Nové předpisy

Vyhláška č. 241/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 435/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění vyhlášky č. 374/2013 Sb.

   241/2014 Sb.
   VYHLÁŠKA
   ze dne 4. listopadu 2014,

   kterou se mění vyhláška č. 435/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací
   zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění vyhlášky č. 374/2013 Sb.

   Ministerstvo  dopravy stanoví podle § 46 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb.,
   o  pozemních  komunikacích,  ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č.
   132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona č.
   259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 358/2003 Sb., zákona č.
   186/2004  Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č.
   347/2009 Sb., zákona č. 406/2010 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č.
   288/2011 Sb., zákona č. 196/2012 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., (dále jen
   „zákon“):

   Čl. I
   Vyhláška  č. 435/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných
   časovým poplatkem, ve znění vyhlášky č. 374/2013 Sb., se mění takto:

   1. V § 1 písm. b) se slovo „zaplacení“ nahrazuje slovem „úhradu“.

   2. V § 2 odst. 2 se slova „pravý horní roh“ nahrazují slovy „levý horní
   roh“ a slova „levý horní roh“ se nahrazují slovy „pravý horní roh“.

   3. V § 3 odst. 1 písmeno j) zní:

   „j)  opticky variabilní holografická fólie s opakujícím se motivem kola
   vozidla  a  číslem  2015,  na které je na zadní straně kupónů vytištěno
   dvakrát  písmeno  „R“,  „M“ nebo „D“; tvar fólie je rozdílný pro roční,
   měsíční a desetidenní kupóny,“.

   4. V § 3 odst. 2 písmeno i) zní:

   „i)  opticky variabilní holografická fólie s opakujícím se motivem kola
   vozidla a číslem 2015 u ročních kupónů,“.

   5. V § 3 odstavec 4 zní:

   „(4) Jako základní podkladové barvy jsou použity u kupónů platných pro

   a) jeden rok barvy zelená a oranžová,

   b) jeden měsíc barvy modrá a oranžová,

   c) deset dnů barvy hnědá a fialová.“.

   6. § 4 a 5 včetně nadpisů znějí:


   „§ 4
   Plošné řešení prvních dílů kupónů

   (1)  Text  „(1.  DÍL)“, piktogram vozidla a nápis označující hmotnostní
   kategorii vozidla jsou umístěny ve střední části kupónu.

   (2)  Písmeno  označující  dobu platnosti je na přední straně umístěno v
   levé  horní  části  a na zadní straně v pravé horní části. Pod ním jsou
   umístěny  symboly  dopravních  značek „dálnice“ a „silnice pro motorová
   vozidla“.

   (3)  Číslo označující rok platnosti je na obou stranách umístěno v jeho
   dolní  části. Vlevo od čísla jsou pouze na přední straně písmena „RZ“ a
   pod nimi rámeček pro zápis registrační značky.

   (4)  Holografická  fólie  se stříbrným opticky variabilním prvkem je na
   přední  straně  umístěna  v  jeho  levé dolní části a na zadní straně v
   pravé dolní části. Prvek je odlišný tvarem podle doby platnosti kupónu.
   Na stejných místech je umístěn motiv tištěný opticky variabilní barvou.
   Motiv  je  na  přední  straně  částečně a na zadní straně z větší části
   zakryt holografickou fólií. Na zadní straně motivu je vytištěno dvakrát
   písmeno „R“, „M“ nebo „D“ označující dobu platnosti kupónů.

   (5)  Dvoupísmenná  série  a  šestimístné pořadové číslo, které vykazuje
   červenou  fluorescenci  v  UV  záření, jsou umístěny na přední straně v
   pravé horní části.

   (6)  Na  papírové  podložce  pod  spodním  okrajem  kupónů  je vytištěn
   třináctimístný čárový kód tmavomodré barvy.

   § 5
   Plošné řešení druhých dílů kupónů

   (1)  Dvoupísmenná  série  a  šestimístné pořadové číslo, které vykazuje
   červenou fluorescenci v UV záření, jsou umístěny v horní části.

   (2)  Nápis  „KUPÓNPROKAZUJÍCÍ ZAPLACENÍ POPLATKU ZA UŽÍVÁNÍ ZPOPLATNĚNÉ
   POZEMNÍ KOMUNIKACE (2. DÍL)“ je rozdělen do pěti řádků a je umístěn pod
   prvky  uvedenými  v  odstavci  1).  Pod  nápisem  jsou umístěny symboly
   dopravních značek „dálnice“ a „silnice pro motorová vozidla“.

   (3)  Nápis označující hmotnostní kategorii vozidla, piktogram vozidla a
   písmeno  označující  dobu  platnosti  jsou  umístěny v levé dolní části
   kupónu. Nad těmito prvky je umístěno číslo označující rok platnosti.

   (4) Holografická fólie se stříbrným opticky variabilním prvkem u kupónů
   s roční platností je umístěna v dolní části vpravo.

   (5)  Rámeček  pro  zápis  registrační  značky  je  umístěn  na papírové
   podložce  zadní  strany  kupónu  otočený  o 908. Vpravo od rámečku jsou
   písmena  „RZ“. V horní části je písmeno označující dobu platnosti, údaj
   o  hmotnostní  kategorii  vozidla a doplňkové texty ve třech jazykových
   verzích.“.

   7. Příloha č. 1 včetně nadpisu zní:

   „Příloha č. 1 k vyhlášce č. 435/2012 Sb.

   Vzory kupónů prokazujících zaplacení časového poplatku

   1. Kupón s platností na jeden rok   2. Kupón s platností na jeden měsíc   3. Kupón s platností na deset dnů


   Čl. II
   Přechodné ustanovení
   Platnost  kupónů vzoru 2014 vydaných podle vyhlášky č. 374/2013 Sb., ve
   znění účinném přede dnem účinnosti této vyhlášky, není dotčena u kupónů
   s  platností  na deset dnů do 9. ledna 2015 a u kupónů s platností na 1
   měsíc a kalendářní rok do 31. ledna 2015.

   Čl. III
   Účinnost
   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2014.

   Ministr:
   Ing. Prachař v. r.