Nové předpisy

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, § 26 - Oprávnění vůči orgánům veřejné správy

§ 26
Oprávnění vůči orgánům veřejné správy
Sdružení nebo profesní organizace, jež mají oprávněný zájem na ochraně spotřebitele, jsou oprávněna činit podněty orgánům veřejné správy v souvislosti s jejich dozorem nad ochranou zájmů spotřebitelů. Orgány veřejné správy, které tyto podněty obdrží, jsou povinny informovat sdružení nebo profesní organizace, jež mají oprávněný zájem na ochraně spotřebitele, o jejich vyřízení bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců od obdržení podnětu.
15) Zejména zákon č. 83/1990 Sb. nebo občanský zákoník.
20) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/27/ES o žalobách na zdržení se jednání v oblasti ochrany zájmů spotřebitelů.