Nové předpisy

Zákon č. 234/2014 Sb., o stání službě, § 179-183 HLAVA VIII INFORMAČNÍ SYSTÉMY

HLAVA VIII
INFORMAČNÍ SYSTÉMY

§ 179
Informační systém o platech státních zaměstnanců
Informační systém o platech státních zaměstnanců je součástí informačního systému o platech podle § 137 zákoníku práce.

Informační systém o státní službě
§ 180
(1) Zřizuje se informační systém o státní službě jako informační systém veřejné správy, jehož účelem je vedení údajů nezbytných pro správu organizačních věcí služby a služebních vztahů v rámci služebních úřadů i mezi nimi a činění některých úkonů podle tohoto zákona.
(2) Správcem informačního systému o státní službě je Ministerstvo vnitra.
(3) Součástí informačního systému o státní službě je rejstřík státních zaměstnanců, evidence obsazovaných služebních míst, portál pro přihlašování na úřednickou zkoušku a evidence uskutečněných úřednických zkoušek.

§ 181
(1) Rejstřík státních zaměstnanců obsahuje údaje o státním zaměstnanci, kterými jsou
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, popřípadě i akademický titul,
b) číslo služebního průkazu,
c) služební označení,
d) den vzniku služebního poměru,
e) údaj o tom, zda se jedná o služební poměr na dobu neurčitou nebo na dobu určitou; v případě služebního poměru na dobu určitou též doba jeho trvání,
f) služební úřad, v němž státní zaměstnanec vykonává nebo vykonával službu,
g) obor služby,
h) údaj o výsledku úřednické zkoušky,
i) údaj o jmenování na služební místo představeného a o odvolání z něj,
j) platové zařazení,
k) údaj o přeložení,
l) údaj o převedení na jiné služební místo,
m) údaj o zařazení státního zaměstnance mimo výkon služby a jeho důvod,
n) údaj o zastupování,
o) údaj o vyslání k výkonu zahraniční služby a zařazení po jeho ukončení,
p) údaj o zkrácení služební doby,
q) údaj o přerušení výkonu služby za účelem dalšího vzdělání nebo odborné stáže,
r) den skončení služebního poměru a jeho důvod.
(2) Evidence obsazovaných služebních míst obsahuje údaje o volném služebním místě, kterými jsou
a) název služebního úřadu, ve kterém je volné služební místo systemizováno,
b) obor služby, jehož se obsazované služební místo týká,
c) místo výkonu služby na obsazovaném služebním místu,
d) požadavky související s obsazovaným služebním místem,
e) platová třída obsazovaného služebního místa,
f) den nástupu do služby na obsazovaném služebním místu,
g) informace o tom, zda se jedná o obsazení služebního místa, na němž je služba vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou nebo na dobu určitou, v případě služebního poměru na dobu určitou též doba jeho trvání,
h) datum, do kterého musí být podána služebnímu orgánu žádost o přijetí do služebního poměru nebo v případě státního zaměstnance žádost o zařazení na služební místo nebo jmenování na služební místo představeného, místo a způsob podání žádosti, adresa, na kterou se žádost odesílá, a výčet příloh týkajících se skutečností souvisejících s výkonem služby na obsazovaném služebním místě, které žadatel přiloží k žádosti.
(3) Portál pro přihlašování na úřednickou zkoušku slouží k přihlašování na úřednickou zkoušku. Portál pro přihlašování na úřednickou zkoušku obsahuje termín, místo a čas konání úřednické zkoušky, seznam zkušebních otázek a seznam odborné literatury a může obsahovat další údaje.
(4) Evidence provedených úřednických zkoušek obsahuje údaje o provedené úřednické zkoušce, kterými jsou
a) datum konání úřednické zkoušky,
b) jméno, popřípadě jména, a příjmení členů zkušební komise,
c) jméno, popřípadě jména, příjmení a evidenční číslo státního zaměstnance, který vykonal úspěšně úřednickou zkoušku,
d) jméno, popřípadě jména, příjmení a evidenční číslo státního zaměstnance, který nevykonal úspěšně úřednickou zkoušku.

§ 182
(1) Rejstřík státních zaměstnanců je přístupný způsobem umožňujícím dálkový přístup služebnímu orgánu, popřípadě tomu, koho zmocnil. Evidence obsazovaných služebních míst je přístupná způsobem umožňujícím dálkový přístup v rozsahu služebních míst, která nebylo možno obsadit státním zaměstnancem zařazeným mimo výkon služby; v ostatním je přístupná pouze služebnímu orgánu a státnímu zaměstnanci zařazenému mimo výkon služby. Portál pro přihlašování na úřednickou zkoušku je přístupný způsobem umožňujícím dálkový přístup. Evidence provedených úřednických zkoušek je přístupná způsobem umožňujícím dálkový přístup, s výjimkou údaje podle § 181 odst. 4 písm. d); údaj podle § 181 odst. 4 písm. d) je přístupný způsobem umožňujícím dálkový přístup služebnímu orgánu.
(2) Údaj uvedený v § 181 odst. 1 a 2 zapisuje do příslušné součásti informačního systému o státní službě příslušný služební orgán. Údaj uvedený v § 181 odst. 3 a 4 zapisuje do příslušné součásti informačního systému o státní službě ten, kdo organizuje úřednickou zkoušku.
(3) Údaj uvedený v § 181 odst. 1 je veden v rejstříku státních zaměstnanců po dobu trvání služebního poměru státního zaměstnance, jehož se týká, a 10 let od jeho skončení. Údaj uvedený v § 181 odst. 4 je v evidenci provedených úřednických zkoušek veden 50 let ode dne jeho zápisu do evidence provedených úřednických zkoušek.

§ 183
(1) Ministerstvo vnitra a služební orgán pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívá údaje ze základního registru obyvatel v rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum narození,
c) adresa místa pobytu, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti.
(2) Ministerstvo vnitra a služební orgán pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívá údaje z informačního systému evidence obyvatel v rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení,
b) datum narození,
c) adresa místa trvalého pobytu, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti.
(3) Ministerstvo vnitra a služební orgán pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívá údaje z informačního systému cizinců v rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení,
b) datum narození,
c) adresa místa trvalého pobytu, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti.
(4) Z údajů uvedených v odstavcích 1 až 3 lze v konkrétním případě použít jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
(5) Údaje, které jsou uvedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo z informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.