Nové předpisy

Vyhláška č. 270/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2006 Sb., o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

270/2014 Sb.
VYHLÁŠKA

ze dne 7. listopadu 2014,

kterou se mění vyhláška č. 410/2006 Sb., o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 102 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 146/2000 Sb., zákona č. 258/2002 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 407/2010 Sb., zákona č. 137/2011 Sb. a zákona č. 127/2014 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 85j odst. 6, § 85m odst. 4, § 85r odst. 3, § 85x odst. 7, § 85y odst. 3 a § 85z odst. 6 zákona o civilním letectví:

Čl. I
Vyhláška č. 410/2006 Sb., o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

1. Část první včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 1 a 2 zní:

    „ČÁST PRVNÍ
    VYHLÁŠKA O OCHRANĚ CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY

    § 1

    Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) obsahové náležitosti a strukturu bezpečnostního programu letiště a bezpečnostního programu poskytovatele letových provozních služeb, obsah a formu zkoušky, při níž se prokazují odborné znalosti a praktické dovednosti žadatele o vydání povolení k uskutečňování odborné přípravy, a obsah a formu teoretické zkoušky a praktického testu, při nichž se prokazují odborné znalosti a praktické dovednosti garanta výcviku a prostředky zajišťující dosažení dostatečné odhalovací schopnosti psů, a dále upravuje vzor dokladu o spolehlivosti a vzor dokladu o absolvování odborné přípravy.

    § 2
    Vzor dokladu o spolehlivosti (K § 85j odst. 6 zákona)

    Vzor dokladu o spolehlivosti je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

    § 3
    Obsahové náležitosti a struktura bezpečnostního programu letiště

    (K § 85m odst. 4 zákona)

    Obsahové náležitosti a struktura bezpečnostního programu letiště jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

    § 4
    Obsahové náležitosti a struktura bezpečnostního programu poskytovatele letových provozních služeb

    (K § 85r odst. 3 zákona)

    Obsahové náležitosti a struktura bezpečnostního programu poskytovatele letových provozních služeb jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

    § 5
    Obsah a forma zkoušky, při níž se prokazují odborné znalosti a praktické dovednosti žadatele o vydání povolení k uskutečňování odborné přípravy

    (K § 85x odst. 7 zákona)

    (1) Odborné znalosti žadatele o vydání povolení k uskutečňování odborné přípravy se prokazují teoretickou zkouškou formou písemného testu. Praktické dovednosti žadatele o vydání povolení k uskutečňování odborné přípravy se prokazují formou prezentace.

    (2) Písemný test musí

    a) sestávat z minimálně 20 a maximálně 60 otázek v závislosti na rozsahu odborné přípravy a typech odborné přípravy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu civilního letectví před protiprávními činy2), které chce žadatel uskutečňovat,

    b) zahrnovat všechny body obsahu odborné přípravy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu civilního letectví před protiprávními činy2),

    c) zahrnovat všechny typy odborných příprav podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu civilního letectví před protiprávními činy2), které chce žadatel uskutečňovat.

    (3) Prezentace spočívá v ústním vysvětlení účastníkem vylosovaného tématu. Okruh témat, ze kterých si účastník losuje, musí

    a) být shodný s jednotlivými body obsahu odborné přípravy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu civilního letectví před protiprávními činy2),

    b) zahrnovat všechny typy odborných příprav podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu civilního letectví před protiprávními činy2), které chce žadatel uskutečňovat.

    § 6
    Vzor dokladu o absolvování odborné přípravy

    (K § 85y odst. 3 zákona)

    Vzor dokladu o absolvování odborné přípravy je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.

    § 7
    Obsah a forma teoretické zkoušky a praktického testu, při nichž se prokazují odborné znalosti a praktické dovednosti garanta výcviku a prostředky zajišťující dosažení dostatečné odhalovací schopnosti psů

    (K § 85z odst. 6 zákona)

    (1) Odborné znalosti garanta výcviku se prokazují teoretickou zkouškou formou písemného testu a ústního pohovoru. Praktické dovednosti garanta výcviku se prokazují formou přezkušování garanta výcviku s pomocí psa v reálném prostředí za využití testovacích předmětů představujících výbušné materiály v rozsahu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu civilního letectví před protiprávními činy2).

    (2) Písemný test musí sestávat z minimálně 60 otázek. Zkušební okruhy ke zkoušce z odborných znalostí jsou uvedeny v příloze č. 5 k této vyhlášce.

    (3) Přezkušování garanta výcviku s pomocí psa v reálném prostředí musí obsahovat

    a) přezkoušení s pomocí psa, jehož je garant výcviku vůdcem,

    b) přezkoušení psa zahrnující ovladatelnost, obratnost a reakce psa na prostředí,

    c) ověření znalosti zakládání vzorků výbušnin,

    d) praktický test schopností psa určeného k odhalování výbušnin podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu civilního letectví před protiprávními činy2).

    (4) Jako prostředky zajišťující dosažení dostatečné odhalovací schopnosti psů musí být využity vzorky výbušin nebo inertní výcvikové pomůcky.

    1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002, v platném znění.
    Nařízení Komise (EU) č. 185/2010 ze dne 4. března 2010, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti, v platném znění.

    2) Nařízení Komise (EU) č. 185/2010 ze dne 4. března 2010, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti, v platném znění.“.

Poznámky pod čarou č. 3 a 4 se zrušují.

2. Přílohy č. 1 až 5 znějí:

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2006 Sb.

    Příloha č. 2 k vyhlášce č. 410/2006 Sb.
    Obsah a struktura bezpečnostního programu provozovatele letiště Bezpečnostní program provozovatele letiště

    I. Základní ustanovení

    1. Specifikace dle obchodního rejstříku

    2. Odpovědné osoby a jejich kontakty

    3. Seznam právních a jiných předpisů

    4. Letištní bezpečnostní výbor

    5. Vnitřní komunikace, sdělování a media

    II. Popis letiště

    1. Vlastnosti a vybavení

    2. Uspořádání letiště

    3. Provoz letiště

    III. Bezpečnostní opatření na letišti

    1. Přehled

    2. Bezpečnost ve veřejném prostoru

    3. Postupy pro vytyčené prostory

    (a) Systém letištních identifikačních průkazů a vjezdových povolení

    (b) Postupy pro doprovody

    (c) Klíčový systém, zámky a visací zámky

    (d) Zásady pro určování a manipulaci se zakázanými předměty

    (e) Výjimky a přísnější opatření

    4. Ochrana perimetru a kontrola vstupu a vjezdu do neveřejného prostoru letiště

    (a) Vytyčení neveřejného prostoru letiště

    (b) Ochrana perimetru, hlídky

    (c) Kontrola vstupu do prostoru

    5. Vyhrazený bezpečnostní prostor

    (a) Vytyčení vyhrazeného bezpečnostního prostoru

    (b) Kontrola vstupu do prostoru

    (c) Odpovědnost za zachování integrity prostoru

    6. Kritická část vyhrazeného bezpečnostního prostoru

    (a) Vytyčení kritické části vyhrazeného bezpečnostního prostoru

    (b) Kontrola vstupu do prostoru

    (c) Odpovědnost za zachování integrity prostoru

    7. Vymezený prostor

    (a) Vytyčení vymezeného prostoru

    (b) Bezpečnostní postupy a opatření

    (c) Vzájemné oddělení a ochrana od ostatních prostor letiště

    8. Bezpečnostní a detekční kontrola osob a jimi vnášených věcí

    (a) Odpovědné osoby, jejich oprávnění a povinnosti

    (b) Postupy pro detekční kontrolu osob jiných než cestujících a předmětů jimi vnášených

    (c) Postupy pro detekční kontrolu cestujících a předmětů jimi vnášených

    (d) Oddělení cestujících po detekční kontrole od nezkontrolovaných cestujících

    (e) Technické specifikace bezpečnostního vybavení

    9. Bezpečnostní a detekční kontrola zapsaných zavazadel

    (a) Odpovědné osoby, jejich oprávnění a povinnosti

    (b) Postupy pro detekční kontrolu zapsaných zavazadel

    (c) Ochrana zapsaných zavazadel a dozor nad prostorem pro kontrolu zapsaných zavazadel

    (d) Postupy pro spojení zapsaného zavazadla s cestujícím

    (e) Postupy pro detekční kontrolu nedoprovázených zavazadel

    (f) Postupy pro neidentifikovatelné zapsané zavazadlo

    (g) Technické specifikace bezpečnostního vybavení

    10. Bezpečnostní a detekční kontrola vozidel

    (a) Odpovědné osoby, jejich oprávnění a povinnosti

    (b) Bezpečnostní a detekční kontroly

    11. Bezpečnostní pracovníci

    (a) Organizační struktura bezpečnostních pracovníků

    (b) Systém služeb a rotace bezpečnostních pracovníků

    12. Letištní dodávky

    (a) Odpovědné osoby, jejich oprávnění a povinnosti

    (b) Bezpečnostní a detekční kontroly

    (c) Známí dodavatelé letištních dodávek

    13. Náklad a pošta

    (a) Odpovědné osoby, jejich oprávnění a povinnosti

    (b) Bezpečnostní a detekční kontroly

    (c) Ochrana a přístup k nákladu a poště

    14. Palubní zásoby

    (a) Odpovědné osoby, jejich oprávnění a povinnosti

    (b) Bezpečnostní a detekční kontroly

    (c) Ochrana a přístup k palubním zásobám

    15. Ochrana letadel

    (a) Odpovědné osoby, jejich oprávnění a povinnosti

    (b) Bezpečnostní prohlídky

    IV. Nábor a odborná příprava pracovníků

    1. Výcvik

    (a) Odpovědné osoby, jejich oprávnění a povinnosti

    (b) Specifické postupy

    2. Ověření spolehlivosti a kontrola osob před nástupem do zaměstnání

    V. Vnitřní kontrola kvality

    1. Odpovědné osoby, jejich oprávnění a povinnosti

    2. Přehled opatření

    VI. Pohotovostní plánování

    1. Organizační struktura a postupy pro řešení mimořádných událostí

    2. Pohotovostní plány pro různé mimořádné události

    3. Bezpečnostní opatření a postupy pro lety s konkrétní hrozbou

    4. Postupy pro hlášení případů ohrožení bezpečnosti civilního letectví

    VII. Přílohy

    1. Organizační struktura provozovatele letiště

    2. Mapa letiště s vyznačením prostor, stanovišť detekčních kontrol, vstupů a vjezdů

    3. Plán terminálu a jiných podobných staveb s vyznačením prostor, stanovišť detekčních kontrol, vstupů a vjezdů

    4. Vzory vstupních oprávnění, formuláře vnitřní kontroly kvality, případně jiné vzory a formuláře

    5. Seznam leteckých dopravců provozující dopravu na letišti

    6. Seznam známých dodavatelů letištních dodávek

    7. Seznam schválených a známých dodavatelů palubních zásob

    8. Seznam objektů, které lze využít ke vstupu do SRA/kritické SRA v působnosti vlastníka nebo nájemce.

    Poznámka k části VII (Přílohy) bodu 4: Nevyužívá-li provozovatel letiště vzory nebo formuláře, uvede v tomto bodě bezpečnostního programu pouze informaci o této skutečnosti slovem „nevyužívá“.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 410/2006 Sb.
Obsah a struktura bezpečnostního programu poskytovatele letových provozních služeb

Bezpečnostní program poskytovatele letových provozních služeb

I. Základní ustanovení

1. Specifikace dle obchodního rejstříku

2. Odpovědné osoby a jejich kontakty

3. Seznam právních a jiných předpisů

4. Vnitřní komunikace, sdělování a media

II. Popis staveb, prostorů a bezpečnostních zařízení, jejich vybavení a umístění

1. Vlastnosti a vybavení

2. Uspořádání

3. Provoz

III. Bezpečnostní opatření

1. Přehled

2. Bezpečnost ve veřejně přístupných prostorech

3. Postupy pro vytyčené neveřejné prostory

(a) Systém identifikačních průkazů a vjezdových povolení

(b) Klíčový systém, zámky a visací zámky

(c) Zásady pro určování a manipulaci se zakázanými předměty

(d) Výjimky a přísnější opatření

4. Ochrana perimetru a kontrola vstupu a vjezdu do neveřejného prostoru

4.1 Stanoviště umístěné mimo prostory letiště

(a) Vytyčení neveřejného prostoru/zóny

(b) Ochrana perimetru, hlídky

(c) Kontrola vstupu do prostoru/zóny

4.2 Stanoviště umístěné v prostorách letiště

(a) Vytyčení neveřejného prostoru

(b) Ochrana perimetru, hlídky

(c) Kontrola vstupu do prostoru

5. Vyhrazený bezpečnostní prostor

5.1 Stanoviště umístěné mimo prostory letiště

(a) Vytyčení vyhrazeného bezpečnostního prostoru/zóny

(b) Kontrola vstupu do prostoru/zóny

(c) Odpovědnost za zachování integrity prostoru

5.2. Stanoviště umístěné v prostorách letiště

(a) Vytyčení vyhrazeného bezpečnostního prostoru

(b) Kontrola vstupu do prostoru

(c) Odpovědnost za zachování integrity prostoru

6. Kritická část vyhrazeného bezpečnostního prostoru

(a) Vytyčení kritické části vyhrazeného bezpečnostního prostoru

(b) Kontrola vstupu do prostoru

(c) Odpovědnost za zachování integrity prostoru

7. Bezpečnostní a detekční kontrola osob a jimi vnášených věcí

7.1. Stanoviště umístěná mimo prostory letiště

(a) Odpovědné osoby, jejich oprávnění a povinnosti

(b) Postupy pro detekční kontrolu osob jiných než cestujících a předmětů jimi vnášených

(c) Technické specifikace bezpečnostního vybavení

7.2 Stanoviště umístěná v prostorách letiště

(a) Odpovědné osoby, jejich oprávnění a povinnosti

(b) Postupy pro detekční kontrolu osob jiných než cestujících a předmětů jimi vnášených

(c) Technické specifikace bezpečnostního vybavení

8. Bezpečnostní a detekční kontrola vozidel

8.1 Stanoviště umístěná mimo prostory letiště

(a) Odpovědné osoby, jejich oprávnění a povinnosti

(b) Bezpečnostní a detekční kontroly

8.2 Stanoviště umístěná v prostorách letiště

(a) Odpovědné osoby, jejich oprávnění a povinnosti

(b) Bezpečnostní a detekční kontroly

9. Zabezpečení radionavigačních prostředků umístěných mimo prostory letiště

(a) Vytyčení prostoru kolem radionavigačních prostředků

(b) Kontrola vstupu do prostoru

(c) Odpovědnost za zachování integrity prostoru

10. Bezpečnostní pracovníci

(a) Organizační struktura bezpečnostních pracovníků

(b) Systém služeb a rotace bezpečnostních pracovníků

IV. Nábor a odborná příprava pracovníků

1. Výcvik

(a) Odpovědné osoby, jejich oprávnění a povinnosti

(b) Specifické postupy

2. Ověření spolehlivosti a kontrola osob před nástupem do zaměstnání

V. Vnitřní kontrola kvality

1. Odpovědné osoby, jejich oprávnění a povinnosti

2. Přehled opatření

VI. Pohotovostní plánování

1. Organizační struktura a postupy pro řešení mimořádných událostí

2. Pohotovostní plány pro různé mimořádné události

3. Bezpečnostní opatření a postupy pro lety s konkrétní hrozbou

4. Postupy potřebné pro řízení letadel za mimořádných bezpečnostních situací a při konkrétní hrozbě

5. Postupy pro hlášení případů ohrožení bezpečnosti civilního letectví

VII. Přílohy
1. Organizační struktura poskytovatele letových provozních služeb

2. Mapy letišť, na kterých je zřízeno stanoviště letových provozních služeb

3. Plány stanovišť letových provozních služeb a jiných podobných staveb s vyznačením prostor, stanovišť detekčních kontrol, vstupů a vjezdů

4. Mapa rozmístění radionavigačních prostředků

5. Vzory vstupních oprávnění, formuláře vnitřní kontroly kvality, případně jiné vzory a formuláře.

Poznámka k části III (Bezpečnostní opatření) bodu 3 až 8 bezpečnostního programu: Nevytyčuje-li poskytovatel letových provozních služeb neveřejné prostory, vyhrazené bezpečnostní prostory nebo neprovádí-li kontrolu vstupu osob nebo bezpečnostní nebo detekční kontrolu osob, jimi vnášených věcí nebo vozidel, uvede v uvedených bodech bezpečnostního programu pouze informaci o této skutečnosti slovem „neprovádí“.

Poznámka k části VII (Přílohy) bodu 5: Nevyužívá-li poskytovatel letových provozních služeb vzory nebo formuláře, uvede v tomto bodě bezpečnostního programu pouze informaci o této skutečnosti slovem „nevyužívá“.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 410/2006 Sb.
Vzor dokladu o absolvování odborné přípravy

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2006 Sb.
Zkušební okruhy ke zkoušce z odborných znalostí

(1) Základní odborné znalosti

a) předchozí protiprávní činy v oblasti civilního letectví, teroristické útoky a současné hrozby;

b) právní rámec pro ochranu letectví;

c) cíl a organizace ochrany letectví, včetně povinností a odpovědností osob provádějících bezpečností kontroly;

d) postupy kontroly vstupu;

e) systémy identifikačních průkazů používaných na letišti;

f) postupy pro zastavení osob a okolnosti, za nichž by osoby měly být zastaveny nebo nahlášeny;

g) postupy ohlašování; h) zakázané předměty;

i) znalost jak náležitě reagovat na události související s bezpečností;

j) znalost jak lidské chování a reakce mohou ovlivnit bezpečnostní standardy

(1) Znalosti detekční kontroly

a) konfigurace stanoviště detekční kontroly a postupu detekční kontroly;

b) znalost toho, jak lze ukrýt zakázané předměty;

c) schopnost náležitě reagovat na odhalení zakázaných předmětů;

d) schopnosti a omezení používaného bezpečnostního vybavení nebo metod detekční kontroly;

e) postupy při reakci na mimořádné události;

f) rozdílnost jednotlivých kultur a potenciálně nebezpeční cestující;

g) techniky ruční prohlídky;

h) schopnost provádět ruční prohlídky na úrovni schopné přiměřeně zajistit odhalení ukrytých zakázaných předmětů;

i) osvobození od detekční kontroly a zvláštní bezpečnostní postupů;

j) požadavky na ochranu zapsaných zavazadel.

(3) Znalosti kontroly kvality

(4) Znalosti výcviku psa určeného k odhalování výbušnin

(5) Znalosti anatomie psa“.

3. Přílohy č. 6, 7 a 8 se zrušují.

Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2015.

Ministr:
Ing. Prachař v. r.