Nové předpisy

Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení - aktuální znění 2014

   189/2013 Sb.
   VYHLÁŠKA
   ze dne 27. června 2013

   o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

   Změna: vyhláškou č. 222/2014 Sb.

   Ministerstvo  životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. d) a
   k provedení § 8 odst. 3 a 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
   krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb., (dále jen „zákon“):

   ČÁST PRVNÍ
   OCHRANA DŘEVIN A POVOLOVÁNÍ JEJICH KÁCENÍ

   § 1
   Vymezení pojmů

   Pro účely této vyhlášky se rozumí

   a)  zapojeným  porostem  dřevin soubor dřevin, v němž se nadzemní části
   dřevin  jednoho  patra vzájemně dotýkají, prorůstají nebo překrývají, s
   výjimkou  dřevin  tvořících  stromořadí, pokud obvod kmene jednotlivých
   dřevin  měřený  ve  výšce  130  cm nad zemí nepřesahuje 80 cm; jestliže
   některá  z dřevin v souboru přesahuje uvedené rozměry, posuzuje se vždy
   jako jednotlivá dřevina,

   b)  společenskými  funkcemi dřeviny soubor funkcí dřeviny ovlivňujících
   životní  prostředí  člověka, jako je snižování prašnosti, tlumení hluku
   či  zlepšování  mikroklimatu; mezi společenské funkce patří také funkce
   estetická,  včetně působení dřevin na krajinný ráz a ráz urbanizovaného
   prostředí,

   c)  stromořadím  souvislá  řada  nejméně  deseti  stromů s pravidelnými
   rozestupy;  chybí-li  v  některém  úseku  souvislé  řady nejméně deseti
   stromů  některý strom, je i tento úsek považován za součást stromořadí;
   za stromořadí se nepovažují stromy rostoucí v ovocných sadech, školkách
   a plantážích dřevin^3).

   § 2
   Nedovolené zásahy do dřevin

   (1)  Nedovolenými zásahy do dřevin, které jsou v rozporu s požadavky na
   jejich  ochranu,  se rozumí zásahy vyvolávající poškozování nebo ničení
   dřevin, které způsobí podstatné nebo trvalé snížení jejích ekologických
   nebo společenských funkcí nebo bezprostředně či následně způsobí jejich
   odumření.

   (2)  O  nedovolený zásah podle odstavce 1 se nejedná, pokud je prováděn
   za  účelem  zachování  nebo  zlepšení některé z funkcí dřeviny, v rámci
   péče  o  zvláště  chráněný  druh rostliny nebo živočicha anebo pokud je
   prováděn v souladu s plánem péče o zvláště chráněné území.

   § 3
   Velikost a charakteristika dřevin, k jejichž kácení není třeba povolení

   Povolení  ke  kácení  dřevin,  za  předpokladu, že tyto nejsou součástí
   významného  krajinného  prvku  [§  3  odst.  1  písm.  b)  zákona] nebo
   stromořadí, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje

   a)  pro  dřeviny  o  obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad
   zemí,

   b)   pro   zapojené  porosty  dřevin,  pokud  celková  plocha  kácených
   zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,

   c)  pro  dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí
   ve způsobu využití jako plantáž dřevin^3),

   d)  pro  ovocné  dřeviny  rostoucí  na  pozemcích  v  zastavěném  území
   evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná
   plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.

   § 4
   Náležitosti  žádosti  o povolení kácení dřevin a náležitosti oznámení o
   kácení dřevin

   (1)  Žádost o povolení ke kácení dřevin (§ 8 odst. 1 zákona) musí vedle
   obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat:

   a) označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází,
   stručný popis umístění dřevin a situační zákres,

   b)  doložení  vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu
   žadatele   k   příslušným  pozemkům,  nelze-li  je  ověřit  v  katastru
   nemovitostí,  včetně  písemného  souhlasu  vlastníka pozemku s kácením,
   není-li žadatelem vlastník pozemku,

   c)  specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy, popřípadě
   rody  dřevin,  jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro
   kácení  zapojených  porostů  dřevin  lze  namísto počtu kácených dřevin
   uvést  výměru  kácené  plochy  s uvedením druhového, popřípadě rodového
   zastoupení dřevin a

   d) zdůvodnění žádosti.

   (2)  Oznámení o kácení dřevin (§ 8 odst. 2 a odst. 4 zákona) musí vedle
   obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat:

   a) označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází,
   stručný popis umístění dřevin a situační zákres,

   b)  doložení vlastnického práva, či nájemního nebo uživatelského vztahu
   oznamovatele  k  příslušným  pozemkům,  nelze-li  je  ověřit v katastru
   nemovitostí,  včetně  souhlasu  vlastníka  pozemku  s  kácením, není-li
   žadatelem vlastník pozemku, s výjimkou postupu podle § 8 odst. 4 zákona
   a  s  výjimkou kácení dřevin při údržbě břehových porostů prováděné při
   správě  vodních  toků^4)  a  při  odstraňování dřevin v ochranném pásmu
   zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování
   těchto soustav^5),

   c)  specifikaci  dřevin,  které  mají  být  káceny  nebo byly pokáceny,
   zejména  druhy,  popřípadě  rody  dřevin, jejich počet a obvod kmene ve
   výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto
   počtu  kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového,
   popřípadě rodového zastoupení dřevin,

   d) zdůvodnění oznámení a

   e)  v  případě  kácení  dřevin  podle  §  8  odst.  4  zákona  doložení
   skutečností  nasvědčujících  tomu,  že  byly splněny podmínky pro tento
   postup.

   (3) Oznámení o kácení dřevin (§ 8 odst. 4 zákona), které bylo provedeno
   složkami integrovaného záchranného systému z rozhodnutí velitele zásahu
   při   záchranných   nebo   likvidačních   pracích   anebo  při  ochraně
   obyvatelstva,   obsahuje  označení  místa,  kde  se  dřeviny  nacházely
   (katastrální  území  a  číslo  parcely nebo adresu) a jejich množství a
   druh, popřípadě rod.

   § 5
   Období, ve kterém se kácení dřevin zpravidla provádí

   Kácení  dřevin  se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu.
   Obdobím   vegetačního   klidu   se  rozumí  období  přirozeného  útlumu
   fyziologických a ekologických funkcí dřeviny.

   ČÁST DRUHÁ
   Změna vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně
   přírody a krajiny

   § 6
   Ve  vyhlášce  č.  395/1992  Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
   zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
   ve  znění  vyhlášky č. 105/1997 Sb., vyhlášky č. 200/1999 Sb., vyhlášky
   č.  85/2000  Sb.,  vyhlášky  č. 190/2000 Sb., vyhlášky č. 116/2004 Sb.,
   vyhlášky  č.  381/2004  Sb.,  vyhlášky  č.  573/2004  Sb.,  vyhlášky č.
   574/2004  Sb.,  vyhlášky  č.  452/2005  Sb.,  vyhlášky č. 175/2006 Sb.,
   vyhlášky č. 425/2006 Sb., vyhlášky č. 96/2007 Sb., vyhlášky č. 141/2007
   Sb.,  vyhlášky  č.  267/2007  Sb., vyhlášky č. 60/2008 Sb., vyhlášky č.
   75/2008  Sb.,  vyhlášky  č.  30/2009  Sb.,  vyhlášky  č.  262/2009 Sb.,
   vyhlášky  č.  189/2010  Sb.,  vyhlášky  č.  17/2011  Sb.  a vyhlášky č.
   393/2012 Sb., se § 8 zrušuje.

   ČÁST TŘETÍ
   ÚČINNOST

   § 7
   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. července 2013.

   Ministr:
   Mgr. Chalupa v. r.

   3) Příloha vyhlášky č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992
   Sb.,  o  zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve
   znění  pozdějších  předpisů,  a  zákon  č.  344/1992  Sb.,  o  katastru
   nemovitostí  České  republiky  (katastrální zákon), ve znění pozdějších
   předpisů, (katastrální vyhláška).

   4)  §  47  odst.  2 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
   některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 150/2010 Sb.

   5)  § 24 odst. 3 písm. g), § 25 odst. 3 písm. g), § 58 odst. 1 písm. f)
   a  § 59 odst. 1 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání
   a  o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých
   zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.