Nové předpisy

Vyhláška č. 233/2014 Sb., , kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu, ve znění vyhlášky č. 31/2014 Sb.

   233/2014 Sb.
   VYHLÁŠKA
   ze dne 15. října 2014,

   kterou  se  mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních
   institucí,  institucí  elektronických  peněz,  poskytovatelů platebních
   služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu,
   ve znění vyhlášky č. 31/2014 Sb.

   Česká  národní  banka  stanoví  podle  §  142 zákona č. 284/2009 Sb., o
   platebním  styku,  ve znění zákona č. 139/2011 Sb. a zákona č. 420/2011
   Sb.:

   Čl. I
   Vyhláška  č.  141/2011  Sb.,  o  výkonu  činnosti platebních institucí,
   institucí  elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého
   rozsahu  a  vydavatelů  elektronických  peněz  malého rozsahu, ve znění
   vyhlášky č. 31/2014 Sb., se mění takto:

   1. V § 2 písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 23 zní:

   „c) finanční institucí finanční instituce^23) podle nařízení Evropského
   parlamentu   a  Rady  (EU)  č.  575/2013  ze  dne  26.  června  2013  o
   obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a
   o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (dále jen „nařízení“),

   23) Článek 4 odst. 1 bod 26 nařízení.“.

   2. V § 2 písmeno j) zní:

   „j)  obchodním plánem skutečně zamýšlený podnikatelský plán žadatele na
   první  tři  účetní  období  zpracovaný ve formátu výkazů účetní závěrky
   podle zákona upravujícího účetnictví^6) podložený reálnými ekonomickými
   propočty spolu s komentářem, který obsahuje

   1. záměry žadatele z hlediska rozsahu a objemu poskytovaných platebních
   služeb  nebo  vydávaných  elektronických peněz a dalších činností podle
   zákona   a   popis   plánovaného   způsobu   jejich   dosažení,  včetně
   charakteristiky cílové skupiny klientů a obchodní sítě žadatele,

   2.  základní  východiska  a  předpoklady, na kterých je plán založen, a
   odůvodnění   provázanosti   kvantitativních  údajů  plánu  a  reálnosti
   plánovaných výsledků činnosti,“.

   3. V § 3 odstavce 2 a 3 znějí:

   „(2) Přílohami obsahujícími základní informace o žadateli jsou

   a) doklad o oprávnění k podnikání,

   b)  doklad  o původu počátečního kapitálu a případně dalších finančních
   zdrojů  a  rozsahu  splacení  základního  kapitálu,  není-li tento údaj
   zřejmý z dokladu o oprávnění k podnikání,

   c) finanční výkazy a

   d)  seznam návrhů na vyslovení neplatnosti rozhodnutí nejvyššího orgánu
   žadatele,  o  kterých  nebylo ke dni podání žádosti pravomocně ukončeno
   soudní  řízení,  pokud  byly takové návrhy podány a pokud jde o návrhy,
   které by mohly mít podstatný vliv na další fungování žadatele.

   (3) Přílohami obsahujícími informace související s požadovanou činností
   platební instituce jsou

   a) obchodní plán,

   b) popis řídicího a kontrolního systému v rozsahu podle § 18 odst. 1 až
   5 zákona a této vyhlášky,

   c)  zvolený  způsob  ochrany peněžních prostředků svěřených k provedení
   platební transakce; v závislosti na zvoleném způsobu ochrany podle § 20
   odst.  1  nebo  2  zákona  dále  postupy pro zajištění řádné a oddělené
   evidence  těchto  svěřených  peněžních  prostředků  a jejich uložení na
   samostatném  účtu a pravidla pro investování peněžních prostředků, nebo
   návrh  pojistné  smlouvy  nebo  smlouvy  upravující  jinou srovnatelnou
   záruku spolu s potvrzením osoby podle § 20 odst. 3 zákona, že v případě
   vydání  povolení  k  činnosti  platební  instituce  bude  tato  smlouva
   uzavřena,

   d)  popis  způsobu  provádění  jednotlivých platebních služeb podle § 8
   odst.  1  zákona  a  činností  s tím souvisejících, které hodlá žadatel
   poskytovat,  se  zohledněním  individuálních podmínek žadatele, zejména
   popis  nakládání s hotovostními a bezhotovostními peněžními prostředky,
   průběhu  platební  transakce  včetně  přijímání  a provádění platebních
   příkazů, vydávání platebních prostředků a poskytování úvěrů,

   e)   popis   personálního,   organizačního  a  technického  zabezpečení
   jednotlivých   činností,   který   vždy  zahrnuje  předpokládaný  počet
   pracovníků   v   rozdělení   na  příslušné  organizační  útvary,  popis
   informačního  systému,  systému  účetnictví a finančního výkaznictví, a
   pokud  žadatel  zamýšlí  využívat  obchodní  zástupce, též popis jejich
   činnosti a kontroly,

   f)   popis  předmětu,  rozsahu  a  způsobu  výkonu  jiné  podnikatelské
   činnosti,   pokud  platební  instituce  vykonává  jinou  podnikatelskou
   činnost než činnost, k jejímuž výkonu je třeba povolení podle zákona, a

   g) návrh přístupu, který bude platební instituce uplatňovat při výpočtu
   kapitálové přiměřenosti, včetně zdůvodnění navrhovaného přístupu, údajů
   použitých  pro  výpočty  kapitálové  přiměřenosti  a výpočtů kapitálové
   přiměřenosti podle všech přístupů ve struktuře podle hlášení o kapitálu
   platební  instituce  upraveného vyhláškou o předkládání informací České
   národní bance^20).“.

   4. V § 3 odst. 4 písm. c) a odst. 5 písm. c), § 5 odst. 3 písm. a), § 6
   odst.  4  písm.  c) a odst. 5 písm. c) a § 11 odst. 3 písm. a) se slova
   „originály  dokladů  o bezúhonnosti vydaných“ nahrazují slovy „doklad o
   bezúhonnosti vydaný“.

   5.  V  §  3  odst. 5 písm. d), § 5 odst. 2, § 6 odst. 5 písm. d) a § 11
   odst. 2 se slova „originál dokladu“ nahrazují slovem „doklad“.

   6. V § 3 odst. 5 a § 6 odst. 5 písmeno b) zní:

   „b)  seznam  vedoucích  osob  právnické osoby uvedené v písmeně a) a za
   každou  osobu  uvedenou  v  tomto seznamu dotazník podle přílohy č. 2 k
   této  vyhlášce s výjimkou základních informací uvedených v části A této
   přílohy,“.

   7.  V  §  3 odst. 6 písm. b) a odst. 7 písm. b), § 6 odst. 6 písm. b) a
   odst. 7 písm. b) se slovo „originál“ zrušuje.

   8. V § 3 odst. 5 písmeno g) včetně poznámky pod čarou č. 8 zní:

   „g) popis skutečnosti, na základě které se osoba podle písmene a) stává
   osobou ovládající^8) žadatele, pokud dochází k ovládnutí.

   8)  §  74  až  77  zákona  č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a
   družstvech (zákon o obchodních korporacích).“.

   9. V § 6 odst. 5 písmeno g) zní:

   „g) popis skutečnosti, na základě které se osoba podle písmene a) stává
   osobou ovládající^8) žadatele, pokud dochází k ovládnutí.“.

   10.  V § 3 odst. 6 písm. a) a odst. 7 písm. a) a § 6 odst. 6 písm. a) a
   odst. 7 písm. a) se slova „na základě ovládací smlouvy^8)“ zrušují.

   11. V § 5 odstavec 4 zní:

   „(4)   Přílohami   obsahujícími  informace  související  s  požadovanou
   činností poskytovatele platebních služeb malého rozsahu jsou

   a) obchodní plán, v němž žadatel též vyhodnotí plnění limitů podle § 36
   odst.  2  zákona,  s  tím,  že postačující je plán na prvních 12 měsíců
   provozování požadovaných činností,

   b)  popis  způsobu  provádění  jednotlivých platebních služeb podle § 8
   odst.  1  zákona  a  činností  s tím souvisejících, které hodlá žadatel
   poskytovat,  se  zohledněním  individuálních podmínek žadatele, zejména
   popis  nakládání s hotovostními a bezhotovostními peněžními prostředky,
   průběhu  platební  transakce  včetně  přijímání  a provádění platebních
   příkazů, vydávání platebních prostředků a poskytování úvěrů, a

   c)  zvolený  způsob  ochrany peněžních prostředků svěřených k provedení
   platební transakce; v závislosti na zvoleném způsobu ochrany podle § 20
   odst.  1  nebo  2  zákona  dále  postupy pro zajištění řádné a oddělené
   evidence  těchto  svěřených  peněžních  prostředků  a jejich uložení na
   samostatném  účtu a pravidla pro investování peněžních prostředků, nebo
   návrh  pojistné  smlouvy  nebo  smlouvy  upravující  jinou srovnatelnou
   záruku spolu s potvrzením osoby podle § 20 odst. 3 zákona, že v případě
   zápisu  žadatele  do  registru  poskytovatelů  platebních služeb malého
   rozsahu bude tato smlouva uzavřena.“.

   12. V § 6 odstavce 2 a 3 znějí:

   „(2) Přílohami obsahujícími základní informace o žadateli jsou

   a) doklad o oprávnění k podnikání,

   b)  doklad  o původu počátečního kapitálu a případně dalších finančních
   zdrojů  a  rozsahu  splacení  základního  kapitálu,  není-li tento údaj
   zřejmý z dokladu o oprávnění k podnikání,

   c) finanční výkazy a

   d)  seznam návrhů na vyslovení neplatnosti rozhodnutí nejvyššího orgánu
   žadatele,  o  kterých  nebylo ke dni podání žádosti pravomocně ukončeno
   soudní  řízení,  pokud  byly takové návrhy podány a pokud jde o návrhy,
   které by mohly mít podstatný vliv na další fungování společnosti.

   (3) Přílohami obsahujícími informace související s požadovanou činností
   instituce elektronických peněz jsou

   a) obchodní plán,

   b)  popis  řídicího a kontrolního systému v rozsahu podle § 52c odst. 1
   až 5 zákona a této vyhlášky,

   c) zvolený způsob ochrany peněžních prostředků podle § 52e odst. 1 nebo
   2  zákona,  jde-li o peněžní prostředky, proti jejichž přijetí mají být
   vydány elektronické peníze, nebo peněžní prostředky svěřené k provedení
   platební  transakce, která se netýká elektronických peněz; v závislosti
   na zvoleném způsobu ochrany dále postupy pro zajištění řádné a oddělené
   evidence  těchto  svěřených  peněžních  prostředků  a jejich uložení na
   samostatném  účtu a pravidla pro investování peněžních prostředků, nebo
   návrh  pojistné  smlouvy  nebo  smlouvy  upravující  jinou srovnatelnou
   záruku  spolu  s  potvrzením  osoby  podle  §  52e odst. 3 zákona, že v
   případě  vydání povolení k činnosti instituce elektronických peněz bude
   tato smlouva uzavřena,

   d)  popis  způsobu  provádění  jednotlivých činností podle § 46 odst. 2
   zákona  a činností s tím souvisejících, které hodlá žadatel poskytovat,
   se zohledněním individuálních podmínek žadatele, zejména popis vydávání
   a  uchovávání  elektronických  peněz a provádění platebních transakcí s
   nimi   včetně   jejich   zpětné  výměny,  nakládání  s  hotovostními  a
   bezhotovostními peněžními prostředky, průběhu platební transakce včetně
   přijímání   a   provádění   platebních   příkazů,  vydávání  platebních
   prostředků a poskytování úvěrů,

   e)   popis   personálního,   organizačního  a  technického  zabezpečení
   jednotlivých   činností,   který   vždy  zahrnuje  předpokládaný  počet
   pracovníků   v   rozdělení   na  příslušné  organizační  útvary,  popis
   informačního  systému,  systému  účetnictví a finančního výkaznictví, a
   pokud  žadatel  zamýšlí  využívat  obchodní  zástupce, též popis jejich
   činnosti a kontroly,

   f)   popis  předmětu,  rozsahu  a  způsobu  výkonu  jiné  podnikatelské
   činnosti,   pokud   instituce   elektronických   peněz  vykonává  jinou
   podnikatelskou  činnost než činnost, k jejímuž výkonu je třeba povolení
   podle zákona, a

   g) návrh přístupu, který bude instituce elektronických peněz uplatňovat
   při   výpočtu   kapitálového  požadavku  ke  krytí  rizik  spojených  s
   poskytováním platebních služeb, které se netýkají elektronických peněz,
   včetně  zdůvodnění  navrhovaného  přístupu, údajů použitých pro výpočty
   kapitálové  přiměřenosti  a výpočtů kapitálové přiměřenosti podle všech
   přístupů ve struktuře podle hlášení o kapitálu instituce elektronických
   peněz  upraveného  vyhláškou  o  předkládání  informací  České  národní
   bance^20).“.

   13. § 7 včetně nadpisu zní:

   „§ 7

   Oznámení  záměru  nabýt  nebo  zvýšit kvalifikovanou účast na instituci
   elektronických peněz nebo ji ovládnout

   (K § 52b odst. 4 zákona)

   (1) Oznámení záměru nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na instituci
   elektronických  peněz  nebo  ji ovládnout se podává na tiskopise, jehož
   vzor  je  uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce. Součástí oznámení jsou
   přílohy podle odstavce 2.

   (2)  Přílohami  obsahujícími  základní  informace  o osobě, která hodlá
   nabýt  nebo  zvýšit  kvalifikovanou  účast  na instituci elektronických
   peněz nebo ji ovládnout (dále jen „oznamovatel“), a dalšími informacemi
   souvisejícími s tímto záměrem jsou

   a) doklad o oprávnění k podnikání,

   b) doklad o původu finančních zdrojů, ze kterých je hrazeno nabytí nebo
   zvýšení kvalifikované účasti,

   c) finanční výkazy,

   d) informace o osobách s úzkým propojením,

   e)  popis  vztahů  s institucí elektronických peněz, na níž hodlá nabýt
   nebo  zvýšit  kvalifikovanou účast nebo ji ovládnout, a vztahů k osobám
   se  zvláštním  vztahem^9)  k  instituci elektronických peněz, minimálně
   však  k  osobám,  které  jsou vedoucími osobami nebo členy dozorčí rady
   instituce elektronických peněz,

   f)  seznam  vedoucích  osob,  je-li oznamovatel právnickou osobou, a za
   každou  osobu  uvedenou  v  tomto  seznamu doklad o bezúhonnosti vydaný
   cizím  státem  a dotazník podle přílohy č. 2 k této vyhlášce s výjimkou
   základních informací uvedených v části A této přílohy,

   g)  seznam  osob,  které jednáním ve shodě s osobou podávající oznámení
   mají,   nabudou   nebo   zvýší   kvalifikovanou   účast   na  instituci
   elektronických  peněz  nebo  ji  ovládnou,  s údaji o těchto osobách, s
   uvedením výše podílu nebo jiné formy účasti na instituci elektronických
   peněz  a  popisu  skutečnosti,  na  základě  které dochází k jednání ve
   shodě,

   h) strategický záměr,

   i) doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem oznamovatele,

   j) dotazník podle přílohy č. 3 k této vyhlášce vyplněný oznamovatelem a

   k)  popis  skutečnosti,  na  základě  které se oznamovatel stává osobou
   ovládající^8)   instituci  elektronických  peněz,  a  doklad  o  původu
   finančních   zdrojů,   kterých   má  být  použito  k  odkoupení  podílu
   společníka, který není ovládající osobou.“.

   14. § 8 se včetně nadpisu zrušuje.

   15. § 9 včetně nadpisu zní:

   „§ 9

   Zvláštní  ustanovení k oznámení záměru nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou
   účast na instituci elektronických peněz nebo ji ovládnout

   (1)  Pokud  je  oznamovatelem  záměru  nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou
   účast  na instituci elektronických peněz nebo ji ovládnout osoba, které
   Česká národní banka v posledních 5 letech

   a)  udělila  souhlas  k  nabytí  nebo  zvýšení  kvalifikované účasti na
   instituci elektronických peněz nebo k jejímu ovládnutí, nebo

   b)  nevyslovila  na  základě  předloženého  oznámení  záměru nabýt nebo
   zvýšit  kvalifikovanou  účast na instituci elektronických peněz nebo ji
   ovládnout nesouhlas,

   podává  oznámení  na  tiskopise,  jehož vzor je uveden v příloze č. 6 k
   této  vyhlášce,  ke  kterému přiloží přílohy podle § 7 odst. 2, u nichž
   došlo  ke  změně,  a prohlášení, že ostatní údaje a podklady předložené
   České  národní  bance  v  předchozí  žádosti  o  udělení  souhlasu nebo
   oznámení záměru zůstávají beze změny.

   (2)  Pokud  je  oznamovatelem  záměru  nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou
   účast  na  instituci  elektronických  peněz nebo ji ovládnout právnická
   osoba,  která  je  institucí,  finanční  institucí  nebo  jinou  osobou
   vykonávající  činnost  na  finančním  trhu se sídlem v členském státě a
   podléhá  dohledu  příslušného  orgánu  ve  státě  jejího  sídla, podává
   oznámení  na  tiskopise,  jehož  vzor  je  uveden v příloze č. 6 k této
   vyhlášce, ke kterému přiloží

   a) doklad o oprávnění k podnikání,

   b) strategický záměr,

   c) doklad o původu finančních zdrojů, ze kterých je hrazeno nabytí nebo
   zvýšení kvalifikované účasti,

   d) vyjádření orgánu dohledu o tom, že mu není známo, že by osoba nebyla
   osobou důvěryhodnou, a

   e)  popis  skutečnosti,  na  základě  které se oznamovatel stává osobou
   ovládající^8)   instituci  elektronických  peněz,  a  doklad  o  původu
   finančních   zdrojů,   kterých   má  být  použito  k  odkoupení  podílu
   společníka, který není ovládající osobou.

   (3)  Pokud  je  oznamovatelem  záměru  nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou
   účast  na instituci elektronických peněz nebo ji ovládnout osoba, která
   má  kvalifikovanou  účast na instituci, finanční instituci nebo na jiné
   osobě vykonávající činnost na finančním trhu se sídlem v členském státě
   a  podléhá  dohledu  příslušného  orgánu v členském státě jejího sídla,
   který  posoudil důvěryhodnost oznamovatele, podává oznamovatel oznámení
   na  tiskopise,  jehož vzor je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce, ke
   kterému přiloží přílohy podle odstavce 2 písm. a), b) a e) a dále

   a)  vyjádření  orgánu,  který  vykonává  dohled nad institucí, finanční
   institucí  nebo  jinou osobou vykonávající činnost na finančním trhu, o
   tom, že mu není známo, že by oznamovatel nebyl osobou důvěryhodnou, a

   b) doklad o původu finančních zdrojů, ze kterých je hrazeno nabytí nebo
   zvýšení  kvalifikované  účasti,  jde-li  o  přímý  podíl  na  instituci
   elektronických peněz.“.

   16. V § 11 odstavec 4 zní:

   „(4)   Přílohami   obsahujícími  informace  související  s  požadovanou
   činností vydavatele elektronických peněz malého rozsahu jsou

   a) obchodní plán, v němž žadatel též vyhodnotí plnění limitů podle § 53
   odst.  2  zákona,  případně limitů podle § 53 odst. 3 zákona, s tím, že
   postačující  je  plán  na  prvních  12  měsíců provozování požadovaných
   činností,

   b)  popis  způsobu  provádění  jednotlivých činností podle § 46 odst. 2
   zákona  a činností s tím souvisejících, které hodlá žadatel poskytovat,
   se zohledněním individuálních podmínek žadatele, zejména popis vydávání
   a  uchovávání  elektronických  peněz a provádění platebních transakcí s
   nimi   včetně   jejich   zpětné  výměny,  nakládání  s  hotovostními  a
   bezhotovostními peněžními prostředky, průběhu platební transakce včetně
   přijímání   a   provádění   platebních   příkazů,  vydávání  platebních
   prostředků a poskytování úvěrů, a

   c) zvolený způsob ochrany peněžních prostředků podle § 52e odst. 1 nebo
   2  zákona,  jde-li o peněžní prostředky, proti jejichž přijetí mají být
   vydány elektronické peníze, nebo peněžní prostředky svěřené k provedení
   platební  transakce, která se netýká elektronických peněz; v závislosti
   na zvoleném způsobu ochrany dále postupy pro zajištění řádné a oddělené
   evidence  těchto  svěřených  peněžních  prostředků  a jejich uložení na
   samostatném  účtu a pravidla pro investování peněžních prostředků, nebo
   návrh  pojistné  smlouvy  nebo  smlouvy  upravující  jinou srovnatelnou
   záruku  spolu  s  potvrzením  osoby  podle  §  52e odst. 3 zákona, že v
   případě zápisu žadatele do registru elektronických peněz malého rozsahu
   bude tato smlouva uzavřena.“.

   17. V § 27 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

   „(3)  Platební  instituce zajistí, aby při výkonu vnitřního auditu byly
   vždy provedeny tyto činnosti:

   a) sestavena analýza rizik, a to alespoň jednou ročně,

   b) sestaven strategický a periodický plán vnitřního auditu,

   c)  vytvořen  a udržován systém sledování nápravných opatření uložených
   na základě zjištění vnitřního auditu a

   d)  vyhodnocena funkčnost a efektivnost řídicího a kontrolního systému,
   a to alespoň jednou ročně.“.

   Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

   18.  V  § 36 se slova „Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze
   dne  26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce
   a  investiční  podniky  a  o  změně nařízení (EU) č. 648/2012 (dále jen
   „nařízení“)“ zrušují.

   19. V § 37 se slovo „ostatních“ zrušuje.

   20. V § 41 se doplňuje odstavec 4, který zní:

   „(4)  Pokud  platební  instituce  začala  vykonávat  svoji činnost až v
   průběhu  běžného účetního období, stanoví objem plateb na základě svého
   plánu, případně upraveného podle požadavků České národní banky.“.

   21. V § 42 odstavec 4 zní:

   „(4) Pokud hodnota relevantního ukazatele podle odstavce 2 je nižší než
   80  %  z  průměru  hodnot  relevantních  ukazatelů za poslední 3 účetní
   období,  jako  hodnota  relevantního  ukazatele  se  pro  účely  určení
   kapitálového  požadavku  podle odstavce 1 použije 80 % z průměru hodnot
   relevantních ukazatelů za poslední 3 účetní období.“.

   22. § 51 až 53 včetně nadpisu znějí:

   „Oznámení o výkonu činnosti v hostitelském členském státě

   § 51

   Platební  instituce podává oznámení o úmyslu vykonávat činnosti podle §
   8  zákona  v  hostitelském  členském  státě  prostřednictvím pobočky na
   tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce, s tím,
   že neuvádí informace uvedené v částech B a C tohoto tiskopisu.

   § 52

   Platební  instituce,  která  má  v  úmyslu vykonávat činnosti podle § 8
   zákona  v  hostitelském  členském  státě  bez  založení pobočky, podává
   oznámení  na  tiskopise,  jehož  vzor  je uveden v příloze č. 10 k této
   vyhlášce, s tím, že neuvádí informace uvedené v bodu 7 a částech A až C
   tohoto tiskopisu.

   § 53

   Platební  instituce,  která  má  v  úmyslu vykonávat činnosti podle § 8
   zákona  prostřednictvím  obchodního  zástupce  v  hostitelském členském
   státě,  podává oznámení na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č.
   10  k  této  vyhlášce, s tím, že neuvádí informace uvedené v bodu 7 a v
   části A tohoto tiskopisu.“.

   23. Příloha č. 10 zní:

   „Příloha č. 10 k vyhlášce č. 141/2011 Sb.

   VZOR TISKOPISU

   Oznámení o výkonu činnosti v hostitelském členském státě
   Část A k příloze č. 10 k vyhlášce č. 141/2011 Sb.

   Část B k příloze č. 10 k vyhlášce č. 141/2011 Sb.

   Část C k příloze č. 10 k vyhlášce č. 141/2011 Sb.

“.

   Čl. II
   Účinnost
   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2014.

   Guvernér:
   Ing. Singer, Ph.D., v. r.