Nové předpisy

Zákon č. 385/2012 Sb.

   385/2012 Sb.
   ZÁKON

   ze dne 24. října 2012,

   kterým  se  mění  zákon  č.  262/2006  Sb.,  zákoník  práce,  ve  znění
   pozdějších  předpisů, a zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné
   službě

   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

   ČÁST PRVNÍ

   Změna zákoníku práce

   Čl. I

   V  §  215  zákona  č.  262/2006  Sb., zákoník práce, ve znění zákona č.
   362/2007  Sb.  a  zákona  č. 375/2011 Sb., se na konci odstavce 2 tečka
   nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

   „i)  jako  zdravotničtí  pracovníci vykonávají činnosti při poskytování
   zdravotnické  záchranné  služby  alespoň  v  rozsahu poloviny stanovené
   týdenní pracovní doby.“.

   ČÁST DRUHÁ

   Změna zákona o zdravotnické záchranné službě

   Čl. II

   V  zákoně  č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, se za § 28
   vkládá nový § 28a, který včetně nadpisu zní:

   „§ 28a

   Odchodné

   (1)   Zdravotnickému   pracovníkovi,   který   vykonával  činnosti  při
   poskytování  zdravotnické  záchranné  služby v rozsahu nejméně poloviny
   stanovené  týdenní  pracovní  doby po dobu 15 let a dosáhl věku 50 let,
   přísluší  odchodné  při  skončení pracovního poměru u zaměstnavatele, u
   něhož tyto činnosti vykonával; to neplatí, jestliže jeho pracovní poměr
   rozvázal  zaměstnavatel  okamžitým zrušením nebo výpovědí z důvodů, pro
   které  by  s  ním  mohl  pracovní  poměr  okamžitě  zrušit.  Pro  účely
   odchodného   se   sčítají  veškeré  předchozí  doby,  kdy  zdravotnický
   pracovník  vykonával  činnosti  při  poskytování zdravotnické záchranné
   služby v rozsahu nejméně poloviny stanovené týdenní pracovní doby; tyto
   doby lze započíst pro účely odchodného pouze jednou.

   (2)  Pro  účely  odchodného  se do doby výkonu činností při poskytování
   zdravotnické  záchranné služby započte též doba, po kterou zdravotnický
   pracovník  vykonával  zdravotnické  povolání v rozsahu nejméně poloviny
   stanovené týdenní pracovní doby na pracovišti zdravotnického operačního
   střediska  nebo  jako  člen  výjezdové  skupiny  zdravotnické záchranné
   služby po 6. září 1992.

   (3)  Základní  výše  odchodného  činí  jeden  průměrný  měsíční výdělek
   zaměstnance,  který  vykonával  činnosti  podle  odstavce  1.  Za každý
   ukončený  rok  výkonu  činností  podle  odstavce  1  nad dobu 15 let se
   odchodné   zvyšuje   o   jednu  třetinu  průměrného  měsíčního  výdělku
   zaměstnance;  celková výše odchodného nesmí překročit šestinásobek jeho
   průměrného měsíčního výdělku.

   (4)  Odchodné  vyplatí  zaměstnavatel  po  skončení pracovního poměru v
   nejbližším  výplatním termínu určeném u zaměstnavatele pro výplatu mzdy
   nebo  platu, pokud se se zdravotnickým pracovníkem nedohodne na výplatě
   v den skončení pracovního poměru nebo na pozdějším termínu výplaty.

   (5) Pro účely odchodného se průměrným měsíčním výdělkem rozumí průměrný
   měsíční výdělek zjištěný podle zákoníku práce.

   (6)  Odchodné  není složkou platu nebo mzdy a nezapočítává se pro účely
   zjišťování průměrného výdělku podle zákoníku práce.“.

   ČÁST TŘETÍ

   ÚČINNOST

   Čl. III

   Tento  zákon  nabývá  účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce
   následujícího po dni jeho vyhlášení.

   Němcová v. r.

   Klaus v. r.

   Nečas v. r.