Nové předpisy

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů - § 16 Okrsková volební komise

§ 16
Okrsková volební komise
a) dbá o pořádek ve volební místnosti,
b) zajišťuje a dozírá na průběh hlasování,
c) sčítá hlasy a vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku hlasování,
d) odevzdává volební dokumentaci do úschovy obecnímu úřadu s výjimkou jednoho stejnopisu zápisu o průběhu a výsledku hlasování.