Nové předpisy

Zákon č. 234/2014 Sb., o stání službě, § 76 HLAVA VI

HLAVA VI
Služební posudek a potvrzení o službě

§ 76
(1) Služební orgán vydá státnímu zaměstnanci služební posudek a potvrzení o službě; jinému je nelze vydat.
(2) Služební posudek vychází ze služebního hodnocení státního zaměstnance a smí obsahovat jen skutečnosti týkající se výkonu služby.
(3) Potvrzení o službě obsahuje
a) obor služby, který státní zaměstnanec vykonával,
b) dobu trvání služebního poměru,
c) závazky státního zaměstnance vůči služebnímu úřadu,
d) v jakém pořadí a v čí prospěch jsou z platu státního zaměstnance prováděny srážky,
e) údaj o důvodu skončení služebního poměru,
f) údaje o výši průměrného výdělku a o dalších skutečnostech rozhodných pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci.
(4) Jiné informace o státním zaměstnanci, než uvedené v odstavci 3, mohou být podávány pouze s jeho souhlasem, nestanoví-li zákon jinak.