 115a

   Výběrová komise

   (1) Výběrová komise má 6 členů; 2 členové jsou jmenováni z řad soudních
   exekutorů,  2  z  řad soudců na návrh předsedy krajského soudu, v jehož
   obvodu  se  nachází  okresní  soud, do jehož obvodu by měl být exekutor
   jmenován, a 2 na návrh ministra z řad zaměstnanců ministerstva.

   (2) Výběrová komise určí svého předsedu losem.

   (3)  Rozhodnutí  výběrové  komise  je  přijato,  vyslovila-li se pro ně
   nadpoloviční  většina jejích členů. Při rovnosti hlasů se návrh pokládá
   za zamítnutý.“.

   121. § 116 zní:

   „§ 116

   (1)  Exekutor,  kandidát  a  koncipient  jsou  kárně odpovědni za kárný
   delikt  nebo  závažný kárný delikt (dále jen „kárné provinění“). Kárnou
   odpovědností  exekutora  podle  odstavců  4  a  5  není  dotčena  kárná
   odpovědnost  kandidáta nebo koncipienta a kárnou odpovědností kandidáta
   nebo koncipienta není dotčena kárná odpovědnost exekutora.

   (2) Kárným deliktem je

   a)   porušení   povinností   exekutora,   kandidáta   nebo  koncipienta
   stanovených právním nebo stavovským předpisem anebo usnesením Komory,

   b)  jednání,  jímž  exekutor narušuje důstojnost exekutorského povolání
   nebo  ohrožuje  důvěru  v  nezávislý,  nestranný, odborný a spravedlivý
   výkon exekuční činnosti, případně odborný výkon další činnosti, nebo

   c)   jednání,   jímž   kandidát  nebo  koncipient  narušuje  důstojnost
   exekutorského  povolání  nebo  ohrožuje důvěru v odborný výkon činnosti
   exekutora.

   (3) Závažným kárným deliktem je závažné

   a)   porušení   povinností   exekutora,   kandidáta   nebo  koncipienta
   stanovených právním nebo stavovským předpisem anebo usnesením Komory,

   b)  jednání,  jímž  exekutor narušuje důstojnost exekutorského povolání
   nebo  ohrožuje  důvěru  v  nezávislý,  nestranný, odborný a spravedlivý
   výkon exekuční činnosti, případně odborný výkon další činnosti, nebo

   c)   jednání,   jímž   kandidát  nebo  koncipient  narušuje  důstojnost
   exekutorského  povolání  nebo  ohrožuje důvěru v odborný výkon činnosti
   exekutora.

   (4) Za kárný delikt exekutora se považuje i

   a)  porušení  povinností  stanovených právním nebo stavovským předpisem
   anebo usnesením Komory, nebo

   b)  jednání,  jímž  se  narušuje důstojnost exekutorského povolání nebo
   ohrožuje  důvěra  v  nezávislý,  nestranný, odborný a spravedlivý výkon
   exekuční  činnosti,  případně odborný výkon další činnosti, dopustil-li
   se jich zaměstnanec exekutora.

   (5) Za závažný kárný delikt exekutora se považuje i závažné

   a)  porušení  povinností  stanovených právním nebo stavovským předpisem
   anebo usnesením Komory, nebo

   b)  jednání,  jímž  se  narušuje důstojnost exekutorského povolání nebo
   ohrožuje  důvěra  v  nezávislý,  nestranný, odborný a spravedlivý výkon
   exekuční  činnosti,  případně odborný výkon další činnosti, dopustil-li
   se jich zaměstnanec exekutora.

   (6)  Exekutorovi  lze  za  kárný delikt uložit některé z těchto kárných
   opatření:

   a) písemné napomenutí,

   b) veřejné napomenutí,

   c) pokutu do 2 500 000 Kč,

   d) odvolání z exekutorského úřadu.

   (7)  Kandidátovi  lze  za  kárný delikt uložit některé z těchto kárných
   opatření:

   a) písemné napomenutí,

   b) veřejné napomenutí,

   c) pokutu do 250 000 Kč,

   d) odvolání ze zastupování.

   (8)  Koncipientovi  lze za kárný delikt uložit některé z těchto kárných
   opatření:

   a) písemné napomenutí,

   b) veřejné napomenutí,

   c) pokutu do 50 000 Kč.

   (9) Za závažný kárný delikt lze exekutorovi uložit kárné opatření podle
   odstavce  6  písm.  b)  a  d)  a  pokutu  od 50 000 Kč do 5 000 000 Kč,
   kandidátovi  kárné  opatření podle odstavce 7 písm. b) a d) a pokutu od
   10 000 Kč do 500 000 Kč a koncipientovi kárné opatření podle odstavce 8
   písm. b) a pokutu od 5 000 Kč do 100 000 Kč.

   (10)  Za  kárný  delikt  lze zároveň uložit písemné napomenutí i pokutu
   nebo  veřejné  napomenutí i pokutu. Za závažný kárný delikt lze zároveň
   uložit  veřejné  napomenutí  i pokutu. Při ukládání kárného opatření se
   přihlédne  k  tomu,  že  exekutor,  kandidát  nebo  koncipient se znovu
   dopustil  kárného  provinění,  ačkoliv  již byl pravomocně uznán vinným
   kárným proviněním.

   (11)  Exekutorovi  se  uloží  kárné  opatření  odvolání z exekutorského
   úřadu,  byl-li  v  posledních  5 letech před podáním návrhu na zahájení
   kárného  řízení nejméně třikrát pravomocně uznán vinným závažným kárným
   deliktem,  jestliže  tato  skutečnost  zpochybňuje  důvěryhodnost  jeho
   dalšího  setrvání  v  exekutorském povolání. Kandidátovi se uloží kárné
   opatření  odvolání  ze  zastupování,  byl-li v posledních 5 letech před
   podáním  návrhu  na  zahájení kárného řízení nejméně třikrát pravomocně
   uznán   vinným  závažným  kárným  deliktem,  jestliže  tato  skutečnost
   zpochybňuje důvěryhodnost jeho dalšího zastupování exekutora.

   (12)  Jestliže  bylo  uloženo  kárné  opatření odvolání z exekutorského
   úřadu,  nesmí  být  odvolaný  exekutor  po  dobu  5  let od právní moci
   rozhodnutí  o odvolání jmenován exekutorem. Jestliže bylo uloženo kárné
   opatření odvolání ze zastupování, nesmí být odvolaný kandidát po dobu 5
   let  od  právní moci rozhodnutí o odvolání ustanoven zástupcem nebo být
   jmenován  exekutorem.  Kárné  opatření  veřejného napomenutí je povinen
   ten,  komu  bylo  toto  kárné  opatření  uloženo,  uveřejnit na vlastní
   náklady v celostátním tisku do 1 měsíce ode dne právní moci rozhodnutí,
   jímž  se kárné řízení končí; toto rozhodnutí je vykonáno dnem, kdy bylo
   uveřejněno. Obsah a formu veřejného napomenutí určí senát kárného soudu
   v rozhodnutí, jímž se kárné řízení končí.

   (13)  Příjem z pokut uložených exekutorům je příjmem státního rozpočtu,
   příjem z pokut uložených kandidátům a koncipientům připadá Komoře.

   (14)   Odpovědnost  exekutora,  kandidáta  nebo  koncipienta  za  kárné
   provinění  zaniká,  nebyl-li  do  3 let od jeho spáchání podán návrh na
   zahájení kárného řízení.

   (15)  Exekutor se zprostí odpovědnosti za kárný delikt podle odstavců 4
   a  5,  pokud  se prokáže, že provedl veškerá opatření, která po něm lze
   spravedlivě  požadovat  při řízení exekutorského úřadu podle § 13 odst.
   1.“.

   Dosavadní poznámka pod čarou č. 20a se zrušuje.

   122. V § 117 odst. 2 písmeno e) zní:

   „e)  předseda  exekučního  soudu  proti exekutorovi, který tuto exekuci
   vede,  proti  kandidátovi  nebo  koncipientovi  tohoto  exekutora  nebo
   zástupci exekutora“.

   123. V § 117 odstavec 3 zní:

   „(3)  Kárná  žaloba  musí  být  podána do 3 let ode dne, kdy ke kárnému
   provinění došlo.“.

   124. V § 124 odst. 2 se slovo „patnáctým“ nahrazuje slovem „desátým“.

   125. V části první hlava XII včetně nadpisů zní:

   „HLAVA XII

   SPRÁVNÍ DELIKTY

   § 124a

   Přestupky

   (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

   a)  v  rozporu  s  §  4  odst.  1  použije  označení „soudní exekutor“,
   „exekutorský  úřad“  nebo  od nich odvozené tvary slov či jiné označení
   způsobilé  vyvolat  nebezpečí  záměny,  přestože nevykonává exekutorský
   úřad,

   b)  v  rozporu  s  §  4  odst.  2  označuje  svoji  činnost jako „výkon
   rozhodnutí“,  „exekuci“ nebo „exekuční činnost“ nebo tvary slov od nich
   odvozenými  či  jiným  označením  způsobilým  vyvolat nebezpečí záměny,
   přestože neprovádí nucený výkon exekučních titulů na základě zákona.

   (2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 200 000 Kč.

   § 124b

   Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

   (1)  Právnická  nebo  podnikající  fyzická  osoba  se dopustí správního
   deliktu tím, že

   a)  v  rozporu  s  §  4  odst.  1  použije  označení „soudní exekutor“,
   „exekutorský  úřad“  nebo  od nich odvozené tvary slov či jiné označení
   způsobilé  vyvolat  nebezpečí  záměny,  přestože nevykonává exekutorský
   úřad,

   b)  v  rozporu  s  §  4  odst.  2  označuje  svoji  činnost jako „výkon
   rozhodnutí“,  „exekuci“ nebo „exekuční činnost“ nebo tvary slov od nich
   odvozenými  či  jiným  označením  způsobilým  vyvolat nebezpečí záměny,
   přestože neprovádí nucený výkon exekučních titulů na základě zákona.

   (2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 200 000 Kč.

   § 124c

   Správní delikty Komory

   (1) Komora se dopustí správního deliktu tím, že

   a)  neprovádí  dohled  nad činností exekutora nebo nad řízením činnosti
   exekutorského   úřadu   nebo  nad  dodržováním  povinností  stanovených
   exekutorovi  zákonem  o  některých opatřeních proti legalizaci výnosů z
   trestné činnosti a financování terorismu anebo dohled provádí v rozporu
   s § 7 odst. 5,

   b) nepředloží ministerstvu stavovské předpisy podle § 8a odst. 1,

   c)  nevede  seznam  koncipientů  nebo jej vede v rozporu s § 20 odst. 1
   nebo 2,

   d)  nevyškrtne exekutorského koncipienta ze seznamu koncipientů podle §
   22  odst.  1 nebo vyškrtnutí ze seznamu koncipientů neoznámí podle § 22
   odst. 2,

   e)  nevede seznam kandidátů nebo jej vede v rozporu s § 24 odst. 1 nebo
   3,

   f) nevydá exekutorovi průkaz exekutora, razítko nebo pečetidlo,

   g)  neustanoví  exekutorovi  zástupce  nebo  nového zástupce podle § 16
   odst. 1 a 2 nebo § 18,

   h)  orgán  Komory provede zproštění mlčenlivosti v rozporu s § 31 odst.
   2,

   i)  prezidium  Komory zorganizuje exekutorské zkoušky v rozporu s § 115
   odst.  4  nebo  nezajistí  provedení  exekutorské  zkoušky v souladu se
   zkušebním řádem vydaným podle § 115 odst. 5,

   j) nevede centrální evidenci exekucí nebo ji vede v rozporu s § 125,

   k) poruší rozhodnutí o nucené správě Komory,

   l) poruší § 8d odst. 3, nebo

   m)  nenavrhne  na  výzvu předsedy kárného soudu 10 exekutorů do seznamu
   přísedících kárného soudu podle § 112 odst. 1 písm. e).

   (2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do

   a)  10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene a), i), j), k)
   nebo l),

   b)  5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene c), d), e), g),
   h) nebo m),

   c) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene b) nebo f).

   § 124d

   Společná ustanovení o správních deliktech

   (1)  Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že
   vynaložila  veškeré  úsilí,  které  bylo  možno požadovat, aby porušení
   právní povinnosti zabránila.

   (2)  Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti
   správního  deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a
   okolnostem, za nichž byl spáchán.

   (3)  Odpovědnost  právnické  osoby  za  správní delikt zaniká, jestliže
   správní  orgán  o  něm  nezahájí  řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm
   dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

   (4)  Správní  delikty  podle  tohoto  zákona projednává v prvním stupni
   ministerstvo.

   (5)  Na  odpovědnost  za  jednání,  k němuž došlo při podnikání fyzické
   osoby  nebo  v  přímé  souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto
   zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.“.

   126.  V  §  125  odst.  1 úvodní části ustanovení se za slovo „evidují“
   vkládají slova „po uplynutí lhůty podle § 46 odst. 6“.

   127. V § 125 odst. 1 písmeno a) zní:

   „a) vyrozumění o zahájení exekuce podle § 44,“.

   128. V § 125 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

   „(2)  Do  centrální evidence exekucí se zapisuje rodné číslo povinného,
   bylo-li  přiděleno.  Tento  údaj  se však z evidence neposkytuje ani se
   neuvádí ve výpisu podle odstavce 8.“.

   Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 3 až 7.

   129.  V  §  125  odst. 7 úvodní části ustanovení se číslo „5“ nahrazuje
   číslem „6“.

   130. V § 125 se doplňuje odstavec 8, který zní:

   „(8)  Komora  vydá  na  žádost  výpis z centrální evidence exekucí nebo
   potvrzení  o  tom,  že  určitý  údaj  v centrální evidenci exekucí není
   zapsán.  Výpis  a potvrzení jsou veřejnými listinami prokazujícími stav
   evidovaný  v  centrální  evidenci  exekucí k okamžiku, který je na nich
   uveden.“.

   131. V § 128 se věta druhá zrušuje.

   132. V § 130 odst. 1 se slova „nařízení a provádění“ zrušují.

   133.  V  §  130  se  na  konci odstavce 1 doplňuje věta „Tam, kde se ve
   zvláštních  právních  předpisech  hovoří  o nařízení výkonu rozhodnutí,
   rozumí se tím také vedení exekuce podle tohoto zákona.“.

   134.   V  §  130  odst.  3  se  slovo  „prováděnými“  nahrazuje  slovem
   „vedenými“.

   135. Příloha č. 1 zní:

   „Příloha č. 1 k zákonu č. 120/2001 Sb.

   Vzor otisku razítka a pečetidla exekutora   136. Příloha č. 2 zní:

   „Příloha č. 2 k zákonu č. 120/2001 Sb.

   Vzor označení exekutorského úřadu   Čl. IV

   Přechodná ustanovení

   1. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí
   podle  dosavadních  právních  předpisů, s výjimkou § 33e, 44b, 46, § 49
   odst.  1  písm.  h),  §  55c  odst.  3,  § 66 odst. 4 a § 69a zákona č.
   120/2001  Sb.,  které  se  použijí  ve  znění  účinném  ode  dne nabytí
   účinnosti tohoto zákona.

   2.  Do  doby uvedené v § 27 odst. 3 písm. d) zákona č. 120/2001 Sb., ve
   znění  účinném  ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se započítává i
   doba, po kterou zaměstnanec soudu vykonával činnost vykonavatele.

   3.  Okresní  soud, který podle § 103 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., ve
   znění  účinném  do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vedl exekutorský
   archiv,  odevzdá  do  3  měsíců  od  dne nabytí účinnosti tohoto zákona
   Komoře razítka, průkazy a pečetidla exekutorů, které uchovává. Ukončené
   spisy,  které  uchovává,  odevzdá  okresní  soud  exekutorovi, který je
   nástupcem  exekutora,  jenž  ukončené spisy vedl. Byla-li do dne nabytí
   účinnosti  tohoto  zákona  podána  písemná  žádost  o  výpis, opis nebo
   potvrzení  z  ukončeného spisu, postupuje se podle dosavadních právních
   předpisů.

   4.  Exekutorské  zápisy  podle § 78 písm. a) zákona č. 120/2001 Sb., ve
   znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které byly sepsány
   do  dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou exekučním titulem i po dni
   nabytí účinnosti tohoto zákona.

   5.  Ustanovení  § 116 odst. 11 zákona č. 120/2001 Sb., ve znění účinném
   ode  dne  nabytí  účinnosti  tohoto  zákona,  se nepoužije, došlo-li ke
   splnění  podmínek  v  něm  uvedených  zcela nebo částečně do dne nabytí
   účinnosti tohoto zákona.

   6. Bylo-li rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti o vyhlášení výběrového
   řízení uveřejněno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, použijí se
   na toto výběrové řízení dosavadní právní předpisy.

   ČÁST TŘETÍ

   Změna zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním

   Čl. V

   Zákon  č.  97/1963  Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve
   znění  zákona  č.  158/1969  Sb.,  zákona  č.  234/1992  Sb., zákona č.
   264/1992  Sb., zákona č. 125/2002 Sb., zákona č. 37/2004 Sb., zákona č.
   257/2004 Sb., zákona č. 361/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č.
   57/2006  Sb.,  zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 233/2006 Sb., zákona č.
   296/2007  Sb.,  zákona č. 123/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č.
   409/2010  Sb., zákona č. 28/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č.
   188/2011 Sb. a zákona č. 172/2012 Sb., se mění takto:

   1.  V  §  68c  odst. 1 se slova „nebo exekuce podle zvláštního právního
   předpisu.^8)“ nahrazují slovy „podle občanského soudního řádu.“.

   Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje.

   2.  V § 68c odst. 2 se slova „zvláštním právním předpisem^8)“ nahrazují
   slovy „občanským soudním řádem“.

   3. V § 68c odst. 2 a 4 se slova „nebo exekuci“ zrušují.

   Čl. VI

   Přechodné ustanovení

   Řízení  zahájená  přede  dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí
   podle dosavadních právních předpisů.

   ČÁST ČTVRTÁ

   Změna obchodního zákoníku

   Čl. VII

   Zákon  č.  513/1991  Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992
   Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 286/1993
   Sb.,  zákona  č. 156/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 94/1996
   Sb.,  zákona  č. 142/1996 Sb., zákona č. 77/1997 Sb., zákona č. 15/1998
   Sb.,  zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 27/2000
   Sb.,  zákona  č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 105/2000
   Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001
   Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 501/2001
   Sb.,  zákona č. 15/2002 Sb., zákona č. 125/2002 Sb., zákona č. 126/2002
   Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 309/2002
   Sb., zákona č. 312/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č.
   476/2002  Sb.,  nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 87/2003 Sb.,
   zákona  č.  88/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb.,
   zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 484/2004 Sb.,
   zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb.,
   zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb.,
   zákona  č.  56/2006  Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb.,
   zákona  č. 81/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb., zákona č. 269/2007 Sb.,
   zákona  č. 296/2007 Sb., zákona č. 344/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb.,
   zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb.,
   zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 215/2009 Sb., zákona č. 217/2009 Sb.,
   zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb.,
   zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 152/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb.,
   zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 351/2011 Sb.,
   zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb.,
   zákona č. 167/2012 Sb. a zákona č. 202/2012 Sb., se mění takto:

   1. V § 38i odst. 1 písmeno o) zní:

   „o)  rozhodnutí  soudu  o  nařízení výkonu rozhodnutí postižením podílu
   některého  společníka  ve  společnosti,  postižením  podniku  nebo jeho
   části,   jakož  i  rozhodnutí  soudu  o  zastavení  výkonu  rozhodnutí,
   vyrozumění  o  zahájení  exekuce,  exekuční  příkaz na postižení podílu
   některého  společníka  ve  společnosti,  na postižení podniku nebo jeho
   části,  jakož i rozhodnutí o zastavení exekuce nebo sdělení, že exekuce
   skončila jinak než zastavením,“.

   2.  V § 61 odst. 2 větě první se za slovo „podílu“ vkládají slova „nebo
   udělením příklepu v řízení o výkonu rozhodnutí“.

   3. V § 88 odst. 1 písmeno f) včetně poznámky pod čarou č. 22 zní:

   „f) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením podílu některého
   společníka  ve  společnosti,  nebo  právní  mocí  exekučního  příkazu k
   postižení  podílu některého společníka ve společnosti po uplynutí lhůty
   uvedené  ve  výzvě  ke  splnění  vymáhané  povinnosti  podle zvláštního
   právního  předpisu^22)  a, byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení
   exekuce, po právní moci rozhodnutí o tomto návrhu,

   22) § 46 odst. 6 exekučního řádu.“.

   4. V § 102 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

   5.  V § 102 odst. 2 se věta první nahrazuje větou „Prohlášením konkursu
   na  majetek  komanditisty  nebo  zamítnutím  insolvenčního  návrhu  pro
   nedostatek majetku, doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v
   řízení   o   výkon  rozhodnutí  nebo  v  exekuci  nebo,  není-li  podíl
   komanditisty  převoditelný,  pravomocným  nařízením  výkonu  rozhodnutí
   postižením  podílu  komanditisty, nebo právní mocí exekučního příkazu k
   postižení  podílu  komanditisty  po  uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke
   splnění  vymáhané  povinnosti podle zvláštního právního předpisu^22) a,
   byl-li  v  této  lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, po právní moci
   rozhodnutí o tomto návrhu zaniká jeho účast ve společnosti.“.

   6. V § 102 se doplňuje odstavec 5, který zní:

   „(5) Společnost informuje bez zbytečného odkladu společníky, že jí byla
   doručena  dražební  vyhláška podle zákona upravujícího výkon rozhodnutí
   postižením  podílu  komanditisty  a  že  tato  dražební  vyhláška  je k
   nahlédnutí  v sídle společnosti. Společnost zašle společníkovi, který o
   to požádá, opis dražební vyhlášky na jeho náklady a nebezpečí na adresu
   uvedenou v žádosti.“.

   7. V § 148 odstavec 2 zní:

   „(2) Stejné účinky jako zrušení jeho účasti ve společnosti soudem má

   a) prohlášení konkursu na majetek společníka,

   b) zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku,

   c)  doručení  vyrozumění  o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkon
   rozhodnutí nebo v exekuci, nebo

   d)  pravomocné nařízení výkonu rozhodnutí postižením obchodního podílu,
   nebo  právní  moc  exekučního  příkazu k postižení obchodního podílu po
   uplynutí  lhůty  uvedené  ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle
   zvláštního  právního předpisu^22) a, byl-li v této lhůtě podán návrh na
   zastavení  exekuce,  po  právní moci rozhodnutí o tomto návrhu, není-li
   obchodní podíl převoditelný.“.

   8. V § 148 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

   „(3)  Společnost  informuje  bez zbytečného odkladu společníky způsobem
   stanoveným  pro  svolání  valné  hromady,  že jí byla doručena dražební
   vyhláška   podle   zákona   upravujícího  výkon  rozhodnutí  postižením
   obchodního  podílu  a že tato dražební vyhláška je k nahlédnutí v sídle
   společnosti.  Společnost  zašle  společníkovi,  který o to požádá, opis
   dražební  vyhlášky  na  jeho  náklady  a nebezpečí na adresu uvedenou v
   žádosti.  Udělením  příklepu v řízení o výkon rozhodnutí nebo v exekuci
   postižením  obchodního  podílu  společníka ve společnosti se vydražitel
   stává společníkem namísto toho, jehož obchodní podíl byl vydražen.“.

   Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

   9.  V  §  231 odst. 1 se slova „pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí
   postižením  členských  práv  a povinností, vydáním exekučního příkazu k
   postižení  členských  práv  a  povinností  po  právní  moci  usnesení o
   nařízení  exekuce“  nahrazují  slovy  „doručením vyrozumění o neúspěšné
   opakované  dražbě  v  řízení  o  výkonu rozhodnutí nebo v exekuci nebo,
   nejsou-li   členská   práva   a  povinnosti  převoditelné,  pravomocným
   nařízením  výkonu  rozhodnutí  postižením  členských práv a povinností,
   nebo  právní  mocí  exekučního  příkazu  k  postižení  členských práv a
   povinností  po  uplynutí  lhůty  uvedené  ve  výzvě ke splnění vymáhané
   povinnosti  podle  zvláštního  právního  předpisu^22n) a, byl-li v této
   lhůtě  podán  návrh  na  zastavení exekuce, po právní moci rozhodnutí o
   tomto návrhu“.

   10. V § 231 se doplňuje odstavec 7, který zní:

   „(7) Družstvo informuje bez zbytečného odkladu členy písemným oznámením
   v  sídle  družstva  a v bytovém domě ve vlastnictví družstva, v němž se
   nachází  byt,  k  němuž má povinný nájemní právo související s podílem,
   který  je  předmětem  výkonu  rozhodnutí,  že mu byla doručena dražební
   vyhláška   podle   zákona   upravujícího  výkon  rozhodnutí  postižením
   členských práv a povinností a že tato dražební vyhláška je k nahlédnutí
   v  sídle  družstva.  Družstvo  zašle  členovi,  který o to požádá, opis
   dražební  vyhlášky  na  jeho  náklady  a nebezpečí na adresu uvedenou v
   žádosti.“.

   11.  V § 679 odst. 1 písm. f) se slova „odst. 3“ nahrazují slovy „odst.
   4“.

   Čl. VIII

   Přechodné ustanovení

   Ustanovení § 38i odst. 1 písm. o), § 61 odst. 2, § 88 odst. 1 písm. f),
   §  102  odst.  1  a 2, § 148 odst. 2 a § 231 odst. 1 zákona č. 513/1991
   Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí
   v  souvislosti  s  řízením  o  výkonu rozhodnutí nebo exekučním řízením
   vedeným podle části první čl. II a části druhé čl. IV bodu 1.

   ČÁST PÁTÁ

   Změna zákona o soudních poplatcích

   Čl. IX

   Zákon  č.  549/1991  Sb.,  o  soudních  poplatcích,  ve znění zákona č.
   271/1992  Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č.
   118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č.
   209/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č.
   155/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 255/2000 Sb., zákona č.
   451/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č.
   192/2003 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č.
   357/2005  Sb., zákona č. 72/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č.
   115/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č.
   296/2007 Sb., zákona č. 123/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č.
   7/2009  Sb.,  zákona č. 217/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č.
   427/2010 Sb., zákona č. 218/2011 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č.
   457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb. a zákona č.
   202/2012 Sb., se mění takto:

   1.  V  §  3 se na konci odstavce 2 doplňují věty „Ve věcech poplatků za
   řízení před odvolacím soudem, bylo-li rozhodnutí v prvním stupni vydáno
   soudním  exekutorem,  rozhoduje  odvolací  soud.  Ve věcech poplatků za
   řízení před dovolacím soudem, bylo-li rozhodnutí v prvním stupni vydáno
   soudním exekutorem, rozhoduje dovolací soud.“.

   2. V § 10 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:

   „(8)  Změní-li  soud  k  odvolání  dražitele usnesení o příklepu nebo k
   odvolání  předražitele  proti  rozhodnutí  o  předražku, soud dražiteli
   vrátí  z účtu soudu zaplacený poplatek snížený o 20 %, nejméně však o 1
   000 Kč.“.

   Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 9 a 10.

   3. V § 11 odst. 1 se písmeno j) zrušuje.

   Dosavadní písmena k) až m) se označují jako písmena j) až l).

   4. V příloze zákona v položce 2 bod 1 zní:

   „1.  Za  návrh  na  vydání  elektronického  platebního  rozkazu,  jehož
   předmětem je peněžité plnění

a) do částky 10 000 Kč včetně                 400 Kč

b) v částce vyšší než 10 000
do 20 000 Kč včetně                           800 Kč

c) v částce vyšší
než 20 000 Kč                     4 % z této částky“.

   5. V příloze zákona v položce 21 bod 1 zní:

   „1. Za návrh na nařízení výkonu rozhodnutí,

a) je-li vymáháno peněžité plnění
do částky 20 000 Kč včetně                  1 000 Kč

b) je-li vymáháno peněžité plnění
v částce vyšší než 20 000 Kč
do 40 000 000 Kč včetně             5 % z této částky

c) je-li vymáháno peněžité
plnění v částce vyšší než
40 000 000 Kč                      2 000 000 Kč a 1 %
                                   z částky přesahující
                                   40 000 000 Kč; částka
                                   nad 250 000 000 Kč
                                   se nezapočítává

d) jde-li o výkon rozhodnutí
vyklizením                                 3 000 Kč

e) v ostatních případech                   2 000 Kč“.

   6.  V  příloze  zákona se v položce 22 bodu 10 za slova „jmění manželů“
   vkládají slova „a o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví“.

   7.  V  příloze  zákona  se  v  položce  22  bodu 11 slova „o vypořádání
   společného   jmění   manželů,   o   zrušení   a  vypořádání  podílového
   spoluvlastnictví,“ zrušují.

   8. V příloze zákona se v položce 22 za dosavadní bod 11 vkládá nový bod
   12, který zní:

   „12.  Za  odvolání  dražitele  proti  usnesení o příklepu a za odvolání
   navrhovatele předražku proti usnesení o předražku

a) do částky 250 000 Kč                    5 000 Kč

b) v částce vyšší než
250 000 Kč                        2 % z této částky
                                nejvýše 100 000 Kč“.

   Dosavadní body 12 a 13 se označují jako body 13 a 14.

   ČÁST ŠESTÁ

   Změna zákona o bankách

   Čl. X

   V  §  41f zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 156/1994
   Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002
   Sb.,  zákona  č.  285/2009  Sb.,  zákona  č.  156/2010  Sb. a zákona č.
   139/2011  Sb.,  se  na  konci textu odstavce 8 doplňují slova „ , a pro
   soudního  exekutora,  na  jehož  účtu  jsou  deponovány  prostředky pro
   oprávněné a přihlášené věřitele podle exekučního řádu“.

   ČÁST SEDMÁ

   zrušena

   Čl. XI

   zrušen

   Čl. XII

   zrušen

   ČÁST OSMÁ

   zrušena

   Čl. XIII

   zrušen

   ČÁST DEVÁTÁ

   Změna notářského řádu

   Čl. XIV

   Zákon  č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve
   znění  zákona č. 82/1998 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 370/2000
   Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 352/2001
   Sb.,  zákona  č.  501/2001  Sb., zákona č. 6/2002 Sb., nálezu Ústavního
   soudu,  vyhlášeného  pod  č.  349/2002  Sb.,  nálezu  Ústavního  soudu,
   vyhlášeného  pod  č.  476/2002  Sb.,  zákona  č. 88/2003 Sb., zákona č.
   18/2004  Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č.
   554/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č.
   344/2005  Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č.
   81/2006  Sb., zákona č. 308/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č.
   126/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č.
   77/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 142/2012 Sb. a zákona č.
   202/2012 Sb., se mění takto:

   1.  V  §  71a odst. 1 a 2 se slovo „(exekuce)“ nahrazuje slovy „(vedena
   exekuce)“.

   2.  V  §  71b  odst.  1  se  slovo „(exekuce)“ nahrazuje slovy „(vedena
   exekuce)“.

   ČÁST DESÁTÁ

   Změna zákona č. 82/1998 Sb.

   Čl. XV

   Zákon  č.  82/1998  Sb.,  o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu
   veřejné  moci  rozhodnutím  nebo  nesprávným úředním postupem a o změně
   zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti
   (notářský  řád),  ve  znění  zákona  č.  120/2001 Sb., nálezu Ústavního
   soudu,  vyhlášeného pod č. 234/2002 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona
   č. 160/2006 Sb., zákona č. 41/2009 Sb. a zákona č. 41/2011 Sb., se mění
   takto:

   1.  V § 4 odst. 1 a 2 se za slova „soudního exekutora“ vkládají slova „
   ,  případně  jeho  zástupce,  zanikl-li exekutorovi výkon exekutorského
   úřadu a je-li tímto zástupcem exekutorský kandidát,“.

   2.  V § 8 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ , nebo návrh na
   zastavení exekuce“.

   ČÁST JEDENÁCTÁ

   Změna zákona o Veřejném ochránci práv

   Čl. XVI

   V  §  22  zákona  č.  349/1999  Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění
   zákona  č.  381/2005 Sb. a zákona č. 303/2011 Sb., se doplňuje odstavec
   3, který zní:

   „(3)  Ochránce může navrhnout přísedící k zápisu do seznamu přísedících
   pro  řízení  ve  věcech  soudních  exekutorů  podle zvláštního právního
   předpisu.“.

   ČÁST DVANÁCTÁ

   Změna zákona o veřejných dražbách

   Čl. XVII

   Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění zákona č. 120/2001
   Sb.,  zákona  č. 517/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., nálezu Ústavního
   soudu,  vyhlášeného pod č. 181/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona
   č.  56/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona
   č.  296/2007 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb. a zákona
   č. 458/2011 Sb., se mění takto:

   1. V § 2 písmeno a) zní:

   „a)  dražbou  je  veřejné jednání, jehož účelem je přechod vlastnického
   nebo   jiného  práva  k  předmětu  dražby,  konané  na  základě  návrhu
   navrhovatele,  při  němž  se  licitátor obrací na předem neurčený okruh
   osob  přítomných  na  předem  určeném  místě,  nebo v prostředí veřejné
   datové  sítě  na určené adrese, s výzvou k podávání nabídek, a při němž
   na  osobu, která za stanovených podmínek učiní nejvyšší nabídku, přejde
   příklepem  licitátora  vlastnictví  nebo  jiné právo k předmětu dražby,
   nebo  totéž  veřejné jednání, které bylo licitátorem ukončeno z důvodu,
   že nebylo učiněno ani nejnižší podání,“.

   2. V § 2 písmeno c) zní:

   „c)  účastníkem  dražby  osoba  přítomná při dražbě, která se dostavila
   nebo  přihlásila v prostředí veřejné datové sítě na určené adrese, a to
   za účelem činit podání, a splňuje podmínky stanovené tímto zákonem,“.

   3. V § 2 písmeno g) zní:

   „g)  vyvoláním  licitátorem  přednesené  prohlášení  nebo datová zpráva
   licitátora   o  předmětu  dražby,  uvedení  nejnižšího  podání  a  výše
   stanoveného  minimálního  příhozu,  jakož  i  výzva účastníkům dražby k
   podávání nabídek,“.

   4. V § 2 písmeno i) zní:

   „i)  podáním  nabídka účastníka dražby učiněná v průběhu dražby ve výši
   alespoň  stanoveného  nejnižšího  podání;  další podání musí převyšovat
   podání  již  učiněné nejméně o stanovený minimální příhoz, není-li dále
   stanoveno  jinak;  v  případě,  že byla rozdána čísla, musí být nabídka
   učiněna  ústně a zvednutím čísla; podání je perfektní až ústní nabídkou
   s  výjimkou  elektronické  dražby,  kdy  nabídka účastníka se realizuje
   doručením datové zprávy,“.

   5. V § 2 písmeno j) zní:

   „j)  příklepem  úkon  licitátora  spočívající v klepnutí kladívkem nebo
   úkon  licitátora  v  elektronické  dražbě spočívající v ukončení dražby
   zastavením  příjmu  dalších  nabídek  doručovaných  datovou  zprávou  a
   následném  zveřejnění informace o ukončení dražby (udělení příklepu) na
   adrese,  kde  je dražba prováděna, a rozeslání datové zprávy o ukončení
   dražby  všem účastníkům dražby, jimiž dochází za stanovených podmínek k
   přechodu vlastnického či jiného práva k předmětu dražby,“.

   6.  V  §  2 se na konci písmene p) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se
   písmeno q), které zní:

   „q)  datovou  zprávou  elektronická data, která lze přenášet prostředky
   pro  elektronickou  komunikaci  a  uchovávat  na  záznamových  médiích,
   používaných při zpracování a přenosu dat elektronickou formou.“.

   7.  Za  §  16 se vkládá nový § 16a, který včetně nadpisu a poznámky pod
   čarou č. 18 zní:

   „§ 16a

   Elektronické dražby

   (1) Dražbu lze uskutečnit i elektronicky.

   (2)  Elektronická  dražba probíhá na adrese ve veřejné datové síti, kde
   se  prostřednictvím  technického  zařízení  nebo  programového vybavení
   realizuje  přechod vlastnického nebo jiného práva, přičemž dražebník je
   povinen zajistit jednoznačně identifikovatelný přenos datových zpráv od
   účastníků dražby.

   (3)  Na  úkonech  učiněných  při  elektronické  dražbě  je možné úředně
   ověřený   podpis  nahradit  zaručeným  elektronickým  podpisem  vydaným
   akreditovaným    poskytovatelem    certifikačních    služeb   (uznávaný
   elektronický podpis)^18).

   (4)  Při  elektronické  dražbě  dražebník  v  dražební vyhlášce stanoví
   rovněž

   a) způsob registrace dražitelů,

   b) způsob elektronické dražby,

   c)  čas  zahájení  a  ukončení  elektronické  dražby, během kterého lze
   zvyšovat podání,

   d)  způsob určení vydražitele v případě podle § 23 odst. 10, § 47 odst.
   10 a § 47 odst. 11 věty třetí,

   e)  termín uplatnění předkupního práva a způsob sdělení rozhodnutí, zda
   je předkupní právo prokázáno.

   (5)  Elektronickou  dražbu  smí provádět pouze dražebník, který splňuje
   podmínky podle § 6 odst. 3.

   (6) Ostatní ustanovení tohoto zákona se na elektronickou dražbu použijí
   přiměřeně.

   18)  §  11  odst. 1 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o
   změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

   8.  V  §  36  odst. 1 se slova „nebo vykonatelným exekutorským zápisem“
   zrušují.

   9. Poznámka pod čarou č. 16 zní:

   „16)  § 71a až 71c zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti
   (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.“.

   10.  V  §  46  odst.  1 písm. g) se slova „nebo vykonatelný exekutorský
   zápis“ zrušují.

   Čl. XVIII

   Přechodná ustanovení

   1.  Dražby,  na  jejichž  provedení  byl  podán návrh přede dnem nabytí
   účinnosti   tohoto   zákona,  se  dokončí  podle  dosavadních  právních
   předpisů.

   2.  Dražba  nedobrovolná může být po dni nabytí účinnosti tohoto zákona
   provedena  též  na  návrh  dražebního  věřitele,  jehož  pohledávka  je
   doložena  vykonatelným exekutorským zápisem, který obsahuje náležitosti
   stanovené  zákonem  č.  120/2001  Sb.,  ve  znění účinném do dne nabytí
   účinnosti tohoto zákona.

   3.  Dražebník  neupustí od dražby podle § 46 odst. 1 písm. g) zákona č.
   26/2000  Sb.,  ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
   byl-li podkladem pro nařízení výkonu rozhodnutí vykonatelný exekutorský
   zápis, který byl sepsán v posledních 3 měsících před konáním dražby.

   ČÁST TŘINÁCTÁ

   Změna zákona o silničním provozu

   Čl. XIX

   Zákon  č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
   některých  zákonů  (zákon  o  silničním  provozu),  ve  znění zákona č.
   60/2001  Sb.,  zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č.
   311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č.
   53/2004  Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č.
   76/2006  Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č.
   342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 215/2007 Sb., zákona č.
   374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č.
   480/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č.
   424/2010 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., zákona č.
   329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č.
   18/2012  Sb.,  zákona č. 119/2012 Sb. a zákona č. 193/2012 Sb., se mění
   takto:

   1.  V  §  82 odst. 1 písm. f) se za slovo „vozidel,“ vkládají slova „ ,
   není povinným v exekuci pozastavením řidičského oprávnění“.

   2.  V  §  113  se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje
   písmeno e), které zní:

   „e) pozastaveno řidičské oprávnění v řízení podle exekučního řádu.“.

   3.  V  §  114 odst. 1 se za slova „§ 95“ doplňují slova „nebo zanikl-li
   účinek exekučního příkazu v exekuci pozastavením řidičského oprávnění“.

   4. V § 114 odst. 1 se slova „a c)“ nahrazují slovy „ , c) a e)“.

   5.  V  §  114  odst.  1  se  za slova „právní moci,“ vkládají slova „po
   doručení  oznámení o zrušení exekučního příkazu nebo o skončení exekuce
   pozastavením řidičského oprávnění“.

   6.  V  §  119  se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje
   písmeno s), které zní:

   „s)  údaje  o  exekučním  příkazu  v  exekuci  pozastavením  řidičského
   oprávnění doručeném správci registru řidičů.“.

   ČÁST ČTRNÁCTÁ

   Změna zákona č. 119/2001 Sb.

   Čl. XX

   Zákon  č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně
   probíhajících  výkonů  rozhodnutí,  ve  znění  zákona č. 281/2009 Sb. a
   zákona č. 286/2009 Sb., se mění takto:

   1.  V  §  1  se  za slova „orgánem veřejné správy“ vkládají slova „nebo
   zahájenými u soudního exekutora“.

   2.  V  §  2 písm. a) se slova „nařizovaná soudem a prováděná“ nahrazují
   slovem „vedená“.

   3.  V  § 2 písm. e) se slova „nebo nařídil exekuci“ nahrazují slovy „ ,
   vydání vyrozumění o zahájení exekuce“.

   4. V § 14 odstavec 5 zní:

   „(5)  Účinky  dalších nařízení výkonů rozhodnutí a exekučních příkazů v
   rozsahu   týkající   se  vydražené  nemovitosti  zanikají,  nejde-li  o
   rozhodnutí, kterým bylo zřízeno zástavní právo, jestliže

   a) usnesení o příklepu nebo usnesení o předražku nabylo právní moci a

   b)  vydražitel doplatil nejvyšší podání nebo doplatil částku nejvyššího
   předražku,

   a to ke dni skutečnosti, která nastala později.“.

   5.  V  §  15  větě  druhé  se slovo „Pořadí“ nahrazuje slovy „Skupina a
   pořadí“.

   6.  V  §  15  se  dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se
   odstavec 2, který zní:

   „(2)  V  rozvrhu  uspokojí  orgán,  který  provádí  exekuci,  i  účelně
   vynaložené výdaje jiného orgánu, který postihl tutéž nemovitost exekucí
   přerušenou  podle § 14. Hotové výdaje podle věty první se uspokojují ve
   stejné   skupině,  v  níž  je  uspokojována  pohledávka  oprávněného  v
   přerušené   exekuci,  a  lze  je  uspokojit  pouze  tehdy,  dojde-li  k
   uspokojení pohledávky tohoto oprávněného.“.

   7. Za § 15 se vkládají nové § 15a a 15b, které včetně nadpisu znějí:

   „§ 15a

   (1) Neučiní-li orgán, který exekuci provádí, i přes výzvu oprávněného z
   přerušené  exekuce bezdůvodně po dobu delší než 3 měsíce úkon směřující
   k  dražbě  nemovitosti,  může  se oprávněný z přerušené exekuce domáhat
   toho, aby byla prováděna exekuce, jejíž nařízení navrhl.

   (2)  Usnesení podle odstavce 1 vydá soud, v jehož obvodu je nemovitost.
   Účastníky  řízení  jsou  navrhovatel  a  účastníci  exekuce,  která  je
   prováděna.  Právo  podat  odvolání  má  také  orgán,  jehož  exekuce je
   prováděna, a orgán, který má v provádění pokračovat. Těmto orgánům soud
   doručí usnesení do vlastních rukou. Právní mocí usnesení podle odstavce
   1 se přerušuje původně prováděná exekuce.

   (3)  Orgán,  který provádí exekuci, může po výzvě podle odstavce 1 tuto
   exekuci  přerušit. Rozhodnutí se doručí oprávněnému, který podal výzvu,
   a  orgánu,  který prováděl exekuci přerušenou podle § 14 odst. 1, která
   byla  nařízena na návrh tohoto oprávněného. Po právní moci rozhodnutí o
   přerušení exekuce podle věty první pokračuje v provádění exekuce orgán,
   který  vedl  exekuci přerušenou podle § 14 odst. 1, která byla nařízena
   na návrh oprávněného, jenž podal výzvu.

   (4)  Rozhodl-li  orgán, který provádí exekuci, o přerušení této exekuce
   podle  odstavce  3  věty  první  po podání návrhu oprávněného z exekuce
   přerušené  podle  §  14  odst.  1  na provádění exekuce, jejíž nařízení
   navrhl, soud řízení podle odstavce 2 zastaví.

   § 15b

   Správa nemovitosti

   (1)  Ustanovení  §  14  platí obdobně při exekucích správou nemovitosti
   souběžně postihujících stejnou nemovitost.

   (2)  Oprávněný  z  exekuce,  v  níž bylo řízení přerušeno, má postavení
   dalšího  oprávněného v prováděné exekuci, pokud se přihlásí, a to dnem,
   kdy takový návrh došel.“.

   8.  V  §  16a  odst. 2 písm. a) se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovem
   „podniku“.

   Čl. XXI

   Přechodné ustanovení

   Ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 119/2001 Sb., ve znění účinném do dne
   nabytí  účinnosti  tohoto  zákona, se použije v souvislosti s exekučním
   řízením vedeným podle části druhé čl. IV bodu 1.

   ČÁST PATNÁCTÁ

   Změna  zákona  o  řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních
   exekutorů

   Čl. XXII

   Zákon  č.  7/2002  Sb.,  o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a
   soudních exekutorů, ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 192/2003
   Sb., zákona č. 314/2008 Sb. a zákona č. 286/2009 Sb., se mění takto:

   1.  V § 2 písm. a) se slova „kárné provinění^1)“ nahrazují slovy „kárné
   provinění^1),  případně kárný delikt nebo závažný kárný delikt^9) (dále
   jen „kárné provinění“)“.

   Poznámky pod čarou č. 1 a 9 znějí:

   „1)  §  87  zákona  č.  6/2002  Sb., o soudech, soudcích, přísedících a
   státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech
   a soudcích), ve znění pozdějších předpisů.

   Zákon  č.  283/1993  Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších
   předpisů.

   9)  Zákon  č.  120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti
   (exekuční   řád)   a  o  změně  dalších  zákonů,  ve  znění  pozdějších
   předpisů.“.

   2.  V  §  4b  odst.  1 větě třetí se za slovo „třetí“ vkládají slova „a
   čtvrté“.

   3.  V  § 4b odst. 1 větě čtvrté se slova „jedna osoba vykonávající jiné
   právnické  povolání,  je-li zapsána v seznamu přísedících pro řízení ve
   věcech soudců“ nahrazují slovy „jedna osoba navržená Veřejným ochráncem
   práv“.

   4.  V  §  4b  odst.  4  se  věty  třetí  a čtvrtá nahrazují větami „Pro
   přísedícího, který je advokátem, platí § 4 odst. 4 věty druhá až čtvrtá
   přiměřeně.  Na výzvu předsedy kárného soudu a ve lhůtě určené předsedou
   kárného soudu, která nesmí být kratší než 30 dnů, může Veřejný ochránce
   práv  navrhnout  k  zápisu  do seznamu přísedících pro řízení ve věcech
   soudních  exekutorů 5 přísedících; pro tyto přísedící platí § 4 odst. 4
   věty  třetí  a  čtvrtá  přiměřeně.  Navržené  advokáty a osoby navržené
   Veřejným  ochráncem  práv  zařadí  předseda  kárného  soudu  do seznamu
   ostatních přísedících.“.

   5.  V  §  4b  odst. 5 se slova „jedna osoba vykonávající jiné právnické
   povolání,  je-li  zapsána  v  seznamu  přísedících pro řízení ve věcech
   soudních  exekutorů“  nahrazují  slovy  „jedna  osoba navržená Veřejným
   ochráncem práv“.

   Čl. XXIII

   Přechodné ustanovení

   Veřejný  ochránce  práv  může  navrhnout  přísedící  podle § 4b odst. 4
   zákona  č. 7/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
   zákona, do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

   ČÁST ŠESTNÁCTÁ

   Změna soudního řádu správního

   Čl. XXIV

   V  §  7  zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění zákona č.
   357/2005 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č.
   216/2008  Sb.  a  zákona  č.  303/2011  Sb.,  se  v odstavci 3 za slovo
   „důchody^1a)“  vkládají  slova  „a  ve  věcech  zaměstnanosti,  ochrany
   zaměstnanců  při  platební  neschopnosti  zaměstnavatele,  dávek státní
   sociální  podpory,  dávek  pro  osoby se zdravotním postižením, průkazu
   osoby  se  zdravotním  postižením,  příspěvku  na péči a dávek pomoci v
   hmotné nouzi“ a za slovo „bydliště“ se vkládají slova „nebo sídlo“.

   Čl. XXV

   Přechodná ustanovení

   1.   Věci   správního   soudnictví  ve  věcech  zaměstnanosti,  ochrany
   zaměstnanců  při  platební  neschopnosti  zaměstnavatele,  dávek státní
   sociální  podpory,  dávek  pro  osoby se zdravotním postižením, průkazu
   osoby  se  zdravotním  postižením,  příspěvku  na péči a dávek pomoci v
   hmotné  nouzi,  v  nichž byla dána místní příslušnost Městského soudu v
   Praze  a  v  nichž  nebylo  rozhodnuto  do dne účinnosti tohoto zákona,
   převezmou  a  dokončí  krajské soudy místně příslušné podle § 7 odst. 3
   zákona  č.  150/2002  Sb.,  ve  znění  tohoto zákona; to neplatí, je-li
   Městský  soud  v  Praze  místně  příslušným  soudem i podle § 7 odst. 3
   zákona č. 150/2002 Sb., ve znění tohoto zákona.

   2.  V  případech, kdy Nejvyšší správní soud zrušil rozhodnutí Městského
   soudu  v  Praze,  které  bylo vydáno přede dnem nabytí účinnosti tohoto
   zákona, po dni nabytí účinnosti tohoto zákona a věc mu vrátil k dalšímu
   řízení,  dokončí  toto řízení Městský soud v Praze, který vydal zrušené
   rozhodnutí.

   ČÁST SEDMNÁCTÁ

   Změna zákona o veřejných výzkumných institucích

   Čl. XXVI

   V  §  6 odst. 3 písm. r) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných
   institucích,  ve  znění  zákona  č.  296/2007  Sb., se slovo „nařízení“
   nahrazuje slovy „doručení vyrozumění o zahájení“.

   Čl. XXVII

   Přechodné ustanovení

   Ustanovení  §  6  odst.  3  písm.  r)  zákona č. 341/2005 Sb., ve znění
   účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije v souvislosti
   s exekučním řízením vedeným podle části druhé čl. IV bodu 1.

   ČÁST OSMNÁCTÁ

   Změna insolvenčního zákona

   Čl. XXVIII

   Zákon  č.  182/2006  Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční
   zákon), ve znění zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 108/2007 Sb., zákona
   č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona
   č.  458/2008  Sb.,  zákona  č.  7/2009  Sb.,  nálezu  Ústavního  soudu,
   vyhlášeného  pod  č.  163/2009  Sb.,  zákona č. 217/2009 Sb., zákona č.
   227/2009   Sb.,   zákona  č.  285/2009  Sb.,  nálezu  Ústavního  soudu,
   vyhlášeného  pod  č.  241/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného
   pod  č.  260/2010  Sb.,  zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 69/2011 Sb.,
   zákona  č. 73/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb.,
   zákona  č.  458/2011  Sb.,  zákona č. 466/2011 Sb. a zákona č. 167/2012
   Sb., se mění takto:

   1. V § 109 odst. 1 písmeno c) zní:

   „c)  výkon  rozhodnutí  či  exekuci,  která  by  postihovala majetek ve
   vlastnictví  dlužníka,  jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové
   podstaty,  lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést; k úkonům a
   rozhodnutím, které tomu odporují, se nepřihlíží.“.

   2.  V  §  267  odst.  1 větě první se za slovo „nařídit“ vkládají slova
   „nebo zahájit“.

   3.  V  §  267  odst.  1  větě druhé a § 267 odst. 2 větě druhé se slovo
   „exekuce“ nahrazuje slovy „exekuční návrh“.

   4.  V  §  267  odst.  2 větě první se za slovo „provést“ vkládají slova
   „nebo vést“.

   5. V § 285 odst. 1 písmeno a) zní:

   „a)  účinky  nařízení  výkonu  rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení
   vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů,“.

   6.  V § 411 odst. 1 se za slovo „exekuce“ vkládají slova „nebo zahájení
   exekuce“.

   Čl. XXIX

   Přechodné ustanovení

   Ustanovení  §  285  odst.  1  písm. a) zákona č. 182/2006 Sb., ve znění
   účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije v souvislosti
   s exekučním řízením vedeným podle části druhé čl. IV bodu 1.

   ČÁST DEVATENÁCTÁ

   Změna zákona o nemocenském pojištění

   Čl. XXX

   Zákon  č.  187/2006  Sb.,  o  nemocenském pojištění, ve znění zákona č.
   585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č.
   239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č.
   479/2008  Sb.,  zákona  č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č.
   158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 302/2009 Sb., zákona č.
   303/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 157/2010 Sb., zákona č.
   166/2010  Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č.
   180/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č.
   364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č.
   458/2011  Sb.,  zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č.
   167/2012 Sb. a zákona č. 169/2012 Sb., se mění takto:

   1.  V  § 97 odst. 1 se za větu první vkládají věty „Je-li u zaměstnance
   nařízen  výkon  rozhodnutí  srážkami  ze mzdy, je zaměstnavatel povinen
   spolu  s  údaji  potřebnými  pro  výpočet  dávek  předat okresní správě
   sociálního   zabezpečení   podklady   pro   provádění  srážek  z  dávek
   nemocenského  pojištění;  těmito  podklady  se  rozumí kopie usnesení o
   nařízení  výkonu  rozhodnutí,  sdělení  výše dosud provedených srážek a
   sdělení,  jaká  část  základní  částky^73)  nemá  být  okresní  správou
   sociálního  zabezpečení  srážena^74).  Pokud  zaměstnavatel  již předal
   okresní  správě sociálního zabezpečení údaje potřebné pro výpočet dávek
   a  důvod  pro  poskytování dávky nemocenského pojištění nadále trvá, je
   povinen  předat  okresní  správě  sociálního  zabezpečení  podklady pro
   provádění   srážek   z  dávek  nemocenského  pojištění  bez  zbytečného
   odkladu.“.

   Poznámky pod čarou č. 73 a 74 znějí:

   „73) § 278 občanského soudního řádu.

   74) § 293 odst. 4 a 5 občanského soudního řádu.“.

   2. V § 97 odst. 2 se slova „a druhé“ nahrazují slovy „až čtvrté“.

   3.  V  §  109  odst.  6  závěrečné  části  ustanovení  se slovo „druhá“
   nahrazuje slovem „čtvrtá“.

   4.  V § 116 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se
   písmeno e), které zní:

   „e)  končí-li  výplata dávky nemocenského pojištění, z níž byl prováděn
   výkon   rozhodnutí   srážkami,  prováděná  okresní  správou  sociálního
   zabezpečení  a  zaměstnání  u  plátce  mzdy,  u  něhož  byl zaměstnanec
   zaměstnán  před výplatou dávky nemocenského pojištění, nadále trvá, bez
   zbytečného  odkladu  výši  dosud  provedených srážek a údaj o tom, jaká
   část  základní  částky^73) nemá být zaměstnavatelem srážena^74); byl-li
   nařízen výkon rozhodnutí srážkami v době, kdy okresní správa sociálního
   zabezpečení  vyplácela  dávku nemocenského pojištění, předá po skončení
   výplaty   dávky  nemocenského  pojištění,  z  níž  byl  prováděn  výkon
   rozhodnutí  srážkami,  bez  zbytečného odkladu zaměstnavateli též kopii
   usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí.“.

   5.  V  §  131  odst.  1  a v § 136 odst. 1 se na konci textu písmene f)
   doplňují slova „nebo šesté“.

   ČÁST DVACÁTÁ

   Změna zákoníku práce

   Čl. XXXI

   V  §  147  odst.  2  zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, se za slovo
   „nařízených“ vkládají slova „nebo vedených“.

   ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ

   Změna zákona č. 121/2008 Sb.

   Čl. XXXII

   Zákon  č.  121/2008  Sb.,  o  vyšších  soudních  úřednících  a  vyšších
   úřednících  státního  zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve
   znění zákona č. 7/2009 Sb. a zákona č. 183/2009 Sb., se mění takto:

   1. V § 10 odst. 1 se písmeno j) zrušuje.

   Dosavadní písmeno k) se označuje jako písmeno j).

   2. V § 11 písm. e) se slova „exekutorský zápis nebo“ zrušují.

   3. V § 11 se za písmeno h) vkládá nové písmeno i), které zní:

   „i)  rozhodování  o  zastavení  a  odkladu exekuce, je-li třeba nařídit
   jednání, a rozhodování o vyloučení soudního exekutora,“.

   Dosavadní písmena i) a j) se označují jako písmena j) a k).

   Čl. XXXIII

   Přechodná ustanovení

   1.  Ustanovení  §  10 odst. 1 písm. j) zákona č. 121/2008 Sb., ve znění
   účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije v souvislosti
   s exekučním řízením vedeným podle části druhé čl. IV bodu 1.

   2.  Bude-li  po  dni  nabytí  účinnosti tohoto zákona exekučním titulem
   exekutorský  zápis podle § 78 písm. a) zákona č. 120/2001 Sb., ve znění
   účinném  do  dne  nabytí  účinnosti  tohoto zákona, nemůže vyšší soudní
   úředník  rozhodnout  o nařízení výkonu rozhodnutí k vymožení peněžitého
   plnění   ani  o  zastavení  výkonu  rozhodnutí,  nebyl-li  návrh  podán
   oprávněným  nebo  exekutorem,  popřípadě  bylo-li  proti  návrhu podáno
   odvolání.

   ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ

   ÚČINNOST

   Čl. XXXIV

   Tento  zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013, s výjimkou ustanovení
   části  šestnácté,  která  nabývá  účinnosti  dnem vyhlášení, ustanovení
   části  druhé  čl.  III bodu 64, který nabývá účinnosti dnem 1. července
   2013, a ustanovení části první čl. I bodu 78 a části druhé čl. III bodu
   65, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2015.

   Němcová v. r.

   Klaus v. r.

   Nečas v. r.