Nové předpisy

Zákon č. 167/2012 Sb.


   167/2012 Sb.

   ZÁKON

   ze dne 25. dubna 2012,

   kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a
   o  změně  některých  zákonů,  ve  znění  pozdějších  předpisů, zákon č.
   227/2000  Sb.,  o  elektronickém  podpisu  a  o změně některých dalších
   zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a
   další související zákony

   Změna: 256/2013 Sb.

   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

   ČÁST PRVNÍ

   Změna zákona o archivnictví a spisové službě

   Čl. I

   Zákon  č.  499/2004  Sb.,  o  archivnictví  a  spisové službě a o změně
   některých  zákonů,  ve znění zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005
   Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 296/2007
   Sb.,  zákona č. 32/2008 Sb., zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 227/2009
   Sb. a zákona č. 424/2010 Sb., se mění takto:

   1. V § 1 písmeno a) zní:

   „a) výběr a evidenci archiválií,“.

   2. V § 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

   „b)  péčí  o  archiválie  jejich  výběr,  evidence,  ochrana,  archivní
   zpracování, uložení a zpřístupnění,“.

   Dosavadní písmena b) až s) se označují jako písmena c) až t).

   3.  V  §  2 se na konci textu písmene d) doplňují slova „ ; za dokument
   vzniklý  z  činnosti  původce  se  považuje  rovněž dokument, který byl
   původci doručen nebo jinak předán“.

   4.  V  §  2  písm.  h) se slova „činností určité fyzické nebo právnické
   osoby,  organizační  složky  státu  nebo  územního samosprávného celku“
   nahrazují slovy „z činnosti původce“.

   5. V § 2 písm. k) se slovo „inventarizace“ nahrazuje slovem „popis“.

   6. V § 3 odst. 1 se písmeno n) zrušuje.

   7.  V  §  3  odst. 2 písm. a) se slova „podnikatelé zapsaní v obchodním
   rejstříku“  nahrazují slovy „obchodní společnosti a družstva s výjimkou
   bytových družstev“.

   8. V § 3 odst. 2 se za písmeno b) vkládá písmeno c), které zní:

   „c)  notáři,  pokud  jde  o  dokumenty  uvedené v příloze č. 1 k tomuto
   zákonu,“.

   9. V § 3 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

   „(3) Povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií mají dále
   právní  nástupci  veřejnoprávních  a soukromoprávních původců, jde-li o
   dokumenty, ke kterým měli tuto povinnost již tito původci.

   (4) V případě dokumentů v digitální podobě se jejich uchováváním rozumí
   rovněž zajištění věrohodnosti původu dokumentů, neporušitelnosti jejich
   obsahu  a  čitelnosti,  tvorba  a  správa  metadat náležejících k těmto
   dokumentům  v  souladu  s tímto zákonem a připojení údajů prokazujících
   existenci  dokumentu v čase. Tyto vlastnosti musí být zachovány do doby
   provedení výběru archiválií.“.

   Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 5.

   10. V § 7 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

   11. V § 8 odst. 2 se věta třetí zrušuje.

   12.  V  § 8 odst. 3 se za slova „řízení se“ vkládá slovo „dále“ a slova
   „při zániku“ se nahrazují slovy „před zánikem“.

   13.  V  §  9  odst.  1  se na konci textu písmene b) doplňují slova „ ;
   jsou-li  do  výběru  archiválií  ve  skartačním  řízení zařazeny rovněž
   dokumenty  vzniklé z činnosti původce, jehož je zpracovatel skartačního
   návrhu  právním  nástupcem, uvedou se tyto dokumenty s označením tohoto
   původce v seznamu samostatně“.

   14.  V  §  9  odst.  1  se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a
   písmeno c) se zrušuje.

   15.  V  § 10 odst. 1 se slovo „vyhotoví“ zrušuje a za slovo „archiv“ se
   vkládají   slova  „určí,  do  čí  péče  budou  dokumenty  vybrané  jako
   archiválie náležet, a vyhotoví“.

   16. V § 10 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.

   Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).

   17. V § 10 odst. 2 písmeno b) zní:

   „b) označení archivu určeného podle odstavce 1,“.

   18.  V  §  10  odst.  2 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ ;
   soupis  se  nepořizuje,  lze-li  využít seznamu dokumentů navržených ke
   skartačnímu řízení podle § 9 odst. 1 písm. b)“.

   19. V § 10 odst. 4 se slovo „d)“ nahrazuje slovem „c)“.

   20. V § 11 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

   „d) České republiky, které připadlo vlastnictví k nim odúmrtí,“.

   Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e).

   21. V § 11 odstavec 2 zní:

   „(2)  Výběr archiválií mimo skartační řízení prováděný podle odstavce 1
   písm.  a)  a c) se zahajuje na žádost původce nebo vlastníka dokumentů.
   Na základě žádosti dohodne původce nebo vlastník dokumentů s příslušným
   archivem  termíny,  v nichž bude výběr archiválií mimo skartační řízení
   proveden;  v případě zrušení původce, jeho vstupu do likvidace nebo při
   prohlášení  konkurzu  na původce požádá původce o výběr archiválií mimo
   skartační řízení neprodleně. Příslušný archiv si před provedením výběru
   archiválií  mimo  skartační  řízení  může  od  původce  nebo  vlastníka
   dokumentů  vyžádat  seznam  dokumentů navržených pro výběr archiválií s
   uvedením   doby  jejich  vzniku.  Jsou-li  do  výběru  archiválií  mimo
   skartační  řízení zařazeny rovněž dokumenty vzniklé z činnosti původce,
   jehož  je  zpracovatel  skartačního  návrhu,  který  je  původcem podle
   odstavce  1  písm.  a),  právním  nástupcem, uvedou se tyto dokumenty s
   označením  původce  v seznamu samostatně; obdobně se postupuje, jsou-li
   do výběru archiválií zařazovány dokumenty podle odstavce 1 písm. c).“.

   22.  V § 11 odst. 3 se za slovy „písm. b)“ slovo „a“ nahrazuje čárkou a
   za slovo „d)“ se vkládají slova „a e)“.

   23. V § 11 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Ustanovením věty první
   nejsou  dotčeny  povinnosti  kulturně  vědeckých  institucí  podle § 3,
   jedná-li se o dokumenty vzniklé z jejich činnosti.“.

   24. V § 12 odstavce 1 a 2 znějí:

   „(1)  Po  ukončení  výběru  archiválií  mimo  skartační řízení vyhotoví
   příslušný archiv protokol o provedeném výběru archiválií mimo skartační
   řízení  a  určí,  do  čí  péče  budou dokumenty vybrané jako archiválie
   náležet.  Byl-li  výběr  archiválií  mimo  skartační řízení proveden na
   žádost   vlastníka  dokumentu  vybraného  jako  archiválie,  lze  tento
   dokument  svěřit  do péče archivu pouze se souhlasem tohoto vlastníka a
   na základě jeho přivolení s určením, do čí péče bude dokument náležet.

   (2)  Ustanovení  § 10 odst. 2 písm. a) a b) se na obsah protokolu podle
   odstavce 1 použije obdobně.“.

   25. V § 12 se odstavec 3 zrušuje.

   Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

   26.  V  § 13 odst. 1 se slova „do skartačního řízení zařadit“ nahrazují
   slovy „k výběru archiválií předložit“.

   27. V § 13 odst. 2 se slova „předložit dokumenty k výběru archiválií ve
   skartačním řízení nebo mimo skartační řízení jen s předchozím souhlasem
   osoby,  které  ochrana  tajemství  svědčí“  nahrazují  slovy  „k výběru
   archiválií  předložit  pouze dokumenty navržené k vyřazení a zničení; u
   ostatních  dokumentů  lze  výběr  archiválií  provést  jen se souhlasem
   původce“.

   28. V § 13 odst. 2 se za větu první vkládá věta „Byl-li dokument vybrán
   jako  archiválie,  původce  jej po výběru archiválií opatří doložkou, v
   níž uvede druh tajemství v dokumentu obsažený.“.

   29.  V  §  13  odst.  4  se  slova  „ve  skartačním řízení a při výběru
   archiválií mimo skartační řízení“ zrušují.

   30. V § 13 odstavec 5 zní:

   „(5)  Původce, který nevykonává spisovou službu v elektronické podobě v
   elektronických  systémech  spisové služby, převede dokument v digitální
   podobě  určený  k výběru archiválií mimo skartační řízení do výstupního
   datového  formátu  stanoveného prováděcím právním předpisem a opatří ho
   metadaty  stanovenými prováděcím právním předpisem podle § 19 písm. g),
   a  to  nejpozději při přípravě výběru archiválií mimo skartační řízení.
   Pokud  dokument nelze převést do stanoveného datového formátu a opatřit
   ho  metadaty,  a  to  ani ve spolupráci s příslušným archivem, dokument
   jeho původce převede do analogové podoby.“.

   31.  V  §  13  odst. 6 se za slovo „výběru“ vkládá slovo „archiválií“ a
   slova „ve skartačním řízení nebo mimo skartační řízení“ se zrušují.

   32.  V  § 15 odst. 1 se slova „k trvalému uložení v“ nahrazují slovy „a
   určené do péče“.

   33.  V  §  15  se  na  konci  textu odstavce 1 doplňují slova „ , jehož
   součástí  je  soupis  předávaných  dokumentů;  u  každého  dokumentu  v
   digitální podobě se uvedou údaje nutné pro jeho vyhledávání“.

   34.  V  §  15  se  na  konci odstavce 1 doplňuje věta „Prováděcí právní
   předpis  stanoví  náležitosti soupisu předávaných dokumentů v digitální
   podobě.“.

   35.  V § 15 odst. 2 se slova „se ukládají do“ nahrazují slovy „náležejí
   do  péče“  a  slova  „se  ukládají v této instituci“ se nahrazují slovy
   „náležejí do péče této instituce“.

   36. V § 15 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

   „(3)  Archiválie  v  digitální  podobě  náležející  do  péče  Národního
   archivu, Archivu bezpečnostních složek nebo státních oblastních archivů
   se   ukládají   v  Národním  archivu.  Archiválie  v  digitální  podobě
   náležející  do  péče  ostatních archivů se v těchto archivech ukládají,
   je-li  jejich  zřizovatelům  uděleno  oprávnění k ukládání archiválií v
   digitální  podobě.  Není-li  zřizovatel  archivu  držitelem oprávnění k
   ukládání  archiválií  v digitální podobě, archiválie v digitální podobě
   náležející  do  jeho  péče  se  na  základě  písemné dohody zřizovatelů
   archivů  uloží  v Národním archivu nebo v archivu, jehož zřizovateli je
   uděleno  oprávnění  k  ukládání archiválií v digitální podobě (dále jen
   „digitální  archiv“).  Neuzavře-li  zřizovatel archivu dohodu o uložení
   archiválií,  archiválie  v  digitální podobě náležející do jeho péče se
   uloží v Národním archivu. Příslušnost archivu, do jehož péče archiválie
   v  digitální podobě náleží, není jejím uložením v Národním archivu nebo
   v digitálním archivu dotčena.“.

   Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

   37.  V  § 15 odst. 4 se slova „ve skartačním řízení nebo mimo skartační
   řízení“ a slova „nebo zrušení“ zrušují.

   38. V § 16 odst. 3 se slovo „správě“ nahrazuje slovem „péči“.

   39.  V  §  16  se  na  konci  odstavce  3  doplňují věty „Pokud je jako
   archiválie  vybrán  dokument  v  digitální  podobě,  jako archiválie se
   eviduje  a  v Národním archivu nebo v digitálním archivu se ukládá jeho
   replika;  replikou  se  pro  účely péče o archiválii v digitální podobě
   rozumí  řetězec  znaků totožný s dokumentem v digitální podobě, z něhož
   byl vytvořen.“.

   40.  V  §  16 odst. 4 se slova „uložené mimo archivy a kulturně vědecké
   instituce“  nahrazují  slovy  „  ,  která nenáleží do péče archivů nebo
   kulturně vědeckých institucí,“.

   41. V § 16 odst. 5 se slova „uloženého v archivech a kulturně vědeckých
   institucích“   nahrazují  slovy  „náležejícího  do  péče  archivů  nebo
   kulturně vědeckých institucí“.

   42. V § 17 odstavec 2 zní:

   „(2)  Ministerstvo  rozhodne  na návrh zřizovatele archivu o vyřazení z
   evidencí Národního archivního dědictví

   a)  archivního  fondu nebo archivní sbírky z důvodu přehodnocení jejich
   významu,

   b)  archivního fondu, archivní sbírky nebo archiválie z důvodu zničení;
   v případě archivního fondu, archivní sbírky nebo archiválie v digitální
   podobě  se  za  zničení  považuje rovněž narušení jejich obsahu, ztráta
   jejich  čitelnosti  nebo  ztráta  metadat  nezbytných  pro  nakládání s
   archivním fondem, archivní sbírkou nebo archiválií v digitální podobě,

   c) archivního fondu, archivní sbírky nebo archiválie z důvodu vydání do
   zahraničí.“.

   43.  V § 17 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se
   písmeno e), které zní:

   „e)  velikost  vyřazovaného  archivního  fondu,  archivní  sbírky  nebo
   archiválie  v  bytech,  navrhuje-li  se vyřadit archivní fond, archivní
   sbírku nebo archiválii v digitální podobě.“.

   44. V § 18 odst. 1 písmeno c) zní:

   „c)  údaje  o  tom,  kdo o archiválii, archivní sbírku, archivní soubor
   nebo jejich ucelenou část pečuje a kde je uložena.“.

   45. § 18a zní:

   „§ 18a

   (1)  V  případě  zániku  veřejného archivu určí ministerstvo archiv, do
   jehož  péče  budou  archiválie náležet; určení archivu předchází zániku
   veřejného  archivu.  Archiválie  mohou  být  svěřeny  do péče Národního
   archivu nebo státního oblastního archivu.

   (2)  Ministerstvo  rozhodne  na  návrh zřizovatele soukromého archivu o
   převedení  archiválie  do péče jiného archivu. Navrhuje-li se převedení
   archiválie  do  péče jiného archivu než Národního archivu nebo státního
   oblastního archivu, ministerstvo může návrhu vyhovět, souhlasí-li tento
   archiv.“.

   46. Za § 18a se vkládají nové § 18b a 18c, které včetně nadpisů znějí:

   „§ 18b

   Portály pro zpřístupnění archiválií v digitální podobě

   (1)  Archiválie  v  digitální  podobě,  které  jsou  uloženy v Národním
   archivu,  jsou  zpřístupňovány  způsobem  umožňujícím  dálkový  přístup
   prostřednictvím portálu pro zpřístupnění archiválií v digitální podobě,
   jehož správcem je Národní archiv (dále jen „národní portál“).

   (2)  Archiválie  v  digitální  podobě,  které jsou uloženy v digitálním
   archivu,   s   výjimkou  bezpečnostního  archivu,  jsou  zpřístupňovány
   způsobem   umožňujícím  dálkový  přístup  prostřednictvím  portálu  pro
   zpřístupnění archiválií v digitální podobě, jehož správcem je digitální
   archiv.

   (3) Národní portál je informačním systémem veřejné správy.

   (4)  Prostřednictvím  národního portálu je způsobem umožňujícím dálkový
   přístup zajišťován

   a) výběr a příjem archiválií v digitální podobě a jejich metadat,

   b) vedení a zpřístupňování evidence Národního archivního dědictví,

   c) příjem metadat popisů původců,

   d) příjem metadat popisů archivů a kulturně vědeckých institucí,

   e) příjem a prezentace archivních pomůcek v digitální podobě,

   f)  přístup  k  archiváliím v digitální podobě a dokumentům v digitální
   podobě  vzniklým  jako  digitální  reprodukce  z archiválií v analogové
   podobě.

   (5)  Prostřednictvím  portálu  pro  zpřístupnění archiválií v digitální
   podobě jsou způsobem umožňujícím dálkový přístup zajišťovány

   a) výběr a příjem archiválií v digitální podobě a jejich metadat,

   b)  přístup  k  archiváliím v digitální podobě a dokumentům v digitální
   podobě  vzniklým  jako  digitální  reprodukce  z archiválií v analogové
   podobě.

   § 18c

   Správa metadat archiválií

   (1) Národní archiv ve spolupráci s archivem, do jehož péče archiválie v
   digitální    podobě    náleží,   vytváří,   spravuje   a   zpřístupňuje
   prostřednictvím národního portálu skupiny metadat obsahujících

   a) základní identifikaci archiválie,

   b) popis archiválie,

   c) evidenci subjektů oprávněných k přístupu k archiválii včetně rozsahu
   oprávnění.

   (2) Digitální archiv ve spolupráci s archivem, do jehož péče archiválie
   v   digitální   podobě   náleží,   vytváří,   spravuje   a  s  výjimkou
   bezpečnostního    archivu    též   zpřístupňuje   prostřednictvím   jím
   provozovaného  portálu  pro  zpřístupnění archiválií v digitální podobě
   skupiny metadat obsahujících

   a) základní identifikaci archiválie,

   b) popis archiválie,

   c) evidenci subjektů oprávněných k přístupu k archiválii včetně rozsahu
   oprávnění.

   (3) Archiv, s výjimkou bezpečnostního archivu, ve spolupráci s Národním
   archivem   vytváří,   spravuje   a  prostřednictvím  národního  portálu
   zpřístupňuje

   a) evidenci Národního archivního dědictví,

   b) popis a evidenci původců,

   c) popis a evidenci archivu a kulturně vědeckých institucí.

   (4)  Digitální  archiv s výjimkou bezpečnostního archivu zpřístupňuje i
   skupiny   metadat   podle   odstavce   3  prostřednictvím  portálu  pro
   zpřístupnění  archiválií  v  digitální  podobě, jehož je správcem, a to
   prostřednictvím funkčního vyhledavače s odkazem na národní portál.

   (5)  Národní  archiv  a  digitální  archiv ukládají spisové a skartační
   plány.

   (6)  Ukládá-li  Národní  archiv  nebo  digitální  archiv  archiválii  v
   digitální podobě náležející do péče jiného archivu, zpřístupňuje tomuto
   archivu způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o

   a) změně metadat, datových formátů a velikosti archiválie v bytech,

   b)  narušení  obsahu  archiválie,  ztrátě  její  čitelnosti nebo ztrátě
   metadat  nezbytných  pro  nakládání  s archiválií v rozsahu umožňujícím
   příslušnému  archivu posouzení, zda jsou splněny skutečnosti pro podání
   žádosti  k  zahájení  řízení o vyřazení archiválie z evidence Národního
   archivního dědictví podle § 17 odst. 2.“.

   47.  V § 19 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se
   písmena f) a g), která znějí:

   „f) podrobnosti vytváření, správy a zpřístupňování metadat archiválií,

   g)   rozsah   metadat  dokumentů  v  digitální  podobě  vybraných  jako
   archiválie mimo skartační řízení u původců, kteří nevykonávají spisovou
   službu   v  elektronické  podobě  v  elektronických  systémech  spisové
   služby.“.

   48. V části první hlavě II nadpis dílu 2 zní:

   „Prohlášení  archiválie  za  archivní  kulturní  památku  nebo  národní
   kulturní památku“.

   49. § 20 se zrušuje.

   50.  V  §  21  odst.  2 písm. a) se slova „kde jsou archiválie uloženy“
   nahrazují  slovy „do jejichž péče archiválie, archivní sbírka, archivní
   fond nebo jejich ucelená část náleží“.

   51.  V  §  21  odst.  3 písm. d) se slovo „stav“ nahrazuje slovy „popis
   stavu“  a  slova  „bezpečnostní kopie“ se nahrazují slovy „kopie, které
   svými   vlastnostmi  a  způsobem  zpracování  zaručují  nejvýše  možnou
   dosažitelnou  obsahovou  a  materiálovou  stálost  pro  potřeby  jejich
   dlouhodobého uložení (dále jen „bezpečnostní kopie“),“.

   52.  V § 21 odst. 3 písm. e) se za slovo „archivu“ vkládají slova „nebo
   kulturně vědecké instituce“.

   53. Za § 22 se vkládá nový § 22a, který zní:

   „§ 22a

   Prováděcí  právní  předpis  stanoví způsob označování archiválií, které
   byly  prohlášeny  za  archivní  kulturní  památku nebo národní kulturní
   památku.“.

   54.  V  §  24  odst.  2  a 4 se slova „který nemá archiválii uloženu ve
   veřejném  archivu“  nahrazují  slovy  „která nenáleží do péče veřejného
   archivu“.

   55.  V  § 25 odst. 1 písm. a) se slova „o archiválii pečovat“ nahrazují
   slovy „pečovat o archiválii v analogové podobě“.

   56. V § 25 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

   „b)  vytvořit  z dokumentu v digitální podobě vybraného jako archiválie
   jeho repliku v datovém formátu stanoveném prováděcím právním přepisem a
   předat  ji neprodleně po provedeném výběru archiválií Národnímu archivu
   nebo digitálnímu archivu k uložení,“.

   Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).

   57.  V  §  25  odst.  2,  §  73  odst.  5  a v § 74 odst. 4 se za slovo
   „archiválie“ vkládají slova „v analogové podobě“.

   58.  V § 26 odst. 1 se slova „§ 25, 27, 29, 30 a 32“ nahrazují slovy „§
   25 odst. 1 písm. a) a c), § 25 odst. 2, § 27, 29, 30 a 32“.

   59. § 27 zní:

   „§ 27

   (1)  Na  žádost  vlastníka nebo držitele archiválie, který není schopen
   zajistit  její  řádnou  ochranu a odbornou péči o ni a jehož archiválie
   nenáleží do péče archivu, Národní archiv nebo příslušný státní oblastní
   archiv

   a)  poskytne  vlastníkovi  nebo držiteli archiválie bezplatnou odbornou
   pomoc, nebo

   b) převezme archiválii na dobu určitou do své péče.

   (2) Pominou-li důvody, pro které byla archiválie převzata do jeho péče,
   Národní  archiv nebo státní oblastní archiv archiválii vlastníkovi nebo
   jejímu držiteli na základě jeho žádosti neprodleně vydá.“.

   60. V § 28 odst. 4 se číslo „90“ nahrazuje číslem „180“.

   61.  V § 30 odst. 3 se slova „ve kterých jsou archivní kulturní památky
   nebo národní kulturní památky uloženy“ nahrazují slovy „do jejichž péče
   archivní kulturní památky nebo národní kulturní památky náleží“.

   62.  V  §  30  odst.  4 se slova „které nejsou uloženy v archivech nebo
   kulturně vědeckých institucích“ nahrazují slovy „které nenáleží do péče
   archivu nebo kulturně vědecké instituce“.

   63.  V  § 31 odst. 1 a 3 se slova „který nemá archivní kulturní památku
   nebo  národní  kulturní  památku uloženu ve veřejném archivu“ nahrazují
   slovy „která nenáleží do péče veřejného archivu“.

   64.  V  §  32  odst.  1 úvodní části ustanovení se slova „nemá archivní
   kulturní  památku  nebo  národní  kulturní  památku uloženu ve veřejném
   archivu“  nahrazují slovy „jehož archivní kulturní památka nebo národní
   kulturní památka nenáleží do péče veřejného archivu“.

   65. V § 32 odst. 1 písmeno b) zní:

   „b)  svěří  archivní  kulturní památku nebo národní kulturní památku na
   dobu  určitou  do péče Národního archivu, Archivu bezpečnostních složek
   nebo státního oblastního archivu, nejdéle však na dobu 1 roku.“.

   66. V § 32 se odstavec 2 zrušuje.

   Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.

   67.  V  §  32  odst.  2 se slova „a nemá archivní kulturní památku nebo
   národní kulturní památku uloženu ve veřejném archivu“ nahrazují slovy „
   ,  jeho  archivní kulturní památka nebo národní kulturní památka není v
   péči  veřejného archivu“, slovo „uložení“ se nahrazuje slovem „svěření“
   a za slova „na dobu určitou do“ se vkládá slovo „péče“.

   68. V § 32 odstavec 3 zní:

   „(3) Pokud vlastník nebo držitel archivní kulturní památky nebo národní
   kulturní  památky nebude schopen ani poté, kdy uplynula doba, po kterou
   byla   tato   památka   svěřena  do  péče  Národního  archivu,  Archivu
   bezpečnostních  složek  nebo státního oblastního archivu podle odstavce
   2, zajistit její řádnou ochranu a odbornou péči o ni, může ministerstvo
   rozhodnout o jejím ponechání v péči archivu, a to i z moci úřední.“.

   69.  V  §  32  odst.  4  se  slova „uložena v Národním archivu, Archivu
   bezpečnostních  složek  nebo  ve  státním  oblastním archivu“ nahrazují
   slovy „svěřena do péče Národního archivu, Archivu bezpečnostních složek
   nebo státního oblastního archivu“.

   70.  V  §  34  odst. 1 se slova „uložených v archivech“ nahrazují slovy
   „náležejících do péče archivu“.

   71.  V  §  34  odst. 3 se slova „kde jsou archiválie uloženy“ nahrazují
   slovy „do jehož péče archiválie náleží“.

   72.  V  § 34 odst. 5 se slova „kde jsou trvale uloženy“ nahrazují slovy
   „do jejichž péče náleží“.

   73. V § 34 se doplňuje odstavec 6, který zní:

   „(6)   Nahlížení  do  archiválií  v  digitální  podobě  se  uskutečňuje
   prostřednictvím   národního   portálu  nebo  portálů  pro  zpřístupnění
   archiválií v digitální podobě.“.

   74.  V  §  35  se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , státního
   občanství“.

   75. V § 35 písmena c) a d) znějí:

   „c)  adresy  místa  pobytu  fyzické  osoby  na  území  České republiky,
   popřípadě  bydliště  v  cizině,  adresy,  na kterou mají být doručovány
   písemnosti podle zvláštního právního předpisu,

   d) čísla průkazu totožnosti,“.

   76. V § 35 se na konci písmene d) čárka nahrazuje tečkou a písmena e) a
   f) se zrušují.

   77.  V  §  35  se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se
   odstavce 2 a 3, které znějí:

   „(2)  Veřejné  archivy jsou dále oprávněny zpracovávat údaje o obchodní
   firmě,  popřípadě  názvu,  adrese  sídla  právnické  osoby,  pro niž se
   nahlížení   uskutečňuje,  jejím  identifikačním  čísle  osoby,  bylo-li
   přiděleno,  a  tématu  studia,  jeho účelu a zaměření, v jehož rámci se
   nahlížení uskutečňuje.

   (3)  Žádost  o  nahlížení  se  podává  na  badatelském listu. Žadatel o
   nahlížení  je povinen za účelem ověření jeho osobních údajů uvedených v
   badatelském  listu  předložit  na  výzvu  zaměstnance veřejného archivu
   průkaz  totožnosti.  Průkazem  totožnosti  se  pro  účely tohoto zákona
   rozumí  doklad,  který  je  veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno,
   popřípadě  jména,  a  příjmení, datum narození a adresa místa pobytu na
   území České republiky, popřípadě bydliště v cizině, a z něhož je patrná
   i   podoba,   popřípadě  jiný  údaj  umožňující  jednoznačně  ztotožnit
   žadatele, který doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.“.

   78. V § 36 písm. b) se slova „ , vzor žádosti o nahlížení“ zrušují.

   79.  V  §  37  odst.  2 a 3 se za číslo „35“ vkládají slova „odst. 1“ a
   slova „a e) a f)“ se zrušují.

   80. V § 37 odstavec 11 zní:

   „(11)  Ustanovení  odstavců  1 až 3 se nevztahují na archiválie vzniklé
   před  1.  lednem  1990  z  činnosti vojenských soudů a prokuratur všech
   stupňů,  bezpečnostních  složek  podle  zákona  o  Ústavu  pro  studium
   totalitních   režimů   a  o  Archivu  bezpečnostních  složek,  jakož  i
   mimořádných   lidových   soudů,   Státního  soudu,  Národního  soudu  a
   společenských  organizací  a  politických  stran  sdružených  v Národní
   frontě, na archiválie vzniklé z činnosti orgánů německé okupační správy
   na území odstoupeném Říši i v Protektorátu Čechy a Morava v letech 1938
   až 1945, na archiválie, které již byly před podáním žádosti o nahlížení
   do  nich  veřejně  přístupné,  jakož  i  na archiválie, které byly jako
   dokumenty veřejně přístupné před prohlášením za archiválie^15).“.

   81.  V § 37 odst. 12 a 13, § 46 odst. 1 písm. e), § 49 odst. 1 písm. f)
   a v § 50 písm. b) se číslo „4“ nahrazuje číslem „3“.

   82. V § 38 odst. 1 písm. c) se slova „7 a 8“ nahrazují slovy „11 a 12“.

   83.  V  §  38  odst.  5  se na konci písmene a) čárka nahrazuje tečkou,
   písmeno b) se zrušuje a zároveň se zrušuje označení písmene a).

   84. Za § 38 se vkládá nový § 38a, který zní:

   „§ 38a

   (1)  Za účelem vyrozumění žadatele podle § 38 odst. 3 nebo nahlížení do
   archiválií  podle  §  38  odst. 4 může archiv požádat příslušný správní
   úřad  na  úseku  archivnictví a výkonu spisové služby o zprostředkování
   údajů o žadateli z agendového informačního systému evidence obyvatel, a
   to v rozsahu

   a) jméno, popřípadě jména, a příjmení,

   b) datum, místo a okres narození; narodila-li se osoba v cizině, datum,
   místo a stát, kde se narodila,

   c)  adresa místa trvalého pobytu, adresa, na kterou mají být doručovány
   písemnosti podle zvláštního právního předpisu.

   (2)  Správní  úřady na úseku archivnictví a výkonu spisové služby mohou
   na  základě  žádosti  archivu podle odstavce 1 nebo k výkonu působnosti
   podle tohoto zákona získávat a užívat údaje o osobě, a to

   a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

   b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

   c) údaje z agendového informačního systému cizinců.

   (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 písm. a) jsou

   a) jméno, popřípadě jména, a příjmení,

   b)   adresa  místa  pobytu,  adresa,  na  kterou  mají  být  doručovány
   písemnosti podle zvláštního právního předpisu,

   c) datum narození,

   d)  datum,  místo  a okres úmrtí; jde-li o úmrtí osoby mimo území České
   republiky,  datum  úmrtí,  místo  a stát, na jehož území k úmrtí došlo;
   je-li  vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v
   rozhodnutí  uveden  jako den smrti, nebo den, který osoba prohlášená za
   mrtvého nepřežila, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

   (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 písm. b) jsou

   a) jméno, popřípadě jména, a příjmení,

   b) datum narození,

   c)  adresa místa trvalého pobytu, adresa, na kterou mají být doručovány
   písemnosti podle zvláštního právního předpisu,

   d)  datum, místo a okres úmrtí, popřípadě datum úmrtí, místo a stát, na
   jehož území k úmrtí došlo, jde-li o úmrtí mimo území České republiky,

   e)  den,  který  byl  v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
   jako den smrti, nebo den, který osoba prohlášená za mrtvého nepřežila.

   (5) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 písm. c) jsou

   a) jméno, popřípadě jména, a příjmení,

   b) datum narození,

   c)  druh  a  adresa místa pobytu, adresa, na kterou mají být doručovány
   písemnosti podle zvláštního právního předpisu,

   d)  datum,  místo a okres úmrtí, popřípadě datum úmrtí a stát, na jehož
   území k úmrtí došlo, jde-li o úmrtí mimo území České republiky,

   e)  den,  který  byl  v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
   jako den smrti, nebo den, který osoba prohlášená za mrtvého nepřežila.

   (6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
   obyvatel,   se  využijí  z  agendového  informačního  systému  evidence
   obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou
   ve tvaru předcházejícím současný stav.

   (7)  Z  poskytovaných  údajů lze v konkrétním případě použít jen takové
   údaje, které jsou pro vyrozumění osoby nezbytné.

   (8)  Žádosti  o  výdej údajů z agendového informačního systému evidence
   obyvatel  a  o  výdej  údajů  z agendového informačního systému cizinců
   mohou být uskutečněny způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

   85.  V § 39 odst. 3 se slova „jsou uloženy v archivech“ nahrazují slovy
   „náleží  do  péče  archivů“  a  slova „Příslušný archiv, popřípadě jeho
   zřizovatel,“ se nahrazují slovy „Zřizovatel archivu“.

   86.  V  §  40  odst. 1 se slova „kde jsou archiválie uloženy“ nahrazují
   slovy „do jehož péče archiválie náleží“.

   87.  V § 40 odst. 1 až 3 se slova „výpisu, opisu nebo kopie archiválií“
   nahrazují  slovy  „výpisu,  opisu  anebo  kopie  archiválie v analogové
   podobě nebo repliky archiválie v digitální podobě“.

   88.  V  §  40  odst.  2  se  slova  „výpis, opis nebo kopii archiválie“
   nahrazují  slovy „výpis, opis anebo kopii archiválie v analogové podobě
   nebo repliku archiválie v digitální podobě“.

   89. V § 40 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

   „(4)  Archiv  na  žádost  potvrdí shodu jím pořízené kopie archiválie v
   analogové  podobě  s  archiválií  v analogové podobě uložené v archivu,
   anebo  v  případě  digitálního archivu nebo Národního archivu shodu jím
   pořízené repliky archiválie v digitální podobě s archiválií v digitální
   podobě  nebo  s  replikou  archiválie  v  digitální  podobě uloženými v
   digitálním archivu.“.

   Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

   90. V § 40 odstavec 5 zní:

   „(5)  Archiv je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s pořízením
   výpisu,  opisu  nebo  kopie  archiválie  v  analogové  podobě  anebo  s
   pořízením repliky archiválie v digitální podobě, spojených s vyhledáním
   archiválií  a  jejich  dalším  zpracováním,  nebo s pořízením rešerše z
   archiválií.  Výši úhrady nákladů spojených s jím poskytovanými službami
   zveřejní archiv v ceníku služeb.“.

   91. V § 40 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:

   „(6)  Veřejný  archiv  není  oprávněn  požadovat  úhradu nákladů, pokud
   pořízení  výpisu,  opisu nebo kopie archiválie v analogové podobě anebo
   pořízení  repliky archiválie v digitální podobě, vyhledání archiválií a
   jejich další zpracování nebo pořízení rešerše z archiválií činí pro

   a) státní orgán,

   b)  právnickou  nebo  fyzickou  osobu,  které  byla svěřena působnost v
   oblasti veřejné správy, a to v souvislosti s výkonem této působnosti,

   c)  původce nebo vlastníka archiválie uložené ve veřejném archivu, a to
   v   případě   provedení  těchto  úkonů  vůči  této  archiválii  nebo  v
   souvislosti s ní,

   d)  dárce  archiválie  uložené  ve  veřejném  archivu,  a  to v případě
   provedení těchto úkonů vůči této archiválii nebo v souvislosti s ní.

   (7)  Prováděcí  právní  předpis  stanoví  maximální výši úhrady nákladů
   služeb  uvedených  v  odstavcích  1  a  4, kterou je oprávněn požadovat
   veřejný  archiv,  a  podmínky,  za  kterých  je  možné od úhrady služeb
   poskytovaných archivem upustit.“.

   92.  V § 41 se slova „uložených mimo archivy“ nahrazují slovy „ , které
   nenáleží  do péče archivů,“ slovo „nebo“ se nahrazuje slovem „ , anebo“
   a  za  slovo  „kopie“  se vkládají slova „archiválií v analogové podobě
   nebo repliky archiválií v digitální podobě“.

   93.  V  §  41  se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se
   odstavec 2, který zní:

   „(2)  Nahlížení do archiválií náležejících do péče veřejných archivů, s
   výjimkou  audiovizuálních  archiválií  náležejících  do  péče Národního
   filmového  archivu,  a  přístup do prostor veřejných archivů určených k
   nahlížení do archiválií jsou bezplatné.“.

   94.  V  §  44 písm. q) se slova „ukládat archiválie do“ nahrazují slovy
   „svěřit archiválie do péče“.

   95. V § 44 se písmeno r) zrušuje.

   Dosavadní písmena s) až v) se označují jako písmena r) až u).

   96. V § 46 odst. 1 písm. a) se za slova „státu s celostátní působností“
   vkládá  čárka  a  za  slova  „organizačními složkami státu“ se vkládají
   slova „ , veřejných výzkumných institucí zřízených těmito organizačními
   složkami státu“.

   97.  V  §  46 odst. 1 písm. e) a h) se slova „ve skartačním řízení nebo
   mimo skartační řízení“ zrušují.

   98. V § 46 odst. 1 písm. g) se slova „nebo kopií archiválií uložených v
   Národním  archivu  nebo  v soukromých archivech“ nahrazují slovy „anebo
   kopií  archiválií v analogové podobě nebo replik archiválií v digitální
   podobě náležejících do jeho péče nebo do péče soukromých archivů“.

   99.  V  §  46  odst.  1  písm.  i)  a  v § 49 odst. 2 písm. e) se slova
   „uložených   archiváliích   dokumenty“  nahrazují  slovy  „archiváliích
   náležejících do jeho péče archiválie“ a slova „a kopie a ověřuje je“ se
   nahrazují slovy „ , kopie a repliky“.

   100.  V  § 46 odst. 1 písm. j), § 49 odst. 1 písm. n) a v § 57 písm. b)
   se   slova   „uložených   archiválií“   nahrazují   slovy   „archiválií
   náležejících do jeho péče“.

   101. V § 46 odst. 1 písm. l) a v § 49 odst. 1 písm. p) se slova „nejsou
   uloženy v archivech“ nahrazují slovy „nenáleží do péče archivů“.

   102. V § 46 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „archivní“ zrušuje
   a za slovo „péče“ se vkládají slova „o archiválie“.

   103.  V  § 46 odst. 2 písm. d), § 49 odst. 2 písm. h), § 52 písm. l), §
   55  odst.  1  písm.  g)  a  v  §  57  písm. f) se slova „u něj uloženy“
   nahrazují slovy „mu svěřeny do péče“.

   104. V § 46 odstavec 3 zní:

   „(3) Národní archiv na úseku péče o archiválie v digitální podobě

   a)  ukládá  archiválie  v  digitální  podobě  náležející do jeho péče a
   archiválie v digitální podobě náležející do péče Archivu bezpečnostních
   složek, státních oblastních archivů a archivů, které nejsou digitálními
   archivy  a  neukládají archiválie v digitální podobě na základě písemné
   dohody  v  jiném  digitálním archivu; nejde-li o archiválie v digitální
   podobě náležející do jeho péče, Národní archiv u uložených archiválií v
   digitální  podobě  pouze  zajišťuje  zachování  neporušitelnosti jejich
   obsahu a čitelnos
   ti,

   b) spravuje národní portál,

   c)   plní  pro  archivy  metodickou  a  poradenskou  funkci  v  oblasti
   předarchivní   péče   o  dokumenty  v  digitální  podobě  a  v  oblasti
   digitalizace archiválií v analogové podobě,

   d)  provádí  vědeckou  a  výzkumnou  činnost  na  úseku životního cyklu
   dokumentů v digitální podobě,

   e)   poskytuje  archivům  údaje  potřebné  pro  evidenci  archiválií  v
   digitální  podobě  a  služby  pro shromažďování a zpřístupňování popisů
   archiválií v digitální podobě a replik archiválií v digitální podobě,

   f)  vydává  závazné stanovisko k žádosti o udělení oprávnění k ukládání
   archiválií v digitální podobě.“.

   105. V § 48 se odstavec 2 zrušuje.

   Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

   106.  V  § 49 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo
   které náleží do působnosti Národního archivu“.

   107.  V  §  49  odst.  1  písm.  c)  se  slova „podnikatelů zapsaných v
   obchodním   rejstříku“   nahrazují   slovy  „obchodních  společností  a
   družstev, s výjimkou bytových družstev“.

   108.  V  §  49  odst.  1  písm. e) se za slova „s výjimkou zaměstnanců“
   vkládají slova „uvedených v § 44 písm. e),“.

   109.  V  § 49 odst. 1 písm. f) se slova „ve skartačním řízení nebo mimo
   skartační řízení“ zrušují.

   110.  V  § 49 odst. 1 písm. i) se slova „uložení ohrožených archiválií“
   nahrazují slovy „svěření ohrožených archiválií do péče archivu“.

   111.  V  §  49  odst.  1 písm. j) se slova „nebo kopií archiválií u něj
   uložených“ nahrazují slovy „ , kopií archiválií v analogové podobě nebo
   replik archiválií v digitální podobě náležejících do jeho péče“.

   112.  V § 49 odst. 1 písm. k) se slova „nebo kopií archiválií uložených
   ve  specializovaných  archivech“ nahrazují slovy „ , kopií archiválií v
   analogové podobě nebo replik archiválií v digitální podobě náležejících
   do péče specializovaných archivů“.

   113.  V  §  49  odst.  1  písm.  l)  se  slova „nebo kopií archiválií v
   archivech  územních  samosprávných  celků  a  v  soukromých  archivech“
   nahrazují  slovy  „  ,  kopií archiválií v analogové podobě nebo replik
   archiválií  v  digitální  podobě  náležejících do péče archivů územních
   samosprávných celků nebo soukromých archivů“.

   114.  V  §  49  odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ ;
   péče   o   archiválie   v   digitální   podobě   nezahrnuje   zachování
   neporušitelnosti jejich obsahu a čitelnosti“.

   115.  V  §  50  písm.  c)  se slova „uložených ve specializovaných nebo
   bezpečnostních   archivech“   nahrazují  slovy  „náležejících  do  péče
   specializovaných archivů nebo bezpečnostních archivů“.

   116.  V  § 51 odst. 2 se slova „Ve specializovaném archivu se ukládají“
   nahrazují slovy „Do péče specializovaného archivu náleží“.

   117. V § 52 písmeno c) zní:

   „c)   provádí  výběr  archiválií  mimo  skartační  řízení  z  dokumentů
   nabídnutých  zřizovateli  darem, ke koupi nebo do úschovy a z dokumentů
   vlastníků,  kteří  o  to  požádají,  a  s  výjimkou Národního filmového
   archivu  též výběr archiválií mimo skartační řízení u původců uvedených
   v písmenu a),“.

   118.  V  § 52 písm. e), § 53 odst. 5 a v § 55 odst. 1 písm. d) se slovo
   „archiválie“  nahrazuje slovy „v archiváliích náležejících do jeho péče
   archiválie“ a slova „a kopie“ se nahrazují slovy „ , kopie a repliky“.

   119.  V § 52 písm. f) se slova „uložených v těchto archivech“ nahrazují
   slovy „náležejících do jeho péče“.

   120.  V  §  52  se na konci textu písmene g) doplňují slova „ ; není-li
   současně  digitálním  archivem,  péče  o  archiválie v digitální podobě
   nezahrnuje zachování neporušitelnosti jejich obsahu a čitelnosti“.

   121.  V  §  52  písm.  h)  se  slova  „u  něj  uložené“ nahrazují slovy
   „náležející do jeho péče“.

   122.  V § 53 odst. 2 písm. b) a v § 53 odst. 3 písm. b) se slova „v něm
   uložené“ nahrazují slovy „náležející do jeho péče“.

   123.  V § 53 odst. 4 se věta první nahrazuje větou „V případech zrušení
   stupně utajení u archiválií náležejících do péče bezpečnostních archivů
   převede   bezpečnostní   archiv,   s  výjimkou  bezpečnostních  archivů
   zřízených   bezpečnostním   sborem  nebo  zpravodajskou  službou  České
   republiky,  tyto  archiválie  do  péče  specializovaného  archivu svého
   zřizovatele, pokud je zřízen, jinak do péče Národního archivu.“.

   124. V § 55 odst. 1 písm. b) se slova „u něj uložených“ nahrazují slovy
   „náležejících do jeho péče“.

   125.  V  §  55  odst. 1 se na konci textu písmene f) doplňují slova „ ;
   není-li  současně  digitálním  archivem,  péče o archiválie v digitální
   podobě   nezahrnuje   zachování   neporušitelnosti   jejich   obsahu  a
   čitelnosti“.

   126.  V  §  57  se na konci textu písmene d) doplňují slova „ ; není-li
   současně  digitálním  archivem,  péče  o  archiválie v digitální podobě
   nezahrnuje zachování neporušitelnosti jejich obsahu a čitelnosti“.

   127. V § 57 písm. e) se slova „ , a o archiválie osob, které je prodaly
   nebo  darovaly  jeho  zřizovateli“ nahrazují slovy „ ; není-li současně
   digitálním  archivem,  péče  o archiválie v digitální podobě nezahrnuje
   zachování neporušitelnosti jejich obsahu a čitelnosti“.

   128. V § 58 odstavec 1 zní:

   „(1) Žádost o akreditaci archivu musí kromě obecných náležitostí podání
   podle správního řádu obsahovat

   a) název a adresu sídla archivu,

   b)   postavení  archivu  v  organizační  struktuře  zřizovatele,  je-li
   zřizovatelem právnická osoba,

   c) účel zřízení archivu,

   d)  kopie  evidenčních  listů  Národního  archivního dědictví s údaji o
   archiváliích, o něž bude archiv pečovat,

   e) spisový řád zřizovatele, je-li původcem uvedeným v § 63 odst. 1.“.

   129. V § 58 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

   „(2)  Součástí  žádosti  podle odstavce 1 jsou rovněž doklady o splnění
   podmínek stanovených pro archiv v § 61.“.

   Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 3 až 7.

   130.  V  §  58  se na začátek odstavce 3 vkládá věta „Ministerstvo vydá
   rozhodnutí o žádosti do 6 měsíců ode dne jejího podání.“.

   131. V § 58 odst. 3 písmeno c) zní:

   „c)  není z hlediska ochrany archiválií vznikajících z činnosti původce
   podle  §  51  odst.  1  nezbytné archiv zřídit, jde-li o specializovaný
   archiv, nebo“.

   132. V § 58 odst. 3 písm. d) se slovo „g)“ nahrazuje slovem „d)“.

   133. V § 58 odst. 5 se slova „(dále jen „zřizovatel“)“ zrušují.

   134.  V  §  59  odst.  2  se  slova  „§ 27 odst. 3 a § 32 odst. 3 až 5“
   nahrazují slovy „§ 27 odst. 2 a § 32 odst. 2 až 4“.

   135.  V  § 59 odst. 5 se na konci textu věty první doplňují slova „ , a
   to do 6 měsíců ode dne podání žádosti“.

   136. V § 59 odst. 5 se věta druhá zrušuje.

   137. V § 59 odstavec 6 zní:

   „(6)  V  případě  odnětí  akreditace určí ministerstvo archiv, do jehož
   péče  budou  archiválie  náležet.  Archiválie mohou být svěřeny do péče
   Národního  archivu  nebo  státního oblastního archivu. V případě odnětí
   akreditace zřizovateli soukromého archivu převezme péči o archiválie na
   základě  písemné  dohody  zřizovatelů  archivů  jiný  archiv,  pokud si
   zřizovatel  soukromého  archivu, jemuž je akreditace odňata, archiválie
   neponechá  ve  své  péči.  Zřizovatel  archivu,  jemuž  byla akreditace
   odňata,  vyrozumí ministerstvo o uzavření dohody do 60 dnů ode dne, kdy
   nabylo  právní  moci  rozhodnutí  o  odejmutí  akreditace.  Neobdrží-li
   ministerstvo  toto  vyrozumění  ve  stanovené lhůtě, postupuje se podle
   věty  první  a  druhé obdobně. Náklady spojené s převozem archiválií do
   archivu,  který  o ně bude nově pečovat nebo v němž budou nově uloženy,
   nese jejich vlastník.“.

   138. V § 60 odst. 1 se slova „nebo zrušení“ zrušují.

   139. V § 60 odst. 2 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

   140. V § 60 se doplňuje odstavec 3, který zní:

   „(3)  Ustanovení  §  59  odst. 6 se v případě zániku akreditace použije
   obdobně.“.

   141. Za § 60 se vkládají nové § 60a až 60c, které včetně nadpisů znějí:

   „§ 60a

   Oprávnění k ukládání archiválií v digitální podobě

   (1) Žádost o udělení oprávnění k ukládání archiválií v digitální podobě
   může podat pouze zřizovatel akreditovaného archivu, s výjimkou případů,
   kdy tato žádost je součástí žádosti o akreditaci archivu podle § 58.

   (2) Žádost o udělení oprávnění k ukládání archiválií v digitální podobě
   musí kromě obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat

   a)  název a adresu sídla archivu a adresy míst staveb, ve kterých budou
   umístěna úložiště archiválií v digitální podobě,

   b)  podklady  pro rozhodnutí, zda archiv splňuje podmínky stanovené v §
   61 odst. 2 a 4,

   c) popis způsobu uložení archiválií v digitální podobě,

   d)  koncepci  dlouhodobého  uchovávání a ochrany dokumentů určených pro
   předávání do digitálního archivu,

   e) identifikaci ukládaných archiválií v digitální podobě,

   f)  seznam  metadat týkajících se popisu archiválií v digitální podobě,
   popisu a evidence archivních souborů a popisu původců,

   g) návrh provozního řádu digitálního archivu,

   h)  potvrzení Národního archivu o úspěšném provedení zkušebního přesunu
   archiválií v digitální podobě do Národního archivu.

   (3)  Ministerstvo  si  vyžádá  závazné  stanovisko  Národního archivu k
   náležitostem žádosti uvedeným v odstavci 2 písm. c) až h).

   (4)  Ministerstvo  vydá  rozhodnutí o oprávnění k ukládání archiválií v
   digitální podobě do 1 roku ode dne podání žádosti. Oprávnění k ukládání
   archiválií v digitální podobě nelze udělit, jestliže závazné stanovisko
   Národního  archivu  ke  kterékoliv  z  náležitostí  žádosti uvedených v
   odstavci 2 písm. c) až h) je negativní.

   (5)  Zřizovatelům  bezpečnostních  archivů  vzniká oprávnění k ukládání
   archiválií v digitální podobě ze zákona udělením akreditace; ustanovení
   o  odnětí oprávnění k ukládání archiválií v digitální podobě se na tyto
   archivy nepoužijí.

   § 60b

   Odnětí oprávnění k ukládání archiválií v digitální podobě

   (1)  Zjistí-li ministerstvo, že zřizovatel archivu nedodržuje podmínky,
   za  nichž  bylo  oprávnění  k  ukládání  archiválií  v digitální podobě
   uděleno,  uloží  mu  povinnost  zjištěné nedostatky odstranit a stanoví
   lhůtu, v níž musí být odstraněny. Tato lhůta nesmí být delší než 1 rok.

   (2)  Jestliže  zřizovatel ve stanovené lhůtě nesplní povinnosti uložené
   podle  odstavce  1,  ministerstvo  oprávnění  k  ukládání  archiválií v
   digitální podobě odejme.

   (3)  Oprávnění  k  ukládání  archiválií v digitální podobě ministerstvo
   odejme,  požádá-li  o  to  zřizovatel archivu, a to do 6 měsíců ode dne
   podání žádosti.

   (4) V případě odnětí oprávnění k ukládání archiválií v digitální podobě
   se  archiválie  v  digitální  podobě  uloží  na  základě písemné dohody
   zřizovatele  archivu,  jemuž  bylo  oprávnění  k  ukládání archiválií v
   digitální  podobě  odňato,  a zřizovatele jiného digitálního archivu do
   tohoto  digitálního archivu. Zřizovatel archivu, jemuž bylo oprávnění k
   ukládání  archiválií v digitální podobě odňato, vyrozumí ministerstvo o
   uzavření  dohody do 60 dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o
   odejmutí   oprávnění   k   ukládání   archiválií  v  digitální  podobě.
   Neobdrží-li ministerstvo toto vyrozumění ve stanovené lhůtě, rozhodne o
   uložení archiválií v digitální podobě v Národním archivu.

   (5)  Působnost  archivu,  jehož  zřizovateli  bylo oprávnění k ukládání
   archiválií  v  digitální podobě odňato, k péči o archiválie, které byly
   uloženy  v  digitálním  archivu  nebo Národním archivu, není uložením v
   těchto   archivech   dotčena.   Zachování   neporušitelnosti  obsahu  a
   čitelnosti  těchto  archiválií  zajišťuje digitální archiv nebo Národní
   archiv.

   § 60c

   Zánik oprávnění k ukládání archiválií v digitální podobě

   (1)  Oprávnění k ukládání archiválií v digitální podobě zaniká současně
   s odnětím nebo zánikem akreditace.

   (2)  Oprávnění  k  ukládání archiválií v digitální podobě nepřechází na
   právního nástupce zřizovatele archivu.“.

   142. V § 61 odst. 2 písmeno c) zní:

   „c)  prostory pro ukládání archiválií byly zabezpečeny proti škodlivému
   působení  přírodních  vlivů  a  jevů  vyvolaných činností člověka, a to
   zejména  proti  průniku  vody,  páry,  dešťové  a splaškové kanalizace,
   nebezpečných  chemických a biologických látek nebo působení fyzikálních
   jevů  a  proti nadměrné prašnosti, které by mohly vést k poškození nebo
   zničení archiválií,“.

   143.  V  §  61  odst.  2  písm. d) se slovo „umístění“ nahrazuje slovem
   „ukládání“.

   144.  V § 61 odst. 2 písm. e) se slova „k uložení“ nahrazují slovy „pro
   ukládání“.

   145. V § 61 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se
   písmeno f), které zní:

   „f)  archiv,  který je současně digitálním archivem, disponoval nejméně
   dvěma  plnohodnotnými úložišti archiválií v digitální podobě vzdálenými
   od  sebe  vzdušnou  čarou nejméně 50 km, umístěnými v lokalitách, které
   svým  geografickým charakterem vylučují současné nebo následné škodlivé
   působení   přírodních  vlivů  nebo  jevů  vyvolaných  činností  člověka
   vedoucích  k  poškození  nebo  zničení  archiválií  anebo  vyžadujících
   provedení záchranných prací.“.

   146.  V § 61 odst. 3 písm. b) se slova „zpracování archiválií“ za slovy
   „příjem a“ nahrazují slovy „archivní zpracování“.

   147.  V  §  62  odst.  1  se slova „v informačních systémech s možností
   dálkového  přístupu“  nahrazují  slovy  „způsobem  umožňujícím  dálkový
   přístup“ a slova „předat je Národnímu archivu nebo příslušnému státnímu
   oblastnímu  archivu  i“  se  nahrazují  slovy  „zveřejnit  je  způsobem
   umožňujícím dálkový přístup“.

   148.  V  §  62  odst.  2  písm.  c)  se za slova „výběru,“ vkládá slovo
   „archivním“.

   149.  V  § 63 odst. 1 písm. a) se slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slovo
   „i)“ se vkládají slova „a k)“.

   150. V § 63 odst. 2 se slova „odst. 1 až 3 a 8,“ a slova „odst. 1 až 4“
   zrušují,  za  slova  „§ 65,“ se vkládají slova „§ 66,“ a za slova „§ 68
   odst. 1“ se vkládají slova „až 3“.

   151. V § 63 odstavec 3 zní:

   „(3) Veřejnoprávní původci uvedení v § 3 odst. 1 písm. a) až d), i), k)
   a  m),  kraje  a  hlavní  město  Praha  vykonávají  spisovou  službu  v
   elektronické   podobě   v   elektronických  systémech  spisové  služby;
   vyžaduje-li  to  zvláštní  povaha  jejich  působnosti,  mohou vykonávat
   spisovou  službu  v  listinné  podobě  nebo  v elektronických systémech
   spisové    služby   odpovídajících   požadavkům   podle   odstavce   4.
   Veřejnoprávní původci uvedení v § 3 odst. 1 písm. e), g), h), j) a l) a
   obce  vykonávají spisovou službu v elektronické podobě v elektronických
   systémech spisové služby nebo v listinné podobě.“.

   152. V § 63 odstavec 4 včetně poznámek pod čarou č. 34 a 35 zní:

   „(4)  Pokud  veřejnoprávní  původci  uvedení  v  odstavci 3 větě první,
   jejichž  zvláštní  povaha  působnosti  umožňuje  výkon spisové služby v
   listinné  podobě  nebo v elektronické podobě v elektronických systémech
   spisové  služby,  vykonávají  spisovou  službu  v elektronické podobě v
   elektronickém  systému  spisové  služby, který je součástí informačního
   systému   pro  nakládání  s  utajovanými  informacemi^34),  musí  tento
   elektronický   systém   spisové  služby  splňovat  požadavky  stanovené
   národním  standardem  pro elektronické systémy spisové služby (dále jen
   „národní  standard“), s výjimkou těch požadavků, jejichž užití vylučuje
   splnění  podmínek  certifikace  informačního  systému  pro  nakládání s
   utajovanými  informacemi^35),  nebo  jejichž  užití  vylučuje  zvláštní
   povaha působnosti těchto původců; elektronické systémy spisové služby i
   v  těchto případech musí umožňovat plnění povinností původce podle § 65
   odst. 5 a výběr archiválií.

   34) § 34 zákona č. 412/2005 Sb.

   Vyhláška  č.  523/2005  Sb., o bezpečnosti informačních a komunikačních
   systémů  a  dalších elektronických zařízení nakládajících s utajovanými
   informacemi  a  o  certifikaci  stínicích  komor,  ve  znění pozdějších
   předpisů.

   35) § 46 odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb.“.

   153. V § 64 odstavec 1 zní:

   „(1)  Určení  původci  zajistí  příjem dokumentů. V případě dokumentů v
   digitální  podobě  určení  původci  zajistí  jejich  příjem  alespoň  v
   datových  formátech  stanovených  jako  výstupní  datové  formáty  nebo
   formáty   dokumentů,   které  jsou  výstupem  z  autorizované  konverze
   dokumentů  obsažených  v  datové  zprávě.  Pokud  veřejnoprávní původci
   umožní  příjem  dokumentů  v  digitální  podobě také v dalších datových
   formátech  nebo  pokud  umožní  příjem  dokumentů v digitální podobě na
   přenosných  technických nosičích dat, zveřejní jejich přehled na úřední
   desce   nebo,   nezřizují-li   úřední  desku,  na  svých  internetových
   stránkách.“.

   154. V § 64 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

   „(2)  Doručené  dokumenty  i  dokumenty vytvořené určeným původcem se v
   den,  kdy  byly  určenému  původci  doručeny nebo jím vytvořeny, opatří
   jednoznačným    identifikátorem.    Jednoznačným   identifikátorem   se
   neopatřují určenému původci doručené dokumenty obsahující chybný datový
   formát  nebo počítačový program, které jsou způsobilé přivodit škodu na
   výpočetní   technice   určeného   původce,  a  dokumenty  nepodléhající
   evidenci, které určený původce uvede ve svém spisovém řádu. Jednoznačný
   identifikátor  je  označení dokumentu zajišťující jeho nezaměnitelnost.
   Jednoznačný  identifikátor  musí  být  s dokumentem spojen. Strukturu a
   podrobnosti   vytváření  a  nakládání  s  jednoznačným  identifikátorem
   stanoví prováděcí právní předpis.“.

   Dosavadní odstavce 2 až 8 se označují jak odstavce 3 až 9.

   155. V § 64 se odstavec 3 zrušuje.

   Dosavadní odstavce 4 až 9 se označují jako odstavce 3 až 8.

   156. V § 65 odst. 5 se slova „převedení dokumentů v digitální podobě do
   výstupního datového formátu a kontrola a doplnění údajů podle § 66 před
   uložením  do spisovny“ nahrazují slovy „kontrola a doplnění údajů podle
   §  66  odst.  3  před  uložením  do  spisovny  a  převedení dokumentů v
   digitální  podobě  do  výstupního  datového  formátu  a jejich opatření
   metadaty podle národního standardu“.

   157.  V  §  65  odst.  7  se  slova  „zaručeného elektronického podpisu
   založeného   na   kvalifikovaném   certifikátu   vydaném  akreditovaným
   poskytovatelem  certifikačních  služeb (dále jen „uznávaný elektronický
   podpis“),  elektronické  značky  založené  na kvalifikovaném systémovém
   certifikátu  vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb
   (dále   jen   „elektronická   značka“)“   nahrazují  slovy  „uznávaného
   elektronického podpisu, uznávané elektronické značky“.

   158. V § 65 se doplňuje odstavec 8, který zní:

   „(8)  Veřejnoprávní původci vykonávající spisovou službu v elektronické
   podobě  v elektronickém systému spisové služby podle § 63 odst. 4 mohou
   ve  svých spisových řádech upravit používání zvláštních technologických
   prostředků,   kterými  lze  výlučně  pro  potřeby  příslušného  původce
   nahradit  uznávaný  elektronický podpis, uznávanou elektronickou značku
   nebo   kvalifikované   časové   razítko;  tyto  zvláštní  technologické
   prostředky   musí  umožnit  zjištění  jakékoli  následné  změny  dat  v
   dokumentu  a  jednoznačně  ověřit  identitu  osoby,  která  je  k  němu
   připojila.  Ustanovení  §  69a  odst.  5  se  na zvláštní technologické
   prostředky použije obdobně.“.

   159. Nadpis § 66 se zrušuje.

   160.  V  §  66  se  na  konci  odstavce 2 doplňují věty „Určení původci
   zasílají  spisový  a  skartační plán příslušnému archivu bezodkladně po
   jeho  vydání  nebo  změně.  Příslušný  archiv  spisový a skartační plán
   uloží.“.

   161. V § 66 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

   „(4)  Počátek plynutí skartační lhůty stanoví spouštěcí událost, kterou
   se  rozumí vyřízení dokumentu nebo uzavření spisu. Pokud určený původce
   pro   příslušný  dokument  nebo  spis  stanoví  jinou  skutečnost  jako
   spouštěcí  událost,  připojí  ke  skartační lhůtě uvedené ve spisovém a
   skartačním plánu poznámku o této spouštěcí události.“.

   Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

   162. V § 66 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 36 zní:

   „(5)  Délka  skartační  lhůty  dokumentu  může  být  nejvýše  100  let,
   nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak^36).

   36)  Například  §  90  zákona  č.  301/2000  Sb.,  o matrikách, jménu a
   příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.“.

   163. V § 66 se doplňuje odstavec 6, který zní:

   „(6)  Strukturu  a podrobnosti zpracování spisového a skartačního plánu
   stanoví prováděcí právní předpis.“.

   164.  V § 67 se slovo „dne“ nahrazuje slovy „časového údaje“ a za slova
   „k   příslušnému“   se   vkládají   slova   „dokumentu  nebo  vloží  do
   příslušného“.

   165.  V  §  68  odst.  1  se  za slovo „ukládají“ vkládají slova „podle
   spisového  a skartačního plánu, a to“ a slova „1 až 3 a 8“ se nahrazují
   číslem „3“.

   166.  V  §  68  se  na  konci  odstavce 3 doplňuje věta „Určený původce
   informuje  před  svým  zánikem  příslušný  archiv o opatřeních, která v
   souvislosti  se  zánikem  učinil  ve  vztahu ke spisovně nebo správnímu
   archivu.“.

   167.  V § 68 odst. 4 písm. a), b), d) a e) se slovo „uložení“ nahrazuje
   slovem „ukládání“.

   168. V § 68 odst. 4 písmeno c) zní:

   „c)   prostory  pro  ukládání  dokumentů  musí  být  zabezpečeny  proti
   škodlivému   působení  přírodních  vlivů  a  jevů  vyvolaných  činností
   člověka,  a  to  zejména  proti průniku vody, páry, dešťové a splaškové
   kanalizace,  nebezpečných chemických a biologických látek nebo působení
   fyzikálních  jevů  a  proti  nadměrné  prašnosti, které by mohly vést k
   poškození nebo zničení dokumentů,“.

   169. § 68a včetně nadpisu zní:

   „§ 68a

   Spisová rozluka

   (1) Při zrušení určeného původce se provádí spisová rozluka. Před jejím
   zahájením zpracuje rušený určený původce plán provádění spisové rozluky
   včetně časového rozvrhu, který zašle příslušnému archivu.

   (2)  Spisovou  rozluku  připravuje  a  provádí před datem svého zrušení
   rušený  určený  původce, dokončuje ji právní nástupce rušeného určeného
   původce, a není-li ho, zakladatel, zřizovatel nebo likvidátor.

   (3) Vyřízené dokumenty a uzavřené spisy, jimž uplynula skartační lhůta,
   zařadí rušený určený původce do skartačního řízení.

   (4)  Vyřízené  dokumenty  a  uzavřené  spisy, jimž neuplynula skartační
   lhůta,  se  uloží  do spisovny nebo správního archivu určeného původce,
   který  je  právním  nástupcem  zrušeného určeného původce, zřizovatele,
   zakladatele   nebo  původce,  na  něhož  přechází  působnost  zaniklého
   určeného původce. Je-li právních nástupců více a nedojde-li mezi nimi k
   dohodě,  rozhodne  o převzetí spisovny nebo správního archivu příslušný
   správní  úřad na úseku archivnictví a výkonu spisové služby dohlížející
   na  provádění skartačního řízení. Předávané spisy a dokumenty se zapíší
   do předávacího seznamu.

   (5) Nevyřízené dokumenty a neuzavřené spisy předá rušený určený původce
   tomu, na koho přešla působnost k jejich vyřízení. Rušený určený původce
   zapíše předávané dokumenty a spisy do předávacího seznamu. Ten, na koho
   přešla  působnost  k  vyřízení  takto  zapsaných  dokumentů a spisů, je
   převezme a zaeviduje podle § 64.

   (6)  Určení  původci  stanoví  postup  při provádění spisové rozluky ve
   svých spisových řádech.

   (7)  Ustanovení  odstavců  1 až 6 se pro zrušení organizačních součástí
   určených  původců,  při  změně  působnosti určených původců nebo jejich
   organizačních  součástí  a  při změně vlastníka nebo držitele dokumentu
   použijí přiměřeně.“.

   170.  V  §  69  odst.  3 písm. a) se slova „útvarů v řídící působnosti“
   zrušují.

   171.  V  §  69 odst. 3 písm. b) se slova „ , u kterých dohlíží na výkon
   spisové   služby,“   nahrazují   slovy   „v   řídící  působnosti  svého
   zřizovatele“.

   172.  V  §  69  odst. 3 se na konci písmene d) čárka nahrazuje tečkou a
   písmeno e) se zrušuje.

   173. V § 69a se odstavce 1 až 3 zrušují.

   Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 1 až 5.

   174.  V  §  69a  odst.  1  se slovo „formátu“ nahrazuje slovy „datového
   formátu“ a slovo „jeho“ se zrušuje.

   175.  V  § 69a odst. 2 se slova „odstavce 3“ nahrazují slovy „§ 3 odst.
   4“,  slovo  „formátu“  se  nahrazuje  slovy  „datového  formátu“, slova
   „odstavce  4“ se nahrazují slovy „odstavce 1“, slova „či změnu formátu“
   se  nahrazují slovy „nebo změnu datového formátu“ a slovo „porušení“ se
   nahrazuje slovy „nezajištění neporušitelnosti“.

   176.  V  §  69a  odst.  3  se slovo „formátu“ nahrazuje slovy „datového
   formátu“ a za slova „podpisu,“ se vkládá slovo „uznávané“.

   177.  V § 69a odst. 3 se na konci textu věty první doplňují slova „ , a
   platnost kvalifikovaných certifikátů, na kterých jsou založeny“.

   178.  V  §  69a  odst.  4  se slovo „formátu“ nahrazuje slovy „datového
   formátu“.

   179. V § 69a odst. 4 se slova „doplněný o datum převedení opatří určený
   původce uznávaným elektronickým podpisem osoby odpovědné za převedení z
   dokumentu  v  analogové podobě nebo změnu formátu dokumentu v digitální
   podobě,  nebo  svojí  elektronickou  značkou  a  kvalifikovaným časovým
   razítkem“  nahrazují  slovy  „opatří  určený  původce  doložkou,  která
   obsahuje  údaje  týkající  se  převedení  nebo  změny datového formátu,
   podepsanou   uznávaným   elektronickým   podpisem  osoby  odpovědné  za
   převedení  z  dokumentu v analogové podobě anebo změnu datového formátu
   dokumentu  v  digitální  podobě  nebo  označenou  elektronickou značkou
   určeného původce, a dále opatřenou kvalifikovaným časovým razítkem“.

   180.  V  §  69a se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Údaje týkající se
   převedení   nebo   změny  datového  formátu  stanoví  prováděcí  právní
   předpis.“.

   181. V § 69a odstavec 5 zní:

   „(5)  Neprokáže-li  se opak, dokument v digitální podobě se považuje za
   pravý,  byl-li  podepsán  uznávaným elektronickým podpisem nebo označen
   uznávanou  elektronickou  značkou  osoby,  která k tomu byla v okamžiku
   podepsání  nebo  označení  oprávněna,  a  následně  za  doby  platnosti
   uznávaného  elektronického  podpisu  a  kvalifikovaného certifikátu, na
   kterém   je   uznávaný   elektronický  podpis  založen,  nebo  uznávané
   elektronické  značky  a  kvalifikovaného  systémového  certifikátu,  na
   kterém je uznávaná elektronická značka založena, opatřen kvalifikovaným
   časovým  razítkem. To platí i pro dokumenty vzniklé z činnosti původců,
   kteří nejsou určenými původci.“.

   182. V § 70 odst. 1 se za písmeno j) vkládá nové písmeno k), které zní:

   „k) podrobnosti zpracování a strukturu spisového a skartačního plánu,“.

   Dosavadní písmena k) až m) se označují jako písmena l) až n).

   183. V § 70 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se
   písmena o) a p), která znějí:

   „o)   strukturu   údajů   záznamu   o   výsledku   ověření   uznávaného
   elektronického    podpisu,    uznávané    elektronické    značky   nebo
   kvalifikovaného časového razítka,

   p)  údaje  týkající  se převedení nebo změny datového formátu dokumentu
   obsažené v doložce podle § 69a odst. 4.“.

   184.  V § 70 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „pro elektronické
   systémy spisové služby“ zrušují.

   185. V § 70 se doplňuje odstavec 3, který zní:

   „(3)   Ministerstvo   zveřejní  ve  Věstníku  ministerstva  a  způsobem
   umožňujícím dálkový přístup vzorový provozní řád digitálního archivu.“.

   186.  V  §  71 odst. 1 písm. b) se na konci textu bodu 3 doplňují slova
   „nebo jiná organizační složka státu s celostátní působností“.

   187.  V  §  71 odst. 1 písm. c) se na konci textu bodu 7 doplňují slova
   „nebo jiná organizační složka státu s celostátní působností“.

   188. V § 71 se odstavec 2 zrušuje.

   Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

   189.  V  §  73 odst. 1 se na konci písmene a) slovo „nebo“ zrušuje a za
   písmeno a) se vkládá nové písmeno b), které zní:

   „b) nevrátí vypůjčenou archiválii, nebo“.

   Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).

   190. V § 73 odst. 4 písm. b) se slova „písm. b)“ nahrazují slovy „písm.
   c)“.

   191.  V  §  73  odst.  7 písm. a) se za slova „podle odstavce“ vkládají
   slova „1 písm. b) nebo odstavce“.

   192.  V  §  73 odst. 7 písm. b) se za slova „podle odstavce 1“ vkládají
   slova „písm. a) nebo c)“.

   193. V § 74 odstavec 1 zní:

   „(1)   Právnická  osoba  nebo  podnikající  fyzická  osoba  se  dopustí
   správního deliktu tím, že

   a) poškodí nebo zničí archiválii nebo dokument,

   b) nevrátí vypůjčenou archiválii, nebo

   c) vyveze archiválii bez povolení podle § 29 odst. 1.“.

   194.  V  §  74  odst.  3  úvodní  části ustanovení se slovo „přestupku“
   nahrazuje slovy „správního deliktu“.

   195. V § 74 odst. 3 písm. b) se slova „písm. b)“ nahrazují slovy „písm.
   c)“.

   196. V § 74 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

   „(7) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba jako soukromoprávní
   původce    nebo    jako    právní    nástupce   veřejnoprávního   anebo
   soukromoprávního původce se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu
   s  § 3 odst. 3 neuchová dokument nebo neumožní výběr archiválie, jde-li
   o  dokumenty,  ke  kterým  měl  povinnost uchovávat dokumenty a umožnit
   výběr  archiválií  již  původce,  jehož  je  tato  právnická osoba nebo
   podnikající fyzická osoba právním nástupcem.“.

   Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako odstavce 8 až 10.

   197. V § 74 odstavec 8 zní:

   „(8) Určený původce se dopustí správního deliktu tím, že

   a) v rozporu s § 63 nevykonává spisovou službu,

   b) v rozporu s § 66 odst. 1 nevydá spisový řád nebo spisový a skartační
   plán,  anebo  v  rozporu  s  §  66  odst.  2 neoznačuje dokumenty podle
   skartačního  řádu  a  spisového  a  skartačního  plánu spisovými znaky,
   skartačními znaky a skartačními lhůtami,

   c) nedodrží podmínky pro ukládání dokumentů podle § 68, nebo

   d)  v  rozporu  s  §  68  odst.  1 neukládá dokumenty podle spisového a
   skartačního plánu.“.

   198.  V  §  74  odst. 10 písm. a) se za slova „podle odstavce“ vkládají
   slova „1 písm. b) nebo odstavce“.

   199.  V  §  74  odst.  10  písm.  b) se za slovo „podle“ vkládají slova
   „odstavce  1  písm. a),“, za číslo „7“ se vkládají slova „ , 8“ a číslo
   „8“ se nahrazuje číslem „9“.

   200.  V  § 74 odst. 10 písm. c) se za slova „odstavce 1“ vkládají slova
   „písm. c)“.

   201.  V  §  78  odst.  3  se  slova  „u něho uložených“ nahrazují slovy
   „náležejících do jeho péče“.

   202. Za § 78 se vkládají nové § 78a a 78b, které znějí:

   „§ 78a

   Ustanovení  §  26 odst. 1 a 2, § 27 odst. 1 a 2, § 29 a 32 se nepoužijí
   pro  úkony  prováděné  podle  tohoto  zákona s archiváliemi v digitální
   podobě.

   § 78b

   Práva  a  povinnosti  zřizovatele archivu vykonávají v případě archivu,
   který  je  právnickou  osobou,  Národního  archivu, státního oblastního
   archivu a Archivu bezpečnostních složek tyto archivy.“.

   203.  V  §  79  odst. 2 písm. a) se slova „ve skartačním řízení a výběr
   archiválií mimo skartační řízení“ zrušují.

   204.  V  §  80  odst. 4 se za slova „Národní galerie“ vkládají slova „v
   Praze“.

   205. V § 83 odstavec 3 zní:

   „(3)  Archiválie  vybrané z dokumentů vzniklých v oblasti matrik nebo z
   dokumentů,  které  se  týkají  problematiky  státního  občanství  České
   republiky  nebo  voleb  do zastupitelstev územních samosprávných celků,
   Poslanecké  sněmovny,  Senátu  a  Evropského parlamentu, náleží do péče
   Národního archivu nebo příslušného státního oblastního archivu.“.

   206. § 86 zní:

   „§ 86

   Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 9 odst. 2, § 15 odst. 1, § 19,
   §  24  odst.  3,  §  31 odst. 2, § 36, § 40 odst. 7, § 56 odst. 4, § 61
   odst. 9, § 64 odst. 2, § 66 odst. 6, § 69a odst. 4 a § 70 odst. 1.“.

   207. Příloha č. 1 včetně nadpisu zní:

   „Příloha č. 1 k zákonu č. 499/2004 Sb.

   Dokumenty   vzniklé  z  činnosti  obchodních  společností,  družstev  s
   výjimkou  družstev  bytových  a  notářů,  které  jsou  tito za podmínek
   stanovených  tímto  zákonem  povinni  uchovávat  a umožnit z nich výběr
   archiválií

   I.  Dokumenty  vzniklé  z  činnosti obchodních společností a družstev s
   výjimkou družstev bytových

   1. Dokumenty o vzniku, přeměně a zániku původce

   a) zakladatelské dokumenty,

   b) statuty, stanovy, jednací řády, organizační řády a schémata,

   c) dokumenty o přeměnách právnických osob,

   d) dokumentace o zrušení a zániku.

   2. Dokumenty o řízení původce

   a) protokoly a zápisy z jednání statutárního orgánu a dozorčího orgánu,
   zprávy  dozorčího orgánu, zápisy z valných hromad s přílohami, zápisy z
   porad vedení,

   b) výroční zprávy,

   c) zprávy o auditu.

   3. Dokumenty o majetku původce

   a)  mimořádné  inventarizace  majetku při vzniku, dělení nebo likvidaci
   obchodních společností a družstev s výjimkou družstev bytových,

   b)  smlouvy  o  převodu  vlastnického  práva  k  nemovitostem a listiny
   osvědčující přechod vlastnického práva k nemovitostem,

   c) dokumentace zápisu a certifikace ochranných známek.

   4. Finanční dokumenty

   účetní závěrky.

   5. Dokumenty vztahující se k předmětu podnikání původce

   a) podnikatelské záměry, vývojové studie,

   b) výrobní programy roční a delší, rozbory s komentáři,

   c) dokumentace výrobků (finální výkresy sestavení či sestav, prospekty,
   katalogy, vzorkovnice),

   d) ocenění výrobků.

   II. Dokumenty vzniklé z činnosti notářů

   1. Vlastní dokumenty

   notářské zápisy.

   2.  Knihy,  rejstříky  a  ostatní evidenční pomůcky podle kancelářského
   řádu Notářské komory České republiky

   a) seznam závětí,

   b) seznam listin o správě dědictví,

   c) rejstřík vedený zejména pro zápis žádostí o

   1.  úkony  v  notářské  činnosti  podle § 2 notářského řádu (s výjimkou
   legalizace a vidimace podle § 73 a 74 notářského řádu),

   2.  právní  pomoc poskytovanou notářem v rámci další činnosti podle § 3
   odst. 1 notářského řádu,

   3.  úkony  další činnosti notáře podle § 3 odst. 2 a 3 notářského řádu,
   pokud nejsou zapisovány do jiného rejstříku vedeného notářem,

   d)  rejstřík  evidence  dědických spisů, které příslušný soud předložil
   notáři  jako  soudnímu komisaři k vyřízení a provedení úkonů v dědickém
   řízení,

   e) kniha notářských úschov,

   f) kniha protestů.“.

   208. Příloha č. 3 se zrušuje.

   Dosavadní příloha č. 4 se označuje jako příloha č. 3.

   209.  V  příloze  č.  3 v písmenu a) bodě 10 se slovo „Praze“ nahrazuje
   slovem „Dobřichovicích“.

   Čl. II

   Přechodné ustanovení

   Kategorizace  archiválií a úkony související s jejím prováděním učiněné
   do   dne  nabytí  účinnosti  tohoto  zákona  zůstávají  jejím  zrušením
   nedotčeny.

   Čl. III

   Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona

   Předseda  vlády  se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění
   zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, jak vyplývá ze
   zákonů jej měnících.

   ČÁST DRUHÁ

   Změna zákona o elektronickém podpisu

   Čl. IV

   Zákon  č.  227/2000  Sb.,  o  elektronickém podpisu a o změně některých
   dalších  zákonů  (zákon  o  elektronickém  podpisu), ve znění zákona č.
   226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 440/2004 Sb., zákona č.
   501/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č.
   110/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 190/2009 Sb., zákona č.
   223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č.
   101/2010 Sb. a zákona č. 424/2010 Sb., se mění takto:

   1.  V  §  2  písm.  d)  se  slova „záznamových médiích“ nahrazují slovy
   „technických  nosičích  dat“  a  na  konci textu písmene d) se doplňují
   slova  „  ,  jakož  i  data  uložená  na  technických nosičích ve formě
   datového souboru“.

   2.   V   §   2   písm.  w)  se  za  slovo  „používané“  vkládají  slova
   „poskytovatelem  certifikačních  služeb  pro  vytváření  nebo ověřování
   elektronických podpisů nebo“ a slova „nebo pro vytváření nebo ověřování
   elektronických podpisů“ se zrušují.

   3. V § 2 se písmeno y) zrušuje.

   Dosavadní písmeno z) se označuje jako písmeno y).

   4.  V  §  6  odst.  5  úvodní  části  ustanovení  se slova „informace a
   dokumentaci“ nahrazují slovem „dokumenty“.

   5. V § 6 odstavec 6 zní:

   „(6)   Skartační   lhůta   dokumentů   souvisejících   s  poskytovanými
   kvalifikovanými  certifikačními  službami  podle  tohoto  zákona, které
   uchovává kvalifikovaný poskytovatel certifikačních služeb, činí 10 let.
   Po uplynutí této lhůty kvalifikovaný poskytovatel certifikačních služeb
   uchovává  po  dobu  následujících  20 let údaje umožňující jednoznačnou
   identifikaci  podepisující osoby nebo označující osoby v rozsahu jméno,
   popřípadě  jména,  příjmení,  rodné  číslo  nebo datum narození a číslo
   dokladu,  na  jehož základě byla ověřena identita podepisující osoby, a
   vydané   kvalifikované   certifikáty   nebo   kvalifikované   systémové
   certifikáty.   Kvalifikovaný   poskytovatel  je  povinen  zajistit  jím
   uchovávané  dokumenty  podle  odstavce  5 a údaje podle věty druhé před
   ztrátou,  zneužitím,  zničením nebo poškozením. Veškeré dokumenty podle
   věty   první  může  kvalifikovaný  poskytovatel  certifikačních  služeb
   pořizovat   a  uchovávat  v  elektronické  podobě.  Pokud  tento  zákon
   nestanoví  jinak,  postupuje  se při nakládání s uchovávanými dokumenty
   podle zákona o archivnictví a spisové službě.“.

   6. Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje.

   7. V § 6 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

   „(7)  Kvalifikovaný  poskytovatel  certifikačních  služeb předá seznamy
   certifikátů   zneplatněných  v  daném  roce,  které  byly  vydány  jako
   kvalifikované,  ministerstvu,  a  to ve lhůtě do 31. ledna kalendářního
   roku následujícího po uplynutí 10 let od ukončení kalendářního roku, ve
   kterém byly tyto seznamy vydány.“.

   Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

   8. V § 9 odst. 2 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:

   „h)   zveřejňuje  způsobem  umožňujícím  dálkový  přístup  informace  o
   podmínkách  ověření  uznávaného  elektronického  podpisu  nebo uznávané
   elektronické značky, včetně odkazů na aplikace podle § 11 odst. 5,“.

   Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno i).

   9. § 11 včetně poznámky pod čarou č. 9 zní:

   „§ 11

   (1)  K  podepisování  nebo označování dokumentu v podobě datové zprávy,
   jehož prostřednictvím se činí úkon vůči

   a) státu,

   b) územnímu samosprávnému celku,

   c)  právnické  osobě  zřízené  zákonem,  zřízené  nebo založené státem,
   územním samosprávným celkem nebo právnickou osobou zřízenou zákonem,

   d)  právnické  osobě  neuvedené  v  písmenech  a)  až c) a vykonávající
   působnost   v   oblasti   veřejné  správy,  týká-li  se  dokument  této
   působnosti,

   e)  fyzické  osobě  vykonávající  působnost  v  oblasti veřejné správy,
   týká-li se dokument této působnosti,
   lze   použít   pouze   uznávaný   elektronický  podpis  nebo  uznávanou
   elektronickou značku.

   (2)  K  podepisování  nebo označování dokumentu v podobě datové zprávy,
   jehož  prostřednictvím činí úkon osoba uvedená v odstavci 1 písm. a) až
   c)  nebo  úkon  při  výkonu  působnosti  v oblasti veřejné správy osoba
   uvedená   v  odstavci  1  písm.  d)  a  e),  lze  užít  pouze  uznávaný
   elektronický podpis nebo uznávanou elektronickou značku.

   (3) Uznávaným elektronickým podpisem se rozumí

   a)  zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu
   vydaném    akreditovaným   poskytovatelem   certifikačních   služeb   a
   obsahujícím    údaje,    které   umožňují   jednoznačnou   identifikaci
   podepisující osoby,

   b)  zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu
   vydaném  poskytovatelem  certifikačních  služeb,  který  je usazen mimo
   území  České  republiky,  byl-li kvalifikovaný certifikát vydán v rámci
   služby  vedené  v  seznamu  důvěryhodných  certifikačních  služeb  jako
   služba,  pro  jejíž  poskytování  je poskytovatel certifikačních služeb
   akreditován,  nebo  jako  služba,  nad jejímž poskytováním je vykonáván
   dohled podle předpisu Evropské unie^3a).

   (4)  Uznávanou  elektronickou  značkou  se  rozumí  elektronická značka
   založená na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným
   poskytovatelem certifikačních služeb.

   (5)  Není-li  v  případě  podepisování  nebo označování dokumentu podle
   odstavce  2  uznávaný  elektronický  podpis  nebo uznávaná elektronická
   značka  v  referenčním  formátu stanoveném v přímo použitelném předpisu
   Evropské unie^9), osoba uvedená v odstavci 2 předem

   a)   oznámí   ministerstvu   stávající   možnosti   ověření  uznávaného
   elektronického podpisu nebo uznávané elektronické značky, které splňují
   požadavky přímo použitelného předpisu Evropské unie^9), a

   b)  zpřístupní  k  neomezenému a bezplatnému užití způsobem umožňujícím
   dálkový  přístup  aplikaci,  která  umožní  okamžité ověření uznávaného
   elektronického  podpisu nebo uznávané elektronické značky podle písmene
   a).

   9)  Rozhodnutí  Komise  2011/130/EU  ze  dne  25. února 2011, kterým se
   stanoví   minimální  požadavky  na  přeshraniční  zpracování  dokumentů
   elektronicky  podepsaných příslušnými orgány podle směrnice 2006/123/ES
   Evropského parlamentu a Rady o službách na vnitřním trhu.“.

   10. V § 18 odst. 1 písmena h) a i) znějí:

   „h) neuchovává dokumenty a údaje podle § 6 odst. 5 a 6, nebo

   i)  nezajistí  uchovávané  dokumenty  a  údaje před ztrátou, zneužitím,
   zničením nebo poškozením podle § 6 odst. 6,“.

   11. V § 18 odst. 1 se písmeno j) zrušuje.

   12. V § 18a odst. 1 písmena h) a i) znějí:

   „h) neuchovává dokumenty a údaje podle § 6 odst. 5 a 6, nebo

   i)  nezajistí  uchovávané  dokumenty  a  údaje před ztrátou, zneužitím,
   zničením nebo poškozením podle § 6 odst. 6.“.

   13. V § 18a odst. 1 se písmeno j) zrušuje.

   14.  V  §  20 odst. 4 se slova „postupy orgánů veřejné moci uplatňované
   při  přijímání  a odesílání datových zpráv prostřednictvím elektronické
   podatelny  podle  §  11 odst. 4“ nahrazují slovy „postupy pro ověřování
   platnosti   zaručeného  elektronického  podpisu,  elektronické  značky,
   kvalifikovaného  certifikátu, kvalifikovaného systémového certifikátu a
   kvalifikovaného časového razítka“.

   ČÁST TŘETÍ

   Změna občanského soudního řádu

   Čl. V

   Zákon  č.  99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967
   Sb.,  zákona  č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975
   Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991
   Sb.,  zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993
   Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994
   Sb.,  zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995
   Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995
   Sb.,  nálezu  Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 31/1996 Sb., zákona č.
   142/1996  Sb.,  nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 269/1996 Sb.,
   zákona  č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb.,
   zákona  č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb.,
   zákona  č.  360/1999  Sb.,  nálezu  Ústavního  soudu vyhlášeného pod č.
   2/2000  Sb.,  zákona  č.  27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č.
   46/2000  Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č.
   155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č.
   227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č.
   120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č.
   271/2001  Sb.,  nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 276/2001 Sb.,
   zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb.,
   zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb.,
   zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.,
   nálezu  Ústavního  soudu  vyhlášeného  pod  č.  476/2002 Sb., zákona č.
   88/2003 Sb., zákona č. 120/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného
   pod  č.  153/2004  Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb.,
   zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb.,
   zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb.,
   zákona  č. 59/2005 Sb., zákona č. 170/2005 Sb., zákona č. 205/2005 Sb.,
   zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb.,
   zákona  č. 383/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb.,
   zákona  č.  57/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb.,
   zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb.,
   zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 135/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb.,
   zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 233/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb.,
   zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb.,
   zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 123/2008 Sb.,
   zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb.,
   zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 295/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb.,
   zákona  č.  384/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 198/2009 Sb.,
   zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb.,
   zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb.,
   nálezu  Ústavního  soudu  vyhlášeného  pod  č.  48/2010  Sb., zákona č.
   347/2010  Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 69/2011 Sb., zákona č.
   139/2011 Sb., zákona č. 186/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č.
   218/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č.
   420/2011  Sb., zákona č. 458/2011 Sb. a zákona č. 470/2011 Sb., se mění
   takto:

   1.  V  §  40b  odst.  3 se slovo „opatří“ nahrazuje slovem „podepíše“ a
   slova  „zaručeným  elektronickým  podpisem  založeným na kvalifikovaném
   certifikátu  vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb
   (dále  jen  „uznávaný  elektronický podpis“) nebo elektronickou značkou
   založenou    na    kvalifikovaném    systémovém   certifikátu   vydaném
   akreditovaným  poskytovatelem  certifikačních  služeb“  nahrazují slovy
   „uznávaným  elektronickým  podpisem nebo označí uznávanou elektronickou
   značkou soudu“.

   2. V § 42 odst. 5 se slova „opatřeného zaručeným elektronickým podpisem
   založeným   na   kvalifikovaném   certifikátu   vydaném   akreditovaným
   poskytovatelem  certifikačních  služeb“  nahrazují  slovy  „podepsaného
   uznávaným elektronickým podpisem“.

   3. V § 47 odst. 2 a v § 50f odst. 2 se slova „opatřenou jeho zaručeným“
   nahrazují slovy „podepsanou jeho uznávaným“.

   4. V § 158 odst. 1 se slovo „opatřeno“ nahrazuje slovem „podepsáno“.

   5. V § 174a odst. 1 se slovo „zaručeným“ nahrazuje slovem „uznávaným“.

   ČÁST ČTVRTÁ

   Změna živnostenského zákona

   Čl. VI

   V  příloze  č.  3  „Koncesované  živnosti“  k zákonu č. 455/1991 Sb., o
   živnostenském  podnikání  (živnostenský  zákon),  ve  znění  zákona  č.
   499/2004  Sb.,  se  ve  sloupci  pátém  „Poznámka“ u předmětu podnikání
   „Vedení spisovny“ slova „odst. 1“ nahrazují slovy „odst. 4“.

   ČÁST PÁTÁ

   Změna obchodního zákoníku

   Čl. VII

   V  §  75a  odst.  2  zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
   zákona  č.  370/2000  Sb. a zákona č. 499/2004 Sb., se ve větě druhé za
   slova  „z  obchodního rejstříku“ vkládají slova „ , s výjimkou bytového
   družstva,“.

   ČÁST ŠESTÁ

   Změna zákona o účetnictví

   Čl. VIII

   Zákon  č.  563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb.,
   zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb.,
   zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb.,
   zákona  č. 179/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb.,
   zákona  č. 81/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb.,
   zákona  č. 69/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.,
   zákona č. 348/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 304/2008 Sb.,
   zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 410/2010 Sb.,
   zákona  č. 188/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb.
   a zákona č. 458/2011 Sb., se mění takto:

   1.  V § 33 odst. 4 se za slovo „obsahujících“ vkládá slovo „uznávaný“ a
   za slova „o platnosti“ se vkládá slovo „uznávaného“.

   2.  V  §  33a  odst.  3  se  za  slova  „podpisem  nebo“  vkládá  slovo
   „uznávaným“.

   3.  V  § 33a odst. 4 se slova „zaručený elektronický podpis založený na
   kvalifikovaném  certifikátu“  nahrazují  slovy  „uznávaný  elektronický
   podpis“.

   4.  V  §  33a  odst.  5  písm.  b) se za slovo „podepsání“ vkládá slovo
   „uznávaným“.

   5.  V  §  33a  odst. 5 písm. c) se za slovy „jejich podepsání“ doplňuje
   slovo „uznávaným“.

   ČÁST SEDMÁ

   Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

   Čl. IX

   Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
   ve  znění  zákona  č.  590/1992  Sb.,  zákona č. 37/1993 Sb., zákona č.
   160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č.
   118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č.
   306/1997  Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č.
   356/1999  Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č.
   29/2000  Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č.
   155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č.
   238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č.
   116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č.
   263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č.
   320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č.
   424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č.
   53/2004  Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č.
   359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č.
   168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č.
   413/2005  Sb.,  zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č.
   81/2006  Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č.
   161/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č.
   267/2006   Sb.,   zákona   č.  342/2006  Sb.,  nálezu  Ústavního  soudu
   vyhlášeného  pod  č.  405/2006  Sb.,  zákona č. 585/2006 Sb., zákona č.
   152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č.
   270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č.
   306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č.
   41/2009  Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č.
   281/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č.
   347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného
   pod  č.  177/2011  Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 220/2011 Sb.,
   zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb.,
   zákona č. 348/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb.,
   zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb.,
   zákona  č.  428/2011  Sb.,  zákona č. 458/2011 Sb. a zákona č. 470/2011
   Sb., se mění takto:

   1.  V  §  39  odst.  1  se  slova  „její  elektronické“ nahrazují slovy
   „elektronické adresy“.

   2.  V  §  123e  odst. 1 se slova „zaručeným elektronickým podpisem^68a)
   založeným   na   kvalifikovaném   certifikátu   vydaném   akreditovaným
   poskytovatelem   certifikačních   služeb“  nahrazují  slovy  „uznávaným
   elektronickým podpisem^68a)“.

   3.  V  §  123e  odst.  2  písm.  a)  se  slova „do určené elektronické“
   nahrazují slovy „zasláním na určenou elektronickou adresu“.

   ČÁST OSMÁ

   zrušena

   Čl. X

   zrušen

   ČÁST DEVÁTÁ

   Změna zákona o Rejstříku trestů

   Čl. XI

   Zákon  č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění zákona č. 126/2003
   Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 179/2007
   Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 345/2007 Sb., zákona č. 124/2008
   Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 306/2009
   Sb., zákona č. 357/2011 Sb. a zákona č. 420/2011 Sb., se mění takto:

   1.  V § 11a odst. 3 se slovo „zaručeným“ nahrazuje slovem „uznávaným“ a
   slovo „opatřený“ se nahrazuje slovy „podepsaný uznávaným“.

   2. V § 11a odst. 3 se za slovo „označenou“ vkládá slovo „uznávanou“.

   3.  V  §  16a  odst.  1  se  slova „opatřené zaručeným“ nahrazují slovy
   „podepsané uznávaným“.

   4.  V  § 16a odst. 3 a 4 se slovo „opatřené“ nahrazuje slovy „podepsané
   uznávaným“.

   ČÁST DESÁTÁ

   Změna zákona o zemědělství

   Čl. XII

   V  §  4c odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona
   č. 291/2009 Sb., se slova „zaručeným elektronickým podpisem odpovědného
   pracovníka    příslušného    kontrolního    orgánu^56)   založeném   na
   kvalifikovaném   certifikátu   vydaném   akreditovaným   poskytovatelem
   certifikačních služeb podle zvláštního právního předpisu^58)“ nahrazují
   slovy  „uznávaným  elektronickým  podpisem^58)  odpovědného  pracovníka
   příslušného kontrolního orgánu^56)“.

   ČÁST JEDENÁCTÁ

   Změna zákona o návykových látkách

   Čl. XIII

   Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších
   zákonů, ve znění zákona č. 354/1999 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona
   č.  132/2000 Sb., zákona č. 57/2001 Sb., zákona č. 185/2001 Sb., zákona
   č. 407/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 223/2003 Sb., zákona
   č.  362/2004 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 74/2006 Sb., zákona
   č.  124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
   č. 291/2009 Sb., zákona č. 106/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona
   č. 375/2011 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb., se mění takto:

   1.  V  §  26  odst.  1,  § 27 odst. 1, § 27a odst. 1, § 29 úvodní části
   ustanovení, § 30 a v § 31 odst. 1 se slovo „zaručeným“ nahrazuje slovem
   „uznávaným“.

   2.  V  §  28  odst.  3  se  slova  „opatřené zaručeným“ nahrazují slovy
   „podepsané uznávaným“.

   ČÁST DVANÁCTÁ

   Změna zákona o svobodném přístupu k informacím

   Čl. XIV

   Zákon  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném přístupu k informacím, ve znění
   zákona  č. 101/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb.,
   zákona  č. 413/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb.,
   zákona  č. 32/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb.,
   zákona  č.  227/2009  Sb.,  nálezu  Ústavního  soudu vyhlášeného pod č.
   123/2010 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb., se mění takto:

   1. V § 5 odst. 1 písmeno j) zní:

   „j) elektronickou adresu podatelny.“.

   2.  V  §  14  odst.  3 se slova „elektronické podatelny^13f)“ nahrazují
   slovy  „elektronické  adresy  podatelny“  a  slova „adresa elektronické
   podatelny  není  zveřejněna“  se  nahrazují  slovy „elektronické adresy
   podatelny nejsou zveřejněny“.

   Poznámka  pod  čarou  č.  13f se zrušuje, včetně odkazu na poznámku pod
   čarou.

   ČÁST TŘINÁCTÁ

   Změna zákona o občanských průkazech

   Čl. XV

   Zákon  č.  328/1999  Sb.,  o  občanských  průkazech, ve znění zákona č.
   491/2001  Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č.
   559/2004  Sb., zákona č. 395/2005 Sb., zákona č. 21/2006 Sb., zákona č.
   115/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č.
   129/2008  Sb.,  zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona
   č. 424/2010 Sb., se mění takto:

   1.  V  §  4 odst. 2 se slova „opatřena zaručeným elektronickým podpisem
   založeným   na   kvalifikovaném   certifikátu   vydaném   akreditovaným
   poskytovatelem   certifikačních   služeb“  nahrazují  slovy  „podepsána
   uznávaným elektronickým podpisem“.

   2. V § 18a odst. 6 se slova „zaručeným elektronickým podpisem založeným
   na  kvalifikovaném  certifikátu  vydaném  akreditovaným  poskytovatelem
   certifikačních   služeb“   nahrazují   slovy  „uznávaným  elektronickým
   podpisem“.

   ČÁST ČTRNÁCTÁ

   Změna zákona o cestovních dokladech

   Čl. XVI

   Zákon  č.  329/1999  Sb.,  o  cestovních  dokladech a o změně zákona č.
   283/1991  Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
   (zákon o cestovních dokladech), ve znění zákona č. 217/2002 Sb., zákona
   č. 320/2002 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona
   č. 136/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona
   č.  140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona
   č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., nálezu
   Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 384/2009 Sb., zákona č. 197/2010 Sb.
   a zákona č. 424/2010 Sb., se mění takto:

   1.  V § 29 odst. 2 písm. c) bodě 3 a v § 29a odst. 2 písm. c) bodě 3 se
   za slovo „části“ vkládá slovo „uznávaného“.

   2. V § 30a odst. 6 se slova „zaručeným elektronickým podpisem založeným
   na  kvalifikovaném  certifikátu  vydaném  akreditovaným  poskytovatelem
   elektronických   služeb“   nahrazují   slovy  „uznávaným  elektronickým
   podpisem“.

   ČÁST PATNÁCTÁ

   Změna zákona o evidenci obyvatel

   Čl. XVII

   Zákon  č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně
   některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 2/2002
   Sb.,  zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 501/2004
   Sb.,  zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 68/2006 Sb., zákona č. 115/2006
   Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 342/2006
   Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 305/2008
   Sb.,  zákona  č. 7/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009
   Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb. a zákona č. 458/2011
   Sb., se mění takto:

   1.  V  §  8  odst.  4 se slova „opatří zaručeným elektronickým podpisem
   založeným   na   kvalifikovaném   certifikátu,   vydaném  akreditovaným
   poskytovatelem   certifikačních   služeb“   nahrazují  slovy  „podepíše
   uznávaným elektronickým podpisem“.

   2.  V  § 8b odst. 4 se slova „opatřena zaručeným elektronickým podpisem
   založeném   na   kvalifikovaném   certifikátu,   vydaném  akreditovaným
   poskytovatelem   certifikačních   služeb“  nahrazují  slovy  „podepsána
   uznávaným elektronickým podpisem“.

   ČÁST ŠESTNÁCTÁ

   Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení

   Čl. XVIII

   Zákon  č.  301/2000  Sb.,  o  matrikách,  jménu  a  příjmení  a o změně
   některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona
   č. 578/2002 Sb., zákona č. 165/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona
   č.  499/2004 Sb., zákona č. 21/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona
   č. 165/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona
   č. 41/2009 Sb., zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona
   č. 375/2011 Sb., se mění takto:

   1. V § 25 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

   „(4) Matriční úřad vydá úmrtní list fyzické osobě, která na jeho vydání
   prokáže  právní  zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve
   společné domácnosti anebo je vypravitelem jeho pohřbu.“.

   Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

   2. V § 25 se doplňuje odstavec 6, který zní:

   „(6)  Je-li  žádost  o vydání matričního dokladu podle odstavce 1 písm.
   a),  c)  a  d)  a  odstavce  4 nebo žádost o vydání doslovného výpisu z
   matriční  knihy  podána  v listinné podobě, musí být podpis žadatele na
   žádosti,  popřípadě  na  plné  moci,  která  je  její  součástí, úředně
   ověřen.“.

   3.  Na  konci  §  45 se doplňuje věta „Je-li žádost o vydání vysvědčení
   podána  v  listinné  podobě,  musí  být  podpis  žadatele  na  žádosti,
   popřípadě na plné moci, která je její součástí, úředně ověřen.“.

   4. Za § 73 se vkládá nový § 73a, který zní:

   „§ 73a

   U  fyzických  osob,  které  změnily  osobní stav a kterým byla povolena
   změna  rodného  příjmení,  se  povolená  změna  příjmení zapíše v knize
   manželství  nebo  v knize registrovaného partnerství, popřípadě v knize
   úmrtí v zápise úmrtí zemřelého manžela, popřípadě partnera.“.

   Čl. XIX

   Na  žádost fyzické osoby, které byla povolena změna příjmení podle § 73
   zákona č. 301/2001 Sb. přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a byla
   zapsána  v  knize  narození,  matriční  úřad  provede opravu matričního
   zápisu  a vydá nový rodný list, na němž bude uvedeno její původní rodné
   příjmení před povolenou změnou.

   ČÁST SEDMNÁCTÁ

   Změna zákona o informačních systémech veřejné správy

   Čl. XX

   Zákon  č.  365/2000  Sb.,  o  informačních systémech veřejné správy a o
   změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona
   č.  413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona
   č.  81/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona
   č. 130/2008 Sb., zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona
   č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona
   č. 458/2011 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb., se mění takto:

   1.  V  §  4 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se
   písmeno k), které zní:

   „k)  spravuje centrální místo služeb komunikační infrastruktury veřejné
   správy (dále jen „centrální místo služeb“).“.

   2.  V  §  6f  se  na  konci  odstavce 1 doplňuje věta „Správcem portálu
   veřejné správy je ministerstvo.“.

   3. Za § 6f se vkládá nový § 6g, který včetně nadpisu zní:

   „§ 6g

   Centrální místo služeb

   (1)   Centrálním   místem   služeb   se  rozumí  soubor  technického  a
   programového  vybavení,  jehož  prostřednictvím jsou poskytovány služby
   informačních  systémů  veřejné  správy  a  jehož  prostřednictvím  jsou
   využívány a propojovány sítě elektronických komunikací.

   (2)  Centrální  místo  služeb  spravuje ministerstvo. Ministerstvo může
   svěřit  provozování  centrálního  místa  služeb  právnické  osobě  nebo
   fyzické osobě.

   (3)  Správci  informačních  systémů  veřejné  správy  poskytují  služby
   informačních  systémů  veřejné správy prostřednictvím centrálního místa
   služeb.

   (4)  Orgány  veřejné  správy  využívají  sítě elektronických komunikací
   prostřednictvím centrálního místa služeb.“.

   4. V § 9 odst. 2 se za slovo „označené“ vkládá slovo „uznávanou“.

   5.  V  § 9b odst. 2 se za slovo „označen“ vkládá slovo „uznávanou“ a za
   slova „že tato“ se vkládá slovo „uznávaná“.

   6.  V  §  9b  odst.  4  písm.  d)  se  za slovo „založena“ vkládá slovo
   „uznávaná“.

   7. V § 9c odst. 1 se za slovo „označený“ vkládá slovo „uznávanou“.

   8. V § 9c odst. 3 se za slovo „vytváření“ vkládá slovo „uznávané“.

   ČÁST OSMNÁCTÁ

   Změna zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

   Čl. XXI

   V  §  6  odst.  2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
   prostředí  a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování
   vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb. a zákona č.
   216/2007  Sb., se slova „opatřena zaručeným“ nahrazují slovy „podepsána
   uznávaným“.

   ČÁST DEVATENÁCTÁ

   Změna zákona o odpadech

   Čl. XXII

   V  §  31e odst. 2 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
   některých  dalších  zákonů,  ve  znění zákona č. 297/2009 Sb., se slova
   „elektronickou   značkou   založenou   na   kvalifikovaném   systémovém
   certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb“
   nahrazují  slovy „uznávanou elektronickou značkou“ a slovo „uznaným“ se
   nahrazuje slovem „uznávaným“.

   ČÁST DVACÁTÁ

   Změna zákona o obalech

   Čl. XXIII

   V  §  14  odst.  2 písm. b) zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně
   některých  zákonů (zákon o obalech), ve znění zákona č. 66/2006 Sb., se
   slova  „elektronickou  značkou  založenou  na kvalifikovaném systémovém
   certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb“
   nahrazují slovy „uznávanou elektronickou značkou“.

   ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ

   Změna zákona o zbraních

   Čl. XXIV

   V  § 42 odst. 3 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu
   a  o  změně  zákona  č.  156/2000  Sb.,  o  ověřování střelných zbraní,
   střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o
   střelných  zbraních  a  střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění
   zákona   č.  13/1998  Sb.,  a  zákona  č.  368/1992  Sb.,  o  správních
   poplatcích,  ve  znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o
   živnostenském  podnikání  (živnostenský  zákon),  ve  znění  pozdějších
   předpisů, (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 484/2008 Sb., se slovo
   „zaručeným“ nahrazuje slovem „uznávaným“.

   ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ

   Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

   Čl. XXV

   V  § 175 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků
   bezpečnostních   sborů,   se   slovo   „zaručeným“   nahrazuje   slovem
   „uznávaným“.

   ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ

   Změna zákona o dani z přidané hodnoty

   Čl. XXVI

   Zákon  č.  235/2004  Sb.,  o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č.
   635/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č.
   215/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č.
   441/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č.
   230/2006 Sb., zákona č. 319/2006 Sb., zákona č. 172/2007 Sb., zákona č.
   261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č.
   124/2008  Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 302/ /2008 Sb., zákona
   č.  87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona
   č. 489/2009 Sb., zákona č. 120/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona
   č.  47/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona
   č.  457/2011  Sb.,  zákona  č. 458/2011 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb., se
   mění takto:

   1.  V  § 26 odst. 4 se slova „opatřila zaručeným elektronickým podpisem
   založeným   na   kvalifikovaném   certifikátu   vydaném   akreditovaným
   poskytovatelem  certifikačních  služeb (dále jen „uznávaný elektronický
   podpis“)   nebo   elektronickou  značkou  založenou  na  kvalifikovaném
   systémovém    certifikátu    vydaném    akreditovaným    poskytovatelem
   certifikačních   služeb  (dále  jen  „uznávaná  elektronická  značka“)“
   nahrazují   slovy  „podepsala  uznávaným  elektronickým  podpisem  nebo
   označila uznávanou elektronickou značkou“.

   2.  V  § 27 odst. 2 se slovo „opatřen“ nahrazuje slovem „podepsán“ a za
   slovo „nebo“ se vkládá slovo „označen“.

   3. V § 30 odst. 5 se slovo „opatřeno“ nahrazuje slovem „podepsáno“ a za
   slovo „nebo“ se vkládá slovo „označeno“.

   4.  V  §  102  odst.  2 se za slovo „adresu“ vkládá slovo „podatelny“ a
   slovo „opatřena“ se nahrazuje slovem „podepsána“.

   ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ

   Změna správního řádu

   Čl. XXVII

   Zákon  č.  500/2004  Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.,
   zákona  č. 384/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb.,
   se mění takto:

   1.  V  § 19 odst. 8 se slova „opatřenou jeho zaručeným“ nahrazují slovy
   „podepsanou jeho uznávaným“.

   2.  V  § 37 odst. 4 se slovo „zaručeným“ nahrazuje slovem „uznávaným“ a
   slovo „zaručeného“ se nahrazuje slovem „uznávaného“.

   3.  V  §  37  odst. 7 se slova „elektronické podatelny. ^24)“ nahrazují
   slovy  „elektronické  adresy  podatelny.“.  Poznámka pod čarou č. 24 se
   zrušuje, včetně odkazu na poznámku pod čarou.

   4.  V § 69 odst. 3 se slova „zaručeným elektronickým podpisem založeným
   na  kvalifikovaném  certifikátu  vydaném  akreditovaným  poskytovatelem
   certifikačních   služeb“   nahrazují   slovy  „uznávaným  elektronickým
   podpisem“.

   ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ

   Změna zákona o elektronických komunikacích

   Čl. XXVIII

   Zákon  č.  127/2005  Sb.,  o  elektronických  komunikacích  a  o  změně
   některých  souvisejících  zákonů (zákon o elektronických komunikacích),
   ve  znění  zákona  č.  290/2005  Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č.
   186/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č.
   110/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č.
   124/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č.
   247/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č.
   281/2009   Sb.,   zákona   č.  153/2010  Sb.,  nálezu  Ústavního  soudu
   vyhlášeného  pod  č.  94/2011  Sb.,  zákona  č. 137/2011 Sb., zákona č.
   341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č.
   457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona č.
   18/2012 Sb. a zákona č. 19/2012 Sb., se mění takto:

   1. V § 25 odst. 4 se slovo „zaručeného“ nahrazuje slovem „uznávaného“.

   2.  V § 33 odst. 10 se slova „opatřena zaručeným elektronickým podpisem
   založeným   na   kvalifikovaném   certifikátu   vydaném   akreditovaným
   poskytovatelem   certifikačních   služeb“  nahrazují  slovy  „podepsána
   uznávaným elektronickým podpisem“.

   3.  V § 75 odst. 5 se slova „je-li k nim připojen zaručený elektronický
   podpis  založený  na  kvalifikovaném  certifikátu vydaném akreditovaným
   poskytovatelem   certifikačních   služeb“   nahrazují   slovy  „jsou-li
   podepsány uznávaným elektronickým podpisem“.

   ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ

   Změna   zákona   o  ochraně  utajovaných  informací  a  o  bezpečnostní
   způsobilosti

   Čl. XXIX

   Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní
   způsobilosti,  ve znění zákona č. 119/2007 Sb., zákona č. 177/2007 Sb.,
   zákona  č. 296/2007 Sb., zákona č. 32/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb.,
   zákona  č. 126/2008 Sb., zákona č. 250/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb.,
   zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 255/2011 Sb.,
   zákona č. 420/2011 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb., se mění takto:

   1.  V  §  46  odst.  4  písm.  g) a v § 46 odst. 5 písm. d) se za slovo
   „podobě“ vkládá slovo „uznávaný“.

   2.  V  §  54  odst.  2  písm.  g) a v § 54 odst. 3 písm. e) se za slovo
   „podobě“ vkládá slovo „uznávaný“.

   3.  V  §  62  odst.  5  písm.  f)  se  za  slovo  „podobě“ vkládá slovo
   „uznávaný“.

   4.  V  §  85  odst.  2  písm.  f)  se  za  slovo  „podobě“ vkládá slovo
   „uznávaný“.

   5.  V § 89 odst. 8 se slova „zaručeným elektronickým podpisem založeným
   na  kvalifikovaném  certifikátu  vydaném  akreditovaným  poskytovatelem
   certifikačních služeb; tohoto poskytovatele je třeba zároveň uvést nebo
   připojit  certifikát k podání“ nahrazují slovy „uznávaným elektronickým
   podpisem“.

   ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ

   Změna zákona o ověřování

   Čl. XXX

   Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o
   ověřování  pravosti  podpisu  a  o  změně  některých  zákonů  (zákon  o
   ověřování),  ve  znění zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb. a
   zákona č. 301/2008 Sb., se mění takto:

   1.  V § 8 písm. c) se za bod 2 vkládá nový bod 3, který včetně poznámky
   pod čarou č. 15 zní:

   „3. listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů^15),

   15)   §   22  zákona  č.  300/2008  Sb.,  o  elektronických  úkonech  a
   autorizované konverzi dokumentů.“.

   Dosavadní body 3 a 4 se označují jako body 4 a 5.

   2. V § 8 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

   „f)  údaj  o tom, zda listina, ze které je vidimovaná listina pořízena,
   obsahuje  viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního
   významu této listiny, například hologram,“.

   Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena g) a h).

   3.  V  §  9  písm.  a) se slova „je-li listinou“ nahrazují slovy „je-li
   předložená  listina“  a  slova  „listina,  jejíž“  se  nahrazují  slovy
   „listinou, jejíž“.

   4. V § 9 písm. b) se za slova „je-li“ vkládá slovo „předložená“.

   5. V § 9 se za písmeno b) vkládají nová písmena c) a d), která znějí:

   „c)  je-li  předložená  listina,  z níž je vidimovaná listina pořízena,
   opatřena  viditelným  zajišťovacím  prvkem,  jenž  je  součástí  obsahu
   právního  významu této listiny, například hologramem; to neplatí, je-li
   kopie  listiny  pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to
   na náklady žadatele,

   d)  je-li předložená listina již ověřenou vidimovanou listinou, v jejíž
   ověřovací doložce je uveden údaj podle § 8 písm. f),“.

   Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena e) až h).

   6.  V  §  9 písm. e) se za slova „je-li“ vkládá slovo „předložená“ a za
   slovo  „listina“  se  vkládají  slova  „  , z níž je vidimovaná listina
   pořízena,“.

   7.  V  §  9  písm.  f)  se  slova  „ve  vidimované“  nahrazují slovy „v
   předložené“  a  za  slovo  „listině“  se  vkládají  slova  „ , z níž je
   vidimovaná listina pořízena,“.

   8. V § 9 písm. g) se za slovo „s“ vkládá slovo „předloženou“.

   9. V § 9 písm. h) se slovo „vidimované“ nahrazuje slovem „předložené“ a
   za  slovo  „listiny“  se vkládají slova „ , z níž je vidimovaná listina
   pořízena,“.

   10. V § 9 písm. h) se za bod 2 vkládá nový bod 3, který zní:

   „3. listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů^15),“.

   Dosavadní body 3 a 4 se označují jako body 4 a 5.

   ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ

   Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí

   Čl. XXXI

   V § 10 odst. 3 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí,
   se  slova  „opatřeno  zaručeným  elektronickým  podpisem  založeným  na
   kvalifikovaném   certifikátu   vydaném   akreditovaným   poskytovatelem
   elektronických    služeb“    nahrazují   slovy   „podepsáno   uznávaným
   elektronickým podpisem“.

   ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ

   Změna zákona o veřejných zakázkách

   Čl. XXXII

   Zákon  č.  137/2006  Sb.,  o  veřejných  zakázkách,  ve znění zákona č.
   110/2007  Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 76/2008 Sb., zákona č.
   124/2008  Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 110/2009 Sb., zákona č.
   227/2009 Sb., zákona č. 417/2009 Sb., zákona č. 179/2010 Sb., zákona č.
   423/2010  Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 258/2011 Sb., zákona č.
   367/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č.
   1/2012 Sb. a zákona č. 55/2012 Sb., se mění takto:

   1.  V  §  128  odst.  3  se  slova „se zaručeným elektronickým podpisem
   založeným  na  kvalifikovaném  certifikátu  nebo  elektronickou značkou
   založenou  na  kvalifikovaném  systémovém  certifikátu“ nahrazují slovy
   „podepsaný  uznávaným  elektronickým  podpisem  nebo označený uznávanou
   elektronickou značkou“.

   2.  V  §  139  odst.  2  se  slova „se zaručeným elektronickým podpisem
   založeným  na  kvalifikovaném  certifikátu“  nahrazují slovy „podepsaný
   uznávaným elektronickým podpisem“.

   3.  V  § 149 odst. 4 se slova „opatřena platným zaručeným elektronickým
   podpisem  založeným  na  kvalifikovaném  certifikátu“  nahrazují  slovy
   „podepsána  uznávaným  elektronickým podpisem“ a slova „opatření datové
   zprávy  elektronickým  podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu
   či   elektronickou   značkou  založenou  na  kvalifikovaném  systémovém
   certifikátu“  se  nahrazují  slovy  „podepsání  datové zprávy uznávaným
   elektronickým   podpisem   nebo   označení   datové   zprávy  uznávanou
   elektronickou značkou“.

   ČÁST TŘICÁTÁ

   Změna zákona o střetu zájmů

   Čl. XXXIII

   Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 216/2008 Sb.,
   zákona  č.  158/2009  Sb.,  zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 350/2009
   Sb., se mění takto:

   1.  V  §  12  odst.  3  se  slova  „opatřené zaručeným“ nahrazují slovy
   „podepsané uznávaným“.

   2.  V  § 13 odst. 3 písm. c) se slova „do elektronické“ nahrazují slovy
   „prostřednictvím elektronické adresy“.

   ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ

   Změna insolvenčního zákona

   Čl. XXXIV

   V § 97 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
   (insolvenční  zákon),  ve  znění  zákona  č.  296/2007  Sb.,  se  slovo
   „zaručeným“ nahrazuje slovem „uznávaným“.

   ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ

   Změna zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

   Čl. XXXV

   Zákon  č.  183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
   zákon),  ve znění zákona č. 68/2007 Sb., zákona č. 191/2008 Sb., zákona
   č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
   č.  345/2009  Sb.,  zákona  č.  379/2009  Sb., zákona č. 424/2010 Sb. a
   zákona č. 420/2011 Sb., se mění takto:

   1. V části páté nadpis hlavy VI zní:

   „VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ Z INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY“.

   2. § 184 zní:

   „§ 184

   (1)  Pro  výkon působnosti podle tohoto zákona využívá stavební úřad ze
   základního registru obyvatel tyto referenční údaje:

   a) příjmení,

   b) jméno, popřípadě jména,

   c) adresa místa pobytu,

   d)  datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
   cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

   e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území
   České  republiky,  datum  úmrtí,  místo  a stát, na jehož území k úmrtí
   došlo;  je-li  vydáno  rozhodnutí  soudu  o prohlášení za mrtvého, den,
   který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který nepřežil, a
   datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

   (2)  Pro  výkon  působnosti podle tohoto zákona využívá stavební úřad z
   informačního systému evidence obyvatel tyto údaje:

   a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

   b) datum narození,

   c) místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát,

   d)  adresa  místa  trvalého  pobytu,  včetně  předchozích  adres  místa
   trvalého  pobytu,  případně  též  adresa, na kterou mají být doručovány
   písemnosti podle zvláštního právního předpisu,

   e) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

   f)  datum,  místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České
   republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

   g)  den,  který  byl  v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
   jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil.

   (3)  Pro  výkon  působnosti podle tohoto zákona využívá stavební úřad z
   informačního systému cizinců tyto údaje:

   a) jméno, popřípadě jména, příjmení,

   b) datum narození,

   c)  místo  a  stát,  kde  se  cizinec narodil; v případě, že se cizinec
   narodil na území České republiky, místo a okres narození,

   d) druh a adresa místa pobytu na území České republiky,

   e) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

   f)  datum,  místo  a  okres  úmrtí;  jde-li  o  úmrtí  mimo území České
   republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

   g)  den,  který  byl  v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
   jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil.

   (4)  Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě použít vždy
   jen  takové  údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje,
   které  jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel,
   se  využijí  z informačního systému evidence obyvatel nebo informačního
   systému  cizinců,  pouze  pokud  jsou  ve tvaru předcházejícím současný
   stav.“.

   ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ

   Změna zákona o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke
   stavbě (zákon o vyvlastnění)

   Čl. XXXVI

   V  zákoně  č.  184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k
   pozemku  nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), se za § 30 vkládá nový §
   30a, který zní:

   „§ 30a

   (1)  Pro  výkon působnosti podle tohoto zákona využívají správní orgány
   ze základního registru obyvatel tyto referenční údaje:

   a) příjmení,

   b) jméno, popřípadě jména,

   c) adresa místa pobytu,

   d)  datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
   cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

   e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území
   České  republiky,  datum  úmrtí,  místo  a stát, na jehož území k úmrtí
   došlo;  je-li  vydáno  rozhodnutí  soudu  o prohlášení za mrtvého, den,
   který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který nepřežil, a
   datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

   (2) Pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívají správní orgány z
   informačního systému evidence obyvatel tyto údaje:

   a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

   b) datum narození,

   c) místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát,

   d)  adresa  místa  trvalého  pobytu,  včetně  předchozích  adres  místa
   trvalého  pobytu,  případně  též  adresa, na kterou mají být doručovány
   písemnosti podle zvláštního právního předpisu,

   e) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

   f)  datum,  místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České
   republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

   g)  den,  který  byl  v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
   jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil.

   (3) Pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívají správní orgány z
   informačního systému cizinců tyto údaje:

   a) jméno, popřípadě jména, příjmení,

   b) datum narození,

   c)  místo  a  stát,  kde  se  cizinec narodil; v případě, že se cizinec
   narodil na území České republiky, místo a okres narození,

   d) druh a adresa místa pobytu na území České republiky,

   e) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

   f)  datum,  místo  a  okres  úmrtí;  jde-li  o  úmrtí  mimo území České
   republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

   g)  den,  který  byl  v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
   jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil.

   (4)  Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě použít vždy
   jen  takové  údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje,
   které  jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel,
   se  využijí  z informačního systému evidence obyvatel nebo informačního
   systému  cizinců,  pouze  pokud  jsou  ve tvaru předcházejícím současný
   stav.“.

   ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ

   Změna zákona o nemocenském pojištění

   Čl. XXXVII

   Zákon  č.  187/2006  Sb.,  o  nemocenském pojištění, ve znění zákona č.
   585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č.
   239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č.
   479/2008  Sb.,  zákona  č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č.
   158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 302/2009 Sb., zákona č.
   303/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 157/2010 Sb., zákona č.
   166/2010  Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č.
   180/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č.
   364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č.
   458/2011  Sb.,  zákona  č. 470/2011 Sb. a zákona č. 1/2012 Sb., se mění
   takto:

   1. V § 162 odst. 1 se slova „zaručeným elektronickým podpisem založeným
   na  kvalifikovaném  certifikátu  vydaném  akreditovaným  poskytovatelem
   certifikačních   služeb“   nahrazují   slovy  „uznávaným  elektronickým
   podpisem“.

   2. V § 162 odst. 2 písm. a) se slova „do určené elektronické“ nahrazují
   slovy „zasláním na určenou elektronickou adresu“.

   ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ

   Změna  zákona  o  výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a
   souvisejících činnostech

   Čl. XXXVIII

   V  §  5  odst.  1  zákona  č.  227/2006  Sb.,  o  výzkumu  na  lidských
   embryonálních  kmenových  buňkách  a souvisejících činnostech a o změně
   některých  souvisejících  zákonů, se slovo „zaručeným“ nahrazuje slovem
   „uznávaným“.

   ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ

   Změna zákoníku práce

   Čl. XXXIX

   Zákon  č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb.,
   zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.,
   zákona  č.  362/2007  Sb.,  nálezu  Ústavního  soudu vyhlášeného pod č.
   116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č.
   294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č.
   382/2008 Sb., zákona č. 451/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č.
   320/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 462/2009 Sb., zákona č.
   347/2010 Sb., zákona č. 377/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č.
   73/2011  Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 185/2011 Sb., zákona č.
   341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č.
   367/2011  Sb.,  zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb. a zákona
   č. 466/2011 Sb., se mění takto:

   1.  V  §  335  odst.  2  se  slova „elektronickým podpisem založeným na
   kvalifikovaném  certifikátu“  nahrazují  slovy „uznávaným elektronickým
   podpisem“.

   2.  V  §  335 odst. 3 a 4 se slova „elektronickým podpisem založeným na
   kvalifikovaném  certifikátu“  nahrazují  slovy „uznávaným elektronickým
   podpisem“.

   3.  V  §  337  odst.  2  se  slova  „elektronickým podpisem zaměstnance
   založeným  na  kvalifikovaném  systémovém  certifikátu“ nahrazují slovy
   „uznávaným elektronickým podpisem zaměstnance“.

   4.  V  §  337 odst. 4 a 5 se slova „elektronickým podpisem založeným na
   kvalifikovaném  certifikátu^95)  nebo  označení  elektronickou  značkou
   založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu^95)“ nahrazují slovy
   „uznávaným   elektronickým   podpisem  nebo  označenou  svou  uznávanou
   elektronickou značkou^95)“.

   ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ

   Změna zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců

   Čl. XL

   V  §  29  odst.  3,  §  31 odst. 1, § 63 odst. 1, § 67 a v § 84 odst. 5
   zákona  č.  266/2006  Sb.,  o  úrazovém pojištění zaměstnanců, se slova
   „zaručeným   elektronickým   podpisem   založeném   na   kvalifikovaném
   certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb“
   nahrazují slovy „uznávaným elektronickým podpisem“.

   ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ

   Změna  zákona  o  Ústavu  pro  studium  totalitních  režimů a o Archivu
   bezpečnostních složek

   Čl. XLI

   Zákon  č.  181/2007  Sb.,  o  Ústavu pro studium totalitních režimů a o
   Archivu  bezpečnostních  složek  a  o  změně některých zákonů, ve znění
   nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 160/2008 Sb., se mění takto:

   1.  V  §  13  odst. 1 písm. b) se za slova „k dokumentům a archiváliím“
   vkládají slova „náležejícím do jeho péče“.

   2.  V  §  13  odst. 1 písm. f) se slova „ve skartačním řízení nebo mimo
   skartační řízení“ zrušují.

   3.  V  §  13  odst.  1  písm.  g) se slova „nebo kopií archiválií u něj
   uložených“ nahrazují slovy „ , kopií archiválií v analogové podobě nebo
   replik archiválií v digitální podobě náležejících do jeho péče“.

   4.  V § 13 odst. 1 písm. i) se slova „uložených archiváliích“ nahrazují
   slovy  „archiváliích  náležejících  do  jeho  péče“  a  slova  „a kopie
   archiválií“ se nahrazují slovy „ , kopie nebo repliky“.

   5.  V  §  13 odst. 1 písm. j) se slova „uložených archiválií“ nahrazují
   slovy „archiválií náležejících do jeho péče“.

   6.  V  §  13  odst.  2 úvodní části ustanovení se slova „archivní péče“
   nahrazují slovy „péče o archiválie“.

   7. V § 13 odst. 2 písm. c) se slova „u něj uloženy“ nahrazují slovy „mu
   svěřeny do péče“.

   ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ

   Změna zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů

   Čl. XLII

   Zákon  č.  261/2007  Sb.,  o  stabilizaci  veřejných rozpočtů, ve znění
   zákona  č.  2/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb.,
   zákona č. 282/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb.,
   zákona  č.  329/2011  Sb.,  zákona č. 366/2011 Sb. a zákona č. 420/2011
   Sb., se mění takto:

   1.  V  čl.  LXXII se v § 17 odst. 5 slova „opatřen zaručeným“ nahrazují
   slovy  „podepsán  uznávaným“ a slovo „elektronickou“ se nahrazuje slovy
   „označen uznávanou elektronickou“.

   2.  V  čl. LXXIII se v § 17 odst. 5 slova „opatřen zaručeným“ nahrazují
   slovy  „podepsán  uznávaným“ a slovo „elektronickou“ se nahrazuje slovy
   „označen uznávanou elektronickou“.

   3.  V  čl.  LXXIV se v § 17 odst. 5 slova „opatřen zaručeným“ nahrazují
   slovy  „podepsán  uznávaným“ a slovo „elektronickou“ se nahrazuje slovy
   „označen uznávanou elektronickou“.

   ČÁST ČTYŘICÁTÁ

   Změna zákona o přeměnách obchodních společností a družstev

   Čl. XLIII

   V  §  33b  zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a
   družstev,  ve  znění zákona č. 355/2011 Sb., se slova „opatří zaručeným
   elektronickým  podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném
   akreditovaným  poskytovatelem certifikačních služeb (dále jen „zaručený
   elektronický   podpis“)   nebo   elektronickou   značkou  založenou  na
   kvalifikovaném    systémovém    certifikátu    vydaném    akreditovaným
   poskytovatelem  certifikačních  služeb (dále jen „uznávaná elektronická
   značka“)“  nahrazují  slovy  „podepíše uznávaným elektronickým podpisem
   nebo opatří uznávanou elektronickou značkou“.

   ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ

   Změna zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

   Čl. XLIV

   Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi
   dokumentů,  ve  znění  zákona  č. 190/2009 Sb., zákona č. 219/2009 Sb.,
   zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 263/2011 Sb., se mění takto:

   1. V § 14a odst. 2 se slovo „vydá“ nahrazuje slovy „může vydat“.

   2. V § 15 odstavec 1 zní:

   „(1)  Ministerstvo  za  účelem  správy  informačního  systému  datových
   schránek a zřizování a správy datových schránek využívá

   a) ze základního registru obyvatel tyto referenční údaje:

   1. příjmení,

   2. jméno, popřípadě jména,

   3. adresa místa pobytu,

   4.  datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v
   cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

   5. datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území
   České  republiky,  datum  úmrtí,  místo  a stát, na jehož území k úmrtí
   došlo;  je-li  vydáno  rozhodnutí  soudu  o prohlášení za mrtvého, den,
   který  je  v  rozhodnutí  uveden jako den smrti nebo den, který subjekt
   údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto
   rozhodnutí,

   b) z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje:

   1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

   2. rodné číslo,

   3. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

   c) z informačního systému cizinců tyto údaje:

   1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

   2. rodné číslo,

   3. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

   d)  ze  základního  registru  právnických osob, podnikajících fyzických
   osob a orgánů veřejné moci všechny referenční údaje, s výjimkou údaje o
   agendovém identifikátoru fyzické osoby pro agendu tohoto registru.“.

   3.  V  §  16  se  na konci textu věty první doplňují slova „ , jde-li o
   osobu,  která  má  zřízenu  datovou  schránku“ a ve větě druhé za slovo
   „osoby“ a ve větě třetí za slovo „osoba“ se vkládají slova „ , která má
   zřízenu datovou schránku,“.

   4. V § 20 odst. 1 písm. c) se slova „elektronickou značkou založenou na
   kvalifikovaném    systémovém    certifikátu    vydaném    akreditovaným
   poskytovatelem  certifikačních  služeb (dále jen „uznávaná elektronická
   značka“)“ nahrazují slovy „uznávanou elektronickou značkou“.

   5.   V   §   24  odst.  1  písm.  b)  se  slova  „vydaný  akreditovaným
   poskytovatelem  certifikačních  služeb,  na  němž  je založen zaručený“
   nahrazují  slovy  „  ,  na  němž  je  založen uznávaný“ a slova „vydaný
   akreditovaným   poskytovatelem   certifikačních   služeb,  na  němž  je
   založena“ se nahrazují slovy „ , na němž je založena uznávaná“.

   6.  V § 24 odst. 1 písm. c) se slova „zaručeného elektronického podpisu
   založeného   na   kvalifikovaném   certifikátu   vydaném  akreditovaným
   poskytovatelem  certifikačních  služeb (dále jen „uznávaný elektronický
   podpis“)“ nahrazují slovy „uznávaného elektronického podpisu“.

   7.  V § 27 odst. 2 se slova „zaručeným elektronickým podpisem, který je
   založen    na    kvalifikovaném   certifikátu   vydaném   akreditovaným
   poskytovatelem   certifikačních   služeb“  nahrazují  slovy  „uznávaným
   elektronickým podpisem“.

   8.  V § 29 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce
   1.

   ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ

   Změna zákona o auditorech

   Čl. XLV

   V  § 11 odst. 5 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých
   zákonů (zákon o auditorech), se slova „zaručeným elektronickým podpisem
   založeným   na   kvalifikovaném   certifikátu   vydaném   akreditovaným
   poskytovatelem   certifikačních   služeb“  nahrazují  slovy  „uznávaným
   elektronickým podpisem“.

   ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ

   Změna zákona o základních registrech

   Čl. XLVI

   Zákon  č.  111/2009  Sb.,  o  základních registrech, ve znění zákona č.
   100/2010  Sb., zákona č. 424/2010 Sb. a zákona č. 263/2011 Sb., se mění
   takto:

   1.  V  §  2  písm.  f)  se  slova  „a  základními registry a agendovými
   informačními  systémy“  nahrazují  slovy  „  ,  základními  registry  a
   agendovými  informačními  systémy  a  agendovými  informačními  systémy
   navzájem“.

   2.  V  §  7  odst. 2 písm. a) se za slovo „registrů“ vkládají slova „ ,
   registru  obyvatel, registru osob a registru práv a povinností“ a slovo
   „jeho“ se nahrazuje slovem „jejich“.

   3. V § 7 odst. 2 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

   „d)  realizaci  vazeb mezi jednotlivými agendovými informačními systémy
   prostřednictvím služeb informačního systému základních registrů,“.

   Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena e) a f).

   4.  V § 7 odst. 2 písm. e) se za slova „základních registrech“ vkládají
   slova „a údajů obsažených v agendových informačních systémech“.

   5. V § 7 se doplňuje odstavec 6, který zní:

   „(6)  Náklady  související  s  provozováním  příslušného registru podle
   odstavce 2 písm. a) hradí jeho správce.“.

   6.  V  § 20 odst. 2 se písmeno a) zrušuje a zároveň se zrušuje označení
   písmene b).

   7.  V  § 28 odst. 3 se písmeno a) zrušuje a zároveň se zrušuje označení
   písmene b).

   8.  V § 50 odst. 1 písm. b) se slova „a právech a povinnostech k věcem“
   a slova „a věcech“ zrušují.

   9. V § 52 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovem „obyvatel“ čárka
   nahrazuje  slovem  „nebo“ a slova „nebo v registru územní identifikace“
   se zrušují.

   10. V § 52 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.

   Dosavadní písmena e) až h) se označují jako písmena d) až g).

   11.  V  §  58 odst. 2 se slova „opatří zaručeným elektronickým podpisem
   založeným   na   kvalifikovaném   certifikátu   vydaném   akreditovaným
   poskytovatelem   certifikačních   služeb“   nahrazují  slovy  „podepíše
   uznávaným elektronickým podpisem“.

   ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ

   Změna daňového řádu

   Čl. XLVII

   Zákon  č.  280/2009  Sb.,  daňový řád, ve znění zákona č. 30/2011 Sb. a
   zákona č. 458/2011 Sb., se mění takto:

   1.  V  § 35 odst. 1 písm. c) se slova „opatřena zaručeným elektronickým
   podpisem  založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným
   poskytovatelem    certifikačních    služeb^4)   (dále   jen   „uznávaný
   elektronický    podpis“)“    nahrazují   slovy   „podepsána   uznávaným
   elektronickým podpisem^4)“.

   2. V § 56 odst. 1 písm. b) se slovo „elektronické“ zrušuje.

   3. V § 69 odst. 2 a 4 se slovo „opatřené“ nahrazuje slovem „podepsané“.

   4.  V  §  71  odst.  1  a v § 180 odst. 2 se slovo „opatřena“ nahrazuje
   slovem „podepsána“.

   ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ

   Změna zákona o zdravotních službách

   Čl. XLVIII

   V  §  55  písm.  g)  zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a o
   podmínkách  jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), se slova
   „opatří zaručeným“ nahrazují slovy „podepíše uznávaným“.

   ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ

   Změna zákona o specifických zdravotních službách

   Čl. XLIX

   V  §  44  odst.  2  písm.  c)  zákona  č.  373/2011 Sb., o specifických
   zdravotních   službách,   se   slovo   „opatřeného“   nahrazuje   slovy
   „podepsaného uznávaným“.

   ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ

   ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

   Čl. L

   Zrušuje se:

   1.  Nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000
   Sb.,  o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon
   o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.

   2. Vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách.

   ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ

   ÚČINNOST

   Čl. LI

   Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2012.

   Němcová v. r.

   Klaus v. r.

   Nečas v. r.