Nové předpisy

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů - § 48 Zvláštní ustanovení pro územně členěná statutární města a pro hlavní město Prahu

§ 48
Zvláštní ustanovení pro územně členěná statutární města a pro hlavní město Prahu
(1) Úřad městské části v hlavním městě Praze a úřad městského obvodu nebo městské části ve městech Brně, Ostravě a Plzni
a) zajišťuje místnosti a pomocné prostředky pro činnost pracoviště Českého statistického úřadu při přejímce, kontrole a zpracování zápisů o průběhu a výsledku hlasování, přebíraných od okrskových volebních komisí ve svém územním obvodu,
b) spolupracuje s Českým statistickým úřadem na zajištění potřebných technických zařízení a pracovních sil pro vstup výsledku hlasování z jednotlivých volebních okrsků do systému zpracování na tomto pracovišti.
(2) Okrsková volební komise vyhotoví zápis o hlasování ve volebním okrsku (§ 42) zvlášť pro volby do zastupitelstev městských obvodů nebo městských částí a zvlášť pro volby do zastupitelstev územně členěných statutárních měst nebo pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy.
(3) Při předání stejnopisu zápisu vyhotoveného podle § 42 týkajícího se voleb do zastupitelstva městského obvodu nebo městské části a voleb do zastupitelstva územně členěného statutárního města nebo do Zastupitelstva hlavního města Prahy postupuje okrsková volební komise podle § 43 odst. 1.