Nové předpisy

Zákon č. 249/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

   249/2014 Sb.
   ZÁKON
   ze dne 23. října 2014,

   kterým  se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
   pozdějších  předpisů,  a  zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
   komunikacích  a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),
   ve znění pozdějších předpisů

   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

   ČÁST PRVNÍ
   Změna zákona o správních poplatcích

   Čl. I
   Příloha  k  zákonu  č.  634/2004  Sb., o správních poplatcích, ve znění
   zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb.,
   zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 367/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb.,
   zákona  č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb.,
   zákona  č.  56/2006  Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb.,
   zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb.,
   zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb.,
   zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb.,
   zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb.,
   zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb.,
   zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb.,
   zákona  č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb.,
   zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb.,
   zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb.,
   zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb.,
   zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb.,
   zákona  č.  9/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb.,
   zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb.,
   zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb.,
   zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb.,
   zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb.,
   zákona  č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb.,
   zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb.,
   zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb.,
   zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb.,
   zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb.,
   zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb.,
   zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb.,
   zákona  č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb.,
   zákona  č.  37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb.,
   zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb.,
   zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb.,
   zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb.,
   zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb.,
   zákona  č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb.,
   zákona  č. 69/2013 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb.,
   zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb.,
   zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 257/2013 Sb.,
   zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb.,
   zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákona č. 344/2013 Sb.,
   zákona  č.  101/2014  Sb.,  zákona č. 127/2014 Sb. a zákona č. 187/2014
   Sb., se mění takto:

   1. V položce 3 se za písmeno f) doplňuje písmeno g), které zní:

   „g) Poskytnutí údajů z evidence dopravních nehod Kč 100“.

   2.  V  položce  11, v ustanovení Osvobození, v bodě 1 se slova „jednoho
   měsíce“ nahrazují slovy „šesti měsíců“.

   3.  V  položce  11,  v  ustanovení  Osvobození se na konci textu bodu 2
   doplňují  slova  „nebo v důsledku uvedení nesprávných údajů na vydaných
   matričních dokladech“.

   4.  V  položce  11,  v  ustanovení  Poznámky,  v  bodě 4 se slova „nebo
   příjmení rodné“ zrušují.

   5.  V  položce 154, v ustanovení Osvobození, v bodě 1 se slova „jednoho
   měsíce“ nahrazují slovy „šesti měsíců“.

   6.  V  položce  154,  v  ustanovení  Poznámky,  v bodě 4 se slova „nebo
   příjmení rodné“ zrušují.

   7. Za položku 25 se vkládá nová položka 25a, která zní:

   „Položka 25a

a) Podání návrhu na zahájení řízení
o určení právního vztahu                          Kč 2 000

b) Podání návrhu na zahájení sporného řízení
o sporu z veřejnoprávní smlouvy, jehož předmětem
je peněžité plnění
1. do částky 20 000 Kč včetně                     Kč 1 000
2. v částce vyšší
než 20 000 Kč 5 % z této částky,
nejvýše                                       Kč 1 000 000

c) Podání návrhu na zahájení
sporného řízení o sporu
z veřejnoprávní smlouvy,
jehož předmětem není peněžité
plnění                                            Kč 2 000

   Předmětem poplatku není

   Podání  návrhu na zahájení řízení o určení právního vztahu v případech,
   kdy správní orgán může o tomto určení rozhodnout i z moci úřední.“.

   Čl. II
   Přechodné ustanovení

   Návrh  na  zahájení řízení o určení právního vztahu a návrh na zahájení
   sporného  řízení  o  sporu  z  veřejnoprávní  smlouvy podané přede dnem
   nabytí účinnosti tohoto zákona nepodléhají správnímu poplatku.

   ČÁST DRUHÁ
   Změna zákona o silničním provozu

   Čl. III
   Zákon  č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
   některých  zákonů  (zákon  o  silničním  provozu),  ve  znění zákona č.
   60/2001  Sb.,  zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č.
   311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č.
   53/2004  Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č.
   76/2006  Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č.
   342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 215/2007 Sb., zákona č.
   374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č.
   480/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č.
   424/2010 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., zákona č.
   329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č.
   18/2012  Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č.
   197/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č.
   101/2013 Sb., zákona č. 233/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č.
   300/2013 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto:
   1. V § 123 se odstavec 5 zrušuje.
   Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.
   2.  V  §  137  odst.  2 se slova „§ 123 odst. 6“ nahrazují slovy „§ 123
   odst. 5“.
   3. V § 137 se odstavec 4 zrušuje.

   ČÁST TŘETÍ
   ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

   Čl. IV
   Vyhláška  č.  218/2006  Sb.,  o  úhradě  za poskytnutí údajů z evidence
   dopravních nehod, se zrušuje.

   ČÁST ČTVRTÁ
   ÚČINNOST

   Čl. V
   Tento  zákon  nabývá  účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce
   následujícího po jeho vyhlášení.

   Hamáček v. r.
   Zeman v. r.
   Sobotka v. r.