Nové předpisy

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

Zákon o volbách do zastupitelstev obcí je klíčový pro volby do obecních zastupitelstev, které probíhají každé čtyři roky. Tento zákon je proto klíčovým právním předpisem volebního práva v České republice.

Aktuální znění zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, k 6.7.2014


§ 1-77 ČÁST PRVNÍ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
Část předpisu - § 1-5 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ
Část předpisu - § 4 Právo volit
Část předpisu - § 5 Právo být volen
Část předpisu - § 6-19 HLAVA II VOLEBNÍ ORGÁNY
Část předpisu - § 7 Státní volební komise
Část předpisu - § 8 Ministerstvo vnitra
Část předpisu - § 9 Český statistický úřad
Část předpisu - § 10 Krajský úřad
Část předpisu - § 11 zrušen
Část předpisu - § 12 Pověřený obecní úřad
Část předpisu - § 13 Obecní úřad v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory
Část předpisu - § 14 Obecní úřad
Část předpisu - § 15 Starosta
Část předpisu - § 16 Okrsková volební komise
Část předpisu - § 20-25 HLAVA III KANDIDÁTNÍ LISTINY A HLASOVACÍ LÍSTKY
Část předpisu - § 20 Volební strana
Část předpisu - § 21 Kandidátní listiny
Část předpisu - § 23 Projednání a registrace kandidátních listin
Část předpisu - § 24 Vzdání se a odvolání kandidatury
Část předpisu - § 25 Hlasovací lístky
Část předpisu - § 26-39 HLAVA IV HLASOVÁNÍ
Část předpisu - § 26 Volební okrsky
Část předpisu - § 27 Volební obvody
Část předpisu - § 28 Seznamy voličů
Část předpisu - § 29 Informování voličů
Část předpisu - § 30 Volební kampaň
Část předpisu - § 31 Volební místnost
Část předpisu - § 32 Zahájení hlasování
Část předpisu - § 33 Zásady hlasování
Část předpisu - § 34 Způsob hlasování
Část předpisu - § 35 Pořádek ve volební místnosti a v jejím bezprostředním okolí
Část předpisu - § 39 Ukončení hlasování
Část předpisu - § 40-54 HLAVA V ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
Část předpisu - § 40 Sčítání hlasů okrskovou volební komisí
Část předpisu - § 41 Posuzování hlasovacích lístků
Část předpisu - § 42 Zápis o průběhu a výsledku hlasování
Část předpisu - § 43 Předání výsledku hlasování Českému statistickému úřadu
Část předpisu - § 45 Zjišťování výsledku voleb
Část předpisu - § 46 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
Část předpisu - § 47 Vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstva obce
Část předpisu - § 48 Zvláštní ustanovení pro územně členěná statutární města a pro hlavní město Prahu
Část předpisu - § 49 Informování volebních stran při volbách do zastupitelstev obcí
Část předpisu - § 51 Vyhlášení celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí
Část předpisu - § 52 Ukončení činnosti okrskové volební komise
Část předpisu - § 53 Osvědčení o zvolení
Část předpisu - § 54 Dodatečné volby, opakované volby a opakované hlasování
Část předpisu - § 55-58 HLAVA VI VZNIK A ZÁNIK MANDÁTU, NASTUPOVÁNÍ NÁHRADNÍKŮ, NOVÉ VOLBY
Část předpisu - § 55 Vznik a zánik mandátu
Část předpisu - § 56 Nastupování náhradníků
Část předpisu - § 58 Nové volby
Část předpisu - § 59-61 HLAVA VII SOUDNÍ PŘEZKUM
Část předpisu - § 62-63 HLAVA VIII NÁROKY ČLENŮ OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ A NÁROKY KANDIDÁTŮ
Část předpisu - § 62 Nároky členů okrskových volebních komisí
Část předpisu - § 63 Nároky kandidátů
Část předpisu - § 64-65 HLAVA IX PŘESTUPKY A JINÉ SPRÁVNÍ DELIKTY
Část předpisu - § 66-77 HLAVA X USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
Část předpisu - § 67 Lhůty
Část předpisu - § 74 Zmocňovací ustanovení
Část předpisu - § 78 ČÁST DRUHÁ Změna občanského soudního řádu
Část předpisu - § 79 ČÁST TŘETÍ Změna zákona o volbách do zastupitelstev v obcích
Část předpisu - § 80 ČÁST ČTVRTÁ Změna zákona o volbách do Parlamentu České republiky
Část předpisu - § 81 ČÁST PÁTÁ Změna zákona o občanských průkazech
Část předpisu - § 82 ČÁST ŠESTÁ ÚČINNOST
Část předpisu - Příl Počty podpisů na peticích podle § 21 odst. 4
Část předpisu - Vybraná ustanovení novel