Nové předpisy

Vyhláška č. 271/2014 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

271/2014 Sb.
   VYHLÁŠKA
   ze dne 7. listopadu 2014,

   kterou  se  mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb.,
   kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a
   doplnění   zákona   č.   455/1991   Sb.,   o   živnostenském  podnikání
   (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších
   předpisů

   Ministerstvo dopravy stanoví podle § 102 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb.,
   o  civilním  letectví  a  o  změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o
   živnostenském  podnikání  (živnostenský  zákon),  ve  znění  pozdějších
   předpisů,  ve  znění  zákona  č.  146/2000 Sb., zákona č. 258/2002 Sb.,
   zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 407/2010 Sb.,
   zákona č. 137/2011 Sb. a zákona č. 127/2014 Sb.:

   Čl. I
   Vyhláška  č.  108/1997  Sb.,  kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o
   civilním  letectví  a  o  změně  a  doplnění  zákona č. 455/1991 Sb., o
   živnostenském  podnikání  (živnostenský  zákon),  ve  znění  pozdějších
   předpisů,  ve znění vyhlášky č. 101/1999 Sb., vyhlášky č. 244/2003 Sb.,
   vyhlášky č. 359/2006 Sb., vyhlášky č. 410/2006 Sb., vyhlášky č. 64/2010
   Sb., vyhlášky č. 314/2010 Sb. a vyhlášky č. 4/2013 Sb., se mění takto:

   1.  V  §  1  odst.  1  se  za  slova „Evropské unie^17)“ vkládají slova
   „zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie^20)“.

   Poznámka pod čarou č. 20 zní:

   „20) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1108/2009 ze dne 21.
   října  2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 216/2008 v oblasti letišť,
   uspořádání  letového  provozu  a  letových navigačních služeb a zrušuje
   směrnice 2006/23/ES.

   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 ze dne 20. října
   2010  o  šetření  a  prevenci  nehod  a incidentů v civilním letectví a
   zrušení směrnice 94/56/ES.

   Nařízení  Komise  (EU)  č.  805/2011  ze  dne 10. srpna 2011, kterým se
   stanoví prováděcí pravidla k udělování průkazů způsobilosti a některých
   osvědčení   řídících   letového   provozu   podle  nařízení  Evropského
   parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008.“.

   2. § 1 odst. 1 písm. c) se zrušuje.

   Dosavadní písmena d) až n) se označují jako písmena c) až m).

   3. V § 1 odst. 1 písm. c) se slova „ , provozování a osvědčování jejich
   způsobilosti“ nahrazují slovy „a provozní způsobilosti“.

   4. V § 1 odst. 1 písm. i) se slova „§ 55b“ nahrazují slovy „§ 55c“.

   5.  V  §  1  odst.  1  písm.  j)  se  slova „podmínkách vydání licence,
   osvědčení  leteckého dopravce“ nahrazují slovy „náležitostech žádosti a
   dokladech,  které  je  nutno  přiložit  k  žádosti  o  vydání licence k
   provozování    obchodní    letecké    dopravy,    osvědčení   leteckého
   provozovatele“.

   6.  V  §  1  odst.  1  písm.  l)  se slova „vzorech průkazů kontrolních
   pracovníků při výkonu státního dozoru a“ zrušují.

   7.  V  §  1 odst. 1 písm. m) se slova „a výši poplatků za některé úkony
   prováděné Úřadem“ zrušují.

   8.  V  §  1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se
   písmeno n), které zní:

   „n) údajích předávaných za účelem statistického zjišťování Ministerstvu
   dopravy   a  o  údajích  o  počtu  odbavených  cestujících  předávaných
   poskytovatelem odbavovacích služeb provozovateli letiště.“.

   9.  V  §  2  odst.  2  písm.  e)  se slovo „osvědčení“ nahrazuje slovem
   „rozhodnutí“.

   10. V § 6 písm. e) se slova „osvědčení“ nahrazují slovy „rozhodnutí“.

   11. V § 6 písm. j) se slovo „osvědčení“ nahrazuje slovem „rozhodnutí“.

   12. V § 6a se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské
   unie“.

   13.  V  nadpisu § 8b se slova „(k § 17b odst. 5)“ nahrazují slovy „(k §
   17b odst. 6)“.

   14. § 8d až 8n se včetně nadpisů zrušují.

   15.  V § 9a písm. c) se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy
   „Evropské unie“.

   16. § 10 se zrušuje.

   17.  V § 13 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „Plochy vymezené v
   územně  plánovací dokumentaci nebo v územním rozhodnutí o využití území
   mohou  být využity“ nahrazují slovy „Plocha vymezená v územně plánovací
   dokumentaci  nebo  v  územním  rozhodnutí  o využití území ke vzletům a
   přistáním  (dále jen „plocha vymezená ke vzletům a přistáním“) může být
   využita“.

   18.  V  §  13  odst.  2  se  slova  „Plochy vymezené v územně plánovací
   dokumentaci  nebo v územním rozhodnutí o využití území“ nahrazují slovy
   „Plochu vymezenou ke vzletům a přistáním“.

   19.  V  §  13  odst.  3  se  slova  „plochy vymezené v územně plánovací
   dokumentaci  nebo v územním rozhodnutí o využití území“ nahrazují slovy
   „plochu vymezenou ke vzletům a přistáním“.

   20.  V  §  13  odst.  4 se slova „v územně plánovací dokumentaci nebo v
   územním  rozhodnutí  o  využití  území“  nahrazují  slovy „ke vzletům a
   přistáním“.

   21.  V  §  13  odst. 5 se věta první nahrazuje větou „Vzlety a přistání
   mohou  být  prováděny  pouze ve dne podle pravidel letu za viditelnosti
   určených  příslušnými  předpisy^6)  a  vyslovil-li  s využíváním plochy
   vymezené  ke  vzletům  a  přistáním k tomuto účelu souhlas provozovatel
   této plochy.“.

   22.  V  §  14  odst.  1 úvodní části ustanovení se slova „Plochy, které
   nejsou  letištěm ani plochami vymezenými v územně plánovací dokumentaci
   nebo  v  územním  rozhodnutí  o  využití  území  určenými  ke vzletům a
   přistáním  letadel,  mohou  být využity“ nahrazují slovy „Plocha, která
   není  letištěm  ani  plochou vymezenou ke vzletům a přistáním, může být
   využita“.

   23. V § 14 odst. 2 se slova „Plochy, které nejsou letištěm ani plochami
   vymezenými  v  územně plánovací dokumentaci nebo v územním rozhodnutí o
   využití  území určenými ke vzletům a přistáním letadel“ nahrazují slovy
   „Plocha,  která  není  letištěm  ani  plochou  vymezenou  ke  vzletům a
   přistáním“.

   24. V § 14 odst. 3 se slova „plochy, které nejsou letištěm ani plochami
   vymezenými  v  územně plánovací dokumentaci nebo v územním rozhodnutí o
   využití  území určenými ke vzletům a přistáním letadel“ nahrazují slovy
   „plochu,  která  není  letištěm  ani  plochou  vymezenou  ke  vzletům a
   přistáním“.

   25.  V  §  14  odst.  4 se slova „v územně plánovací dokumentaci nebo v
   územním rozhodnutí o využití území určenou“ a slovo „letadel“ zrušují.

   26. § 14b se zrušuje.

   27.  V nadpisu nad § 15 se slova „(K § 44 odst. 6)“ nahrazují slovy „(k
   § 44 odst. 7)“.

   28.  V § 15 odst. 4 se slova „§ 44 odst. 5“ nahrazují slovy „§ 44 odst.
   6“  a slova „§ 44 odst. 4 písm. a) a b)“ se nahrazují slovy „§ 44 odst.
   5 písm. a) a b)“.

   29.  V § 16 odst. 1 se slova „§ 44 odst. 5“ nahrazují slovy „§ 44 odst.
   6“.

   30.  V  §  16 odst. 4 a 5 se slova „§ 44 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 44
   odst. 5“.

   31. V § 16a odstavec 8 zní:

   „(8)  Služba  tvorby  letových  postupů je určena k tvorbě, ověřování a
   aktualizaci  postupů  pro  lety podle přístrojů. Postupy pro lety podle
   přístrojů zahrnují:

   a) přiblížení podle přístrojů,

   b) standardní přístrojový přílet,

   c) standardní přístrojový odlet,

   d) traťový let.“.

   32. V § 16g odstavec 2 zní:

   „(2) Databáze údajů o terénu a překážkách se skládá z

   a)  databáze  údajů  o  terénu,  která nesmí zahrnovat překážky a která
   obsahuje  digitální  soubory  dat  zobrazujících povrch terénu ve formě
   průběžných  hodnot  výšky  nad  mořem  ve  všech bodech definované sítě
   vztažené k horizontálnímu a vertikálnímu referenčnímu systému, a

   b)  databáze  údajů  o překážkách, která obsahuje digitální soubory dat
   popisující každý pevný a mobilní objekt nebo jejich část,

   1.  je-li  takový  objekt  nebo  jeho  část na ploše určené pro pozemní
   pohyby letadel,

   2.  zasahuje-li takový objekt nebo jeho část do plochy určené k ochraně
   letadel za letu, nebo

   3.  je-li  takový  objekt  nebo  jeho  část vně plochy určené k ochraně
   letadel za letu, avšak ohrožuje bezpečnost leteckého provozu.“.

   33. V § 16g se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

   „(3)  Každý  bod  sítě  a  každá  překážka jsou popsány v rozsahu údajů
   uvedených v příloze č. 14 k této vyhlášce.“.

   Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4 až 8.

   34. § 16i včetně nadpisu zní:

   „§ 16i

   Kategorie  událostí podléhajících hlášení a údaje, které jsou v hlášení
   obsaženy

   (k § 55d odst. 5 zákona)

   Kategorie  událostí podléhajících hlášení a údaje, které jsou v hlášení
   obsaženy, stanoví příloha č. 7 k této vyhlášce.“.

   35. § 16j se včetně nadpisu zrušuje.

   36.  V nadpisu § 16k se slova „(k § 55a odst. 3)“ nahrazují slovy „(k §
   55a odst. 6)“.

   37. § 16l včetně nadpisu zní:

   „§ 16l

   Vzor průkazu odborně způsobilé fyzické osoby podle § 55c zákona

   (k § 55c odst. 5 zákona)

   Vzor  průkazu  odborně  způsobilé  fyzické  osoby podle § 55c zákona je
   stanoven v příloze č. 16 k této vyhlášce.“.

   38. § 16m se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 11b zrušuje.

   39.  V  §  17  odst.  2  písm.  d)  se  slova „Evropských společenství“
   nahrazují slovy „Evropské unie“.

   40.   V   nadpisu   §   18   se   slovo   „dopravce“  nahrazuje  slovem
   „provozovatele“.

   41.  V  §  18 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „podává“ a za
   slovo „žádosti“ vkládá slovo „tuzemský“.

   42.  V § 18 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo „Žádost“ vkládá
   slovo „tuzemský“.

   43.  V § 18 odst. 2 písm. a) se slovo „protizákonnými“ nahrazuje slovem
   „protiprávními“.

   44. § 18a a 19 se včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 11d zrušují.

   45.  V  nadpisu  § 25 se slova „k § 82 odst. 7“ nahrazují slovy „k § 82
   odst. 6“.

   46.  V  nadpisu  § 29b se slova „k § 91a odst. 12“ nahrazují slovy „k §
   91a odst. 11“.

   47. § 30 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 13 zrušuje.

   48.  V  nadpisu  § 31 se slova „k § 98 odst. 3“ nahrazují slovy „k § 98
   odst. 2“.

   49.  V  §  31  odst. 4 a 5 se slova „Evropských společenství“ nahrazují
   slovy „Evropské unie“.

   50. Za § 31 se vkládá nový § 31a, který včetně nadpisu zní:

   „§ 31a

   Údaje předávané za účelem statistického zjišťování

   (k § 98a odst. 3 zákona)

   Seznam   údajů   předávaných   za   účelem   statistického   zjišťování
   Ministerstvu dopravy, seznam údajů o odbavených cestujících předávaných
   poskytovatelem  odbavovacích  služeb  provozovateli  letiště  a  jejich
   strukturu stanoví příloha č. 18 k této vyhlášce.“.

   51. Přílohy č. 2, 6 a 11 až 13 se zrušují.

   52. V příloze č. 7 nadpis zní:

   „Kategorie událostí podléhajících hlášení a údaje, které jsou v hlášení
   obsaženy

   (k § 55d odst. 5 zákona)“.

   53. V příloze č. 7 nadpis části I. zní:

   „Události  podléhající  hlášení  v  souvislosti  s  provozem,  údržbou,
   opravami a výrobou letadel“.

   54. V příloze č. 7 nadpis části II. zní:

   „Události  podléhající  hlášení  v  souvislosti s poskytováním letových
   navigačních služeb“.

   55. V příloze č. 8 nadpis zní:

   „Průkaz inspektora Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

   (k § 55a odst. 6 zákona)“.

   56. Příloha č. 14 včetně nadpisu zní:

   „Příloha č. 14 k vyhlášce č. 108/1997 Sb.

   Rozsah údajů uchovávaných v databázi

   (K § 51a odst. 11 zákona)
---------------------------------------------------------------
A. Údaje o terénu                                získávání
---------------------------------------------------------------
Oblast pokrytí                                   povinné
Identifikace původce (originátora) dat           povinné
Identifikace zdroje dat                          povinné
Způsob získání                                   povinné
Rozteč bodů                                      povinné
Horizontální referenční systém                   povinné
Horizontální rozlišení                           povinné
Horizontální přesnost                            povinné
Horizontální stupeň věrohodnosti                 povinné
Horizontální poloha                              povinné
Výška nad mořem                                  povinné
Vztažná výška nad mořem                          povinné
Vertikální referenční systém                     povinné
Vertikální rozlišení                             povinné
Vertikální přesnost                              povinné
Vertikální stupeň věrohodnosti                   povinné
Typ plochy                                       volitelné
Zaznamenaná plocha                               povinné
Úroveň proniknutí                                volitelné
Známé odchylky                                   volitelné
Integrita                                        povinné
Označení data a času                             povinné
Použitá měřicí jednotka                          povinné
---------------------------------------------------------------
B. Údaje o překážkách                            získávání
---------------------------------------------------------------
Oblast pokrytí                                   povinné
Identifikace původce (originátora) dat           povinné
Identifikace zdroje dat                          povinné
Identifikace překážky                            povinné
Horizontální přesnost                            povinné
Horizontální stupeň věrohodnosti                 povinné
Horizontální poloha                              povinné
Horizontální rozlišení                           povinné
Horizontální rozsah                              povinné
Horizontální referenční systém                   povinné
Výška nad mořem                                  povinné
Výška nad zemí                                   volitelné
Vertikální přesnost                              povinné
Vertikální stupeň věrohodnosti                   povinné
Vertikální rozlišení                             povinné
Vertikální referenční systém                     povinné
Druh překážky                                    povinné
Geometrický druh                                 povinné
Integrita                                        povinné
Označení data a času                             povinné
Použitá měřicí jednotka                          povinné
Provoz                                           volitelné
Účinnost                                         volitelné
Osvětlení                                        povinné
Značení                                          povinné
---------------------------------------------------------------."

   57. Příloha č. 15 včetně nadpisu zní:

   „Příloha č. 15 k vyhlášce č. 108/1997 Sb.

   Vlastnosti údajů o terénu a překážkách

   (K § 51a odst. 11 zákona)

Vlastnosti údajů o terénu

Vlastnosti údajů o terénu

a) Hodnota vertikální přesnosti udává stupeň shody mezi předpokládanou nebo měřenou hodnotou a hodnotou skutečnou.
b) Hodnota vertikálního rozlišení udává počet jednotek nebo číslic používaných k vyjádření měřených nebo vypočítaných hodnot. (Např. pokud je hodnota vertikálního rozlišení stanovená na 0,01 m, je zapotřebí vertikální polohu uvést s přesností a zaokrouhlením na 2 desetinná místa. Pokud je změřená hodnota např. 100 m, bude uvedena jako 100,00 m; nebo pokud je změřená jako 52,548 m, bude uvedena jako 52,55 m.)
c) Hodnota horizontální přesnosti udává stupeň shody mezi předpokládanou nebo měřenou hodnotou a hodnotou skutečnou.
d) Hodnota stupně věrohodnosti udává pravděpodobnost, že skutečná hodnota parametru leží uvnitř určitého intervalu okolo odhadované hodnoty.
e) Hodnota integrity udává stupeň zabezpečení proti ztrátě nebo pozměnění leteckých dat nebo jejich hodnoty od jejich vzniku nebo schválené změny.
f) Význačnou změnou se rozumí zjištěná změna výšky nad mořem minimálně 2 bodů sítě modelu terénu o hodnotu větší než je vertikální přesnost pro danou kategorii území nebo aktualizace takového údaje, jehož neznalost by mohla mít negativní vliv na bezpečnost leteckého provozu (např. horizontální poloha, výška nad mořem, výška nad zemí a další).
g) Údaje o terénu předávané Ministerstvem obrany dosahují menší přesnosti v oblastech trvalých lesních porostů.

Vlastnosti údajů o překážkách

Vlastnosti údajů o překážkách

a) Hodnota vertikální přesnosti udává stupeň shody mezi předpokládanou nebo měřenou hodnotou a hodnotou skutečnou.
b) Hodnota vertikálního rozlišení udává počet jednotek nebo číslic používaných k vyjádření měřených nebo vypočítaných hodnot. (Např. pokud je hodnota vertikálního rozlišení stanovená na 0,01 m, je zapotřebí vertikální polohu uvést s přesností a zaokrouhlením na 2 desetinná místa. Pokud je změřená hodnota např. 100 m, bude uvedena jako 100,00 m; nebo pokud je změřená jako 52,548 m, bude uvedena jako 52,55 m.)
c) Hodnota horizontální přesnosti udává stupeň shody mezi předpokládanou nebo měřenou hodnotou a hodnotou skutečnou.
d) Hodnota stupně věrohodnosti udává pravděpodobnost, že skutečná hodnota parametru leží uvnitř určitého intervalu okolo odhadované hodnoty.
e) Hodnota integrity udává stupeň zabezpečení proti ztrátě nebo pozměnění leteckých dat nebo jejich hodnoty od jejich vzniku nebo schválené změny.
f) Význačnou změnou se rozumí zjištění nové překážky, nebo aktualizace takového údaje, jehož neznalost by mohla mít negativní vliv na bezpečnost leteckého provozu (např. horizontální poloha, výška nad mořem, výška nad zemí a další). Údaje o dočasné stavbě se předávají, jestliže doba její dočasnosti přesáhne 120 dnů.
g) Údaje o překážkách předávané Ministerstvem obrany mají vertikální rozlišení 1 m."
58. V příloze č. 16 nadpis zní:
„Průkaz odborně způsobilé fyzické osoby podle § 55c zákona
(k § 55c odst. 5 zákona)“.
59. Za přílohu č. 17 se doplňuje příloha č. 18, která včetně nadpisu zní:
„Příloha č. 18 k vyhlášce č. 108/1997 Sb.
Údaje předávané za účelem statistického zjišťování Ministerstvu dopravy a provozovateli letiště
(k § 98a odst. 3 zákona)
I. Seznam údajů předávaných jednotlivými subjekty Ministerstvu dopravy
A. Provozovatel letiště
A. 1 Pro obchodní leteckou dopravu předává provozovatel letiště
1. údaje o počtu pohybů letadel,
2. údaje o počtu nastoupivších cestujících,
3. údaje o počtu vystoupivších cestujících,
4. údaje o počtu nastoupivších a vystoupivších cestujících celkem,
5. údaje o počtu cestujících, kteří dále pokračují letem se stejným číslem, jako měl let, kterým přiletěli,
6. údaje o hmotnosti naloženého nákladu,
7. údaje o hmotnosti vyloženého nákladu,
8. údaje o hmotnosti naloženého a vyloženého nákladu celkem,
9. údaje o hmotnosti naložené pošty,
10. údaje o hmotnosti vyložené pošty,
11. údaje o hmotnosti naložené a vyložené pošty celkem.
Provozovatel letiště předává údaje podle bodů 1. a 6. až 11. strukturovaně zvlášť pro
- mezinárodní pravidelnou dopravu,
- mezinárodní nepravidelnou dopravu,
- mezinárodní dopravu celkem,
- vnitrostátní pravidelnou a nepravidelnou dopravu,
- mezinárodní a vnitrostátní dopravu celkem,
- výhradní přepravu nákladu a pošty,
- nepravidelné obchodní lety provozované letadly s celkovým počtem sedadel pro cestující nejvýše 30.
Provozovatel letiště předává údaje podle bodů 2. až 5. strukturovaně zvlášť pro
- mezinárodní pravidelnou dopravu,
- mezinárodní nepravidelnou dopravu,
- mezinárodní dopravu celkem,
- vnitrostátní pravidelnou a nepravidelnou dopravu,
- mezinárodní a vnitrostátní dopravu celkem,
- nepravidelné obchodní lety provozované letadly s celkovým počtem sedadel pro cestující nejvýše 30.
A. 2 Pro jinou než obchodní leteckou dopravu předává provozovatel letiště
1. údaje o počtu pohybů letadel celkem,
2. údaje o počtu nastoupivších cestujících,
3. údaje o počtu vystoupivších cestujících,
4. údaje o počtu nastoupivších a vystoupivších cestujících celkem.
A. 3 Provozovatel mezinárodního letiště, které odbavuje nejméně 90 % z celkově přepravovaných cestujících nebo nákladu v České republice, a provozovatel letiště, které odbavuje alespoň 1 milion cestujících nebo 100 tisíc tun nákladu ročně, dále předává
1. údaje o počátečním a konečném místě letu,
2. údaje o počtu přepravených cestujících,
3. údaje o hmotnosti přepraveného nákladu,
4. údaje o hmotnosti přepravené pošty.
Provozovatel letiště předává údaje podle bodů 1 až 4 strukturovaně zvlášť pro jednotlivé lety pravidelné mezinárodní obchodní letecké dopravy a pro jednotlivé lety nepravidelné mezinárodní obchodní letecké dopravy.
A. 4 Provozovatel mezinárodního letiště, které odbavuje nejméně 90 % z celkově přepravovaných cestujících nebo nákladu v České republice, a provozovatel letiště, které odbavuje alespoň 1 milion cestujících nebo 100 tisíc tun nákladu ročně, dále předává
1. údaje o příjmech z leteckého provozu v členění na příjmy z poplatků za letadla, poplatků za cestující a jiných poplatků za letecký provoz;
2. údaje o příjmech z poplatků za pozemní odbavení,
3. údaje o příjmech v souvislosti s poskytováním jiných než leteckých služeb v členění podle souvislosti s uskladněním a doplňováním paliva, provozem restaurací barů, kaváren, cateringu a bezcelních obchodů, parkováním automobilů a jiné, kromě příjmů z pronájmů,
4. údaje o příjmech z pronájmů,
5. údaje o jiných příjmech souvisejících s provozem letiště,
6. údaje o celkových příjmech (součet příjmů pod body 4.1. až 4.5.),
7. údaje o provozních dotacích,
8. údaje o příjmech celkem, včetně provozních dotací,
9. údaje o nákladech na provoz a údržbu včetně nákladů na zaměstnance v členění na náklady na personál, zásoby a služby od subdodavatelů,
10. údaje o správní režii,
11. údaje o jiných neinvestičních nákladech,
12. údaje o investičních nákladech v členění na odpisy, úroky a jiné investiční náklady,
13. údaje o celkových nákladech (součet nákladů pod body 4.9. až 4.12.),
14. údaje o nákladech na letištní pohybové plochy a jejich osvětlení,
15. údaje o nákladech na zařízení terminálů pro osobní a nákladní přepravu,
16. údaje o nákladech na prostory hangárů a údržby,
17. údaje o nákladech na přibližovací a letištní služby včetně komunikačních, navigačních a přehledových služeb,
18. údaje o nákladech na meteorologické služby,
19. údaje o nákladech na ochranu civilního letectví před protiprávními činy,
20. údaje o nákladech na záchranné a protipožární služby,
21. údaje o jiných nákladech souvisejících s provozem letiště,
22. údaje o hrubých kapitálových investicích v členění na investice do pohybových ploch, investice do budov terminálů ve vlastnictví letiště, investice do vybavení a dopravních prostředků, investice do jiného vybavení a investice do pozemků,
23. údaje o celkových hrubých investicích,
24. údaje o počtu zaměstnanců na plný úvazek provozovatele letiště v členění na zaměstnance vykonávající a nevykonávající letecké činnosti.
Poznámka k bodu A. 4: Nejsou-li k dispozici přesné údaje, uvádí se odhad a příslušný údaj se označí hvězdičkou.
B. Tuzemský letecký dopravce
B. 1 Tuzemský letecký dopravce předává pro obchodní leteckou dopravu
1. údaje o letadlových kilometrech,
2. údaje o počtu odletů,
3. údaje o nalétaných hodinách,
4. údaje o počtu přepravených cestujících,
5. údaje o využitých osobokilometrech,
6. údaje o nabízených sedadlových kilometrech,
7. údaje o hmotnosti přepraveného nákladu,
8. údaje o míře vytížení cestujícími,
9. údaje o využitých tunokilometrech za cestující (včetně zavazadel),
10. údaje o využitých tunokilometrech za náklad (včetně spěšného),
11. údaje o využitých tunokilometrech za poštu,
12. údaje o využitých tunokilometrech celkem,
13. údaje o nabízených tunokilometrech,
14. údaje o míře hmotnostního zatížení letadla.
Tuzemský letecký dopravce předává údaje podle bodů 1, 2, 3, 7 a 10 až 13 strukturovaně zvlášť pro
- mezinárodní pravidelnou dopravu,
- vnitrostátní pravidelnou dopravu,
- výhradně nákladní mezinárodní pravidelnou dopravu,
- výhradně nákladní vnitrostátní pravidelnou dopravu,
- mezinárodní nepravidelnou dopravu,
- vnitrostátní nepravidelnou dopravu,
- výhradně nákladní mezinárodní nepravidelnou dopravu,
- výhradně nákladní vnitrostátní nepravidelnou dopravu.
Tuzemský letecký dopravce předává údaje podle bodů 4, 5, 6 a 9 strukturovaně zvlášť pro
- mezinárodní pravidelnou dopravu,
- vnitrostátní pravidelnou dopravu,
- mezinárodní nepravidelnou dopravu,
- vnitrostátní nepravidelnou dopravu.
Tuzemský letecký dopravce předává údaje podle bodů 8 strukturovaně zvlášť pro
- pro mezinárodní pravidelnou dopravu,
- pro vnitrostátní pravidelnou dopravu.
Tuzemský letecký dopravce předává údaje podle bodů 14 strukturovaně zvlášť pro
- mezinárodní pravidelnou dopravu,
- vnitrostátní pravidelnou dopravu,
- výhradně nákladní mezinárodní pravidelnou dopravu,
- výhradně nákladní vnitrostátní pravidelnou dopravu.
B. 2 Pro nepravidelné obchodní lety provozované letadly s celkovým počtem sedadel pro cestující nejvýše 30 a pro lety jiné než za úplatu tuzemský letecký dopravce dále předává
1. údaje o počtu odletů,
2. údaje o nalétaných hodinách.
Tuzemský letecký dopravce předává údaje podle bodů 1 a 2 strukturovaně zvlášť pro
- mezinárodní leteckou dopravu,
- vnitrostátní leteckou dopravu,
- výhradně nákladní mezinárodní leteckou dopravu,
- výhradně nákladní vnitrostátní leteckou dopravu.
B. 3 Tuzemský letecký dopravce předává
1. údaje o typech jím provozovaných letadel;
1.1. údaje o výrobci a modelu letadla;
1.2. údaje o kódu/typu použití letadla, konkrétně
1.2.1. typ letadla používaný dopravcem pro obchodní leteckou dopravu:
1.2.1.1. P - osobní typ letadla,
1.2.1.2. F - Nákladní typ letadla, nelze využít pro dopravu cestujících,
1.2.1.3. M - Kombinovaná verze letadla, tj. letadlo umožňující dopravu cestujících i nákladu;
1.2.2. typ letadla nepoužívaného dopravcem pro obchodní leteckou dopravu:
1.2.2.1. O - letadlo používané pro jiné účely.
2. údaje o počtu provozovaných letadel v členění na
2.1. počet všech typů letadel na začátku roku,
2.2. změny počtu všech typů letadel v průběhu roku získaných,
2.3. změny počtu všech typů letadel v průběhu roku prodaných,
2.4. počet všech typů letadel na konci roku;
3. údaje o velikosti provozovaných letadel, konkrétně
3.1. počet nainstalovaných sedadel pro cestující,
3.2. průměrné maximální zatížení letadla v tunách,
3.3. průměrná maximální vzletová hmotnost v tunách;
4. údaje o využití letadel v průběhu roku, konkrétně
4.1. počet odletů letadel v rámci pravidelných obchodních letů,
4.2. počet odletů letadel v rámci nepravidelných obchodních letů,
4.3. počet odletů letadel v rámci pravidelných a nepravidelných obchodních letů celkem,
4.4. počet nalétaných hodin v rámci pravidelných obchodních letů,
4.5. počet nalétaných hodin v rámci nepravidelných obchodních letů,
4.6. počet nalétaných hodin v rámci pravidelných a nepravidelných obchodních letů celkem,
4.7. počet letadlových kilometrů v rámci pravidelných obchodních letů,
4.8. počet letadlových kilometrů v rámci nepravidelných obchodních letů,
4.9. počet letadlových kilometrů v rámci pravidelných a nepravidelných obchodních letů celkem,
4.10. počet nabízených letových dnů celkem;
5. údaje o počtu pilotů a druhých pilotů v pololetí a na konci roku;
6. údaje o celkových ročních nákladech na piloty a druhé piloty;
7. údaje o počtu členů ostatní letové posádky v pololetí a na konci roku;
8. údaje o celkových ročních nákladech na členy ostatní letové posádky;
9. údaje o počtu členů obsluhujícího personálu v pololetí a na konci roku;
10. údaje o celkových ročních nákladech na členy obsluhujícího personálu;
11. údaje o počtu členů personálu technické údržby a oprav v členění na autorizované techniky údržby letadel a ostatní personál technické údržby a oprav v pololetí a na konci roku;
12. údaje o celkových ročních nákladech na personál technické údržby a oprav v členění na autorizované techniky údržby letadel a ostatní personál technické údržby a oprav;
13. údaje o počtu pracovníků prodeje a marketingu v pololetí a na konci roku;
14. údaje o celkových ročních nákladech na pracovníky prodeje a marketingu;
15. údaje o počtu veškerého dalšího personálu v pololetí a na konci roku;
16. údaje o celkových ročních nákladech na veškerý další personál.
B. 4 Tuzemský letecký dopravce dále předává pro jednotlivá letadla, ke kterým uvede výrobce, model, sérii a kód typu použitého letadla,
1. údaje o hmotnosti spotřebovaného paliva,
2. údaje o uskutečněných tunokilometrech,
3. údaje o nabízených tunokilometrech,
4. údaje o podílu biopaliv.
Tuzemský letecký dopravce předává údaje podle bodů 1 až 3 strukturovaně zvlášť pro
- mezinárodní pravidelnou dopravu,
- mezinárodní nepravidelnou dopravu, s výjimkou nepravidelných obchodních letů provozovaných letadly s celkovým počtem sedadel pro cestující nejvýše 30,
- mezinárodní dopravu celkem, s výjimkou nepravidelných obchodních letů provozovaných letadly s celkovým počtem sedadel pro cestující nejvýše 30,
- mezinárodní pravidelnou a nepravidelnou dopravu a vnitrostátní pravidelnou a nepravidelnou dopravu celkem, s výjimkou nepravidelných obchodních letů provozovaných letadly s celkovým počtem sedadel pro cestující nejvýše 30.
C. Tuzemský letecký dopravce provozující alespoň jedno letadlo s celkovým počtem sedadel pro cestující vyšším než 30 nebo letadlo výhradně pro přepravu nákladu a pošty s maximální vzletovou hmotností více než 10 tun
C. 1 Tuzemský letecký dopravce provozující alespoň jedno letadlo s celkovým počtem sedadel pro cestující vyšším než 30 nebo letadlo výhradně pro přepravu nákladu a pošty s maximální vzletovou hmotností více než 10 tun předává pro obchodní leteckou dopravu
1. údaje o letadlových kilometrech,
2. údaje o počtu odletů,
3. údaje o nalétaných hodinách,
4. údaje o počtu přepravených cestujících,
5. údaje o využitých osobokilometrech,
6. údaje o nabízených sedadlových kilometrech,
7. údaje o hmotnosti přepraveného nákladu,
8. údaje o míře vytížení cestujícími,
9. údaje o využitých tunokilometrech za cestující (včetně zavazadel),
10. údaje o využitých tunokilometrech za náklad (včetně spěšného),
11. údaje o využitých tunokilometrech za poštu,
12. údaje o využitých tunokilometrech celkem,
13. údaje o nabízených tunokilometrech,
14. údaje o míře hmotnostního zatížení letadla.
Tuzemský letecký dopravce předává údaje podle bodů 1, 2, 3, 7 a 10 až 13 strukturovaně zvlášť pro
- mezinárodní pravidelnou dopravu,
- vnitrostátní pravidelnou dopravu,
- výhradně nákladní mezinárodní pravidelnou dopravu,
- výhradně nákladní vnitrostátní pravidelnou dopravu,
- mezinárodní nepravidelnou dopravu,
- vnitrostátní nepravidelnou dopravu,
- výhradně nákladní mezinárodní nepravidelnou dopravu,
- výhradně nákladní vnitrostátní nepravidelnou dopravu.
Tuzemský letecký dopravce předává údaje podle bodů 4, 5, 6 a 9 strukturovaně zvlášť pro
- mezinárodní pravidelnou dopravu,
- vnitrostátní pravidelnou dopravu,
- mezinárodní nepravidelnou dopravu,
- vnitrostátní nepravidelnou dopravu.
Tuzemský letecký dopravce předává údaje podle bodů 8 strukturovaně zvlášť pro
- mezinárodní pravidelnou dopravu,
- vnitrostátní pravidelnou dopravu.
Tuzemský letecký dopravce předává údaje podle bodů 14 strukturovaně zvlášť pro
- mezinárodní pravidelnou dopravu,
- vnitrostátní pravidelnou dopravu,
- výhradně nákladní mezinárodní pravidelnou dopravu,
- výhradně nákladní vnitrostátní pravidelnou dopravu.
C. 2 Pro lety jiné než za úplatu tuzemský letecký dopravce provozující alespoň jedno letadlo s celkovým počtem sedadel pro cestující vyšším než 30 nebo letadlo výhradně pro přepravu nákladu a pošty s maximální vzletovou hmotností více než 10 tun dále předává pro obchodní leteckou dopravu údaje o nalétaných hodinách pro
1. mezinárodní dopravu,
2. vnitrostátní dopravu,
3. výhradně nákladní mezinárodní dopravu,
4. výhradně nákladní vnitrostátní dopravu.
C. 3 Tuzemský letecký dopravce provozující alespoň jedno letadlo s celkovým počtem sedadel pro cestující vyšším než 30 nebo letadlo výhradně pro přepravu nákladu a pošty s maximální vzletovou hmotností více než 10 tun předává údaje o počátečním a konečném místě obchodního letu s uvedením počtu přepravených cestujících, hmotnosti nákladu, pošty, to vše v členění na pravidelnou a nepravidelnou obchodní leteckou dopravu.
C. 4 Tuzemský letecký dopravce provozující alespoň jedno letadlo s celkovým počtem sedadel pro cestující vyšším než 30 nebo letadlo výhradně pro přepravu nákladu a pošty s maximální vzletovou hmotností více než 10 tun předává strukturovaně zvlášť pro pravidelnou a nepravidelnou obchodní leteckou dopravu
1. údaje o oběžných aktivech celkem a v členění na peníze, účty v bankách a krátkodobé investice, běžné účty a aktivní směnky a jiná oběžná aktiva,
2. údaje o mimořádných prostředcích celkem a v členění na investice v přidružených společnostech, prostředky pro nákup zařízení a na jiné mimořádné prostředky,
3. údaje o provozním majetku a zařízení celkem a v členění na letadla a letecká zařízení ve vlastnictví dopravce a pozemní stavby a zařízení ve vlastnictví dopravce, včetně příslušných odpisových rezerv,
4. údaje o provozním majetku a zařízení v členění na letadla a letecká zařízení v dlouhodobém nájmu a pozemní stavby a zařízení v dlouhodobém nájmu, včetně příslušných odpisových rezerv,
5. údaje o provozním pozemkovém majetku,
6. údaje o neprovozním majetku a zařízení, včetně příslušných odpisových rezerv,
7. údaje o jiných oběžných aktivech v členění na odložené pohledávky, nehmotný majetek, investice v přidružených společnostech a ostatní aktiva,
8. údaje o aktivech celkem,
9. údaje o krátkodobých závazcích celkem a v členění na bankovní účty, zůstatky z přepravy a dlužné směnky, závazky z letecké přepravy a jiné krátkodobé závazky,
10. údaje o dlouhodobých závazcích celkem a v členění na dlouhodobé úvěry, dlouhodobé závazky z dlouhodobých nájmů, půjčky z přidružených společností, rezervy, jiné dlouhodobé závazky,
11. údaje o odložených závazcích z úvěrů,
12. údaje o vlastním kapitálu celkem a v členění na základní kapitál, rezervní fondy a nerozdělený zisk,
13. údaje o pasivech celkem a vlastním kapitálu (součet položek pod body 9. až 12.),
14. údaje o čistém zůstatku nerozděleného zisku z minulých let,
15. údaje o zisku nebo ztrátě po zohlednění mimořádných položek tohoto roku,
16. údaje o úpravách celkem a v členění na převod do rezervního fondu, odměny, dividendy a obdobné položky a jiné úpravy,
17. údaje o rezervách,
18. údaje o čistém zůstatku nerozděleného zisku z běžného roku,
19. údaje o výnosech z pravidelné dopravy celkem a v členění na výnosy za cestující, nadpočetná zavazadla, náklad, spěšné zásilky a diplomatická zavazadla a poštu,
20. údaje o výnosech z nepravidelné dopravy celkem a v členění na výnosy za cestující, nadpočetná zavazadla, náklad (včetně spěšných zásilek a diplomatických zavazadel) a poštu,
21. údaje o ostatních provozních výnosech celkem a v členění výnosy související s neplánovanou přepravou a ostatní jinak nezařaditelné provozní výnosy,
22. údaje o celkových provozních výnosech,
23. údaje o nákladech na letecký provoz celkem a v členění na platy a náklady na letecký personál, letecké palivo, pojištění letadel, letadlových částí a zařízení, pronájem letadel a ostatní náklady,
24. údaje o nákladech na údržbu a opravy letadel, letadlových částí a zařízení,
25. údaje o odpisech a splátkách v členění na odpisy letadel, letadlových částí a zařízení, splátky letadel, letadlových částí a zařízení, odpisy a splátky pozemních staveb a leteckých pozemních zařízení, a ostatní odpisy a splátky,
26. údaje o nákladech na uživatelské poplatky v členění na letištní poplatky a navigační poplatky,
27. údaje o nákladech na provozní a technické zastávky mezi jednotlivými úseky letu;
28. údaje o nákladech na služby cestujícím celkem a v členění na náklady na obsluhující personál a ostatní náklady,
29. údaje o nákladech na prodej letenek, inzerci a propagaci celkem a v členění na náklady na provize a další náklady,
30. údaje o běžných a administrativních nákladech,
31. údaje o ostatních provozních nákladech celkem a v členění na náklady související s neplánovanou přepravou a ostatní jinak nezařaditelné provozní náklady,
32. údaje o celkových provozních nákladech,
33. údaje o provozním zisku nebo ztrátě,
34. údaje o úrokových nákladech v členění na úroky ze závazků a úroky z dlouhodobých nájmů,
35. údaje o kapitálovém zisku nebo ztrátě z vyřazení zařízení a jiných aktiv,
36. údaje o platbách z veřejných prostředků,
37. údaje o zisku nebo ztrátě dceřiných, mateřských nebo jinak přidružených společností,
38. údaje o ostatních neprovozních položkách,
39. údaje o neprovozních položkách celkem,
40. údaje o zisku nebo ztrátě před zdaněním,
41. údaje o výši daně z příjmů,
42. údaje o zisku nebo ztrátě po zdanění,
43. údaje o mimořádných položkách,
44. údaje o zisku nebo ztrátě po zohlednění mimořádných položek,
45. údaje o využitých osobokilometrech,
46. údaje o nabízených sedadlových kilometrech,
47. údaje o využitých tunokilometrech celkem a v členění na využité tunokilometry za cestující (včetně zavazadel), za náklad (včetně spěšného), za poštu,
48. údaje o nabízených tunokilometrech v členění pro pravidelnou, nepravidelnou obchodní leteckou dopravu a celkem.
D. Tuzemský letecký dopravce provozující mezinárodní pravidelnou obchodní leteckou dopravu
Tuzemský letecký dopravce provozující mezinárodní pravidelnou obchodní leteckou dopravu předává údaje o
1. typu letadla,
2. počtu letů,
3. nabízeném počtu sedadel pro cestující,
4. nabízené hmotnosti maximálního obchodního zatížení letadla,
5. počtu přepravených cestujících,
6. hmotnosti přepraveného nákladu,
7. hmotnosti přepravené pošty.
Tuzemský letecký dopravce předává údaje podle bodů 1 až 7 strukturovaně zvlášť podle počátečního a konečného místa pravidelného mezinárodního obchodního letu včetně veškerých provozních a technických zastávek.
E. Poskytovatel letových provozních služeb
E. 1 Poskytovatel letových provozních služeb předává
1. údaje o příjmech z poskytování traťových navigačních služeb v členění na příjmy z traťových navigačních poplatků a jiné příjmy,
2. údaje o příjmech za přibližovací a letištní služby řízení v členění na příjmy z poplatků za přibližovací a letištní služby řízení a na jiné příjmy,
3. údaje o dotacích a subvencích,
4. údaje o jiných příjmech,
5. údaje o celkových příjmech,
6. údaje o výdajích na provoz a údržbu (např. na zaměstnance, dodávky a služby);
7. údaje o správní režii,
8. údaje o nákladech na odpisy,
9. údaje o nákladech na úroky,
10. údaje o dalších nákladech,
11. údaje o nákladech celkem,
12. údaje o podílu nákladů na traťové navigační služby na celkových nákladech,
13. údaje o podílu nákladů na přibližovací a letištní služby řízení na celkových nákladech,
14. údaje o podílu nákladů na jiné než traťové, přibližovací nebo letištní navigační služby na celkových nákladech,
15. údaje o podílu nákladů na neletecké činnosti na celkových nákladech,
16. údaje o hrubých kapitálových investicích během roku strukturovaně zvlášť pro služby uspořádání letového provozu (ATM), komunikace, navigace a přehledových systémů (CNS), meteorologické služby (MET), služby pátrání a záchrany (SAR) a letecké informační služby (AIS),
17. údaje o počtu zaměstnanců v kategoriích:
17.1. řídící letového provozu - letový provoz,
17.2. řídící letového provozu - jiné služby,
17.3. podpora letového provozu kromě řídících letového provozu,
17.4. technická podpora,
17.5. administrativa,
17.6. podpůrné služby,
17.7. jiní zaměstnanci.
Údaje o počtu zaměstnanců v jednotlivých kategoriích pod body 17.1. až 17.7 se předkládají strukturovaně zvlášť pro
- služby uspořádání letového provozu (ATM),
- komunikace, navigace a přehledových systémů (CNS),
- meteorologické služby (MET),
- letecké informační služby (AIS),
- služby pátrání a záchrany (SAR),
- služby uspořádání letového provozu (ATM), komunikace, navigace a přehledových systémů (CNS), meteorologické služby (MET), služby pátrání a záchrany (SAR) a letecké informační služby (AIS) celkem,
- jiné letové navigační služby,
- letové navigační služby celkem.
Poznámka k bodu E. 1: Nejsou-li k dispozici přesné údaje, uvádí se odhad a příslušný údaj se označí hvězdičkou.
E. 2 Poskytovatel letových provozních služeb předává
1. údaje o počtu mezinárodních civilních letů,
2. údaje počtu vnitrostátních civilních letů,
3. údaje o počtu jiných letů,
4. údaje o počtu letů celkem.
Údaje uvedené v bodu 1 až 4 se předávají u letů, v jejichž souvislosti poskytl letové provozní služby, a to vždy v členění dle letové informační oblasti a horní letové informační oblasti (FIR/UIR).
Poznámka k bodu E. 2: Nejsou-li k dispozici přesné údaje, uvádí se odhad a příslušný údaj se označí hvězdičkou.
II. Seznam údajů předávaných poskytovatelem odbavovacích služeb provozovateli letiště
A. Poskytovatel odbavovacích služeb předává pro obchodní leteckou dopravu
1. údaje o počtu nastoupivších cestujících,
2. údaje o počtu vystoupivších cestujících,
3. údaje o počtu nastoupivších a vystoupivších cestujících celkem,
4. údaje o počtu cestujících, kteří dále pokračují letem se stejným číslem, jako měl let, kterým přiletěli, číslo tohoto letu a údaje o počátečním a konečném místě letu.
Poskytovatel odbavovacích služeb předává údaje podle bodů 1 až 4 strukturovaně zvlášť pro
- mezinárodní pravidelnou dopravu,
- mezinárodní nepravidelnou dopravu,
- mezinárodní dopravu celkem,
- vnitrostátní pravidelnou a nepravidelnou dopravu,
- mezinárodní a vnitrostátní dopravu,
- nepravidelné obchodní lety provozované letadly s celkovým počtem sedadel pro cestující nejvýše 30,
B. Poskytovatel odbavovacích služeb předává údaje podle bodu A dále pro lety jiné než za úplatu.
C. Poskytovatel odbavovacích služeb dále předává k jednotlivým údajům podle bodu A pro obchodní leteckou dopravu
1. číslo letu,
2. údaje o počátečním a konečném místě letu.".
60. Poznámka pod čarou č. 3a zní:
„3a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670 EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES.“.
61. Poznámka pod čarou č. 11c zní:
„11c) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství (přepracované znění).“.
62. Poznámka pod čarou č. 17 zní:
„17) Směrnice Rady 96/67/ES ze dne 15. října 1996 o přístupu na trh odbavovacích služeb na letištích Společenství.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/30/ES ze dne 26. března 2002 o pravidlech a postupech pro zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letištích Společenství.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES ze dne 13. června 2003 o hlášení událostí v civilním letectví.“.

Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2015.
 
Ministr:
Ing. Prachař v. r.