Nové předpisy

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů - § 6-19 HLAVA II VOLEBNÍ ORGÁNY

HLAVA II
VOLEBNÍ ORGÁNY

§ 6
Volebními orgány podle tohoto zákona jsou
a) Státní volební komise,
b) Ministerstvo vnitra,
c) Český statistický úřad,
d) krajský úřad, Magistrát hlavního města Prahy (dále jen "krajský úřad"),
e) pověřený obecní úřad,11) v hlavním městě Praze Magistrát hlavního města Prahy, ve městech Brně, Ostravě a Plzni magistráty těchto měst (dále jen "pověřený obecní úřad"),
f) obecní úřad v obcích, v nichž rada obce zřídila alespoň 2 odbory obecního úřadu,12) a v obcích, v nichž je pověřený obecní úřad, v hlavním městě Praze úřad městské části, v němž rada městské části zřídila alespoň 2 odbory,12) ve městech Brně, Ostravě a Plzni úřad městské části nebo městského obvodu (dále jen "obecní úřad v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory"),
g) obecní úřad, městský úřad, magistrát územně nečleněného statutárního města, úřad městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města a úřad městské části hlavního města Prahy (dále jen "obecní úřad"),
h) starosta, primátor ve statutárním městě, které není územně členěno, a v hlavním městě Praze starosta městské části (dále jen "starosta"),
i) okrsková volební komise.

§ 7
Státní volební komise
(1) Státní volební komise, vytvořená podle zvláštního právního předpisu,13) je rovněž stálým volebním orgánem i na úseku voleb do zastupitelstev obcí.
(2) Státní volební komise
a) koordinuje přípravu, organizaci, průběh a provedení voleb do zastupitelstev obcí,
b) vykonává dohled nad zabezpečením úkonů nezbytných pro organizačně technické provádění voleb do zastupitelstev obcí,
c) vyhlašuje a uveřejňuje celkové výsledky voleb do zastupitelstev obcí sdělením ve Sbírce zákonů,
d) vydává povolení k přítomnosti dalších osob při sčítání hlasů okrskovou volební komisí.

§ 8
Ministerstvo vnitra
(1) Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy na úseku voleb do zastupitelstev obcí.14)
(2) Ministerstvo vnitra na úseku voleb do zastupitelstev obcí, nových, dodatečných nebo opakovaných voleb 
a) metodicky řídí a kontroluje organizační a technickou přípravu, průběh a provedení voleb,
b) řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni kraje,
c) zajišťuje ověřování způsobilosti na úseku voleb pro zaměstnance kraje zařazeného do krajského úřadu s výjimkou Magistrátu hlavního města Prahy pověřeného činností na úseku voleb, který prokáže zkouškou potřebné znalosti; o kladném výsledku ověření způsobilosti vydá osvědčení; ověření způsobilosti na úseku voleb nahrazuje prokázání zvláštní odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu,16)
d) zajišťuje tisk volebních materiálů a organizačně zajišťuje tisk hlasovacích lístků.

§ 9
Český statistický úřad
(1) Český statistický úřad vypracovává závazný systém zjišťování a zpracování výsledků voleb do zastupitelstev obcí, vyhotovuje příslušné programové vybavení pro účely zpracování výsledků voleb a poskytuje výsledky voleb do zastupitelstev obcí.
(2) Český statistický úřad dále
a) zabezpečuje technicky systém zpracování výsledků voleb do zastupitelstev obcí17) podle odstavce 1 na pracovištích vytvářených u Státní volební komise, u krajských úřadů, pověřených obecních úřadů, v hlavním městě Praze u úřadů městských částí a ve městech Brně, Ostravě a Plzni u úřadů městských částí a městských obvodů; při tom spolupracuje s Ministerstvem vnitra, krajskými úřady a obecními úřady,
b) vyhotovuje zápisy o výsledcích voleb do zastupitelstev obcí,
c) zpracovává celkové údaje o výsledcích voleb do zastupitelstev obcí,
d) technicky zajišťuje dostupnost a poskytování průběžných a celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí,
e) pro jednotlivá pracoviště podle písmene a) zabezpečuje zaměstnance Českého statistického úřadu pověřené zjišťováním a zpracováním výsledků voleb do zastupitelstev obcí a potřebný počet dalších osob pro zajištění zpracování a poskytování výsledků voleb a provádí jejich školení,
f) provádí školení určených členů okrskových volebních komisí k systému zjišťování a zpracování výsledku hlasování,
g) vydává písemný doklad ve formě počítačové sestavy, který osvědčuje okrskovým volebním komisím, že výsledek hlasování z volebního okrsku byl do dalšího zpracování převzat bezchybně,
h) na pracovišti u pověřených obecních úřadů zabezpečuje předání souhrnných informací o výsledku voleb na úrovni obcí v písemné formě volebním stranám, jejichž kandidátní listina byla pro volby do zastupitelstva obce zaregistrována; v rámci technického řešení podle odstavce 1 také zabezpečuje předávání informací v elektronické formě u krajských úřadů nebo pověřených obecních úřadů,
i) vyhotovuje registry a číselníky kandidátů a volebních stran,
j) řeší stížnosti na funkci technických zařízení a příslušného programového vybavení použitých při zpracování výsledků voleb do zastupitelstev obcí,
k) po vyhlášení celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí Státní volební komisí na vyžádání poskytuje informace o výsledcích voleb do zastupitelstev obcí,
l) předává zápisy o průběhu a výsledku hlasování převzatých od okrskových volebních komisí do úschovy nejpozději 10 dnů po ukončení zpracování příslušnému obecnímu úřadu.
(3) Pouze zaměstnanec Českého statistického úřadu, který má pověření podle odstavce 2 písm. e), je oprávněn
a) zdržovat se v místnosti, kde okrsková volební komise sčítá hlasy (§ 40 odst. 1),
b) převzít stejnopis zápisu o průběhu a výsledku hlasování a výsledek hlasování na technickém nosiči dat (§ 43 odst. 1),
c) stanovit lhůtu k odstranění chyb a předání nového zápisu o průběhu a výsledku hlasování (§ 43 odst. 2),
d) vydat pokyn k ukončení zasedání okrskové volební komise po převzetí bezchybného zápisu o průběhu a výsledku hlasování (§ 43 odst. 3),
e) poskytovat předběžné výsledky voleb do zastupitelstva obce (§ 43 odst. 3),
f) vyhotovit a podepsat zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce (§ 46 odst. 1 a 3),
g) zaslat souhrnné informace o výsledku voleb na úrovni obce na adresu zmocněnců volebních stran a na adresu nezávislých kandidátů (§ 49).

§ 10
Krajský úřad
(1) Krajský úřad
a) zajišťuje organizačně a technicky přípravu, průběh a provedení voleb v kraji,
b) sestavuje přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti v územním obvodu kraje z podkladů pověřených obecních úřadů a zveřejňuje jej způsobem umožňujícím dálkový přístup,
c) ukládá pokuty podle tohoto zákona,
d) kontroluje průběh hlasování ve volebních místnostech,
e) spolupracuje s Českým statistickým úřadem na zajištění potřebných technických zařízení a pracovních sil,
f) řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni obce, s výjimkou městských částí a městských obvodů,
g) ověřuje způsobilost na úseku voleb pro zaměstnance obce, v jejímž obecním úřadu jsou zřízeny alespoň 2 odbory s výjimkou pověřených obecních úřadů, pověřeného činností na úseku voleb, který prokáže zkouškou potřebné znalosti; o kladném výsledku ověření způsobilosti vydá osvědčení; ověření způsobilosti na úseku voleb nahrazuje prokázání zvláštní odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu,18)
h) zajišťuje archivaci volební dokumentace,
i) plní další úkoly podle tohoto zákona.
(2) Činnosti podle odstavce 1 může vykonávat pouze zaměstnanec kraje zařazený do krajského úřadu, který má osvědčení podle § 8 odst. 2 písm. c).

§ 11
zrušen

§ 12
Pověřený obecní úřad
(1) Pověřený obecní úřad
a) projednává a registruje kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí náležejících do jeho územního obvodu s výjimkou obcí, kde působí obecní úřady podle § 6 písm. f),
b) informuje starosty obcí náležejících do jeho územního obvodu s výjimkou obcí, kde působí obecní úřady podle § 6 písm. f), o registraci kandidátních listin nejpozději 48 dnů přede dnem voleb,
c) losuje pořadí volebních stran na hlasovacím lístku pro volby do zastupitelstev obcí náležejících do jeho územního obvodu s výjimkou obcí, kde působí obecní úřady podle § 6 písm. f),
d) zajišťuje tisk hlasovacích lístků v obcích náležejících do jeho územního obvodu s výjimkou obcí, kde působí obecní úřady podle § 6 písm. f),
e) spolupracuje s Českým statistickým úřadem na zajištění potřebných technických zařízení a pracovních sil,
f) sestavuje přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti ve svém správním obvodu z podkladů obecních úřadů, zasílá jej krajskému úřadu nejpozději 4 dny přede dnem voleb a zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup,
g) vyhlašuje výsledky voleb do zastupitelstev obcí náležejících do jeho územního obvodu s výjimkou obcí, kde působí obecní úřady podle § 6 písm. f),
h) řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni městských částí a městských obvodů,
i) zajišťuje archivaci volební dokumentace,
j) kontroluje průběh hlasování ve volebních místnostech,
k) kontroluje sčítání hlasů okrskovou volební komisí.
(2) Pouze zaměstnanec, který má osvědčení podle zvláštního právního předpisu,20) je oprávněn
a) převzít kandidátní listiny (§ 21 odst. 3),
b) potvrdit podání kandidátní listiny (§ 21 odst. 3),
c) projednat a registrovat kandidátní listiny (§ 23),
d) převzít listinu o odvolání zmocněnce (§ 22 odst. 4),
e) vyhotovit a zaslat rozhodnutí o registraci, o odmítnutí kandidátní listiny nebo o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině (§ 23 odst. 3 až 5),
f) převzít prohlášení o vzdání se kandidatury a o jejím odvolání (§ 24 odst. 3),
g) změnit označení pořadí kandidátů na kandidátní listině (§ 24 odst. 4),
h) vylosovat pořadí volebních stran na hlasovacím lístku (§ 25 odst. 3),
i) podepsat zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce (§ 46 odst. 3),
j) provádět kontrolu průběhu hlasování a kontrolu sčítání hlasů (§ 38).
(3) Pověřený obecní úřad pro účely registrace kandidátních listin a kontroly petic využívá
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z informačního systému cizinců.
(4) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. a) jsou
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména (dále jen „jméno“),
c) adresa místa pobytu,
d) datum narození,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(5) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsou
a) jméno, příjmení, včetně předchozích příjmení,
b) datum narození,
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d) adresa místa trvalého pobytu,
e) omezení svéprávnosti.
(6) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. c) jsou
a) jméno, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d) druh a adresa místa pobytu na území České republiky,
e) omezení svéprávnosti.
f) údaj o tom, že cizinec je zapsán do dodatku stálého seznamu voličů pro volby do zastupitelstev obcí.
(7) Policie České republiky poskytuje na základě žádosti obecního úřadu z informačního systému cizinců pro účely vedení seznamů voličů údaje o cizincích zapsaných do dodatku stálého seznamu voličů pro volby do zastupitelstev obcí přihlášených v obci k trvalému pobytu v rozsahu podle odstavce 6.
(8) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel a z informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(9) Ze získaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

§ 13
Obecní úřad v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory
(1) Obecní úřad v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory,
a) projednává a registruje kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce,
b) pro účely registrace kandidátních listin a kontroly petic využívá údaje v rozsahu a za podmínek podle § 12 odst. 3 až 9,
c) informuje starostu o registraci kandidátních listin,
d) losuje pořadí volebních stran na hlasovacím lístku,
e) zajišťuje tisk hlasovacích lístků,
f) vyhlašuje výsledky voleb v obci,
g) zajišťuje archivaci volební dokumentace.
(2) Pouze zaměstnanec, který má osvědčení podle § 10 odst. 1 písm. g), je oprávněn činit úkony uvedené v § 12 odst. 2.

§ 14
Obecní úřad
(1) Obecní úřad
a) zajišťuje volební místnosti pro okrskové volební komise, zejména jejich vybavení a potřebné pracovní síly,
b) vede stálý seznam voličů a dodatek stálého seznamu voličů (§ 28 odst. 1 až 4),
c) oznamuje Policii České republiky údaj o zápisu voliče, který není státním občanem České republiky, do dodatku stálého seznamu voličů nebo údaj o jeho vyškrtnutí z dodatku stálého seznamu voličů,
d) zajišťuje telefonní spojení do každé volební místnosti v územním obvodu obce a telefonní číslo nahlašuje nejpozději 9 dnů přede dnem voleb pověřenému obecnímu úřadu,
e) řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni volebního okrsku,
f) zajišťuje archivaci volební dokumentace převzaté od okrskových volebních komisí,
g) plní další úkoly stanovené tímto zákonem.
(2) Obecní úřad pro účely vedení stálého seznamu voličů a jeho dodatku využívá údaje v rozsahu a za podmínek podle § 12 odst. 3 až 9.
(3) Ministerstvo vnitra poskytne obecnímu úřadu na jeho žádost seznam voličů v členění podle volebních okrsků.
(4) Údaje ze základního registru obyvatel, z informačního systému evidence obyvatel a informačního systému cizinců může obecní úřad předávat okrskové volební komisi.

§ 15
Starosta
a) stanovuje stálé volební okrsky,
b) informuje voliče o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce,
c) zajišťuje distribuci hlasovacích lístků voličům,
d) stanovuje s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku ve lhůtě 60 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva obce minimální počet členů okrskové volební komise, a to tak, aby počet členů byl nejméně 6, s výjimkou volebních okrsků do 300 voličů, kde může být okrsková volební komise čtyřčlenná,
e) svolává první zasedání okrskové volební komise tak, aby se uskutečnilo nejpozději do 21 dnů přede dnem voleb,
f) jmenuje a odvolává zapisovatele okrskové volební komise (dále jen "zapisovatel"),
g) poskytuje každé volební straně, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována, informace o počtu a sídlech volebních okrsků zveřejněním na úřední desce obecního úřadu do 45 dnů přede dnem voleb,
h) plní další úkoly stanovené tímto zákonem.

§ 16
Okrsková volební komise
a) dbá o pořádek ve volební místnosti,
b) zajišťuje a dozírá na průběh hlasování,
c) sčítá hlasy a vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku hlasování,
d) odevzdává volební dokumentaci do úschovy obecnímu úřadu s výjimkou jednoho stejnopisu zápisu o průběhu a výsledku hlasování.