Nové předpisy

Zákon č. 251/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

   251/2014 Sb.
   ZÁKON
   ze dne 22. října 2014,

   kterým  se  mění  zákon  č.  582/1991  Sb.,  o  organizaci  a provádění
   sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

   Čl. I
   Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
   ve  znění  zákona  č.  590/1992  Sb.,  zákona č. 37/1993 Sb., zákona č.
   160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č.
   118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č.
   306/1997  Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č.
   356/1999  Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č.
   29/2000  Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č.
   155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č.
   238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č.
   116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č.
   263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č.
   320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č.
   424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č.
   53/2004  Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č.
   359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č.
   168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č.
   413/2005  Sb.,  zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č.
   81/2006  Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č.
   161/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č.
   267/2006   Sb.,   zákona  č.  342/2006  Sb.,  nálezu  Ústavního  soudu,
   vyhlášeného  pod  č.  405/2006  Sb.,  zákona č. 585/2006 Sb., zákona č.
   152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č.
   270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č.
   306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č.
   41/2009  Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č.
   281/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č.
   347/2010   Sb.,   zákona   č.  73/2011  Sb.,  nálezu  Ústavního  soudu,
   vyhlášeného  pod  č.  177/2011  Sb.,  zákona č. 180/2011 Sb., zákona č.
   220/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č.
   341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č.
   365/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č.
   375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č.
   470/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č.
   401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 274/2013 Sb., zákona č.
   303/2013  Sb.,  zákona  č.  313/2013  Sb., zákonného opatření Senátu č.
   344/2013  Sb.,  zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 136/2014 Sb., se mění
   takto:

   1.  V  §  7 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se
   písmeno h), které včetně poznámky pod čarou č. 78 zní:

   „h)  místem, kde se nachází provozovna, ve které se vykonává činnost na
   základě  státního  povolení k provozování živnosti vedení spisovny^78),
   anebo   spisovna   nebo   správní   archiv  podle  zákona  upravujícího
   archivnictví a spisovou službu, v případech uvedených v § 35a odst. 7.

   78)  §  26  a  27 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve
   znění pozdějších předpisů.

   §  49 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně
   některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

   2. V § 35a odstavec 5 zní:

   „(5)  Zaniká-li  zaměstnavatel bez právního nástupce před uplynutím dob
   uvedených  v  odstavci 4, je povinen zajistit úschovu záznamů a dalších
   dokladů  uvedených  v odstavci 4 (dále jen „doklady zaměstnavatele“) do
   uplynutí  těchto  dob  a bez zbytečného odkladu písemně oznámit okresní
   správě   sociálního   zabezpečení,   kde  jsou  doklady  zaměstnavatele
   uloženy.“.

   3. V § 35a se doplňují odstavce 6 až 9, které včetně poznámek pod čarou
   č. 79 a 80 znějí:

   „(6)  Jsou-li  doklady  zaměstnavatele  po  zaměstnavateli zaniklém bez
   právního  nástupce  uloženy  ve  spisovně  nebo  správním archivu podle
   zákona  upravujícího  archivnictví  a spisovou službu, v provozovně, ve
   které  se  vykonává  činnost na základě státního povolení k provozování
   živnosti vedení spisovny^78), nebo v archivu, jsou zřizovatel spisovny,
   zřizovatel  správního  archivu, podnikatel, kterému bylo uděleno státní
   povolení  k  provozování  živnosti  vedení  spisovny,  archiv nebo jeho
   zřizovatel  (dále  jen  „držitel  dokladů“)  povinni  na  výzvu  orgánu
   sociálního   zabezpečení   pořídit   výpis,  opis  nebo  kopii  dokladů
   zaměstnavatele  pro  účely provádění důchodového pojištění a nejpozději
   do  30 dnů ode dne doručení této výzvy je orgánu sociálního zabezpečení
   zaslat. Držitel dokladů na žádost orgánu sociálního zabezpečení potvrdí
   shodu jím pořízeného opisu nebo kopie dokladu zaměstnavatele s dokladem
   zaměstnavatele uloženým u držitele dokladů. Držitel dokladů má právo na
   úhradu  nákladů  spojených s pořízením výpisu, opisu nebo kopie dokladů
   zaměstnavatele,  s  jejich  zasláním  orgánu sociálního zabezpečení a s
   potvrzením shody jím pořízeného opisu nebo kopie dokladu zaměstnavatele
   s  dokladem zaměstnavatele uloženým u držitele dokladů; výši nákladů je
   držitel   dokladů   na  výzvu  orgánu  sociálního  zabezpečení  povinen
   prokázat.  Právo  na  úhradu  těchto  nákladů  nemá  veřejný  archiv  v
   případech,  ve kterých nemá právo na úhradu nákladů na pořízení výpisu,
   opisu  nebo  kopie  archiválie podle zákona upravujícího archivnictví a
   spisovou službu^79).

   (7)  Zaniká-li  bez  právního  nástupce držitel dokladů, u kterého jsou
   uloženy  doklady zaměstnavatele po zaměstnavateli zaniklém bez právního
   nástupce,  před  uplynutím dob uvedených v odstavci 4, je tento držitel
   dokladů  povinen  bez  zbytečného  odkladu  písemně  oznámit  příslušné
   okresní  správě  sociálního  zabezpečení  skutečnosti  týkající se jeho
   zániku   a   dále   na   vlastní   náklady   zajistit  uložení  dokladů
   zaměstnavatele  u  jiného  držitele  dokladů  do  uplynutí těchto dob a
   písemně  oznámit  příslušné  okresní správě sociálního zabezpečení, kde
   jsou   doklady   zaměstnavatele   uloženy.   Příslušné  okresní  správy
   sociálního  zabezpečení  poskytují  držitelům  dokladů na jejich žádost
   potřebnou součinnost zejména při určení dokladů zaměstnavatele, jejichž
   další uložení je třeba zajistit.

   (8)  Zůstanou-li v majetkové podstatě^80) zanikajícího držitele dokladů
   finanční  prostředky,  použijí  se na úhradu nákladů na uložení dokladů
   zaměstnavatele  u  jiného  držitele  dokladů  vybraného ve spolupráci s
   příslušným  státním  oblastním archivem. V případě neexistence takových
   finančních  prostředků  se  provede  uložení  podle odstavce 7 u jiného
   držitele dokladů na náklady ministerstva.

   (9) Prováděcí právní předpis stanoví, co se rozumí odůvodněnými náklady
   a  stanoví  maximální  výši  úhrady  nákladů  uvedených  v odstavci 6 a
   nákladů  na uložení podle odstavce 8, které je držitel dokladů oprávněn
   požadovat.

   79)  §  40  odst.  6  zákona  č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové
   službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

   80)  §  228  zákona  č.  182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
   (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

   4. V § 54 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

   „(5)  Za nesplnění nebo porušení povinností stanovených v § 35a odst. 6
   a  7  může  příslušná  okresní  správa  sociálního  zabezpečení  uložit
   držiteli dokladů pokutu až do výše 100 000 Kč a při opětovném nesplnění
   nebo  porušení  povinností, za jejichž nesplnění nebo porušení byla již
   pokuta uložena, pokutu až do výše 500 000 Kč.“.

   Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 6 až 9.

   5.  V  § 127 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „a § 35a odst.
   9“.

   Čl. II
   Účinnost
   Tento  zákon  nabývá  účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce
   následujícího po jeho vyhlášení.

   Hamáček v. r.
   Zeman v. r.
   Sobotka v. r.