Nové předpisy

Vyhláška č. 273/2014 Sb., o sestavování a předkládání informací pro informační databázi České národní banky – Centrální registr úvěrů bankami a pobočkami zahraničních bank

   273/2014 Sb.
   VYHLÁŠKA
   ze dne 30. října 2014

   o  sestavování  a  předkládání  informací pro informační databázi České
   národní   banky   -   Centrální   registr  úvěrů  bankami  a  pobočkami
   zahraničních bank

   Česká  národní banka stanoví podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o
   České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.:

   § 1
   Předmět úpravy
   Tato  vyhláška  upravuje  obsah,  formu,  lhůty  a způsob sestavování a
   předkládání informací bankami a pobočkami zahraničních bank pro potřeby
   informační  databáze  vedené  Českou národní bankou podle § 38a odst. 2
   zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

   § 2
   Informace o klientech a pohledávkách
   (1)  Banka  a  pobočka  zahraniční  banky (dále jen „vykazující osoba“)
   sestavuje informace

   a)  o osobách, které nejsou bankami ani centrálními bankami, za kterými
   má pohledávku v souvislosti s jejich podnikatelskou činností, a

   b) o rozvahových a podrozvahových pohledávkách za osobami podle písmene
   a) v korunách českých i v cizí měně.

   (2)  Vykazující osoba sestavuje informace podle odstavce 1 k poslednímu
   dni  kalendářního měsíce. Informace podle odstavce 1 písm. a) předkládá
   vykazující  osoba  průběžně a informace podle odstavce 1 písm. b) do 18
   dnů  po  skončení kalendářního měsíce, k němuž se informace o osobách a
   pohledávkách vztahují.

   (3)  Obsah  informací  podle  odstavce  1  je  uveden  v příloze k této
   vyhlášce.

   (4) Údaje v cizích měnách se uvedou v české měně, a to v přepočtu podle
   kurzu  devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou a platného pro
   den   sestavení  datového  vstupu,  nestanoví-li  jiný  právní  předpis
   upravující účetnictví jinak.

   § 3
   Způsob předkládání informací
   (1)  Vykazující osoba předkládá České národní bance informace podle § 2
   v   elektronické  podobě  prostřednictvím  informačního  systému  České
   národní banky ve struktuře a formě odpovídající metodické a uživatelské
   dokumentaci dostupné na internetových stránkách České národní banky.

   (2)  Informace  podle  odstavce  1  podepíše vykazující osoba uznávaným
   elektronickým podpisem.

   (3)  K  zajištění  komunikace  podle  odstavce 1 sdělí vykazující osoba
   České národní bance kontaktní údaje osob

   a)  pověřených  správou  přístupových práv uživatelů vykazující osoby k
   datové komunikaci s Českou národní bankou (administrátor) a

   b)  zajišťujících  věcnou  a  technickou  komunikaci  s  Českou národní
   bankou.

   (4)  Vykazující  osoba  informuje  Českou  národní banku bez zbytečného
   odkladu o změnách údajů uvedených v odstavci 3.

   § 4
   Opravy chyb v informacích
   (1)  Je-li  po  předložení  informací  podle  §  2  České národní bance
   zjištěna  chyba  nebo  došlo ke změně v dříve předložených informacích,
   předloží  vykazující  osoba  České národní bance bez zbytečného odkladu
   opravené informace způsobem uvedeným v § 3 odst. 1 a 2.

   (2)  Zjistí-li  osoba  podle  §  2  odst.  1 písm. a) na základě výpisu
   poskytovaného   Českou   národní   bankou^1)   chybu   v   předložených
   informacích,  uplatní  ji  u vykazující osoby, která v důvodném případě
   předloží  opravené informace České národní bance bez zbytečného odkladu
   způsobem uvedeným v § 3 odst. 1 a 2.

   § 5
   Účinnost
   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.

   Guvernér:
   Ing. Singer, Ph.D., v. r.

   Příloha
   Informace o klientech a pohledávkách

I.     Údaje o klientovi

1.     Typ klienta
2.     Rezident/nerezident
3.     Identifikační číslo klienta (IČO)
4.     Zahraniční identifikační číslo (ZEČO)
5.     Právní forma klienta
6.     Ekonomický sektor klienta
7.     Daňové identifikační číslo
8.     Obchodní název
9.     Adresa sídla klienta v členění ulice vč. čísla popisného, město, poštovní směrovací číslo, země
10.    Kontaktní adresa klienta v členění ulice vč. čísla popisného, město, poštovní směrovací číslo, země
11.    Rodné číslo nebo datum narození klienta - fyzické osoby
12.    Jméno, příjmení, tituly klienta - fyzické osoby
13.    Interní poznámka banky

II.    Údaje o pohledávce

1.     Organizační složka banky, která poskytla pohledávku
2.     Identifikační kód klienta v CRÚ vztahujícího se k pohledávce
3.     Typ záznamu k pohledávce
4.     Číslo rámcové smlouvy
5.     Číslo pohledávky
6.     Číslo tranše
7.     Syntetický účet pohledávky
8.     Typ pohledávky
9.     Typ úvěru
10.    Odvětvová specifikace pohledávky
11.    Stav pohledávky
12.    Datum vzniku pohledávky
13.    Datum splatnosti pohledávky
14.    Dny po splatnosti
15.    Měna pohledávky
16.    Výše vzniklé pohledávky (rámce)
17.    Zůstatek pohledávky
18.    Korekce
19.    Jistina po splatnosti
20.    Úroky a poplatky po splatnosti
21.    Typ zajištění
22.    Datum odpisu

   1)  § 38a odst. 5 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších
   předpisů.