Nové předpisy

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, § 29 - Účinnost

§ 29
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Stráský v.r.
Kováč v.r.