Nové předpisy

Vyhláška č. 272/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. a č. 329/2013 Sb.

   272/2014 Sb.
   VYHLÁŠKA
   ze dne 11. listopadu 2014,

   kterou   se   mění  vyhláška  č.  317/2005  Sb.,  o  dalším  vzdělávání
   pedagogických   pracovníků,  akreditační  komisi  a  kariérním  systému
   pedagogických  pracovníků,  ve  znění  vyhlášky  č.  412/2006  Sb. a č.
   329/2013 Sb.

   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 24 odst. 6
   zákona  č.  563/2004  Sb.,  o  pedagogických  pracovnících  a  o  změně
   některých zákonů, ve znění zákona č. 198/2012 Sb.:

   Čl. I
   V  §  6a  odst.  3  vyhlášky  č.  317/2005  Sb.,  o  dalším  vzdělávání
   pedagogických   pracovníků,  akreditační  komisi  a  kariérním  systému
   pedagogických  pracovníků,  ve znění vyhlášky č. 329/2013 Sb., se číslo
   „650“ nahrazuje číslem „350“.

   Čl. II
   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

   Ministr:
   Mgr. Chládek v. r.