Nové předpisy

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů - § 78 ČÁST DRUHÁ Změna občanského soudního řádu

ČÁST DRUHÁ
Změna občanského soudního řádu
§ 78
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 276/2001 Sb. a zákona č. 317/2001 Sb., se mění takto:
1. V § 200l odst. 3 se v druhé větě zrušují slova ", prezidentu republiky".
2. V § 200l se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 až 6, které znějí:
"(4) Jestliže zastupitelstvo obce, přednosta okresního úřadu nebo ministr vnitra vyslovili zánik mandátu člena zastupitelstva obce, může se člen zastupitelstva obce, o jehož mandát jde, nebo volební strana, která podala kandidátní listinu v obci, obrátit na soud s návrhem na zrušení usnesení zastupitelstva obce nebo rozhodnutí přednosty okresního úřadu anebo ministra vnitra, kterým byl zánik vysloven.
(5) Účastníkem řízení podle odstavce 4 je navrhovatel a příslušná obec, jejíž zastupitelstvo zánik mandátu vyslovilo, okresní úřad, vyslovil-li zánik mandátu přednosta okresního úřadu, nebo Ministerstvo vnitra, vyslovil-li zánik mandátu ministr vnitra.
(6) Soud o návrhu rozhodne bez jednání usnesením, a to do 20 dnů. Usnesení podle odstavce 4 o zrušení usnesení zastupitelstva obce, rozhodnutí přednosty okresního úřadu nebo ministra vnitra, kterým byl vysloven zánik mandátu, se doručuje účastníkům řízení, a není-li účastníkem řízení příslušný okresní úřad, doručuje se usnesení soudu i tomuto subjektu.".
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 7.
3. Poznámky pod čarou č. 34b) a 34c) znějí:
"34b) § 21 a 23 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.
34c) § 59 zákona č. 491/2001 Sb.".