Nové předpisy

Vyhláška č. 120/2014 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů

120/2014 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 26. června 2014,
kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů
a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění
pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 22 odst. 3 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve
znění zákona č. 79/2006 Sb., a podle § 374a písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní
řád, ve znění zákona č. 30/2000 Sb.:

Čl. I
Vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb., vyhlášky č. 484/2000 Sb., vyhlášky č. 68/2003 Sb., vyhlášky č. 618/2004 Sb., vyhlášky č. 276/2006 Sb., vyhlášky č. 399/2010 Sb., vyhlášky č. 486/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2013 Sb., a vyhlášky č. 390/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 2 se za slova „o mimosmluvní odměně“ vkládají slova „ , nestanoví-li tato vyhláška jinak“.
2. V § 1 odstavec 3 zní:
„(3) Výše odměny advokáta ustanoveného soudem se určí podle ustanovení o mimosmluvní odměně; § 12 odst. 2 se přitom neužije.“.
3. V § 12 odstavec 3 zní:
„(3) Při spojení dvou a více věcí, pro něž spojení ke společnému projednání není stanoveno jiným právním předpisem, se za tarifní hodnotu považuje součet tarifních hodnot spojených věcí.“.
4. Za část čtvrtou se vkládá nová část pátá, která včetně nadpisu zní:

„ČÁST PÁTÁ
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NÁHRADĚ NÁKLADŮ ŘÍZENÍ
§ 14b
(1) V občanském soudním řízení,
a) které bylo zahájeno návrhem podaným na ustáleném vzoru uplatněném opakovaně týmž žalobcem ve skutkově i právně obdobných věcech,
b) v němž je předmětem řízení peněžité plnění a tarifní hodnota nepřevyšuje 50 000 Kč a
c) v němž byla žalobci přiznána náhrada nákladů řízení,
činí pro účely stanovení náhrady nákladů řízení sazba za každý úkon právní služby do podání návrhu na zahájení řízení včetně z tarifní hodnoty
1. do 10 000 Kč ................................ 200 Kč,
2. přes 10 000 Kč do 30 000 Kč ................. 300 Kč,
3. přes 30 000 Kč do 50 000 Kč ................. 500 Kč.
(2) Ve věcech výkonu rozhodnutí, je-li vymáháno peněžité plnění a tarifní hodnota nepřevyšuje 50 000 Kč, činí pro účely stanovení náhrady nákladů řízení sazba odměny za první poradu s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení a za sepsání návrhu na zahájení řízení 100 Kč za každý z těchto úkonů.
(3) Sazba odměny za další úkony právní služby pro účely stanovení náhrady nákladů v řízeních podle odstavců 1 a 2 se stanoví podle § 7.
(4) Celková výše odměny pro účely stanovení náhrady nákladů v řízení podle odstavce 1 je omezena výší tarifní hodnoty.
(5) Paušální částka jako náhrada výdajů na vnitrostátní poštovné, místní hovorné a přepravné pro účely stanovení náhrady nákladů řízení činí
a) 100 Kč za každý z úkonů právní služby hrazený podle odstavců 1 a 2,
b) 300 Kč za každý z úkonů právní služby hrazený podle odstavce 3.
(6) Ustanovení § 6 a § 8 až 12 se použijí přiměřeně.“.
Dosavadní část pátá se označuje jako část šestá.

Čl. II
Přechodné ustanovení
V řízeních zahájených přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se o náhradě nákladů
řízení rozhodne podle dosavadních právních předpisů.

Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2014.

Ministryně:
prof. JUDr. Válková, CSc., v. r.