Nové předpisy

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů - § 8 Ministerstvo vnitra

§ 8
Ministerstvo vnitra
(1) Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy na úseku voleb do zastupitelstev obcí.14)
(2) Ministerstvo vnitra na úseku voleb do zastupitelstev obcí, nových, dodatečných nebo opakovaných voleb 
a) metodicky řídí a kontroluje organizační a technickou přípravu, průběh a provedení voleb,
b) řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni kraje,
c) zajišťuje ověřování způsobilosti na úseku voleb pro zaměstnance kraje zařazeného do krajského úřadu s výjimkou Magistrátu hlavního města Prahy pověřeného činností na úseku voleb, který prokáže zkouškou potřebné znalosti; o kladném výsledku ověření způsobilosti vydá osvědčení; ověření způsobilosti na úseku voleb nahrazuje prokázání zvláštní odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu,16)
d) zajišťuje tisk volebních materiálů a organizačně zajišťuje tisk hlasovacích lístků.