Nové předpisy

Zákon č. 250/2014 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě

   250/2014 Sb.
   ZÁKON
   ze dne 23. října 2014

   o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě

   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

   ČÁST PRVNÍ
   Změna  zákona  o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní
   správy České republiky

   Čl. I
   Zákon  č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů
   státní  správy  České republiky, ve znění zákona č. 34/1970 Sb., zákona
   č.  147/1970 Sb., zákona č. 125/1973 Sb., zákona č. 25/1976 Sb., zákona
   č.  118/1983  Sb., zákona č. 60/1988 Sb., zákona č. 37/1989 Sb., zákona
   č.  173/1989  Sb.,  zákonného opatření č. 9/1990 Sb., zákona č. 93/1990
   Sb., zákona č. 126/1990 Sb., zákona č. 203/1990 Sb., zákona č. 288/1990
   Sb., zákonného opatření č. 305/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb., zákona
   č.  173/1991 Sb., zákona č. 283/1991 Sb., zákona č. 19/1992 Sb., zákona
   č.  23/1992 Sb., zákona č. 103/1992 Sb., zákona č. 167/1992 Sb., zákona
   č. 239/1992 Sb., zákonného opatření č. 350/1992 Sb., zákona č. 358/1992
   Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 548/1992
   Sb.,  zákona č. 21/1993 Sb., zákona č. 166/1993 Sb., zákona č. 285/1993
   Sb.,  zákona  č. 47/1994 Sb., zákona č. 89/1995 Sb., zákona č. 289/1995
   Sb., zákona č. 135/1996 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 152/1997
   Sb.,  zákona  č. 15/1998 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 63/2000
   Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 204/2000
   Sb., zákona č. 239/2000 Sb., zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 258/2000
   Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 256/2001
   Sb.,  zákona  č. 13/2002 Sb., zákona č. 47/2002 Sb., zákona č. 219/2002
   Sb.,  zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 62/2003 Sb., zákona č. 162/2003
   Sb.,  zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 362/2004 Sb., zákona č. 421/2004
   Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 587/2004
   Sb.,  zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 290/2005
   Sb.,  zákona  č.  57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 71/2006
   Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006
   Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 110/2007
   Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 304/2008
   Sb., zákona č. 295/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011
   Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb. a zákona č. 64/2014
   Sb., se mění takto:


   1.  V  §  2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se
   body 12 a 13, které znějí:

   „12. Úřad pro ochranu osobních údajů,

   13. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.“.

   2.  V  § 2 se odstavec 3 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce
   1.

   3.  V  §  9  se  dosavadní  text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se
   odstavec 2, který zní:

   „(2) Ministerstvo práce a sociálních věcí spolu s Ministerstvem financí
   připravuje a předkládá vládě návrhy právních úprav v oblasti odměňování
   státních zaměstnanců.“.

   4.  V  §  12  odst.  1  písm.  c)  se  slova  „sdružovací a“ a slova „a
   povolování organizací s mezinárodním prvkem“ zrušují.

   5. V § 12 odst. 3 se za slovo „oblasti“ vkládají slova „organizace a“ a
   slova „svěřené orgánům územní samosprávy“ se zrušují.

   6.  V  §  12  se  na  konci  textu  odstavce 4 doplňují slova „a státní
   služby“.

   7. V § 28 odst. 2 se slova „a jejích orgánů“ nahrazují slovy „ , jejích
   orgánů,  členů  vlády,  kteří nejsou pověřeni řízením ministerstva nebo
   jiného  úřadu,  a  orgánů,  o nichž tak stanoví zvláštní zákon nebo tak
   rozhodne vláda,“ a věta druhá se zrušuje.

   8.  V § 28 odst. 3 se slova „služebního zákona“ nahrazují slovy „zákona
   o státní službě“.

   9.  Poznámky  pod  čarou  č.  4  a  5 se zrušují, a to včetně odkazů na
   poznámky pod čarou.

   ČÁST DRUHÁ
   Změna zákona o České obchodní inspekci

   Čl. II
   V § 1 zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona
   č. 110/1997 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., odstavec 2 zní:

   „(2)  V  čele  České  obchodní  inspekce  je  ústřední  ředitel; výběr,
   jmenování  a  odvolání  ústředního  ředitele  se  řídí zákonem o státní
   službě.  V čele inspektorátu je ředitel, kterého řídí ústřední ředitel;
   výběr,  jmenování  a  odvolání  ředitele inspektorátu se řídí zákonem o
   státní službě.“.

   ČÁST TŘETÍ
   Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

   Čl. III
   V  §  38  zákona  č.  61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o
   státní  báňské  správě,  ve  znění  zákona  č.  542/1991 Sb., zákona č.
   376/2007 Sb. a zákona č. 184/2011 Sb., odstavce 3 a 4 znějí:

   „(3)  V  čele  Českého  báňského  úřadu  je předseda, kterého jmenuje a
   odvolává  vláda;  jeho  výběr,  jmenování  a odvolání se řídí zákonem o
   státní službě.

   (4)  V čele obvodního báňského úřadu je předseda; jeho výběr, jmenování
   a odvolání se řídí zákonem o státní službě.“.

   ČÁST ČTVRTÁ
   Změna  zákona  o České inspekci životního prostředí a její působnosti v
   ochraně lesa

   Čl. IV
   V  §  1  zákona č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a
   její  působnosti  v  ochraně  lesa,  ve  znění zákona č. 309/2002 Sb. a
   zákona č. 64/2014 Sb., odstavce 2 a 3 znějí:

   „(2)  Inspekce  se  člení  na  ústředí  a oblastní inspektoráty. V čele
   inspekce je ředitel; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o
   státní  službě.  V čele oblastního inspektorátu je vedoucí; jeho výběr,
   jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.

   (3) Inspekce je organizační složkou státu a účetní jednotkou.“.

   ČÁST PÁTÁ
   Změna zákona o Státním fondu životního prostředí České republiky

   Čl. V
   Zákon  č.  388/1991  Sb.,  o  Státním  fondu  životního prostředí České
   republiky,  ve  znění  zákona  č. 334/1992 Sb., zákona č. 254/2001 Sb.,
   zákona  č. 482/2004 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb.
   a zákona č. 239/2012 Sb., se mění takto:

   1. V § 1 odstavec 4 zní:

   „(4)  V  čele  Fondu je ředitel; na jeho výběr, jmenování a odvolání se
   přiměřeně použijí ustanovení zákona o státní službě o výběru, jmenování
   a odvolání vedoucího služebního úřadu v jiném správním úřadu.“.

   2.  V § 1 odst. 5 se slovo „ministr“ nahrazuje slovy „ministr životního
   prostředí (dále jen „ministr“)“.

   3. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který zní:

   „§ 5a

   (1)  Na  zaměstnance  Fondu,  kteří  vykonávají  činnosti uvedené v § 5
   zákona o státní službě, se vztahuje zákon o státní službě.

   (2)  Fond se považuje za služební úřad. Za vedoucího služebního úřadu a
   služební orgán se považuje ředitel.

   (3) Nadřízeným služebním úřadem Fondu je ministerstvo.“.

   ČÁST ŠESTÁ
   Změna  zákona,  kterým  se  stanoví některé další předpoklady pro výkon
   některých  funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské
   Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky

   Čl. VI
   Zákon  č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro
   výkon  některých  funkcí  ve  státních  orgánech a organizacích České a
   Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky,
   ve znění nálezu Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky
   ze  dne 26. listopadu 1992 vyhlášeného v částce 116/1992 Sb., zákona č.
   254/1995 Sb., zákona č. 422/2000 Sb., zákona č. 147/2001 Sb., zákona č.
   151/2002  Sb.,  zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb. a zákona
   č. 413/2005 Sb., se mění takto:

   1. V § 1 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 7 zní:

   „(2)  Funkcemi  podle  odstavce  1 písm. a) se rozumí v orgánech státní
   správy  České  republiky  služební  místa  představených podle zákona o
   státní  službě  a  pracovní  místa  vedoucích  zaměstnanců,  kteří jsou
   veřejnými  funkcionáři  podle  §  2  odst.  2  zákona o střetu zájmů, a
   vedoucích  zaměstnanců  zařazených  v  Národním bezpečnostním úřadu a v
   Nejvyšším  kontrolním  úřadu  a  funkcemi  podle odstavce 1 písm. b) se
   rozumí v ozbrojených silách České republiky a v Generálním štábu Armády
   České  republiky^7)  funkce s plánovanou hodností plukovník a generál a
   funkce vojenských přidělenců.

   7)  Zákon  č.  219/1999  Sb.,  o ozbrojených silách České republiky, ve
   znění pozdějších předpisů.“.

   2.  V  §  1  odst.  3 se na konci věty první doplňují slova „a služební
   místa představených podle zákona o státní službě“.

   ČÁST SEDMÁ
   Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

   Čl. VII
   Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
   ve  znění  zákona  č.  590/1992  Sb.,  zákona č. 37/1993 Sb., zákona č.
   160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č.
   118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č.
   306/1997  Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č.
   356/1999  Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č.
   29/2000  Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č.
   155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č.
   238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č.
   116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č.
   263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č.
   320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č.
   424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č.
   53/2004  Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č.
   359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č.
   168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č.
   413/2005  Sb.,  zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č.
   81/2006  Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č.
   161/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č.
   267/2006   Sb.,   zákona  č.  342/2006  Sb.,  nálezu  Ústavního  soudu,
   vyhlášeného  pod  č.  405/2006  Sb.,  zákona č. 585/2006 Sb., zákona č.
   152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č.
   270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č.
   306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č.
   41/2009  Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č.
   281/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č.
   347/2010   Sb.,   zákona   č.  73/2011  Sb.,  nálezu  Ústavního  soudu,
   vyhlášeného  pod  č.  177/2011  Sb.,  zákona č. 180/2011 Sb., zákona č.
   220/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č.
   341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č.
   365/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č.
   375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č.
   470/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č.
   401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 274/2013 Sb., zákona č.
   303/2013  Sb.,  zákona  č.  313/2013  Sb., zákonného opatření Senátu č.
   344/2013  Sb.,  zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 136/2014 Sb., se mění
   takto:

   1.  V  §  3a  odst.  1  se  věta  první  nahrazuje  větou „Česká správa
   sociálního  zabezpečení  a  okresní  správy sociálního zabezpečení jsou
   správními úřady.“.

   2.  V § 3a odst. 1 větě třetí se za slovo „účetnictví“ vkládají slova „
   , služebních vztahů státních zaměstnanců“.

   3. V § 3a odstavce 2 a 3 znějí:

   „(2)  Služební  vztahy  státních  zaměstnanců v České správě sociálního
   zabezpečení  a  v  okresních  správách  sociálního  zabezpečení se řídí
   zákonem  o  státní  službě.  Pracovněprávní  vztahy zaměstnanců v České
   správě   sociálního  zabezpečení  a  v  okresních  správách  sociálního
   zabezpečení se řídí zákoníkem práce.

   (3)  V  čele  České  správy sociálního zabezpečení je ústřední ředitel;
   jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.“.

   4. V § 3a se odstavce 4 a 5 zrušují.

   5. V § 7 písmeno f) zní:

   „f)  místem  sídla  organizačního  útvaru, ve kterém je vedena evidence
   platů státních zaměstnanců, pokud jde o kontrolu pojistného na sociální
   zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,“.

   6.  V  §  35a  se  slova  „podle služebního zákona^3a)“ nahrazují slovy
   „podle zákona o státní službě^3a)“.

   Poznámka pod čarou č. 3a zní:

   „3a) Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě.“.

   7. V § 36 písmeno v) zní:

   „v)  státních zaměstnanců podle zákona o státní službě služební úřad, v
   němž je státní zaměstnanec zařazen k výkonu státní služby,“.

   8.  V  § 110 odst. 3 se slova „Vojenského úřadu sociálního zabezpečení“
   nahrazují  slovy  „orgánu sociálního zabezpečení Ministerstva obrany“ a
   slova  „Vojenský úřad sociálního zabezpečení“ se nahrazují slovy „orgán
   sociálního zabezpečení Ministerstva obrany“.

   ČÁST OSMÁ
   Změna zákona o ochraně přírody a krajiny

   Čl. VIII
   Zákon  č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č.
   347/1992   Sb.,   zákona  č.  289/1995  Sb.,  nálezu  Ústavního  soudu,
   vyhlášeného  pod  č.  3/1997  Sb.,  zákona  č.  16/1997  Sb., zákona č.
   123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č.
   132/2000  Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č.
   100/2004 Sb., zákona č. 168/2004 Sb., zákona č. 218/2004 Sb., zákona č.
   387/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č.
   222/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č.
   167/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č.
   227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č.
   349/2009 Sb., zákona č. 381/2009 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č.
   64/2014 Sb. a zákona č. 175/2014 Sb., se mění takto:

   1. V § 58 se odstavec 4 zrušuje.

   Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 4 až 6.

   2. V § 75 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

   „e)  Agentura  ochrany  přírody  a  krajiny  České  republiky (dále jen
   „Agentura“),“.

   Dosavadní písmena e) až h) se označují jako písmena f) až i).

   3.  V  § 75 odst. 1 písm. f) se slova „a chráněných krajinných oblastí“
   zrušují.

   4. V § 75 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

   „(2)  Zřizuje  se  Agentura  jako  správní  úřad,  který  je  podřízený
   Ministerstvu  životního prostředí. V jejím čele je ředitel; jeho výběr,
   jmenování  a  odvolání se řídí zákonem o státní službě. Sídlem Agentury
   je Praha. Agentura vykonává státní správu v ochraně přírody a krajiny v
   rozsahu stanoveném tímto zákonem a jinými zákony.“.

   Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

   5. § 78 včetně nadpisu zní:

   „§ 78

   Působnost Agentury a správ národních parků

   (1)  Agentura  na  území  chráněných  krajinných  oblastí,  nejde-li  o
   vojenské  újezdy,  vykonává státní správu v ochraně přírody a krajiny v
   rozsahu  působnosti  pověřených  obecních  úřadů, obecních úřadů obcí s
   rozšířenou  působností  a  krajských úřadů, není-li podle tohoto zákona
   příslušné  Ministerstvo  životního  prostředí.  Agentura  dále na území
   národních   přírodních   rezervací,   národních  přírodních  památek  a
   ochranných  pásem  těchto zvláště chráněných území, nejde-li o vojenské
   újezdy nebo o území národních parků a jejich ochranných pásem, vykonává
   státní správu v ochraně přírody a krajiny v rozsahu působnosti obecních
   úřadů,  pověřených  obecních  úřadů,  obecních  úřadů obcí s rozšířenou
   působností  a  krajských  úřadů,  není-li podle tohoto zákona příslušné
   Ministerstvo životního prostředí.

   (2) Správy národních parků na území národních parků a jejich ochranných
   pásem  vykonávají  státní  správu v ochraně přírody a krajiny v rozsahu
   působnosti  obecních  úřadů,  pověřených obecních úřadů, obecních úřadů
   obcí  s  rozšířenou  působností  a  krajských úřadů a Agentury, není-li
   podle  tohoto zákona příslušné Ministerstvo životního prostředí. Správa
   Národního  parku  Šumava  vykonává  státní správu též na území Chráněné
   krajinné  oblasti  Šumava, nejde-li o vojenský újezd Boletice a není-li
   podle  tohoto zákona příslušné Ministerstvo životního prostředí. Správy
   národních parků, jejich sídla a jejich správní obvody tvořené národními
   parky a jejich ochrannými pásmy jsou uvedeny v příloze tohoto zákona.

   (3)  Agentura  a  správy  národních  parků  dále  v  obvodu  své  území
   působnosti podle odstavců 1 a 2

   a) vydávají souhlasy k vyhrazení míst ke zneškodňování ostatních odpadů
   majících původ na území národních parků podle § 16 odst. 1 písm. b) a k
   vyhrazení  míst  ke zneškodňování odpadů na území chráněných krajinných
   oblastí podle § 26 odst. 1 písm. a),

   b)  vydávají  opatření  obecné  povahy  k  vyhrazení  míst k táboření a
   rozdělávání  ohňů  podle § 16 odst. 1 písm. c) a návštěvní řády podle §
   19 odst. 1,

   c)  vydávají souhlasy k vyhrazení míst k táboření a rozdělávání ohňů na
   území chráněných krajinných oblastí podle § 26 odst. 1 písm. b),

   d)  vydávají souhlasy k vyhrazení míst k vjezdu a setrvávání motorových
   vozidel  a obytných přívěsů na území národních parků podle § 16 odst. 1
   písm. d) a chráněných krajinných oblastí podle § 26 odst. 1 písm. c),

   e)  vydávají  souhlasy  k  vyhrazení  míst  pro pořádání a organizování
   hromadných  sportovních,  turistických a jiných veřejných akcí na území
   národních  parků  podle  §  16  odst. 1 písm. e) a k vyhrazení míst pro
   pořádání  soutěží  na  jízdních  kolech  na území chráněných krajinných
   oblastí podle § 26 odst. 3 písm. c),

   f)  vydávají  souhlasy  k  vyhrazení míst pro provozování horolezectví,
   létání  na  padácích  a  závěsných  kluzácích  a jízdu na kole na území
   národních parků podle § 16 odst. 1 písm. f),

   g)  vydávají souhlasy k vyznačení cest na území národních parků podle §
   16  odst.  2 písm. b) a národních přírodních rezervací podle § 29 písm.
   d),

   h)  vydávají  opatření  obecné  povahy k vyhrazení míst k činnostem a k
   táboření a rozdělávání ohňů podle § 29 písm. f) a j),

   i)  omezují  nebo  vylučují  výkon práva myslivosti a práva rybářství v
   národních  parcích  podle  §  21  a vydávají na žádost nebo z vlastního
   podnětu  souhlasy  k  výkonu  rybářského  a mysliveckého práva na území
   národních přírodních rezervací podle § 30,

   j) vydávají souhlasy k činnostem a zásahům v ochranných pásmech zvláště
   chráněných území podle § 37 odst. 1 a 2,

   k)  připravují  ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí plány
   péče  o  národní  parky,  chráněné  krajinné  oblasti, národní přírodní
   rezervace,  národní přírodní památky a jejich ochranná pásma podle § 38
   a  připravují  záchranné  programy  zvláště  chráněných druhů rostlin a
   živočichů podle § 52,

   l)  povolují výjimky ze zákazů ve zvláště chráněných územích podle § 43
   odst. 3,

   m)  vydávají  závazné stanovisko podle § 44 odst. 1 potřebné k ohlášení
   stavby,  vydání  územního  rozhodnutí,  územního  souhlasu,  stavebního
   povolení,  rozhodnutí  o  změně  užívání stavby, kolaudačního souhlasu,
   je-li  spojen  se  změnou  stavby,  povolení  k  odstranění stavby či k
   provedení terénních úprav podle stavebního zákona, povolení k nakládání
   s  vodami  a  k  vodním dílům, povolení k některým činnostem či udělení
   souhlasu podle vodního zákona,

   n) vydávají souhlasy podle § 44 odst. 3 k činnostem a zásahům vymezeným
   v bližších ochranných podmínkách zvláště chráněných území,

   o) vydávají opatření obecné povahy k omezení nebo zákazu vstupu podle §
   64.

   (4) Agentura na celém území České republiky, mimo území národních parků
   a  jejich  ochranných  pásem  a  mimo  území  Chráněné krajinné oblasti
   Šumava,  a  správy národních parků v obvodu své územní působnosti podle
   odstavce  2,  poskytují  finanční  náhradu za ztížení zemědělského nebo
   lesního hospodaření z prostředků státního rozpočtu podle § 58 odst. 3.

   (5)  Agentura na celém území České republiky a správy národních parků v
   obvodu  své  územní  působnosti podle odstavce 2 dále za účelem podpory
   výkonu  státní  správy  na  úseku  ochrany  přírody a krajiny provádějí
   potřebné  inventarizační přírodovědné průzkumy, monitoring, dokumentaci
   a  šetření  v  ochraně  přírody,  ukládají, zpracovávají, vyhodnocují a
   poskytují  data  v  ochraně  přírody;  přitom spolupracují s odbornými,
   výzkumnými  a  vědeckými  pracovišti a zajišťují informační a osvětovou
   činnost. Agentura a správy národních parků plní zároveň úkoly odborných
   organizací  ochrany  přírody  podle  požadavků  Ministerstva  životního
   prostředí.

   (6)  Agentura  může  vydávat  nařízení  pro obvod své územní působnosti
   podle odstavce 1, a to podle § 33 odst. 1, § 36 odst. 1, § 37 odst. 1 a
   §   45  odst.  1,  není-li  k  tomu  příslušné  Ministerstvo  životního
   prostředí.

   (7)  Návrh  nařízení  Agentura  projednává  s  obcemi, jejichž územních
   obvodů  se  týká.  Nařízení  Agentury musí být vyvěšeno na úřední desce
   Agentury  po  dobu  15  dnů.  Za  den  vyhlášení  se považuje první den
   vyvěšení  nařízení  na úřední desce. Nařízení Agentury nabývá účinnosti
   patnáctým  dnem  ode  dne  jeho  vyhlášení,  pokud v něm není stanovena
   účinnost pozdější. V případech, kdy to vyžaduje naléhavý veřejný zájem,
   může  nařízení  Agentury  nabýt  účinnosti již dnem vyhlášení. Nařízení
   Agentury  musí  být  každému  přístupné  na  obecních úřadech v obcích,
   jejichž  územních obvodů se týká. Nařízení Agentura zašle do 15 dnů ode
   dne  vyhlášení  Ministerstvu  životního prostředí a předá do ústředního
   seznamu.  Dozor  nad  vydáváním  a  obsahem  nařízení Agentury vykonává
   Ministerstvo  životního prostředí. Odporuje-li nařízení Agentury zákonu
   nebo  jinému  právnímu předpisu, vyzve Ministerstvo životního prostředí
   Agenturu ke zjednání nápravy.

   (8)  Agentura  a  správy národních parků v obvodu své územní působnosti
   podle odstavců 1 a 2 v souladu se schválenými plány péče zajišťují péči
   o  přírodní  a  krajinné  prostředí,  ekosystémy  a  jejich  složky.  K
   zajištění těchto povinností jsou příslušné hospodařit s majetkem státu.

   (9)  Agentura  a  správy  národních  parků  jsou  v  obvodu  své územní
   působnosti  podle  odstavců  1  a 2 odvolacím orgánem proti rozhodnutím
   orgánů obcí vydaným podle tohoto zákona.

   (10)  Správy  národních  parků  na  území  národních  parků  vykonávají
   působnost  pověřených  obecních úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou
   působností  a  krajských  úřadů  na  úseku ochrany zemědělského půdního
   fondu^21b). Správy národních parků zřizují radu národního parku podle §
   20.“.

   6.  V  §  78a  odst.  1  a  v  § 79 odst. 2 písm. g) se slova „a správ“
   nahrazují slovy „ , Agentury a správ národních parků“.

   7.  V  §  79 odst. 3 písm. h) se slova „se správami“ nahrazují slovy „s
   Agenturou a se správami národních parků“.

   8.  V  §  79  odst.  3  písm.  p)  se  slovo „správami“ nahrazuje slovy
   „Agenturou, správami národních parků“.

   9. V § 79 odst. 4 písm. o) se číslo „5“ nahrazuje číslem „4“.

   10. V § 79 se doplňuje odstavec 5, který zní:

   „(5) Ministerstvo životního prostředí zveřejní ve Věstníku Ministerstva
   životního prostředí nařízení Agentury do 60 dnů od jeho obdržení.“.

   11.  V  §  79a  odst.  1  se  slova „vykonávají správy“ nahrazují slovy
   „vykonává Agentura nebo správa národního parku“.

   12.  V § 79a odst. 2 písm. a) a v § 79a odst. 3 větě druhé se slova „ke
   správám“ nahrazují slovy „k Agentuře nebo správě národního parku“.

   13.  V  §  79a  odst.  2 písm. b) a v § 79a odst. 4 větě třetí se slovo
   „správ“ nahrazuje slovy „Agentury nebo správy národního parku“.

   14.  V  §  79a  odst.  5 se slova „Správy jsou povinny“ nahrazují slovy
   „Agentura nebo správa národního parku je povinna“.

   15.  V  §  80 odst. 3 větě druhé, třetí a čtvrté se slova „nebo správa“
   nahrazují slovy „ , Agentura nebo správa národního parku“.

   16.  V  §  81  odst.  1 a v § 85 odst. 1 větě první se slova „a správy“
   nahrazují slovy „ , Agentura a správy národních parků“.

   17.  V  §  82 odst. 1 se slovo „správ“ nahrazuje slovy „Agentury, správ
   národních parků“.

   18.  V  §  88a  větě  první se slova „nebo správou“ nahrazují slovy „ ,
   Agenturou  nebo  správou  národního  parku“  a  ve větě čtvrté se slovo
   „správou“ nahrazuje slovy „Agenturou, správou národního parku“.

   19.  V  §  90  odst.  11  se  slova  „nebo správou“ nahrazují slovy „ ,
   Agenturou nebo správou národního parku“.

   20. V § 90 odst. 16 se slova „ , správ národních parků“ zrušují.

   21. Příloha k zákonu zní:

   „Příloha k zákonu č. 114/1992 Sb.

   Správy   národních  parků,  jejich  sídla  a  správní  obvody,  tvořené
   národními  parky a jejich ochrannými pásmy, podle ustanovení § 78 odst.
   2 zákona:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Název správy                 Sídlo správy       Správní obvod               Právní předpis, kterým byl
                                                                            národní park vyhlášen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Správa Národního parku       Krásná Lípa        Národní park                zákon č. 161/1999 Sb.
České Švýcarsko                                 České Švýcarsko
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Správa Krkonošského          Vrchlabí           Krkonošský národní park     nařízení vlády ČR č. 165/1991 Sb.
národního parku                                 a jeho ochranné pásmo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Správa Národního parku       Znojmo             Národní park Podyjí         nařízení vlády ČR č. 164/1991 Sb.
Podyjí                                          a jeho ochranné pásmo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Správa Národního parku       Vimperk            Národní park Šumava         nařízení vlády ČR č. 163/1991 Sb.
Šumava
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“.

   Čl. IX
   Přechodná ustanovení
   1.  Agentura  ochrany  přírody  a  krajiny České republiky, organizační
   složka  státu zřízená Ministerstvem životního prostředí, se dnem nabytí
   účinnosti tohoto zákona stává Agenturou ochrany přírody a krajiny České
   republiky  zřízenou  podle zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném ode
   dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

   2.  Správy  chráněných  krajinných  oblastí jako orgány ochrany přírody
   vykonávající  státní  správu  podle  zákona  č.  114/1992 Sb., ve znění
   účinném   přede  dnem  nabytí  účinnosti  tohoto  zákona,  dnem  nabytí
   účinnosti tohoto zákona zanikají.

   3.  Řízení zahájené správou chráněné krajinné oblasti přede dnem nabytí
   účinnosti  tohoto  zákona  a  do tohoto dne neskončené dokončí Agentura
   ochrany  přírody  a  krajiny  České  republiky  zřízená podle zákona č.
   114/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

   4.  Výkon  práv  a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů k
   České  republice,  jakož  i  výkon  dalších  práv  a  povinností  České
   republiky,  vážících  se  k  Agentuře  ochrany  přírody a krajiny České
   republiky  přede  dnem  nabytí  účinnosti  tohoto zákona, přechází dnem
   nabytí  účinnosti  tohoto  zákona na Agenturu ochrany přírody a krajiny
   České republiky zřízenou podle zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném
   ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

   5.  Příslušnost  hospodařit  s  majetkem  České  republiky, vážící se k
   Agentuře  ochrany  přírody  a krajiny České republiky přede dnem nabytí
   účinnosti  tohoto  zákona, přechází dnem nabytí účinnosti tohoto zákona
   na  Agenturu  ochrany  přírody a krajiny České republiky zřízenou podle
   zákona  č.  114/1992  Sb.,  ve  znění  účinném ode dne nabytí účinnosti
   tohoto zákona.

   ČÁST DEVÁTÁ
   Změna zákona o zeměměřických a katastrálních orgánech

   Čl. X
   Zákon  č.  359/1992  Sb.,  o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve
   znění zákona č. 107/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 62/1997
   Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 186/2001 Sb., zákona č. 175/2003
   Sb., zákona č. 499/2004 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

   1. V § 1 odstavec 2 zní:

   „(2)  V  čele Úřadu je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda; jeho
   výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.“.

   2. V § 2 odstavec 3 zní:

   „(3)  Zeměměřický úřad, inspektoráty a katastrální úřady řídí ředitelé;
   jejich výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.“.

   ČÁST DESÁTÁ
   Změna  zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
   politiku zaměstnanosti

   Čl. XI
   V  § 3 odst. 1 písm. l) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální
   zabezpečení  a  příspěvku  na  státní  politiku zaměstnanosti, ve znění
   zákona  č.  458/2011  Sb.,  se  slova „služebního zákona^69)“ nahrazují
   slovy „zákona o státní službě^69)“.

   Poznámka pod čarou č. 69 zní:

   „69) Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě.“.

   ČÁST JEDENÁCTÁ
   Změna zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

   Čl. XII
   §  22a  zákona  č.  592/1992  Sb.,  o  pojistném  na  veřejné zdravotní
   pojištění,  ve  znění zákona č. 309/2002 Sb., včetně poznámky pod čarou
   č. 54 zní:

   „§ 22a

   Tam,  kde  se  v  tomto  zákoně  uvádí  zaměstnavatel,  rozumí se tím u
   státních zaměstnanců podle zákona o státní službě služební úřad^54).

   54) § 4 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.“.

   Poznámka pod čarou č. 20a se zrušuje.

   ČÁST DVANÁCTÁ
   Změna zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví

   Čl. XIII
   V  §  1  zákona  č.  14/1993  Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového
   vlastnictví, odstavec 3 zní:

   „(3)  V  čele Úřadu je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda; jeho
   výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.“.

   ČÁST TŘINÁCTÁ
   Změna  zákona  o  orgánech  státní  správy  České  republiky  v oblasti
   puncovnictví a zkoušení drahých kovů

   Čl. XIV
   Zákon  č.  19/1993  Sb.,  o  orgánech  státní  správy České republiky v
   oblasti  puncovnictví  a  zkoušení  drahých  kovů,  ve  znění zákona č.
   309/2002  Sb., zákona č. 157/2006 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění
   takto:

   1.  V  §  1  odst. 1 větě první se za slovo „úřad“ vkládají slova „jako
   správní úřad“ a věta druhá se zrušuje.

   2. V § 1 odstavec 2 zní:

   „(2)  V  čele  Puncovního  úřadu  je  předseda; jeho výběr, jmenování a
   odvolání se řídí zákonem o státní službě.“.

   Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.

   3. V § 1 se odstavec 3 zrušuje.

   ČÁST ČTRNÁCTÁ
   Změna  zákona  o  zabezpečení  výkonu státní správy v oblasti technické
   normalizace, metrologie a státního zkušebnictví

   Čl. XV
   V  zákoně  č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti
   technické  normalizace,  metrologie  a  státního zkušebnictví, ve znění
   zákona č. 22/1997 Sb., zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 137/2002 Sb. a
   zákona č. 309/2002 Sb., § 1 zní:

   „§ 1

   (1)  Zřizuje  se  Úřad  pro technickou normalizaci, metrologii a státní
   zkušebnictví  (dále  jen  „Úřad“)  jako správní úřad se sídlem v Praze,
   který   je   podřízen   Ministerstvu   průmyslu  a  obchodu  (dále  jen
   „ministerstvo“). Úřad je účetní jednotkou.

   (2)  V čele Úřadu je předseda; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí
   zákonem o státní službě.“.

   Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.

   ČÁST PATNÁCTÁ
   Změna zákona o působnosti Správy státních hmotných rezerv

   Čl. XVI
   V  §  1  zákona  č.  97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných
   rezerv,  ve  znění  zákona  č.  272/1996  Sb. a zákona č. 241/2000 Sb.,
   odstavec 3 zní:

   „(3)  V čele Správy je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda; jeho
   výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.“.

   ČÁST ŠESTNÁCTÁ
   Změna zákona o dráhách

   Čl. XVII
   Zákon  č.  266/1994  Sb.,  o  dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb.,
   zákona  č.  23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb.,
   zákona  č.  77/2002  Sb.,  nálezu  Ústavního  soudu, vyhlášeného pod č.
   144/2002 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č.
   320/2002  Sb.,  zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č.
   181/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č.
   296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č.
   377/2009 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č.
   458/2011 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č.
   180/2014 Sb., se mění takto:

   1. V § 53 odstavec 2 zní:

   „(2) V čele Drážního úřadu je ředitel; jeho výběr, jmenování a odvolání
   se řídí zákonem o státní službě.“.

   2. V § 53a odst. 2 se slova „na návrh ministra dopravy“ nahrazují slovy
   „ ; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě“.

   3. V § 53a se odstavec 4 zrušuje.

   ČÁST SEDMNÁCTÁ
   Změna zákona o státní statistické službě

   Čl. XVIII
   V  zákoně  č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona
   č. 356/1999 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona
   č. 411/2000 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona
   č.  81/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona
   č. 230/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona
   č.  239/2008  Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 154/2009 Sb., zákona
   č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona
   č.  458/2011  Sb., zákona č. 466/2011 Sb. a zákona č. 275/2012 Sb., § 3
   včetně nadpisu zní:

   „§ 3

   Orgány vykonávající státní statistickou službu

   (1)  Státní  statistickou službu vykonává Český statistický úřad, který
   je ústředním správním úřadem.

   (2) V čele Českého statistického úřadu stojí předseda, kterého na návrh
   vlády jmenuje a odvolává prezident republiky. S funkcí předsedy Českého
   statistického  úřadu  je  neslučitelné členství v politické straně nebo
   politickém  hnutí. Předsedovi Českého statistického úřadu náleží plat a
   další  náležitosti související s výkonem jeho funkce ve stejném rozsahu
   jako prezidentovi Nejvyššího kontrolního úřadu podle zvláštního zákona.
   Předseda  Českého  statistického  úřadu  se  považuje za služební orgán
   podle zákona o státní službě.

   (3)   Předsedu  Českého  statistického  úřadu  zastupuje  místopředseda
   Českého  statistického  úřadu,  kterého  jmenuje  a  odvolává  předseda
   Českého  statistického úřadu. Jmenuje-li předseda Českého statistického
   úřadu více místopředsedů, určí pořadí jejich zastupování.

   (4)  Předseda  Českého  statistického  úřadu  a  místopředseda  Českého
   statistického úřadu jsou oprávněni dávat státnímu zaměstnanci příkazy k
   výkonu státní služby podle zákona o státní službě.

   (5)  Za  podmínek  a  v  rozsahu stanovených tímto zákonem mohou státní
   statistickou  službu  vykonávat  ministerstva  a  jiné ústřední správní
   úřady  (dále  jen  „ministerstva“).  Postupují  přitom  podle  metodiky
   stanovené Českým statistickým úřadem a projednané s ministerstvy.

   (6)   Orgány  vykonávající  státní  statistickou  službu  jsou  povinny
   zajistit  ochranu  důvěrných  statistických  údajů  způsobem stanoveným
   tímto  zákonem. Obsahují-li důvěrné statistické údaje též osobní údaje,
   podléhají  tyto  osobní  údaje  ochraně  způsobem  stanoveným zvláštním
   zákonem.“.

   ČÁST OSMNÁCTÁ
   Změna zákona o vnitrozemské plavbě

   Čl. XIX
   Zákon  č.  114/1995  Sb.,  o  vnitrozemské  plavbě,  ve znění zákona č.
   358/1999 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č.
   320/2002   Sb.,   zákona  č.  118/2004  Sb.,  nálezu  Ústavního  soudu,
   vyhlášeného  pod  č.  327/2005  Sb.,  zákona č. 186/2006 Sb., zákona č.
   342/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č.
   227/2009 Sb. a zákona č. 187/2014 Sb., se mění takto:

   1. V § 38 odstavec 2 zní:

   „(2)  V čele Státní plavební správy je ředitel; jeho výběr, jmenování a
   odvolání se řídí zákonem o státní službě.“.

   2. V § 38 se odstavec 3 zrušuje.

   ČÁST DEVATENÁCTÁ
   Změna zákona o státní sociální podpoře

   Čl. XX
   V  §  64  odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve
   znění  zákona  č.  271/2001  Sb.,  zákona  č.  309/2002  Sb., zákona č.
   320/2002  Sb.  a  zákona č. 453/2003 Sb., se věta druhá nahrazuje větou
   „Tato povinnost trvá i po skončení pracovního vztahu.“.

   ČÁST DVACÁTÁ
   Změna zákona o důchodovém pojištění

   Čl. XXI
   Zákon  č.  155/1995  Sb.,  o  důchodovém  pojištění, ve znění zákona č.
   134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 224/1999 Sb., zákona č.
   18/2000  Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č.
   220/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 188/2001 Sb., zákona č.
   353/2001 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č.
   264/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č.
   425/2003  Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č.
   359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č.
   168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č.
   24/2006  Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č.
   264/2006   Sb.,   zákona  č.  267/2006  Sb.,  nálezu  Ústavního  soudu,
   vyhlášeného  pod  č.  405/2006  Sb.,  zákona č. 152/2007 Sb., zákona č.
   181/2007 Sb., zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č.
   296/2007 Sb., zákona č. 178/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č.
   306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č.
   41/2009  Sb., zákona č. 108/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č.
   282/2009   Sb.,   zákona  č.  303/2009  Sb.,  nálezu  Ústavního  soudu,
   vyhlášeného  pod  č.  135/2010  Sb.,  zákona č. 347/2010 Sb., zákona č.
   73/2011  Sb., zákona č. 220/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č.
   348/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č.
   428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č.
   314/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č.
   463/2012 Sb., zákona č. 267/2013 Sb., zákona č. 274/2013 Sb., zákona č.
   303/2013  Sb.,  zákona č. 344/2013 Sb., zákona č. 182/2014 Sb. a zákona
   č. 183/2014 Sb., se mění takto:

   1.  V  §  5 odst. 1 písm. b) se slova „služebního zákona^5b)“ nahrazují
   slovy „zákona o státní službě^5b)“.

   Poznámka pod čarou č. 5b zní:

   „5b) Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě.“.

   2. V § 6 odst. 1 písmeno g) zní:

   „g)  pobytu v cizině, pokud následovaly do místa vyslání k výkonu práce
   v  zahraničí  nebo  k  výkonu  zahraniční  služby  svého  manžela  nebo
   registrovaného  partnera,  který je státním zaměstnancem podle zákona o
   státní  službě  nebo  jiným  zaměstnancem  organizační složky státu, se
   souhlasem  této  organizační  složky  státu,  a nejsou zaměstnanci nebo
   osobami samostatně výdělečně činnými nebo nejsou osobami vykonávajícími
   obdobné  činnosti  podle  práva  cizího  státu,  do kterého byli jejich
   manželé  nebo  registrovaní partneři vysláni k výkonu práce v zahraničí
   nebo k výkonu zahraniční služby; v takovém případě může hradit pojistné
   zaměstnavatel manžela nebo registrovaného partnera.“.

   ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ
   Změna zákona o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

   Čl. XXII
   Zákon  č.  273/1996  Sb.,  o  působnosti  Úřadu pro ochranu hospodářské
   soutěže,  ve  znění  zákona  č.  187/1999  Sb., zákona č. 359/2004 Sb.,
   zákona  č.  626/2004  Sb.,  zákona č. 264/2006 Sb. a zákona č. 417/2009
   Sb., se mění takto:

   1. V § 1 odstavec 3 zní:

   „(3)  V  čele  Úřadu  je  předseda, kterého jmenuje a odvolává na návrh
   vlády prezident republiky. Nikdo nemůže být jmenován do funkce předsedy
   Úřadu  více  než  dvakrát. Předseda Úřadu se považuje za služební orgán
   podle zákona o státní službě.“.

   Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.

   2.  V § 1 odst. 6 se věta první zrušuje a ve větě druhé se slovo „této“
   nahrazuje slovem „své“.

   3.  V  §  1  odst.  7  písm.  a)  se za slovo „vyhotoveného“ a za slovo
   „doručeném“ vkládají slova „rozhodnutí o“.

   4. V § 1 se doplňuje odstavec 11, který zní:

   „(11)  Předseda  Úřadu  a  místopředseda  jsou oprávněni dávat státnímu
   zaměstnanci  příkazy  k  výkonu  státní  služby  podle  zákona o státní
   službě.“.

   ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ
   Změna atomového zákona

   Čl. XXIII
   Zákon   č.   18/1997   Sb.,  o  mírovém  využívání  jaderné  energie  a
   ionizujícího  záření  (atomový  zákon)  a  o změně a doplnění některých
   zákonů,  ve  znění zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona
   č.  132/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona
   č. 320/2002 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona
   č.  1/2005  Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona
   č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
   č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona
   č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
   č. 249/2011 Sb., zákona č. 250/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona
   č. 350/2012 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto:

   1. V § 3 odstavec 1 zní:

   „(1)  Státní správu při využívání jaderné energie a ionizujícího záření
   a  v  oblasti  radiační  ochrany  vykonává  Státní  úřad  pro  jadernou
   bezpečnost (dále jen „Úřad“), který je ústředním správním úřadem.“.

   Poznámka pod čarou č. 1a se zrušuje.

   2. V § 3 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

   „(2) V čele Úřadu je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda; výběr,
   jmenování a odvolání předsedy se řídí zákonem o státní službě.“.

   Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

   3.  V § 31 odst. 4 se slova „§ 3 odst. 2 písm. u)“ nahrazují slovy „§ 3
   odst. 3 písm. u)“.

   4.  V § 38 odst. 2 se slova „§ 3 odst. 2 písm. j)“ nahrazují slovy „§ 3
   odst. 3 písm. j)“.

   5.  V § 46c odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „§ 3 odst. 2 písm.
   i) a o)“ nahrazují slovy „§ 3 odst. 3 písm. i) a o)“.

   ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ
   Změna  zákona  o  veřejném  zdravotním  pojištění  a o změně a doplnění
   některých souvisejících zákonů

   Čl. XXIV
   Zákon  č.  48/1997  Sb.,  o  veřejném  zdravotním pojištění a o změně a
   doplnění  některých  souvisejících  zákonů, ve znění zákona č. 242/1997
   Sb.,  zákona  č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999
   Sb.,  zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000
   Sb., zákona č. 155/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č.
   167/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č.
   459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č.
   285/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č.
   222/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č.
   424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č.
   85/2004  Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č.
   436/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č.
   168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č.
   361/2005  Sb., zákona č. 47/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č.
   112/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č.
   189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č.
   264/2006   Sb.,   zákona  č.  340/2006  Sb.,  nálezu  Ústavního  soudu,
   vyhlášeného  pod  č.  57/2007  Sb.,  zákona  č. 181/2007 Sb., zákona č.
   261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č.
   137/2008 Sb., zákona č. 270/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č.
   306/2008  Sb., zákona č. 59/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č.
   227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č.
   298/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., zákona č.
   458/2011  Sb.,  zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č.
   401/2012  Sb.,  zákona  č.  403/2012 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., nálezu
   Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., zákona č. 60/2014 Sb.
   a zákona č. 109/2014 Sb., se mění takto:

   1. V § 7 odst. 1 se za písmeno n) vkládá nové písmeno o), které zní:

   „o)  manželé  nebo  registrovaní  partneři  státních  zaměstnanců podle
   zákona o státní službě nebo jiných zaměstnanců v organizačních složkách
   státu,  pokud  je  následují  do  místa jejich vyslání k výkonu práce v
   zahraničí nebo k výkonu zahraniční služby se souhlasem této organizační
   složky  státu,  a  nejsou zaměstnanci nebo osobami samostatně výdělečně
   činnými  podle  § 5 nebo nejsou osobami vykonávajícími obdobné činnosti
   podle   práva  cizího  státu,  do  kterého  byli  jejich  manželé  nebo
   registrovaní  partneři vysláni k výkonu práce v zahraničí nebo k výkonu
   zahraniční služby,“.

   Dosavadní písmena o) až q) se označují jako písmena p) až r).

   2. V § 7 odst. 2 se slovo „q)“ nahrazuje slovem „r)“.

   ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ
   Změna zákona o civilním letectví

   Čl. XXV
   Zákon  č.  49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona
   č.  455/1991  Sb.,  o  živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve
   znění  pozdějších  předpisů, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č.
   146/2000 Sb., zákona č. 258/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č.
   167/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č.
   225/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č.
   227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č.
   407/2010  Sb.,  zákona č. 137/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona
   č. 127/2014 Sb., se mění takto:

   1. V § 3 odstavec 2 zní:

   „(2) V čele Úřadu je ředitel, jehož výběr, jmenování a odvolání se řídí
   zákonem o státní službě.“.

   2. V § 3 se doplňuje odstavec 10, který zní:

   „(10)  Nesnese-li  věc  odkladu  a  je-li  to potřebné k plnění závazku
   vyplývajícího z přímo použitelného předpisu Evropské unie, Úřad může do
   doby  schválení jeho organizační struktury nebo její změny podle zákona
   o státní službě prozatímně postupovat tak, jako by navržená organizační
   struktura  nebo  její  změna  byla  schválena; to neplatí, pokud by tím
   došlo ke skončení služebního poměru.“.

   ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ
   Změna zákona, kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko

   Čl. XXVI
   V  §  2  zákona č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České
   Švýcarsko,  a  mění  se  zákon  č.  114/1992  Sb.,  o ochraně přírody a
   krajiny, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., odstavec 2 zní:

   „(2)  V  čele Správy stojí ředitel; jeho výběr, jmenování a odvolání se
   řídí zákonem o státní službě.“.

   ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ
   Změna veterinárního zákona

   Čl. XXVII
   Zákon  č.  166/1999  Sb.,  o  veterinární  péči  a  o  změně  některých
   souvisejících  zákonů  (veterinární  zákon), ve znění zákona č. 29/2000
   Sb.,  zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 76/2002
   Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002
   Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 444/2005
   Sb.,  zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 124/2008
   Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009
   Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 298/2009
   Sb.,  zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 359/2012
   Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 139/2014
   Sb., se mění takto:

   1. V § 47 odstavec 5 zní:

   „(5)  V  čele Státní veterinární správy je ústřední ředitel, který řídí
   Ústřední  veterinární  správu; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí
   zákonem  o  státní službě. Výběr, jmenování a odvolání ředitele krajské
   veterinární správy se řídí zákonem o státní službě.“.

   2. V § 47 se odstavec 6 zrušuje.

   Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 6 a 7.

   ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ
   Změna zákona o ozbrojených silách České republiky

   Čl. XXVIII
   V  §  7  odst.  3  zákona  č.  219/1999 Sb., o ozbrojených silách České
   republiky, se na konci textu věty první doplňují slova „a v rozsahu své
   působnosti  se  podílí na plnění úkolů, které ministerstvu stanoví jiný
   právní  předpis“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Vláda stanoví na
   návrh  ministra systemizaci Generálního štábu Armády České republiky na
   následující kalendářní rok.“.

   ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ
   Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí

   Čl. XXIX
   Zákon  č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona
   č. 257/2000 Sb., zákona č. 272/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona
   č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona
   č.  52/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona
   č.  501/2004 Sb., zákona č. 57/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona
   č. 112/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona
   č. 176/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona
   č. 295/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 414/2008 Sb., zákona
   č.  41/2009  Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona
   č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona
   č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 505/2012 Sb., zákona
   č.  103/2013  Sb.,  zákona  č.  303/2013  Sb., zákona č. 306/2013 Sb. a
   zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto:

   1. V § 3 odstavec 2 zní:

   „(2)  V čele Úřadu je ředitel; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí
   zákonem o státní službě.“.

   2. V § 57 odst. 1 se věta třetí nahrazuje větou „Zaměstnanci uvedení ve
   větě první jsou povinni zachovávat mlčenlivost podle věty první a druhé
   i po skončení pracovního vztahu.“.

   ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ
   Změna zákona o ochraně osobních údajů

   Čl. XXX
   Zákon  č.  101/2000  Sb.,  o ochraně osobních údajů a o změně některých
   zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2001 Sb., zákona
   č. 450/2001 Sb., zákona č. 107/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona
   č. 310/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 439/2004 Sb., zákona
   č. 480/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona
   č. 444/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona
   č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona
   č.  41/2009  Sb., zákona č. 52/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
   č.  281/2009  Sb.,  zákona  č.  375/2011  Sb., zákona č. 468/2011 Sb. a
   zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto:

   1.  V  §  1  a  v  §  29  odst.  1  písm.  g) a i) se slova „Evropských
   společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

   2. V § 2 odstavec 2 zní:

   „(2)  Úřad  je  ústředním  správním  úřadem pro oblast ochrany osobních
   údajů   v   rozsahu   stanoveném  tímto  zákonem,  zvláštními  právními
   předpisy^1),  mezinárodními  smlouvami,  které  jsou  součástí právního
   řádu, a přímo použitelnými předpisy Evropské unie.“.

   3. V § 30 se odstavec 3 zrušuje.

   Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 3 až 6.

   4.  V § 30 odst. 3 se slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slovo „plnění“ se
   vkládají slova „a odchodné“.

   5. V § 30 se odstavce 5 a 6 zrušují.

   Poznámky pod čarou č. 28 a 29 se zrušují.

   6.  V  §  32  se  na  konci odstavce 2 doplňuje věta „Předseda Úřadu se
   považuje  za  služební  orgán  a je oprávněn dávat státnímu zaměstnanci
   příkazy k výkonu státní služby podle zákona o státní službě.“.

   ČÁST TŘICÁTÁ
   Změna zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury

   Čl. XXXI
   Zákon  č.  104/2000  Sb.,  o  Státním fondu dopravní infrastruktury a o
   změně  zákona  č.  171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve
   věcech  převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku
   České  republiky,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  ve znění zákona č.
   482/2004  Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č.
   347/2009  Sb.,  zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 196/2012 Sb. a zákona
   č. 239/2012 Sb., se mění takto:

   1.  V  názvu  zákona  se  slova  „a  o  změně zákona č. 171/1991 Sb., o
   působnosti  orgánů  České  republiky ve věcech převodů majetku státu na
   jiné  osoby  a  o  Fondu  národního  majetku  České republiky, ve znění
   pozdějších předpisů“ zrušují.

   2. V § 1 odst. 2 se slova „a spojů“ zrušují.

   3.  V  §  6  se  dosavadní  text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se
   odstavec 2, který zní:

   „(2)  V  čele  Fondu je ředitel; na jeho výběr, jmenování a odvolání se
   přiměřeně použijí ustanovení zákona o státní službě o výběru, jmenování
   a odvolání vedoucího služebního úřadu v jiném správním úřadu.“.

   4. V § 8 se odstavce 4 a 5 zrušují.

   5. § 12 včetně nadpisu zní:

   „§ 12

   Zaměstnanci Fondu

   (1)  Na  zaměstnance  Fondu,  kteří  vykonávají  činnosti uvedené v § 5
   zákona o státní službě, se vztahuje zákon o státní službě.

   (2)  Fond se považuje za služební úřad. Za vedoucího služebního úřadu a
   služební orgán se považuje ředitel; jeho výběr, jmenování a odvolání se
   řídí zákonem o státní službě.

   (3) Nadřízeným služebním úřadem Fondu je ministerstvo.“.

   ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ
   Změna plemenářského zákona

   Čl. XXXII
   V  §  24  zákona  č.  154/2000  Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci
   hospodářských   zvířat   a   o  změně  některých  souvisejících  zákonů
   (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., odstavec 1 zní:

   „(1)  Zřizuje  se Česká plemenářská inspekce (dále jen „inspekce“) jako
   orgán  státní  správy, který je podřízený ministerstvu. V jejím čele je
   ředitel;  jeho  výběr,  jmenování  a  odvolání se řídí zákonem o státní
   službě.“.

   Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje.

   ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ
   Změna  zákona  o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických
   předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky

   Čl. XXXIII
   V § 17 zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a
   pyrotechnických  předmětů  a  o  zacházení  s některými pyrotechnickými
   výrobky,  ve  znění  zákona  č.  119/2002  Sb., zákona č. 309/2002 Sb.,
   zákona  č. 227/2003 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 148/2010 Sb.,
   zákona č. 155/2010 Sb. a zákona č. 170/2013 Sb., odstavec 2 zní:

   „(2) V čele Úřadu je předseda; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí
   zákonem o státní službě.“.

   ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ
   Změna rozpočtových pravidel

   Čl. XXXIV
   V § 48 odst. 8 a § 60 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
   a  o  změně  některých  souvisejících  zákonů (rozpočtová pravidla), ve
   znění  zákona  č.  174/2007  Sb.  a zákona č. 306/2008 Sb., se za slova
   „zaměstnancům  v  pracovním  poměru  k  zaměstnavateli,“ vkládají slova
   „státním zaměstnancům podle zákona o státní službě,“.

   ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ
   Změna zákona o podpoře regionálního rozvoje

   Čl. XXXV
   V  zákoně  č.  248/2000  Sb.,  o podpoře regionálního rozvoje, ve znění
   zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb.,
   zákona  č. 186/2006 Sb., zákona č. 66/2007 Sb., zákona č. 154/2009 Sb.,
   zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 253/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb.,
   zákona  č.  457/2011  Sb. a zákona č. 239/2012 Sb., se za § 14 vkládají
   nové § 14a a 14b, které včetně poznámek pod čarou č. 11 a 12 znějí:

   „§ 14a

   (1)  Zřizuje se Centrum pro regionální rozvoj České republiky (dále jen
   „Centrum“)  jako  státní  příspěvková  organizace  se  sídlem  v Praze.
   Centrum má právo hospodařit s majetkem státu a při své činnosti se řídí
   zvláštními  zákony.  Centrum  je podřízeno ministerstvu, které vykonává
   funkci  zřizovatele. Bližší podmínky činnosti Centra a jeho organizační
   uspořádání upraví statut, který schvaluje ministr pro místní rozvoj.

   (2)  Statutárním  orgánem  Centra  je  generální  ředitel;  jeho výběr,
   jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.

   (3) Centrum

   a) vykonává v určeném rozsahu činnosti zprostředkujícího subjektu podle
   přímo  použitelného  předpisu  Evropské  unie^11)  pro vybrané operační
   programy financované z Evropských strukturálních a investičních fondů,

   b)  plní  funkce  společného  sekretariátu  a  kontrolora  podle  přímo
   použitelného předpisu Evropské unie^12) pro vybrané operační programy v
   rámci cíle Evropská územní spolupráce,

   c)  poskytuje poradenské služby v souvislosti s využíváním prostředků z
   Evropských strukturálních a investičních fondů,

   d) plní další úkoly v oblasti podpory regionálního rozvoje.

   § 14b

   (1)  Na  zaměstnance  Centra,  kteří  vykonávají činnosti uvedené v § 5
   zákona o státní službě, se vztahuje zákon o státní službě.

   (2) Centrum se považuje za služební úřad. Za vedoucího služebního úřadu
   a služební orgán se považuje generální ředitel.

   (3) Nadřízeným služebním úřadem Centra je ministerstvo.

   11)  Čl.  123  odst.  6  nařízení  Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
   1303/2013  ze  dne  17.  prosince  2013  o  společných  ustanoveních  o
   Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu
   soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském
   námořním  a  rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu
   pro  regionální  rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a
   Evropském  námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č.
   1083/2006.

   12)  Čl.  23  odst. 2 a 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
   1299/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících
   se  podpory  z  Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská
   územní spolupráce.“.

   ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ
   Změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu

   Čl. XXXVI
   Zákon  č.  256/2000  Sb.,  o Státním zemědělském intervenčním fondu a o
   změně   některých   dalších   zákonů,   (zákon  o  Státním  zemědělském
   intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 41/2004
   Sb.,  zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 482/2004
   Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 342/2006
   Sb.,  zákona č. 35/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009
   Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 251/2011 Sb., zákona č. 457/2011
   Sb.,  zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 503/2012
   Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., se mění takto:

   1. V § 9 odst. 2 se věta první zrušuje.

   2. V § 9 odstavec 3 zní:

   „(3)  Výběr,  jmenování  a  odvolání  ředitele se řídí zákonem o státní
   službě  a  přiměřeně  se  použijí  ustanovení  zákona o státní službě o
   výběru,  jmenování  a  odvolání  vedoucího  služebního  úřadu  v  jiném
   správním úřadu.“.

   3. Za § 13c se vkládá nový § 13d, který včetně nadpisu zní:

   „§ 13d

   Zaměstnanci Fondu

   (1)  Na  zaměstnance  Fondu,  kteří  vykonávají  činnosti uvedené v § 5
   zákona o státní službě, se vztahuje zákon o státní službě.

   (2)  Fond se považuje za služební úřad. Za vedoucího služebního úřadu a
   služební orgán se považuje ředitel.

   (3) Nadřízeným služebním úřadem Fondu je ministerstvo.“.

   ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ
   Změna zákona o ochraně veřejného zdraví

   Čl. XXXVII
   Zákon  č.  258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
   souvisejících  zákonů,  ve  znění  zákona  č.  254/2001  Sb., zákona č.
   274/2001  Sb.,  zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č.
   86/2002  Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č.
   320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č.
   362/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č.
   562/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č.
   381/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č.
   59/2006  Sb.,  zákona č. 74/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č.
   189/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č.
   342/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č.
   378/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č.
   274/2008  Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č.
   281/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 151/2011 Sb., zákona č.
   298/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č.
   115/2012  Sb.,  zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 223/2013 Sb. a zákona
   č. 64/2014 Sb., se mění takto:

   1. V § 80 odstavec 8 zní:

   „(8)  V  Ministerstvu  zdravotnictví se zřizuje služební místo hlavního
   hygienika České republiky, který má postavení náměstka pro řízení sekce
   podle  zákona  o  státní  službě;  ve  věcech  ochrany veřejného zdraví
   vystupuje  hlavní  hygienik  České  republiky  jako  orgán Ministerstva
   zdravotnictví.  Hlavního  hygienika  České  republiky jmenuje vláda; na
   jeho výběr, jmenování a odvolání se přiměřeně použijí ustanovení zákona
   o  státní  službě  o  výběru, jmenování a odvolání vedoucího služebního
   úřadu v ústředním správním úřadu.“.

   Poznámka pod čarou č. 43a se zrušuje.

   2.  V  §  82  odst. 1 se věta šestá nahrazuje větou „Výběr, jmenování a
   odvolání  ředitele  krajské hygienické stanice se řídí zákonem o státní
   službě.“.

   ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ
   Změna  zákona o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování
   jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu

   Čl. XXXVIII
   Zákon  č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním
   ověřování  jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a
   o změně živnostenského zákona, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., se mění
   takto:

   1. V § 1 odst. 1 se věty první a druhá nahrazují větou „Zřizuje se Úřad
   pro  obrannou  standardizaci,  katalogizaci  a státní ověřování jakosti
   (dále jen „Úřad“) jako správní úřad se sídlem v Praze.“.

   2. V § 1 odst. 2 se slova „kterého jmenuje^1) nebo služebně zařazuje^2)
   a  odvolává ministr obrany (dále jen „ministr“)“ nahrazují slovy „jehož
   výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě“.

   Poznámky pod čarou č. 1 a 2 se zrušují.

   ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ
   Změna energetického zákona

   Čl. XXXIX
   Zákon  č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
   v  energetických  odvětvích  a  o  změně  některých zákonů (energetický
   zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona
   č. 309/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona
   č. 670/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona
   č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona
   č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
   č. 155/2010 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona
   č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona
   č. 350/2012 Sb. a zákona č. 90/2014 Sb., se mění takto:

   1.  V  §  17b  odst.  1  úvodní  části  ustanovení  se slova „předseda.
   Předseda“ nahrazují slovy „předseda, který“.

   2.  V  § 17b se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Předseda se považuje
   za služební orgán podle zákona o státní službě.“.

   3.  V  §  17b  odst.  8 větě první se slovo „pracovněprávním“ nahrazuje
   slovem „pracovním“.

   4. V § 17b se doplňuje odstavec 10, který zní:

   „(10)   Předseda   a   místopředseda   jsou  oprávněni  dávat  státnímu
   zaměstnanci  příkazy  k  výkonu  státní  služby  podle  zákona o státní
   službě.“.

   5. V § 92 odstavec 1 zní:

   „(1)  Státní  energetická  inspekce  je  správním  úřadem  se  sídlem v
   Praze.“.

   6. V § 92 odstavec 4 zní:

   „(4)  V  čele  ústředního  inspektorátu  je  ústřední  ředitel.  V čele
   územního   inspektorátu   je   ředitel.  Výběr,  jmenování  a  odvolání
   ústředního ředitele a ředitele se řídí zákonem o státní službě.“.

   Poznámka pod čarou č. 12b se zrušuje.

   ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ
   Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání

   Čl. XL
   Zákon  č.  231/2001  Sb.,  o  provozování  rozhlasového  a  televizního
   vysílání  a  o  změně  dalších zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb.,
   zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 341/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb.,
   zákona  č. 626/2004 Sb., zákona č. 82/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb.,
   zákona č. 348/2005 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb.,
   zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb.,
   zákona  č. 384/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 196/2009 Sb.,
   zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb.,
   zákona č. 302/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb.,
   zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 406/2012 Sb.,
   zákona č. 496/2012 Sb. a zákona č. 181/2014 Sb., se mění takto:

   1. § 11 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 8 zní:

   „§ 11

   Zabezpečení činnosti Rady

   (1)  Rada  hospodaří s vlastním rozpočtem podle jiného zákona^8) a její
   činnost  je  hrazena  ze  samostatné  kapitoly  státního rozpočtu České
   republiky.

   (2)  Úkoly  spojené  s odborným, organizačním a technickým zabezpečením
   činnosti  Rady  zajišťuje  Úřad  Rady,  který  je  orgánem Rady, a jeho
   činnost je hrazena z rozpočtu Rady.

   (3) V čele Úřadu Rady je vedoucí Úřadu Rady, kterého jmenuje a odvolává
   Rada;  na  jeho  výběr,  jmenování  a  odvolání  se  přiměřeně  použijí
   ustanovení  zákona  o  státní  službě  o  výběru,  jmenování a odvolání
   vedoucího   služebního  úřadu  v  jiném  správním  úřadu  s  celostátní
   působností.  Vedoucí  Úřadu  Rady  se  považuje  za  samostatný  stupeň
   představeného a je podřízen předsedovi Rady.

   (4)  Zaměstnanci  zařazení  v  Úřadu  Rady,  kteří  vykonávají činnosti
   uvedené  v  § 5 zákona o státní službě, jsou státními zaměstnanci podle
   zákona o státní službě. Pracovněprávní vztahy zaměstnanců, kteří nejsou
   státními zaměstnanci, se řídí pracovněprávními předpisy.

   (5)  Vedoucí  Úřadu  Rady  se považuje za služební orgán podle zákona o
   státní službě.

   (6)  Rada,  předseda  Rady  a  místopředseda  Rady jsou oprávněni dávat
   státnímu  zaměstnanci  příkazy  k  výkonu  státní služby podle zákona o
   státní službě.

   (7) Podrobnosti a organizaci činnosti Rady upravuje jednací řád Rady.

   (8)  Zaměstnanec,  který  není  státním zaměstnancem, zařazený k výkonu
   práce v Radě, je kromě povinnosti zachovávat mlčenlivost vyplývající ze
   zákoníku  práce povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž
   se  při  výkonu  své  činnosti dozvěděl, a to i po skončení zaměstnání;
   povinnosti  zachovávat  mlčenlivost  může  být  zproštěn jen na základě
   zákona nebo vysloví-li se zproštěním této povinnosti souhlas osoba, jíž
   se  předmětná  skutečnost  týká.  Obdobná povinnost se vztahuje také na
   fyzickou osobu v jiném právním vztahu k Radě, na jehož základě vykonává
   pro Radu činnost.

   8) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
   souvisejících   zákonů   (rozpočtová  pravidla),  ve  znění  pozdějších
   předpisů.“.

   2. Poznámka pod čarou č. 9a se zrušuje.

   ČÁST ČTYŘICÁTÁ
   Změna zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci

   Čl. XLI
   Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o
   změně  některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb.,
   zákona  č. 94/2004 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 321/2004 Sb.,
   zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 120/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb.,
   zákona  č. 291/2009 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 308/2013 Sb.
   a zákona č. 138/2014 Sb., se mění takto:

   1. V § 1 odstavec 5 zní:

   „(5)   V  čele  inspekce  je  ústřední  ředitel,  který  řídí  ústřední
   inspektorát  a  ředitele  inspektorátů.  Výběr,  jmenování  a  odvolání
   ústředního  ředitele  a  ředitele inspektorátu se řídí zákonem o státní
   službě.

   2. V § 1 se odstavec 6 zrušuje.

   Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 6.

   ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ
   Změna zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském

   Čl. XLII
   Zákon  č.  147/2002  Sb.,  o  Ústředním  kontrolním  a zkušebním ústavu
   zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním
   kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění zákona č. 309/2002
   Sb.,  zákona č. 21/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 321/2004
   Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 296/2007
   Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 279/2013 Sb., se mění takto:

   1. V § 1 odstavec 3 zní:

   „(3) V čele Ústavu je ředitel; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí
   zákonem o státní službě.“.

   2. V § 1 se odstavec 4 zrušuje.

   ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ
   Změna soudního řádu správního

   Čl. XLIII
   V  zákoně  č.  150/2002  Sb.,  soudní  řád  správní, ve znění zákona č.
   192/2003  Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č.
   436/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č.
   350/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č.
   79/2006  Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č.
   165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č.
   216/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona č.
   7/2009  Sb.,  zákona  č.  320/2009  Sb., zákona č. 118/2010 Sb., nálezu
   Ústavního  soudu,  vyhlášeného  pod  č.  294/2010 Sb., nálezu Ústavního
   soudu,  vyhlášeného pod č. 130/2011 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona
   č.  275/2012 Sb. a zákona č. 369/2012 Sb., se v části třetí hlavě druhé
   doplňuje díl 8, který včetně nadpisů zní:

   „Díl 8

   Řízení o zrušení služebního předpisu

   § 101e

   (1)  Návrh  na  zrušení  služebního předpisu je oprávněn podat náměstek
   ministra  vnitra  pro  státní službu do 30 dnů ode dne marného uplynutí
   lhůty pro zjednání nápravy podle zákona o státní službě.

   (2)   Návrh   na   zrušení  služebního  předpisu  musí  kromě  obecných
   náležitostí  podání (§ 37 odst. 2 a 3) obsahovat návrhové body, z nichž
   musí  být  patrno,  z  jakých  skutkových  a  právních  důvodů považuje
   navrhovatel  služební  předpis nebo jeho část za nezákonný. Obsahuje-li
   návrh  tyto  náležitosti, nelze již v dalším řízení návrh rozšiřovat na
   dosud  nenapadené části služebního předpisu nebo jej rozšiřovat o další
   návrhové body. Navrhovatel může kdykoli za řízení návrhové body omezit.

   (3) Ustanovení § 34, s výjimkou odstavce 2 věty první a odstavce 4, a §
   76 se použijí přiměřeně.

   (4)  K  řízení  o  návrhu  na  zrušení služebního předpisu je příslušný
   Městský soud v Praze.

   § 101f

   Rozsudek a jeho účinky

   (1) Při rozhodování je soud vázán rozsahem a důvody návrhu.

   (2)  Dojde-li  soud  k  závěru, že služební předpis nebo jeho část je v
   rozporu  se  zákonem,  nebo  že  ten, kdo jej vydal, překročil meze své
   působnosti  a  pravomoci, anebo že služební předpis nebyl vydán zákonem
   stanoveným  způsobem, služební předpis nebo jeho část zruší dnem, který
   v rozsudku určí. Není-li návrh důvodný, soud jej zamítne.

   (3)  Bylo-li  na  základě  služebního  předpisu, který byl zrušen, nebo
   bylo-li  na  základě  části  služebního  předpisu,  která byla zrušena,
   rozhodnuto  o kárném opatření a toto rozhodnutí nabylo právní moci, ale
   nebylo  dosud  vykonáno,  je  zrušení takového služebního předpisu nebo
   jeho  části  důvodem  pro  obnovu  řízení  podle ustanovení příslušného
   procesního předpisu.

   (4)  Práva  a  povinnosti  z  právních  vztahů  vzniklých před zrušením
   služebního předpisu nebo jeho části zůstávají nedotčena.“.

   ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ
   Změna zákona o válečných veteránech

   Čl. XLIV
   V  § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech,
   ve  znění  zákona  č.  308/2008  Sb.  a zákona č. 88/2014 Sb., se slova
   „Vojenský   úřad   sociálního   zabezpečení“   nahrazují  slovy  „orgán
   sociálního zabezpečení ministerstva“.

   ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ
   Změna zákona o úřednících územních samosprávných celků

   Čl. XLV
   V  §  33  zákona  č.  312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných
   celků  a o změně některých zákonů, se na konci odstavce 1 doplňuje věta
   „Povinnost  prokázat  zvláštní  odbornou  způsobilost z obecné části se
   nevztahuje  na  fyzickou osobu, která vykonala úřednickou zkoušku podle
   zákona o státní službě.“.

   ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ
   Změna zákona o zaměstnanosti

   Čl. XLVI
   Zákon  č.  435/2004  Sb.,  o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005
   Sb., zákona č. 202/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005
   Sb., zákona č. 382/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 428/2005
   Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 109/2006
   Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006
   Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006
   Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 213/2007
   Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 379/2007
   Sb.,  zákona č. 57/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008
   Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008
   Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009
   Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009
   Sb., zákona č. 149/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010
   Sb.,  zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011
   Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011
   Sb.,  zákona  č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 1/2012
   Sb., zákona č. 401/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č.
   437/2012 Sb., zákona č. 505/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č.
   306/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 101/2014 Sb. a zákona č.
   136/2014 Sb., se mění takto:

   1. Poznámka pod čarou č. 10 se zrušuje.

   2.  V  §  37a  odst. 2 větě první a v § 37a odst. 3 větě první se slova
   „pracovních  míst  zaměstnanců,  kteří  ve správních úřadech vykonávají
   státní   správu^94)“   nahrazují   slovy   „služebních   míst  státních
   zaměstnanců“.

   Poznámka pod čarou č. 94 se zrušuje.

   ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ
   Změna zákona o archivnictví a spisové službě

   Čl. XLVII
   Zákon  č.  499/2004  Sb.,  o  archivnictví  a  spisové službě a o změně
   některých  zákonů,  ve znění zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005
   Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 296/2007
   Sb.,  zákona č. 32/2008 Sb., zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 227/2009
   Sb.,  zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 167/2012
   Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákona č. 56/2014 Sb., se mění takto:

   1. V § 45 odstavec 3 zní:

   „(3)  V  čele  Národního archivu stojí ředitel; jeho výběr, jmenování a
   odvolání se řídí zákonem o státní službě.“.

   Poznámka pod čarou č. 21 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod
   čarou.

   2. V § 45 se odstavec 4 zrušuje.

   Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

   3. V § 47 odstavec 4 zní:

   „(4)  V  čele  státního  oblastního  archivu stojí ředitel; jeho výběr,
   jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.“.

   4. V § 47 odst. 6 se věta druhá zrušuje.

   ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ
   Změna správního řádu

   Čl. XLVIII
   Zákon  č.  500/2004  Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.,
   zákona  č.  384/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,
   zákona č. 167/2012 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se mění takto:

   1.  Poznámka  pod čarou č. 8 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku
   pod čarou.

   2. V § 14 odst. 6 se slova „a státní tajemníky“ zrušují.

   3. V § 152 odst. 1 se slova „ , státní tajemník ministerstva,“ zrušují.

   ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ
   Změna školského zákona

   Čl. XLIX
   Zákon  č.  561/2004  Sb.,  o  předškolním,  základním, středním, vyšším
   odborném  a  jiném  vzdělávání  (školský  zákon),  ve  znění  zákona č.
   383/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 158/2006 Sb., zákona č.
   161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č.
   342/2006 Sb., zákona č. 624/2006 Sb., zákona č. 217/2007 Sb., zákona č.
   296/2007  Sb., zákona č. 343/2007 Sb., zákona č. 58/2008 Sb., zákona č.
   126/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 242/2008 Sb., zákona č.
   243/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č.
   49/2009  Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 378/2009 Sb., zákona č.
   427/2010  Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 331/2011 Sb., zákona č.
   375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č.
   472/2011  Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č.
   370/2012  Sb.,  zákona  č.  241/2013  Sb., zákonného opatření Senátu č.
   344/2013 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto:

   1. V § 173 odstavce 2 a 3 znějí:

   „(2)  Česká  školní  inspekce  je  organizačně členěna na ústředí České
   školní inspekce se sídlem v Praze a inspektoráty České školní inspekce.
   Ministerstvo  je  ve  věcech  státní služby nadřízeným služebním úřadem
   České školní inspekce.

   (3)  V  čele  České  školní inspekce je ústřední školní inspektor; jeho
   výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.“.

   Poznámka pod čarou č. 43 se zrušuje.

   2.  Poznámka pod čarou č. 55 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku
   pod čarou.

   ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ
   Změna zákona o elektronických komunikacích

   Čl. L
   Zákon  č.  127/2005  Sb.,  o  elektronických  komunikacích  a  o  změně
   některých  souvisejících  zákonů (zákon o elektronických komunikacích),
   ve  znění  zákona  č.  290/2005  Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č.
   186/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č.
   110/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č.
   124/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č.
   247/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č.
   281/2009   Sb.,   zákona  č.  153/2010  Sb.,  nálezu  Ústavního  soudu,
   vyhlášeného  pod  č.  94/2011  Sb.,  zákona  č. 137/2011 Sb., zákona č.
   341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č.
   457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona č.
   18/2012  Sb.,  zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č.
   167/2012 Sb., zákona č. 273/2012 Sb., zákona č. 214/2013 Sb., zákona č.
   303/2013 Sb. a zákona č. 181/2014 Sb., se mění takto:

   1.  V  §  107  odst. 1 se za větu čtvrtou vkládá věta „Předseda Rady se
   považuje  za  služební  orgán  a je oprávněn dávat státnímu zaměstnanci
   příkazy k výkonu státní služby podle zákona o státní službě.“.

   2. V § 107 odst. 9 písm. a) bodě 4 se slovo „ , organizační“ zrušuje.

   ČÁST PADESÁTÁ
   Změna zákona o inspekci práce

   Čl. LI
   Zákon  č.  251/2005  Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 230/2006
   Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 362/2007
   Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 281/2009
   Sb.,  zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 350/2011
   Sb.,  zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 64/2014
   Sb. a zákona č. 136/2014 Sb., se mění takto:

   1. § 2 zní:

   „§ 2

   (1)  Zřizují se Státní úřad inspekce práce (dále jen „úřad“) a oblastní
   inspektoráty  práce  (dále  jen  „inspektorát“),  které  jsou správními
   úřady.   Sídlem  úřadu  je  Opava.  Označení,  sídla  a  územní  obvody
   inspektorátů jsou uvedeny v příloze k tomuto zákonu.

   (2)  Úřad  je účetní jednotkou. Pro účely hospodaření s majetkem státu,
   včetně  prostředků  státního  rozpočtu,  účetnictví,  služebních vztahů
   státních   zaměstnanců  a  pracovněprávních  vztahů  mají  inspektoráty
   postavení vnitřních organizačních jednotek úřadu.

   (3)  Úřad  je  řízen  Ministerstvem  práce  a sociálních věcí (dále jen
   „ministerstvo“).

   (4) Ministerstvo je ve věcech státní služby nadřízeným služebním úřadem
   úřadu. Úřad je nadřízeným služebním úřadem inspektorátu.

   (5) V čele úřadu je generální inspektor. V čele inspektorátu je vedoucí
   inspektor.   Výběr,  jmenování  a  odvolání  generálního  inspektora  a
   vedoucího inspektora se řídí zákonem o státní službě.“.

   Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.

   2. V § 48 se slova „služebního zákona“ nahrazují slovy „zákona o státní
   službě“.

   Poznámka pod čarou č. 74 zní:

   „74) § 33 odst. 2 zákoníku práce.“.

   ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ
   Změna zákona o Vojenském zpravodajství

   Čl. LII
   V zákoně č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění zákona č.
   274/2008  Sb.,  zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 273/2012 Sb. a zákona
   č. 64/2014 Sb., § 2 včetně poznámek pod čarou č. 2a a 2b zní:

   „§ 2

   Úkoly    Vojenského    zpravodajství    plní   příslušníci   Vojenského
   zpravodajství, kteří jsou ve služebním poměru podle zákona o vojácích z
   povolání,  a zaměstnanci zařazení ve Vojenském zpravodajství^2a), kteří
   se  na  plnění úkolů Vojenského zpravodajství podílejí v rozsahu, který
   určuje statut Vojenského zpravodajství^2b).

   2a)  Zákon  č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších
   předpisů.

   Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

   2b)  §  6  zákona  č.  153/1994  Sb.,  o  zpravodajských službách České
   republiky.“.

   ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ
   Změna   zákona   o  ochraně  utajovaných  informací  a  o  bezpečnostní
   způsobilosti

   Čl. LIII
   V  §  136  zákona  č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o
   bezpečnostní způsobilosti, odstavec 1 zní:

   „(1)   Státní   správu   v  oblasti  ochrany  utajovaných  informací  a
   bezpečnostní  způsobilosti  vykonává  Úřad, který je ústředním správním
   úřadem, pokud tento zákon nestanoví jinak.“.

   ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ
   Změna zákona o nemocenském pojištění

   Čl. LIV

   Zákon  č.  187/2006  Sb.,  o  nemocenském pojištění, ve znění zákona č.
   585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č.
   239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č.
   479/2008  Sb.,  zákona  č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č.
   158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 302/2009 Sb., zákona č.
   303/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 157/2010 Sb., zákona č.
   166/2010  Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č.
   180/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č.
   364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č.
   458/2011  Sb.,  zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č.
   167/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č.
   401/2012  Sb.,  zákona  č.  303/2013  Sb., zákonného opatření Senátu č.
   344/2013 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto:

   1. V § 5 písm. a) bod 3 zní:

   „3. státní zaměstnanci podle zákona o státní službě,“.

   Poznámka pod čarou č. 11 se zrušuje.

   2.  V  §  182  se  slova  „služebního zákona“ nahrazují slovy „zákona o
   státní službě“.

   3.  Na konci § 182 se doplňuje věta „Ustanovení § 10 odst. 6 se použije
   obdobně  v  případě,  že  na  pracovní  poměr  dosavadního  zaměstnance
   navazuje bezprostředně služební poměr státního zaměstnance.“.

   ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ
   Změna zákoníku práce

   Čl. LV

   Zákon  č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb.,
   zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.,
   zákona  č.  362/2007  Sb.,  nálezu  Ústavního soudu, vyhlášeného pod č.
   116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č.
   294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č.
   382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č.
   326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č.
   73/2011  Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 185/2011 Sb., zákona č.
   341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č.
   367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č.
   466/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 385/2012 Sb., zákona č.
   396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 155/2013 Sb., zákona č.
   303/2013 Sb. a zákona č. 101/2014 Sb., se mění takto:

   1. Poznámka pod čarou č. 2 zní:

   „2) Například zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, zákon č. 361/2003
   Sb.,  o  služebním  poměru  příslušníků  bezpečnostních sborů, ve znění
   pozdějších předpisů.“.

   2. V § 122 se odstavec 2 zrušuje.

   Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

   3.  V  §  122  odst.  2  se slova „ , nebo s ním sjednává smluvní plat“
   zrušují.

   4. V § 123 odst. 6 písmeno e) zní:

   „e)  podmínky  pro  zvláštní  způsob zařazení do platové třídy a určení
   platového  tarifu  pro  zaměstnance,  kteří  vykonávají  práce, jejichž
   úspěšné  provádění  závisí  především  na  míře talentu nebo na fyzické
   zdatnosti,  pro  zaměstnance  poskytovatele  zdravotních  služeb  a pro
   zaměstnance  vykonávající  jednoduché obslužné nebo rutinní práce; výše
   platového   tarifu   určeného   zvláštním   způsobem   pro  zaměstnance
   poskytovatele  zdravotních  služeb  musí  být  určena  nejméně  ve výši
   odpovídající  platovému  tarifu, který zaměstnanci jinak přísluší podle
   platové  třídy a platového stupně, do kterých je zařazen podle odstavců
   1 až 5,“.

   5.  V § 123 odst. 6 písm. f) se za slova „odstavce 5“ vkládají slova „a
   s  přihlédnutím  k  povinnostem  a omezením při výkonu veřejné správy a
   služeb a k jeho významu“.

   6. V § 136 odst. 1 se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

   7. V § 136 odst. 3 a v § 349 odst. 3 se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“.

   8.  V  §  137  odst.  1  se na konci textu věty první doplňují slova „a
   Ministerstvu vnitra“.

   9.  V  §  199  odst. 3 větě první se za slova „experta^69) do“ vkládají
   slova „orgánu nebo“.

   Čl. LVI
   Přechodné ustanovení

   Zaměstnanci,  který  byl  ke  dni  předcházejícímu dni nabytí účinnosti
   tohoto  zákona  odměňován  smluvním  platem, se ke dni nabytí účinnosti
   tohoto  zákona  stanoví  platový  tarif  a  osobní příplatek, popřípadě
   příplatek  za  vedení,  zvláštní  příplatek  a  příplatek  za  práci ve
   ztíženém  pracovním prostředí, tak, aby jejich úhrn odpovídal dosavadní
   výši  sjednaného  smluvního  platu;  pokud by však takto stanovená výše
   osobního příplatku, popřípadě příplatku za vedení, zvláštního příplatku
   a  příplatku  za  práci  ve  ztíženém  pracovním prostředí, přesahovala
   jejich  nejvyšší  přípustnou  výši  podle  zákona č. 262/2006 Sb., tyto
   složky  platu se sníží na jejich nejvýše přípustnou výši. Platový tarif
   musí  odpovídat  zařazení  do  platové  třídy  a  do platového stupně v
   souladu se zákonem č. 262/2006 Sb.

   ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ
   Změna  zákona  o  Ústavu  pro  studium  totalitních  režimů a o Archivu
   bezpečnostních složek

   Čl. LVII
   V  § 12 zákona č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů
   a  o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů, odstavec
   3 zní:

   „(3)  V  čele Archivu stojí ředitel Archivu, kterého jmenuje a odvolává
   po projednání s Radou ředitel; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí
   zákonem o státní službě. Ředitel se považuje za služební orgán ředitele
   Archivu  a  je  oprávněn dávat řediteli Archivu příkazy k výkonu státní
   služby podle zákona o státní službě.“.

   ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ
   Změna zákona o léčivech

   Čl. LVIII
   Zákon  č.  378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících
   zákonů  (zákon  o léčivech), ve znění zákona č. 124/2008 Sb., zákona č.
   296/2008 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č.
   291/2009  Sb., zákona č. 75/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č.
   50/2013 Sb. a zákona č. 70/2013 Sb., se mění takto:

   1. V § 13 odstavec 1 zní:

   „(1)  Státní  ústav  pro  kontrolu  léčiv  se  sídlem v Praze (dále jen
   „Ústav“)   je   správním  úřadem  s  celostátní  působností  podřízeným
   Ministerstvu  zdravotnictví.  V  čele Ústavu stojí ředitel; jeho výběr,
   jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.“.

   Poznámka pod čarou č. 25 se zrušuje.

   2.  V  §  16 odst. 1 větě druhé se slova „ , kterého jmenuje a odvolává
   ústřední  ředitel  Státní  veterinární  správy,  pokud  zvláštní  zákon
   nestanoví  jinak^25)“  nahrazují  slovy  „  ;  jeho  výběr, jmenování a
   odvolání se řídí zákonem o státní službě“.

   ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ
   Změna zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě

   Čl. LIX
   Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a
   o  změně  některých  zákonů, ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č.
   281/2009  Sb.,  zákona  č. 85/2012 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění
   takto:

   1.  V  §  16  odst.  1  písm. c) se slova „správy chráněných krajinných
   oblastí“ nahrazují slovy „Agentura ochrany přírody a krajiny“.

   2. V § 16 odst. 2 písm. d) se slova „a správ“ nahrazují slovy „ , správ
   národních parků a Agentury ochrany přírody a krajiny“.

   3.  V  § 16 odst. 4 větě první se slova „chráněných krajinných oblastí“
   nahrazují slovy „Agentury ochrany přírody a krajiny“ a ve větě druhé se
   slova  „chráněné krajinné oblasti je“ nahrazují slovy „Agentura ochrany
   přírody a krajiny je“.

   4.  V  § 16 odst. 7 se slova „nebo chráněné krajinné oblasti“ nahrazují
   slovy „ , Agentury ochrany přírody a krajiny“.

   5. V § 20 odst. 4 se slova „správa chráněné krajinné oblasti“ nahrazují
   slovy „Agentura ochrany přírody a krajiny“.

   ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ
   Změna zákona o Úřadu práce České republiky

   Čl. LX
   Zákon  č.  73/2011  Sb.,  o  Úřadu  práce  České  republiky  a  o změně
   souvisejících  zákonů,  ve  znění  zákona  č.  366/2011  Sb., zákona č.
   375/2011  Sb.,  zákona č. 331/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb. a zákona
   č. 306/2013 Sb., se mění takto:

   1. V § 2 se odstavec 3 zrušuje.

   2. V § 3 odstavec 3 zní:

   „(3)  Výběr,  jmenování  a  odvolání  generálního  ředitele  a ředitele
   krajské pobočky se řídí zákonem o státní službě.“.

   Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje.

   3.  V  §  6  odst.  1  úvodní  části  ustanovení  se  slova „služebního
   zákona^2)“ nahrazují slovy „zákona o státní službě“.

   ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁ
   Změna zákona o účastnících odboje a odporu proti komunismu

   Čl. LXI
   Zákon  č.  262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu,
   se mění takto:

   1.  V  §  7  se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Jednotlivými úkony v
   řízení,  s  výjimkou  vydání  rozhodnutí,  mohou  být  pověřeni  státní
   zaměstnanci  vykonávající  státní službu v Úřadu vlády České republiky;
   přitom jsou podřízeni pouze Komisi.“.

   2. V § 7 se doplňuje odstavec 8, který zní:

   „(8)   Výkon   působnosti   Komise  a  její  ostatní  činnost  odborně,
   organizačně,   finančně  a  materiálně  zabezpečuje  Úřad  vlády  České
   republiky.  Komise  se  pro tyto účely považuje za organizační jednotku
   Úřadu vlády České republiky.“.

   ČÁST ŠEDESÁTÁ
   Změna zákona o Finanční správě České republiky

   Čl. LXII

   Zákon  č.  456/2011  Sb.,  o  Finanční správě České republiky, ve znění
   zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 164/2013 Sb.,
   zákona  č. 241/2013 Sb. a zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., se
   mění takto:

   1. V § 3 odstavec 2 zní:

   „(2)  Výběr,  jmenování a odvolání generálního ředitele a jeho zástupce
   se řídí zákonem o státní službě.“.

   2. V § 3 se odstavec 3 zrušuje.

   Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 3 až 5.

   3. V § 6 odstavec 2 zní:

   „(2)  Výběr,  jmenování  a  odvolání  ředitele  a jeho zástupce se řídí
   zákonem o státní službě.“.

   4. V § 9 odstavec 2 zní:

   „(2)  Výběr,  jmenování  a  odvolání  ředitele  a jeho zástupce se řídí
   zákonem o státní službě.“.

   5. Nadpis části třetí zní:

   „PRÁVA  A  POVINNOSTI  STÁTNÍCH  ZAMĚSTNANCŮ  A  ZAMĚSTNANCŮ V ORGÁNECH
   FINANČNÍ SPRÁVY“.

   6. § 14 včetně nadpisu zní:

   „§ 14

   Zaměstnanci v orgánech finanční správy a právní jednání

   (1)   V  orgánech  finanční  správy  vykonávají  státní  službu  státní
   zaměstnanci a pracují ostatní zaměstnanci.

   (2)  Ve  služebních  vztazích  státních zaměstnanců v orgánech finanční
   správy  a  v pracovněprávních vztazích ostatních zaměstnanců v orgánech
   finanční správy právně jedná příslušný služební orgán.

   (3)  V  ostatních  věcech  v  orgánech  finanční  správy  právně  jedná
   generální ředitel nebo jeho zástupce. V případech stanovených služebním
   předpisem   finanční   správy   nebo   na  základě  písemného  pověření
   generálního ředitele může v ostatních věcech v orgánech finanční správy
   právně jednat jménem státu i jiný státní zaměstnanec.“.

   7.  V  §  15  úvodní  části ustanovení se slovo „Zaměstnanec“ nahrazuje
   slovy „Státní zaměstnanec“.

   8.  V  nadpisu  §  16  se slovo „zaměstnance“ nahrazuje slovy „státního
   zaměstnance“.

   9.  V  §  16  odst.  1  se  slovo „Zaměstnanec“ nahrazuje slovy „Státní
   zaměstnanec“  a  slovo  „zaměstnavatelem“ se nahrazuje slovy „služebním
   orgánem“.

   10.  V  §  17  odst.  1  se  za  slova  „která poskytla“ vkládají slova
   „státnímu zaměstnanci nebo“.

   11. V § 17 odstavec 2 zní:

   „(2) Došlo-li u poškozeného k újmě na zdraví nebo smrti, určí se rozsah
   a výše náhrady škody podle zákona o státní službě.“.

   ČÁST ŠEDESÁTÁ PRVNÍ
   Změna zákona o Státním pozemkovém úřadu

   Čl. LXIII
   Zákon  č.  503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých
   souvisejících  zákonů,  ve  znění  zákona  č.  280/2013  Sb., zákona č.
   256/2013  Sb.,  zákonného  opatření  Senátu č. 340/2013 Sb. a zákonného
   opatření Senátu č. 344/2013 Sb., se mění takto:

   1. V § 2 odstavec 2 zní:

   „(2)  V  čele  Státního  pozemkového úřadu je ústřední ředitel Státního
   pozemkového  úřadu (dále jen „ústřední ředitel“); jeho výběr, jmenování
   a  odvolání  se  řídí  zákonem  o  státní  službě.  Ústřední ředitel je
   současně ředitelem ústředí.“.

   2.  V § 2 odst. 3 se na konci věty první doplňují slova „ ; jeho výběr,
   jmenování  a  odvolání se řídí zákonem o státní službě“ a věta druhá se
   zrušuje.

   3. V § 2 se odstavec 6 zrušuje.

   ČÁST ŠEDESÁTÁ DRUHÁ
   Změna zákona, kterým se mění zákon o civilním letectví

   Čl. LXIV
   V čl. I bodě 45 zákona č. 127/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 49/1997
   Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o
   živnostenském  podnikání  (živnostenský  zákon),  ve  znění  pozdějších
   předpisů,  ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se
   v  §  55 odst. 2 za větu druhou vkládá věta „Ředitel Ústavu se považuje
   za  služební  orgán  a je oprávněn dávat státnímu zaměstnanci příkazy k
   výkonu státní služby podle zákona o státní službě.“.

   ČÁST ŠEDESÁTÁ TŘETÍ
   ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

   Čl. LXV
   Zrušuje se:

   1.  Zákon  č.  309/2002  Sb.,  o  změně zákonů souvisejících s přijetím
   zákona   o  službě  státních  zaměstnanců  ve  správních  úřadech  a  o
   odměňování  těchto  zaměstnanců  a  ostatních  zaměstnanců ve správních
   úřadech (služební zákon).

   2.  Část  desátá  zákona  č.  626/2004  Sb., o změně některých zákonů v
   návaznosti na realizaci reformy veřejných financí v oblasti odměňování.

   3.  Část padesátá sedmá zákona č. 444/2005 Sb., kterým se mění zákon č.
   531/1990  Sb.,  o  územních  finančních  orgánech,  ve znění pozdějších
   předpisů, a některé další zákony.

   4.  Část druhá zákona č. 531/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2002
   Sb.,  o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování
   těchto   zaměstnanců  a  ostatních  zaměstnanců  ve  správních  úřadech
   (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

   ČÁST ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ
   ÚČINNOST

   Čl. LXVI
   Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.

   Hamáček v. r.
   Zeman v. r.
   Sobotka v. r.