Nové předpisy

Nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném

   240/2014 Sb.
   NAŘÍZENÍ VLÁDY
   ze dne 27. října 2014

   o  výši  časových  poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu
   při uplatnění slevy na mýtném

   Vláda  nařizuje  podle  § 46 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
   komunikacích,  ve  znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 80/2006 Sb.,
   zákona č. 152/2011 Sb. a zákona č. 196/2012 Sb.:

   § 1
   Předmět úpravy

   Toto  nařízení^1)  zapracovává  příslušné  předpisy  Evropské unie^2) a
   upravuje  výši  časového  poplatku,  výši  sazeb mýtného, výši slevy na
   mýtném  a  postup  při jejím uplatnění pro silniční motorová vozidla za
   užívání vybraných úseků pozemních komunikací.

   § 2
   Výše časového poplatku

   Časový poplatek za vozidlo v systému časového zpoplatnění činí

   a) na kalendářní rok 1 500 Kč,

   b) na 1 měsíc 440 Kč,

   c) na 10 dnů 310 Kč.

   § 3
   Výše sazeb mýtného za užívání dálnic a rychlostních silnic

   (1) Sazby mýtného se člení podle

   a) emisní třídy vozidla^3) na sazby pro vozidla

   1. do třídy EURO II,

   2. třídy EURO III a IV,

   3. třídy EURO V,

   4. třídy EURO VI, EEV a vyšší,

   b) počtu náprav vozidla nebo jízdní soupravy na sazby pro vozidla se

   1. dvěma nápravami,

   2. třemi nápravami,

   3. čtyřmi nebo více nápravami.

   (2) Členění sazeb mýtného podle odstavce 1 písm. b) neplatí pro vozidla
   kategorie M2 a M3^4).

   (3)  Sazby  mýtného  pro  dálnice  a  rychlostní silnice jsou uvedeny v
   příloze  č.  1  k tomuto nařízení, s výjimkou sazeb mýtného pro vozidla
   kategorie  M2  a  M3^4),  které  jsou  uvedeny  v příloze č. 3 k tomuto
   nařízení.

   § 4
   Výše sazeb mýtného za užívání silnic I. třídy

   (1) Sazby mýtného se člení podle

   a) emisní třídy vozidla^3) na sazby pro vozidla

   1. do třídy EURO II,

   2. třídy EURO III a IV,

   3. třídy EURO V,

   4. třídy EURO VI, EEV a vyšší,

   b) počtu náprav vozidla nebo jízdní soupravy na sazby pro vozidla se

   1. dvěma nápravami,

   2. třemi nápravami,

   3. čtyřmi nebo více nápravami.

   (2) Členění sazeb mýtného podle odstavce 1 písm. b) neplatí pro vozidla
   kategorie M2 a M3^4).

   (3)  Sazby  mýtného  pro silnice I. třídy jsou uvedeny v příloze č. 2 k
   tomuto  nařízení,  s  výjimkou sazeb mýtného pro vozidla kategorie M2 a
   M3^4), které jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

   § 5
   Sleva na mýtném

   (1) Časové období rozhodné pro výpočet slevy na celkově uloženém mýtném
   v tomto období se stanoví na kalendářní rok.

   (2)   Pokud   celková   výše   uloženého  mýtného  zjištěného  systémem
   elektronického  mýtného  v  průběhu  časového období podle odstavce 1 u
   vozidla v systému elektronického mýtného dosáhla alespoň

   a) 75 000 Kč, poskytne se sleva ve výši 5 %,

   b) 110 000 Kč, poskytne se sleva ve výši 8 %,

   c) 190 000 Kč, poskytne se sleva ve výši 11 %,

   d) 300 000 Kč, poskytne se sleva ve výši 13 %.

   (3)  Do  výše  uloženého mýtného podle odstavce 2 se nezapočítává mýtné
   uložené přede dnem poskytnutí údajů a dokladů o vozidle podle § 6 odst.
   2.   § 6
   Postup při uplatnění slevy na mýtném

   (1)  Provozovatel vozidla poskytne provozovateli systému elektronického
   mýtného  údaje  a  doklady  o  vozidle v systému elektronického mýtného
   nezbytné  pro výpočet slevy na mýtném za kalendářní rok, za nějž má být
   sleva  poprvé  poskytnuta,  a bez zbytečného prodlení mu oznamuje změny
   těchto údajů nebo dokladů.

   (2) Údaje a doklady o vozidle v systému elektronického mýtného jsou:

   a) údaje o provozovateli vozidla, kterými jsou

   1.  jméno,  popřípadě  jména,  a  příjmení,  adresa místa trvalého nebo
   obdobného   pobytu  a  kontaktní  údaje  pro  elektronické  doručování,
   jedná-li se o fyzickou osobu,

   2.  obchodní  firma  nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, popřípadě
   odlišující dodatek, adresa místa trvalého nebo obdobného pobytu, adresa
   místa  podnikání,  identifikační  číslo  osoby,  bylo-li  přiděleno,  a
   kontaktní  údaje pro elektronické doručování, jedná-li se o podnikající
   fyzickou osobu, nebo

   3.  obchodní firma nebo název, adresa sídla, identifikační číslo osoby,
   bylo-li  přiděleno,  a  kontaktní  údaje  pro  elektronické doručování,
   jedná-li se o právnickou osobu,

   b)  státní  poznávací  značka  vozidla  včetně  uvedení  státu, v jehož
   registru vozidel nebo obdobné evidenci je vozidlo zapsáno,

   c)  kopie  technického  průkazu  s uvedením kategorie vozidla, největší
   povolené hmotnosti a emisní třídy vozidla a

   d) plná moc, pokud je provozovatel vozidla zastoupen třetí osobou.

   (3)  Provozovatel systému elektronického mýtného nejpozději do 6 měsíců
   od konce každého kalendářního roku

   a)  ověří,  zda u vozidla v systému elektronického mýtného, o kterém mu
   byly  poskytnuty údaje podle odstavce 1, vznikl podle § 5 odst. 2 nárok
   na slevu,

   b) vypočte výši slevy na mýtném pro jednotlivé vozidlo a

   c)  vyzve  provozovatele  vozidla,  u  kterého vznikl nárok na slevu na
   mýtném,  aby  sdělil  údaje  o  bankovním  účtu,  na  který  lze částku
   odpovídající výši slevy na mýtném zaslat.

   (4)   Provozovatel   systému   elektronického   mýtného  odešle  částku
   odpovídající  výši slevy na mýtném zaokrouhlenou na celé koruny dolů na
   účet podle odstavce 3 písm. c) nejpozději do 4 měsíců od obdržení údajů
   o bankovním účtu.

   § 7
   Přechodné ustanovení

   U  vozidel  kategorie  EURO  VI a EEV v systému elektronického mýtného,
   která  byla  vybavena  zaevidovaným  elektronickým zařízením přede dnem
   nabytí  účinnosti  tohoto  nařízení,  se  sazby  mýtného  podle  tohoto
   nařízení  použijí  až  od okamžiku vybavení těchto vozidel zaevidovaným
   elektronickým zařízením, do kterého provozovatel systému elektronického
   mýtného  zadal  data  nezbytná pro rozlišení kategorie vozidel. Do této
   doby se u vozidel podle věty první použijí sazby mýtného podle nařízení
   vlády  č.  484/2006 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy
   na  mýtném  a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění účinném
   přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

   § 8
   Zrušovací ustanovení

   Zrušuje se:
   1.  Nařízení  vlády  č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši
   sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací.

   2.  Nařízení  vlády  č.  272/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.
   484/2006  Sb.,  o  výši  časových  poplatků  a  o výši sazeb mýtného za
   užívání určených pozemních komunikací.

   3.  Nařízení  vlády  č.  404/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.
   484/2006  Sb.,  o  výši  časových  poplatků  a  o výši sazeb mýtného za
   užívání  určených  pozemních  komunikací,  ve  znění  nařízení vlády č.
   272/2007 Sb.

   4.  Nařízení  vlády  č.  26/2010  Sb., kterým se mění nařízení vlády č.
   484/2006  Sb.,  o  výši  časových  poplatků  a  o výši sazeb mýtného za
   užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů.

   5.  Nařízení  vlády  č.  415/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.
   484/2006  Sb.,  o  výši  časových  poplatků  a  o výši sazeb mýtného za
   užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů.

   6.  Nařízení  vlády  č.  243/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.
   484/2006  Sb.,  o  výši  časových  poplatků  a  o výši sazeb mýtného za
   užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů.

   7.  Nařízení  vlády  č.  354/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.
   484/2006  Sb.,  o  výši  časových  poplatků  a  o výši sazeb mýtného za
   užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů.

   8.  Nařízení  vlády  č.  352/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.
   484/2006  Sb.,  o  výši  časových  poplatků  a  o výši sazeb mýtného za
   užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů.

   9.  Nařízení  vlády  č.  15/2014  Sb., kterým se mění nařízení vlády č.
   484/2006  Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném
   a  o  postupu  při  uplatnění  slevy  na  mýtném,  ve  znění pozdějších
   předpisů.

   § 9
   Účinnost
   Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.

   Předseda vlády:
   Mgr. Sobotka v. r.

   Ministr dopravy:
   Ing. Prachař v. r.

   Příloha 1
   Sazby mýtného pro dálnice a rychlostní silnice

   Příloha 2
   Sazby mýtného pro silnice I. třídy

   Příloha 3
   Sazby mýtného pro vozidla kategorie M2 a M34) pro dálnice, rychlostní silnice a silnice I. třídy