Nové předpisy

Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů - § 22-26 HLAVA VI SPRÁVNÍ DELIKTY

HLAVA VI
SPRÁVNÍ DELIKTY

§ 22
Přestupky
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 4 poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině bez oprávnění.
(2) Fyzická osoba se jako poskytovatel dopustí přestupku tím, že
a) poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině v rozporu s § 5 odst. 2 nebo § 7,
b) v rozporu s § 10 odst. 1 nezpracuje nebo nedodržuje vnitřní pravidla,
c) v rozporu s § 10 odst. 2 nezpracuje nebo nedodržuje plán výchovy a péče,
d) nevede evidenci dětí podle § 11 odst. 1,
e) v rozporu s § 12 poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině bez pojištění odpovědnosti za škodu,
f) neuzavře s rodičem dítěte písemnou smlouvu o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině podle § 13 odst. 1,
g) poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině v rozporu s § 8 odst. 2 nebo 3 nebo s § 15 odst. 1 nebo 2,
h) v rozporu s § 18
1. neoznámí všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro žádost o zápis, nebo
2. do 15 dnů ode dne vzniku změn týkajících se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro žádost o zápis, nepředloží doklady o těchto změnách.
(3) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. c), d) nebo f),
b) 30 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a), b), e), g) nebo h),
c) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1.

§ 23
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 4 poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině bez oprávnění.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako poskytovatel dopustí správního deliktu tím, že
a) poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině v rozporu s § 5 odst. 2 nebo § 7,
b) v rozporu s § 10 odst. 1 nezpracuje nebo nedodržuje vnitřní pravidla,
c) v rozporu s § 10 odst. 2 nezpracuje nebo nedodržuje plán výchovy a péče,
d) nevede evidenci dětí podle § 11 odst. 1,
e) v rozporu s § 12 poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině bez pojištění odpovědnosti za škodu,
f) neuzavře s rodičem dítěte písemnou smlouvu o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině podle § 13 odst. 1,
g) poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině v rozporu s § 8 odst. 2 nebo 3 nebo s § 15 odst. 1 nebo 2,
h) v rozporu s § 18
1. neoznámí všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro žádost o zápis, nebo
2. do 15 dnů ode dne vzniku změn týkajících se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro žádost o zápis, nepředloží doklady o těchto změnách.
(3) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 20 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. c), d) nebo f),
b) 30 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. a), b), e), g) nebo h),
c) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1.

§ 24
Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže o něm správní orgán nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.
(5) Správní delikty podle tohoto zákona projednává oblastní inspektorát práce nebo Státní úřad inspekce práce. To neplatí, jde-li o správní delikty podle § 22 odst. 2 písm. g) a § 23 odst. 2 písm. g), které projednává příslušná krajská hygienická stanice.
(6) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

§ 25
Přechodné ustanovení
Fyzická nebo právnická osoba, která přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona poskytovala službu, která ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona naplňuje znaky služby péče o dítě v dětské skupině podle § 2 tohoto zákona a hodlá v této činnosti pokračovat i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinna podat žádost o zápis do evidence poskytovatelů ve lhůtě 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona a v této lhůtě je rovněž povinna uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu podle § 12. Nepožádá-li ve lhůtě 12 měsíců o zápis do evidence poskytovatelů a neuzavře-li v této lhůtě pojištění odpovědnosti za škodu podle § 12, nesmí po uplynutí této lhůty poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině podle tohoto zákona. Ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do dne zápisu do evidence poskytovatelů se tato fyzická nebo právnická osoba považuje za poskytovatele služby péče o dítě v dětské skupině podle tohoto zákona.

§ 26
Zmocňovací ustanovení
Ministerstvo stanoví vyhláškou hygienické požadavky na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí pro venkovní prostory, místnost pro denní pobyt a odpočinek dětí, šatnu, hygienická zařízení, úklid a nakládání s prádlem podle § 15 odst. 2.
1) § 7 odst. 10 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
2) Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.
4) Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče).
5) Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.
6) Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
7) Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
8) Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů, (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů.
9) Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.
10) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin.
11) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů.
12) Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.
13) Zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů.
14) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.