Nové předpisy

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů - § 15 Starosta

§ 15
Starosta
a) stanovuje stálé volební okrsky,
b) informuje voliče o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce,
c) zajišťuje distribuci hlasovacích lístků voličům,
d) stanovuje s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku ve lhůtě 60 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva obce minimální počet členů okrskové volební komise, a to tak, aby počet členů byl nejméně 6, s výjimkou volebních okrsků do 300 voličů, kde může být okrsková volební komise čtyřčlenná,
e) svolává první zasedání okrskové volební komise tak, aby se uskutečnilo nejpozději do 21 dnů přede dnem voleb,
f) jmenuje a odvolává zapisovatele okrskové volební komise (dále jen "zapisovatel"),
g) poskytuje každé volební straně, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována, informace o počtu a sídlech volebních okrsků zveřejněním na úřední desce obecního úřadu do 45 dnů přede dnem voleb,
h) plní další úkoly stanovené tímto zákonem.