Nové předpisy

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů - § 12 Pověřený obecní úřad

§ 12
Pověřený obecní úřad
(1) Pověřený obecní úřad
a) projednává a registruje kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí náležejících do jeho územního obvodu s výjimkou obcí, kde působí obecní úřady podle § 6 písm. f),
b) informuje starosty obcí náležejících do jeho územního obvodu s výjimkou obcí, kde působí obecní úřady podle § 6 písm. f), o registraci kandidátních listin nejpozději 48 dnů přede dnem voleb,
c) losuje pořadí volebních stran na hlasovacím lístku pro volby do zastupitelstev obcí náležejících do jeho územního obvodu s výjimkou obcí, kde působí obecní úřady podle § 6 písm. f),
d) zajišťuje tisk hlasovacích lístků v obcích náležejících do jeho územního obvodu s výjimkou obcí, kde působí obecní úřady podle § 6 písm. f),
e) spolupracuje s Českým statistickým úřadem na zajištění potřebných technických zařízení a pracovních sil,
f) sestavuje přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti ve svém správním obvodu z podkladů obecních úřadů, zasílá jej krajskému úřadu nejpozději 4 dny přede dnem voleb a zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup,
g) vyhlašuje výsledky voleb do zastupitelstev obcí náležejících do jeho územního obvodu s výjimkou obcí, kde působí obecní úřady podle § 6 písm. f),
h) řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni městských částí a městských obvodů,
i) zajišťuje archivaci volební dokumentace,
j) kontroluje průběh hlasování ve volebních místnostech,
k) kontroluje sčítání hlasů okrskovou volební komisí.
(2) Pouze zaměstnanec, který má osvědčení podle zvláštního právního předpisu,20) je oprávněn
a) převzít kandidátní listiny (§ 21 odst. 3),
b) potvrdit podání kandidátní listiny (§ 21 odst. 3),
c) projednat a registrovat kandidátní listiny (§ 23),
d) převzít listinu o odvolání zmocněnce (§ 22 odst. 4),
e) vyhotovit a zaslat rozhodnutí o registraci, o odmítnutí kandidátní listiny nebo o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině (§ 23 odst. 3 až 5),
f) převzít prohlášení o vzdání se kandidatury a o jejím odvolání (§ 24 odst. 3),
g) změnit označení pořadí kandidátů na kandidátní listině (§ 24 odst. 4),
h) vylosovat pořadí volebních stran na hlasovacím lístku (§ 25 odst. 3),
i) podepsat zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce (§ 46 odst. 3),
j) provádět kontrolu průběhu hlasování a kontrolu sčítání hlasů (§ 38).
(3) Pověřený obecní úřad pro účely registrace kandidátních listin a kontroly petic využívá
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z informačního systému cizinců.
(4) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. a) jsou
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména (dále jen „jméno“),
c) adresa místa pobytu,
d) datum narození,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(5) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsou
a) jméno, příjmení, včetně předchozích příjmení,
b) datum narození,
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d) adresa místa trvalého pobytu,
e) omezení svéprávnosti.
(6) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. c) jsou
a) jméno, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d) druh a adresa místa pobytu na území České republiky,
e) omezení svéprávnosti.
f) údaj o tom, že cizinec je zapsán do dodatku stálého seznamu voličů pro volby do zastupitelstev obcí.
(7) Policie České republiky poskytuje na základě žádosti obecního úřadu z informačního systému cizinců pro účely vedení seznamů voličů údaje o cizincích zapsaných do dodatku stálého seznamu voličů pro volby do zastupitelstev obcí přihlášených v obci k trvalému pobytu v rozsahu podle odstavce 6.
(8) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel a z informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(9) Ze získaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.