Nové předpisy

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, § 27-29 - ČÁST PÁTÁ Společná a závěrečná ustanovení

ČÁST PÁTÁ
Společná a závěrečná ustanovení

§ 27
Ochrana spotřebitele při neoprávněném podnikání
Povinnosti prodávajících, výrobců, dovozců nebo dodavatelů mají i osoby, které provozují činnosti uvedené v § 2 odst. 1 písm. b) až e) bez příslušného oprávnění.

§ 28
zrušen

§ 28a
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví vyhláškou
a) podrobnosti o způsobu označování obuvi údaji o materiálech použitých v jejích hlavních částech,
b) seznam druhů obuvi, které nemusí být označeny údaji o materiálech použitých v jejich hlavních částech,
c) podmínky pro určování jednotlivých druhů křišťálového skla včetně názvů těchto druhů, vlastností, které je charakterizují, jim přidaných symbolů a metod stanovení příslušných chemických a fyzikálních vlastností, jakož i pro označování výrobků z křišťálového skla včetně stanovení výrobků z křišťálového skla, které označování podléhají.

§ 29
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Stráský v.r.
Kováč v.r.


23) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád). Zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
23) Zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění zákona č. 635/2004 Sb. a zákona č. 669/2004 Sb.