Nové předpisy

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů - § 7 Státní volební komise

§ 7
Státní volební komise
(1) Státní volební komise, vytvořená podle zvláštního právního předpisu,13) je rovněž stálým volebním orgánem i na úseku voleb do zastupitelstev obcí.
(2) Státní volební komise
a) koordinuje přípravu, organizaci, průběh a provedení voleb do zastupitelstev obcí,
b) vykonává dohled nad zabezpečením úkonů nezbytných pro organizačně technické provádění voleb do zastupitelstev obcí,
c) vyhlašuje a uveřejňuje celkové výsledky voleb do zastupitelstev obcí sdělením ve Sbírce zákonů,
d) vydává povolení k přítomnosti dalších osob při sčítání hlasů okrskovou volební komisí.