Nové předpisy

Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů - § 22 Přestupky

§ 22
Přestupky
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 4 poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině bez oprávnění.
(2) Fyzická osoba se jako poskytovatel dopustí přestupku tím, že
a) poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině v rozporu s § 5 odst. 2 nebo § 7,
b) v rozporu s § 10 odst. 1 nezpracuje nebo nedodržuje vnitřní pravidla,
c) v rozporu s § 10 odst. 2 nezpracuje nebo nedodržuje plán výchovy a péče,
d) nevede evidenci dětí podle § 11 odst. 1,
e) v rozporu s § 12 poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině bez pojištění odpovědnosti za škodu,
f) neuzavře s rodičem dítěte písemnou smlouvu o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině podle § 13 odst. 1,
g) poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině v rozporu s § 8 odst. 2 nebo 3 nebo s § 15 odst. 1 nebo 2,
h) v rozporu s § 18
1. neoznámí všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro žádost o zápis, nebo
2. do 15 dnů ode dne vzniku změn týkajících se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro žádost o zápis, nepředloží doklady o těchto změnách.
(3) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. c), d) nebo f),
b) 30 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a), b), e), g) nebo h),
c) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1.