Nové předpisy

Vyhláška č. 194/2007 Sb., , kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie

   194/2007 Sb.
   Vyhláška
   ze dne 17. července 2007,

   kterou  se  stanoví  pravidla  pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné
   ukazatele  spotřeby  tepelné  energie pro vytápění a pro přípravu teplé
   vody  a  požadavky  na  vybavení  vnitřních  tepelných  zařízení  budov
   přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie

   Změna: 238/2014 Sb.

   Ministerstvo  průmyslu  a  obchodu stanoví podle § 14 odst. 5 zákona č.
   406/2000  Sb.,  o hospodaření energií, ve znění zákona č. 177/2006 Sb.,
   (dále jen "zákon") k provedení § 6a odst. 9, 10 a 11 zákona:

   § 1
   Předmět úpravy

   Tato  vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství^1)
   a stanoví

   a) pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody,

   b)  měrné  ukazatele  spotřeby  tepla pro vytápění a pro přípravu teplé
   vody,

   c)  požadavky  na  vybavení vnitřních tepelných zařízení budov měřicí a
   indikační  technikou  a zařízeními regulujícími dodávku tepelné energie
   konečným spotřebitelům,

   d)   rozsah  vybavení  vnitřních  tepelných  zařízení  budov  přístroji
   registrujícími dodávku tepelné energie.
   Pravidla pro vytápění
   § 2
   (1) Otopné období začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku.

   (2)  Dodávka  tepelné energie se zahájí v otopném období, když průměrná
   denní  teplota  venkovního  vzduchu  v  příslušném  místě nebo lokalitě
   poklesne  pod +13 st. C ve 2 dnech po sobě následujících a podle vývoje
   počasí   nelze  očekávat  zvýšení  této  teploty  nad  +13  st.  C  pro
   následující den.

   (3)  Průměrnou  denní  teplotou  venkovního  vzduchu je čtvrtina součtu
   venkovních  teplot měřených ve stínu s vyloučením vlivu sálání okolních
   ploch  v  7.00,  14.00 a ve 21.00 hod., přičemž teplota měřená ve 21.00
   hod. se počítá dvakrát.

   (4) Vytápění bytů a nebytových prostor v bytových a nebytových budovách
   se  omezí  nebo přeruší v otopném období tehdy, jestliže průměrná denní
   teplota  venkovního  vzduchu  v příslušném místě nebo lokalitě vystoupí
   nad  +13  st.  C ve 2 dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí
   nelze  očekávat  pokles  této  teploty  pro  následující  den.  Omezení
   vytápění se provádí tak, aby byly dodrženy požadavky jejich tep-lotního
   útlumu   zajišťujícího  tepelnou  stabilitu  místnosti.  Při  následném
   poklesu  průměrné  denní  teploty  venkovního  vzduchu pod +13 st. C se
   vytápění obnoví.

   (5)  V  případě  souhlasu nejméně dvou třetin konečných spotřebitelů se
   vytápění   uskutečňuje   mimo  otopné  období,  vyžaduje-li  to  průběh
   venkovních teplot a připouští-li to technické a zásobovací podmínky.

   (6)  V průběhu otopného období jsou byty v době od 6.00 do 22.00 hod. a
   ostatní  prostory  v  době  jejich  provozu  vytápěny tak, aby dosažené
   průměrné   teploty  vnitřního  vzduchu  zajišťovaly  výpočtové  teploty
   vnitřního vzduchu stanovené projektem budovy.

   (7) Výpočtová teplota vnitřního vzduchu stanovená projektem je výsledná
   teplota, která zohledňuje vedle teploty vnitřního vzduchu i vliv sálání
   okolních stěn. Kontrola dodržení výpočtové teploty vnitřního vzduchu se
   ověřuje kulovým teploměrem.

   (8)  Průměrná  teplota  vnitřního  vzduchu ve vytápěných místnostech se
   měří  teploměrem odstíněným vůči sálání okolních ploch a vlivu oslunění
   a  činí  jednu  čtvrtinu  součtu  teplot  vnitřního  vzduchu naměřených
   uprostřed  půdorysu místnosti ve výši 1 m nad nášlapnou vrstvou podlahy
   v 8.00, 12.00, 16.00 a 21.00 hod.

   (9)  V  době  od  22.00 do 6.00 hod. se vytápění obytných místností a v
   neprovozní  době  ostatních vytápěných prostor podle potřeby omezí nebo
   krátkodobě  přeruší  do  té  míry,  aby  byly dodrženy požadavky jejich
   teplotního útlumu zajišťujícího tepelnou stabilitu místností^2).

   (10)  V průběhu vytápění je podle odstavce 6 v obytných místnostech a v
   ostatních  prostorách  s obdobným využíváním vybavených otopným tělesem
   odpovídající  průměrná  teplota  vnitřního  vzduchu naměřená teploměrem
   odstíněným  vůči  sálání okolních ploch a vlivu oslunění oproti číselné
   hodnotě výpočtové teploty vnitřního vzduchu stanovené projektem

   a) vyšší o 1 st. C v místnosti s jednou venkovní stěnou, nebo

   b) vyšší o 1,5 st. C v místnosti s dvěma venkovními stěnami, nebo

   c)  vyšší  o  2 st. C v místnosti s třemi nebo více venkovními stěnami,
   nebo

   d)  navíc vyšší o 1 st. C v místnosti v případech, kdy plocha průsvitné
   výplně  vnějších otvorů přesahuje polovinu celkové plochy vnějších stěn
   a střechy (stropu), je-li v ní otvor.

   § 3
   (1)  Vytápění na vyšší průměrné teploty vnitřního vzduchu ve vytápěných
   místnostech  je  možné v případě bytů za předpokladu požadavku více než
   dvou  třetin  nájemníků,  konečných  spotřebitelů nebo vlastníků těchto
   bytů  a  za  podmínky,  že  v  bytech ani nebytových prostorách nebudou
   překročeny limity vnitřních teplot.

   (2) Nepřekročitelné limity průměrných teplot vnitřního vzduchu pro byty
   a nebytové prostory v bytových a nebytových budovách jsou dány zvýšením
   průměrných teplot vnitřního vzduchu stanovených podle zásad uvedených v
   §  2  odst.  6, 10 a § 3 odst. 11 o hodnotu 2 st. C, případně teplotami
   určenými   v   nebytových   prostorách  technologickými  předpisy  nebo
   stanovenými odbornou expertízou.

   (3)  Společné vytápěné prostory v obytných domech a nebytové prostory v
   bytových  i  nebytových  budovách jsou v průběhu otopného období v době
   jejich  provozu  vytápěny  tak,  aby  v nich byla zabezpečena výpočtová
   teplota vnitřního vzduchu stanovená projektem budovy.

   (4)  Vytápění nebytových prostor v bytových i nebytových budovách se ve
   dnech,  kdy  nejsou  provozovány,  omezí  nebo  přeruší  tak,  aby byly
   dodrženy  požadavky  jejich  teplotního  útlumu  zajišťujícího tepelnou
   stabilitu místnosti.

   (5)  Výpočtové teploty vnitřního vzduchu a relativní vlhkosti v otopném
   období  ve  vytápěných místnostech jsou stanoveny v příloze č. 1 k této
   vyhlášce.

   (6)  Plánované  opravy,  údržbové a revizní práce, které mohou způsobit
   omezení či přerušení vytápění budov, se provádějí mimo otopné období.

   § 4
   Pravidla pro dodávku teplé vody

   (1)  Teplá  voda  je  dodávána  celoročně  tak,  aby  měla  na výtoku u
   spotřebitele  teplotu  45  st.  C  až  60  st.  C,  s výjimkou možnosti
   krátkodobého  poklesu  v  době  odběrných  špiček  spotřeby v zúčtovací
   jednotce^3).

   (2)  Dodávka  podle odstavce 1 je uskutečňována denně nejméně v době od
   6.00 do 22.00 hod.

   (3)  Do  nebytových  budov  se dodávka ve dnech, kdy tyto budovy nejsou
   provozovány, přeruší, pokud je to technicky možné.

   (4)  Nepřekročitelné  limity  spotřeby tepelné energie na dodávky teplé
   vody  odpovídají měrným spotřebám na její přípravu a dodávku zvýšeným o
   50 % oproti hodnotám uvedeným v příloze č. 2 k této vyhlášce.

   (5) Odstávka v dodávce teplé vody mimo otopné období z důvodu plánované
   údržby  v  rozsahu do 14 dnů se dohodne mezi dodavatelem a odběratelem,
   který  ji  oznámí  nejméně  10  dnů  před jejím započetím všem konečným
   spotřebitelům.

   § 5
   Měrné  ukazatele  spotřeby  tepelné  energie  na vytápění a na přípravu
   teplé  vody  uplatňované  při užívání nových nebo při změně dokončených
   staveb

   (1)  Měrné  ukazatele  spotřeby  tepelné energie na vytápění a přípravu
   teplé  vody  bytů,  nebytových  prostor  a  společných prostor bytových
   budov,  vztažené  na  1  m2 podlahové plochy bytových budov nových nebo
   budov,   u   nichž   byla   dokončena  změna  mající  vliv  na  všechny
   tepelně-technické  vlastnosti budovy po 1. lednu 2002, případně na 1 m3
   připravené teplé vody, jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

   (2)  Měrné ukazatele spotřeby tepelné energie na vytápění a na přípravu
   teplé vody nebytových budov se stanoví individuálně způsobem uvedeným v
   příloze  č.  3  k  této  vyhlášce  vypočteným podle zvláštního právního
   předpisu^4).

   § 6
   Regulace ústředního vytápění a přípravy teplé vody v budově

   (1) Regulace vytápění bytových a nebytových budov se provádí

   a)   regulací   parametrů   teplonosné  látky,  zejména  podle  průběhu
   klimatických podmínek nebo venkovní teploty vzduchu ve vztahu k vnitřní
   teplotě  vzduchu  ve  vytápěném  prostoru nebo podle zátěže, pokud není
   zajišťována již jejím výrobcem či distributorem, s výjimkou vytápění ze
   zdrojů s násypnými kotli na tuhá paliva,

   b)  samostatnou automatickou regulací části vnitřního zařízení - zónová
   regulace,  pokud  to  vyžaduje  situování  budovy  vzhledem ke světovým
   stranám,  odlišná  tepelná akumulace nebo různý způsob využívání jejích
   jednotlivých částí, zejména byty a nebytové prostory,

   c)  individuálním  automatickým  regulačním  zařízením  u  jednotlivých
   spotřebičů   určených   pro  vytápění  reagujícím  na  změny  vnitřních
   teplotních podmínek a výskyt tepelných zisků s výjimkou případů, kde je
   to z technických nebo bezpečnostních důvodů neuskutečnitelné, zejména u
   sálavého  vytápění, teplovzdušného vytápění, vytápění ze zdrojů tepelné
   energie s násypnými kotli na tuhá paliva,

   d)  regulací  tlakové  diference v odběrném tepelném zařízení, pokud to
   vnitřní  rozvod  tepelné  energie  vybavený individuální regulací podle
   písmene c) vyžaduje.

   (2)  Regulace  parametrů  teplé vody se provádí, pokud není zajišťována
   již jejím výrobcem či distributorem,

   a)  regulací  teploty  teplé vody v rozmezí stanoveném v pravidlech pro
   dodávku teplé vody,

   b)  zajištěním požadovaného přetlaku nezbytného ke spolehlivé dodávce v
   budově.

   § 7
   Měření množství tepelné energie a teplé vody v zúčtovací jednotce

   (1)  Stanovení  množství  tepelné  energie v případě její výroby uvnitř
   zúčtovací  jednotky  se  provádí  měřením  v  kotelně  nebo zjišťováním
   množství  spotřebovaného  paliva  a  výpočtem  z  množství  paliva jeho
   průměrné výhřevnosti a účinnosti zdroje.

   (2)  Měření  množství  teplé  vody připravované v zúčtovací jednotce se
   provádí  měřením  množství  vody  na vstupu do ohřívače. Spotřeba teplé
   vody  u  konečných  spotřebitelů  se  vyhodnocuje  na základě osazení a
   odečítání spotřebitelských vodoměrů, pokud jsou instalovány.

   (3)  Stanovení  množství  tepelné  energie  pro  přípravu  teplé vody v
   zúčtovací jednotce se v bytové a nebytové budově provádí

   a)  v  případě,  že  je  teplá  voda  připravována  v předávací stanici
   umístěné  v  budově,  měřením  množství  tepelné  energie  na vstupu do
   ohřívače  teplé  vody, případně jeho stanovením ze spotřeby mimo otopné
   období,

   b)  v  případě  přípravy teplé vody ve zdroji tepelné energie (kotelně)
   umístěném v budově může být měření tepelné energie nahrazeno stanovením
   množství  paliva  na  její  přípravu  (např. podle spotřeby mimo otopné
   období),  případně  použitím vzájemného podílu spotřeby tepelné energie
   na přípravu teplé vody 40 % a na vytápění 60 %.

   (4)   Měřicí  a  indikační  technika^5),  uplatněná  u  spotřebitelů  v
   zúčtovací  jednotce,  se  instaluje  u všech spotřebitelů a je shodného
   principu a provedení.

   § 7a
   Vybavení přístroji registrujícími dodávku tepelné energie

   (1)  V  budovách  se vnitřní rozvod tepla pro vytápění a vnitřní rozvod
   chladu vybaví v případě, že

   a) vstupuje a vystupuje z bytu nebo nebytového prostoru v jednom místě,
   pracovním  měřidlem stanoveným určeným k měření tepla nebo chladu podle
   zákona o metrologii v místě vstupu vnitřního rozvodu tepla pro vytápění
   nebo vnitřního rozvodu chladu do bytu nebo nebytového prostoru,

   b)  vstupuje  a  vystupuje  z  bytu nebo nebytového prostoru v několika
   místech,

   1. zařízením pro rozdělování nákladů na vytápění, nebo

   2.  pracovním  měřidlem  stanoveným  určeným k měření tepla nebo chladu
   podle zákona o metrologii.

   (2)  Zařízením  pro  rozdělování  nákladů  na vytápění je indikátor pro
   rozdělování  nákladů  na vytápění místností otopnými tělesy instalovaný
   na  každém  otopném  tělese, indikátor instalovaný na odtokové trubce z
   otopného  tělesa nebo přístroj se snímačem teploty vnitřního vzduchu ve
   vytápěném  prostoru  a  teploty  venkovního vzduchu ve dnech vytápění v
   otopném  období  s  trvalým  průběhovým  záznamem rozdílů těchto teplot
   vzduchu  za  časový  interval,  kterým je počet dnů v otopném období. V
   budově  se  instalují  vždy  stejné  typy  indikátorů nebo přístrojů se
   snímačem teplot.

   (3) V případě společné přípravy teplé vody v domě se na vstupní potrubí
   zásobující  každý  byt nebo nebytový prostor teplou vodou osadí vodoměr
   na  teplou  vodu  používaný k rozdělování nákladů na společnou přípravu
   teplé vody v domě podle vyhlášky, kterou se stanoví měřidla k povinnému
   ověřování a měřidla podléhající schválení typu.

   (4)  Odstavce  1  až  3  se  nevztahují  na  případy,  kdy se neprovádí
   rozúčtování  nákladů  na  tepelnou  energii  na  vytápění  a nákladů na
   společnou přípravu teplé vody v domě.

   § 8
   Zrušovací ustanovení

   Vyhláška  č.  152/2001  Sb.,  kterou se stanoví pravidla pro vytápění a
   dodávku  teplé  užitkové  vody,  měrné  ukazatele  spotřeby  tepla  pro
   vytápění  a  pro  přípravu  teplé užitkové vody a požadavky na vybavení
   vnitřních  tepelných  zařízení  budov  přístroji  regulujícími  dodávku
   tepelné energie konečným spotřebitelům, se zrušuje.

   § 9
   Účinnost
   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2007.

   Ministr:
   Ing. Říman v. r.

   Příloha 1
   Výpočtové  vnitřní  teploty  a  relativní  vlhkosti vnitřního vzduchu v
   otopném období ve vytápěných místnostech
---------------------------------------------------------------------- ----------------- -------------
Druh místnosti s požadovaným stavem vnitřního prostředí                    Výpočtová       Relativní
                                                                        vnitřníteplota     vlhkost
                                                                           v otopném       vnitřního
                                                                             období         vzduchu
                                                                            theta^1)          fíi^2)
                                                                               °C              %
---------------------------------------------------------------------- ----------------- -------------
1 Obytné budovy

1.1 Trvale užívané
Obývací  místnosti  (obývací  pokoje, ložnice,  jídelny,                       20             50
jídelny  s  kuchyňským koutem, pracovny, dětské pokoje, aj.)
Kuchyně                                                                                           20             50
Koupelny                                                                                          24            fíi^3)
Klozety                                                                                             20             50
Vytápěné vedlejší místnosti (předsíně, chodby, aj.)                            15             50
Vytápěná schodiště                                                                          10             50
1.2 Občasně užívané (rekreační) - v době provozu
Obývací  místnosti  (obývací  pokoje, ložnice,  jídelny,                       20             50
jídelny  s  kuchyňským koutem, pracovny, dětské pokoje)
Kuchyně                                                                                           20             50
Koupelny                                                                                          24            fíi^2)
Vytápěné vedlejší místnosti (předsíně, chodby, aj.)                            15             50
Vytápěná schodiště                                                                          10             50

2 Administrativní budovy

Kanceláře, čekárny, zasedací síně, jídelny                                           20             50
Vytápěné vedlejší místnosti (chodby, hlavní schodiště klozety, aj.)       15             50
Vytápěná vedlejší schodiště                                                                10             50
Haly, místnosti s přepážkami                                                              18             50

3 Školní budovy

Učebny, kreslírny, rýsovny, kabinety,laboratoře, jídelny                       20             55
Učební dílny                                                                                       18             55
Tělocvičny                                                                                          15             70
Šatny u tělocvičen                                                                               20             50
Lázně a převlékárny                                                                            24            fíi^3)
Ordinace a ošetřovny                                                                          24             50
Vytápěné  vedlejší místnosti (chodby, schodiště, klozety,                     15             50
šatny jen pro  svrchní oděv, aj.)
3.1 Mateřské školky
Učebny, herny, lékárny                                                                       22             50
Šatny pro děti                                                                                     20             50
Umývárny pro děti, WC                                                                     24            fíi^3)
Izolační místnosti                                                                                22             50

4 Zdravotnické zařízení

4.1 Jesle
Učebny, herny lehárny                                                                       22             50
Šatny pro děti                                                                                    20             50
Umývárny pro děti, WC                                                                    24            fíi^3)
Izolační místnosti                                                                               22             50
4.2 Zdravotnická střediska, polikliniky
Ordinace                                                                                           24             50
Čekárny, chodby, WC                                                                      20             50
4.3 Nemocnice
Pokoje pro nemocné                                                                         22             55
Vyšetřovny, přípravny                                                                       24             55
Koupelny                                                                                          24            fíi^3)
Operační sály                                                                                    25            55-65
Předsíně, chodby, WC, schodiště                                                      20             50
4.4 Domovy důchodců a obdobné sociální zařízení
Obývací  místnosti  (obývací  pokoje, ložnice,  jídelny,                       20             50
jídelny  s  kuchyňským koutem, pracovny, kuchyně, aj.)
Koupelny                                                                                          24            fíi^3)
Klozety                                                                                             20             50
Vytápěné vedlejší místnosti (předsíně, chodby, aj.)                            15             50
Vytápěná schodiště                                                                           10             50

5 Hotely a restaurace

Pokoje pro hosty                                                                              20             50
Koupelny                                                                                         24            fíi^3)
Hotelové haly, zasedací místnosti, jídelny, sály                                   20             50

6 Koleje a ubytovny

Pokoje, hovorny, společenské místnosti                                            20             50
Společná noclehárna                                                                        16-18            50
Umývárny                                                                                        24            fíi^3)
---------------------------------------------------------------------- ----------------- -------------

   1)  Výpočtová  vnitřní  teplota  se  stanovuje podle ČSN EN 7730, ČS EN
   12831:2003, ČSNEN 7726 nebo ČSN 73 0540-3.

   2)  Hodnoty  relativní  vlhkosti vnitřního vzduchu vytápěných místností
   jsou hodnoty informativní.

   3)  Relativní vlhkost vnitřního vzduchu se stanoví jako střední hodnota
   z  celodenního  časového  snímku  vnitřního  prostředí daného vnitřního
   prostoru.

   Příloha 2
   Měrné  ukazatele  spotřeby tepelné energie na vytápění a přípravu teplé
   vody bytů, nebytových prostor a společných prostor bytových budov

   a)  Měrné  ukazatele spotřeby tepelné energie na vytápění pro průměrnou
   výšku stropu místnosti 2,7 m

   1. při vytápění ze zdroje tepelné energie              0,6 GJ/m2 za otop. období
   s násypnými kotli na tuhá paliva
   nebo                                                   0,175 MJ/m2.D°,

   2. při vytápění z ostatních zdrojů tepelné energie     0,47 GJ/m2 za otop. období
   nebo                                                   0,138 MJ/m2.D°,


   b)  pro  jinou  průměrnou  výšku  stropu místností se hodnota ukazatele
   přepočte poměrem skutečné výšky stropu k hodnotě 2,7 m,

   c) počet denostupňů D° je určen vztahem


             D° = n . (tis - tes),
kde je

n            počet dnů vytápění v otopném období,
tis          průměrná  výpočtová teplota vnitřního vzduchu ve vytápěných prostorách
             objektu  ve  °C  stanovená  váženým  průměrem podle m3 obestavěného
             vytápěného  prostoru  (obvykle  lze použít + 20°C),
tes          průměrná  teplota venkovního vzduchu ve dnech vytápění v otopném období
             ve °C (obvykle se  používá  průměrná  teplota stanovená z denních měření
             hydrometeorologických  nebo jiných stanic v dané lokalitě)


   d)  Měrné ukazatele spotřeby tepelné energie na přípravu teplé vody při
   měření nebo stanovení spotřeby tepelné energie na přípravu teplé vody

   1. v zásobované budově                  0,17 GJ/m2.rok
   nebo                                    0,30 GJ/m3,

   2.   v   zařízení  její  přípravy  mimo 0,21 GJ/m2.rok
   zásobovanou budovu
   nebo                                    0,35 GJ/m3.

   Příloha 3
   Stanovení  měrného  ukazatele spotřeby tepelné energie na vytápění a na
   přípravu teplé vody nebytových budov

   Měrný ukazatel spotřeby tepelné energie na vytápění se určí podle:

   1,2*(Qfuel;H/ Agross) nebo 1,2*(Qfuel;H/ (Agross * D°))

Qfuel;H    dodaná energie na přípravu teplé vody na systémové hranici budovy (GJ/rok)
Agross     celková podlahová plocha (m2)
D°         počet denostupňů

   Měrný  ukazatel spotřeby tepelné energie na přípravu teplé vody se určí
   podle:

   1,2*(Qfuel;DHW/Agross) nebo 1,2*(Qfuel;DHW/VDHW)

Qfuel;DHW  dodaná  energie  na  přípravu  teplé vody  na  systémové  hranici  budovy
           (GJ/rok)
Agross     celková podlahová plocha (m2)
VDHW       množství roční spotřeby teplé vody v (m3/rok)

   Vybraná ustanovení novel
   Čl. II vyhlášky č. 238/2014 Sb.

   Přechodné ustanovení
   Pokud  byla  přede  dnem  nabytí  účinnosti této vyhlášky instalována v
   budově zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, přičemž podle § 7a
   odst.  1  písm.  a)  vyhlášky č. 194/2007 Sb., ve znění účinném ode dne
   nabytí  účinnosti  této  vyhlášky,  by  měla  být  instalována pracovní
   měřidla  stanovená,  pak  se  tato  měřidla  instalují  až  po ukončení
   životnosti  zařízení  pro  rozdělování  nákladů  na  vytápění stanovené
   výrobcem těchto zařízení.

   1)  Směrnice  Evropského  parlamentu  a  Rady  2002/91/ES o energetické
   náročnosti budov.

   2) Například ČSN 73 05 40-2.

   3) Vyhláška č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování
   nákladů  na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé
   užitkové vody mezi konečné spotřebitele.

   4) Vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov.

   5) ČSN EN 834 a ČSN EN 835.